OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 25, 1907, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1907-01-25/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

u r* v S5W- K
IiMr har endtizl.Dchaillerne fæstnet]
sig. Det Mar her som paa ?Jsland.
.. .Jastes- fandt i Kastrup et luffet
M^de Sted, paa hvilket Landeværns-'
partiets Søret, Nationalsangens
Digter, Hr. Overretssagfører Hol
lænder, ett fjældent bakker og ener
gisk Mand med et lyst, aabent Hit
sigt, førte Ordet.
Han sagde efter en Indledning bl.
a.: Islænderne har ved deres bal
styrige Mod givet os et lysende Eks
empel. Hvad det for os Efterkom
mere cif det nederlandske Kuliurfolk
gjalder om er nu blot at ohnaa en
første Indrømmelse af de Danske.
Den skaffer de Frisindede iblandt
dem os gjerne. Saa snart vi har
den, stiller vi Paa Stedet et nyt
Krav. Lgsaa det vil uden al Tvivl
blive hørt med Velvilje og drøftet
med høflig Imødekommen. Vi be
svarer enhver Imødekommen med en
Uforskammethed og enhver ny Imø
dekommen (ethvert nyt Vidnesbyrd
om Svaghed) med en ny Uforflam
methei) bliver faa ved at bruge
Mitnl), til de Danske forstummer. Det
er let som Fod i Hose.
De Danske har undertiden beteg
net vort Folks brave og hæderlige
Kvinder som ZErtekællinger, blot
fordi de sidder Paa Amagertorv og
bl. a. sælger 3Erter. De selv er IEr
tefællingcr, en Nation af IErtekæl
linger, og en Haandfuld behjærtede
Skraalhalse faar uden al Møje Bugt
med dem.
Se til Islænderne! De har for
ftaaet, at der er ikke det, som man
ikke kan byde de Danfle. Man kan
nægte dem Netten til at f'.fle i dansk
Farvand, ja nægte dem Indfødsret
ten i dansk Land. Fra den ringe
fte til den højest staaenbe har disse
Folk den ene, kvindagtige Ntraa: de
vil elskes for den Pris er de rede
til at love og gjøre hvadsomhelst.
Wrtekællinger er de. Overfor dem
kan vi flet ikke spænde Buen for højt.
Islænderne paastaar, at de har op
naaet en Slags privat Kongeløfte om
eget Flag. Er vi ringere end Is
lænderne? De roser sig af deres
gamle Kultur. Jeg fluide mene, at
Hollands er værdifuldere og anseli
gere end Islands. Hvorpaa maales
Kiillur? Dog tiet først og fremmest
paa Sæbeforbruget. Vore Forfædre
var de renligste Mennefler paa Jor
den. De gamle islandske Vikinger,
havde talrige Dyder men de lugtele
ikke godt de kjendte ikke til Sæ^e.
Hollænderne er den Dag ibaj Jor
dens renligste Folk. Øelv de for Is
lands Skjønhed og Islændernes
Dygtighed mest begejstrede Ne^e»de
har set sig ude af Stand til fit give
Islænderne en lignende 9?os. Før
de indfører deres eget Flay, kunde
de da godt faa Tid til at opføre en
vældig Sæbefabrik og sørg? for, at
den ikke spillede Fallit.
Dog det forstaar sig, SXaeBrog
skal de af med. Den popuLeMte Is
lænder paa Amager er uden Sam
menligning Sysselmand Benedikts
fon, Opfinderen af Islands Flag,
Flagsangens Digter, Forfatteren til
dc fkjønne Linjer:
Men ogsaa vi har Ahner, og
Ahner, der har vasket sig.
Allerede er der inlløbet Tele
grammer til os om Sympathi fra
alle de Landsdele, der kunde .ønfle
forøget Selvstændighed og eget Flag.
Fra Island kom de første, under
tegnet P. og V. (^udmundsson:
„Fjældkonen hilser og hylder Ama
gerkonen Islands blaahvide Fane
nejer sig for Amagers grønhvide.
Ned med Danebrog for ever!"
Fra Jylland indløb et Telegram,
undertegnet P. Jenst.l, I. Jensen,
H. Jensen, F. Jen set,., saalydende:
„Stars and stripes for ever! Jyl
lands Stjærner og Striber hilser det
grønhvide Flag."
Fra Bornholm var Telegrammet
undertegnet A. Kofoed, C. Koefoed,
G. Kofod, R. Koefod: „Bornholm
kommer med. Ogsaa vi kræver ntt
en egen Fane, der kan lokke Turister
den tyske med No zen ZEndring. Hyl
dest til Amagerlandet og dets Flag!"
Hr. Hollænder sluttede: Den Dag
er sikkert nær, da Hs. Majestæt træ
der frem i en Kreds af loyale Ama
gere og tilsiger dem Tegnet paa, at
de for Fremtiden kun gjennem Kon
gehuset hænger sammen met), Dan
mark. Vi v6d, at Islænderne liden
skabeligt attraar Prins Gustav som
Guvernør. De gaar os derved i Be
dene-. [Vi kan ikke gaa dem i Bede
ne, da de ingen Bede har). Men vi
haaber, i Fald de tager Gustav fra
os, da at turde hylde Prins Harald
som vor Ds Guvernør.
-Mødet sluttede i. den smukkeste og
forsonligste Stemning
/Uf'L-
Sofoejg.
iife&itd Nielsen).
Et Barndomsminde.
Om jeg kjendte Oda Nielsens
Ja man burde da fjende sin
Medspillende.
Nej. Jeg skæmter ikke -vi op
traadte virkelig sammen, paa sam
me Scene, i samme Stykke.
Saa jeg kjendte hende.
Og jeg beundrede hende,'sværme
de for hende elskede hende.
Det lyder dumt, men itaar
man kun er ti Aar gammel, saa fan
en Dumhed undflyldes.
Det var som Solvejg, i Henrik
Ibsens „Peer Gynt", at jeg kjendte
hende, og det var Solvejg jeg beun
drede, det var den lille smukke Dat
ter af Jndflytterfolket, som vakte min
tiaarige Kjærlighed.
Med andre Ord det var ikke Oda
Nielsen, som ikke alerte var Hu
stru, men ogsaa Moder allerede den
Gang, at jeg sværmede for, det
var hendes Kunst.
Jeg kjendte hende baade som den
unge uflyldige Solvejg i første Akt,
og den aldrende, trofast ventende
Solvejg i femte Akt.
Og hun var lige bedaarende, lige
henrivende i begge Roller.
Og saa hendes dejlige Sang det
var den, som vandt alles Hjærter,
den som gjorde, at man aldrig glem
mer Solvejg og Oda Nielsen.
Den og hendes lyse Smil, det
Smil som var mere end Belønning
nok for den lille Tjeneste, jeg som
Dreng var lykkelig nok til at faa Lov
at gjøre hende, ved at rende et AErin
de for hende.
Lykkelige, misundte Stena ?or
der var andre Drenge, sværmede
for Solvejg. Hun ve? et staaende
Emne for SamtrV.- .og Beundring.
Hun var popular blandt os Drenge
som hv~ var populær blandt fit
Publikum.
@otr hun vandt „Peer Gym"s
(Hew4* Clausen) Hjærte i Dramaet,
vandt hun alles Hjærter i Virkelig
ljeKn ved sin Kunst.
ttu er det snart fem og tyve Aar
liden, og dog husker jeg hende der
endnu en lille lun Krog herinde
for Solvejg. Og nu kommer hun
herover. Jeg har ikke set Oda
Nielsen paa seksten Aar, faar hende
tnaafle ikke at se denne Gang heller,
fljønt jeg haaber det. Men et er
vist hun er værd at se og høre.
Hendes Kunst er stor og ægte. Lyk
kelig den sent faar Lejlighed til at
overvære hendes Optræden.
Hun var populær for fem og tyve
Aar ifiben, og har vedligeholdt sin
Popularitet til Nutiden.
Det burde i og for sig være Anbe
faling nok.
E n S a i s
M. A. H.
Smitet, som aldrig
forsvinder.
Hr. Redaktør!
I
Anledning af en Artikel i Deres
Blad af 17. Jan. under ovenstaaende
Overflrist, vilde jeg gjerne bede om
Plads for nogle faa Bemærkninger
angaaende samme.
Skjønt Artiklens Forfatter og jeg
vel er enige i det meste as hvad han
flriver, er der dog nogle faa Punk
ter om hvilke vi tilsyneladende ikke
er enige:
For ham er Maalet at „faa Smi
let, som aldrig forsvinder". For mig
er Maalet at faa i v s I æ e n,
som aldrig forsvinder. Smilet,
„det selvtilfredse Smil",
er ikke nok for mig, det er ikke fyldigt
nok, ikke lødigt nok, ikke indholdsrigt
nok „@(aa paa Skole, bliv op
lyst og gjør Dig færdig tit at optage
Kampen, saa at Du kan møde de
Krav, der stilles til Dig." Dette
vilde jeg gjerne understrege. Oplys
ning er Magt! Spørgsmaalet er
a e v o e e s v i v i u e
denne Magt? I det godes eller i
det ondes Tjeneste? Te snedigste
Forbrydere er som Regel „oplyste"
Folk. Derfor, Oplysning i sig selv
er ikke nok vi bør al Tid spørge: I
hvilfen A a n er Oplysningen
givet? Den Skole, der samtidig med
at den oplyser, faar sine Elever til at
bruge deres Oplysning og Liv i det
gode s Tjeneste, gjør en ubetalé
lig Gjerning for sin Samtid.
En saadan Skole er den an
s k e o e ø s o I e. Den
har som ingen, anden Skole udvidet
Synet, Wnet Tanken og styrket
Livsmodet hos dens Elever. Thi som
Digteren sig^r:/
„Hvad Solffin er for det sorte Muld,
ers a n tf Oplysning for Muldets
Frænde
'WiH
rm
Forstrækninger,
tadige
Saar,
St.
Jakobs
Olje
Den gamle Munkekur
Lindrer Smer
terne.
Pris, 25c og 60c.
«ate»
Langt mere værd end det røde Guld,
e s i e i o i n u
a e n e
Denne gamle Sandhed er evig ny
og lige tro. Oh,
I
mange Unge,
der driver Vintertiden hen Paa Kost
og Værtshuse, eller maafle hjemme,
gik
I
vilde høre og, følge mit Raad:
Tag paa ett god 3Me, det koster ikke
mere end paa Kosthuset aabne Eders
Øren og Hjærter, og
I vil aldrig
fortryde,
I tog dette Skridt tvert
imod,
I vil blive glade og taknem
lige, Eders Liv vil faa mere.og fyl
digere Indhold.
Maalestokken for et Menneskes
sande Lykke er ikke Penge eller Stil
i n e n e v i s e e n
ont, at vi prøver at gjøre det e d
s vi forstaar, med de Midler, vi
har, og i den Stilling, vi er, viden
de, at han, som har hjulpet hidentil,
han hjælper og her efter, hvis vi be
der oprigtigt derom.
Venligst,
Farmerne i Omegnen af ©ara
toga, Winona County, frygter for, at
der vil bryde en Epidemi af Hunde
galskab løs blandt Besætningerne
der. For nogen Tid siden blev nog
le Husdyr bidt af en omstrejfende
Hund, og ved Undersøgelsen sandt
tatskemikeren, at de led af Ra
bies. Alle Hunde i Egnen er blevet
forsynet med Mundkurv, og Farmer
ne passer paa detes Besætninger
med stor Omhu.
Ulvene er meget nærgaaende i
Omegnen af Two Harbors. I Sko
vene i Nærheden af Byen finder man
daglig Dyr, der er dræbte af Rov
dyrene. Sneen ligger meget højt i
tovene og kan ikke bære Dyrene,
hvorimod Ulvene kan løbe ovenpaa
den tynde Isskorpe, og Dyrene bliver
saaledes let deres Bytte. Flere Ste
der har Ulvene brudt ind i Staldene
og dræbt Kreaturerne. Der er Pla
ner oppe om en stor Ulvejagt for at
blive Bæsterne kvit.
I
Mankato har Commercial
Club fat sig i Spidsen for Tegning
af Midler til Anlæg af en elekirifk
Sporvej i Byen, og hidtil har der
været vist stor Interesse for Sagen.
Der er allerede tegnet $20,000 i Ak
tier, og der tvivles ikke om, at det
fornødne Beløb vil blive tilveje
bragt. En Mand i Indiana, A. N.
Duce af Peru, der ejer megen
Grundejendom i Mankato, har teg
net sig for $2,000 i Aktier og har
desuden fljænfet for $2,000 Bygge
grunde til Sagens Fremme.
Forleden Aften font en omstrej
fende Hund til Døren af John K.
Bowlus' Hjcm i Ely og ben godhjær
tebe Husmoder luffede den ind og
gav den noget at æde. Da det var
meget foldt, fif den Lov til at blive
i Huset 'Og fik et Leje bag Køkkenov
nen. Senere paa Natten blev hun
vækket af Hunden, som flrabede paa
SovekammerdørenOg hylede ynke
ligt, og hun fulgte efter den ud i
Køkkenet. Der fandt hun, at. bet
var faldet endel brændende Kul ud
paa Gulvet, og, at dette var
Flammer nærmest Ovnen. Ild
blev da slukket, og Hunden havde
saaledes gjort ©iertgjælb før' Gjæst-
friheden bed at redde Huset jog mol
ske frelse familiens Liv. I
Lars O. Bjerke af Ruf hf ord
der har været Handelsrejsende for st
Chicago-Firma i en Roekke $ir
blev for nogen Tid siden sendt til
Minneapolis for at forberede Opret
telse af en Filial der. Han font i
flet Selffab og drak endel, men skrev
dog til sin Familie om at fomme til
Minneapolis, hvor han vilde skaffe
den et Hjem. Da hans Hustru for
leden font til et Hotel Minneapo
lis, hvor han boede, var Døren til
hans Værelse laaset og maatte bry
des vp, og man fandt, at han havde
begaaet Selvmordsforsøg ved at fly
de sig i Hovedet. Han blev bragt til
et Hospital, og han ventes ikke at
kunne leve. Sandsynligvis er det
Skammen over bet Liv han har ført,
som har været Aarsag til Selvmords
forsøget.
I
Barron County har Farmer
ne organiseret en Holstein Breeders
Association. De har besluttet, at
Barvon County flal blive berømt
over hele Landet for fit Holstein
Kvæg. Tanken fremkom ved en Eks
fursion, font Farmerne foretog-- til
Agerbrugsskolen i Madison sidste
September. Professor Humphrey
fra Agerbrugsskolen har hjulpet til
at organisere Associationen.
Der har i længere Tid været
talt om, at Præsident for Stats
Universitetet i Madison, Ban Hise,
var udset til Sekretær for Smithso
nian Institute i Washington. Han
har imidlertid nu meddelt Direktio
nen for denne Institution, at han
efter moden Overvejelse har beslut
tet ikke at ville modtage Ansættelsen
og at han vil forblive ved Wisconsin
Universitetet.
Tre nye Byer er udlagt ved en
ny Sidelinie af Wisconsin Central,
fra Owen til Superior. Fire Mile
fra Ladyfmith, bygges Conrath ved
Mailt Creek, hvor der er rigeligt med
Vandkraft. Ved Jump River, 15
Mile fra Ladysmith vil den anden
By komme til at ligge, paa et Sted,
hvor der heller ingen Mangel er
paa Vandkraft, og endelig vil den
tredje By faa sin Plads ved Chippe
wa, hvor der er en Vandkraft, paa
3,000 Hestés Kraft.
Arbejdet paa Murene til det
nye Statskapitolium i Madison, der
vil komme til at koste mellem 4 og
6 Millioner Dollars, begyndte sidste
Uge. Sidste Legislatur kom til
Enighed om, at Bekostningerne ved
Opførelsen, indvendigt Udstyr ibereg
net, skulde være 40 Cents pr. Cubik
fod. Paa den Tid vilde det været
muligt for en saadan Pris at rejse
en virkelig Pragtbygning i alle Hen
seender, og! af det bedste Materiale,
med Malerier og Dekorationer, der
svarede til Bygningens Grandeur.
Men siden den Gang er Materialerne
gaaet op i Pris, og om end der end
nu kan rejses en forsvarlig Pragt
bygning for de 40 Cents pr. Kubik
fod, faa vil den dog. ikke kunde blive
saa elegant som ester det første Over
slag. Kapitolie-Kotnissionen vil der
for blive nødsaget til at gaa Arbej
det otier tgjen og mulig forelægge
Legislature Sagen til fornyet Otier
vejelse og forøget Bevilling.
Niels Hagen, en Braketyand
paa Wisconsin Central, vernes' at
ville blive tildelt en Medaille for
ædel Daad, i Henhold til en Bevil
ling af Kongressen ifjor. Sidste'
Efteraar var Hagen Paa et Træn
ved Medsord, da et Barn faldt over
Skinnerne lige foran Lokomotivet.
Hagen klatrede da langs Gangbræd
tet Paa Lokomotivet ud til Fenderen
og greb Barnet, netop som Trænet
skulde til at gaa over det, og fik det
fastet til Side. Sagen er blevet un
dersøgt af Interstate Commerce
Commissions Inspektør, C. F. Mer
rill, der vil indberette den til P'
dent Roosevelt, og der kan jen
Tvivl være om, at han vil faa Me
daillen. Den eneste Medaille, der
hidtil er uddelt, bæres af en Brake
mem i Illinois, der erhvervede sig
den paa omtrent samme ^aade. Ha
ett er, hjemmehørende Hippewa
Falls.
3o ma.
En ret ntr lig Sag om en
Skoles Afstand s. Beboelseshuse har
i denne Tid vc^ 't ført for DistriKs
retten i Oflctr sa. Skoledirektører
ne i Leightc 5ownship vilde havk
Skolehuset irtet fra dets nuvæten
de Plads
J'"
IgeljelttTob betté
boflab^? hun frygtebe vilbe blive
Henbe^MMlW.iMn- forlangte' bei
for e? Injunction mod Flytningen,
at .hMM flere .$age var af
f^orhør 0m denne Stlg, blev
Iowas Kornhandlere vil søge
Statens Agerbrugs Colleges Sam
virke til en Agitation for Ophjælp
ning af Havredyrkningen i Staten.
Havreafgrøden er meget betydelig,
det regnes, at der hvert Aar faaes 4
Mtlltoneer Bushels Havre, der pro
ducerer 150 Millioner Bushels, og
de 70 Procent af Afgrøden bruges
paa Farmen. Den avlede Havre er
imidlertid af gjennemgaaende tarve
lig Kvalitet, for en stor Del af de
russiske grønne og gule Varieteter.
Disse er ikke velsete paa Havremøl
lertte eller i Markedet i det hele, og
ben nye Havrekampagne flal gaa ud
paa at faa indført bedre Varieteter,
faafotrt hvid Havre, der i ældre Tid
var den almindelige i Iowa, og som
er stærkt efterspurgt i Markeder.
Den Mormonsekt, der bærer
Navnet „De reorganiserede sidste Da
ges Hellige" har siden 1881 havt sit
Hovedkvarter i Santont, men i de se
nere Aar har der vist sig tydelige
Tendenser til at forlægge Centret til
Independence, Mo. Baade Sektens
Præsident, Joseph Smtth, hans før
fte Raadgiver og den præsiderende
Biskop er flyttet til Independence
med deres. Familier, og nu er der
indtruffet en Hændelse, som sikkert
vil fremme Flyttetankerne i betydelig
Grad. .. Fornylig er nemlig Sektens
store Forsamlingsbygning, i hvilket
tillige Trykkeriet og Bogbinderiet
havde Plads, nedbrændt, og naar der
atter skal bygges, antages det. for gi
vet, at dette vil ske i Independence.
Foreløbig er der indrettet midlerti
dige Lokaler i Lamont.
I Statens Legislatur er der
i denne Tid en ret kraftig Lobby i
Virksomhed for at faa indrømmet
Torfljellige Leitelser i Anvendelsen af
Mulkt-Spirituosa Lovene. Den for
langer ikke, at Mulktloven flal op
hæves, gjennemgaaende er Spiritus
handlerne tilfreds med den, da oen
hindrer en for stærk Konkurrence.
En af de Lettelser, som Lobbyen flal
søge at tilvejebringe er, at der kan
erholdes Mulkt License i et County,
naar en Majoritet ansøger derom i
Stedet for font nu at 65 Procent af
Skatteyderne flal underskrive. Li
geledes vil man søge at faa den fo
reskrevne Lukketid forandret fra Kl.
10 til Kl. 11. Foruden disse Ting
er der flere andre mindre Begun
stigelser, som Saloonmændene vil sø
ge at opnaa. Temperancefolkene ru
ster sig af alle Kræfter for at hindre,
at der bliver indrømmet Saloon
mændene Lettelser af nogen Art.
Nord Dakota.
En Pumpemager i Madin ved
Navn Hart blev forleden Morgen
funden død i Byens Pumpehus, an
tagelig kvalt af Gas. Han var om
Aftenen gaaet ind i Huset og havde
sat Pumpen igang, men havde be
gaaet den Fejl at lukke Døren tæt ef
ter'sig, og den frifle Luft er derfor
blevet opbrugt af Gasolinmaskinen i
Lokalet. Hart ir 30 Aar gammel
og hørte hje^ i Norris Springs,
Iowa.
I Bowbells udbrød Onsoag
sidste Uge Brand i Moses Levys
Kjøbmandsforretning, og dm spred
te sig hurtigt til de omliggende Byg-,
ninger. Inden den blev slukket,
havde den anrettet Skade for $15,
000. Slukningen foregik paa en ret
ejendommelig Maade. Brandkorp
sets Slukkeapparater var ude af
Brug paa Grund af Kulden, og
Temperaturen var adflilligt under
Zero. Alle Byms Indbyggere sam
ledes ffha Brandstedet, bevæbnede
med Skovle, og gav sig til at faste
Sne Paa Flammerne, og paa den
Maade lyffedes det at faa Ilden
dæmpet og tilsidst flukfet.
Sidste Uge blev der i Repræsen
tanthuset i Bismarck nedsat en Ko
nitte, der skulde forespørge de enkel
te Medlemmer "om Tilstanden i hans
District med Hensyn til Mangelen
paa .ændsel o andre Følger af at
der ur sdr faa Fragtvogne. Resul
tatu bkev, at intet Medlem havde
hørt nojjet om, bt Ler var Mangel
paa Brændsel eller Fødevarer i hanv
Distrikt og alle' mente, at der er ble?
Let gjort alt' for meget ud. af o
en anden Beliggenhed spredte Tilfælde af denne Art, foni
tæt ved Beboelseshus, hvis ©fer- er indtruffet Hist vg' her7 Otti D^ds-
6g
Forlangende .' bevilget. Det
blev nemlig paavist, at Skolen fluide
ligge mindst 40 Rods fra Beboelses
huse, hvis Ejeren af et faadant for
langte det.
Komned
til
fald af Kulde havde heller ingen af
dem hørt.
Snestormene i de sidste Uger
har bragt mange Menneffeliv i Fa
re, og der berettes om mange mær
kelige Redninger fra at omkomme i
Stormen. Saaledes fortælles det fra
Egnen om Jamestown, at tre Børn
af en Farmer ved Navn George
Hoffman, der boer 5 Mile Nord for
Eldridge, blev overraflede af Stor
men paa deres Vej hjem fra Skolen.
De gik vild Paa Prærien, men traf
paa en Høstak, og de Lravede sig da
ind til Mtdten af denne og Iaa lunt
og godt der om Natten over. Om
Morgenen havde Stormen lagt sig,
og de krøb ud af deres Tilflugtssted.
De fandt da, at de var tæt ved deres
Hjem. Forældrene havde anset dem
for omfomtte og blev glædeligt over
raflede, da de font til Døren i bedste
Velgaaende.
fIMnneapolte.
Aggdrasil teosofiske Samfund mø
der S!øndag Eftermiddag Kl. 4 i
11807 14. Ave. S. Enhver vel
kommen.
Pastor A. E. Skogsbergh funde
ikke modstaa de Bønner, der rettedes
til ham om
Qt
Mr. Luth Jaeger, der som meddelt
isidste Uge har fratraad't Stillingen
som Kasserer i Union State Bank,
har modtaget Posten font Kasserer
for Cunard Liniens herværende Kon
tor og har tiltraabt den nye Stil
ling.
Drikkevandet, der af forfljellige
Kompagnier leveres paa Kontorer og
Værksteder, bliver i denne Tid un
dersøgt af Sundhedsdepartemeniet.
En Inspektør gaar, rundt og udtager
Prøver, put saa bliver underkastet
bakteriologisk Undersøgelse. Er Van
det ikke purt og rent, vil det gaa ud
over Leverandøren.
Morderen Henry Sussman, der
fornylig dømmes til livsvarigt Fæng
sel for at have myrdet sin Hustru,
fik isidste Uge Afsked i Unaade fra de
Forenede Staters Armé, til hvilken
han havde ladet sig hverve. Afskedi
gelsen kan være ham temmelig lige
gyldig, da han næppe faar Lejlighed
til at tjene fin Tid ud font Soldat.
Hiawatha Hall, det eneste større
Forsamlingslokale i Omegnen af
Minnehaha Falls, er nedbrændt i
Mandags. Det bar en stor gammel
Træbygning, som har ftaaet der det
meste af en Snes Aar og iffe var no
gen særlig Pryd for Egnen. Ejeren,
Udkommen er:.
5
j*
160 Sider,
INDHOLD.
C.
4*
*,Tføl S
MONTGOMERY,
'Niés'te' Exkurslon den ste PebrtMir^ ^907.
Megeifc
forblive i sit Embede
som Præst ved Tabernaklet. Ved
Menighedens Bestyrelses Møde sidste
Uge afgav han Løfte om vedblivende
at betjene Menigheden.
i
e
*jit i
.*l •iUz-Alhiilli^t.
M-r*-.-,.1* k .tfVA# 1'5J 4
er sagt om Syden, men Dc faar /ørat'Bm, t^tUgbB^TCn^tor Vclntand1
Sabdhed der ve^d selv et.se det. De har lcVet længe nok det k ofdé Nofar"^*lvotfor
blive dert
tjene
lllusi
Sy
deri, hvor-De kan arbejde i fri Luft 365 Dage om Aapctre*^
ror frie.
Ala.,i til Salg daglig,fra, all? Punkter Nord for Ohio og Veat for Missfasippi-Floden.
Bxknrilbn første og tredje Tirsdag 1 taver Maaned, Jannar—April. God c30 Dage.
... Fra Chicago og Retur $23.0C -h
Kom og sé med egne Øjne. Sammenlign Chancerne her med hvor De qn hor. Be
stem saa, om De vil blive i det kolde Nord eller tage ét nyt Skridt paa Véjén til Vel-:
Stand 1 det rige Syden. Den 7de og 8de Februar afholder "The Stock Growers and
Horticulturists of Alabama" aarlig Møde i Montgomery. Der er da god Lejlighed
til at sætte sig ind 1 Landbrug der. Skriv paa Engelsk til THE COMMERCIAL CLUB,
Dept. N, The Business Men's Organization of MONTGOMBRY, ALA., U. S. A.
De let gjøre 1) Ved at Isese.vOr i
Hjemaøxer Billet til 6iontgomery,.
der har ett Grocerybutif i den under
ste Etage, lider- et Tab af omtrent
$3,000 paa Bygningen og ca. $1,000
paa Varelageret, der blev helt øde
lagt.
Sporvogne-Spytteriet,, der paa
Grund af ett ivrig Kampagne imod
det for nogen Tid siden næsten helt
var ophørt, har atter begyndt at gri
be om sig, og Sundhedsdepartemen
tet faa sig derfor, paa Grund af de
mange indløbne Besværinger, nødsa
get til at udsende Opdagere, som
kunde statuere Eksempler. Forelø
big har de paa en Jnterurban Spor
vogn arresteret en Mand, der erklæ
rede sig flyldig og erlagde en Mulkt
af $2.00.
Alexandra Logens Masterade er
nær foreftaaende, og det er ikke for
tidlig at faa Kostumer ^sikrede til ben
ne Festivitet, der ventes at blive en
af Sæsonens morsomste i den danfle
Koloni. Vi har forvisset os om, at
Søstersamfundet intet har forsømt
for at gjøre Festen til en Sukces,
men om den flal blive det i det Om
fang, som den fortjener det, beroer
paa, hvor flittigt den bliver besøgt.
Imidlertid nærer vi ingen Frygt i
saa Henseende Alexandra Logens
Fester, særligt dens Maskerader, har
saa godt Navn paa sig, at der nok flal
blive fuldt Hus. Det er altfaa en
Uge fra Lørdag, om Aftenen den 2.
Februar, at Maskeraden afholdes
paa Dania Hall.
Planerne til Armour-Slagteriet,
der flal opføres i Udkanten af Min
neapolis, er nu under Udarbejdelse,
men endnu langt fra færdige, da det
jo er et meget omfattende Bygnings
fomplefs, det drejer sig ont. Ved
Planernes Udarbejdelse lægges der
særlig Vægt paa, at alle Renlighe
dens Krav kan fle Fyldest, o g"" alt
hvad der fra ByggekmtstenZ Side
fan gjøres: i den Retning vil blive
taget Brug. Dette gjælder ikke blot
ont selve Bygningerne, men lige saa
meget om alt Inventar.' Der vil
blive stillet meget skarpe Fordringer
til Arbejdernes Sundhed, og ingen
Arbejder vil blive antaget til noget
Departement, hvor Dyr eller Pro
dufter behandles, uden først at have
bestaaet Lægeundersøgelse. Det vil
saa vidt muligt blive undgaaet at
behandle Kjød eller andre Produkter
med Hænderne, og der vil blive an
bragt Vadflekumtner og Badekar i
stor Mængde i de forfljellige Byg
ninger.
Nuleroser kor 1906
1907
jft Pl*iS 35 CCtltS
Farm, Vlrkellgbedeekildring fia,^A merlkai af, M., Serenten^ msd Teg
ninger af Niels Wivel. Stævnemødet, Dijgt afMads an hen Et Han
delsgeni, Skitse af Rose Bruhn, med Tegjninger af Alfred' Schmidt.
Doktor Giuseppe', Fortælling fra Nord Italien af Marie Henckel med
Tegninger af Paul Steffensen. PaaHoulaog Heida, Fortælling fra
Island af Møller Græsdal .riied Tegninger af Paul Steffensen. Pro
prietæren og Røgteren, Tegning af A. Chr. Andersei9r:Thle!fce,d^ i^En. Af
tenstund, af Valdemar Vaaben. Jens |tøgter fortæller, af Børge Jans
sen, med Tegning af Nieils Wiwel. Naturens Luner, af E Åchen.
Gamle Mundheld, ved 8. P. J.
Forudbetalende Abonnenter^^^™^
& og "St. Paul Tidende" eVHdldér henne Almanak GtÉATtS som &
'J* BRÆMIE. Ui 7^) ..
Indsend Beløbet: snareøt, eniteti 1' MlSkiey Oiraer éllér* #timéeirker, A
V". da Oplaget er begræridset.1 7
V. V.
*T
PASMIISRFJ^ øilRI. CO
'mm-
il
-Nogle Eksemplarer
af
Ønskes*
JULEROSER
for
1906, enten Pragtudgaven eller
den almindelige. Tilskriv
C« Rasmussen Pub. Co.,
720-724 So. 4th St.,
Minneapolis, Minn.
-5
smukt
Almanak for 1907. Tiden, Digt af C. C. Andersen-
Teatrup.,. Magten og Æren, af Friia Jensen, med .Tegninger af
Paul Steffensen. Fra Åmagter, Digt af
Omslag.
!J.
Johansen. Poulsens
K

Husk Din store, stcltfc Ahne,
Island. End er der en Dag.
TRADE
MARK.
N. P. Clausen.
Corlland, De Kalb Co., III.
Minnesota.
Wisconsin.
Pta St. Paul........:... ....... .$27.50
Fra Minneapolis ..... $27.50
7Z0-724 SOUTH IFOURTII STREET, JiVllNNPAPOLlS.' MINNESOTA. 2
w i i A
JL

xml | txt