OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, June 05, 1914, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1914-06-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

M' J-1fv
11
•fi
IV
., i:
•Ar
MA
:ÉÉÉ
Len gamU Msske.
Fortælling fm Thoaterlivet. &>
Kalk-Svovl-Hydroieter
i*
Pris med
Post, Pro
vebehol-
der og
ånrltn.
..
i V
•i
WWKs
MM,
.ilr,.
KM
a
M:
chKKW.
Lv
9å=: i'ø
=Mf
A
y
4
Af Jaques Burg.
M,' A
4
k.
"f V- *,
Det er i Thekterkredse og for
den Sags Skyld ogsoa hos Publi-
htm en velkjeydt Sag, at de
Skuespillerinder, som en fljønne Dag
nødes til at foretage Springet fra
de unge Ingenuers til de værdige
Matroners Rollesag, som oftest gjør,
hvad de formaar, for at berøve Pub
likrun! den Illusion, som det egent
lig har et gyldigt Krav paa. De
sniinker fitz med de^mest blomstrende
Farver, de fait opdrive, selv om de
skal forestille en gatymel Bedstemo
der, og de er henrykte, naar
siger:
„Hun f«aa virkelig alt for ung
ud!" .•
Naturligvis gives der ogsaa Und
tageiser og som en saadan fortjener
Franciska P. at ncevnes med Ros
og Hæder. Hun var ansat ved et
Privattheater i Berlin og havde
allerede i ett Række af Sæsoner
„fyldt sit 45de Aar". Uden at kny
spillede hun enhver gammel Rolle,
som blev tildelt Hende selv Hekse
roller veg hun ikke tilbage for, paa
stod tværtimod, at de morede hende.
Denne godmodige Omgængelig
hed hos hende førte naturligvis med
sig at hun kom udmærket godt ud af
det ikke Mot med fin Direktør, men
ogsaa med alle sine mandlige og
kvindelige Kolleger ved THeatret
paa en eneste Undtagelse nær.
Hun havde én Fjende, og det var
Fru Mathilde *£., en Kunstnerinde,
der var endnu ældre end hun selv.
Den gjensidige Antipati foranle
digede hyppigt Meningsforskjellighe
der, stim ofte udartede til Strid,
uden at dog det undertiden ret hef
tige Ordskifte nogensinde overskred
rimelige parlamentariske Grænser.
Da der imidlertid en Dag blev
uddelt Roller til et 'nyt Stykke,
hvori Fru O. skulde spille en ung
Enke, medens Franciska P. fik den
Opgave at forestille hendes Moder,
skjød alle de gamle Rester af ting*
domssornemmelser pludselig tilvejrs
hos den ellers saa forstandige og
taalmodige Skuespillerinde og hun
geraadede i bet heftigste Oprør.
I flammende Breve til Direktøren
fremsatte hun de bitreste Besværin
gs over.den KMnMU der var oper
gcvaet heude. W en tyk Streg un
derstregede hun i hver enkelt Skri
velse Bemærkningen om at Mathil
de O. mindst var ti Aar ældre end
hende og at som Følge deraf ingen
Magt. i Verden skulde formoa hen
de til at Spille siln Rivalindes Mo
der. v"
.Men mod en Skuespiller-Kontrakt
kæmper selv Guderne forgjæves! Di
rektøren udtalte sin Kjendelse, og
Franciska moatte finde sig i det
uundgaaelige.
„Hør, Hr. S.." sagde hun ved
Læseprøven til Regissøren, „hvor
dan skal jeg -egenlig bære mig ad
for at faa Publikum til at tro, at
jeg er Mathilde O.s Moder?"
„De maa naturligvis anlægge en
eller anden karakteristifl Maske."
„Hvad wrstaar De ved en karak
teristisk Mafle?"
„Selvfølgelig at De gjør Hem
lidt ældre end hende."
Brugt af alle kyn
diite Frugtavlere.
Agenter ønskes overalt.
"V
Nu er Tiden at We Deres Montanp Fare,
medens Ludet er billigt God Agerjord $15
til $20 Acren. Udmærket Klima, god Jord,
•tor Afgrøde. Skoler, Jernbaner. Bleratorer.
K. T. HOVE, Chester, Montane.
Fri Oplysninger og Liste
tilsendes paa .Anmodning over Farme
til Salgs i Minnesota, Nord og Syd
Dakota, Wisconsin, Montana, Canada,
o. s. v., ligeledes Byejendom, Forret
nings-Bygninger, Hoteller, m, m* Skriv
idag, paa engelsk. Jtto F. Kwwfly, Antti, Mm.
For Deres Hjem
tindes 1 bele Landet Ingen Plads der overgær LITTLE
FIELD LANDET det berømte Belte med godt Vand i
ee ringe Dybde paa den sydlige slette 1 Texas, ved Santa
We Benens Hovedlinie/ Rlg4*Ie Jo»d, rigeligt Vand
»undt Klima. Kjøb Land direkt fra Ejeren, amaa eher
More Trakter, dyrk Altalte og Grønfoder. -VI forsyner
Dem'med Kvægfoder på. Kredit. Ti Aars Udbetaling
Procent. Undersøg. Illustreret Tryksager trit.
il Arthur P. Duggen, Seles Manager,
Liitt lefle Id, Lamb County, Texas.
DYRKET OQ NYT FARMLAND
til Sålers i Otter Tail County ved Mintfeeo
tae Indstier. Priser fra $25 til $80. Skandi
naviske Settlementer. Skriv efter Oplys
ninger, eller bestig ANDREW T, LUND,'
Vining, Minn.
Farme 1 New Yoråt
Stat, med sundt KLliitia, god Jpnd, godt,
Vind, nær Jernbane og fyer, med gdt
de Bygninger, sælges meget billigt og
p^a lette Vilkaar. 'Adresser gives paa
•:danske Landmænd fra' Vesten, son\
har købfc. Farme her og gjemje er
/Landsmænd "behjælpelige^ Ny Bulle*
.tin 55, med 1160 F^rme for Salg, og
fil *andreoffidelle Opl|mingeé sendes frit.
T- MOLDE^ttAWBt SkaiyL A*si*t
„Endnu ældre? Det er jo fim
petthen umuligt! Skal jeg Maafle
forestille en cvgyptifl Mumie?"
Regissøren lo og svarede \ikke
Han aytog, at Skuespillerinden talte
Spøg. .å
Det nye Stykke blev imidlertid
flittig prøvet, og Premieren nærme
de sig Med raske Skridt. Dagen før
skulde der efter^Sædvane være Gene
ralprøve i Kostumer. ^y yyi\y
Denne Generalprøve er i Theater
verdenen næsten lige faa vigtig som
Førsteopførelsen. Direktøren, Skue
spillerne og hele det tekniske Perso
nale 'befinder sig i nervøs Ophidselse,
thi for hver ifær er et nyt Stykke
jo et Slags Eksistensspørgsmaal.
Allerede før Begyndelsen of første
Akt var Regissøren badet i Sved
man syntes aldrig at ffulle fttøe
færdig med. Forberedelserne. Først
en Time efter den fastsatte Tid kun
de man begynde. Dekorationer,
Møbler og Rekvisitter var bleven
gjort til Gjenstcmd for et sidste prø
vende Blik saa lød et Klokkesignal,
og Tæppet gik op.
I Parkettet sad kun Direktøren
med sin Hustru og Stykkets Forfat
ter det var et lille, men yderst kri
tisk Publikum.
Uden Afbrydelse spilledes de før
ste Scener. Saa traadte Fru Ma
thilde O. ind, iført en splinterny
Silkekjole.
„Ved du hvad!" hviffede Direktø
rens Frue til sin Mand. „Fru O.
er dog virkelig alt for gammel til
den Rolle."
„Ja hun fer nederdrægtig ufor
delagtig ud!" indrømmede han.
llmidedrart derefter skulde Fran
ciska P. træde ind paa Scenen. Stik
ordet skulde komme fra Fru O.:
„Ser De, der kommer, min Mo
der
Hun lagde med Forsæt stærk Be
toning paa Ordet „Moder" i den
lykkelige Bevidsthed, at hun derved
ærgrede fin Rivalinde kolossalt.
Men den averterede Moder kom ikke.
Der opstod en pinlig Pause.
„For Pokker, De skal ind Frk.
P.!" raabte den fortvivlede Regis
sør.
,De maa virkelig passé paa!"
dundrede Direktøren nede fra Par
kettet. 'i
„Det gjør jeg ogsaa" hørte man
Franciskas Stemme oppe hag Ku
lisserne „men Stikordet er ikke kom
met tydeligt nok.
i
,S„
f*'*
xS'0,
jeg sagde det meget tyve-
ligt," indvendte Fru O.
„Nu ingen unådig Diskussion,"
afbrød Direktøren „Fru O., vil De
bringe Stikordet endnu en Gang,
og saa træder De ind, Frøken
y i v
Endnu en Gang, og med meget
stcerk Betoning' paa. det sidste Ord,
udtalte Fru O. Sletningen:
„Ser De, der kommer min Mo
der!"
Saa aabnedes Kulissedøren, og to
Maskinkarle kom flcebende ind med
en uformelig Bylt, som ved ncer
mere Eftersyn viste sig at boere Frk.
P., maskeret som cegyptisk Mumie.
Skuespillerne paa Scenen blev
stive af Forbauselse, Direktøren og
hans Kone var ncer ved at besvime,
og Regissøren rasede:
„Hvad flal det betyde, Frk. P.
Hvorfor lader De Dem boere ind paa
Scenen?"
i
„Fordi en Mumie -ikke km gaa!"
„Jeg frobeder.mig den Spøg!"
„Det' er virkelig ingen Spøg. De
hor sagt til mig, of jeg skal gjFre
mig ældre end Fru O. Og endnu
ældre end min kjære Kollega fan
kun en Mumie fro det gode gamle
ZEgypten være!"
Direktøren fonnaaede ikke at be
vare sit Alvor, og da han lo, la selv
følgelig alle de andre med und
tagen Fru O., som fik Gulsot af.
ZErgrelse og maatte sinde sig i, at
hendes Rolle blev givet til en m=
dcit •'"'i -jiff
.Da den næste Gagedag kom, blev
Frk. P. ganske vist ubehagelig over
raiMt ved at saa M'draget ert klæk
kelig Mut ft men i Betragtning, af,
at hun var sluppet for at spills sin
Rivalindes Moder, sandt hun
Pengene ganske godt lanvendt.
i- i
s.'-.WjlT' '""s
•S/1«., v 'f, 'rk i
Bl maa gjentagende, gjtfre
mærksom paa, at de Korrespondan
cer, ''eller Artikler, der velvilligst
indsendes til BlSdst, ligeoverfor Re
da^tioye^ ytoa )være forsynet med.
Navn og Adresse, felb om Karre
spondancen' i^"irtgt kun forsynes med
et MdttPe, alt eftersom Indsenderen
ønsker -deb
r:
onp*
De ærede Indsendere
bedes, sor Scckn ingens Okyld,- kun
at skripe pah^ iten ette Stdé af Pa-
Hurtig Ndrgknwg.
.. ''C- :.:!!,.
En Manøvtdhifwrie af Erik ZenseiL
•. .-UG
C-i.-'Æ-åL.
Det var Nat heldigvise
tænkte Hans og krøb lidt Itmtgere
ned under Tæpperne, 6an frøs en
lille Smule. Det var jo lidt koldt
at ligge i saadan et Telt, og saa var
det jo langt hen paa Aaret. Aa, ja
bare man laa hjemme i Mors
Dyner igjen, for alligevel, ligge her
paa saadan en muggen Tangmadras
med to Pjalt Tæpper over sig, det
var nu -ikke af. det, man gjorde for
sin Fornøjelses Skyld. Næ
Hva' tror jeg ikke, den infame
Spillemand blæser Reveille nu. Det
maa da være forkert. Jamen
det er do vist denne her General
marsch, han blæser. Saa er det jo,
man skal have hurtig Udrykning.
Naa ja, faa længe de andre ligger
stille, kan en anden en jo ogsaa
blive, hvor han er.
Da hører Hans et rædselsfuldt
Brøl: „4de Kompagni ud as Tel,
tene!" Hallo, nu er den da først
rigtig ulden. Og op farer Hcms.
Der bliver pludselig levende ombring
ham. De andre i Teltet har nok og
aa bemærket noget.
„Se at faa Tøjet yaa og kom ud
uk dog de Telte op, saa De kan se."
Der er forresten lige faet mørkt
udenfor. Det er „Staben" som
er- ved at gaa fra Koncepterne. Han
e^ kommen hurtigt i Kludene, men
han har vist lugtet Lunten i Aftes
og har flet ikke taget Tøjet af, da
han gik i Seng.
1
Inde i Hans' Telt gaar det livligt
il der er ingen, som rigtig ved,
Ivor Tøjet hænger, og mørkt er det,
Maleren, 461, ham, der skal være
Inderkorporal, bander og skjælder
ud, han vil da blæse det hele et
Stykke, siger han men alligevel
kynder han. sig lige faa meget som
de andre. V
Og Mureren, 458, han kan ikke
ade være med at grine, han synes
da vist, det er svært grinagtigt. Ja,
bi du kun Fatter, det kunde jo være,
du 'glemte at grine. Se, Murerens
højre Fod er nu en lille Smule ho
ven, og derfor er den højre Støvle
ikke just særlig villig til at gaa paa.
Den venstre, 'bevares, den er allere
de paa, men den højre ku ku,
nu har 58 helt glemt det morsomme.
$a, naar den ikke oil paa., faa vil
den ikke, saa taft-vi en Sko paa
den Højre Fod, vi flal vel sagtens
heller ikke saa langt. Og ud farer
Mureren til. de andre.
Da kommer Premierløjtnanten fa
rende og brøler, font om det gjaldt
Livet: „Kogekedlen paia Torny
tret!" Naa, saa ind i Teltet igjen
og faa fai i Kogekedlen. Sideman
den spænder den paa.
„Staben" er. paa Plate han
tatar og vræler: „Jeg har forlangt
Meldinger!" Hans har været hen
ne efter sin Kanon men den var væk.
Godt, faa hugger vi en anden.
Hans hor ingen Strømper paa men
hvad, det er vel bare en Prøve paa
hurtig Udrykning, man -faiar vel nok
ov til at kravle ind igjen, naar det
hele er i Orden.
Nat har „Staben" facet Meldin
ger. Han kommanderer: „4de Kom
xvgni til Midten Ret—t.
Se lige ud!" Premierløjtnantens
Stemme skriger igjennent, Mørket:
„4de Kompagni Rør".
Men nu faa, flal vi alligevel ild.
Kompagni Ret Gevæ—ri—
Hwil venstre—om Ko-—
o—mpagni ausss!" Og us
sted trasker Hans med sine Lidelses
fæller ud den mørke Nat, de falder
otier hverandre nogle halvsover end
nu, men fremad gaar. det.
Et—to —•-r- et—tot —r- ud ad
Sannerup-Skoven iil. En Gang
imellem gjøres der Holdt, for „Pre
miereit" kan ikke rigtig finde Vejen
i Mørket. Og naar de forreste staar
stille, render Bagmændene lige 'ba
dus op i dent de sleste kan hverken
høre eller se. .De gaar og" gaar,
Marscheit synes Aldrig,at faa. Ende.
Endelig svinger Kompagniet over
en PløjeMrk ind paa en Græsmark
og gjør Holdt. Delingsførerne be
gynder af anvise Folkene, hvor der
flal gravel Skyttehuller.
Hans og 68 er nu faa heldige at
have 'Hafke.XifDet er uu en Skam,
6(5 ogsaa char Hakke, har Løjtnan
ten sagt, for saa kan han'jo drwe
den for meget af og 56 %x nok
doven endda.
N^a, Hans oZ Nr. 68 bliver W
vrimlen er at
mer glidende. Alt er vaadt og
klamt, Hans ag hans' Kammerater
fryser, medens dx der staar og „stam
per Barme' op af Jorden".Nede
fro Sonnerup Overdrev kan man
høre melankolske Hejrefftig, som gjør
hele Sceneriet endnu mere tyist.
Nu er dpt snart helt lyst, saa
Fjenden maa vel snart være hep
bare han vilde skynde sig, saa man
kunde faa en Ende paa det. IV,
nu ntcia han da vist være her. Man
kan høre Korporal Petersen, font
er sendt ud med en Patrouille, raabe
og skrige, som orn hart havde en Kitit)
i Halsen. Fjenden behøver, saamænd
ikke at udsætte^ Lytteposter, naar vi
har Korporal Petersen fremme, for
hart kan høres paa en lille Mils
Wmb.
6
K'I'Se -a- fe der kommer Fjenden
rykkede ud af Taagert. De to
„Lytteposter" løber ind bag Gkytte
kjæden. Og Fjenden bliver modta
get med et Par løse Skud. Og
saa ja, faa lyder det velsignede
Signal, som har saa smuk en Klang
i enhver Soldats Øren: „Det hele
Hold hold inde". Gudskelov for
det Signal, saa flal vi da forhaa
bentlig hjem igjen. y
Der kommanderes: „Samling til
højre". Og fe, der staar jo „Skip
peren" og. fer forfærdelig morgen
gnaven ud. Glassene i hans Lorg
net glimter ikke -Spor.
„Vil De samle Kompagniet, Hr.
Premierløjtnant, og afmorfchere til
Lejren," siger Koptejnen, medens
hart trækker den højre Handske paa
og rasler lidt med sin Sabel. „I
er vel allesammen klar over, Folk,
hvad denne Øvelse gik itd paa?"
„Ja vel!" lød der langs Rækker
ne.
Det eneste, der stod Hans rigtig
klart, var, at han skulde hjem og
sove igjen. Asmarsch!
Konder^lland.
En dansk Sejr. Det har i den
senere Tid vakt.stor Harme i Nord
slesvig, at Landbrugskredit-Forbun
det for Hertugdømmerne de to
store Kredit-Jnftitutioner i Kiel,' der
har til Formaal ved Udstedelsen af
Pantebreve at regulere Landbrugets
Realkredit og som hidtil har Ydet
Loan baade til danfle og tyske Land
mænd— begyndte at boycotte dan
ske Nordslesvigere bed at nægte dem
Penge. Det e^ naturligvis flet af
politiske Grunde, og man har næp
pe taget fejl, naar man har formo
det, at Ophavsmændene maatte fin
des i Kredse, der stod den tyske For
ening nær, men Direktionen agtede
aabenbart at styre videre i denne
Kurs. v -y yv-v^
Paa Kredit-Forbundets General
forsamling i Kiel forleden forelaa
ét
Forslag om at træde i Forbindelse
med den tyske Gaardbank, altsaa om
at støtte Angrebene paa. den danske
o y y y
Til Generalforsamlingen havde
der indfundet sig mange danfle
Medlemmer. Bankdirektør Rossen,
Tønder, fremhævede det mærkelige
i, at Direktionen havde afvist Laan
l'øgere med den løjjerliga Begrundel
se, at den ikke vilde gibe Laan til
„danfle Agitatorer", men nok til
dansksindede Folk.
Fra Direktionens Side blev der
svaret, at man ikke kunde være med
til at støtte „dansk Propaganda i
NordfleSvig".
Ester en heftig Debat, hvorunder
flere kjendte Slesvigere havde Or
det,., foreflog Landdagsmand Klop
venborg-Skrumsager en Resolution,
hvori Direktionen opfordredes til at
vende tilbage til fin tidligere Prak
sis, men denne Resolution afviste
Direktionen, forbi den ikke var an
meldt i Forvejen.
Til Medlemmer af Forvoltnings
taodet valgtes udelukkende Danfle
Nordslesvigerne var' i stort Fler
tal og Saa bet fik derved danfl
Majoritet. Derefter tog Direktionen
Forflaget om den tyfle Gaardbank
tilbage, idet formanden ganfle rig
tig bemærkede, at der øjensynlig ikke
var Stemning for det i Forsamlin
gen. V,
WllWifeOTWlSKI i
.«•'. ?Æi4 i* .b .sA
Anmeldte
MMMi
-iKWilkNSM
4
Vel er Let ^unge Menneske ikke
nogen sirlig mægtig Hetre^ men faa
mægtig er han hog, at han fort be
stemme, om Hans skal have Hakke
rkom.'
for. Kjøbenhavns^ Skifte
ret.
v
Snedkersvend Petersens Hustru
Dagmar. Husejer ^Carl Hansenl
Lagekarb^ Raaflous Hustru Maren.
Kjøbmand^ Krølls Enke,Anna. Ka
retmager 'Sjar» Jørgensen. Tjeneste
pige Dbris H. Johansen. Bagerme
ster 'Schumachers Enke' Margrete.
Axb. Qs.eat .'Martens. Skibstøm
rer Peter^ Jensen.- Cigaxachejderfle
Anna Aagefejt. Cigarhandler Peter
Ane Rasmussen, Snedker Vilhelm
Petersen. Atb. Morten" ^Larson
Nattevagts Frandsens Hustru Kbren
Fabrikant K Johannes $6 Peterfen
Skræddersdend Wibergs Enke Lau
ra. Viktualiehandler Jiacobsens' Hu
(tru Maren. Snedker Jens Chr
Westergaard. Miner Carlo Thy
strup. Kogejomfru Maren Olsen
Hotelejer Iversens Enke Else. Ba
ger Føhrs Hustru Bodil Fru Hanne
Taanbrg AndersenMI Wekretær
Fællesrepræsentationen for Skibs
fart Ludvig Peterfen. Frk. Thyra
Gjern af Hellerup. Strikkerfle Tho
ra K-arlfen af Horfens. Fhv. Tøm
rer Christen Johanfen Berg. Sejl
mager Sifred Carlsen. Fhv.. Øl
handler, Chresten Madsen. Bank
kasserer Frederik Sørensen af Ør
gryte, Gøteborg. Fhv. Balletdanser
ved det kgl. Theater Ludvig Hansen
Wonsels Hustru Johanne. Forret
ningsbestyrsrfle Bodil Nielsen. Enke
Augusta "Dittmer, Etatsroad, Postl
mester Svendsens Enke Adelgunde.
Enke Ane Pedersen. Snedkersvend
Peter (jarlen. Snedkermester Jo
lansens Enke Caroline. Bud Carl
Pettersson. Snedkersvend-
Anmeldte for Frederiksberg
Skifteret.
Peter
Jacobsen. Ar.. Janus Holm. ZEn
Ingeborg Hbnsen. Bogbinder
vend Ejner Sørensen. Lærer Him
melstrups Hustru Vita af Rorslev
ov. Blanke. Kjøbmand Blankenstei
nsrs Enke Laurette. Bagermester
ophus Olsen. Arb. Rasmus Ras
mussen. Blikkenslager Carl Han
sen. Proprietær Hans.Bågøe, Tor
oegaard pr. Aarsleff. Gqardforpag
er Christensens Enke Ane. Gartner
Vilhelm Salme. Værtshusholder
Peter Christensen. Bladbud Hans
Christensen. Arb. Andreas Mad
en. Alvilda Petersen. Dr. med
hv. Overlæge Frans von Sydow
af Gøteborg. Fabrikant Richters
Enke Ane. Enke Petronella Peter
ett. Assistent ved Meteorologisk
Institut Nielsens Hustru Bertha. Ci
gororbejderfle Mathilde Nielsen. As
ifterrt ved Kjøbenhavns Belysnings
væsen Oscar Petersen. Koholder
Nielsens Enke Gunnild. Skibsbyg
ger Friis' Enke Anne. Arb! Hans
Andersen. Frk. Agnes Palsson.
Enke Nicolrne Hansen. Maflinarb.
James Johanfen. Maskinmester Me
tersens Hørvings Hustru Meta. Hus
ejer Andersens Hustru Ane. Kro
ejer Ole Andreasen, af Lillerød.
Snedkersvend Anton Pedersen., Arb.
Anders Jensen. Fhv. Tømrer Emil
Christoffersen (kaldet Lohse). Tele
onistinde Thyra Rasmussen. Skræd
der Jønssons Hustru Karen. Fhv.
handskemager Nikolaj Sommer.
Enke Johanne Madsen. Portner
Christen Jacobsen. Frk. Elisa Bents
on. Cigarmager Hjalmar Larsen.
Arb. Vilhelm Lassen.- Enke Christi
ane Hansen. Fhv. Skibsfører Chri
'tran Lund. Laboratoriearb. Hans
Andersen. .. Fhv. Postmester Georg
Bentzen. Arb. Hans Tage. Eks
zeditrice Petra Henrichsen. Restau
ratør Søren Madsen. Enke Sidsel
Hansen. Barberlærlmg Max Mul
ler. Toldbodarb. Ørums Hustru
Caroline. Formand paa Toldboden
Schumachers Hustru Theodora. En
ke Ane Olsen. Grosserer, spansk
Konsul Georg Fife. Fhv. Arb
Christen Peter fen. Tjenestepige
Nanna Jønsson: Bademester An
dreas Engelbrecht. Kjøbmand Vil
helm Dorer. Dyrlæge Hans Laurit
sen Hammerless as Ringkøbing. Fhv.
Vejmand Jens Pedersen. Maflin
arb. AugustPeterfen. Arb. Niels
Frederiksen. Frk. Thomasine Car
stensen. ^Tegner Johannes Vendel-
boe Rarrda. Frk. Gymnasieelev Es
mi Jensen. Fhv. Arb. Niels Jen
sen. Smedesvend Josef Hundl, kal
det Hiipel.
Enkesru 'Kvren^Hon-
Musiker Piggo Hansens Hu-
iFhv
Bager
Portør I. I. Rasmussens Hustru
Anna Ostehandler Jens Andersen.
Anmeldte for Amager Birks Skifte
^yy, •. ret. y
Fhv. Smed Gerhald Bredal Man
gør af Dragør.
Anmeldte for Søndre Birks Skifte
y. ret.
"i. .j..'i
Birks
Enkefru Karen Sørenfen: Enke
fru Vilhelmine Rømer. Enkefru
Caroline Grimmenstein. Fhv. Mn
siklærerinde Artne^ Gosch. Fru An
drea Schack-Brockdorff. Fhv. Pleje
moder Ayna Mellerup. Frk. Vil
helmme, Lundh. Enke Karen Sø
rensen. ^Malermester Victor Jør
gensen. Skræddermester M. Fiflers
Hustxu Caroline. Frk./ Lodovica
Schwartzlose.
sen.
stru Caroline Mekaniker I.. Lind
greens.^ Hustru«Emma.^Arb. Niel
sens Hustru Nielsine. Grosserer
Adolf Goecher. Psns. Sporvogns
funktionær Anders Petersen.1 Tje
nestepige Bertha Johansen. Detail
handler C. Lindhardts Hustru Ka
re^ Restauratør Jens Nielsen.' Frk.
Ncmna Styhr
C!
,ArK Peter
Stender Arb. Nyders Christensen.
Enkefrit. Henriette v'.. Spathy Enke
i^ragdinde Betsy, Aertter.
Ir Mels P^tersett. Sko
ifrtt,^,
NestWtj
niagei
MM"" I
v
Lilleværløse: Arb. Jens Jørgen
en. Brøndbyvester: Partikulier
ns Nielsens Enke Johanne. Høje
'aastrup: Enkefru Karen Hansen.
Glostrup: Portør
tru Anna.
(Rasmussens
Hu-
JSorB lakota,
Højesteret Har nu igjen stadfæ
tet den Dom, hvorved fhv. Stats
'asserer G. L. Bicksord idømtes fra
et til tre Aars Slaveri, og Advoka
er i Bismarck Har udtalt, at der
nu ikke bliver, nogen anden Udvej
or ham end pænt at træffe i den
tribede Dragt. Der er nu hen
gaaet to Aar, siden Han første Gong
if sin Dont.
COPENHAfiEN
sw
VI GARANTERER
Mi
O E N A E N S N U S
ler nu og har altid varet fuld'
standig ren. Vi onsker deti til Salgs
overalt Hvis p^res Kjobmand lk
ke forhandler den vil vi sende dai
med Posten til Dem til den regulare
Pris, 5 Cents5 Asken, indtil Deres
Kjobmand kan forsyne DemiT Fri
marker modtages.
Copenhagen Tygge-Snus ear Ver
dens bedsté Skraa-Tobak.
WEYMAN-BRUTONCO.
50 MwjtAalUKre,
&
Linje ind i Dunn County vil blive
færdig til Dunn Center i Lpbet af
Juli Maaned, og Statens eneste
County, font nu ikke har nogen
Jernbaneforbindelse, vil da være
forsynet med dette for Farmerne
saa vigtige Hjælpemiddel. Linjen
blev sidste Esteraar gjort færdig til
Golden Valley i Mercer County.
Fra Dakotas første territoriale
Guvernør, W. Jayne, som nu er
89 Aar gammel og bor i Spring
field. III., hor Guvernør Hanna
netop modtaget et Brev, hvori den
endnu oondsfrifle Olding gjør op
mærksom paa. en Del Forudsigelser,
Hon gjorde i. sit tørste Budflab til
Territoriets lovgivende Forsamling.
Han forudsagde nemlig det da helt
utrolige, at man vilde opleve den
Tid, da den uhyre- Strækning, som
udgjorde Dakota Territoriet vilde
være beboet og helt under lagt den
hvide Race. 2,et ér nu over 50
Aar siden Mr. Jayne blev udnævnt
af Præsident Lincoln, og Territoriet
omfattede da en Strækning, spm nu
udgjør fire Stater.
\3M
KU
I
cMl
"i

CARBOMALE INSTRUMENT CO., CsibWdaH, Pi.
bédste resultat Perfection
handlende,
Northern Pacific Banens

xml | txt