OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, June 18, 1915, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1915-06-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

fUminferHyt Efterretninger
De danske Mg har i 1014 Været
en ualmindelig indbringende Arti
kel. JEgndsørselen har nemlig
havt en Vcrrdi paa 46 Millioner
Kr. i 1914 eller 4% Millioner
Kroner niere end i' 1913, ffjøtit
Damnar? kun udførte 4,000 Kas
ser a 1,440 ?Eg mere i 1914 end i
1913.
En Mindesten. Fra Brønderslev
meddeles den 21. Maj: For afdø
te Godsejer- P. Scavenius af Voer
Haard vil der pan hans Fødselsdag,
den 29. I'uli. blive afsløret en smuk
Mindesten ved Gaarden. Midlerne,
tier andrager til ca. 1,500 Kr., er
tilvejebragt dels af Private og dels
af de Foreninger og Institutioner,
tit hvilken den Asdødes Navn er
knyttet.
Erik Ejegod-Ttencn. Fra Viborg
meddeles, at Arbejdet paa Minde
stenen for Kong Grif Ejegod nær
mer sig nit sin Fuldendelse. Orna
menteringen Paa Stenen, der hug
ges af Billedhugger Nmnelin i
Viborg, udfares i gammel Ri tit c
'ftil. Afsløringen vil efter Bestem
melseit finde Sted den Ilte Juni.
Thor Langes Familie vil ved den
tie Lejlighed blive repræsenteret af
Overlærerinde. Frøfen KicintP af
København.
Cand. theol. Baagø, mangcaarig
Medbestyrer cif Højskolen i Testrup,
•er efter længere Tids Sygdom af
•gaaet ved Døden i sit Hjem i Aar
^hus. Sammen med Tr. Nørregaard
labnede han i 1866 Tcstntp Høj
skole, hvor han virkede indtil 1908,
og hans Lærergjerning her vil min
'des med Taknemmelighed af de
mange, der besøgte Skolen. Baagø
Ricerede en varm Kjærlighed til sit
Foedreland, og han fik Lejlighed til
at udrette meget ogsaa udenfor Sko
Ken. Han var Formand for Aar
hus-Afdelingen af Danmarkssam
sundet og desuden med i Ledelsen
fif en Række nationale Foreninger,
dg overalt søgte han at præge Ar
bejdet med sit ægte Fædrelands
sind.
•i,
I Morbærtræer langs Jernbanelin
jen. Det et' meget betydelige Jord
arealer, som de danske Statsbaner
ejer- langs Jernbanelinjerne. Stats
Hanerne er i Anrettes Løb blevet en
stor Jordbesidder. Men disse Jord
»arealer ligger desværre ubenyttede
chen, til iitgctt Verdens Nytte. Hist
og her har man Plantet Nypetorn
eller Fyr, som i al sin magre Fat
tigdom staar og vidner om den
Uforstand og ødslen med Værdier,
'der liidvises. Al denne Jord
"skriver dansk Jernbanebladet
burde selvfølgelig bringes under
Kultur. Flere Steder vilde sikkert
t)ære ganske fortrinligt egnet til
'Frugtavl. Saavel store Frugttræer
som Frugtbuske kunde trives godt
og bringe Udbytte. Bladet slaar
desuden til Lyd for, at der gjøres
Aorsøg paa at Plante Morbærtræer.
Krrteresserede Ledvogtere kunde saa
forsøge sig med Silkeavl.
Dansk Diplomat død. Kammer
herre Grevenkop-Castenskiold, Dan
marks Minister-Resident ved det ne
derlandske, det belgiske og det luxem
burgske Hos, er i en Alder af 60
Aar afgaaet Ved Døden paa Syge
huset i Scheveningen i Holland.
Kammerherre Grevenkop Casten
skiold havde Bolig i Brussel, men
forlod Bven umiddelbart før den
blev besat af Tyskerne i August
Maaned. Han fulgte ikke som de
sleste fremmede Gesandter med det
belgiske Hos til Antwerpen, men tog
til Haag, idet det danske Udenrigs
ministerium mente, at de danske In
teresser der kunde varetages af Ge
«eralkonsulen. Grevenkop Casten
ffiofi) var en overordentlig samvit
tigheidsfuld og pligttro Diplomat,
som med megen Takt og Duelighed
"varetog den danske Regjerings In
teresier ved de Hoffer, ved hvilke
'han var attacheret, og gjennem sin
lange diplomatiske Tjeneste havde
han erhvervet. sig betydelig Erfa
ring og Indsigt, skriver „Bert. Tid."
Han var gift med en franfl Dame,
Datter af tidligere fransk Gesandt
Rom, Grev de Mony.
Interessante Oldtidsfund. I Lin
deballe, Vest for Vejle, har man
gjort nogle interessante Fund. I
Engen er man nemlig i en Meters
Dybde stødt paa en Mængde Træ
toærf, forarbejdet paa forskjellig
Maade. Man sandt en Del Pæle
of
Eg, omhyggelig, tilspidsede med
et
langt Skraasnit. Nogle var ned
rammet i det underliggende Sand
og
'Gruslag, temmelig langt ned.
andre Trædele laa i Vandret Lag,
tilsyneladende uden Orden. Der
var ogsaa et Par1 BrngSgjenstande.
Først og sremst en Aare as Eg, 1
Meter lang. Den anden Brngsgjen
stand ser ud'som en Kølle, men den
har været i Ilden, saa den er ikke
Vaalidelig. Der ntaa have været
Baal, for Sandet er mørkt af Aske
og Trækul. Rundt om ligger Stum
per og Stykker as Potter, nogle af
Skaarene viser en sorffjellig Beskaf
enhed fra andre. Ligeledes i
Uorden større og mindre Partier
af blaat, fint Ler mellem Sten og
Sand eller blandt Træet, altsaa til
ført. Sand- og Torvlagene ned
over Fundet laa i naturlig Aflej
ring, 'uden mindste Spor af For
styrrelse. Alene dette Forhold vid
ner tilstrækkeligt om, at Fundets
Tilblivelse ligger meget langt tilba
ge, skriver danske Blade. National
musæet vil formodentlig foretage en
Vurdering og nærmere Undersøgel
se. Det ligger nær at antage, at
det er en Boplads af sjælden Inter
esse, og at man ved at se lidt nær
mere efter kan udfinde noget værdi
fuldt.
Bjerregaard opfinder en Red
ningsriffel. Ved Dansk Fiskerifor
enings sidste Bestyrelsesmøde i Kjø
benhavn demonstreredes paa Ama
ger Fælled en ny, dansk Opfindelse,
der modtoges med udelt Bifald. Op
finderen er Maskinmester Jens Bjer
regaard paa Spritfabrikken „For
tuna" i Hobro, og Opfindelsen gaar
i Princippet nd Paa, at man med
en ganske almindelig Riffel for
Fremtiden vil kunne udskyde en itntd
Line fra et Skib Paa cit Afstand af
6—800 Alen, saa at der indenfor
den nævnte Afstand fan skaffes For
bindelse med Land eller andet Skib.
Opfinderen har løst Opgaven paa
følgende simple Maade: Efter at en
almindelig Riffel er ladet med en
Kugle, i hvis Spids der er boret et
lille Hill, indsættes i Løbet en tynd
Staalstang. Om denne Stang, hvis
nederste Ende gaar ind i den udbo
rede Kugle, er der anbragt et
Gummihylster, der rager lidt uden
for Løbet. Hertil fæstes en saa
kaldt „Løber" og ved denne igjen Li
nen, der anbringes i en Blifdaofe
og let oprulles, naar Skuddet affy
res. Under Affyringen skal der sig
tes 45 Grader over Maal og tages
Hensyn til Sidevind. Forevisnin
gen paa Amager Fælled lykkedes
fuldkomment, og et af vore største
danske Dampski s
s
elskaber har ind
ført det nye Redningsapparat paa
alle sine Skibe.
Tremastet Skonnert „Ami", Kap
tejn Albertsen af Marstal, indkom
forleden fra Wemyss med cit Lad
ning Kul til Kjøbmand P. Møller
i Frederikshavn. Da Skonnerten
befandt sig ved Maj-Jsland. skjød
en tysk Undervandsbaad efter den.
Skonnerten hejste sit Flag, og Un
dervandsbaaden kom paa Siden af
den og beordrede Skipperen at for
blive paa Stedet, da. en i Nærheden
liggende svensk Bark skulde forlades
af Mandskabet og stikkes i Brand,
hvorfor Skonnerten skulde tage
Mandskabet om Bord. Den svenske
Besætning havde faaet en Nmes
Respit og fik altsaa Tid tir at bjer
ge Skibspapirer, Værdisager og
Tøj. Efter at Besytningen havde
forladt Barken, gik Undervands
baadens Besætning om Bord i Bar
ken og overhældte dets Dækslast,
som bestod af Props, med Petro
leum, hvorefter der blev stukket Ild,
og et Sjeblik efter stod Skibet i
Flammer. Det blev et voldsomt
Baal, da hele den store Dækslast af
Træ pact en Gang blussede op, men
snart ester gik det fra klar Ild over
til en stærk fort Røg, og det var det
sidste, man saa af „Elsa". Kap
tejnen paa Barken fortalte, da han
kom om Bord i Skonnerten, at hans
Navn var Falck, og at han førte
Barken „Elsa" af Karlskrona, deu
var paa Rejse fra Helsingborg tit
Granton med Props og havde en
Besætning pact 9 Mand den var
ca. 25 Aar gammel og assureret for
24,000 Kr. Om Bord i Skonner
ten fik den svenske Besætning, der er
landsat i Frederikshavn, en saa god
Behandling, som Forholdene kunde
byde dem.
Dr. Viggo Bendz død. En as
Hovedstadens praktiserende Læger,
Dr. Viggo Bendz, er afgaaet ved
Døden. Dr. Bendz, der var Søn
af afdøde Konferensraad B., blev
76 Aar gammel.
Tivolis Orkester til Amerika.
Musikdirektør Schnedler -Petersen
ligger i Underhandlinger' me5 San
Francisco out ved Tivoli-Sæsonens
Slutning at tage derover med et 80
Mand stort Orkester. De cif Orke
strets Musikere, der ikke cr Med
lemmer af det kgl. Kapel, skal med
paa Rejsen.
Sporvognsnlykken paa Frederiks
berg. 'Kjøbctthalnt den 20. Maj.
Sporvognskonduktør Ole Olsen fra
Sagasvej 18, der igetetr fik knust
begge Ben, ntedetts han var beskjæs
tiget med Santmenkoblhtgen af to
„Linie 1
"-Vogne paa Frederiksberg
Runddel, er i nat død Paa Hospita
let.
Falskner dømt. Arrestanten An
ton Mikkelsen, der har begaaet Ty
verier og Bedragerier paa ialt o2
Steder, navnlig blandt Præster og
Missionssolk, og paa Missionsbjem
met i Kjøbenhavn stjaalet en Kasse
med 250 Kroner og 4 Sparekasse
bøger, er ved Ramsø-Tune Herreds
Ekstraret blevet idømt fem Aars
ugthus.
Cand. I. (5. Gandil pludselig
død. Fra Kjøbenhavn nteddeles den
25de Maj, at Formanden for Bold
klubben af 1893, Cand. I. C. Gan
dit er afgaaet ved Døden.. Dagen
forud saa es han frisk og spænstig
færdes paa Byens Gader, og
næste Dag hang Idrætsparkens og
B. 93's Flag paa halv Stang.
Aargang 1914. Efter hvad „V.
L." erfarer, er det Forsvarsministe
rens Hensigt at hjemsende Foraars
holdet af 1914 i Efteraaret. Det
bliver dog ikke ved Reguleringen i
August da vil hovedsagelig Mand
skabet af 1913 blive frigivet. Men
naar den derpaa følgende 2 'A
Maaneds Turnus er fuldbyrdet,
altsaa i November, sendes 1911
Foraarshold hjem. Efteraarsholdet
fra 19.14 kommer eventuelt til at
ligge inde til i 1916.
Jernbanemcrnd truer med Strejk.
Dansk Jernbaneforbunds Hovedsty
re er fremkommet med cit offentlig
Udtalelse, hvori der kræves øjeblik
keligt Dyrtidstillæg til Statens la
vest lønnede Tjenestemænd, da Pris
stigninger har. fremkaldt fortvivlede
økonomiske Forhold. Det tilføjes,
at en Afvisning af Lønskravet vil
faa „de mest alvorlige Følger". En
Kongres af Jernbanefunktionærer
holdes i denne Maaned, og paa
denne ventes Spørgsmaalet om
Strejk bragt frem, hvis en Ord
ning ikke opnactes.
Hollandske Smaafartøjer i danske
Farvande. Det Krigen brød ud,
befandt der sig adskillige hollandske
Tjalker i Fragtfart i danske Far
vande, og det Kieler Kanalen blev
lukket for Trafik, maatte de gaa
rundt ont Skagen for -at slippe
hjem. Da dette cr meget besværligt
og farligt for de stnaa hollandske
Skibe, der jo væsentlig cr indrette
dc til Flodfart, blev dc fleste- lier
og sejler nu i Fragtfart mellem
danske Havne. Et af disse hollland
ske Fartøjer, Tjalken „Neptunus"
af Groeningen, ankom, ifølge „Vejle
A. Av." forledet! til Vejle med
Bomuldsfrøkager fra Svendborg.
Tjalkens Besætning bcstaar af Kap
tejn I. Kunst hans Kone og deres
4 Døtre samt en lille Søn. Fa
milien besørger selv alt ombord
samt lader og losser.
Kvngstad trykker Grundloven.
Det cr overdraget Kunstneren Kri
stian Kongstad at „udarbejde" Dan
marks Riges nye Grundlov. Ar
bejdsstedet er en smuk ejeitdotnme
lig Sal i det gamle St. Mariæ
Kloster i Helsingør. Her Prentes
Bogstav for Bogstav dett nye Grund
lov i to Eksemplarer, hvoraf det ene
er bestemt sor Rigsarkivet, det ent
det beregnet for Rigsdagens Sam
lingsværelsc Paa Kristiansborg.
Disse to særlige Eksemplarer, der
underskrives as Kongen og Mini
strene personligt, prentes paa hvidt
Kalveskind, med Omslag fra Bog
binder Anker Kyster og Sølvspæn
der fra Sølvsmed Georg Jensen.
Fortiden, de to haandssrevne Eksem
plarer trykkes der paa dansk haand
gjort' Papir 500 Eksemplarer be
stemt for Rigsdagens Medlemmer
etc.
Det største tldlaan i 30 Aar. I
det forløbne Aar har Folkebibliothe
kerne i Kjøbenhavn udlaant ikke
mindre end 568,651 Bind. I
1912—13 uMaautes 353,0000
Bind,, og i 1913—14 460,000
Bind. Det forløbne Virksomheds
ctar er det største, Institutionen har
havt under sin 30-aarige Bestaaen.'
Laaneantallet er i Aarets Løb for
øget med 1701 Personer, saaledes
at Bibliotheket nu omfatter 13,315
Læsere fra alle Samfundslag og
Dannelsestrin. De-to største Kreds
bibliotheker paa Nørrebro og Ve
sterbro itdlaante henholdsvis 120,
9^0 og 103,671 Bind. Læsestuer­
ne har været besøgt af 135,100
Personer deraf over 30,000
Børn.
Lysbehandling af Tuberkulose.—
Overlæge Rcyit paa Finsens Lys
institut i Kjøbctthavlt har afsluttet
Behandlingen af en Del Patienter
med kirurgisk Tuberkulose og andre
tuberkuløse Lidelser, paa hvilke Lys
behandling har været forsøgt.
Det cr bekjendt, hvilken helbre
dende Virkning Sollyset har paa
denne Lidelse. Fra Sydens Bjerg
kursteder foreligger der tilstrækkeli
ge Beviser derfor. I Norden, hvor
tttait savner saadanne Kursteder,
har 'man nit prøvet med kunstigt
Lys, og Forsøgene er faldne meget
tilfredsstillende ud.
Paa Instituted bar været be
handlet nogle af de 70 Patienter
med kirurgisk Tuberkulose. Lysbe
handlingen har ifl. „Nationalti
dende" hidført Helbredelse sor
næsten alle disse, og derigjenneiu
er det sastslaaet, at det kunstige Lys
i mange Tilfælde kan erftattte Be
handlingen paa Kurstederne i Sy
dens Bjerge.
Brandstifterens Motiv. Den an
holdte Brandstifter, Aage Olsen,
har tilstaaet 17 Brandstiftelser og
vil derefter faa L.ov til at tilbringe
nogle Dage i Ro, inden han kom
mer til at gjørc nærmere Rede for
fine Bedrifter. Imidlertid interes
serer Retten sig en Del for at faa
opklaret Aarsagen til hans Mani
og har i den Anledning afhørt ad
fkillige Vidner ctf hans nærmeste
Omgangskreds. Den almindelige
Mening blandt dem. der kjender
ham, er den, at skuffet Kjærlighed
har forskruet Hovedet paa ham. Han
var indtil for et Par Maaitcdcr si
den forlovet med cit ung Pige. Si
den hun brød in cd ham, bar ban
været saa underlig adspredt, og
først efter den Tid er det, at Brand
stiftelserne har taget deres Begyn
delse. Det meget fældende Bevis
for den Anklagedes Skyld i Brand
stiftelserne Natten til den 20de
April, som Politiet som meddelt
sad inde med, bestod i en Rulle gul
ligt Indpakningspapir, der var fun
det i Aage Olsens Besiddelse. En
Rulle Papir af nøjagtigt samme
Farve. Form og Fabrikat blev den
store Brandnat anvendt til Baalet
1 Vestervoldgade Nr. 4. Papiret
menes at stamme fra Nørrevolds
kvarterets Beklædningsoplag, Nør
rev old ad 60. bvor Ol fen var Eks
ved i tør.
Baronessen i bjrldofrnqsel.
Snedkermester Hansen. Kjøbenhavn,
bar ladet den adelige Baronesse Sa
rah Scborffenberg V. Brockdorff
()c
11
sætte i Gjældsarrest.
Nævnte Baronesse, der er vel
kjendt i det lystige Kjøbenhavn. (iau
de kjøbt sig et nyt, elegant Møble
ment hos Snedker Hansen, men
Penge fik han ikke.
Baronessen blev dømt til at be
tale, men hertil 'tog hun ikke det
ringeste Hensyn.
Saa tabte Snedkeren Taalmodig
beden, og en Dag lod han hende
indsætte „paa et ærligt Sted", som
det hedder i Loven, det vil sige i
Fængslet.
Her skal Sarab Schorffendorff
V. Brockdorff nit sidde til hun beta
ler, eller Snedkeren bliver kjed ctf
at betale Udgifterne, 4 Kr. 58 )Zrc
pr. Dag.
Baronessens gale Streger cr utal
lige. For nogle Aar siden arran
gerede hun sin egen Begravelse.
En Dag indeholdt „Berlingske
Tidende" en Dødsannonce, hvori
det meddeltes, at Sarah Schorsfen
6erg V. Brockdorff blidt og stille
var hensovet og at Begravelsen so
regik Fredagen den 7. Septbr. Kl.
2 peta Assistents Kirkegaard.
Pact den fastsatte Tid mødte en
Del Honoratiores, men særlig en
stor Del af Baronessens mandlige
Bekjendte med Kranse og Blomster
ude ved Kapellet. De fandt ingen
Kiste, ej heller nogen Grav bestemt
for Baronessen, hvorfor de maatte
vende hjem med Blomsterne. Sarah
Schorsfenberg v. Brockdorff og en
Veninde overværede hele Optrinet,
idet de havde skjult sig bag nogle
Buste.
Om Aftenen fejrede de sammen
med Venner et drabeligt Begravel
sesgilde. og det vakte vild Jubel, da
flere af Ligfølget indfandt sig med
Kransene og Blomsterne.
Et Mistillidsvotum. Fra Kjø
benhavn meddeles den 19de Maj:
Den nye Minister for Island, Pro
fessor Einar Arnorsson, har straks
faaet et Mistillidsvotum. Hans eg
ne Partifæller i Selvstændigheds
foreningen i Reykjavik har ifølge
„Nationaltidende" med 60 Stem
mer mod-10 besluttet at udtale en
stærk Misbilligelse i Anledning af,
at enkelte Mænd ttdett Fuldmagt
har indledet hemmelige Forhandlin­
ger med Kongemagten angaaenj&e
Konflikten mellem denne^ og Altuv
get. Foreningen udtaler, at den ik
ke har nogen Tillid til den Minister,
s'ofit overtager Porteføljen under de
nuværende Omstændigheder. At
den nye Minister allerede, mt er des
avoueret ctf sine egne Partifæller,
inctci -have været et usædvanlig
haardt Stød for ham, fortsætter
Bladet. Han har nemlig været
Selvstændighedsmand og Adskillel
scsntand med Liv og Sjæl og Ord
fører i Altinget og Forsvarer for
alle dc mere eller mindre haard
trukne Ræsonnementer, som fra is
landsk Side cr fremført om Stats
raadssagen og andet. Mange me
ner, at Professor Arnorsson er den
egentlige Fader til den Adskillelses
bevægelse. som i den sidste Tid har
faaet Flertal for sig i Altinget, men
som næppe har det blandt Vælger
ne. Jalfald var det i første Række
bam, som i Skrifter om „Islands
Rigsrettigheder" 0. a. gjorde sig til
Talsmand for den Lære, at Island
de jure var en selvstændig Stat og
at alle Statsakter, som siden Under
kastelsen tinder Norge i 1262,. havde
bestemt Landets Stilling udeu Hen
syn til denne Theori, var ugyldige.
Gerne.
Solgt Hotel. Ved den sidste Ank
ti on over Hotel „Phønu ", Nykø
bing, Falster, blev Hotellet solgt til
et Konsortium, repræsenteret ved
Kjøbmand Neble. Kjøbesnmmen er
200,500 Kr.
En nng Rigsdagsmand. Færøer
nes nyvalgte Folketingsmand Edv.
Mortensen blev Student fra Sorø
Akademi 1907. Han cr født 1889
og er altsaa kun 26 Aar gi.
En By, der elsker Stilhed, 111 aa
Nykøbing F. siges at være. Efter
hvad „Loll. Falst. Stiftst." medde
ler, har Frelsens Hær faaet en Bø
de pact 20 Kr. for at have gaact
gjennem Gaderne med Musik Kri
sti Himmelfartsdag: og 4 unge
Mcnitcff'cr, der efter en livlig Aften
gav hinanden et Hurra paa Gaden,
maatte bøde 15 Kr. hver.
Folkekirken. Sognepræst for Bren
derup Menighed under Fycns Stift
N. C. Hansen cr udnævnt til Sog
nepræst for Neksø og Bodilsker
Menigheder Paa Bornholm, og
Kaldskapellan for Raklev Menighed
i Sjællands Stift A. P. A. S.
.Hoffmeyer cr ndnævnt til Sogne
præst for Sandby og Vrangstrup
Menigheder i samme Stift.
Afsløret Mindesmærke. I Over
værelse af ca. 400 Mennesker afslø
redes den 24de Maj ved Fyns
Stifts Husntcutdsskolc etr Minde
sten for den folkelige Agitator og
Frihedsforkæmper Rasmus Søren
sen Ven s
lev i Anledning af 50
Aarsdagen for bans Død. Taler
boldtes af Redaktør Karl Wester
gaard, Forfatter Nordahl-Petersen
og Forstander Nielsen Svittnwg.
Ritctt Overfald. En berygtet
Voldsmand, der gaar. '.under Navnet
„Kejseren", bar i disse Dage øvet
ct brutalt Overfald paa en 56-aarig
Husejer P. Larsen af Mcllby. Han
væltede Larfen over i et Kar Vand
og dukkede ham flere Gange under.
Derefter fastede ban ham ont og
slog hans Hoved flere Gange mod
Gulvet, saa Kæbebenene fuldstændig
knustes.
Larsen blev i bevidstløs Tilstand
bragt Paa Sygehuset i Frederiks
værk. Hans Tilstand er meget be
tænkelig.
En Hilsen fra California. Da
man forleden bos Kjøbmand Carl
Juuls Esterfl., Nykøbing p. F., var
ved at Pakke Rosiner ud, fandt man
følgende lille Hilsen fra en Lands
mand, der nu er li o fat i California:
Rerby, Juni 5te, 1914. Da vi i
Dag pakkede disse Rosiner, kom jeg
i Tanker om at sende en Hilsen til
det gamle Danmark med samme,
haabende at De vil gjørc os den
Tjeneste at lade os vide, af hvem
dc cr .modtaget og hvornaar. Venlig
Hilsen. Niels Larsen.
En kostbar Reparation. I Taar
bæk Kirke skete der sor nogen Tid
siden det Uheld, at Varmekjedleit
eksploderede, hvorved der anrette
des en Del Molest i Kirkerummet.
Man cr imidlcrid godt i Gang med
Opmuriitgen as det nye Vannean
læg, men Kirken vil nu igjeit faa en
større uforudset Udgift, nemlig til
Taantklokken.
Da man for et Par Dage siden
skulde ringe Solopgang, viste det
sig, at Klokken havde slaaet en stor
Revne, saa at den var ganske ubru
gelig. Uheldet vil medføre, at der
maa foretages en fuldstændig Om
støbning, hvad der vil koste ca. 1000
Kroner.
Klokken er ikke mere end 6 Aar
gl. og blev i sin Tid skjcenket af
Ikke færre end U Mand fra
„Beskytteren" har været fat under
Tiltale. Enkelte af dem er sluppet
med mindre Fængselsstraffe, som
de har assonet i Assens. Hoved
manden for Optøjerne, der bar
faaet Gange o Dages Vand og
Brød, samt 5 andre Matroser, font
liver er blevet idømt 5 Gange 5
Dages Vand og Brød, er ankom
met til Bven. De skal nu afsone
deres Straffe i Nyholnto Arrest.
Som man ser, er det meget
strenge Straffe, som do pnagjældcit
de Marinere har paadraget sig ved
deres Optræden. For Hoved man
den S Vedkommende cr der endda
kun en Gradssorskjel mellem den
Straf, der er idømt bam, og For
bedritigsbusarbcjdc. Paa ct hæn
gende Har var han oven i Kjøbet
ved at faa en Tillægsstraf for sin
Optræden i Retten. Da han an
kom til Byen, var han belagt med
Haattdjcrn.
Alle dc Matroser, som har delta
get i dc paagjældendc Optøjer, vil
nu blive forfat til andre Skibe.
„Beskytteren" cr afsejlet fra Assens
ogN erstattet med Opmaalingssar
tøjet „Krieger".
Jttlhmh.
Højskoleforstander Ole Stevns'
18-aarige Søn er vendt hjem fra
Frankrig, hvor han har gjort Tjene
ftc i Fremmedlegionen.
En interessant gammel Prcrdi
kestol. Nationalmnsæet i Vejle har
paa Opfordring ladet sin sagkyndige
KØKKEN ØKONOMI
En eller fire Brændere lavt eller hojt Blus en
langsom eller stærk Varme. Ingen Kul, Sod eller Aske.
2VéW Pier/ection
stove
betyder bedre Madlavning for ringere Betaling og et
koldt, rent Kokken. I 1, 2, 3 og 4 Brænder Storrelser med
Varmeskab foroven, bevægelige Hylder, Klæderække etc.
Perfection Olie giver bedste Resultater
Fm Grosserer Wessel, der betalte
den med 2500 Kr. Den vil nu i
de nærmeste Dage blive taget ned
og sendt til Klokkestøberiet i Aar
hus.
Om Episode ved Assens Havn.
Under Inspektionsskibet „Beskytte
rat "s Ophold i Assens Havn cr der
forefaldet cit Episode, som har gi
vet Anledning til Afsigelsen af en
Række alvorlige Krigsretslwuiic.
Der skete det, at nogle Matroser
en Atten kom i Klammeri med ftolk
inde i Land. Esterbaanden udar
tede det sig til en voldsom Batalje
hvor der faldt drøje .Knubs til sle
re ctf de civile yolf, og hvor der
endda blev brugt Knive fra Matro
sernes Side. For at faa Ro gjeit
oprettet, maatte man tilkalde cit Del
af „Befkytteren"s Mandskab, som
ikke havde Landlov, samt Mandska
bet fra en ctf dc Torpedobaade. der
laa i Havnen.
(AN INDIANA CORPORATION)
CHICAGO, ILL.
Restauratør, Maleren N. Tennan
sen, undersøge den gamle Prædike
stol i St. Nicolai Kirke, Vejle. Præ
dikestolen er 157(1 bekostet af Borg
mester Klemen Sørensen, og den er
ct meget smukt Stykke Snedkerar
bejde. der ved sagkyndig Restaure
ring kan gjengives sit historiske Præg
og sin gamle Farvepragt. Natio-
nainnsæet har varmt anbefalet Re
staureringen, og det antages, at de
nødvendige .1000 Kr. vil blive stil
let til Raadigbed af en interesseret
Vejlenser.
Et skarpt Angreb. Stiftsprovst
Olefen i Ribe omtalte forleden By
ens Beværterforhold fra Prædike
stolen i Domkirkenban udtalte ifl.
Afboldsdagbladet „Reform" bl. a.:
5cr cr jo mange Værtshuse og en
Del Smugkroer" flere af Beværterne
undser sig ikke ved at skjænke for
Titlde Folk og for Unge, st'jønt de jo
ikke maa skjænke for dem. Jeg har
noteret ett Del af dem op, der hand
ler saaledes, og bliver de ved der
med, saa tager jeg ikke i Betænk
ning at nævne deres Navne fra
Prædikestolen. De gjør det vel og
saa nok som børende til deres For
retning: men jeg bar ogsaa en Gjer
iting at vogte. Der trænges i det
Hele til at blive ryddet op i vor
lille, fordrukne By —•.
Vcstcrfmlisinfictv Forlængelse.
Paa Grundlag af Hedeselskabets
Projekt arbejde? der for Dannelse
af et Digelag for et Darum—Tjæ
reborg Dige. Tegningen af Lods
ejerne forcgaar med god Tilslut
ning. Digclinien bliver fra Syd ctt
Fortsættelse af Ribe Diget og føl
ger det højere liggende Terræn til
Sneum Aa, hvor der skal bygges
en Sluse af Størrelse omtrent som
Slusen i Kongeaaen, følger derefter
Cvrct udfor Allerup og Tjæreborg
Enge og svinger tilsidst ind mod
Bakkepartiet ved Tjæreborg. Digets
Profil og Højde bliver som Ribe
Digets, saaledes at Digekronett læg
ges 6 Meter over daglig Vande.
Omkostningerne er aitflaaede' til
600,000 Kr. Matt vil indgive An
dragende til Staten om at bidrage
800,000 Kr., og Resten ntaa saa
bæres ctf Lodsejerne med Tilsknd fra
Amt og Kommuner. Det interes
serede Areal er ialt ca. 2920 Tdr.
Land,, og naar man regner med, at
Lodsejerne skal bidrage 280,000
Kr., bliver den gjennem snitlige Ud
gift ca. 96 Kr. pr. Ti). Land.
Assurer Dine Heste for $1.00
Imod Følgerne af "Wire Cuts" eller alle Slags
aabne Saar.
Du bør aldrig forsømme at nave en Flaske af denne
Liniment ved Haanden. Om du vil bruge denne Medi
cin og ikke noget andet, og saa ikke er fornøjet eller over
bevist om, at Du aldrig kunde have. troet at en "Lini
ment" kunde gjøre saa meget i saa kort Tid og ikke efter
lade noget Ar, skal jeg sende Dig dine Penge tilbage.
Husk Svendsgaard's Arazon's Wire Healer Liniment
er et enestaaende Lågemiddel. Den forebygger aldeles no
get "Proud Flesh". Tag vort Raad og hav altid en Flaske
paa Farmen den vil spare Dig fra $25 til $50 paa Salgs
prisen af din Hest, om noget skulde 'hånde. Send $1.00 og
modtag portofrit en Flaske.
Hennepin Drug Co.

WICK BLUE FLAME
STANDARD OIL COMPANY
j. Svendsgaard, Prop.
MINNEAPOLIS, MINN.

xml | txt