OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, October 25, 1918, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1918-10-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
'a
V:
i*.1.'.1
Den østrigske Note lyder saaledes:
„Det østrig-ungarske Monarki,
lom altid off udelukkende har ført
Krigen Jorn en Forsvaxskrig, og gien
tagende Gange ført dokumentarisk
Bevis for sin Beredvillighed til at
stanse Blodsudgydelsen og komme til
Forstaaelse om en retfærdig og, hce
derlig Fred, henvender sig hermed
w
udtalte af Præsidenten i bans
Rcgjering, at han ikke kan indgaa
ydeM MWghW/der,
Kongres, har de Forenede Staters,
en de facto krigsførende Magt, ud-
længer
slag som
,bcr:
Medlem af Nationernes Fam.lw.
Østrig staar i nøje Forbindelse med
Mw" °9 LMrivelse fro det -strig.
'MMM Kejserdømme. Tidligere
MMmrW det -ftriglk- Parlament,
td
Det sstrig-ungsrske jømiarkia KkMbne.
Aftrigs ftbftc Note og Wilsons Stint. Selvbestemmelsesret, ikke ©elb
(ijrc. T. N. og Sveriges Presse steptiske. Ungarn erklwrer
sig nashlrngig. Folkeslagene spaer l-vcr for sig. Oplosningen
slj.-ce nnndgnaelig.
Soni omtalt sidste Uge forbeholdt Den ctre er selveste Eks-Præsident
Præsidettt Wilson sig at give „den Theodore Roosevelt, der i en Leder i
kejserlige østrigsk-ungarsse Regje- Kansas City Star i meget skarpe
ring" særskilt Svar paa deitf sidjte Vendinger udtaler en Fordømmel
Fredsnote, som var bleven modtaget sesdom over Præsidentens, som det
i Washington den 7. Oktober, men synes ham. vakkelvorne og uklare
som ikke offentliggjordes førend sid
ste Lørdag den 19. sammen med Wil
sons Svar. Vi bringer her en
Gjengivelse as begge Noter.
afslutte med hånt og hans Mlierede meddeler, at med Undtagelse af HM-
Ådres-
1
ger, formedelst visse Begivenheder af mntstig stemt mod Amerika. Et
indlraadt
8.
v
w «w» sit af
.imc sidstlede,^ Hublietibifltiis har tiske fntcmcidlc Blad, ^venska
nnar
medført
Staters foldning og bets Ansbar, internationale Banfploner, der skal.
der påhviler iainme. Under de 14 være fremsat af en af Chicago First
Fredspunkter,. som Præsidenten
da
fremsatte, forekom bl. a. følgende: Knyttende en Sætning om „en Mile
'10. De
østrig-ungarske Folke-
perit og afgivet for i.
slag, hviS Plads i NationernesNække lig holdt af Amerikas Gesandt til
vi ønffer at se sikret og fastflaaet, bør Sverige,' Ira Nelson Morris om
gives den videste Anledning til
infliim under Selvstvre' jner, at denne „Milepæl" kun betyder
'L„ denn.Pasws l'lev ,„nc^°«k Kontrol over hele Ver-
fnr cnr
?yor.
Holdning.- Han er navnlig langtfra
tilfreds med de af Wilfon opstillede
14 Fredspunkter, mener at disse net
op er Vand paa Tysklands Mølle,
idet de kan vendes og drejes, saa
der intet bliver tilbage af dem, og
fordrer langt ffarpere Betingelser
lagt til Grund for Fredsforhandlin
gerne, naar disse engang hvad de
jo maa gjøre skal tage deres Be
gyndelse.
Den anden Undtagelse er Modta
gelsen af Wilsons Svarnote i den
tir Hs. Ekscellence, Præsidenten for.svenske Presse Hjemlandet. Tele- .. ...
ic Sorcncbe Stater, og tilbyder at gram fra Stockholm af 19. ^r:e
den irske Postdamper Leistncr for en
he
I det hele er Tonen i den sbenffe
oner-
Ncgjeting anerkendt, at en Krtg^t o^rr x:
rustet med den sornødne Myndig-hed I Forholdene Dstrlg Ungarn.
antrii Ji Mwm
as
gjør sig gjældende blandt Jngo-Sla-^
verne sot Frihed.
Grundlag for Fredsfor­
handling, men maa fastholde, at de,
og ikke han, ssal afgive Skiønnet
dv°d te «f F°r-«ft°ltnwge-
Qf
fuldstændig Uafhængighed for denne x^est
af 30
paa dens nu foreliggende Henstillin- Presse i denne Tid alt andet end mao'blw/rett^"i"Overens!rykning.' Ker gaar endnu
si^ det Telegram fra 9.
5°. Ottober mrtbefa,
an-
at
buwnckr«.
"^r neutrale Nattoner,
m-torrinnH nt „ti ^rmaHT- mener Bladet, „er dette kun ett att=j"eiai -utarc9,
{lhrih
stand maa siges at foreligge mellem ffmTte Menina baa Grafen mit anden Side Atlanterhavet. Medens
Czecho-Slovakerne og det østrig-ttn- .0^ skiutte Mening bag Frasen om ftoh toaa indløb der
©ptfprhoimmp nrr rtf hnf GV- Make the World Safe for Democra- Konferencen itoo paa, tnoiøo oei
getffe Kejserdømme, og at det Cze-I Melding til Stabschefen' om, at de
cho-Slovakisse Nationalforbund er
9
w
+Tl nt fnrpitnn p-^rbo--Toba$Pme§ I Som Forholdene iøvrigt i sidste Grænsen, og at de Allierede overalt
ttl at forestaa Czectyo^lobatente*
"sfC Ungarske de. at TMerues Tilbagetog fr. de
fuBtiTb
Stats-Federation, dvs. Kejser døm-
nonaliteter indenfor Riget,
forftaa maQ
r^ NettiMder og »remst,ll,ng om ,2 Millioner Tystere og 10 SKillio-
fra d-n ^trig.ungarffc Regiermg!- fbavStiætfcr, fom i det hele føføer
Side Vil knnne tilfredsstille deres Mn„.unaarske Keiserriae er SMsee Kanalm og dennes Lavlan.
^^'aabninger og Opfattelse af de-
@r @omj,agni[fo6
1
invnfnr hp{
E™., «•M8iife ^distrikter tiltager i
$cnfigt af
Dette Præsident Wilsons Svar til Underkuelse 22 Millionerv slaviske Fremrykningen uden at give Fjen-
4
en netop i disse Dage af det Czecho- underkue Czecherne, Polakkerne! ^"ledte Milttærfomiteens Opmærk-
Slovakiske Nationalforbund, i Paris Rutherieme den Slovakiske ^aktion tomhed paa, at det tysse Tilbagetog,
udstedt Erklæring, der gaar ud paa
og.
iaIt 6„r
Iion(,r cl. ætjfFere. u„garn
Prof. F/M«afaryk.ftoar font Pra?. røiiaotter. hvoraf Halvdelen egent- ®tccrfni»9 kir« Mil ftræøec
fident tr^pwfen for dette National- ria
er
forbund Slaver. 'Slovaker,'og belgisse Kystlinie til Floden
Medens Præsident Wilsons i sidste Desuden underkues i Bosnia og Her
llge meddelte Svar til den tysse Re- zegovina omtrent to Millioner Ser
filerings Fredsnoter gjennemgaaen- bere, der er Medlemmer af det Jugo
de -i-Amerikas som i Udlandets Slavisse Forbund af de syd-flavisse
Presse er, bleven modtaget som et Folk.
statsklogt Svar, netop Udtryk for, Ungarn erklwret sig nashcengig.
-hvad der under de foreliggende For-
Støsttig-latittmrk.
Danmark foreslaar i Note til Tysk
land, at Traktaten af
m.r Vm«, y- og indtil videre er der al Anledning
a S o k o a 1 9 O k o s
sine Ord fra Amerika om en usvi- 1 ,^bi
ties* ti.^ :»rr« air.s. re_ ^uimiuu *u» jcun-ct ucu IIUIVUHM'-..
$c( af
nedført en Forandring i de For. bla.et, kommenterende amertf"an)uA !^e største Anstrengelser for
pa'l i Udviklingen" i en Tale forny-
Ud-.Forholdet
mellem de to Lande, me-
dens fremtidige financielle Transak-
1864's
at mobtaRe
Ar­
tikel blider overholdt.
Fra Amsterdam indløb der den
20. Oktober følgende Telegram:
„Danmark har, ifølge Nyhedstele
grammer til den hollandske Presse
sendt en Note til tyskland, hvori
foreslaaes, at visse Betingelser ved
de Traktater, som er sluttet mellem
de to Lande i Tidsrummet fra 1860
til 1870, bliver gjennemført.
„Vaderland" paapeger, at Artikel
5 i Traktaten af 1864, hvorved Sles
vig-Holsten og Lauenburg blev af
staaet til Preussen, bestemte Folke
afstemning i ^Slesvig fot at. af gjøre,
hvorvidt Befolkningen ssulhe staa i
undersaatligt Forhold til Tyskland
eller til Danmark. Denne Bestem
nielse er aldrig blevet gjennemført."
Foreløbig er der ingen Bekrceftel-
tu cvx o? e*' cv i fe cif Telegrammet fra Kjøbenhavn.
Indholdet med at
n n
0
Ting, at Spørgsmaalet om en
Grænseregulering i de« senere Tid
har været fremme til Drøftelse i
Danmark og at det bliver mere og
en Vaabenstilstand paa alle Fronter, mar Brantings Social Demokraten,
paa Landjorden, paa Havet og i Lus- synes den svensse Presse at be
ten. og straks at paabegynde Freds- tragte Wilsons Afflag til Tyskland
forhandlinger, for hvilke de 14 Punk- font ufornøden haard. Selv den En
ten i Præsident Wilsons Budskab til tente-venlige Aston Tidningen me-: mere""aktitelt "^ærria^'iiTtV'r Msle Antwerpen fitter drejer mod Nord^,Læsning, der kan bortjage Hjem
kongressen af 8. Januar 1918 og ner. at Wilson synes at mangle For- Tyskland forsøger at aabne'^t- De aMerede Hære
fortsætter.længsel
eller- 'Savn. War Commit
de fire Punkter i hans Adresse af 8. staaelsen af „fairplay" og Stock- »r ^imhnrrimihTi rf(lf „asaa deres Fremrykning mod Øst og
Februar skulde lægges til Grund, holm Tidningeit, som blot for en Uge Kiøben^tvn!porteres nær Deynze-Eecloo Kana-.hYgMst for Mændene,, fom er sta
ligesom. ogfaa heMnskuelser. der er siden erklærede Torpederingen af
1 0 3 9
2Q m^v cvo£ førftc
se af 27. September, skulde komme i anden Lusitania Affære, siger nu, at æMrttimtta- nær Fremch vil naa den store bel-^kan tilbringe sin Fritid, naar de er
Betragtning."
ltMaIcr ett
tionsartikel, at den danffe Grænie
Over to Millioner.
Under sin ugentlige Konference
med Senatets Militærkomite sidste
meo
wtateij i STrtfmnpr Lørdag meddelte Stabschefen. Ge-
^maiet5 »nixxænwnne nuue
ai uu ec milU! i
„r over to Millioner Mand pact den
'tysse Hære havde evakueret den bel-
jgisse Kystlinie helt op til Holland
rørrpnfp« n« r»f ht» 9rrriprohp nhPmTt
Jfi beherskede den. General March sag-
de nationale Bestr^eller der Spørgsmaal. Det er bleven som et Bredde og Hurtighed, det sidst- faa se sydpaa efter en Linie, der sircekker
oL IIQIIOTKIIC
?C|trCCOCl|Ør/
CC m.pnrnt hof Waririittotttrotrt Qtmp SlOnrmtr
Slags Kapløb mellem Kejser Karl meget, at det evakuerede Territo- gjennem Liege, Nc^mitr,.. .Mezieres
eller hans Raadgivere, med en rwni i fire Dage BeløBer sig til ikke og Sedan, derfra mod ShdB til den.^^
._ onn økAS.A^r r:rr„ 1
mmt)re enb 800
ndskilles som Folkeflag, ..
Henseende til Race. For fuldt ud at Allieredes Linie Irem til et Sy- har umuliggjort for Tyskerne at hol
de Valenoiennes-Ghent Linien. Det
er først ved Meufe, der er en betyde
lig Flod nedenfor Namttr, at Ty
mrrke"siq wn °f Artigt -pf«t- tflske For-
mellem Hindenbnrg Linien er nu paa
aIIe
Pu«°r
i Ryggen paa de Al-
lierede, og Marehal Foeh fortfætter
^g0J®i Uge før sidste begyndte paa
Trentino Distriktet Alt
en 60
^e Sftrig en Befolkning den/isr
Millioner, hvoraf kun 10 Mil- Ugens S* har spredt sig i den
Millioner af latinsk Race ^en et Øjebliks Ro. General March, Rhinen, maa det være ved Meufe
lang Front mellem Flo-
Og
Argonner @tewm i
zg Grad, at den nu. med Undtagelse af
m?aavarer ^pifpn STuffprn sig over den hele 250 Mil Front
Meufe,
„Uslrnkeligt" Skib sunket.
Til New Aork er indløbet Medde
lelse om, ^at den amerikansse Dam
per Lucia, der blev bygget forsynet
Omsider Ansigt til Ansigt med Ne- ^med^Flyde-Afdeljnger og antoges
burde siges, foreligger der dog derlag og Revolution, har den øst- at være usænkeligt alligevel etsteds
bemceMsesværdige Undtagelser' ude i Atlanterhavet er blevenLorpe
derM^aqr i sin Retning.' (Forts. Paa Side 4). deret og gaaet tilbunds. ..
I Løbet af WWMMMe Uge har
y s k a n u o s a e
Tilbagerykning znaattet AMeM^en
stor Del af Belgien. HavnestædHM
Ostend og Zeebvttgge, der MeDdM
Tysslands Fremstød til KancklM
Efteraaret 1-914 har været "i
Hænder og de sidste Par Aar har
spillet en Miaadelig vigtig Nolle
der for
dervandsbac
selve den
dem tilbage
Dronning
Indtog i
gens storme
Belgien »og d^ bUydelige Byer Bille
og Douat ogfaa begge
holdt cif Ty^M^Hden Krigens Be
gyndelse, epWv paa de Allieredes
Hættder. OsWD faldt Torsdag, og
Zeebrugge FMag. Det vilde tære
et uerstattelioMTab for Tyskland,
hvis man iM kunde gaa tih fra,
at selve Tysklands Haab om en esfek
gtven
len ved berf hoUandffe
MmnhXct
Hertil sbarer Wilson: |OcIia Retfærdighed og om en Natio- Abisente tigt Cetttnim. Tyskerne Har ladet bente for at fe sig om.
„Præsidenten anser det for sin nestes Liga kun kan betragtes fom {^anmQrf-* store Mej af Landet heromkring Efter at ovenstaaende bar ffrebet,
Pligt at meddele den østrig-ungarsse det rntc Humbug.
benS det synes, som om det
Reda5-j0verwØmmH men det synes ikke
^rcef{b,ent Wilsons jtede NygtchM, at Tyssland er
Nordlige
Bruss-l.
|Dm befolket med Dd tyske Hlere i Belgie'.i
dets Folk. De største Anstrengelser for at flippe
Avisen tldtrykker sig med Tillid væk fra deres Forfølgere. De Alie
at Regjeringen vil optage Grænse
spørgsmaalet naar den rigtige Tid
kommer.
Evakueringen af den bekgisse Kyst
er den første Begyndelse paa et ud
strakt Tilbagetog, der næppe stand
ser, før de tysse Hære staar ved Flo
den Meu.se fra den hollandske Græn-
Kvadratmil. Nord- lille Fæswingsby Montmedy og der-!^
5cr Douat har fontyede Angreb af en- ^havt fra Le Cateau, hvor de Allie-
1 i-K. rrvYr-vr S hftft fnr 9fnrhitii Vrt»mhm* Sort nmo- frT ^ftrrmhirTTn nn Hrtrt foThi i Petrograd er lukkede, tid Lejr, tænder Ild for at
gelss-amerikansse Troppestyrker ført rede er naaet Øst for Floden Scheldt.
ssentc vil have ett Forsvarslinie
Paa denne Linie vil de have forkor
tet deres Front med 100 Mil fam=
V
n:":"
i
for det sonv Depoter og Udløbsste- Association, 9)oung Women's Chri-
tiv Underv^dsbaads-Kampagne ni:, velkjendt American Library Asso
er saa goM (om glippet. jciation foreftaar Anskaffelsen af un
Fra nær Zeebrugge gaar den hol- ^erholdende og nyttig Læsning for
lanhfle GrcMselinie næsten sti? mod Soldaterne, noget som disse sætter
Øst i ett Linie, der noget
forinden,stor
rap-jnity
Grænse, me-pioneret
en meget
isse By Gsent, der er et meget vig- jtræt af at spadsere op og ned Ga-
at
^^-^Ki'i -swche bh Allieredes Frem-j teen, at paa Grund aL Influenzaen
tlbekræs-^r
rede ntøMc vinge Modstand ved de
res Indtog i Ostend, idet Fjenden
var for travlt befljæftiget med
redde derfra, hvad reddes kunde. I siden var den russisse Storfyrstinde
Ostend var der næsten kun Kvinder
tilbage, idet alle Mænd var bortført.
Hele den Del af Flandern, der stræk- jLenme'sse Røde Gardes Mishand
ker sig mellem de fremrykkende Allie-- linger i Petrograd. Nu er hun, med
rede og den tilbagevigende Fjende, en Søn og Datter, ankommen
er et stort Øde. Fetnten Tusind ty
sse Soldater ssal være bleven inter
ner et i Holland ester at være bleven
afssaaren fra Tilbagetoget af en bel
gisk Hær, gaaende i nordlig Retning
fra Eecloo. Denne Hær staar nu |^ar at fortælle om det Bolshevistisst
paa den belgiss-hollmtdffe Grænse, Regimente i Rusland, vil have en
bestemmende Indflydelse paa hele
Qf
:r
E~
de holdt i Juli.
De sidste Meddelelser fra Krigs
skuepladsen lyder paa, at Englæn
derne hor holdt sit Indtog paa Vest
siden uf Valenciennes. Det ventes,
at hele Byen vil være i Englænder
nes Besiddelse i Løbet af fort Tid.
De Allieredes Hære har nu faaet et
sikkert Fodfæste paa Øststdétt af Lys
Floden: stærke tysse Angreb, der
ssulde drive dem tilbage over Floden,
.mislykkedes totart.
Landsvid Indsamling 11.—18. Nov.
(tf $170,500,000 til Organisatio
ner, som støtter Soldaterne.
|en fra 11. til 18. November
g'de Forenede Stater afhol
.United War Work Cam
ftr Indsamling af $170,=
500,000 til Aoung Men's Christian
den store tyske Un- stian Association, War Camp Corn-.
s-Mtille, er faldne.^munity Service, American Library
|i|fe *Hær hav erobret Association, Jewish Welfare League
vg Kong Albert og og Knights of Columbus.
har holdt deres Bidragene i denne Kampagne vil
under Befolknin- blive fordelt efter Giverens Ønske
eS Jubel. Bruges i Mattede nævnte Organisationer.
De $170,500,000, som der anmo
des om i denne Indsamling, betyder
i Gjemtemfn.it lidt over $1.70 for
hver Mand, hver Kvinde og hvert
Barn i de Forenede Stater.
A. M. C. A.'s og Y. W. C. A.'s
Arbejde paa Krigssronten og.i Milt
toerlejrene og. andre Steder, hvor
Krigsarbejdere er bessjæstiget, er
Pris paa der er intet som god
Service virker for at gjøre det
i eller ved Storbyer Klub-
lokaler er opført for dem, hvor de
Leddeles det frg Minneapolis 5ko,ni-
Indsamlingen i Mnneapolis og
be-'Hennepin
County udsat til Ugen fra
9. DrrmnWr.
udfolder
Frelst i Sverige.
Nnssisk Storfyrstinde flygter fra
Petrograd til Stockholm.
Fra Stockholm telegraferes sidste
-at.Lørdagr
Elisabeth, Enke efter Storfyrst Con
stantin, udsat for Pøblens og den
som Flygtning med et svensk Skib
fra Petrograd og er installeret fom
en højagtet Gjæst i det herværende
kongelige Palæ. Det menes i vel
underrettede Kredse, at hvad hun
Skandinaviens Holdning overfor
det russisse Spørgsmaal og særlig
da den undergravende Propaganda,
der udøves i de ssandinavisse Lande stopper den.
af Bolfhevikerne.
Passagererne fra Petrograd Paa
e Baad, hvormed Storfyrst-
tnvv»
uuujiu^, uieuueiet, ai aui
or
er lettere at
Levnetsmidler. Størsteparten af
„Embedsmændene" i den BolshetK
stisse Administrationssal være Jø
der, ikke russisse, men fra Polen,
om bedre Tider og om gt det russi
sse Folk atter snart ssal blive Herre
menlignet med den udstrakte Front blot, at Verdens andre demo-1 kan
fratisse Stater snart vil fotttme Lan
det til Hjælp.
l0nHmih
Gulaschbaronett: «At tænke sig,!faar de nødvendige Midler: Dette
at min Nabogodsejer, den Msel,'kan ftin ske ved at vr tegner-os for
paastaar, at jeg Me er hans Lige." Bonds.
GTnT tnXrt hor 100
dersteds bruger omkring 50 Sprog
i sin Propaganda. De andre 50 er
etr Slags Pluddervælss, men alle
maa jo fitmte forftaa, hvad Begrebet
LibertyBond betyder, ssrtver „Bien".
Det maa da være klart, at med Hsn
s"n til Krigen staar vi paa fælles
Grund. Lad os saa ved- godt Sam
arbejde sørge for, at Regjeringen
Til Koldsterne. Irs Trsnden i Nord Minnesota.
i
i
For ikke ret mange Timer
Den store Brand, som vi kortelig
fik Aitleditiitg til at bringe de første
Meddelelser om sidste Uge, tilhører
nu Historien. Faren for en Gjenop
blussen, der lurede hele sidste Uge
igjemtem, er nu oberstaaet. Bran-
Hvorledes S'kovbraiK» opstaar.
Det hænder sikkert mere end en
Losser, der i de forløbne Dage i
Dagspressen maasse Har læst Spalte
op og Spalte ned ont denne Minne
sota Brand, at gribe sig selv i det
Spørgsmaal: Men kan disse Brande
da ikke forebygges?:
-Store Skov- som Præriebrande
er naturligvis iMHslt afværgelige,
faa lidt fom andre'Eatt:rkakastrofer
hvor Mennessehaand staar magtes
løs overfor Elententernes Rafen.
Meit Faren for dem kan dog bringes
ned til en vis Minimumsgrænse,
uavMaved en Skovbrand som den-
stor naturlig Styrke. Hvis Tyssland De, egentlige Russere hol-j den, er der kun-en Forest Ranger, der gjorde Tjeneste ved i
i det hele ssal gjøre sig noget Haafi |^er forsigtig væk fra Bolsheviker-^erry W. Swedborg, der har 160 tor Corps, udførte et herkuliss Ar
nes Regimente. Haabet i Rusland Townships eller 5,760 Kvadratmil. bejde. De gravede Grave, gjennem
om at standse de Allierede vest for
i sit eget Hus ssal være levende man af Aaret. Visse Dele af sit Distrikt Levende Mennesser, gjennemstrejfede'
%han
uben
Regnen, der sidste Lørdag begynd-1 Del af det nordlige Minnesota^
te at falde over den nordlige Del af I blev hærget af den store SkovbwandK
Staten Minnesota, hvis Falden en Her blev udspillet (PcMtt, der trod
Uge tidligere vilde have frelst 1,209
Menneskeliv, 2,000 Hjem og for ca.
100 Millioner Dollars Ejendoms
værdi.
Katastrofe, først og frMmest for Ej- fængede Ilden endog i en af 'Du
selv, men dMindirekte Tab lyW ForstMer.
W^ogsaa WM^Ha hele Na-| Hjælpen kommer.
tioneri, og vil flétv-: Maadcr fø- Den Hjælp, der korn fra Tbilling
les i Aarebts. byerne var enestaaende. Der fortæl-
ne sidste, der kan ventes paa^^^U^^'^^
Aarstid, hvor alting er knastørt, og
hvor man ogsaa til en vis Grad er
forberedt $aa den. Staten Minne
sota hay ett „Stale Forest Service"
under Ledelse af State Forester W.
T. Cox, men det synes, som dette vig
tige Departement af Statstjenesten
i de senere Aa er bleven en Del
forsømt, navnlig derved, at Statens
Legislatur ikke har bevilget Midler
nok til dets Drift. Som Følge her
af kan der ikke ansættes, eller har
der ikke været ansat „Fire Rangers"
nok, der med Held har kunnet be
kæmpe de talrige Smaassovbrande,
der altid brænder rundt om i de store
Skove paa denne Aarstid, og saa er
Ulykken der, naar en Storm kom
mer til og puster en saadan Brand
op til Dimensioner, hvor ingen
Mennessehaattd kan stoppe den, før
den faar raset sig selv ud, eller el
andet Naturelement Regnen
maabrande"
i
talrige Camps rundt om i de store hjælpes kunde. Mrs. Burnquist satte
Skove et Selssab flaar ved Aftens-' sig i Spidsen for den særlige'Del af
lave lRedningsarbejdet, der gik ud paa ot
ti I de brandlidte Kvinder
og arbejdede fra tidlig
Ilden er flnkt. Saa e der alt- Morgen til langt ud paa Natten.
faa faa en Brand, og Betingelserne for: Disse to Navne fortjener at sættes
en Katastrofe der er kun e n. ^lags i Spidsen for Redningsarbejdet, men
Ildebrand i de store Skove, der eroder var utallige andre, der hver paa
ganske sikker: det er den, der er flnkt. :sirt Vis gav ligefaa meget. -Særlig
|J Moose Lake Distriktet, der blev de Mænd for en stor Del.Wvret-
at Patrouillere mod Skovbrande, og søgte Ruinerne for at finde de ofte
har kun to Hjælpere paa visse Tider!ukjendelige Levninger af tidligere
ser al Beskrivelse. Forbrcendte Lev'
niMer af, hvad der tidligere bar
Mennesker, er bleven gibet tilbage
til Jorden. I en stor Fællesgrav
ved Moose Lake blev 99 Lig lagt
ned i en anden 51 stedet til HbiTe
Mødre har set.aM.dc^es Børn rebet
fra dem. En Rand fulgte 19
Slægtninge, deriblandt hans Hustru
og tre Bøx^MMHeMc Mte Hvile-
den, der Hærgede særlig over. den sted. O^sKHMrHch Mnge „frd^jh
e a s S a e n e i e e e s e n
Byerne Brainerd, Bemidji og Du- ibla^Wttange Éit
|r- ai
IutH, fif Ovechaand Lørdag den 12. er om WisMnw^
Oktober og for en vestlig Storm paa 'gevel. Mange vil til deres^'Z^d^^
ca. 60 Mil i Timen drogen over dag bære Mærke af denne Brgyd^ y
dette Distrikt med Død oDWdelæg- Moose Lake er kun en Askehoki.
gelse i fit Følge. En støM' Ulykke Den lille-vindskibelige By Cloquet
har ikke tidligere ramt Mn- er slettet ud. Hvad der var Kettle
nefota Tabet i MennessLliE er selv- River, Automba og over en Snes af
følgelig uerstatteligt, og det d^ekte andre Sntaabyer er nu kun rygende
Ejendomstab saa stort, at iet er ett Nitiner—- eller var. Som meddelt
bé|*|
les, at Guvernør Burnquist skulde
tale vét) et Møde i Minneapolis
LørZag Aften, da de første Tele
grammer ont Faren begyndte at ind
træffe. Han bad om Tilladelse "til
at slutte snarest, og ilede'til Kapi
toltitm i St.. Paul, hvorfra sit Kon
tor han. planlagde og dirigerede den
første Undsætning. THUWW^ag^
Morgen var Adjutastt M^erad
now paa Vej op mod Brandstedet.
Om denne Mands Virke deroppe i
de forløbne Rædflens Dage ssal der
nok ikke kunne findes Lovord nok.
Naact Moose Lake pr. Automobil og
faaet Overlik over Stillingen brag-
ud af Kaos. Som Officer gav han
militære Ordrer og forlangte dem
fulgt til Bogstaven. Hans glimren
de Admimstrattonstalent og utræt
telige Energi, i flere Nætter næsten
uden Søvn og fim med det atler
nødvendigste for Mad og Drikke skyl
des fremfor alt, at der saa hurtig
kom god Gjænge i Redningsarbej
det. Han ordrede Hjælpetog. med
Læger, Sygeplejersker og Forbin
dingssager, med Fødevarer og Kloe?
der' National Guard og Home
Guard flere Steder fra blev udkom
manderet, Tvillingbyernes Motor
Corps requifitionerét Søndag
Aften allerede begyndte Hjælpen at
strømme ind. Der blev naturligvis
ogfaa organiseret en hel Hær til at
bekæmpe felve Brandert.
Disse „Sntaabrande" Frue, font til Brandscenen tidlig
opstaar som oftest langs Jernbane- ^Mandag Morgen. Guvernøren var
linierne eller ved Uforsigtighed i de ^utrætteligt i at yde Hjælp, hvor
kun naa at visitere en Gang de afbrændte Strækninger under-
Løbet af to eller tre Maaneder. utrættelig Søgen for halv udslukt^
Mindre Tørvemosebrande kan bræn-^Liv og for Lig, bragte Levnetsmid^
Pluddervcrlsk! de i hans Distrikt flere Maaneder, .ler lange Veje til nødlidende fottf
^Qn
mter
Fwog. og 'Aberty.Lo°n°Komiteen!^den. den 2, OB08«, ,«wr
IVftSn ©CinniAh,rti»/v iftl ftii W1* I.VrtV
ordlj^t Hjælp, men den kom for sent
iaa en ssjønne Dag faar Natur
elementet Overhaand, og faa er
Ulykken deri
Paa Brandlinien.
Død Ødelæggelse. —r Trøstes-
deres Eksistens. Nu sagt, var overalt, hvor deres Opof-
rede Swedborg til sin Chef,-Mr.Cox, nødvendigt
at der opstod Brande langs Jernba- Store Summer indsamles.
nem i hans Distrikt hurtig^, end Onsdag Morgen i sidste Uge bl°v S
h°n ku»de flukke dem. Der blev be-
6er
Moose Lake, eller 'hvad der tid^
ligere var denne By,, afholdt en KM
ferettce af de tilstedeværende af HoN
tcns En^edsmænd, præsideret tfoeå
I af Guvernør Bumquist, hvorimMD
det bestemtes at ssjænke en Sum
($284,000
løshed— Jammer—Sorg og Nød]
var Pasordene^ i sidste Uge i den (Forts, paa Mde 5).
v
iil
fra Statens Hjælpesy,

National Banks Direktører, og be-
c. v ci vf a/ y HL ul III u Ulullc A^TlvUvivvX
Lithuania og Galicia, med tyss Til^ haardest ramt under Branden sorle- ningsmænd fra Tvillin
Guvernøren og Mrs. Bnrnqnist
hjælper.
Guvernør Burnquist selv, med

xml | txt