OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, October 25, 1918, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1918-10-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

De oplysende Bestræbelser ude, i
Europa rapporteres os og flaar
Wngende an i dertil indrettede og
af fire Krigsaars Rationeringsnød-
Med „visse Dele" menes ikke no
-get i social Henseende for Bacil
tøi har faaet Indpas indenfor næ*
ften alle Kredse af Befolkningen, og
i&ofo den har medført af opløsende
-cg nybrydende Giftstof, har fundet
fcpfor modtagelige SAmhmder at
Dirfc i.
Det begyndte i Krigens.første Tid
meb „Gullaschfabrikanterne"s hen*
Mvsl^se Udnyttelse af Situationelt
•cflechaaitdcit gik der „Gullasch" i
til og næsten alle, ansvarsløse og
mere -eller mindre abscure Perso
iter fra Ind- og Udland dukkede op
font Hajer om et synkende Skib, alt
blev regnet i Penge og alle blev
tegnet efter, hvor mangq Penge de
havde, og denne Side af Krigsbacil
fens Virksomhed paa det danffe Fol
tefegeme har holdt sig troligt gjen
nem
be fire Krigsaar, til Skade og
Plage .for dem, der ikke søgte at
„•udnytte Konjunkturerne", men tro
ligt fortsatte deres Gjerning under
normale Former og derfor ogsaa til
'Spotten føjede Skaden i Form. af
Mmomiske Besværligheder.
Særlig vor Handelsstand, baade
•en gros- og en detail-Standsn, bar
vist sig svag overfor de Fristelser,
-"der har ligget i og udenfor Børsen.
Klausulbrud, Kædehandel osv. har
floreret, Flaunt ug cif Forbrugerne
uden anden Grund end Trangen til
at tjene Penge og blive hurtigt rig,
Hensynsløshed i Kundernes Behand
ling o. s. fr., for ikke at tale om
7k store Skandaler, Spørgsmaalet
om Skotøjspriferne, om „Vesterha-.
Dets" og Direktør Heilbuths Aktie
-arrangementer osv. overalt ser
man Kapitalen herske og Hensynet
til egen Fordel, ikke til Samfundets
eller Statskassens Tarv, være det
tifgiørende.e
Regjeringen har jo gjort sig man
ge Anstrengelser for at sætte Bom
for disse samfundsopløsende fore
teelser, mm da Love og Anordnin
ger som bekjendt kun cr tilfor at bry
des, 'har Resultatet ofte vist sig ne
gativt. Man behøver blot at se,
hvordan vore Landmænd ftilfer sig
til Spørgsmaalet om Kornordniiv
gen og til Befolkningens Forsyning
med Kjød og Flæff. Eller Handels
"standens Respekt for de prisregule
rende Love Opløsning overalt.
Slaphed og Ligegyldighed, om ikke
noget værre i hvert Fald korn
Plet Uvillie og Egoisme overalt.
Et Lyspunkt i alt dette Virvar
tranen Kjen^gjerntng, at Landet
besidder en uplettet og ubestikkelig
embedsstand, hvad vel nok er ,\x
Stoppeboar for komplet Deroute, og
«ndda er det den Stand, der har uvi
Tværest i disse Actr, betydeligt van
skeligere end Arbejdsstanden f. Eks.
£g endda har Regjeringen først i
disse Dage sundet sig foranlediget
til at fremsætte Lovforslag om fat 25
Lønsforhøjelse ttl Embedsmæn
dene foruden Dyrtidstillægget—
samtidig med, at Priserne paa Lev
nedsmidler ogi Livsfornødenheder i
det hele er steget op imod 90 pCt.
Waar vi ned ad den sociale Sti
M, finder di ogsaa i de jævnere x?ag,
Tendenser paa Slaphed overfor Lo
vene, oprørske Anskuelser og Ovløs
'ningsttlbøjeligheder. Her ffal end
da iKe omtales den danffe Bolschc
Dikbevægelse, Syndikalismen, der
tjed Trusler, Vold, Selvtægt o.
lign. vil reformere Samfundet.- Det
er jo nærmest en Art Vanvidsbacil
men man kommer dog vist til at
Det danffe Samfund der hid- hedens og Selvtægtens Ulovlighe
har toæret forskaanet for Krigens. der. I en Maa^edstid 'har de kjø
lirette Rochsler er under lang-^benhavnffe Murersvende saaledes
font Oplosning indefra. De af. holdt fri hver Lørdag Kl. 12 ester
-Verdenskrigens flydende abnorme eget* Tykke, og deres Fagforenings
AAswnde er naturligvis den bagest
Lggen.de Aarsag, Folkets Penge
fltffffjed, Ladhed og indbildte Fri
Hodstrang den mere direkte.
ijraiSigtjcb |rm«n'rebe 5i.tb. Vi i°ns man giver. Kontrakter Asta
Har jo altid skullet efterabe Udlån
"bet herhjemme, uden at vi selv ejede
MiKet for*at det kun blev en ntaa
Helig Karikatur, vi var i Stand til
at opstille. ,ne. hidtil h«r "d-n Varsel og uden cgentt.g
treret paa de mere ligegyldige Om. Grund Arbqdet alle Bagener o«,
mate, vi w gjort os latterlige !^°r Be olknmgon en endnu fm
ugere situation. At de efter 14
nu, under den store Krig, har Efter
LMelsensbacillen ogsaa paa alvor
ftgcrc Omraader faaet Lov at træn
ge ind og inficere visse 'Dele af Be
folkmngen.
regne med den, i hvert Fald for Ho
vedstadens Vedkommende.
rvntig,
Fornøjelser
A
Meir ogsaa vor store hæderlige
Arbejder- og Haandvcerkerstand er
bleven smittet aj? disse Hensynslos-
kasse er bleven tømt til Bøder og
Erstatninger i denne Anledning nu
bliver den erklæret fallit, uden at
noget fornuftigt Mennefle kan for
staa Hensigtsmæssigheden med at
forarme sig selv saaledes blot for at
kunne have den Fornyelse at tage
Frihed selv og kjøte i Skoven, me-
ler og Overenskomster en god Dag.
Og Bagersvendene! Midt under en
truende og banskelig Erncerings
siwation i Hovedstaden nedlægger
Dages Forløb metatte komme og be
de om godt Vejr og. ^aany gaa i
Arbejde paa de gamle Betingelser,
forandrer ikke den Kjendsgjerning,
at le Paagjældende ved deres ulov
lige og sorbryderffe Adfærd har stil
let sig uden or Samfundet og ad
viseret os andre om, hvad vi kan
vgnte os fra deres Side en anden
naar Choncen for at vinde en
ulovlig Strejk bl-iver større.
Og Arbejdsløsheden! Hvor man
ser Folk søge Understøttelse i Stedet
for Arbejde, der er ledigt, og saalc
des, at der maa indforskrives Ar
bejdskrafk^fra Sverrig. Er ikke det
te et Tegn paa en Opløsning af alle
menneskelige og samfundsmæssige
Begreber, og det netop paa et Tids
punkt, hvor Enighed og Sammen
hold er det første fornødne, om vort
lille Samfund ffal redde 'sig ud af
det store europæiske Skibbrud paa
en nogenlunde hæderlig Maade.
Gaar vi nu over til at betragte
Tilstandene her i Landet ud fra et
rent kriminalistisk Synspunkt, har vi
Politidirektør Dybdals Beretning
om disse Forhold i 1917 at holde oB
til. Af denne fremgaar det nemlig
tydeligt, at Kriminaliteten i Hoved
staden er i en betænkelig Stigen,
navnlig for simple Tyveriers og
Bedrageriers Vedkommende, hvor
Stigningen fra 1913 tit 1917 an
drager 40 pCt.1
Naar Lejlighedstyverierne i Mod
sætning til Indbrudstyverier saale
des er i Vækst, maa Aarsagernc sø
ges i den Nød, der er fremkaldt ved
Prisstigninger ogi Arbejdsløshed og
den Værdiforøgelse for adskillige
Gjenstandes Vedkommende,'der tid
ligere lodes uænset, men som nu er
gangbare Varer, faafont gammelt
Tøj og Metal.
Lovovertræderne er for en stor
Parts Vedkommende unge Menne-
ffer i Alderen fra 14 til 20 Aar, et
sørgeligt, men dog nogenlunde for
ftaaeligt Faktum, idet Forholdene
jo i Krigsaarene 'har bevirket
at Opdragere og Fædre er borte fra
Hjemmet under Sikringsstyrkens
Formering og Børnene derfor er
overladt til sig selv, til Gadeomstrej
fen og Udførelse af Smaaf or retnin
ger for Handlende, Kiosker o. lign.,
Iivor voksen Arbejdskraft ikke kan
faaes og i hvert Fald vanskeligt kan
betales. Kriminalrettens Kamre, der
har havt de unge Mennesker (af beg
ge Kjørt) til- Behandling, har oplyst,
at de paagjældende efter eget Ud
sagn væsentligst har anvendt det
ulovligt erhvervede Mammon jjl
9—
Billedet fra oven
paa disses Omraader skinner de un
ge i Øjnene og'virker nedad, danner
Skole.
Indenfor deite Ommade et der
dog ogsaa et Lyspunkt Volds- og
Sædelighedsforbrydelser er blevet
færre, hvad man metier skyldes den
vanskeligere og kostbarere Adgang
til Spiritus, som Tiden har ført med
sig.
I forte og hastige Træf giver
ovenstaaende maaffe et lille oplysen
de Billede af Danmark eller ret'
tere Kjøbenhavn saadan som bet
nu er. Det er en ny Tid, der er i
Frembrud ogsaa her hjemme, og alt
nyt fødes font bekjendt med Smerte.
Men engang vil vi vel' have naaet
Opløsningstilstandens Kulminations
punkt, og forhaabenlig vil der da af
ogsaa det danffe Kao| opstaa et .nyt
og bedre Samfund, hvor de gamle
Borgerdyder atter sættes i Højsædet,
hvor i Modsætning tit nu det, dec
er hvidt, kaldes hvidt, og hvad der
er sort, kaldes sort.
.Edward Spore.
Hundrede Aar!-
Frederikshavn, hvorom der digtep
„Hvor Jyllands brune Bakker
i Istids dunkle Nat,
med Kamme, Knolde, ToKer,
blev bragt ttl Standsning brat,
hvor Havet Landet kranser
og tager det i Favn,
hvor Bølgen muntert dansen
der ligger Frederikshavn,"
fejrede den 9. September fit 100
Aars Jubilæum som Kjøbstad.
Store Festligheder blev afholdt i
Anledningen. Byen fremtraadte fra
deu aarlige Morgenstund i sin stive
ste. Festdragt, fra alle Flagstænger
og Huse vajede Dannebrog.
Straks om Morgenen begyndte
Festlighederne, og de fortsattes uden
Ophør til langt ud paa Natten.
Festens Klon var dog Deres Maje
stæter Kongen og Dronningens Be
søg. De blev af den gjæbe Bys Bor
gere givet en hjertelig Modtagelse.
Om Eftermiddagen holdtes flotte
Festmiddage, og om Aftenen gik
Dansen lystigt i Pavillionen. Kl. 10
afbrændtes et kæmpemæssigt Fyr
værkeri, de£ af de lokale Blade be
tegnes font ovenud- pragtfuldt".
Og da Natten sænkede sig over
Byen, Lysene slukkedes og Borger
skabet gik ttl Ro, var det sikkert med
Bevidstheden om at have fejret en
Fest. der var Byen værdig, en Dag,
hvor Borgeraanden og Samfølelsen
havde givet sig de smukkeste Udslag,
skriver „Fr. Avis", der i Anlednin
gen havde udsendt et stort illustre
ret Festnummer.
Det nye, smukt udstyrede Ugeblad,
Handels- og Søfartsbladet „Hav
nen" omtaler Frederikshavns Jubi
læum i en illustreret Artikel. Det
hedder heri:
„Frederikshavn er en meget typisk
gammel Bh, et Sted, hvor man.kan
træffe gammelt og nyt i en Konstel
lation, der-er pragtfuld. De smaa,
lave Huse med de fredfyldte Gader
staar i et mærkværdigt Modsæt
ningsforhold til Larmen omkring
Havnen og Skibsværftet, der med
fine nye Kompofitktade sikkert vil
fonnaa at famle Opmærksomheden
omkring Frederikshavn i en endnu
•højere Grad end tidligere.
Enhver, der har været i denne
smukke By—ligegyldigt i hvor lang
Tid —, har sikkert modtaget uf or
.glernrnelige Indtryk, og vi, som
kjender den Betydning, den gjetmem
Aarette har havt for dansk Handel og
Søfart, vi vil altid huske den."
Den daniske Presse om Amerika
nerne.
Den danffe Presses Holdning un
der disse Dages kritiske- Situation
betegnes bedst ved Overskriften paa
én Artikel i Regjeringsorganet „Po
litiken". Den lyder som følger:
„Bulgariens og Tysklands Sammen
brud". Ikke mindre betegnende er
følgende Artikel i det ledende Haiv
delsorgan „Finantstidende": „Det
Amerika har udrettet siden Begyn
delsen af det tyffe Fremstød paå
Vestfronten, er simpelthen en Ver
densrekord, font intet europæiff Ri
ge fan opvise Magen til. En Kæm
pehær er bleven ffabt fra bar Bund,
og det er lyffedes at bringe den over
Havet til Frankrig, "'hvor den har
forandret. Krigens Udfald. En Han
delsslaade er i Færd med at blive
dannet, og om feta Aar vil Ameri
Farterne være Verdens største Sø
magt, samtidig med, at It. S. poli
tisk har vunden en ledende Stilling
indenfor de Allieredes Kreds, hvil
ket ubestridelig vil ffabe Staterne
en Stilling som primus inter pares
den første iblandt 'Ligemænd.
Hvis nogen spørger om Grunden
til denne næstert ufattelige Styrke
udfoldelse, maa Svaret blive, at den
amerikanske Nation er en. Extrakt af
europætff Ungdom, som i Løbet af
nogle Generationer er bleven blån
det sammen og har frembragt en
ualmindelig sund Race. Den unge
Nation havde de udvalgte naturlige
Anlæg for at udvikle sine Mulighe
der. Man har optaget i sig de nyt
tigste af de tekniske og kulturelle
Egenffaber hos de forffjellige euro
pæiffe Folfeslag og dannet en ny
Type, der vil faa afgjort Betydning
Paa Verdens Udvikling -i Frem
tiden.
Englændernes vide Horisont, Ty
fferens Organisationsevne, den gal
liske Logik, den slaviske Fantasi,
Skandinavens bramfri Storladen
hed alt dette er bleven omplan
tet Paa den frugtbare amerikanske
Jordbund, hvor det blomstrer i- en
pragtfuld Overdaad.
Problemer, som vi i Europa æng
stes for at give os i Lag med, f.
Eks. den Ruin, font truer Landene
paa Grund af Krigen, tager Ameri
kanerne fat paa, som om det var en
Leg. Samfundet organiseres. under
een Billie, Kapitalen bringes under
1
1
i
højst angribeligt Grundlag.
Her har vi det første store Sam-
tede med mange sjntnkke Ord ont
„Prisbillighed", „Konkurrencen med
Ildlandet" osv. Og de vil frem træ-
-aKurat som den BaMn'ske @5cade.
Men man bør være agtpactgiven
de og nøje sondre imellem, hvad der
er virkelig samfundsnyttig Stor-
drist, der tjener danske Echvervsin
teres ser i Konkurrencen med Udlån
det, og hvad der cv pengebegjoer
ligt FortrnstningZarbejde.
dette Forhold før Middclstan
finger.
Thi her er det dyrebare Sam.
Herre optraadte uhyre indigneret
.ob"' 1W
n?!faa
Regulering, Fabriker -sættes under om Kvindernes Balgret. Han haa
Statskontrol, Priserne fastsættes og føde, at Kvinderne vilde stille sig
Skattesystemet Mægges ester ny forstaaende overfor, de nye Skatter,
^Skala paa en Basis, der synes 'den der vil. blive forelagt til Oktober,
natturligste Sag af Verden.. tagende især Sigte paa forøget For--
Det opnaaedc Resultat har højst mueindkomst og Indtægt af Formue
sandsynlig overrasket selve Amerika- objekt.
nerne. De maa med Cælsar udbryde: Folkethingsmand og den fynffe
'„Jeg kom, jeg faa, jeg vandt!" Folketaler Klans Berntsen bragte
Hverken Hav eller Afstand kunde Kvinderne en hjertelig Tak for den
hindre deres sejrrige Angreb. Med Sten,, de havde rejst. Det varede
Forbauselse 'har -Europa iagttaget lidt længe, inden Kvinden »fik Valg
Amerikas Færd. Europa er aande- ret, men nu har de den, og det var
løs ved Synet af denne fremstor- Talerens Tro, at det vilde blive til
mende Ungdom. Lykke for Folket.
Hvad vi nu er Vidne til i- disse Forfatterinden Fru Gyrithe Lemb
Aar, da Amerika har sin Debut paet^ eke- tr^k Linierne op i Kvindebevæ^
den enropæiffe Arena, giver en-Artel- gelsens Historie. Hun »takkede de to
,se om sære Ting i kommende Aar. Talere for deres Andel i Kvindens
Til al den Gjæld de krigende euro- Politiske Valgret og betonede, at
Pæiffe Vestmagter er kommen i, er Kvinderne nu maatte vise deres Tak
nu føjet Taknemlighedens Gjæld ved at gjøre sig værdige til den Valg
overfor Amerika, og hvis det virke- ret, man havde givet dem.
.lig skulde lykkes Amerika at paabe- Festen overværedes af mange Tu
gyttde denne ødelæggende Krigs Til- sind Mennesker.
endebringelse, vil bi. alle være Tak,
skyldig til den Nation, som løste Falden i Frankrig,
den girdiffe Knude. I Fra Frankrig er der ifl. „Fyns
Truster i Danmark. at en ung Dansker, Holger Nielsen,
I Som- tidligere meddelt har der er faldet under Kampene i Frank
været en Del Strid mellem Pris- rig. Holger Nielsen var Søn af
reguleringskonmissionen og den Grosserer Alfred Nielsen og Broder
danffe Skotøjstrust, .de Btillmffe til den kjendte Fodboldspiller Pom
Fabriker. Efter- de Undersøgelser, Nielsen, der er kjendt af alle Kjø1
som Kommissionen har foretaget i benhavnere under Kjælenavnet „Ti
den senere Tid, viser det sig, at Fa- sten". Holger Nielsen var en even
brikanterne paa den mest ublue tyrlysten ung Mand. Efter at have
Maade har fat Prisen op paa Fod- aftjent sin Værnepligt som Løjt
tøjet, ikke blot for at dække de højere nant ved en Helsingør-Bataillon, rej
Fobrikationsomkostninger, men for fte han til Marokko og meldte sig til
at tjene et feta stort Overskud som Fremmedlegionen. For et Aars
muligt, saa Aktionærene kan faa et Tid siden var han i Besøg hjemme,
stort Udbytte. Selvfølgelig har den men Forholdene her passede ham
danske Presse jtoget til Orde imod ikke. Han drog paany til Udlandet
denne hæslige Fremgang, for at be- meldte sig til Tjeneste i den franske
rige sig, medens Samfundet og Na- Hær og gik med i Krigen.
tronen gjennemlever en faa haard1
Tid font nu under. Verdenskrigen. De Belhavende sikrer fig Gravsteder.
Fra et meget konservativt Blad brin-1 Den store Pengerigelighed i Aet ret
ges følgende Udtalelse om Trnstdan- 1917 har givet sig adskillige besyn
nelserne og Skotøjsfabrikanterne: derligt Udslag, men ingen h«ar vel
Offentligheden vil af den i disse tænkt, at vore Velhavere ogsaa i Aa
Dage-førte Diskussion have modta- rets Løb har sikret sig Gravsteder
get et levende Indtryk af, hvorle- Nu viser det sig bl. a., at Kirkerne
des .Hr. Ballins Fortrustnng af Sko- Kjøbenhavns Omegn har havt store
tøjsfabrikationen og Garverierne er Indtægter af Jordsalg, og særlig
gaaet ud over det lille Haaudværk gjælder det Kirker med „fashionable
og det forbrugende Publikum. Og Kirkegaarde". Paa. Taarbæk Kirkes
Skotøjshandlerne ja, dem udlr- Aarsregnffab finder man saaledes et
verer Trustkongen med karakteristisk Beløb paa 6,000 Kroner for solgte
Hensynsløshed til Mistænkeliggjø- Lodder.
relse hos Publikun: endda paa et- —_
menstød mellem. Trustdannelserne
paa den ene Side, den jævne Haand
vcerkerstand og det forbrugende Pu
blikurn pact den anden. Det er værd *IGn gjetmem Tiderne. I en
et Øieblit at standse herved og at ®efaIinfl "f ««stian d-n
raabe et Vagt i Gei,ær. ^redie 1558 til Lensmand Erik Ro-
Thi dette Tilwlde bliver visicliq enkrantz paabydes, at de Jorder^
iRe-encftaaende. Der vil melde sig
andre skulde visiteres. Han navn-i Svimlen

r'? rJom
Det hzalp tmidlertid ikke, han
Assessor Thorup.
En Mindesten for Kvindernes
Valgret.
Paa FrjSbjerg Bavnehøj' i Ncerhe-
den af Tommerup
afsløredes
1
Venstrebl." kommen Meddelelse om.
En gammel Kro
i Jylland er nylig bleven solgt til
en Kreds af Egnens Folk og ophø
rer at være Gjæstgiversted. Det er
Krarup Kro, som har Navn i Histo
fo'"
,micc
en hel Roekke Trustdannelser, som fraK^oen, skulde samles igjen,
vil benytte Krigstidens abnorm-
feJ
n„
r!*'
den og Folket have et Øje paa hver ffjuit sig under et Mcerke, men
en sracræffe
net bæwt
fundsinteresfer', som staar Paa Spil. Lykke blandt de muntre Sejlsports
^mcrnd. Vi citerer bare Slutningetl
Et bcvcrget Optrin ved Malins- første Vers:
fix. v
Ved MalmKaaden København
T,,
Aff^ En yderst elegant svensk
80
Reformationstiden har
E9ef0ra
Forhold .til at lave' Guld gjennem ?®lit Fortiden, igjen ffal yde Her
færgningen af sunde, samfundsnyt ^r.8e vyfarendeMomd, „som den
tige Mellemstandsvirksomheder i Bv
w
mfenbe
5or.boreet
borirer'
som pa Land. Og de vil blive star- bekomme god Saldrum, og
meh Havre, Mad og 01 for et skikkelig
Werdt." Der har altsaa i flere Aar
hundreder været herbergeret i Ka
w
at
kan
har Gjcestgive
drevet i Vandmøllen, son
font
i sin Tid ejedes af en Søn af Digte
ren St. Steensen Blicher.
Sparsomt i Norden.
Ved en meget animeret Festniid
dag, som afsluttede en vellykket Kap
sejlads i Lillebælt fornylig, blev der
afsunget en Sang til de Skj^nnes
Pris. Forfatteren havde klogelig
:an
gen,' som gik paa Melodien „Spar
somt i Norden —gjorde megen
Kvinden er Moendenes Livsideal,
,„T, Kvinden ran ffiøre os lynende gal,
forefaldt der under Vifttatronien for- .r
J,, .cc x.« hun er vor^ Hville og hun er bovi.
leden Eftermtddag en ret dramatik
wl-vw
hoK
hvordan hun
tQg?
aIIc
6c'
TemT lammer, naar Smilet
.det viste ftg da, at han vilde forsøge ^mlen
gj-r dm Skjmne oS Helvede
retter osv. Derefter blev han trods
sin Protest anholdt og afleveret til
hedt.
den
25. Aug. en Mindesten for den po-, men de var dog. vores kjcrreste Tanke,
.litiske Valgret,. som Kvinderne ap
^naaede ved Grundloven. Stenender
rejst af de fynffe Kvinder,
i Formanden for D-ans? Kvindefmn
funds fynffe Distriktsbestyrelse, Fru
Riising-Rasmussen, Odense, holdt
^AfflFringstalen. v
Derester talte Statsminister Zahle-
I andet Vers hævder den modige
Poet, at „Blomsten hos os er de
gode Partier", thi
Haaret det
slanke.
(det
Rods
i£u..lerne
vige' og Væksten den
jo i Arv efter Moderen gik,
hvad hun i
Medgift af Faderen fik.
.' han flutter tredie Vers i
Begejstring:
vild
Kvinden er Jfett, som gi'r Verden
Kulør,
snart med sin Surhed og snart med
C»rmo nnrltl/inh *0 £cres "unimproved", 4 Mil fra Warman,
rdlIIIC'uUuiKJOU•
4% Mil fra Mora, Pris $47.50 pr Acre. 80 Acres "Brushland", 5^
Mil. fra Mora, Pris $30' pr Acre/ 80 Acres vel ''improved" Farm,
Ttun 3% Mil fra Mora, $90. pr Aére. Alle sælges paa lette Vilkaar.
Vi har mange andre Farme i Kan abac County til Salgs til rimelig*
Priger og ogsaa gode Bytteejendomme. Skriv efter Liste og andet
Literatur. Vi modtager Liberty Bonds som kontant i alle vore
Saigsforretninger.
At efterkomme denne Opfordring er et Bevia for
Patriotisme og Loyalitet
At spare og kjobe
U. S. Krigs Spare Marker
Vil hjælpe Dem og Deres Land.
Vil De Hjælpe?
Sporg Deres Præst, Lærer, Postmester Deres Klubs Præsi
dent, Postbudet eller en hvilken som helst Ban kor.
De vil fortælle Dem hvordan.
Patriotisme. Loyalitet.
Dr. Oeters fturfbo
Intet Tilfcelde har vceret faa slemt, ingen Sygdom faa haablM, at
ikke dette gamle, velprøvede Lcrgemiddcl redeligt tilberedt af rene, sund
hedsgivende Nådder og Urter, har g-ort god Virkning.
Reumatisme, Lever- og Nnre Lidclser, daarttg Ford^ielse, Forstoppelse
og en Mcengde andre Lidelser bliver hurtigt lindrede, ved Brugen deraf..
Fngcn Apotckcr M--d!ciu. Spc?!cl!e Agcntcr forskaffer den. Skriv til
(LcvcrcZ toldfrit i Kauada)
Tobakken giver Penge.
Gartner H. Hansen i Harndrup
paa Fyn har solgt 1500 .Pd. Tobak
til en Handelsmand i Odense for 4
Kr. pr. Pd. eller 6,000 Kr. for Par­|
tiet. Tobakken, .der er groet paa 5
Skpr. Land, var meget tidlig og
Bladene ^orlcengst pillet af Stoeng-
og W tit Tering, so-ledes
at det'solgte Parti kunde leveres Kj6-
En „Slacker"s velfortjente Skitvbne
En Mængde af de Udlændinge,
der er kommet til Danmark som Føl
ge af Krigert, lever ingenlunde no
get overdaadigt Liv. Tvertimod!
Mange af dem er bleven fuldstændig
ruinerede.
„DagenA Gekko" fortæller saaledes
om en rumænff Greve X., bet før
Krigen levede paa sit store Gods i
Rumænien, men rejste hertil med
Kone og Børn, da Krigen brød ud.
Da Rumænien traadte ind i Kri
gen, forblev han her, fljønt han
bar værnepligtig, 'men han vilde
Me rejse fra sin Hustru og deres
lille Dreng.
Men han kan nu. heller ikke kom
me hjem mere saa snart han sæt
ter Fødderne paa- rumænff Jord, er
han- Mer paa at blive anholdt og
skudt.
tildels
Okonomil Spar!
Vil De hjælpe?
U. S. Regering
opfordrer ALLE Personer
om i ALLE Ting at praktisere
Okonomi og Sparsommelighed
Der er Ibaab
selv for Hen Sygefte i
den betimelige Brug af
"improved"/
Timber", alt nylig indhegnet, nyt 9 Værelsershus, Stiald 20x40, god Brønd,
30
til Skole, god Vej, 3^ Mil til By. Pris $4500 $2000. kontant
Udbetaling,Rasten i 5 Aar til 6%, Det er en udmærket Farm og tillige billig,
da Prisen er bjevet meget nedsat for hurtigt Salg. Personlig Ejendom kan
faasom ønskes og Overtagelse kan ske straks.
Sil
Alle Smykker og Juveler, alle.
de kostbare Herligheder, de bragte
med herop, er bleven.Pantsat, og
senere er Laanesedlerne solgt.
Fornylig saa det ud til, at Grev
skulde gaa den trange Vej til
Sundholm med sin Familie, men i
sidste Øjeblik fik de Hjælp af nogle
Landsmænd og Venner og er altsaa
sikret for en lille Tid.
Deres Gods i Rumænien og alle
deres Penge er bleven konfiskeret
-af Regjeringen, og de ejer som Føl
jge heraf ikke det fjerneste.
Ak ja, det er kun en enkelt lille
•Tragedie fra den blodige Verdens
krig.
^Generalens Spørgelyst.
Den nye Gen'eral i Roskilde, om
hvem en bekjendt Kejser ffal have
sagt, at han var Danmarks eneste
virkelige Soldat, er, ifl. „Rosk. T.",
ett Marit), som holder af at faa Be
sked om Sagerne, og hans Spørge
lyst bringer undertiden ett. og anden
af 'hans undlergivne i Forlegenhed.
Saaledes gik det forleden.
Rekylgeværkompagniet holdt Øvel
se i Boserup-Skoven, da Generalen
fom paa Inspektion. Generalen
tfagde ikke noget, før han fik Øje paa
i en RekylgevZerrede qfpe i et Træ.
I hvor to G^Mrer bar%Taceret. Saa
sagde han til KaptWen:

København, 18de Sept. 1918.
de paa Rad under Gaadewm
Acres godt Lerjord,
Swr Gang Hun smiler, vi Me- ca.feen August
S°"d°s buster °s hæver mob
pris $18. pr Acre. 120 Acres
Dr. Ketse gohmcf å §®tw
2501=17 Washington Blvd. Chicago,. III.
xhé Ideal land Co.. Mora. Minn.
BURGESS & -WAGNER. FREDERIC, WIS.
35 Acres dyrket, Resten "Light Hardwood

xml | txt