OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 13, 1922, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1922-01-13/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

•,#
MMWM jif
ST. PAUL
01V Office:
Bed S$iøb eller Reparation af
Nhre bessg den velkjendte Juveler
Simon Nelson, 211 E. 7th Street.
Eleonore Christine Loge.
Indsættelsen af den ny Besty
relse blev ved sidste Møde ud
sat til næste Møde Onsdag den
18. ds. Ved den Lejlighed vil
den "tiltrædende Regering" op
varte med Kaffe, Kage, osv.
Afdød Politiker.
Clarence B. Miller, Duluth,
tidligere Kongresmand og nu
sidst Sekretær for den republi
kanske Nationalkomite, døde paa
et Hospital i St. Paul Tirsdag Ef
termiddag efter nogle Dage før
at være bleven opereret for Blind
tarmsbetændelse. Miller blev kun
50 Aar gammel. Han var en
"selfmade" Mand, som fra en fat
tig Dreng havde arbejdet sig op
gennem Skole og Universitet til
med stor Dygtighed at indtage
sin sidste betydningsfulde Stil
ling.
Ingen neutral Zone.
Dommer F. M. Catlin i Ram
sey County Distriktsret afslog
Fredag en Ansøgning fra Firma
er i Midway-Distriktet om Ud
stedelse af en midlertidig Ordre
forbydende St. Paul Sporvejssel
skab at ophæve den saakaldte
"neutrale Zone" i Midway-Di
striktet, idet han erklærede, at
der ikke forelaa tilstrækkelige
Grunde for Udstedelse af en saa
dan Ordre. Kampen om at fort
sætte den "neutrale Zone" vil
imidlertid blive ført videre, idet
Sagen vil blive behandlet efter
sin Realitet i Ramsey County
Distriktsret den 14. Januar.
KIBKEB OG FOBEMNGER.
DANSK EV. LUTH. ST. STEPHANS
KIRKE, Hjørnet af Orleans og Ste
vens Street. Gudstjeneste hver
C. ANDERSEN LOGE NR. 91. D.
B. S., møder 1ste og 3die Fredag i
Maaneden paa Royal Arcanum Hall,
Hj. af St. Peter og 4th Streets.
FORENINGEN HAABET
2den og 4de Torsdag i
møder.og
paa Royal Arcanum Hall, Hj. af
Stå, Peter og 4th Streets.
FORENINGEN "DANMARKS DØT­
RE" møder 2. og 4. Fredag paa
Roy^l Arcanum Hall.
FORENINGEN "GODTHAAB" ifiøder
2. og 4. Lørdag paa Royal Arcanum
Hall, Hj. af St Peter og 4th Streets.
FORENINGEN "DANMARKS SØN
NER" af D. B. Si. F., møder 1. og 3.
Lørdag paa Royal Arcanum Hall,
Hj. af St. Peter og 4th Streets.
"ELEONORA CHRISTINE" LOGE NR.
60, D. S. S., møder 1ste og 3die
Onsdag i Maaneden paa Odd Fel
low Hall, 156 W. 9th St.
ØST IMMANUEL NORSK LUTH.
KIRKE, Hjørnet af Jessie & Law
son Sts. Gudstjeneste hver Søndag
Kl. 10:30 Fmd. Engelsk hver anden
Søndag. Søndagsskole hver Søndag
Kl. 9:15 norske og engelske Klas
ser. Bønnemøder hver Onsdag Af
ten Kl. 8 i Kirkens"Basement".
CHRISTKIRKEN, Norsk evangelisk
luth. Kirke, Hjørnet af Park og
University Avenue^ Gustjeneste
liver Søndag, engelsk Kl. 10:30,
norsk Kl. 11:30 Fmd.
NORSK LUTHERSKE TREFOLDIG­
HEDSKIRKE, Hjørnet af Farring
ton og Sherburne Aves. Gudstje
neste hver Søndag Kl. 10:30 Fmd.
og 7:30 Aften. Søndagsskole KL
12:15.
BEN NORSK-DANSK METHODIST
KIRKE Hjørnet af Broådway og
13. St.. afholder sine Gudstjenester
som følger: Prædiken Søndag Form,
Kl. 10:30. Aften Kl. 7:45. Unge
Folks Bpworth Liga: Søndag Aften
Kl. 7:45 Ilterært Møde de tre før
ste Tirsdage i Maaneden. Bønne
møde hver Onsdag Aften Kl. 8.
NORDKAP LOGE NO. 8. SØNNER
AF NORGES, møder 1ste og 3die
Mandag i Maaneden paa Odd Fel
lows Hall, 156 W. Ninth St.
SYNNØVE LOGE NO. 5 DØTRE AF
1
WjlWlWVWWIWyWWWWW^VWVWWVWVWWWtftfVWVW^
Bygnings- Kontraktorer.
Talrigt Afkom.
Enkemadame Elizabeth Peter
sen, 714 Grand Avenue, er død
i en Alder af 81 Aar. Der er
Hedengangne.
Arving søges.
Folkets Avis har faaet Med?
delelse fra Taylor, North Dakota,
at Christian Hans Petersen, der
tidligere var bosat i Racine, er
Formue, som vil tilfalde Staten,
hvis ikke han melder sig og gør
sit Krav gældende. Afdøde var
født i Volstrup, Danmark.
Hjerteslag.
Racines danske Befolkning
modtog med stor Bedrøvelse sid
ste Mandag Morgen Meddelelsen
om at Julius Jappe, 6i Aar gam
mel, fremragende Forretnings
mand og Medlem af County
Board, var afgaaet ved Døden af
et Hjerteslag i sit Hjem paa Kin
zie Avenue, efter tre Dages
Upasselighed, der skyldtes et let
Angreb af den spanske Syge.
Han efterlader sin Hustru, der
endnu holder Sengen som Følge
af et Benbrud sidste August.
Julius Jappe var Guldsmed
Danmark og kom til Racine
1881 og fik straks Plads,
Strøg. Jappe var ualmindelig
Til Florida.
Danias Præsident, Beslagsmed
C. Christensen, er i disse Dage
rejst til Florida, hvor han ejer
en Appelsin Grove, den han be
søger en Gang hver Vinter for
at kunne plukke Frugter af sit
eget Træ. Der er flere danske
Familier her fra Byen i hans Na
bolag, der vil hilse ham som en
velkommen Gæst. Det er Sme
dens Agt en Gang i Tiden at
trække sig tilbage fra Slid og
Slæb og tilbringe sine Dage i
Ro og Mag nede i det varme Sy
den, for man begynder at blive
gammel, siger han. Og der kan
jo være noget om det, for forrige
Onsdag fyldte han 54 Aar, og
fejrede Dagen med en Familie
fest i hans hyggelige Hjem paa
State Street.
Mange Arvinger.
Ikke mindre end 20 Personer
har nu meldt sig til Skifteretten
som mulige Arvinger til afdøde i
Skomager Johnsons Grunker, der
udgør mindst $75,000. En af dis
se er Enken og Børnene af John
sons Slægfredbroder i Danmark,
Olaf Jakobsen, der var født uden
for Ægteskab før den gamle Jør
gensen blev gift hjemme paa
FaSster. Jørgensen var nemlig
Skomagerens rigtige Navn, men
han forandrede det til Johnson,
da han kom til Amerika. Mrs.
Mary Wells, en Kusine oppe i
Ashland, mener ogsaa at have
Krav paa Arven.
iM-ff
afgaaet ved Døden i en Alder af Symfoni Orkester
henved 60 Aar. Han menes at|som
ne Gange. Her udviste han stor!18' °S 58, har nu igen nedsat en
Dygtighed. Han var ogsaa pro-!Komite med det
i Foreningslivet, og
minent
tilhørte Frimurerlogen, Elks,
se en
kitekt
Moose, Kiwanis, Dania, D. B. S.'.HSe Planer,
Dansk-Amerikansk Presse- \som
Maaneden! klub. Begravelsen fandt Sted
Onsdag fra Thronsons Kapel un- ning, 50x125 ft., med Keglebane
der stor Deltagelse.
ke
^aa
i'-"" p'f 'v ^-^v-- ^-v WHMMh!KWKWNDWWMVDW
Dansk Sangerforbund.
Torsdag Aften, sidste Uge,
havde Blestyrelsen for dansk San
gerforbund Møde i Arbejdersang­
mange til at føle Tabet af den! foreningens Lokaler, saa at sige
gamle Dame, for hun var Moder den sidste Haand blev lagt paa
til 7 Børn og efterlader tillige 17 Værket med Hensyn til Sanger- -c
/*, -o, *jr T-k Sekstet og Pastor Engelstad for
Børnebørn og 23 Børnebørns stævnet 1 Maj Maaned. Der
rap-1baade
Børn, ialt 45. Hun var med til porteredes at alle de deltagende
at stifte den herværende Søster-1 Sangforeninger med Kraft arbei
loge, der var talrigt repræsente- dede paa Indstuderingen af de
ret ved Begravelsen, som fandt. store Sange der skal præsenteres
Sted fra D. B. S. Hall, hvor Pa- ved de to Dages Koncerter i Or
stor »Rosenberg talte over den Chester Hall. Billetterne til Fe
sten foreligger nu færdige, og da
det vil hjælpe betydeligt, hvis
Forudsalget er stort, vil vi anbe
fale alle at sikre sig Billetter nu
Sangefstævnet er et af de største
Foretagender der endnu har væ
ret iværksat, og med Chicago
DiriSent-
have en Halvbroder her i Byen,lte danskfødte Barytonsanger
som er Arving til hans efterladte'Werrenroth
den
verdensberøm-
som SoIlst
bedste
Street og senere hos Spence og samfundet hunde faa. Forskel
Smith, indtil han begyndte sin Forsøg i den Retning har
egen Forretning som Uhrmager iværet ^ort
og Juvelerer paa Byens fineste'1"611
°S
et
sam"
let Mandskor paa 250 Stemmer,
tør vi nok sige, at Chicagos Dan
ske ikke alene har noget at være
stolt af, men ogsaa burde sætte
en Ære i at støtte af al Magt, saa
at Sangerstævnet kan blive den
storslaaede Sukces, som det ab
solut vil blive, om alle Danske
her i Chicago vil give deres
Støtte.
En D. 6. S. Bygning i Chicago.
Fra den kendte D. B. S. Mand,
John Schmidt har vi ipod taget
følgende Indlæg, der burde læses
med Interesse af alle, der ønsker
at se en D. B. S. Bygning i Chi
cago.
Chicago, 111., 3 Januar 1922.
En Dansk Brodersamfunds Byg
£ra ning i Chicago er et Haab, som
mange af Chicago Brødrene har
først i mange Aar og vel nok den
Avertering, som Broder-
de sidste
de er alle
mest af
populær, og valgtes som saadan samle de nødvendige Penge,
til Supervisor i 8. Ward gentag-I
25
Aar,
strandet, vel nær-
Man£el
Paa
De tre
Evnen til at
Chicago Loger, Nr. 17,
Formaal at
noSe^
reJ"
bygning, og vi har fra Ar-
Teisen modtaget forskel-
har faaet
nin&-
sirlig to,
Komiteens Tilslut-
Den ene er en-Etages Blg-
og Billiard Hall i Kælderen, Lo
ge Hall, Club Værelser og Besty
relseslejlighed etc. paa første
Floor. En saadan Bygning vil
koste ca. $40,000 og Byggegrun
den ca. $5,000. Den anden Plan
er en to-Etages Bygning, 75x125
ft. i Lighed med den første, men
med en stor Dansehall etc. paa
andet Floor den vil koste ca.
$100,000 og Grunden ca. $15,000.
Den sidste Plan vil være den
mest praktiske, ogsaa den der vil
blive den mest betalende og vil
uden Tvivl give et godt aarligt
Overskud. Alt vi mangler for at
begynde Foretagendet er Penge
ne, saa for at give Brødrene en
Anlednnig til at foreslaa, hvor
dan Pengene skal skaffes og til
lige bestemme hvilken Bygning
de ønsker (hvis de ønsker no
gen), vil der blive indbudt til et
fælles Møde i Nr. 17's Mødesal,
North & Spalding Ave., Mandag
den 16. Januar 1922, Kl. 8. Men
Brødre, en Ting maa vi ikke
glemme, og det er: "Du kan ik-
f°r ingen Ting,
skal vi have en Bygning i Chi
cago, saa er det nødvendigt at vi
aabner Pengepungen.
Med broderlig Hilsen,
John Schmidt,
Loge Nr. 58.
Indsættelse af ny Bestyrelse.
D. B. S. Loge Nr. 17 havde of
fentlig Indsættelse af sin ny Be
styrelse sidste Søndag Eftermid
dag, og der var fremmødt én stor
Mængde af Logens egne, som
fremmede Brødre med Damer.
Efter Indsættelsen var der sel
skabelig Sammenkomst, der for
løb helt gemytlig, som Nr. 17's
Affærer jo altid gør. Der var
baade Taler og Sang, idet dansk
Arbejdersangforening (velvilligst
assisterede. Loge Nr. 17 hører
til en af vore mest progressive
Foreninger, og den har navnlig
Ry for den forretningsmæssige
Maadé, hyorpaa Logéns Interesr
ser varétages. Intet Under, at
denne Loge vokser sig større og
større, trods den almindelige
Sløvhed der ellers gydtes at her
ske indenfor vpre Foreninger for
n.
"WW
Tak!
For al udviøt Deltagelse ved
vor Søn, William Bjerrehus's
Begravelse, bringer vi her paa
vor Families, siom egne Vegne en
hjertelig Tak. Foreningen Da
nia, Dameforehingen og Ung
domsforeningen, American Le
gion og alle andre, takkes særlig
for de smukke Blomsterdekora
tioner, saavelsom Harmoniens
Grønlandsfilmen.
Filmen fra Kongen af Dan
marks Grønlandsrejse sidste
Sommer, vil blive forevist
Chrystal Teater, Søndag den 29
Januar, Kl. 10 Formiddag. Som
tidligere meddelt, gaar hele Ind
tægten til det danske Hjælpe
fond, som ved denne Lejlighed
burde erholde et klækkeligt Til
skud.
Ja, hvorfor ikke?
Der er indløbet adskillige Fo
respørgsler til os angaaende den
sidste Søndag i Trinitatis Kirke
afholdte Koncert, hvor en ny
fremragende dansk Sangerinde
or første Gang viste sig for et
dansk Publikum i Chicago.
Trods vort stadig aabne Tilbud,
at vore Spalter staar til Raadig
led for alle Meddelelser der
maatte komme fra kirkelige
Credse, er det kun sjældent, at vi
hører fra den Kant. Dette er
ilfældet med Koncerten i Søn
dags og den unge Kunstnerinde,
Signe Hagen, der skal være en
Artist af Rang. Vi kan desvær
re ikke give nogen Detailler, for
vi har ingen Kilder at øse af, og
naar vore danske Kirker ikke øn
sker at lade Offentligheden vide
ivad der foregaar indenfor disse
Credse, saa er vi ude af Stand
at meddele noget. Men
erligt er det alligevel.
til un-
Naar nu Musiken kommer!
Nu varer det ikke længe før
Harmonien begynder at slaa paa
Stortrommen til den forestaaen
store Maskerade. Og det er
en rigtig Stortromme der bliver
slaaet paa, for Harmonien har
organiseret sit eget Symfonior
kester, der vil forbause de Ind
fødte til Maskeraden. Der hol
des flittigt Prøver og saavel klas
siske som Dagens mest populæ
re Melodier indøves. Vi kan
paa Forhaand sige, at en af de
gode gamle Melodier er strøget
af Programmet, og det er: "Vi
vil ha'e 01."
Absolut en "Sukces".
Nationaldirektør fro Oprethol
delsen af Forbudet, Haynes, var
i Chicago sidste Søndag, og holdt
Foredrag i en Kirke, hvor han
sagde, at om nogle faa Aar vilde
Folk helt være vænnet ira at
drikke. Desværre ser det ud til,
at mange først nu begynder at
blive vænnet til. Medens Direk
tøren stod og malede Forbudets
Velsignelser i rosenrøde Farver,
blev der begaaet en tre fire Mord,
hvortil Aarsagen, direkte eller
indirekte var: "Moonshine". En
Konference med de lokale Auto
riteter, som Politichefen og Stats
advokaten, blev ikke til noget,
for nævnte to Embedsmænd ude
blev de ønsker vist at haandhæ
ve Forbudets Regler efter egne
Begreber.
Det danske Teater.
Paa Søndag Aften er det alt
saa, at dansk Teater giver sin an
den Forestilling i Sæsonen. Med
et saadant Trækplaster som Gu
stav Wieds Fru Mimi og Werner
Nielsens lystige Enakter: Glade
Ungdom burde North Side Tur
ner Hall jo fyldes til sidste Plads.
Direktør Knudsen fortæller os,
at alt er i Orden og de Rolleha
vende kan deres Sager, noget vi
ikke tvivler paa, naar Knudsen
er Instruktør. Efter Forestillin
gen bliver der et Par Timers liv
ligt Bal til I P. Jensens altid
livlige Orkester, og det mener
heller ikke saalidt i Retning af
Fornøjelse.
Det maa min ikke.
Paa given Foranledning maa
vi atter bemærke, at vi ikke kan
optage Indsendelser, der paa en
direkte Maade berører For
eningsspørgsmaal,' hvis Afgørel
se udelukkende har hjemme i sel
ve foreningen og ikke i Avis
spalterne. Vi paaskønner meget
vel, at de gode Indsendere mener
det vel og tror at tjene deres
Forening ^ned at give deres Me
ninger tilkende udadtil. Men
Pladsen at sige sin Mening er
paa, Mødet, undskyld at vi siger
's. J,
det. Forord bryder ingen Træt
te, og denne Paamindelse er den
sidste vi giver, saa lad være med
at ødsle Tid, Papir, JBlæk og Fri
mærke paa. at* diskutere Fore
ningsspørgsmaal. Alle den Slags
Manuskripter gaar den sikre
Gang til Papirkurven. Vore
Spalter er altid aabne for Dis
kussion af Spørgsmaal, der har
almen Interesse for Danske.
Den første Maskerade.
Sæsonens første danske Maske
rade holdtes sidste Lørdag Aften
af Danias Dameforening og der
var udmærket Besøg, overvæl
dende Ungdom, som jo er natur
igt, men i Vrimlen skimtede
man dog ogsaa adskillige af Da
nias ældre Medlemmer, der og
saa syntes at more sig. Hele Da
mekomiteen optraadte i indta
gende franske Kammerpige Ko
stumer og færdedes flinkt baade
oppe og nede for at gøre det saa
behageligt som muligt for Kar
nivalsgæsterne. Der var en Del
ret gode Dragter, særlig hvad
'Damerne angik, men der var jo
ogsaa hele otte Præmier og en
ekstra for den bedste Gruppe.
Med Formand Adolph Nielsen
som Ordfører uddeltes Præmier
ne henad Ellevetiden til følgende:
Første Damepræmie, Spanierin
de, Miss Agnes Lorenzen, 1635
N. Campbell Ave. anden, India
nerinde, Miss Martha Petersen,
2950 Washington Bl. tredie,
Sommerfugl, Miss Vera Fulsang,
5923 Lafayette Ave. fjerde, Paa
skelilien, Mrs. Anna Jørgensen,
1438 N. Kedzie Ave. Første
Herrepræmie gik, til en udmær
ket Klovn, Chr. Jensen, 1528 N.
Austin Ave. anden, Harlekin,
Walter Jessen, 3821 Pine Grove
Ave. tredie, Mandarin, L. D.
Gienlund, 1854 N. Francisco St.,
og fjerde, ligeledes en Kineser,
A. Hansen, 1415 Aster St. Grup
pepræmien tildeltes fire Vikin
ger, som vare Miss Ebba Chri
stensen, Mrs. Mortensen, Mr.
Holm og Lange-Jensen. Saa tog
man atter fat pa Dansen til I.
P. Jensens glimrende Musik. Vi
maa her bemærke, at Musikken
vandt saa stort Bifald, at de D'Hr.
Musici maatte spille da capo
Numre atter og atter for at til
fredsstille det begejstrede, Publi
kum. Dejligt dansk Smørebrød
serveredes af de fikse Damer baa*
de oppe og nede og med det Smil
hele Komiteen gik omkring med
maa man antage, at Aftenen
var en Sukces for Damerne,
den var det i al Fald for Delta
gerne, som alle morede sig ud
mærket.
OCEAN-PRISER.
Scandinavian-American Liniens
"One Class Cabin" og anden
Klasses Priser til Skandinavien
er fra 1. Januar nedsat med $10,
saa Mindsteprisen for disse Bil
letter nu er $135 for "United
States", medens de paa de andre
tre Dampere er $140, i begge Til
fælde med et Tillæg af $5 i Skat.
DANSK OPLYSNINSKONTOR.
Dette Blads Læsere kan gratis
faa Besked og Hjælp i Sager an
gaaende Indkomstskat, Rejsepas,
Borgerpapirer og ligendé
Spørgsmaal ved at skrive paa
Dansk til
Danish Section,
Bfllf
1
Paa Ferietur.
Vor bekendte danske Under
taker Christ Nielsen paa Fuller
ton Ave. rejste sidste Uge,, led
saget af sin Hustru og yngste
Datter, Mildred, paa en to Ma
neders Trip til Los Angeles, hvor
Mr. Nielsen har en Broder bosid
dende.
Kommet tilskade.
Danias Vært, Christ Nielsen,
var saa uheldig sidste Lørdag at
falde ned af en Trappestige, da
han skulde regulere Uret i den
store Sal, og slap ikke helt billigt
fra Faldet, idet han knækkede
Armen oppe ved venstre Skul
der samt et Ribben i højre Side.
Efter Omstændighederne befin
der patienten sig vel, men det vil
jo tage nogen Tid før han fuldt
ud er i Stand til at varetage sin
Bestilling,' der slet ikke er saa
idt omfattende i en Forening
som Dania.
1
BUtwEli
Hlw Uli'
Dwee
•fc.
Wn» Suaftwii K*$ii
SfS
1FE
i
Etableret 18S1.
le-wet« ktirtigt og nøjagtigt.
GWUDWKMLW
RACINE ANNONCER
Meddelelse om
Forandring—
Denne Bank vil igen blive aab
net Lørdag Aftener istedet for
Mandag Aftener.
Commerciel og Spare Kentoer.
Udenlandsk Banking, ejséndes
Resurces over 8 Millioner Dollars.
1 8 0 2
Der er mer end en Vej til Velstand
Den sikkreste Vej er at
faa
en Bank Konto
begyndt nu og hver Uge at øge lidt til den
3% Rente betales paa Sparekasse Indskud.
NAAR DE ER TØRSTIG DRIK
P. J. KOHLMAN & CO.'s
SODAVAND
Lavet af distilleret Vand Ring 09 op. Vi har Telefon No. 2194
c}M£A«SO
DANSKE«
Sondag den 15. Januar
Kl. 8 præcis.opfores i
FRU MIMI
Satyrspil i 2 Akter af Gustav Weid, samt Glade Ung
dom, Farce i 1 Akt af Werner Nielsen. Efter Fore
stillingen Bal til Kl, 1. I. P, Jensen Orkester.
BILLETTER—a $1.50 (Numereret) ?og $1.00 faas i L.
Hejbergs Herreekviperingsforretning, 2902 N. Avenue, Tel. 1
Arm. 4711 W. Jacobsen, 1729 N. Kedzie Ave., Tel. Belm.
5925, samt ved Indgangen fra Kl. 7.
Indkasserer Arv, Vexler, Judgment«, Regninger og alle andre Fordringer.
HAR DB PENGE TILGODE
Raadfor Dem med os vi indkasserer dem hurtigt. lagen Betaling, hvis
vi ikke kollekterer deres Fordringer.
s
S
Gravør- og Stempelfabrik.
Notar
og
Korporations-Segl. Staal-
Messing- og Bobber Stamps. Messing
Aluminium.
TRADE-CHECKS.
Baggage Checks, Husnumre og
Dørplader.
Chicago,
Baker-Andersen,
THAT'S ALL
Mim Sheldrake 292 1511 Dewei Ave.
IH
N. KARTMAN
PubliokAccountanf
Upham BeiMing
Skrw ester Prsvenummer of dette dobbelt faa mange i Washington 2t
Slad. C., font i Rev Aork City,
if"
i

628 Endicott Building.
Søndag Form. Kl. 11. Søndagssko
le Kl. 9.
H.
NORGE, møder 2den og 4de Man
dag 1 Maaneden paa Odd Fellows
Hall, 166 W. Ninth St.
Badicott Building, Tel. Auto 720.
hos Uhrmager Lange paa State
RACINE CHICAGO
St. Paul, Minn.
Carl Busch
men der er
Sang og Tale.
P. C. og Mrs. Bjerrehus.
Foreign Language Information
SERVICE,
119 W. 41. St., New York City.
tiVRE WISCONSIN.
Fbrtlulf Dem en
Firm Merit Pn*en erbv. UdetFankud
Resteh, Vi viter Demfcvorledes«t
COLLECTION DEPARTMENT
M. VANGSGAARD,' Manager
178 North Clark Street
Knight-Barry Abstract Co
Ml—303 BASéZK BUM).
RACINE, WISCONSIN.
Checks, Safe Depos Boxes.
3% Interest paa S-pare-Kontoet
FIRST NATIONAL BANK
Racine, Wisconsin.
The Manufacturers National Bank
OF RACINE.
Northside Turner Hall, 830 N. Clark St.,
Chicago Commercial Agency
105 North Clark Street- Rearer Block
Suite 310—Phone Dearborn 2179
Ex-Judge W. A. BAUER er vor
legal Adviser os Attorney. Konsultation fri
COMMERCIAL BtMRTMOT
A. C. JOHNSON. Manager
C. H. Hanson Co
I Junction Furniture O
Uedeitnkere Upholsterers.
Vi har den bedste Symaskine/The
Free", Gulvtæpper Fodtæpper
og Linoleum.
Washington Ave., RACING.
Phone 2741
Telephone Nestor 2412
University & lUyokwd Ave.. St. Feol,
WfeStøfaabet

xml | txt