OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 13, 1922, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1922-01-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

I
y
Fjflge "Esbj. Post.", saa snart de
res Forhold er undersøgte, lader
dem videresende til Forsørgel
.stsskommunen paa Fattigvæse
Yiets Regning.
En Kirkeruin i Ullerup.
I Ullerup ved Give har man
tornylig fundet Ruinerne af en
gammel Kirke. Paa Forespørg
sel meddeler Nationalmuseet
'"Kristi. Dagbl.", at Fundet ikke
er saa betydningsfuldt, som fra
først af antaget, men der vil dog
desuagtet fra Museets Side blive
draget Omsorg for, at den fund
ne. Ruin bliver bevaret i sin nu
nærende Skikkelse, ligesom det
altid sker med de Kirkerester,
hvoraf man i Tidernes Løb har
fundet ikke saa faa rundt om i
ILandet.
X,yngbjærgning paa Heden.
Slaamaskinen gaar i Vinter
3VCT Lyngheden. Det er Foder
3yng, det gjælder. En Arbejds
snand, der bor langt ude i Heden,
Tbruger sin Lyngle han giver
13
Danmark.
Hjem fra Marokko.
li danske Legionærer fra
Fremmedlegionen kom til Es
jbjerg Søndag Aften med Dampe
msie ""Kong Haakon". Da de alle
vitr aden Subsistensmidler, blev
•de jora Bord paa Damperen, og
ZSfceædag Morgen blev de afben
teede af Statspolitiet. Ingen af
*1em er hjemmehørende i Es
Tjerg. En er fra Hobro og Re
sten Københavnere, og Statspo
Sitiet overleverede dem derfor til
^brsj^gelsesinspektøren,
som
i
4
SCr. til Grundejeren for et Læs
ILytig og tager
som han kan slaa og rive sam
men paa en Dag. Man skulde
synes, at et Læs var af meget
variabelt Maal, da der opad ingen
Cirænse er, ,men Toplyngen sæt
ter i Følge "Vejle A. Folkebl."
selv en Grænse for den eventuel
le Begærlighed. Det er umuligt
at faa den til at hænge paa, naar
Læsset gaar skraat udad. Som
FØlge deraf maa det skraane ind
ad baade fra Siderne og Enderne,
og den, ,der læsser paa, kommer
tilsidst til at staa i et "Storke
rede", og saa er Grænsen naaet.
Arvet 4,000 Dollars.
Politiet har udbetalt
4,125
Dol­
lars til en ældre Kone i Sorø som
.Arv fra en Søn i Amerika. Søn
^ien var i Følge "Sorø Amts Dag
"bl." tillige Ejer af et Hus der
ovre, men det har vist Moderens
Mindste Interesse.
Ejendomshandel.
Gaardejer Carl Christensen af
Milbakken i Lendum Sogn har
i Følge "Nord. Dagbl." solgt sin
Ejendom til Carl Christensen af
Grimmeshave for
115,000
Kr.
Den sporløst forsvundne.
Den
18-aarige
Tjenestepige
Johanne Eriksen, som for over en
Maaned siden forsvandt sporløst
fra sin Plads i Gadstrup, er sta
dig ikke fundet, og Politiet har
nu afsluttet sine Undersøgelser
med fuldkommen negativt Resul
tat.
Undersøgelserne har ikke bi
draget til at kaste selv det ringe
ste Lys over Mysteriet. Ingen
tror, at den rolige og besindige
unge Pige er flygtet bort og hol
der sig skjult, men Egnens Be
folkning er fuldt overbevist om,
at hun er myrdet. Politiet hæl
der nu til den samme Anskuelse,
snen da liele Vestfyn er eftersøgt
paa det grundigste, vil videre
Eftersøgning være unyttig.
Over Grænsen efter Kroner.
Svindlerier ved Invalide- og
ISnkerente-Betalingen er opdaget
i xlen sidste Tid. Der vat flere
Renetnydere, som boede i Tysk
Zand. Hver
29.
i Maaneden
Seom de over Grænsen, hentede
Renten for næste Maaned og rej
ste sydpaa med den. Delvis
drejede det sig om Summer paa
175—225
Kroner.
Der er i Følge "Tønder Amtst.'
nu sat en Stopper for dette For
Jhbld, og desuden vil de Paagæl
tdende kunne vente en større
Bøde.
Kronen og Marken.
Kronerne kan macn godt lide
overalt i
2.
og
3.
Ar,'.i
Danmark, kræver Kdstpengene
betalt i Kroner. Saaj^des for
langte en Forretningsmand i
Husum for en Lærling fra Tøn
der
60
90 Aar.
Fisker Jens Chr. Jenser,
Sken, er nylig fyldt
Mørketider.
Man laver ikke ustraffet Ver
denskrig i
4—5
Kartoffelmelsfabriken i Dybvad
kan nu udbetale Forskud paa de
leverede Kartofler. Bestyrelsen
udbetaler i Forskud
te
90
200
Aar. Jen­
sen 6r en af de gamle prægtige
Skagbotyper, hvoraf der nu kun
er saa faa tilbage. Han og Ole
Svendsen har i mange Aar dre
vet Fiskeri sammen, og mangen
en drøj Tørn har de været ude
for sammen. I Rednngsbaaden
har gamle Jensen været med flere
Gange som frivillig. Jensen, som
nu bor hos en Datter, der er gift
med Fiskehandler Chr. Geisnæs,
nyder der den kærligste Pleje.
Fødselsdagsbarnet er stadig rask
og rørig, og ikke sjældent ser
man ham spadsere rundt nede
ved Havnen.
Aar, og man gør
navnlig ikke ustraffet Europa til
dens Hovedskueplads, skriver
"Vejle A. Flkbl.". De, der "tjen
te under Krigen", og det var jo
mange, kan slet ikke forstaa, at
'Nedgangen nu strækker sig til
alle og fremdeles vil vare en Tid.
Det er vist navnlig dem, der med
passende Mellemrum forkynder,
at nu har vi da heldigvis naaet
Bunden. De ved ikke det mind
ste herom. Der er inaaske et
godt Stykke Vej til Bunden end
nu.
Ingen maa af den Grund tabe
Mod og Haab. Men man skal
aldrig lade sig fange af den
Trøst, der intet er værd, fordi
den aldrig er udstedt paa "Valu
ta, som Banken ejer".
Et maa alle kunne se, at Ver
den er kommen ud af Fugerne.
Der er langt, langt til Fred og
Ro. Verdenskrigen er endnu ik
ke endt, og -dens Eftersmæk vil
føles af Generationer. Det er en
Mørketid, vi er gaaet ind i. Ver
den ligger i det Onde. Selv i det
fredeligste og mest afsides lig
gende Land synes Revolutionen
at have Betingelser og Mulgihe
der. Ikke alene selve Frækhe
den, men desværre ogsaa en vis
naiv Idealisme mener at vide, at
Kommunisten eller Bolsheviken
er Fremtidens Mand. Stakkels,
stakkels Europa, maa vi udbry
de.
20
Øre pr.
kg. Stivelse, hvilket svarer i Gen
nemsnit til
3.30
Kr. pr Td. rene
Kartofler. Fabriken har opnaaet
Fragtgodtgørelse paa
30
pCt.
aade ved Statsbaner og Privat
baner, og Folk langvejs fra kan
altsaa ogsaa have Fordel ved Le
vering af Kartoflerne.
Fabriken har i denne Kampag
ne til Dato behandlet ca.
20,000
Tdr., og Halvdelen af det produ
cerede Mel er afsat til Udlandet.
Splgt Hovedgaard.
Hovedgaarde n "Birkengaard",
af Areal 1,040 Tdr. Land, er med
Besætning og Inventar af Gods
ejer Jacobsen solgt til Godsejer
Faye, tidligere Øbjerggaard.
Samtidig har Jacobsen overtaget
en Faye tilhørende Ejendom i
Kregome.
Fiskeriet.
Det var Fiskevejr hele Ugen,
fra
4:
til 11. December, og Joller­
ne var ude hver Dag. Saavel
Nord som Syd af Skagen fiskedes
efter Rødspætter, men Fangster
ne var ikke store, nemlig gen
nemsnitlig
35
Prisen var
Zone, fortæller
XT- Amtst." Nu er man der
tneåe gaaet saa vidt, at man for
Lærlinge og andre, der maa be
fale Kostpenge og stammer fra
sen varierede fra 1.10 til 1.40 Kr.
Kilo. Kun nogle faa Joller
var midt i Ugen paa Torskefiske
ri i Aalbækbugten. Udbyttet ud
gjorde ca.
200
Kilo pr. Jolle.
20—30
Øre Kiloet.
Garnjolierne, som fiskede i Aal
bækbugten, havde saa godt som
ingen Fangst.
Store Sildefangster.
Endelig Natten mellem Lør
dag og Søndag indkom de første
større Sildefangster i Havnen.
Baadene havde fisket mellem
Hirtshals og Højen, og flere af
dem havde faaet endog helt sto
re Laster. En enkelt Baad solg-
Hl. her, en anden
lait
5
4
Kroner maanedlig. Det
100
Hl.
Baade afsatte Fangsterne
her. Priserne var forskellige ef
ter Kvaliteten mindste Pris var
Kr. Hl. Flere Baade var her
inde med store Laster
(300—400
Hl.), men de gik ud igen til
Frederikshavn eller Gøteborg, da
de ikke kunde opnaa antagelige
Bud her, hvilket i første Række
skyldes dette, at de fleste Fiske
handlere i Skagen slet ikke hand
ler om Lørdagen. Dette, at Sil
den er taget tæt ved Skagen, vil
sikkert have til Følge, at hele
Sildeflaaden snart viser sig her.
o
V ester-Vedsted-Diget.
"Tønder Amtstidende" bevilget
"Tønder Amtstidiende" bevilget
et Tilskud paa
77,500
Kr. til Op­
førelse af et Dige mellem Vester
Vedsted og Sønder Næs.
En tæt Taage
laa hele Lørdag over Skagen.
Da Jollerne Lørdag Morgen gik
ud, løb en af dem i Taagen mod
en Fortøj ningspæl i Havnen,
hvilket havde en lettere Lækage
til Følge. Jollen gik Straks paa
Bedding.
De nye Havneanlæg paa
Færøerne.
I et Møde i Folketingets Fi
nansudvalg har Trafikminister
Slebsager givet Meddelelse om
Udfaldet af Licitationen vedrø
rende de nye Havneanlæg paa
Færøerne, hvortil der er bevilget
5
Mill. Kr. Ministeren gav den
glædelige Oplysning, at Staten
vil kunne spare 1^2 Mill. Kr. af
disse Penge, idet Firmaet Fibiger
6 Villefrance, der ogsaa bygger
Hirtshals-Havnen, er billigst
med et Tilbud paa 3^ Mill. Kr.
Paa enkelte Punkter var Firmaet
højere end Konkurrenterne, men
har nu der nedsat sine Priser.
Saa stort er altsaa Prisfaldet.
Den altyske Agitation.
I Anledning af de mere eller
mindre bestemte Dementier, der
er fremkommen i tyske Blade
overfor Meddelelsen om de tyske
Drøftelser imod Danskheden syd
for Grænsen, fremhæver "Neue
Flensburger Zeitung" i Dag, at
Dementierne har stadfæstet, at
der faldt Udtalelser imod Dansk
heden paa det offentlige Provins
landdagsmøde, som den tyske
Presse mærkeligt nok ikke har
refereret.
Hvad Overborgmester Tod
sens Dementi i "Schleswigsche
Grenzpost" angaar, saa er det
maaske formelt berettiget, naar
han .siger, at der ikke har fun
det noget hemmeligt Møde Sted
men Bladet fastholder, efter paa
ny at have talt med sin Hjem
melsmand i Realiteten Rigtig
heden af sin Meddelelse, idet det
siger, at den førte Forhandling
snarere maa betegnes som en
fortrolig Drøftelse.
Vælgerforeningens Opløsning.
Ved et Møde godkendte Væl
gerforeningens Bestyrelse i For
bindelse med det af Foreningen
nedsatte Udvalg Kassererens fo
relagte Slutningsregnskab. Re
sten af Foreningens Midler over
gives derefter til Jærnfonden,
hvis Bestyrelse suppleres med
Vælgerforeningens hidtidige Se
kretær, Gaardejer Martin Simon
sen af Flovt. Fremtidig skal
Fondens Midler anvendes til For
del for Bevarelsen af Danskhe
den syd for Grænsen. Forman
den, Grev Schack, erklærede der
efter Foreningen for opløst.
En Stenalder-Boplads.
Gaardejer Hy møller i Erte
bjerg har ved Pløjning Tid efter
anden fundet en Mængde forskel
lige Rester af Stenredskaber og
Stenvaaben paa sin Mark. Blandt
det fundne er der en Del Pile
spidser, samt Dele af Stenkiler
endvidere er der fundet en Del
store Dyretænder, hvis Art ikke
er bestemt endnu. Hr. Hymøl
ler har i Følge "Flensb. Av." af
leveret Fundet til Samlingerne
paa Sønderborg Slot. Efter In
spektør Råbens Mening „er der
ingen Tvivl om, at der i Stenal
deren har været en Boplads i
Nærheden af de Steder, hvor de
forskellige Fund er gjorte,1' og
herfor taler ogsaa den Omstæn
dighed, at der paa Ejendommens
Grund findes en Mose.
Et Fund i Jorden.
Ved Udgravning fra Vandled
ningen i Calvinsvej i Fredericia
er man ca.
200
Meter nord for
Vejlevej i 1 Meters Dybde stødt
paa et gammelt Beton-Funda-
''i'
ment. Fundamentet synes at
strække sig østpaa ind under Ha
verne. Den Smule, der er afdæk
ket, giver ikke Holdepunkt for
nogen Formodning af Arten, men
det er i Følge "Fred. Av." sand
synligt, at det er en eller anden
Foranstaltning fra Krigstiden.
Fundamentet vil blive yderligere
afdækket.
En sjælden Anerkendelse.
I den sydlige og vestlige Del
af Ølgod Sogn ligger de gamle
"Thinghøje", hvor Beboerne i
Egnen mellem Varde og Skjern
Aa havde deres Thingsted i Ti
den forud for ca. Aaret
4
1300.
Thingstedet findes paa et lyng
klædt Højdedrag, hvor der lig
ger
smukke Kæmpehøje, og
endnu ses Spor af den gamle vest
jydske Hovedlandevej: Ribe—
Varde—Ringkøping, som netop
førte over Thingstedet. Stedet
har ikke blot historisk Interesse
men det har tillige en særdeles
smuk Beliggenhed med vid, Ud
sigt over store Dele af det gamle
Horne Herred.
I Efteraaret var først Profes
sor Blinkenberg og senere In
spektør Kjær fra Nationalmuseet
ovre at bese Stedet, og da Ejeren,
Gaardejer Einer Jessen var villig
til at lade hele Arealet frede, blev
der thinglæst en Deklaration om
Fredning af ca. 4 Tdr, Ld., som
derpaa afmærkedes med
4
Gaardejer Einer Jessen mod
tog forleden et særdeles smukt
Sølvbæger, udført i oldnordisk
Stil, med følgende Inskription:
"Fra Nationalmuseet d.
13.
GuIIashtidens Æventyr.
Den norske Generalkonsul Pay,
dér i
1918
af Kammerherre Steen­
sen de Leth købte Herregaarden
Højriis paa Mors, har givet
Ljørslev-ørding Sogneraad Med
delelse om, at han fra 1. Januar
fraflytter Kommunen. Efter For
lydende er det hans Hensigt at
rejse til Amerika. Han omgik
kes med Planer om at omdanne
Herregaarden til Badehotel og
havde spurgt /"Sogneraadet om
dets Stilling til en eventuel Spiri
tusbevilling da Sogneraadet stil
lede sig absolut afvisende, maat
te Planen opgives.
Kartoffelmels-Fabrikationen.
Kartoffelmels-Fabriken i BHin
de har hidtil modtaget
70,000
10,000
Sække Kartoffel­
mel. Det er væsentlig Udlandet,
der aftager Melet, navnlig Eng
land og Belgien i den sidste Tid
er der ogsaa kommen Tilbud om
Leverancer til Tyskland. Alt sy
nes saaledes at tegne lyst for Fa
briken.
Det danske Landbrug paa Film.
Som det vil erindres, optoges
en Gang i Sommer af "Nordisk
Film" en Række Billeder af dan
ske Avlsdyr, deres Behandling
etc., til Brug paa Landbrugsud
stillingen i Riga, hvor Filmen og
saa vakte megen Interesse.
Belært af den gode Erfaring
med denne Film overvejer man
i Følge "B. T." nu i Landbrugs
raadet at fortsætte Optagelserne
og saaledes faa baade Andels
slagterier, Mejerier, Ægpåkkeri
er og lignende Virksomheder
optagne paa Film.
Disse Films er naturligvis for
trinsvis beregnede paa i Udlan
det ved store Udstillinger og lig­
nende Lejligheder at skabe Inter
esse
0111
og Kjendskab til vor
Eksport af Landbrugsprodukter
de vil saaledes muligvis ogsaa bli
ve sendt til Rio de Janeiro, men
ogsaa herhjemme vil de blive
vist i landøkonomiske Selskaber
og Foreninger, muligvis ogsaa,
ligesom de fortræffelige danske
Industrifilms, i de almindelige
Biograftheatre.
Arbejdsløsheden i Fredericia.
Over
500
Tiden i Fredericia, og der er der
for nu sat en omfattende Agita
tion i Gang for at skaffe i alle
Fald de ca.
400
Familieforsørge­
re blandt disse nogen Ekstra
Hjælp til Julen. Byraadet har
bevilget
2,700
Sten
paa sædvanlig Maade.
Saavel Nationalmuseet som
Egnens Befolkning har været
overordentlig glade ved, at det
gamle Thingsted nu er blevet fre
det og saaledes vil blive bevaret
igennem kommende Tiden
Sep­
tember 1921. Til tjaardejer Ej
ner Marius Jessen, Vestkjær."
Da "Historisk Samfund for Øl
god Sogn" forleden holdt stiften
dé Generalforsamling paa Ølgod
Afholdshotel, blev Bægeret høj
tidelig overrakt Ejner Jessen, og
Sogneraadsformand, Sagf. Aarre
bo takkede ham paa Beboernes
Vegne for det smukke Offer, han
havde bragt ved at lade det gam
le Thingsted frede.
Det er, saavidt "Ribe Amtst."
bekendt, første Gang, National
museet uddeler et Sølvbæger
som Paaskønnelse men det er
vist ogsaa første Gang, at-en pri
vat Mand lader et saa smukt og
anseligt Oldtidsminde frede.
Kr. til Uddeling af
Kokes, og en Komite af Borgere
af alle Stænder og alle politiske
Partier har sat en Indsamling i
Gang, ved hvilken der i Løbet af
faa Dage er indkommen 5—6000
Kr.
Røver-Affæren i Kina.
Den fra Aalborg stammende
Repræsentant Rasmussen blev
som bekendt for nogen Tid siden
i Kina taget til Fange af Røvere.
Efter hvad der nu meddeles, har
Udenrigsministeriet faaet Med
delelse om, at Rasmussen er fri
givet. Ministeriet meddeler sam
tidig, at det ikke havde haft i
Sinde at omtale Sagen, da man
fik Meddelelse om Tilfangeta
gelsen og Befrielsen omtrent
samtidig.
Æventyrlysten.
En 15-aarig Dreng fra Horsens
var forleden stukket af fra sit
Hjem. Han gik først ned til Tor
vet, hvor han tjente nogle Penge
ved at bære Juletræer i Byen, og
da det ikke gav nok, tog han fra
en Gartners Bod paa Torvet
30
Kr. Pengene brugte han til
Mad og Drikke og kørte derefter
i Automobil til Gjedved og tilba
ge igen. Da han blev søvnig,
turde han ikke gaa hjem og hen
vendte sig derfor til en Arbejds
mand og bad om Husly. Man
den henviste ham til Politiet, og
saa blev Drengen bange og for
svandt. Politiet fik Nys om Sa
gen, og to Betjente fandt ham
kort efter, da han var i Færd med
at tinge med en Chauffør om en
Automobiltur til Odder.
Han blev overgivet til Fade
ren.
Nu "løber" han i Fængsel.
Den tidligere omtalte "Dan
marks-Løber", der har hensiddet
i Arresten i Skjern i nogen Tid,
er nu bleven idømt 5 Maaneders
Fængsel paa. sædvanlig Fange
kost for Plattenslagerier. Han
har tidligere været straffet.
Bøde for Dyrplageri.
En Mand fra Troldhede, som
havde gjort en Hest sky ved at
binde en Spand i Halen paa den,
er ved Retten i Skjern idømt en
Bøde paa
100
Tdr.
K^tofler, og hele det tegnede
Kvantum vil sikkert blive leve
ret.
Der har i den senere Tid vist
sig større Begær efter Kartoffel
mel, og Priserne paa Markedet
er fastere end i Sommer. Af in
deværende Aars Produktion er
der solgt
59
Kr. for Dyrplageri
og en Erstatning til Hestens Ejer
paa
150
Kr.
Landhusholdningsselskabet.
I Stedet for afdøde Kammer
herre Luttichau er Kammerherre
Niels Juel til Mejlgaard valgt til
Præsident i Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab.
En Skurkestreg i Flensborg.
I sidste Maaned modtog en
Mand i Flensborg fra en Jernba
nemand i en By i Tyskland et
Brev, hvoraf det fremgik, at han
var blevet tvangsforflyttet fra
Flensborg. Han blev beskyldt
for at have været Medlem af en
dansk Forening og for at have
taget Del i danske Møder. Den
Tvangsforflyttede er en Mand
paa
Aar, og han har staaet
25
Aar i Jernbanens Tjeneste. Man
den har altid holdt sig fjernt fra
Politik og alt Dansk.
"Flensborg Avis" skriver bl.
a. hertil: For Almenheden er
dette imidlertid mindre væsent
ligt. I den tyske Rigsforfatnings
Artikel 113 tilsikres der andre
Naitonaliteter fuld Frihed inden
for Forfatningens Ramme. Her
tvangsforflyttes en ældre veltjent
Statsfunktionærer for den blotte
Mistanke om dansk Sindelag til
en hel anden Landsdel.
Tilsandet Udløb.
Nissum Fjords Udløb ved
Thorsminde er sandet. til, idet
Havnen har kastet en Revle ind
mod Kysten og fyldt Løbet. Det
nuværende Løb blev aabnet for
et Par Maaneder siden
8ta*
8om
opvise iaa det pvwttøfce Omraade.
ia^&a del Køpølø
B2N NOVELLF.-CYCLTJS
-AF—
WILHELM BERGSØE
846 Si4er, elegant indbunden $1.75
Fra Piazza Del Popolo hører til en af den danske Liteeatori.
bedste Frembringelser paa Romanens Omraade. Forfatterens 8tti
er saa glimrende, og hans Fortællemaade saa fængslende, at Inter
essen vedligeholdes lige til Bogens allersidste
BeineieimeiJieiiiieiEieieii
92 Sider, elegant
udstyret. Pfis..
i
slynget Bogens Begivenheder saaledes ind i hinanden, at Interes
sen ikke taber sig paa et eneste Punkt. Han bevæger sig med
lige stor Frihed imellem Kunstnerne i Rom og Livet i det solrige
Syd som i de dancke Bøgeskove og i det glade, letsindige Kjøben
havnerliv. Romantiken og Realismen gåar Haand i Haand. og der
findes i hele den danske Literatur neppe noget, der kan maøle gie
med Forfatterens Skildring af de uhyggelige Begivenheder, tier ka
rakteriserede "Kolera-Aaret".
Da Bogen udkom, vakte den umaadelig Opsigt ikke alene naa
Grund af de glimrende Skildringer, der fuldt udi kan meale sig
det bedste, som den nyere danske Literatnr kan opvise, men for
e».»tor Del fordi Forfatteren i de fleste af Hovedpersonerne har
skildret kjendte Personligheder, hvis Identitet ban' har gnort saa
lidet til at skjule, at de lettelig blev gjenkjendt af hele den davæ
rende hterære Verden. Danne pirrende TiHrækningskra ft har Bo
gen tabt i Aarenee Løb, men dens mange andre store fortrinlige
Egenskaber har stillet den paa en Plade i deto danske Literatur
hvor den saagodbw* ikke bar noget Sidestykke.
»JA*** j£ia™»™
DENMARK
By
Om den ssnde Kristendom
Af Johannes Vogelius Støen*tru£.
PSMT VBD ST. PSOBHS KIKKX, MIKXBA.POMB.
Indhold: Hvordan? Jeg er Verdens Lys. Han har givet stg
selv hen. Hem er opstanden. Han kommer igen. Det ens for
ntdne. Troens Vakst. Den kristne Tros Sejr. Troens Syrn.
Den rette Tro. Om Nadveren.
kapitel, og han har
en
Dasmarks Forfattere af første Sang, og Bogene
J**6!
€fi romantisk Skildring fra 3uH-RevoUitionen paria
fndbofø af løtc Del:
3sMtb*t*g. flteSfiufcfjeben og Jffæfrancémjffet. I Gadcn 9tae Et. gonore. I
bett jootegiffe Have. 6t levende Billed, SPirttr#. Sp»getse«huiet i Stue St. Eire««« tw8 ©rtS.
Bendmnepladsen. Fra Syd til Nord. Tiwaze fra Syd til 91
etb. Madelene fttor fit ©ratv
merit. JSbzsrncn faar oysaa fit Hi, 93tb Biffeilontrret. T-irrterret StUctlin. Mere »vi
Billetten. Place de Ut Concorde. Teaterbilletten, Sv?gclscshli5et3 laagefigurtr. Mere
om Taazefigurer. 9)tubettineKrfra.
fndbold at 2Dcn Del
Aomerten Rue de lecoie de $iebtuue. Cutra Musleradeu. Ende", t-aa Maskeraden.
Boulognesloven. Duellerne. Et y»ultuarbemt. tir.rem'uourtv Ridder Koder tf.
sh»» Angelica og Uhyret. Hertugen o^Markiftn. Sato* St. Rygter. S?egel!-Slmie!»
Hjenbo inden T»re. Fornilddagen den 22be Februar. Vagten C'aampb Hlykee». Den Waa
Mand. Barrikaden St. Honoré. Mezet for at spildt Tnz. Pnl-t'ken forstyrrer alt. ir.w
Spøgelseshuset. Besog hos Gjenb-xn. (Sliber, paa T?n blndrtbe Sane. Mere cm ben
blodrøde Fane. Morgenen d»!l 23dt Februar, (ntbelifi Dut sidiu V-rs. Grev de Vanden!. *ia
latS Royal. Hos tilrev de 9junbeuL iCri6tdS=©!iiu: bdH. 12a 'JSnr^tte. Morgenen den D4de Fe
bruar 1848. Kampen ved PalcuS R»ya, El Mor^endeso^ Et. Germain. Sn ny Mealy at
9i*re Vinhandlere lyffJiij paa. Tuitienerne. Folket i Tuillerkerne. Folket i St. Smitutn.
Hotel be Villc (Raadhnie" Slutning.
Pris heftet i smukt Omslag
SenbeS portofrit mob )nbsenbelse af BelLbet.
Nyt stort illustreret Rata! -ri*
me(i
Wilhelm Bergsøe
w** af det betbte dee danske Literatnr kan
Sonnen af Syd og Nord
$1.25
miMMpelis, Klim.
Minneapolis^ Mhw.
rr portofrit tilsendt ved Modte
/C O gelsen af Belobet i Frimærker
720—724 So. 4th St., Minneapolis, Mlim.
Den hellige Skrift
VINK
Af Pastor G. B. Christiansen, R.' af Dbg.
Med et Forord af Pastor C. H. Jensen, Racine, Wis.
Pris $i.oo. frit tilsendt.

Kr. for et Læs,
Kilo pr. Dag. Pri­
var en god Forretning."
arbejdsløse er der for
720-722-724 SO. 4TH STR.,
729-722 South Fourth Street,
730-7«* bo. 4th Street
A Co-operative Commonwealth
FREDERIC HOWE
The first book to interpret for America the remarkable progress
made by Denmark in scientific agriculture, in organised co-operation,
in education and in politics. The Danish Parliament and Ministry
have been controlled by farmers for the greater part of a genera
tion, and this has resulted in the most advanced legislation for the
promotion of agricultural Interests of any country in the world. One
person out of every two in Denmark is connected with sonie co-ope
rative enterprise. -w.
The proof sheets of this account of an experiment in
statesmanship were read by agricultural and scientific experts con
nected with the Danish Legation in Washington, and the general find
ings of the book, as well as the facts, were checked up and ap
proved by them.
$2.00 net, by Mail $2*1 o
C. RASMUSSEN CO-
P«*Wr* mod IndamuUhe ofBcU nt
C. RASMUSSEN CO.,
August Blanche.
C. Rasmussen G*.
MINNEAPOLIS. MINWe
C. RASMUSSEN, COMPANY
C. RASMUSSEN CO.,
llinn—poli|

xml | txt