OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 13, 1922, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1922-01-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

V'
NZMJV5
'miinaw^tafcr^^Mgaff
Hjem fra Marokko.
il danske Legionærer fra
Fremmedlegionen kom til Es
!jerg Søndag Aften med Dampe
teien ^Kotig Haakon". Da de alle
var sden Subsistensmidler, blev
de jora Bord paa Damperen, og
Mandag Morgen blev de afben
tiede af Statspolitiet. Ingen af
km er hjemmehørende i Es
Ibjerg. En er fra Hobro og Re
Sten Københavnere, og Statspo
litiet overleverede dem derfor til
Forsørgelsesinspektøren, som i
Følge "Esbj. Post.", saa snart de
res Forhold er undersøgte, lader
vdem videresende til Forsørgel
.^stskommunen paa Fattig
væse
nets Regning.
En Kirkeruin i Ullerup.
I Ullerup ved Give har man
fornylig fundet Ruinerne af en
gammel Kirke. Paa Forespørg
sel meddeler Nationalmuseet
"Kristi. Dagbl.", at Fundet ikke
er saa betydningsfuldt, som fra
først af antaget, men der vil dog
desuagtet fra Museets Side blive
draget Omsorg for, at den fund
ne Ruin bliver bevaret i sin nu
værende Skikkelse, ligesom det
altid sker med de Kirkerester,
hvoraf man i Tidernes Løb har
fundet ikke saa faa rundt om i
Landet.
L,yngbjærgning paa Heden.
Slaamaskinen gaar i Vinter
sver Lyngheden. Det er Foder
Syng, det gjælder. En Arbejds
amand, der bor langt ude i Heden,
Ibrtiger sin Lyngle han giver 4
jfiCr. til Grundejeren for et Læs
lyng og tager 13 Kr. for et Læs,
som han kan slaa og rive sam
men paa en Dag. Man skulde
synes, at et Læs var af meget
variabelt Maal, da der opad ingen
Oaense er, ,men Toplyngen sæt
*er 1 Følge "Vejle A. Folkebl."
selv en Grænse for den eventuel
le „Begærlighed. Det er umuligt
at faa den til at hænge paa, naar
Læsset gaar skraat udad. Som
FØlge deraf maa det skraane ind
ad baade fra Siderne og Enderne,
og den, ,der læsser paa, kommer
tilsidst til at staa i et "Storke
rede", og saa er Grænsen naaet.
Arvet 4,600 Dollars.
Politiet har udbetalt 4,125 Dol
lars til en ældre Kone i Sorø som
-Arv fra en Søn i Amerika. Søn
nen var i Følge "Sorø Amts Dag
!!.** tillige Ejer af.et Hus der
ovre, men det har vist Moderens
xnindste Interesse.
Ejendomshandel.
Gaardejer Carl Christensen af
Milbakken i Lendum Sogn har
i Følge "Nord. Dagbl." solgt sin
Ejendom til Carl Christensen af
Grimmeshave for 115,000 Kr.
Den sporløst forsvundne.
Den 18-aarige Tjenestepige
Johanne Eriksen, som for over en
Maaned siden forsvandt sporløst
faa sin Plads i Gadstrup, er sta
dig ikke fundet, og Politiet har
nu afsluttet sine Undersøgelser
med fuldkommen negativt Resul
tat.
Undersøgelserne har ikke bi
'draget til at kaste selv det ringe
ste Lys over Mysteriet. Ingen
tror, at den rolige og besindige
unge Pige er flygtet bort og hol
der sig skjult, men Egnens Be
folkning er fuldt overbevist om,
-at hun er myrdet. Politiet hæl
-der nu til den samme Anskuelse,
anen da liele Vestfyn er eftersøgt
paa det grundigste, vil videre
Eftersøgning være unyttig.
Over Grænsen efter Kroner.
Svindlerier véd Invalide- og
IBnkérenté-Betalingen er opdaget
3 ^den sidste Tid. Der vétr flere
Renetnydere, som boede i Tysk
land. Hver 29. i Maaneden
lec«n de over Grænsen, -hentede
Renten for næste Maaned og rej
ste sydpaa med den. Delvis
^drejede det sig om Summer paa
175—225 Kroner.
Der er i Følge "Tønder, Amtst."
nu sat en Stopper for dette For
fold, og destidjen vil de Paagæl
vdende kunne vente en større
Bøde.
Kronen og Marken.
Kronerne kan matø godt lide
overalt i 2. og 3. Zone,- fortæller
X,T.
Amtst." Nu er man dér
aseåe jgaaet saa vidt, at -man for
lacitmge og andre, der maa be
tpenge og stammer fra
Mie
E O
i«MSnMf
Danmark, kræver Kdstpengene
betalt i Kroner. Saaledes for
langte en Forretningsmand i
Husum for en Lærling fra Tøn
der 60 Kroner maanedlig. Det
var en god Forretning.*
90 Aar.
Fisker Jens Chr. Jenser,
Sken, er nylig fyldt 90 Aar. Jen
sen ér en af de gamle prægtige
Skagbotyper, hvoraf der nu kun
er saa faa tilbage. Han og Ole
Svendsen har i mange Aar dre
vet Fiskeri sammen, og mangen
en drøj Tørn har de været ude
for sammen. I Rednngsbaaden
har gamle Jensen været med tiere
Gange som frivillig. Jensen, som
nu bor hos en Datter, der er gift
med Fiskehandler Chr. Geisnæs,
nyder der den kærligste Pleje.
Fødselsdagsbarnet er stadig rask
og rørig, og ikke sjældent ser
man ham spadsere rundt nede
ved Havnen.
Mørketider.
Man laver ikke ustraffet Ver
denskrig i 4—5 Aar, og man gør
navnlig ikke ustraffet Europa til
dens Hovedskueplads, skriver
"Vejle A. Flkbl.". De, der "tjen
te under Krigen", og det var jo
mange, kan slet ikke forstaa, at
(Nedgangen nu strækker sig til
alle og fremdeles vil vare en Tid.
Det er vist navnlig dem, der med
passende Mellemrum forkynder,
at nu har vi da heldigvis naaet
Bunden. De ved ikke det mind
ste herom. Der er maaske et
godt Stykke Vej til Bunden end
nu.
Ingen maa af den Grund tabe
Mod og Haab. Men man skal
aldrig lade sig fange af den
Trøst, der intet er værd, fordi
den aldrig er udstedt paa "Valu
ta, som Banken ejer".
Et maa alle kunne se, at Ver
den er kommen ud af Fugerne.
Der er langt, langt til Fred og
Ro. Verdenskrigen er endnu ik
ke endt, og'dens Eftersmæk vil
føles af Generationer. Det er en
Mørketid, vi er^gaaet ind i. Ver
den ligger i det Onde. Selv i det
fredeligste og mest afsides lig
gende Land synes Revolutionen
at have Betingelser og Mulgihe
der. Ikke alene selve Frækhe
den, men desværre ogsaa en vis
naiv Idealisme mener at vide, at
Kommunisten eller Bolsheviken
er Fremtidens Mand. Stakkels,
stakkels Europa, maa vi udbry
de.
Kartoffelmelsfabriken i Dybvad
kan nu udbetale Forskud paa de
leverede Kartofler. Bestyrelsen
udbetaler i Forskud 20 Øre pr.
kg. Stivelse, hvilket svarer i Gen
nemsnit til 3.30 Kr. pr Td. rene
Kartofler. Fabriken har opnaaet
Fragtgodtgørelse paa 30 pCt.
baade ved Statsbaner og Privat
baner, og Folk langvejs fra kan
altsaa ogsaa have Fordel ved Le
vering af Kartoflerne.
Fabriken har i denne Kampag
ne til Dato behandlet ca. 20,000
Tdr., og Halvdelen af dét produ
cerede Mel er afsat til Udlandet.
Splgt Hovedgaard.
Hovedgaarden "Birkengaard",
af Areal 1,040. Tdr. Land, er med
Besætning og Inventar af Gods
ejer Jacobsen solgt til Godsejer
Faye, tidligere Øbjerggaard.
Samtidig har Jacobsen overtaget
en Faye tilhørende Ejendom i
Kregome.
Fiskeriet. *,
Det var Fiskevejr hele Ugen,
fra 4: til 11. December, og Joller
ne var ude hver Dag. Saavel
Nord som Syd af Skagen "fiskedes
efter Rødspætter, men Fangster
ne var ikke store, nemlig gen
nemsnitlig 35 Kilo pr. Dag. Pri
sen varierede fra 1.10 til 1.40 Kr.
Kilo. Kun nogle faa Joller
var midt i Ugen paa Torskefiske
ri i Aalbækbugten. Udbyttet ud
gjorde ca. 200 Kilo pr. Jolle.
Prisen var 20—30
Øve
Kiloet.
Garn jollerne, som fiskede- i Aal
bækbugten,, havde saa godt som
ingen Fangst.
Store Sildefangster.
Endelig Natten mellem Lør
dag og Søndag indkom de første
større Sildefangster i Havnen.
Baadene havde fisket mellem
Hirtshals »-og Højen, og flere af
dem havde faaet endog helt sto
re Laster. J?n enkelt Baad solg­
-V"• V- «. ,,P
te 200 Hl. her, en anden 100 Hl.
lait 5 Baade afsatte Fangsterne
her. Priserne var forskellige ef
ter Kvaliteten mindste Pris var
4 Kr. Hl. Flere Baade var her
inde med store Laster (300—400
Hl.), men de gik ud igen til
Frederikshavn eller Gøteborg, da
de ikke kunde opnaa antagelige
Bud her, hvilket i første Række
skyldes dette, at de fleste Fiske
handlere i Skagen slet ikke hand
ler om Lørdagen. Dette, at Sil
den er taget tæt ved Skagen, vil
sikkert have til Følge, at hele
Sildeflaaden snart viser sig her.
o
V ester-Vedsted-Diget.
"Tønder Amtstidende" bevilget
"Tønder Amtstidiende" bevilget
et Tilskud paa 77,500 Kr. til Op
førelse af et Dige mellem Vester
Vedsted og Sønder Næs.
En tæt Taage
laa hele Lørdag over Skagen.
Da Jollerne Lørdag Morgen gik
ud, løb en af dem i Taagen mod
en Fortøj ningspæl i Havnen,
hvilket havde en lettere Lækage
til Følge. Jollen gik straks paa
Bedding.
De nye Havneanlæg paa
Færøerne.
I et Møde i Folketingets Fi
nansudvalg har Trafikminister
Slebsager givet Meddelelse om
Udfaldet af Licitationen vedrø
rende de nye Havneanlæg paa
Færøerne, hvortil der er bevilget
5 Mill. Kr. Ministeren gav den
glædelige Oplysning, at Staten
vil kunne spare 1 Mill. Kr. af
disse Penge, idet Firmaet Fibiger
6 Villefrance, der ogsaa bygger
Hirtshals-Havnen, er billigst
med et Tilbud paa 3^ Mill. Kr.
Paa enkelte Punkter var Firmaet
højere end Konkurrenterne, men
har nu der nedsat sine Priser.
Saa stort er altsaa Prisfaldet.
Den altyske Agitation.
I Anledning af de mere eller
mindre bestemte Dementier, der
er fremkommen i tyske Blade
overfor Meddelelsen om de tyske
Drøftelser imod Danskheden syd
for Grænsen, fremhæver "Neue
Flensburger Zeitung" i Dag, at
Dementierne har stadfæstet, at
der faldt Udtalelser imod Dansk
heden paa det bffentlige Provins
landdagsmøde, som den tyske
Presse mærkeligt nok ikke har
refereret.
Hvad Overborgmester Tod
-sens Dementi i "Schleswigsche
Grenzpost" angaar, saa er det
maaske formelt berettiget, naar
han siger, at der ikke har fun
det noget hemmeligt Møde Sted
men Bladet fastholder, efter paa
ny at have talt med sin Hjem
melsmand i Realiteten Rigtig
heden af sin Meddelelse, idet det
siger, at den førte Forhandling
snarere maa betegnes som en
fortrolig Drøftelse.
Vælgerforeningens Opløsning.
Ved et Møde godkendte Væl
gerforeningens Bestyrelse i For
bindelse med det af Foreningen
nedsatte Udvalg Kassererens fo
relagte Slutningsregnskab. Re
sten af Foreningens Midler over
gives derefter til Jærnfonden,
hvis Bestyrelse suppleres med
Vælgerforeningens hidtidige Se
kretær, Gaardejer Martin Simon
sen af Flovt. Fremtidig skal
Fondens Midler anvendes til For
del for Bevarelsen af Danskhe
den syd for Grænsen. Forman
den, Grev Schack, erklærede der
efter Foreningen for opløst.
En Stenalder-Boplads.
Gaardejer Hymøller ~i Erte
bjerg har ved Pløjning Tid efter
anden fundet en Mængde forskel
lige Rester af Stenredskaber og
Stenvaaben paa sin Mark. Blandt
det fundne er der en Del Pile
spidser, samt Dele af Stenkiler
endvidere er der fundet en Del
store Dyretænder, hvis Art ikke
er bestemt endnu. Hr. Hymøl
ler har i Følge "Flensb. Av." af
leveret Fundet til Samlingerne
paa Sønderborg Slotf Efter In
spektør Råbens Mening „er der
ingen Tvivl om, at dér "i Stenal
deren har været en Boplads i
Nærheden af de Steder, hvor de
forskellige Fund er gjorte,v og
herfor taler ogsaa den Omstæn
dighed, at der paa Ejendommens
Grund findes en Mose.
Et Fund i Jorden.
Ved Udgravning fra. Vandled
ningen i Calvinsvej i Fredericia
er man ca. 200 Meter nord for
Vejlevej i 1 Meters Dybde stødt
pan et gammelt Beton-Funda-
1
SKiWW
\&IK
7
XF.^.3^...4-^ J-^^-.. .I«^ '--.
ment. Fundamentet synes at
strække sig østpaa indvunder Ha
verne. Den Smule, der er afdæk
ket, giver ikke Holdepunkt for
nogen Fqrmodning af Arten, men
det er i Følge "Fred. Av." sand
synligt, at det er en eller anden
Foranstaltning fra Krigstiden.
Fundamentet vil blive yderligere
afdækket.
En sjælden Anerkendelse.
I den sydlige og vestlige Del
af Ølgod Sogn ligger de gamle
"Thinghøje", hvor Beboerne i
Egnen mellem Varde og Skjern
Aa havde deres Thingsted i Ti
den forud for ca. Aaret 1300.
Thingstedet findes paa et lyng
klædt Højdedrag, hvor der lig
ger 4 smukke Kæmpehøje, og
endnu ses Spor af den gamle vest
jydske Hovedlandevej: Ribe—
Varde—Ringkøping, som netop
førte over Thingstedet. Stedet
har ikke blot historisk Interesse
men det har tillige en særdeles
smuk Beliggenhed med vid^ Ud
sigt over store Dele af det gamle
Horne Herred.
I Efteraaret var først Profes
sor Blinkenberg og senere In
spektør Kjær fra Nationalmuseet
ovre at bese Stedet, og da Ejeren,
Gaardejer Einer Jessen var villig
til at lade hele Arealet frede, blev
der thinglæst en Deklaration om
Fredning af ca. 4 Tdrt Ld., som
derpaa afmærkedes med 4 Sten
paa sædvanlig Maade.
Saavel Nationalmuseet som
Egnens Befolkning har været
overordentlig glade ved, at det
gamle Thingsted nu er blevet fre
det og saaledes vil blive bevaret
igennem kommende Tider!
Gaardejer Einer Jessen mod
tog forleden et særdeles smukt
Sølvbæger, udført i oldnordisk
Stil, med følgende Inskription:
"Fra Nationalmuseet d. 13. Sep
tember 1921. Til tjaardejer Ej
ner Marius Jessen Vestkjær."
Da "Historisk Samfund for Øl
god Sogn" forleden holdt stiften
dé Generalforsamling paa Ølgod
Afholdshotel, blev Bægeret høj
tidelig overrakt Ejner Jessen, og
Sogneraadsformand, Sagf. Aarre
bo takkede ham paa Beboernes
Vegne for det smukke Offer, han
havde bragt ved at lade det gam
le Thingsted frede.
Det er, saavidt "Ribe Amtst."
bekendt, første Gang, National
museet uddeler et Sølvbæger
som Paaskønnelse men det er
vist ogsaa første Gang, at-en pri
vat Mand lader et saa smukt og
anseligt Oldtidsminde frede.
Gullashtidens Æventyr.
Den norske Generalkonsul Pay,
dér i 1918 af Kammerherre Steen
sen de Leth købte Herregaarden
Højriis paa Mors, har givet
Ljørslev-Ørding Sogneraad Med
delelse om, at han fra 1. Januar
fraflytter Kommunen. Efter For
lydende er det hans Hensigt at
rejse til Amerika. Han omgik
kes med Planer om at omdanne
Herregaarden til Badehotel og
havde spurgt ^Sogneraadet om
dets Stilling til en eventuel Spiri
tusbevilling da Sogneraadet stil
lede sig absolut afvisende, maat
te Planen opgives.
Kartoffelmels-Fabrikationen.
Kårtoffelmels-Fabriken i BHin
de har hidtil modtaget 70,000 Tdr.
Kytofler, og hele det tegnede
Kvantum vil sikkert blive leve
ret.
Der har i den senere Tid vist
sig større Begær efter Kartoffel
mel, og Priserne paa Markedet
er fastere end i Sommer. Af in
deværende Aars Produktion er
der solgt 10,000 Sække Kartoffel
mel. Det er væsentlig Udlandet,
der aftager Melet, navnlig Eng
land og Belgien i den sidste Tid
er der ogsaa kommen Tilbud om
Leverancer til Tyskland. Alt sy
nes saaledes at tegne lyst for Fa
briken.
Det danske Landbrug paa Film.
Som det vil erindres, optoges
en Gang i Sommer af "Nordisk
Film" en. Række Billeder af dan
ske Avlsdyr, deres Behandling
etc., til Brug paa Landbrugsud
stillingen i Riga, hvor Filmen og
saa vakte megen Interesse.
Belært af den gode Erfaring
med denne Film overvejer man
i Følge "B. T." flu i Landbrugs
raadet at fortsætte Optagelserne
og saaledes faa baade Andels
slagterier, Mejerier, Ægpåkkeri
er og lignende Virksomheder
optagne paa Film.
Disse Films er naturligvis for
trinsvis beregnede paa i Udlan
det ved store Udstillinger og lig­
iiliMMMMMW lÉÉÉiÉ'^
Wry
nende Lejligheder at skabe Inter
esse om og Kjendskab til vor
Eksport af Landbrugsprodukter
de vil saaledes muligvis ogsaa bli
ve sendt til Rio de Janeiro, men
ogsaa herhjemme vil de blive
vist i landøkonomiske Selskaber
og Foreninger, muligvis ogsaa,
ligesom de fortræffelige danske
Industrifilms, i de almindelige
Biograf theatre.
Arbejdsløsheden i Fredericia.
Over 500 arbejdsløse er der for
Tiden i Fredericia, og der er der
for nu sat en omfattende Agita
tion i Gang for at skaffe i alle
Fald de ca. 400 Familieforsørge
re blandt disse nogen Ekstra
Hjælp til Julen. Byraadet har
bevilget 2,700 Kr. til Uddeling af
Kokes, og en Komite af Borgere
af alle Stænder og alle politiske
Partier har sat en Indsamling i
Gang, ved hvilken der i Løbet af
faa Dage er indkommen 5—6000
Kr.
Røver-Affæren i Kina.
Den fra Aalborg stammende
Repræsentant Rasmussen blev
som bekendt for nogen Tid siden
i Kina taget til Fange af Røvere.
Efter hvad der nu meddeles, har
Udenrigsministeriet faaet Med
delelse om, at Rasmussen er fri
givet. Ministeriet meddeler sam
tidig, at det ikke havde haft i
Sinde at omtale Sagen, da man
fik Meddelelse om Tilfangeta
gelsen og Befrielsen omtrent
samtidig.
Æventyrlysten.
En 15-aarig Dreng fra Horsens
var forleden stukket af fra sit
Hjem. Han gik først ned til Tor
vet, hvor han tjente nogle Penge
ved at bære Juletræer i Byen, og
da det ikke gav nok, tog han fra
en Gartners Bod paa Torvet 30
Kr. Pengene brugte han til
Mad og Drikke og kørte derefter
i Automobil til Gjedved og tilba
ge igen. Da han blev søvnig,
turde han ikke gaa hjem og hen
vendte sig derfor til en Arbejds
mand og bad om Husly. Man
den henviste ham til Politiet, og
saa blev Drengen bange og for
svandt. Politiet fik Nys om Sa
gen, og to Betjente fandt ham
kort efter, da han var i Færd med
at tinge med en Chauffør om en
Automobiltur til Odder.
Han blev overgivet til Fade
ren.
Nu '"løber" han i Fængsel.
Den tidligere omtalte "Dan
marks-Løber", der har hensiddet
i Arresten i Skjern i nogen Tid,
er nu bleven idømt 5 Maaneders
Fængsel paa. sædvanlig Fange
kost for Plattenslagerier. Han
har tidligere været straffet.
Bøde for Dyrplageri.
En Mand fra Troldhede, som
havde gjort en Hest sky ved at
binde en Spand i Halen paa den,
er ved Retten i Skjern idømt en
Bøde paa 100 Kr. for Dyrplageri
og en Erstatning til Hestens Ejer
paa 150 Kr.
Landhusholdningsselskabet.
I Stedet for afdøde Kammer
herre Luttichau er Kammerherre
Niels Juel til Mejlgaard valgt til
Præsident i Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab.
En Skurkestreg i Flensborg.
I sidste Maaned modtog en
Mand i Flensborg fra en Jernba
nemand i en By i Tyskland et
Brev, hvoraf det fremgik, at han
var blevet tvangsforflyttet fra
Flensborg. Han blev beskyldt
for at have været Medlem af en
dansk Forening og for at have
taget Del i danske Møder. Den
Tvangsforflyttede er en Mand
paa 59 Aar, og han har staaet 25
Aar i Jernbanens Tjeneste. Man
den har altid holdt sig fjernt fra
Politik og alt Dansk.
"Flensborg Avis" skriver bl.
å. hertil: For Almenheden er
dette imidlertid mindre væsent
ligt. I den tyske Rigsforfatnings
Artikel 113 tilsikres der andre
Naitonaliteter fuld Frihed inden
for Forfatningens Ramme. Her
tvangsforflyttes en ældre veltjent
Statsfunktionærer for den blotte
Mistanke om dansk Sindelag til
en hel anden Landsdel.
Tilsandet Udløb.
Nissum Fjords Udløb ved
Thorsminde er sartdét. til, idet
Havnen har kastet en Revle ind
mod Kysten og fyldt Løbet. Det
nuværende Løb blev aabnet for
et Par Maaneder siden
i
tTT -r,
BH
92 Sider, elegant
udstyret. PNs..
del
iazza
BEROSØE
846 S4er, elegant indbunden $1.75
Fra Piazza Del Popolo hører til en af den Literature,
bedste Frembringelser paa Romanens Omraade. Forfatterens iSM
er saa glimrende, og hans Fortaellemaade saa fængslende/ at Inter
essen vedligeholdes lige til Dogens allersidste iLapltel, og han har
slynget Bogens Begivenheder saaledes ind i hinanden, at interes
sen ikke taber sig paa et eneste Punkt. Han bevæger sig mel
lige stor Frihed imellem Kunstnerne i Rom og Livet 1 det solrige
Syd som i de daneke Bøgeskove og i det glade, letsindige Køben
havnerliv. Romantiken og Realismen gaar Haand i Haand, dg der
findes i hele den danske Literatur neppe noget, der kan maale tig
med Forfatterens Skildring af de uhyggelige Begivenheder, der ka
rakteriserede "Kolera-Aaret".
Da Bogen udkom, vakte den umaadelig Opsigt ikke alene paa
Grand af de glimrende Skildringer, der fuldt ud kan maale sig med
det bedste, som den nyere danske IAteratur kan opvise, men for
en stor Del fordi Forfatteren i de fleste af Hovedpersonerne har
skildret kjendte Personligheder, hvis Identitet han' har gjort saa
lidet til at skjule, at de lettelig blev gjenkjendt af hele den davæ
rende literære Verden. Denne pirrende TiKriekningafcraft har Bo
gen tabt i Aareaiee Løb, men dens mange andre store fortrinlige
Egenskaber har stillet den paa en Plads i deti. danske Ldteratnr,
hvor den saagodtwm ikke har noget Sidestykke.
"Fra Plana Del PéøeSe" paa en Gang Wilhelm Bergsøe
kaRV«ks Ferfiritore af første Rang, og Bogen vil
til alle Tider staa som neget af det bedste de* danske Ltterator kan
opvise paa det preeaiefce Omraade.
perUfr* vud btdmn&Ue af
C. RASMUSSEN CO.,
romantisk Skildring fra 3ult-Revolutiotttn i Paris
af
August »lancbe.
Infcbotø af løtc ©cl:
3*NeNt*g. ZXtSfiugkjeden og 5kmftant8f!t)ffet. I Godtn 9tae bttøjou Et. Hon««. I
ben ioolegiffc Have. tt levende Billed. 9?icitr#. Sy«gelseShuiet Rue Sk. Etremie be8 G«».
Vrildmaepladsen. Fra Syd til Nord. Tilbag« fra Syd til Nord. Madelnie faor fi! (fnatw
matt. gS6i»rncn faat ogsaa fit Hi. Seb Billetkontoret. I Parterret SiCcthn. Mere out
Billetten. Place de la Cmuordc. Theaterbillelten. Spøgelseshusets 9tab». Taagesizurer. Mere
om Taagefigurer. Madeleinekirlnl.
InDbold at 2den Del
ItoRtttttn Rue de leccic de ©lebiuuc. Cucr* Maskeraden. Cuder. t-aa Maskeraden. I
Soulogneffotxn. Duellerne. Et Sy^beisg. B,ulevarderne. tiuremlourcv Ridder Roderik.
shB» Angelica og Uhyret. Hertugen og Marklftn. Soto« St. 33ri§. Rygter. S?»gel5chusets
Hjenbo inden D»re. Formiddagen den 22be Februar. Bagten Champs Elykeel. Den maa
Mand. Barrikaden St. Honoré. Mezet for ci! spildt Tag. Polifken forstyrrer alt. zr.rr
Spøgelseshuset. Beiog hos Gjenboen. Enden paa T»n blndrube Fane. Mere om den
blodrpde Fane. Morgenen btn 23de gfiOrnar. Sndeliss bet fibite VrrS. Grev be Vanbenl. Vo»
laiS Royal. Hos Srev be Vanbeul. ^rlhebS-Nitdinden. tis 'JSmr^ite. Morgene il ben L4de Fe
bruar 1848. Kampen ved Palais Royal. 6t 'Nc-rgendcsog St. Germain. En ny Maade at
zjnre Vinhandlere lyNciig paa. Tuillerierne. Folket i Tuillenerne. Folket i St. Germain.
Hotel 6e Mllc (Raabhnse" Slutning.
Pris heftet i smukt (Omslag $1.2 5
Senbes portofrit mob )nbsenbelse af BekLbet.
Nyt stort illustreret Katal 'rj*
wiwMmfiaiwy
DENMARK
By
Om den sunde Unstendmn
Indhold Hvordan? Jeg er Verdens Lys. Han har ghjtt st£
selv hen. Hetn er opstanden. Han tommer' igen. Det ene for
nodne. Troens Vakst. Den kristne Tros Sejr. Troens Sy*.
Den rette Tro. Om Nadveren.
So. 4H1 lU'iMl
mtmeapeHi.ntiM.
x-) r— portofrit tilsendt ved Medta-»
O gelsen af Beløbet i Prtmærtcer
Den hellige Skrift
VINK
Af Pastor G. B. Christiansen, Rf af Dbg.
Med et Forord af Pastor C. H. Jensen, Racine, Wis.
Pris $i.oo. frit tilsendt.
i
V
-I««,-«.

ESN NOVBLLP.-CYCLTJS
-AR
WILHELM
730-7fiSH7a4:SO. 4TH STR., MINNEAPOLIS. MINW.
6. Rasmussen Co.
A Co-operative Commonwealth
FREDERIC HOWE
The first book to interpret for America the remarkable progress
made by Denmark in scientific agriculture, in organised co-operation,
in education and in politics. The Danish Parliament and Ministry
have been controlled by farmers for the greater part of a genera
tion, and this has resulted in the most advanced legislation for the
promotion of agricultural interests of any country in the world. One
person out of every two in Denmark is connected with sonie ed-Ope
rative enterprise. rffe
The proof sheets of this account of an experiment fa
statesmanship were read by agricultural and scientific experts con
nected with the Danish Legation in Washington, and the general find
ings of the book, as well as the fadts, were checked up and ap
proved by them. lÉtMhå
$2.00 net, by Mad $2,1 o
C. RASMUSSEN CO„
7Z0-788 South Fourth Street, Minneapolis,
Af Johannes Vogelius St*tnstru£.
PSJMRR VBD sr. PSDBKS KIRXX, XIKKKAPOX,«.
C. RASMUSSEN, COMPANY
720—724 So. 4th St., Minneapolis, Mimi.
C. RASMUSSEN COH
MininiiicJi^

xml | txt