OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 13, 1922, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1922-01-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Viking Distriktet
I Alberta, Canada,
iui
«y*
#t for Edmonton paa Grand Trua*
IWm) er bekjendt for sine etinrt
aarlige Afgrøder. Alle Koraeorfc*
rejaee med Bukcea, ca. 20 Tea. Begn 1
fftwiritf?. Heste og Kreaturer terde«
ude hele Vlateren. Ingen Sneetorme.
Offclee I (Mt Marked fer alk
Harmprodokter. Mejeri, consolidated
Skole, 1. KL Hotel, nyt Hospital 1 VI
ting. Gode Veje, Telefon og Poetrute
over alt. Kvaliteten af Jorden
mer, sort Loam med Clay Subsoil. Ri
gdigt Tand fra 16 til 25 Fods Dybde
Baa Prairieland kan endnu faas frs
fia til $26 pr. Acre. Improved Farme
fra $25 til $60 pr. Acre. For alle Op
lysninger skriv paa Dansk eller In
lekk til
lelsey 6e., Viking, Camda
eller
Til
ligesaa være i Stand til at
give paalidelige Oplysning«? vedrørea
de de nyligt startede Olie- og Gasbrøn
4e i Distriktet, af hvilke* Autoriteters«
venter sig store Resultater.
L-B
fa^r Haar til at vokse paa gammel og
ung. Er Deres Isse end helt blank
gør intet, brug bare L-B Hair
Tonic, en svensk Opfindelse.
Vi garanterer, denne Tonic faar
Haar
ril at gro paa alle. Sendes over
alt mod $2.20. Skriv til
L. B. HAIR TONIC CO.,
1025 NicolletjAv. Minneaoolis,Minn.
Alle Syge og lidende
for Aathraa. Bronkit, Katarrh, Influenza
S6vnlSehed, Nerves vækkelse m, m. Nævn
dette Blad og send Brev til Pastot H. P.
Bergh 3922 N. Kedzie Ave.. Chicago, 111
Praktisk Vejledning i
Fjerkråavl
AF CHRISTIAN BAUN.
INDHOLD: Hønseracer, Indde
ling. Brahmas, Cochins, Lang
hans, Leghorns, Minorcas, Black
Spanish. Andalusians, Wyando't
tes. Beliggenhed og Huse- Jvo
loniplanen. Parring og Avl.
Almindeligt Udvalg. Udvalg for
Fjer. Udvalg for Æg. Parring.
Indavl. Fodring og Pleje. Ud
rugning. Naturlig Udrugning.
Kunstig Udrugning. Kyllinger.
Broilers Fedning. Slagtning og
Forsendelse. Sygdomme. Ilde
befindende. Fældning. Kalku
ner. Ænder. Gæs.
Mefi mangt: Illustrationer.
ar
med Hensyn til Tydelighed og Brug
barhed i den almindelige Husholdning
den bedate og fortrinligste og tillige den
mest elegant udstyrede Kogebog,, udar
beidet specielt efter amerikanske Forhold,
der nogensinde er udkommen, og ind#'
holder
625 Gpskrttter
til
*Br6dbagning, Kager, Supper, red.
Melkespiaer, Fisk, Skaldyr, Fjerkræ,
Vildt, Stege, Salater, Pie'er. Saucer, Bud
dinger, Omeletter, Ice Cream, Fro. nage,
Syltninger, Pølser, Gemyser, Drikkevarer,
og desuden Afhandlinger om Kogekar«
Indkjeb af Fødevarer, Opbevaring af
Fødemidler, Kjodets engelske Benævnel
ser, Retter for fvge og Rekonvalescenter,
kolde Anretninger, Maal og Vægt, samt
en nøiagtig Ordfortegnelee over norek
danske og engelske Ord i Husholdnlngs
eproget og en Liste over forsk jellige
Dansk og Norsk 1 Husholdningen fore
kommende Ord. Alt
ledsaget af en Række
fortrinlige Illustrationer.
Bogen er 320 Sider og koster elegant
åedbainden med Titel I Quid
S1.00
fertofrit tilsendt.
C. RASMUSSEN CO.,
,72M22 S#. t*h Sfc,
$xuv ...
MhmeapeBs, Mimi.
„Et Købmandshus" og „Dal
boerne".
Vi har købt, og modtaget.
Restoplaget af Kristian Øster
gaards velkendte Bøger „Et Køb*
mandshus"„og „Dalboérne". For
at skaffe saa mange som muligt
disse gode bøger til Hje og til
Brug, har vi besluttet at sælgø
dem til de bilKge briser af hen
hoHsyis $5- og 78 jCents, porto
frit tilsendt. Her er en Lejlig
hed til at faa noget af det bedste
1
den dansk-amerikanske Litera*
Danmark.
Hjørring—Hirtshals-Banen.
Indenrigsministeriet har nu
godkendt den af Hjørring By
raad vedtagne Plan for Afhjælp
ning af Arbejdsløsheden ved Ud
førelse af Jordarbejdet ved Hjør
ring1—Hirtshals-Banen. Der er
truffet Overenskomst mellem By
raadet og Arbejderne, og de nød
vendige Forberedelser er ogsaa i
det væsentlige færdige, saa, Ar
bejdet kan ventes paabegyndt i
nær Fremtid. En stor Del af
Hjørrings arbejdsløse vil derved
faa Beskæftigelse.
Solgt Svineslagteri.
Aktieselskabet De danske Svi
neslagterier i Likvidation har for
en kontant Betaling af 100,000
Kr. overdraget Svineslagteriet i
Assens til et Selskab, repræsen
teret ved Ingeniør Gierstrup i
København.
Tugthusfangen fandt Lykken.
'Aalb. Stiftst."s Hovedstads
Korrespondent fortæller en rø
rende lille Historie, der begyn
der i Horsens Tugthus, men en
der paa Brudeskamlen i Aalborg
By.
En nylig løsladt Fange, der har
tilbragt de sidste Aar i Horsens
Tugthus, fortæller, at han under
Arbejdet i Gaarden kom i For
bindelse med nogle Kuske, der
kørte Fangernes Arbejder paa
Stationen. Han saa da sit Snit
til at gjemme et Brev i en af Pak
kerne, og nogle Uger senere fik
han Svar. En anden Fange hav
de i en Sending Raamateriale fra
Aalborg fundet et Brev med den
paagældende Fanges Numer, og
det viste sig at komme fra en
lille Fabrikspige i Aalborg, der
sendte sit Fotografi med i Brevet.
De to kom nu i regelmæssig For
bindelse med hinanden, og da
Fangen havde udstaaet sin Straf,
bad han Fængselsmyndighederne
om at maatte blive sendt til Aal
borg i Stedet for til København,
hvor hah egentlig har hjemme..
Hans Ønske blev opfyldt, og
Dagen efter sin Løsladelse op
søgte han den lille Fabriksarbej
derske, der havde trøstet ham i
sine Breve under Indespærrin
gen i Tugthuset. De kom til at
holde af hinanden, og for faa
Dage siden blev de gift i Aal
borg, hvorefter de rejste til Kø
benhavn, hvor den lykkelige Æg
temand nu har faaet godt Arbej
de.
Saa underligt kan Lykken
spinde sine Traade.
En betegnende Strike.
For at afhjælpe Arbejdsløshe
den havde Statsbanerne paabe
gyndt Kjørselen med Grustog
fra Romalt Grusgrav til Stræk
ningen mellem Hadsten og Ler
bjerg. Der var herved beskæf
tiget 35 Mand ved Hadsten og
15 Mand i Grusgraven. Disse
sidste 15 Mand nedlagde imidler
tid i Gaar Arbejdet, fordi de ikke
vilde finde sig i en Arbejdstid
paa 7 Timer, men forlangte Be
taling for 8 Timer. Arbejdstiden
for Statsbanernes Kolonner er
imidlertid i den mørke Tid kun
7 Timer, og man kan naturligvis
ikke give Ekstra-Mænd Beskæf
tigelse i eller Betaling for længe
re Arbejdstid end den fastsatte.
Der har heller ikke andre Steder
vist sig Vanskeligheder ved den
ne Ordning.
Som Følge af Arbejdsnedlæg
gelsen maatte Statsbanerne
standse Gruskjørselen, hvorved
de øvrige 35 Arbejdere er bleven
arbejdsløse.
40-Aars Jubilæum.
Stationsforstander Carl Chr.
Georg Hansen i Brønderslev har
Torsdag fejret 40-Aars Dagen? Jensen, 59 A.
for sin Ansættelse ved Statsba- Marie Larsen,
neme. Den 1. November. 1894
udnævntes han til Stationsfor
stander i Hjortshøj, senere var
han i nogle Aar Stationsforstan
der i Mundelstrup, og siden 1.
April 1918 har han gjort Tjene
ste i Brønderslev.
Dødsfald.
Kancelliraad Carl Petersen i
København er afgaaet ved Dø
den, omtrent 70 Aar gi. Den af
døde, der var Medstifter af og se
nere Generalagent for Forsik
ringsselskabet "Absalon", var en
Mand med udprægede filantropi
ske Interesser.
Købmand Harald Rix i
Horsens er Søndag Nat afgaaet
ved Døden som Følge af Hjer
neblødning, 58 Aar gi. Afdøde
havde-i ca. 30 Aar drevet en stor'Propt. Hqns Rasmussen.
Manufakturforretning i Horsens
og havde været Formand for
Manufakturhandlerforcningen og
Medlem af Horsens Handelsfor
enings Bestyrelse.
Proprietær j. Petersen af
Topsgaard er i Følge/'Kold. Av."
afgaaet ved Døden, 70 Aar gi.
Han havde i en Del Aar Sæde i
Sogneraadet og beklædte en
Række andre Tillidshverv.
En af Brønderslev Bys æld
ste Borgere, Dyrlæge P. Chri
stensen, er afgaaet ved Døden
paa Kommunehospitalet i Aal
borg, 75 Aar gi. Han var Løjt
nant, før han blev Dyrlæg^, og
drev tilmed i mange Aar en stor
Købmandsforretning i Brønders
lev, hvor han var en meget kendt
og afholdt Mand.
Gasværksbestyrer Nielsen i
Randers er efter længere Tids
Sygdom i Søndags afgaaet ved
Døden.
En af Skagens agtværdige
gamle Borgere, Jens Røntved, er
i Lørdags afgaaet ved Døden i sit
Hjem i Østerby i en Alder af 66
Aar. Røntved var i sin Ungdom
og Manddom Fisker og var en af
dem, der altid ved Iver arbejde
de for at skaffe Fiskerbefolknin
gen her lysere Kaar han var "bl.
a. med i den Deputation af Fiske
re, som i sin Tid fra Skagen rej
ste til København og talte med
Ministre og Rigsdagsmænd om
Skagenshavnen. Røntved var en
Overgang i Fiskeriforeningens
Bestyrelse, ligesom han har væ
ret Fiskernes Tillidsmand i Lig
ningskommissionen. Da Rønt
ved blev omkring de 50, opgav
han Fiskeriet og var saa indtil
for nogle faa Aar siden Fiske
handler. Røntved efterlader sig
Hustru og 5 voksne Børn.
Fotograf P. Worm, der
boede paa Skodsborg'Søhad, blev
medens han opholdt sig paa
Skodsborg Jær nbanestation, ramt
af et Hjærteslag og døde paa
Stedet. Han blev 65 Aar gi.
DØDE I DANMARK.
Bornholm. Nexø: Hansine
Andrea Johansen. Knudsker:
Enke Gertrud Haagensen, 81 A.
Østermarie: Enke Bolette Jen
sen, Lvrbygaard, 74 A. Veter
marie: O. Nielsens Hustru, Skov
fryd. Ruth sker: fhv. Gdr. An
ders Clausen Westh, Baasegaard,
79 A. Nexø: Lods Olsens Enke.
Svaneke: Peter Mikael Olsens
Enke, 89 A. Enkefru Mine Ko
foed, Vigen. Østermarie: Hans
P. Marcher, \Elledal. Rønne:
Skrædder N. M. Juhlin.
Møen. Udby: Martha Ma
rie Nielsen. Bidsinge Gdr. Hans
Jørgen Nielsens Enke.
Fyn. Odense: Væver Hans
Augustsen. Korup: Ane Mar
grethe Hansen. Bredbjerg: Kri
sten Dybmose, 90 Aar. Odense:
Ungkarl Peter Schmidt. Ørs
bjerg: Hind. Lars Hansen. Gis
lev: Gdr. Steffen Pedersen.
Odense: Overretssagfører P. P.
Gram. Assens: Anna Brøns^erud.
Kertinge Mk.: Dines Marius Di
nesen. Harritslev Fælled: Sned
ker Frederik Nielsen, 64 A. Sand
ager Marie Elisabeth Morten
sen. Svendborg: Sømand Jens
Peder Petersen. ICappendrtip:
Skrædder Rasmus Peder Ras
sen. Assenbølle: fhv. Lærerinde
Cecilie Abelone Paulsen. End-
ruP:
Gdr. Jens Olsen. Krage-
lund: Carl N. Rasmussen. Hje
rtip: Smed Niels Jørgen Peter
sen. Helnæs: Fisker Rasmus
Madsen. Bregninge: fhv. Skov
rider Julius Vald. Nelsen. Her
snap Grdmd. Peter Hansen, 91
A. Svindinge: Maren Dorthea
Rasmussen. Fjelsted: Karen
Nielsen. Snarup, Mark: Niels
Petersen. Ulskofr: Ane .Marie
Madsen. Assens: Uhrmager Th.
Petra Hanséh Kommunelærer
J. V. Christensens Hustru Re
stauratør M. C. Christensen.
Bredbjerg: Ane Marie Rasmus
sen. Højrup: Maren Olsen Holm.
Nørre Esterbølle: HusQiand
Mads ^Nielsen, 81 A.
Sjælland. Gilleleje: Læge
Chr. Henningsen. Erdrup: Gdr.
Jens Olsen.
s
Koldekildegaard:
fhv. Fotograf Holger Louis
Krogh. Løve: Bodil Marie
Frandsdatter. Korsør: Detail
handler Emil Madsen. Tern
drup Rasmine Julie Rasmussen.
Tune Landbrugslærer Chr: Chri
stensen. Nyvang: Ane Kirstine
Andersen. Gryderup: Murer
svend Johannes Hansen. Frede
rikssund: fhv. Bankdirektør P.
Larsen, 80 A. Krummerupgaard
Vem­
melev Aksel Birck. Thingjel
iinge Ane Schøedt. Ormidsltiv:
Henrikka Jørgensen. Skelskør:
Marie Hansen. Sæby: -Bødker
Wilh. Christiansen. Roskilde:
Bankdirektør H. P. Schram.
Sorø: Enkefru Caroline Lavig
ne. Slagelse: Hansigne Hoyberg
Tornemark: Anders Jørgensens
Hustru. Kjeldstrup Kildemark:
Parcellist Hans Jørgensen. Sla
gelse: Johanne Marie Hansen.
Korsør: Hans Peder Hansen.
Næsby: Sofie Frederikke Peter
sen. Frankerup: Maren ^torten
sen. Talløse: fhv. Slotsgartner
Chr. Christensen. Smørum: fhv.
Gdr. Peter Nielsen. Lilleværlø
se: Husejer Chr. Jensen. Hvid
ovre: Fisker Chr. Fr. Petersen.
Klampenborg: Henriette Aromi
ne kosenkrantz fhv. Godsin
spektør And. Voss Schrader.
Ballerup: Mimi Brandth. Horn
bæk Thora Crome.
Jylland. Sall: fhv. Gdr. Knud
Jensen. Segalt: Vejmand Ther
kel Nielsen. Lisbjerg: Chresten
Jensen Hougaard, 87 A. Fold
by: Kirsten Braad. Hornslet:
Manufakturhandler Christensen.
Brabrand: Mariane Skaarup Jen
sen Høver: Karen Marie An
dersen. Kjellerup: Hestehandler
Niels Petersen. Aalborg: Fa
brkiant C. W. Obel. Ulstrup:
Stationsforst. F.\V. von Wurt
zen. Nykøbing: Poul Hartmann
Aarup. Aarhus: Fru Charlotte
Josephine Winge (Rom). Lem
vig: Læge C. P. Jensen. Øland:
Sognefoged Anders Sørensen
Østergaard. Horsens Købmand
Harald Rix Jensine Marie Mal
berg. Aarhus: pens. Togfører
J. A. Johansen Træskohandler
Chresten Rasmussen, 75. Aslev:
Kirsten Jensen, 75 A. Ebstrup
Mariane Pallesen, 71. Gislum:
Niels Bigum, 88 A. Gjeraa:
Partikulier Jens Peter Christen
sen, 81 Av Kjellerup: Enke Ma
riane Kirstine Just, 78. Lerret:
Kristen Andersen, 72 A.„ Rød
kjærsbro: Ane Marie Boye, 87
A. Silkeborg: Ølhandler J. P.
Løvstad. Sterup: Maren Rug
holm, 79 A. S.-Varde: Sadel
mager Rs. H. Pedersen. Thi
sted: fhv. Overportør P. P.
Steen, 86 Partikulier Niels
Thomsen, 91 A. Aalborg: Si
mon Chr. Nielsen, 74 A Viggo
Olaf Rye Johansen. Aarhus:
Gartner Niels Peter Mollerup.
Hygum Mik-kel Peter Nielsen, 82
A. Jebjerg: Karen Jensen, 77 A.
Karlby: Veteran Søren Thomsen,
83 A. Langballe: Murer Chri
stian Raspiussen, 70. Maarslet:
Veteran Laurs Frederiksen. Nr.
Vissing: LauVs Jensen. Pirup
Anders" Kristoffersen,, 91 A.
Ribe: Karen Brorson. Roust: N.
P. Gregersen Laursen. Thise:
Niels Jensen, 69 A. Vejle: Ane
Margrethe Dueholm, 89 A. Brøn
derslev Ths. Chr. Pedersen
Lyngsborg, 73 A. Frøstrup: Ve
teran P. Jakobsen: Hornslet:
Veteran Søren Nielsen, 85. Je
bjerg: Gudike Mortensen, 77.
Randers: fhvf Af holdsvært Nico
lai Jensen Enkefru Karen Schou.
Rødding: Kristine Lybæk, 71 'A.
Skive: Chr. Aas, 80 A. Sdr. Var
de: pens. Plantør R. Pedersen,
82 A. Voerladegaard: Ane Ua
rie Sørensen, 88 A. Aalestrup:
Jens Jensen (Brink), 72 A.
Branduhre: N. Jensen Mathisen
Stoltenberg, 60 A. Fredericia:
fhv. Tømrer Peter Nielsen. Fri
strup: Søren Chr. Christensen, 72
A. Jerne: Jørgen Chr. Sørensen,
80. Randers: Sadelmagermestre
Thorsen, ,74 A. Møller An
ders Chr. Nielsen. Skive: Niel
sine Primdahl. Skæring: Fisker
Peder Chr. Pedersen. Aalborg
Elise Marie Kuhlmann. Aarhus
Jørgen Andersen. Glyngøre:
Murer Thomas Frederk Hansen,
80. Horsens: Martin Toft, 63 A.
Nisset: Anton Nielsen. Randers:
Skomagermester Martin Conrad
Dy hl Malermester S. C. Jensen
Nørbæch. Skanderborg: Jens Pe
ter Andersen, 77 A. Strandby:
Mads Jørgensen, 96 A. Sundby:
Peder Kristensen Bak. Taarup:
Niels Peter Madsen, 68 A. Aal
borg: Enke Marie Kirstine Jen
sen, 82 A. Agersted Veteran
Søren Chr. Nielsen, 81 *A. Elev:
Anders Sørensen, 66 A. Frede
ricia: Emilie Cecilie Bruun. Hor
sens: Johanne Holm^rk. Bjært:
Anna Barbara Poulsen, 92 A.
Kplding: Thomas -.From, 79 A.
Bording: Søren Christensen.
Dejbjerg Boj le Bertelsen. Fil
lerup: Karen Marie Olesen.
Grønbjerg: Ane Kathrine Peder
sen,, 59 A. Horsens: Enke Ane
Kjerstine Knudsen, 84 A. Lem
vig Lars Hald* 67 A. Rom: Kri­
sta Kristine Kamstrup, 31 A.
Silkeborg: Afholdsvært II. S
tid
ten. Vester-Vamdrup: Veteran
Søren Jensen, ørsø: Eskild Ma
rinus Johansen. Aalborg: An
dreas Pedersen Dahl. Drong
strup: Enke aren Sofit Pedersen,
93 A. Funder: fhv. Smedeme
ster Peder Petersen, 78. Hor
sens N. Zacho, 73 A. Kaihave:
Rasmus Pedersen,, 79 A. Kvot
trup Gdr. Niels Laursen, 66 A.
Silkeborg: Mathilde Drøg-Møl
ler. Sjørslevs Niels Andersen
Broberg, 83 A. Skanderbrog: I.
C. Hallager, 71 A. Vejle: Mu
rermester Johan Poulsen, 63 A.
Hals: Blikkenslagermester N. C.
Frederiksen, 42 A. Aalborg:
Partkulier J. P. Harsum, 76 A.
Enkefru Jensine Worm Kandi
dat Johannes Lind. Nr.-Sundby:
Avisbud Frederik Andersen.
Svendstrup: Louise Flensborg.
Aalborg: Fru Marie Lundby:
Sabro: Kresten Frederiksen. Ør
by Søren Sørensen. Brabrand:
Lars Marius Petresen. Aalborg:
Enkefru Sine Marie Larsen
Kjeldsen. Aarhus: Sissa Niel
sen Beder: Søren Jensen, 70 A.
Boldrup: Kresten Nelsen (Sti
strup), 82-A. Bramminge: Ag
nete Petersen. Harre: Karen
Margrethe Møller, 81 A. Hor
nelund: Anders Madsen. Aar
hus: Købmand Ludvig H. Jacob
sen Laurentine Langhof. Ejer:
Drejer Jeppe Sørensen (Paaske),
78 A. Gaarslev: Knud Knudsen.
Haasum: Marie Damgaard.
Hjørring: Nielsine Thomine
Nielsen. Horsens: Inkassator
Gabriel Marcussen,, 66. Hygum:
Chr. Mønster, 53 A. Højen:
Barbara Jensen. Knasborg: Chr.
Jensen Løth, 78 A. Norup:
Maren Støvring, 82 A. Sevel:
Ane Jensen, 53 A. Sdr.-Ørvad:
Johanne Marie Nielsen. Brande:
Johanne Kirstine Pedersen. Et
trup: Henrik Kr. Jensen. Fold
by: Kirsten Marie Nielsen Braad.
Hjørring: fhv. Bogrtykker N. P.
Nielsen. Kolding: Enkefru Ca
roline Mazanti. Mou: Kirstine
Marie Nielsen, 74 A. Ringkø
bing: Mette Marie Poulsen, 89 A.
Skaarup: Skomager J. Chr. Jen
sen. Terpager: Hansine Hunde
bøll. Ulfbrog: Niels Nielsen
(Raasted), 90 A. Ole Kristen
sen, 78 A. Yding: Jens Ander
sen. Vejle: Marie Mikkelsen
Ella Feltendahl.
København. —Kontrollør Hjal
mar Andersen. Skuespiller L.
Berggren. Hotelforpagter Juli
us Lindholm. Boghandler Jo
han Wismann. Justerarbejder
Ludvig Jernmark. Enkefru Bo
•lette Brendstrup. Frk. Anna
Kleinsang. Rentier J. P. Jensen.
Postmester Axel Sørensen. Jo
hannes Zøylner. Bethy Holm
blad. Fru Olga Turch. Frk. Ca
milla Jørgensen. Laurine Am
beck. Frederikke Mathilde War
burg. Hansine Sofie Halvorsen,
80 A. Konsul Gustaf Smidth.
Enkefru Dagmar Storm. Kgl.
Toldkontrollør Otto R. B. Hinds
berg. Muskier Josef Johan Bro
zek. Restaurtør Chr. Georg
Dahl. Fhv. Handelsgartner Niels
Johnsen. Fru Erna Uldall-Jør
gensen. Fhv. Fabrikant Carl
Emil Meyer. Trafikassistent
Hans Jespersen. Emilie Bang.
Louise Backe. Ingeborg Fog.
Professor, Tandlæge Carl J.
Christensen. Waldemar Tra
bolt. Amalie Kragh, 77 A.
Thomine Krøll. Kunstmaler
Janus L. J. Ridter. Pakmester
Redsøs Hustru. Stud! art. Niels
Chr. Sørensen. Ida Hedvig
Rievers. Fru Jasmine Oxenbøll.
Poul Emil Malmer. Frøken Ida
Beatrice Aagerup.
Lolland-Falster. Vaalse:
Karen Hansen Mogensen, 97 A.
Radsted: Gdr. P. Pind. Bogø:
Karen Kirstine Ungermand. Ny
købing: Sparekassebogholder L.
Ph. læsborg. Døllefj
elde: Axel
Fabzricius Staldforpågter Jens
Chr. Jensen Baadfører Jens
Nielsen. Nr.-Aslev: Handels
mand Chr. Andersen. Kalø:
fhv, Gdr. Jen^ Jensen. Nykø
bing: Hans P. Pedersen Pyndt.
Nakskov: Rentire Vilh. Hansen.
Sædinge: fhv. M^irer Edvard
Christoffersen.. Thoreby: Hans
Jørgen Hansen Nygaard. Tjen
nemarke: Lærerinde Marie Han
sen. Uslev: Veteran Peder Kaa
re, 86 A. Kjældsvang: Margre
the Olsen. Væggerløøpe: Elisa
beth- Petersen. Nørre Alslev:
Kirsten Stub. Nykøping: Han
sine Balsløv fhv: Inspektør Ove
Clausen. Eskildstrup: Albert
Georg Ellehauge. Vaabensted:
Jens Enock. Søhder Alslev: Ka
ren Mathisen. Nykøbing: fhv.
Lærerinde Frk Christine Hansen.
Samlede sf
DENNE
v/
$\J cw
I
A,
1*1"1åmZ
100 Prospekter fra hele Verden paa Postkort, elegant ko
lorerede, Pris
30c.
100 elegant "kolorerede forskjellige Prospekt Postkort, 1
Landskaber, Blomster, komiske etc. Pris 50c.
25 Prospekt Postkort med Dyrebilleder fra Afrika, eæ
interessant Naturhistorie. Pris 20c
Portofrit tlleendtwed Modtagelse af Belebet 1 Frimarker eller Money Order.
Danske Sslmeboger.
RsSkilbe Senbent Salmebog, Versform. Alle Tillceg og uy og gtstle
Tekster.
Lommeformat med forgyldt Kors
Bibler.
Det Danfle Bibelselflabs Udgave.
Den hellige Skrifts kanonifle Bøger, 5X7%
Do. med Lcederbind, Guldsnit
Do. Do 3.00
Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter, samt de apokryftffe
Bøger, (stort Format 6X9) 3,00
Do. Do. Guldsnit 4.00
Det Amerikanske Bibelselskabs Udgave.
Mindre Format, Lcederbind. Guldsnit, 5X7%. $2.59
Fransk MoroKo. Guldsnit 2.75
Det Nye Testamente
Lommeformat ..7 ,25c, 40e og 60s
Større Format 80c sg $1.00
THE NEW,TESTAMENT
NordbK Folkesangbog
Til Brug for del nordiske FolK i Amerika
1—li Del. 235 Sange.
Jac. Holm, O. Kirkebery, H. Ilonenstond, P. Jmmr,
JET. J. Pedersen og Kr. Oxtergaard.
Bog, som er bleven solgt i Tusinder og atter Trøfndbr af
Exemplarer, foreligger nu 1 *n ny smuk Udgnve. At Iaee-i denne
Bog er som at leve sin Barndom og Ungdom o u igen. Den rerer v«-d
de skjulte Strænge dybt i vort Indre og kalder gamle kærø Minder
frem. Nordisk Folkesuagbog her findes i ethvert
Sendes portofrit ved Modtagelsen af Beløbet
enten 1 Money Order eller Frimærker
Smukt indb. i et Bind
SSe
IMPORTEREDE
danske Prospektkort
med Motiver fra Byer og Landskaber i Landets forsfcti&
ge Egne. Udførte i de fine Sepiafarver, der legger ur
varm, fortryllende Kolorit over Billedet og giver Kortest
en sjælden Ynde. De er smaa Kunstværker—bedaareeée
•om Hjemlandets bløde Natur, hvorfra de bringer
Hiløen.
SS. pr- Duayi ST&.
ftl 40
å£B* Q—M3
I GKrøMtO.
Mk. SabioBsei.
Dénne Bog girer- i en livlig Form en glimrepde interwwe
Skildring af Mertoner og Forhold inden for den danske KelewB
Chicago fra 70,eraes Sletning og ned til vore Dage.'
Vi har overtoget Resto^fget af denne sjældne Ber, som
videre vil Wive realiseret til den lave Pris, heftet af
é*
C. RéMHVSSKh CCM&Åm.
S#. 4A SW,
1
2J50
/fc

(BkudliitTlik Settlement 80
V E E I K S E N
11 Pbeeoix BIdg., Minneapolis, Mina
Vi
HAIR
TONIC
PRIS 30 CENTS.
C. RASMUSSEN COMPANY
721 Se. 4th 8L, Mfcmeepotte, Mul
K'irkemose: Else
Odense: Anna
C. Rasmussen Pub. Co. -""mi.—
Do. Do. Blødt Bind 3.08
Do. Do. Blødt Bind 3.59
Do. Do. Do 3.50
BMigere Bind $1.50 a $2.0@
Danish English. Cloth Bind .M
Swedish Englsih .M
C. Rasmussen Co.,
720—722 So. 4th Street, Mmaeicholis. Wlmm.
C, RASMUSSEN CO,
720-722-724 $0. 4th St, Minneapslit,
RASMUSSEN CO. 720722 So. 4A Street,
C.

xml | txt