OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 13, 1922, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1922-01-13/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

fflsterisk Roman fra det fjortende
Aarhondrede af H. F. Ewald.
Første Bog: —En ubuden Gæst
Hvidestjerne De røde Abllder
Aanderøster Peder Arnoldsøn la
der sig skære nye Klæder Uvila
Mand Stille Tider Vinand
Stolte Alvas Fostermoder
Stærke Baand Løvetands Fnug
Hr. Verner og Fru Ingeborg
Hans faar en Svalediik.
Anden Bog:—Klavs Dirk I Sank
ts Jørgens Vold Fint Spind
En ny Forbundsfælle Reineke
Fos Broder Esbern I Soel
bjerg Klosterkirke Halv Fragt
Ebbe Strangesøns Mindegave
Ebbe Strangesøns SkriftemaaL
Anden Bog:—Sank te Knud Otto
Skinkel lover Hr. Peder Guldsko til
hans Hest Den skjulte Tidsel
Hvad der stod skrevet i Stjernerne
Hvad Hilleborg ønskede Hos
Peder Hogenskild I Abildgaarden
Undsigelse Persenober—Dron
ningen værner om Landefreden
Gode Mænds Raad.
Historisk Roman af
H. F. Ewald.
Et Triumvirat Gudernes Yndling
God bless the Queen Zaire
Hos Magistratsskriveren Masker
En Kærlighedsroman Gour
mand bliver Konferensraad Paa
Fredensborg Et collegium politi
cum De brutale Klappere Et
H. F. Ewalds
HISTORISKE ROMANER
Tidsbillede fra det femtende
Aarhundrede af H. F. Ewald.
Første Bog: Hvis Ærinde Mester
Klaus red Hendes Naade Rin
gere end en Vanbyrding I Bolt
og Jern Store Syner Hille
borg Otteedatter Elleskudt
Højt Spil Jataganen eller det
flammende Sværd Jeppe som
Spaamand Blodets Baand.
Første Bog:—Broder Stefan Nat
tevagt Haarde Vilkaar Knap
Gæstfrihed Lurtoner Folkets
Mand Aage Stigsøn holder paa
Skaftet og sværger Kvælning
Aage Stigsøns Forlover Bag stær
ke Mure.
Vi har kj#bt hele Restoplaget af disse udmærkede Bøger og sender
dem portotrit til vedføjede lave Priser, samt nye Boglister.
VALDEMARSTOGET
Paa Sjørring Fru
grethe Esgesdatter Hr. Buris og
Uden Kirsten—Jens gaar sin Skæb
ne i Møde Strenge Tider Pan
tebrevet Hjemkomsten Biskop
Oluf bærerSejren hjem Biskop
Oluf gør Skridtet fuldt ud En
INDHOLD:
Alle »la ronstueode B*er faas straks «d Ind«~»ui—
Af H. F. Ewald.
80 Cents
T.
En Landsbytragedie Mortensgil.
Bonwn i te Dele. 391 Sider. Heftet ..
Historisk Rnman af
BL F. Ewald.
Løfternes Stund Lykkens sikre
Ankergrand Le roi s'amuse
Traktatbrud Brudefærd Jor
defærd Madame En tete a
tete Aldbiades og Sokrates
Paa Ærens Tinde Studiosus la
men taus En. Autodafé Papa
En Mellemmand Hertugeligt—
Kureren fra Korsør Den egent
lige skyldig* I Krigene Tid
558 Sid« 43 Kapitler
Fjerde Oplag.
Tredie Bog:—Sylvia og Broder B»
bern riste Runer for hinanden
Alva gør det hun nødig vil Btia
faar sig en ny Fæstemand Vis
dom, Daarskab og gode Varsler
Gud Amors Regimente Opbrud
Goternes Ven Dødedansen paa
Fjælamvr Krig med Kvinder.
Fjerde Bog: Terningerne kastes
Slaget ved Visby De Goters
Konge De levende og de døde—
Naadens Tid Valdemar den Onde
Dobbelt Brudefærd Kurs lo
ver at være paa Staden Folkets
Dom Dyrekøbt.
KNUD GYLDENSTJERNE
513 Sider 45 Kapitler.
Femte Oplag. $1.00.
INDHOLD.
Tredie Bog:—Blandt Frænder —MM
Forbundstolle Det skønneste ved
Aage Benediktsøn Hvad der fat
tedes Eiler Bryske Kort Fejde
og nødtvungen Fred Axelsønner
ne Knud Konge Åage i Fæng
sel Hans Mule bøjer sig for
Skæbnens Bud Broder Simeon
mister en Ven, men finder det, som
mere er Aage skifter Herre.
Fjerde Bog:—Kongevalget Her
tug Adolf En slagen Mand
Aage rider til Perlestikkeren
atter 1
K°Pds
Den Skotske Kvinde paa Tjele.
livsbillede fra Reformationstiden. 600 Sider.
rette Herres Brød
EUer Bryske mødes med sin
værste Fjende Hilleborg frister
Skæbnen Aage rider ud at spejde
Øjne aabnes Regnska­
bens Time I Sankt Mikaelis Kir
ke Slutning.
368 Sider 23 Kapitler.
85 Cents.
INDHOLD:
Kærlighedshof Halsløs Gerning
Dronningen lider et Nederlag
En Hindring som fjernes De sid
ste Dispositioner Kehraus
Adieu. Madame! De røde Roser
Hos den døde Ved Fuglestan
gen Eksekutionen I Celle.
NIELS EBBESON
Historisk Roman af H. F. Ewald.
Fjerde Oplag.
Pris SL00
354 Sider S3 Kapitler.
Pris 75 Cents.
INDHOLD.
Anden Bog:—Fuglesang og Krigs
døn Vel mødt Guds Moders
'ENS GLOB DEN HAARDE
Historisk Roman fra det trettende
Aarhundrede af H. F. Ewald.'
Yndling,— Svogerskab Fredløs
Brudt Nøglet redes ud til Bnden
Judica Nat Te Deum lauda
™us Forstødt Under Egen
Kongens Knabe Den sidste Dyst.
INDHOLD:
BLANCA
Novelle af H. F. Ewald
325 Sider 21 Kapitler.
FORTÆLLINGER
307 Sider 84 Kapitler.
75 Cents.
Gro Mar- Forsmag paa Himmeriges Glæder—
Flugt Gode Raad Miraklet
Redegørelse Paa Riberhus Ea
Graven Ære og fflram
Velkomst Bud fra Børglum
Hovedkulds Raad Ventetid I
Hvidbjerg Kirke Jens Glob fuld
fører sit Værk.
sf K,s
Andes Oplag.
85c
8 Fortællinger.
INDHOLD:
T—!?
11
An^reb
En Omvej.
GRIFFENFELD
INDHOLD:
364 Sider 32 Kapitler.
85 Cents.
Anna ardenberg
Historisk Roman. 408 Sider. Heftet
Hvis Æren var Les plaisirs
innocents En Qphftlmoirnnfafon.
ce Kongen faar gode og ærlige
Raad Den sidste. Hoffart
Plyndring Hvad der afgjorde
Sagen Enkedronningen køber sig
ny Sko Pietate et justitEa
Værre end Døden Brikkerne flyt
tes Bt Skriftemaal Les r1^1
sirs des heros Griffenfeids sid
ste Stordaad.
Dronningens Jomfruer
Heftet 85 eentb.
FOR
SORETHROKT
En øm Hals, som forsømmes, kan
føre til Lungebetændelse, Halsbetæn
delse og kroniske Halslidelser. 25
Cents Anbringelse i Hoff's Liniment
vil maaske spare Udgifterne til en
Gravsten. Enhver skulde vide, at
Hoffs Liniment er udmærket til at
gurgle Halsen med og kan altid bru
ges med gunstigt Resultat.
Hvis man har smertefulde eller øm
me Muskler, etc., kjøb da en Flaske
Hoffs Liniment og gnid det ømme
Sted, og man vil straks føle Lindring«
Hoffs Liniment har sparet mange
Tusinde Hjem store Doktorregninger.
Resufltater garanteres faas i
eg
60c
30c
Flasker hos alle Apotekere
eg Handlende, som har Ordre til at
tilbagebetale Pengene, hvis ikke til
fredsstillende.
Johnson Bros, & Go«
Helbreder Rheumatisme
Mave- og Nyrelidelser. Auto Toxaemeia,
NervSsitet, Eczema, eet. Ledet af Skan'
dinavisk Læge,
Undertegnede er af Dansk Folke
forbund udnævnte til at være Dansk
behjælpelig ved at købe Land i Otse
I go og Delaware Countiér, N. Y.
R. F. D. 4, Cooperstown, N.Y.
betalt ned køber en Farm.
•P'vU Ingen yderligere Betaling i
Aar ingen Tørk« ingen
0,e,,,*mmel,er
fineste Sædarter, Grønsager, Frugt, Kløver
Mejerie. Honning, Stort Marked, ingen
Sand,, Sten, Sumpe eller Alkali frit Brænd-
sel noget af det rigeste i Wisconsin. Skriv
i Dag se hvor godt Mænd med faa Penge
72
g*r sendte smukke Blomster og
var repræsenterede ved Begra-
Lake Amelia Kvindeforening
afholder Møde paa Det Danske
Ungdomshjem,
Centralkomiteen.
Den danske Centralkomite hol
der Møde i Aften (Torsdag) Kl.
8 i The Mayors Reception Room
paa Raadhuset. Vigtige Spørgs
maal foreligger til Forhandling,
saa alle Medlemmer maa ende
lig give Møde.
Selskabelig Sammenkomst.
Paa Lørdag Aften holder Da
nia selskabelig Sammenkomst
Kl. 8.
Til Danmark.
Uldvarefabrikant og Forhand
ler Chr. Nelson afrejser paa Lør
dag paa en Forretningsrejse til
Danmark. Han vil ogsaa besøge
baade Tyskland og Frankrig.
Venter at være hjemme igen i
Marts Maaned.
Bortrejst nogle Dage.
Pastor Ottar Jørgensen rejste
Søndag Eftermiddag til Askov,
Minn., for at holde en kort Fe
rie i sin Hustrus Forældres
Hjem, hvor hun allerede havde
været nogle Dage. De kommer
tilbage i Morgen.
Foredrag om dansk Landbrug.
I Aftes havde U. af
Dødsfald. Lprogforholdene. En stor
Forsamling paahørtp med Inter
Mrs. Th. Madsen døde forrige
Onsdag under et kortere Ophold drag.
hos sin Broder Karl Mortensen,
velsen, som skete fra Engers Lo-:yil
kale i Fredags Eftermiddag un-
der stor Deltagelse. En Søn af
afdøde er Mr. A. Madsen,
3620
esse det
i
Luck, Wis. En Datter fra Mon- Maskerade.
tana naaede at være hos sin' ,,
,, Den største Maskerade, som
Moder de sidste Dage, hun le- ,,
0
Aar gammel, var Enke efter ,, v 1
løbe af Stabelen den
Thomas Madsen. Familien var
vel kendt og afholdt i vor dan
ske Koloni. Mrs. Madsen var i
nogle Aar Formand for St. Pe
ders Kirkes Kvindeforening og
nu Medlem af Lake Amelie
Kvindeforening. Begge Forenin-
1922,
E.
42.
Torsdag Eftermiddag den
St.,
19.
Ja­
nuar.
Mrs. Axel Seirup indbyder
Medlemmer og Venner.
Menighedsmøde.
I Morgen (Fredag) Aften Kl.
8 afholder St. Peders Menighed
sit Menighedsmøde i Kirkens
Forsamlingssal. Alle Medlem^
mer bedes møde.
Besøg.
Pastor Alfred Jensen og Hu
stru, Cordova, Nebraska, som
har aflagt Besøg hos Mrs. Jen
sens Forældre i Menominee,
Mich., standsede paa Hjemrej
sen her. i Byen Søndag over,
hvor de deltog i Gudstjenesten
i St. Peders Kirke og senere be
søgte Venner og Kendinge og
overværede Mødet paa Ungdoms
hjemmet.
Mr. Th. Steenberg", Hutchin
son, Minnesota, og hans Datter
Lærerinde 1., Ada Sternberg,
Askov, Minn., har besøgt Slægt
og Venner i St. Paul.
34.
1905
Hr. Friis har opholdt sig her i
Landet en Tid for at studere den
kooperative Bevægelse. Han har
under dette ogsaa været her i
Byen og Egnen nogle Uger og
bl. a. besøgt den danske Koloni
i Askov.
Foredrag om Sønderjylland.
I Søndags Aftes talte Hr. F.
B. Friis paa Ungdomshjemmet
om. Forholdene i Sønderjylland,
særlig om hvorledes der fra den
10 danske Stats (Lovgivnings og
Administrations) Slde i
skaber værdifulde, ideale Hjem Lier R. ,, 1 1 11
Loveland,
Bldg.,
Minneaqolis, Minn.
det
Aar,
6er er gaaet siden Genforeningen,
er bleven arbejdet paa at bringe
alle Forhold ind under det fælles
danske paa en god Og retfærdig
Maade, og ligeledes behandle de
Tyskere, som nu findes i Dan
mark, hensynsfuldt og retfær
digt. Han forklarede baade de
økonomiske og de aandelige For
hold og Tilstande, særlig Skole-
klare og jævne Fore-
XT
Thorvaldsens Loge Nr.
Kl.
45
8
af D.
,,
B. S. nogensinde har afholdt, vil
21.
Januar
Aften. Der bliver fem
store Præmier, en for den smuk
keste Dame, en for den smukke
ste Herre, en til hver af de to
mest komiske Dragter (en Herre
og en Dame) og der vil blive gi
vet en stor Præmie til den bedste
a£ dc mange
komme Naar
Grupper, som vil
Masken er falden
der bHve serveret
ninger Musik og
ld
Aftenen
4129
Harriet Ave., som er Superin
tendent ved C. A. P. Turner Co.,
hvorfra der var kendt en ual
mindelig stor Blomsterdekoration
til Jordefærden.
Forfrisk-
Morskab vil
Ny Boulevard.
Mr. Theodore Wirth, Superin
tendent for Minneapolis Park
system vil i sin aarlige Rapport
stærkt anbefale, at der snarest
bliver anlagt en Tværboulevard
gennem Sydbyen, ad
31.
1
Street
fra Lake Calhoun til Powder
horn Park og derfra videre ad
Street til Mississippi, hvor
den vil ende lige overfor Vest
enden af Summit Ave. i St. Paul.
Engang burde saa disse to for
bindes med en Storbro over Flo
den.
I Bedring.
Oscar Jørgensen af vor Kon
torstyrke har maattet holde Sen
gen nogle Dage, men er dog hel
digvis nu i god Bedring.
A. Bobjerg, som laa til Sengs i
sidste Uge, er "on duty" igen.
Til Lykke.
I Dag fylder vor Kollega,
"Amerika"s Udgiver og Redak
tør Professor Rasmus B. Ander
son, Madison, Wis.,
specielle
H. F. EWALD
Svenskerne fiaa Kjronborg
Jubilæumsudgave
gennemarbejdet af Marius Dahlsgaard,
Illustreret af E. Henningsen.
Første Del indeholder: Syner. -—Ved Tjørnehækken. Fru
Helle Lene. Kongemødet. Krig. Påa Valby Bakke. Et
Naadeløst Herskab. Mælske. Kong Karl som Artilleris^-—
Hilsen og Svar. Kong Karls Arvebrev. Rømmet. To Hol
stenere.— I Nattens- Mørke.
Anden Del indeholder: Inden lukte Døre. En ny Ven.
Peer Olsen som Dobbeltgænger. Troskabsbøgen. En Snare.
Forstødt. Tung Luft. Autor. Under Jorden. Flugt.
Godt Følgeskab. Dyrt købt. Den bitre Kalk. Det sidste
Solglimt. Vigtigt Budskab. Afvæbning. Hans Stenvinkels
Brudegave. Slutning.
Faas portofrit tilsendt ved Indsendelsen af $1.5° pr. uindbundet
Eksemplar og
$2.25
for indbundet i Pragtbind.
V _V-
Am
76
Aar. Han
er trods denne Alder endnu i
fuld Virksomhed, og vi benytter
Lejligheden til at ønske til Lyk
ke paa Fødselsdagen i Haab om
endnu en Række gode Aar for
den gamle Kæmpe.
Atter borte.
Holger Jørgensen, der holdt
Ferie hjemme, er nu atter rejst
til Des Moines, hvor han fort
sætter sine Studier ved den dan
ske Præsteskole.
Georg Brandes
ind­
budt til Møde med Foredrag af
Hr. F. B. Friis om danske Land
brugsforhold. Da Bladet gik i
Trykken, før Mødet blev holdt,
maa vi gemme en nærmere Om
tale til næste Uge.
80
Aar.
80
Aars Fødselsdag.
Professor Stanley Rypins af
Minnesota Universitet vil for
tælle om hans literære Virksom
hed. Danske er velkomne, selv
om de ikke er Medlemmer af
Clubben. Lunchen koster
Qents. Tiden er Lørdag den
Februar Kl.
12.30.
45,000
$5.
50
4.
"Visiting Nurses".
Ovennævnte Forening holdt i
Mandags sit Aarsmøde i West
minster Kirkes Kapel. Af det
meget interessante, som gennem
forskellige Rapporter og Taler
kom frem ved den Lejlighed, skal
vi nævne Superintendenten Miss
Eva Andersens Oplysninger, at
tæt ved
Sygebesøg var af­
lagt i det forløbne Aar, og der
var sørget for
6,000
syge og
Mødre med spæde Børn.
600
En Bog af Fred. M. Hinch.
Vor Landsmand Sagfører F.
M. Hinch har nylig udsendt
tredje Udgave af sin Bog "Amer
ican Notary and Commissioner of
Deeds Manual". Den handler
om Notaries Publics Rettigheder,
Magt, Pligter og Ansvar ("lia
bilities"). Prisen er
For­
Var meget nervds. "Jeg plejede
at være saa nervøs, at mit hele Leg
eme rystede", skriver Hr. Halvor
Jacobsen fra Kenyon, Minn. „Jeg
sov meget lidt, havde ingen Appetet
og alt hvad jeg spiste, foraarsagede
frygtelige Smerter i min Mave. Jeg
var ogsaa plaget med Forstoppelse og
Smerte i min Ryg. Jeg konsulerede
forskjellige Læger og prøvede alle
Slags Mediciner, uden at det hjalp.
Takket rare Dr, Peters Kariko er jeg
bleven befriet fra alle mine Plager og
emu i bedste Velgaaende". De
mærkværdige Resultater opnaaede ved
Brugen uf dette berømte Urtemiddel
skyldes dets Indvirkning paa Fordøiel
ses- og Afføringsorganerne: det fjerner
udnyttede og fordærvede Stoffer og
hjælper Naturen med at opbygge
stærke Nerver og skabe nyt, rigt, rødt
Blod. Dr. Peters Kuriko bliver ikke
solgt af Apotekere, men leveres af
Agenter, ansatte af Dr. Pete
£?0 A
$30,000,000
20 Year
6%
Dansk Brodersamfund
Det Danske Brodersamfund,
Omaha, Nebraska.
Vi har i Dag modtaget pr. Post Bank Anvisning paa
7410.00 Kroner, som er Assurance efter vor afddde Son som
diide i Amerika, og som jo var Medlem af Brodersamfundet.
Vi fik fra Logen han tilhorte Medelelse om hans Dod, lige
ledes at den havde forestaaet Begravelsen, da han ingen
nære Slægtninge havde i Amerika, og vi var saa inderligt
glade ved at hore han havde Venner der tog sig af hans Be
gravelse paa et fremmed Sted.
Vores S6n var den eneste Stotte vi havde, og han var alletider sae god
imod os, og hvis ikke han havde været saa betænksom at efterlade sig As
surance til os, saa havde det næsten været umuligt for os, at slaa os igennem
paa vore gamle Dage.
Vi takker begge af vore ganske Hjerter for den Bistand ydet os, og for
hvad Brodersamfnndet har gjort for os, ligeledes for den Promtphed med
hvilken hans Assurance var udbetalt.
Breve of ovennævnte Slags modtages jævnligt fra Arvinger hvis Slægtninge
var Medlem af Brodersamfundet.
Indmeld Dem i Dag i den nærmeste Loge.
Dr.Pctcrs Kuriko
er et Legemiddel, hvis Fortrin et anerkjendt. Den er
vidt forskjellig fra alle andre Mediciner. Den kan have
fine Efter lignelser, men der findes intet, som kan sammenlignes med den.
Dm forbedrer Blodet Den befordrer Fordxiielsen
Den regulerer Maven Den virker paa Leveren
virker paa Nyrerne Dm beroliger Nervesystemet
Dm nærer, styrker og giver fornyet Livskraft
Den er kort sagt en Familie Medicin i Ordets fulde Betydning og
burde findes i ethvert Hjem.
Sslges itfe af Apotekere. Folk forstzues direkte af
&
Sons Co#
1 ftosaba)
GIGTLIDENDE, SE HER.
Hade's Rheumåtic Remedy bør prøves af enhver, som lider at Gigt 1
af dens mange Former. Mange er de, som velsigner denne vidunderlige
dicin. Pris pr. Flaske $1.00, som vedlægges orderen.
Rude's "Specific Capsules" "The Pink Capsules" forebygger eg liaåzw
i forbavsende kort Tid La Grippe, Influenza, Malaria, og al Slags Feber. B#t
findes i ethvert Hjem 25c og 60c pr. Box, portofrit tilsendt
Disse og mange andre udmærkede Husmediciner er tilberedt al den be
kjendte norske Apoteker og Kemiker O. B. Rude, og forhandles af:
Agenter ønskes. O. B. RUDE DRUG COMPANY, Iné*
5663 Fifth A veerne. BreeUye, N. I.
En ny Opfindelse i Fodpulvere absolut garanteret til at standse
ubehagelig Lugt fra Fodsved ogsaa godt for Vabler eller Smerte i Fødder
ne. Penge refunderet, hvis ikke som garanteret. Tilberedt alene af
Til Salg i alle Drug Stores.
/tMAM en halv Mil fra Anoka, ved Hovedvej, Telefon Linje. 45 Acres
wO VvlCw dyrket. Resten Skov og Græsland, Sort Sandmuld, jævnt eller
lidt bolgeformigt, Fenced og cross fenced, ingen Sten,7 Vær
eiser Hus med Kælder oe Ciserne. Stalti til 21 Kreaturer, Plads til H*. HGnsehus
Svinehus, Granery, 30-Tons Silo, god Brtind, Ideel Beliggenhed, Smuk Plads med
mange Tre^er, 2 Heste, 9 „grade" K6er, 3 Kviger, 5 Kalve. 2 Svin. Plov, Radrenser
Harve, Diéc, Slæde, Vogn, B6rive, Coin Binder og Planter, Slaamaskine- Farm og
alt koster kun $11,000 deraf $4,0C0 Cash, Resten 6 pCt. Rente, Oveitagelse Sstraks
kriv efter Liste af andreFarme. IQHN BENNER. Anaka. Minn.
Kongsberg og Opl.s Privatbank
KONGSBERG, NORGE.
i
ll for .Indskud paa 6
Maaneders opsigelse,
THE THOMSEN
UsiMge «ij Hydriatic laititite
(ESTABLISHED 1902)
Me­
i*
0
1
O

CAROLINE MATHILDE
356 Sider
Valdemar Krone'sUngdomshistorie
C. Rasmussen Co.
720-722 S. 4th St. Minneapolis, Mink.
Can ship to you Fresh Frozen Herring1
taken from the lake daily and frozen on
ice or snow, at the following1 prices:
Round Hérring in sacks, per 100 lbs. $8.50
Round Herring in boxes, per 100 lbs. 4-00
Round Herring in boxes, per 50 lbs. 2.50
Dressed Herring, per lb 051-2
Fresh Salted Herring, per'100 lbs. 4.00
Canadian Pickerel, Round, per lb. .08
Canadian Pickeral, Dressed, .10
Wall* Byed Pike, Round. .13
i Whiteflsh. Round... \16
Lake Superior Trout. Dr ,1?
Alaskan Salmon. Dreaded.. .15
Chicken Halibut, Dressed.. ,16
All fish guaranteed to be strictlv fresh,
Order early.
JOHNSON BROS. & CO., Desk B.
TWO HARBORS. MINN.
SULPHUR SPRINGS and HUD BATR SANITARIUM
or J. J. Leonard, Mgr.
JORDAN. MINN.
Land i New York.
Anker I. Norbjerg J. P. Lindberg
E. Meredith, N.Y. Laurens, N. Y.
Hans J. Madsen,
Plymouth
Minneapolis
vede. Mrs. Madsen, der blev ca.
I RT e* K(l n/l AAM Li n «1« AM
C. RASMUSSEN COMPANY
720-722 South Fourth Street
Minneapolis, Mimi,
The Saturday Lunch Club vil
ved sit næste Møde i Unitarian
Church Basement, 8. St. og La
Salle Ave., højtideligholde. Georg
Brandes's
New Issue
læggerne er Callaghan & Co.,
Chicago, 111.
Fahrnéy & Sons Co., 2501 Washing
ton Blvd., Chicago, 111.
Kingdom of Denmark
External Gold Bonds
Dated January 2,1922 Due January 2,1942
Denominations $500 and $1000
A Direct Obligation of the Kingdom
of Denmark'
Callable only as a whole at 105 on any interest date.
Price 94.50 to Yield 6.50%
Detailed information upon request.
Drake-Ballard Company
207 Palace Building MINNEAPOLIS Atlantic 8450
2. Nov. 1921
Med megen Agtelse,
(Underskrevet at hans Forældre.)
Dr. Peter Fahrney
2501*17 Washington Blvd. Chicago, III.
(LevereS toldfrit
Saskatchewan Farm Mortgages
Payable in United States money. Yield
8 per cent and per cent, and offer cer
tain elements of safety and strength]great
er even than those of Minnesota or Dakota.
Call, and we will explain, or write to
Scandinavian-Canadian Land Ctmpany
613-14 Phoenix Bldg. MINNEAPOLIS, MINN.
(Established since 1903)
Manufacturing Chemists Apothecaries,
Alpinia Foot Powder
Peltzer Pharmaceutical Co., 429 Cedar Ave.,Minneapolis, Minn.
211 LaSaHe Bldg. MhweipeU*

xml | txt