OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, April 01, 1885, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1885-04-01/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

MINNEAPOLIS.
sin bostad, Ö814th ave. S. B.
CR00N0UIST & PETERSON.
J. O. Weld
.G. H. Woods
Thos, Downs
C.C.Richardson
..Phineas Phelps
Geo. W. Cosley
E. C. Babb-
Föreningen* hufvudkontor Ir 1 Bed Wing,
Minnesota.
Inträdesafgiften är $6.00
S K A A K N O N S A E N E N 1 A 1 8 8 5
PATENTER.
CHAS, P.. STEVENS
9, 11 & 13 South Fifth Strået,
(Nav H»nn»pin Av*.) r-J
Dr. Bunce.
Noithwestern Infirmary
MINNEAPOLIS. MINN.
Wholesale Grocer»,
226. 228,280. 92. 234 A 236
K 3rd Htr.. St. Pant Mini»
THE NATIONAL
Y O O S A N N O I O N S W O E S A E & E A
300,000 Äw Jeravags Land
300,000 Acres Guvernements-
Curtiss 6l Anderson
Minneapolis
Washington & Hennepin Avenues,
(THE HOSPITAL DRUGSTORE)
'323 E. Seventh str. 323.1
|8T. PAUL,, MIM.
828 E. Seventh str. 828»
OF MINNEAPOLIS
President.
a IIVIIMI I I* III Jl 1 lllll Cor. 5th and Klliita lita.
i u i u u u i i i u 8 a u n i a n
S. Pillsbury.
AAA AA c. A. SMITH & CO.
Vice President.
NICOLLET HOUSE BLOCK.
Wisconsin Central Line.
HKTAIjDT K Ai'iTAb 100000
ÖFviijibKorr 10,000.'
Bankon Ktablerades den 1 Februari, 1087.
N icollet House Blook. Minneapolis, Minn.
The Scandinavian Mutual
Hufvudkontor: ^9 Wanh. ave S. Miuueapolis Minn.
Chas Senson, A. C. Haugon, J. S. Paulson,
Afgåendetåg: Fr. Minneapolis.
Till New Riohmond, Chippewa Falls, Bau Claire,
Stevens Point, Wapaoa, Nee nab," Menastaa, 7^01.m.
Hcandla Bank. Iittriiet af C/odar Avenue och Fonrth Street.
Mi a neap
oils Minn.
J. H.iPaulsoriv
Minneapolis, Minn. 4
P. O. Boi 648. 1
8.00 f. m.

OBS.
det af stridigheterna i Afghanistan. Hvad
som ännu mer satt sinnena i rörelse är, en
från Konstantinopel inlnpen underrättelse,
som förmäler att Turkiet antagit Bismarks
r&d och ingått en allians mot England.
Österrike. Från Wien meddelas att
den österrikisk ungerska tullkon erenaen
nu enats. Enligt Ungerus örn lag antogs en
••entuel tullförhöjning på span mål, mjöl
och malt af samma storlek eom Tyskland*
toll. P& Österrikes fö slag antogs en ever
tnel tullförhöjning på ett större a tal indu
striartiklar, deribland ullvaror. Jerntu!
lens höjande blef föremål f5r någon
dryftning.
Tyskland. Bismarck erhöll härom
dagen på sin födelsedag en gåfva af icke
mindre än 2,300,000 riksmark ($575,000).—
Tyska 'Reichaanzdger" har till varning
för tyske redare och kaptener publicerat ett
meddelande af franska sändebudet, att
Frankrike under fiendtl'gheterna med Ki
na skall bekandla ris såsom knäkorn rå
tand. De varor, som för öfrigt föret) ädes
Tis hänföras under samma kategori, äro:
eld
vapen, blanka vapen, krut, andra etploeiva
ämnen, salpeter, svafvel och dylika före
mål, som kunna finn* användning i krig.
Schweiz. Om det attentat, som var på
tänkt mot schweiziska förbund »palatset i
Bern, föreligga nu några enskildheter. Det
förråddes af en medlem af anarkistpartiet,
på grund af hvars antydningar förbudarå
det tog i förvar vissa bref och, enligt den
rätt grundlagen gifver det, lät öppna dem
I brefven föreskrefs i minsta enskildhet,
huru förbrytelsen skulle utföras. Helve
tesmaskinen skulle på attentatsdagen föras
af en dermed betrodd person fran Wabern
till Bern och ställas på noga utviaadt ställe
i förbundspalatset. Urverket skulle gå en
half timme, hvarefter explonon »kulla ske.
Strax dessförinnan skulle en större eldsvå
da anläggas i en bredvid liggande af fatti
ge bebodd stadsdel, hvarigenom uppmärk
samheten skulle riktas dit och uppgiften
undet lättas för förbrytarne. Upptäckten
har föran ledt en raszia mot anarkister i
Bern, Zyrich och andre städer. Ensamt i
Bern häktades 23.
Frankrike. Luftseglaren Louis Go
dard, som före 1870 väckte mycket uppse
ende för de luftfärder, han företog tillsam
mans med Nadar, och som under Paris' be
lägring for med en ballong från den inne
slutne staden till Tours,der nationalförsvars
regeringen uppehöll sig, har e'ter långva
rig sjukdi afliiiit. Ett internationell so
eialistmöte hölls härom dagen 1 Paris, be
sökt af omkring 4,000 personer. Ett sände
skap al engelske arbetare, fördt af parla
mentsledamoten Burt, öfverlemnade en
adress, hvari påyrkades san verkan mellan
engelske och franske arbetare. Burt gjorde
gensaga mot försöken att väcka split mellan
England och Frankrike samt förklarade,
att stunden nu vore inne att lösa alla me!
lanfolkliga tvister med skiljedom i stället
för med våld. Till sist antogs ett möte*be
slut, deri gensaga göres mot eröfringspoli
tiken och uttala* sympati för alla nationers
arbetar?.
Egypten. Faragh pascha, Gordees
förrädare, lär blifvet hängd, om man får
tro ett meddelande iden i Alexandria utgi'
na arabiska tidningen "Nagara". Han ha
de fått löfte på 150,000 tha!er (Maria The
reeia-thalern är det i dessa landsdelar änna
gängse myntet), så snart Khartum vore i
mahdins känder men han fick endast 80,«
000. Och då Faragh beklagade sig häröf
ver, lät mahdin hänga honom. Om mah
dins härorgarisstion meddelas följande:
Mahdin har i sin härindelning återuppta
git de gamle kalifernas system. Tio man
utgöra ett "brödraskap" under den äldstas
kommando tio Bådana brödraskap bilda ett
Kompani, i spetsen för ilket står en "fe
rik". Tio sådana kompanier utgöra till
aammans ett regemente under en amir, som
under sig har hvad mau kan kalla en öf
verstelöjtnant. Hvarje kompani har som
härtecken en linnetana. På denna fana
•tår mahdins tecken—två korslagda Bvård.
Färgen är olika och rättar sig efter reg*
mentens färger. Man har röda, hvita, grö
na, röda och hvita samt gröna oeh hvita i
gementen. Utmärker sig en soldat, får han
en hedersbelöning och befordras, d. v. s.
blir den förete, andre o. s. •. i sitt brödra
skap. Utmärker han «ig -ter, kan han
blifva ferik eller emir. Mahdin sjelf är
omgifven af 10 emirer, som bilda hans ge
neralatab, 10 ordonnanseffioerare ooh 4 fan
bärare.
Ti 11 känn agifvande.
Goodhue-distriktet af Minn.-konf. håller
sitt nästa inöte i Lake City. Minn., och
börjar det derstSdes tisdagen den 7 April
1885 k). *8 e. m.
Samtalsämne: 1 Tim, 1:15.
Gustav BJUR,
sekr.
Gudstieniter.
Dra Sy. Bv.
Luth.
auousta i»a voBSAitmf-
GBN håller sina gudstjenster i kyrkan på llth
Ave. och 7: de gatan söder alla söndag-ar kl.
V411 f. m.ochHS e. m. Första söndagen i hvar
je månad nattvardsgång och intagning af nya
medlemmar. Söndagsskola kl. 3 e, m, samt
svensk bibelklass. Hvarje onsdag predikan
kl. ^8 e, m. Dörrarne hållas stängda under
predikan derföre är det nödvändigt att kom
ma i tid så att man kommer in. Ungdomsför
eningen möter i kyrkans basement torsda#s
qväll kl. e, m. Hvarje fredag bönemöte
kl.H8e. m. "On the River Fiats hålles sön
dagsskola hvarje söndag kl. 3 e.
ax.
och
predikan hvarje tisdag kl. H8e. m.
Kommen landsmän till Herrans gårdar och
fröjden eder i lefvande Gud. Församlingens
paS«or Johannes Ternstedt träffas i sin bostad
hvarje dag fr. kl. 8—» f. m. oeh kl. 6—T e.
nr. 1316 7th str.
Ien sv. ev. luth. Bethlehemsforsamlingen 1
North Minneapolis håller sina gudstjenster
hvarje söndag kl. Hll f. m. och 548 e. ni. Sön
dagsskola kl. 3e. m. Gudstjenst hvarje tors
dag kl V48 e. m. Kyrkan är belägen vid 6th
str. mellan llth oeh 13 avenues North. A. J,
Enstam, pastor. Hostad: 1015 8th str. N.
Bmanuelsföcsatnlingen af östra Minneapo
lis håller sina gudstjenster hvarje sönd. f. m,
kl. half 11 och kl, halr 8 e. m. samt hvarje ons
dag kl. half 8 e. m. Söndagskola kl. 3 e. m,
Kyrkan är belägen vid hörnet af 5th str. och
4th ave. south east. Pastor
n.
St.John's English
Melin träffas i
Ev.
Luth, Church
8th
Ave. nära 5th St. Gudstjenst hvarannan sön
dag kl. 10.30 f. m. och hvarje söndagsqvftll kl.
7.30 e. m. Söndagsskola kl. 3 e. m. Rev. G. H.
Trabert pastor, 724 S. 5th Str.
Bad. Varm- elektriska och förbättrade
inrkiska bad. Biljetter säljea i Sanborns
Bokhandel 327 Washington Ave. 8. Min
neapolis.
"Smultron, de första af detta år, såldes
i torsdags till fl 25 pr "box" här i staden.
Arbetet å vattenledningen har börjats
men utan god framgång. Kälsn gör ännn
för starkt motstånd.
Dödsfall. Mrs. G. Anderson afled i
ondsdags i sitt hem, 1601 Marsha 1 s*., östra
divisionen, i en ålder af 69 år.
*'Ward-Caucus" hade efter flere
apphäfda bestämmelser ändtligen beslutats
att hållas förliden fredag af tredje wardets
republikaner.
Falskmyntare. En Bnickarevid namn
O. Heme arresterades förliden vecka för
utprångling af ett falskt tio dollars guld
mynt.
Krossad. En arbetare i Washburn
"C" qvarn vid namn C. Dixon blef för ett
par dagar sedan krossad mellan ven ne
lastvagnar.
Fruntimmers-massmttte hölls å
Market hall i onsdags i och för konsulta
tion angående nomination af medlemmar
inom skolstyrelsen.
De skandinaviske absolutisternas för
ening afhöll förliden onsdags afton i Harri
sons hall en talrikt besökt och ganska ange
näm literär-musikaiisk fest.
Till superintendent för Minneapo
lis parkanläggningar har Mr M. W. Berry
från Chicago blifvit vaM. Han har haft
dylik anställning i Chicago under tretton
års tid.
Urfabrik. Om han röner tillräcklig
uppmuntran och understöd, ernår W. E.
Robeits från New York anlagda en urfa
brik här i staden, der den dagliga tillverk
ningen skulle uppgå Ull 500 stycken.
Bristfälliga trottoarer äro staden dy
ra. Pandora Thomas föil härom dagen å
en sådan, erhållande några mindre kontu
sioner och har nu tillerkänts närmare 9600
i skadeersättning.
J. B. Norgtrum föll igenom då repu
blikanarne uppsatte kandidater till "Alder
men". Han torde dock likafullt uppträda
som kandidat och påstås kunna påräkna
understöd af 350 skandinaver inom sjunde
wardet.
"Boksamling." Fyra hundra herrar
och damer besökte i torsdags afton "Unga
mäns kristliga förenings" lokal, byar och
en medförande som present en bok eller
tidskrift. Ett praktiskt sätt att åstadkomma
ett bibliotek.
Ett möte i syfte att uppväcka mera in
tresse för stadens allmänna skolor och för
bättra skolgången hölls i fredags i "The
Friends' möteslokal. Flere skolmän och
goda talare uppträdde. Mötet yar talrikt
besökt, synnerligan af mödrar.
Bolagsstadgar för "Minneapolis &
Alberta Oil and Land Company" inlemna
des i förra veckan till "register of deeds".
Bolaget har för afsigt an inköpa och bear
beta tol-olje-och mineral-land i Förenta
8taterna och Canada. Grandkapitalet är
$1,000,000.
En herre från Chicago, som varit på
besök härstäde*, påstår med full tillförsigt,
att de båda Bvsterstä^erna inom tio år sko
la tillsammans hafva en befolkning af
500,000. Måtte de nya elementen ej vara
bekajade af sådan "gräslig" afund som stä
dernas invånare f. n. tyckas vara.
Mera lit förspörj e« på sista tiden inom
qvarnarne härstädes. V
at en för rådet och
således äfven rit kraften ökas så smånin
gom. Mjölmarknaden visar äfven tecken
til
11 förnyadt lif. 'TheMiller's Association"
har höjt priset på hvete med 2 oents,i hopp
-A- BIG
i
225 EAST 7TH STREET, ST. PAUL,
Säljer för Hösten och Vintorn Kläder för stora och små till alla priser
och qvaliteter.
Stort lager af Underkläder, Mössor, Strumpor, ra., m, ra. Allt som behöfves för att raottaga den kalla vintern,
Wl s&lia fortfarande BILJETTER till och frän SVERIGE, NORGE och DANHABK till l&gsta priser. BåVK POST MONEY
ORDERS a&lfas så att mottagaren f&r kontanta penningar pä närmaste postkontor. Det äldsta och pålitligaste
Att få afprofva de animaliska födoäm
nen, eom tillföras vår stad, tveks vara sär
deles lockande om man får döma af de sö
kandes antal till den nya befattningen för
köttinspektionen. De flesta sökande taga
dock föga notis om de skyldigheter som äro
med sysslan förenade. Alla hoppas den
skall blifva ''fet kompetens anses öfverflo
dig.
Skjuten. Tidigt en morgon förlidm
vecka hörde nattvakten å 2dra gatan, söder,
ett skott aflonas närheten af kolgården
derstädes, simt såg omedelbart derefter
trenne män komma springande nedåt ga
tan. Då hans stoppsignal ej åtlyddes, aöy
rade han sin revolver samt fälde en af de
Syende till marken. Mannen, som träffades
nedanom knäet, togs till hospital, der han
vårdas, men nekar sig hafva något bekant
om de andra flykting^rne eller skottet.
Vaktkarlen togs i (ängsligt förvar men har
genom mellankommen borgen blifvit försatt
på fri fot.
Den republikanska stadskonventioneh
kallades till ordning å Market Hall kl.10.20
i onsdags morgon af ordföranden W. W.
Sly. Vid nomioationerna rådde endrägt.
Följande "ticket" antogs:
''Treasurer" E. Moulton
"Aldermen":
Första Wardet H. E. Blaisdell
2dra
Sdje
4de
5te
6te
7de
8de
Frågror oeli svar.
(Lagfrågor besvaras af advokaten A. Holt
af firman Ueland, Shores & Holt i Minnea
polis.)
A. Gren, Bnrbank, Minn., frågar:
Har min granne rättighet att dämma upp
ett dike tio rods inuppå mitt land, så att
jag skall få mellan 20 a 30 acres höland
förstördt, då han för 8 år sedan gaf mig
rättighet att dika samt att vattnet skulle
för alltid hafva fritt utlopp den vägen eller
hvad ersättning har jag enligt lagen rätt att
fordra?
Svar:
I?ör att vara en rättighet som inför lag
aktas, så måste den hafva varit skriftlig.
Om den förmenade rättigheten att släppa
ut vattnet öfver grannens land var ett
mundtligt aftal så gäller den ej och han
kan dämma upp diket när som helst och äf
ven fordraskade-ersättning för vattnet som
kommer på hans egendom, om vissa om
ständigheter förefinnes men är rättigheten
deremot skriftlig och valuta arlades derför
så kontrollerar den, och för öfverträdelee af
kontraktet måste full ersättning gifvas.
Minnesota Valley distriktet kom
mer vill Gud, att hålla misaionsmöte souj
följer:
Måndagen den 13 April kl. 2 e. m. i
LittleCoUonwood och på Tisdagen den 14de.
I St. James Måndagen den 13de April
kl, }8 e. m.
1 Kansas Lake Tisdagen den 14de kl. 10
f. m. samt på Onsdagen den 15:de
I West tiveadahl Onsdagen den 15:le kl.
10 f. m.
I East Sveadahl Thorsdagen den 16 kl.
10 f. m., hvilket fortsattes äfven på Freda
gen den l7:de.
C. M. Rvden.
Sekreter.
Allen's Cough Balsam" är ett godt bo
temedel mot tvinsot. All äkta bår sig
naturen J. 1\ Allan, Druggist, St. Paul,
Minn.
For gamla ear
orake man endast Rohjcnk'b Allmänna
Län och Flu88 Pi.^htkb Angriper det
onda genast. Tillskri E. A. Ros »ne, cor.
Sedgwick och E. Division str.. Chicago, 111.
Besörj om din familj I
Hvarje omtänksam familjefader bör Ingå
som medlem af "The Minnesota Scandinavian
Relief Association" det äldsta och största
skandinaviska lifförsäkrings-bolag i Amerika
och derigenom i händelse af dödsfall tillför
säkra sia familj, eller anhöriga ou summa af
$2,000.00.
Inga andra afgifter affordraa utom vid en
medlems död, da ett "assessment" utskrifves
af från $1.10 till $1.40 allt efter medlemmens
ålder vid inträdet i föreningen. För inträde i
föreningen m. m. vände man sig till auktori
serad agent eller direkt till Sekreteraren un
der adress Bed Wing, Minnesota.
"H.
SKANDINAVISKA VEXEL CCH BILJETTKONTOR I 8T. PAUL.
till-
att derigenom erhålla "hard wheat" i
räckliga qvantiteter för denna säsong.
SveiUKa qjukhjelpsföreningen i staden
har beslutat att alla som vilja söka inträde
i föreningen måste undergå doktorsvisita
tion. Dr. Damm är för närvarande före
ningens doktor. Föreningen möter första
tisdagen i hvarje månad kl. 8 e. m. i den
sv. luth. kyrktn, hörnet af 7th st. & llth
ave. South, då nya medlemmar intagas.
Stanna och Läs!
$400 erhållas efter tio år om man insätter
blott §0 cents i månaden. Den bästa och
största sparsamhetsförening, som någonsin
blifvit organiserad. Män, avinnor och barn
—alla kunna blifva medlemmar. Sänd ett
frimärke genast för erhållandet af cirkulä
rer etc, I ill J. A. Htark, gen'l Agt, box 492
Minneapolis, Minn.
Unge män, se hit!
Bered eder på er framtid, genom att ingå i
The Nort western Mutual Endowment Society.
Ni kan dä efter två års förlopp gifta eder och
erhålla *600 eller $700 efter :i år $900 efter 4 år
eller $1,000 efter 5 år. Om ni ej gifter er inom
5 år kan ni likväl erhålla WOO. För erhållandet
af vidare upplysningar besök eller skrif 1
föreningens generalagent J. A. Stark No. 31»
Nicollet Ave., rum 24 eller O Bo* 4U2, Min
neapolis, Minn. OBS, Agenter önskas,
Sänd Hs rriuifirko, lft ni önskar svar.
P. II. GUNCHEL,
89 Boston Block, Minneapolis, Minn.
Kådgifvare och prokurfttor rörande patent
frågor. Har sex års erfarenhet i detta speoi
ella fack samt tretton års erfarenhet såsom
jurist.
A. DfiLAND, A. J. 8HORK8, A. HOL
Norsk. Amerikanare. Svensk.
DELAND, SHORN, HULT,
Ad.vols.ater.
47 Washington Ave, Month,
Minn^anolifi. Hinn.
MINNEAPOLIS, MINN.
Ocoiv,
Aron,
strupen,
LUNCORNA,
KATARR, ANDTÄPPA och RHEUMATISM
behandlas med stor framgång. För snabb
lindring eller varaktig bot garanteras.
PRIVATA OCH CHR0NISKA
Sjukdomar af båda könen behandlas af en
af de dugligaste och framgångsrikaste
Physicians I Förenta Staterna.
Goda RumffiW-pWiSJS
patienter i Intirriiary.
MODERATA FRISER
oeh redbar behandling vilja vi gifva Eder.—
Atlägset boende patienter behandlas 1'ram
gftngsfullt oin elukdoraen noga be krifves,
BREIVEXLIN» AN8KA8.
422 NICOLLET AVE. S.,
Rädda edert lif
Sar.
cnom att bära dr Thatchers magnet iHka sköl
Män ocu o vinnor besvärade med lama,
svaga ryggar eller njursjukdomar skulle bära
vftra magnetiska njtir-liiilten. KU sådant skall
säkert hota er. Fruntimmer, besvärade med
8,i 11 komar, egendomliga för deras kön skulle
biträdet magnetiska dambältct. Kn hvar, be
svärad af svapi lungor, dyspepsia förstopp
ning, ryvgmiirgssjtikdom, paralysis, nervå
kornmor eller förlorad lifslust skulle bära vå.
ra magnetiska aekor. Rheumatism eller neu
ralgia kunna icke lin nas till då dessa sköldar
bäras, Tusentals hafva hotats och inga åter
fall tiaf va försports, En säger: Jag skulle ic
ke ta 1,000 dollars för min jacka." En annan:
"Jag ville ieke t,a 200 dollar för mitt bälte." 1
fall af rchumatism och njiirsfukdom sälla vi
dessa skölder för hälften af hvad, som s tår på
prislistan. Det återstående lietales först, då
det onda är botadt. Eftersänd cirkulär ooh in
tyg till Hodges, No. 800 Nicollet avo. Min
neapolis, Minn.
N. B. Särskilda vilkor för fattigt folk.
Beupre, Keogh & Co.,
Emu inni Bill,
8T PAUL, MINN.
KAPITAL: 92,000.000.
VEXLAR på alla de fOrnAmsta ståder i Euro
pa 1 större ooh mindre belopp till lAgsta mark
nadspris.
Bank» Post- och Money-orderi.
Genom detta popnlAra system försånda vi pen
ningar till de partier, fAr hvilka de Ämna», till
hvarje adress i Sverige, Norge och Danmark, på
sådant sftt.t, att mottagarne befrias från stAmpel
afgift, inkasseringsomkostnader oeh andra ex
penser.
PABHAGEltAREBILJETTER från de skandi
naviska HtAdernn till St Paul och andra stAder
i denna stat. till nedsatta priner.
Edward Ekmftn,skandin»viskt biträde
O IR,
éåxmm C&fguuMi
MINN.
Till salu för ett pris af 2 dok. till 6 dol. pr äbre
på tio års tid. 0 proc. ränta. En tiondel kon
tant.
Detta land utgOres af dalar, betesmarker
och jemt prfirleland.
Land
står oupptaget midt ibland jernvflgslaiulet,
hvilket kan upptagas som Homcvteadi,
Timber Claim* ellerI'reemptlons. För
fråga påCheyenny County Land Otliee.
SIDNEY, NEB.
3?tSontb Third Street, llinseapolis, Knä,
Behandla alla kroniska oeh nervöVa sjukdoma
I nga ITlttn
80m lida af Vekhet, Nervös Svaghet. Förlust
af Minnet, Despondency, Afsky för Sällskai8
lifvet, Åkommor i Njurarne' eller liknande
sjukdomar, kunna här finna säker och snabb
bot.
ITIedelnldera flAn.
Det finnes många från trettio till sextio år,
som ofta äro besvärade af obehagliga sympto
mer, åtföljda af vekhet I systemet pft ett sritt,
som patienten ej kan begripa. I'ndersoknlng
gifver vid handen, att patientens system lider
af on alla lifsl'iinktioiierna uttönuuande matt'
het,Många dö häraf utan att fä klart försigor
sakernatill sin sjukdom, Doktorn garanterar
fullkomligt hotande i alla dylika fall och full
komligt återställande till helsan. Pamflett
innehållande upplysningar, sändes fritt. Be
sök eller tillskrif Dr. Spinney Co., 37 Bout
Thiird Street Minneapolis Minn
Afslag
1
priset p&
Ångbåts-biljetter
1
tH luti
U
NORGE
—TILL—
ST. PATJL,
och till alla platser i Nordvestern i
proportion.
IMi
Hörnet af Washington & Hennepin
Avenues,
MINNEAPOLIS, MINN.
har nu &n ytterligare nedsatt priset
p& biljetterna från
SVERIGE
TILL
Tillskrif derföre oss genast, innan
Ni köper biljett p& någon annan
plats, ty Ni kan alltid spara fr&n
12.00 -TILI- $5.00
om Ni köper i
r*,«iv'H'l'°uer
nas synnerlig uppmärksamhet
Samt verkställer n
IS,
Hörnet af
Svenskt Biliett
OCH
V E E K O N O
Robert Engdahl,
No.
Svenska Apotheiet.
e*t
första klaanens apothek rekommenderas detta
landsmännens välvilliga åtanke. Recepter expedierat
af erfarne apothek are med omsorg och mottagas hvad til
som helst på dygnet. Då vid hastiga qjukdomgfrJl ät
nödigt att hafva till hands de oumbärligaste medikamen*
l«r. iordningwrtalia vi (svnnerligart for landtboars beaväm*
lighet) «. k. IIu* ipothek med åtföljande bruksanvisningar)
Målarefargert fernissa, fömterglas m. m. ständigt på la
ger. Beställningar från landsorten expedieras fermt och
noggrant.
o n o i n
Odi
"ST. Paul
J.<p></p>Svensk
O A S I & O
•7*ln-'r^en,,' Minneapolis öppnat partihandel med trävaror, önska vHforMea
!!,,?Änn"*?fTft
Htl.
vi af vårt
aro 1 tillfälle att fullgöra såväl de största som de minsta leveranser och detta till de billi
gaste priser, vi hoppas att genom ett samvetsgrant handlingssätt, goda varor och lågft
priser göra oss förmente af allmänhetens förtroende och bereda os» sjelfva en vidsträckt
11 behof af byggnadsvirke, dörrar, fönster, lister, med ett ord, bjggnadsmaterialier al
alla slag, må hvar ooh en med fullt förtroende vända sig till oss och vi skola gifva ho*
nom de förmånligaste vilkor, de biisla priser.
4**"
fr&n Är organinerad nnder staten irHiineflotaa lacar.
Inbetaldt kavital: OO.OOO. AutoriHeradt kapital 12GO.OO.
A n I A H. Sullde,
Iiiitl7111 hankitlUiriT pft
IN
Observera adressci
10
Manager
Bazax Pattorn Calalogm». ?*of at taror Bftudaa fritt p& b«cMiaiu
So
T.^W. WILSON, President, J. H. ItlKSKI.ii, Vice President, M. J. BOFFERDINQ hu
WM. W
111(1 HT, Asst. Kassör. ItOIIKKT KNdflAI Svensk Clerk
5
T.AABBOTT&OO.
OFFICE, 441 Slbley 81.
1 WAREHOUSE,
LIST VERK. RAMAR, FONSTERTYNGDER.
Price Furnitiire floose."
Bhoa 397 och JACKHON STB, hörnet af Sixtfc.
Alla möbler märkta till LACtSTA PKI8 i tydliga siffror. Förturama cu att examK
nera vårt gods och jerafora våra priser jed andras. 8tort lager af mattor och vaxduks*
matur- Samuel Fötter,
C.<p></p>TravaruUl.
IIKHA:
A. Smith
*ald" och rikhaltiga lager i denna branok
från landsbygden skola raskt och omsorgsfullt expedieras,
Vnnfnr* H«"niieiMii Ave.
Koonirt •l'ilV47 våningen.
BrHdgård emellan Onialia MiailoiiNlniH och floden.
$20,00 SCAflDIA BÄNK
AntllOliy Kelly,
A, C. Haueran,
^0 V Hi 11 I vM Hi I Banken mottager depositioner, kopciuHi sill jer in-ooh utländska vaxlar. Banken hardt*
rekt förbindelse tned Sverige, Noiye och Danmark. I nkassoriur "f uf"Btftpru1o fördrlnifar ee.
I tun Lim u 11 i 4 Kil Im- A 1.. .......
Kassör.
1.
BANK OF MINNEAPOLIS,
1
lunken Hill jer biljotlrr Ado lörnta klanötMio ^.M^hÄUlluier
IIUhhA
Httrnst at Wa«liiugi»u and lleuiicpiM Ave*., minneapolla, Minn.
Denna liank är organiserad i enlighet med Minnesota* lagar.
BKVIUADT KAPITAL $500,000.
TJKNSTKMXN.
Denna bank, som ttr en ar de äldsta och framgångsrikast*) I Nordvestern, betaiar 0 nro*
cent* rånta för penningar insatta å se* inånadur.ö proveul å tre månader ooh 4 Drsesal
a en manad.
Köper oeh säljer svenska penningar, utfärdar VIC XI,Alt oeh 1IIOIVEY ORDKRf
le bästa banker I Sverige, Norge och Danmark mot lågsta kurs,
ANUBtTNBII.JETTi:H säljas med alla Första Klasseus Linier till allra billiga
pris.
IH\K OF «l\\i 4l»0LIS.
of* Amerioa
(Inkorporerad under Htalen Minnesotas lagar)
Preideut. Knssor. Sekreterare.
Detta sällskap utbetalar till dess medlemmar $1,000 vid giftermål. En hvar he
der!is, ogift mansperson kan blifva medlem. Inträdesafglft, utan hänsyn till ålder.
$10.00. Halfårsafgift $2.00.
Sällskapets lagar, blanketter m. m. sändes portofritt till en hvar, som insänder «fip
adress. Alla bref adresseras
DEN M¥A I.l\ll TIH. »STEKS OCH CENTRAL
W I O V N
"Parlor"-vagnar medfölja alla dagtåg från Ht. Paul till Stevens Point Palaoe sofvagnar
från to vens Point till Milwaukee.
Oshkosh, och Poud du Laq.
Ankommande tåg: Till St, Paul.
Från Fond du Lac, Oshkosh, Neonah,Mcnasha,Wa
paca, Stevens Point, Chippewa Falls, Bau 6.30 e. m.
Claire och New Richmond.
Dagligen med nndantag af söndag.
Kontor:
Nicollet Honeie Block, No.
•,
niniiiru vilkor som nft^on niiiiim baiik.
iai
i
i
r. St, P|mL
Till Minneep«j|c
0.860.1%
173 G. 3d Htr.T(M«mVi*ntT
Minneapolis. st. Paul.
Tidtabeller, prislistor, kartor ooh biljetter, kunna erhållas på hvilket htllt $t
nåmde kontor. il
SO 3STS*
V

xml | txt