OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, April 01, 1885, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1885-04-01/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

EHOBMK-LCTHKRfiKjOOTJOTJKNST h&llMr«gU
llert i the Memorial English Lutheran Chapel,
P. P. Hedenström Upsala och Lund Bec
ker oo., Minn.
W. Svenson till Salem, Platte oo., Nebr.
8. G. Fransen till "Worthington, Minn.
Alfred Nikon Ull Henderson Grove,
Dl.
G. W. Läbde till finska församl. Ashta
bula. Ohio.
MÅNS ERIKSON.
692 Euclid str, Daytons Bluff,
x4S5 St. Paul, Minn.
Af past. C, M. Rydén d. 16 mars d»å. mr
August Wilhelm Carlson oeh miss Ohristin
Nilson från Sibley co.
Af past. Gustaf Rast i Stockholm, Wis. d,
24 mars: mr John August Johnson och miss
Johanna Anderson han från Little Flunn,
Wis., hon från Minneapolis, Minn.
Af pastor C. J.E. Haterius:
Den 10 jan. mr Hubbard R. Winge och
Christina 8tifaason.
Den 31 jan. C. E. Bergman oeh Sara
Olson.
Den 11 febr. Henry Bwanson oeh Mattie
Lawson.
Anderson.
Den 19 mars John B. Larson oeh Josefina
Linnardson.
WHEAT No. 1 bard 'gg
n
CORN. No. 2
OATS. No. S mixed
... n
white
8 n
RYB. Ho.
BARLBY"
FLOUR, Patented
Straights. W®
XXXX Bakers
The Central Boot & Shoe Store,
86 vackra lotter på Arlington Hills 8
Block från Omaha lokomotivstall 10 lot
ter med front åt Payee ave. Siljes på må
nadtliga afbetalningar.
281 E. 7th str. St. Paul, Minn.
Buckwheat MO a7.00
Rye 8*00
GROUND JM0
BRAN
WAT.un BLAY, Vild 8-80
BEANS, Handploked
Handploked navy lJRalJ»
Common
BUTTER, Choloe creameries 26 ak8
Choioe Dairy 1»
Common
DRBS6BD MEATS, Beef sides TOJo a 8.C0
Mutton 7 a7«
.. Veals Half
i.'."'.'.! 80
"I!!!".*.'."... ui
uoa8.n
utain
4J0OaAJO
POTATOES
HOQS, Dressed
Live ......
8HBEP, Fair to good...
Köpen edra groceries i Globe Tea Com
pany, 238 E.7th street. 446
J. 8. Pannell A Co.
Martin N. Johnson»
Petersburg, Nelson oo., Dakota.
plat* I aden a«t köpa
DAVIS & JOHNSON,
398 E. 7ih Street.
Between John & Locust.
A. B. Johnson.
Geni. Northwestern agt St. Paul, Minn.
eller: 100 Washington ave. B. Minneapolis.
RAUGET, Wholesale Dealer nos. 93
and 95 Third Street.
THEODORE BORUP, Wholesale Grocer
no. 101 Third Street,
A HINES, (Hines A Lanpher), 94Third
Street.
O CURTIS, General Insurance Agent
Prince's Block.
McILRATH, ez-chief of Poliee, St
Paul.
E BIGGS, Druggist, Third Street.
Company. fl
HUNT, MilwattkM, Wis. 360 East
Water Street.
CHANNTNG 8EABURY, (Gotilan &
Oo.)
W* POWELL. Life Insurance Agent.
GEO. E- SCHNABEL, Grocer. Jackson
DAVID WHITE, St. Louis.
E SPAULDING, Minneapolis
MENTZER BeUe Plaine.
RICE, Assistant Superintendent St.
Paul & Pacific
BELFOY, Glencoe.
EAGAN, Attorney at Law St. Panl.
KELLY, (Beaupre & Kelly).
Ho» O BROWN, St. Peter.
W NASH. St. Paul.
U LAMPHREY, Attorney .'(* Uw
(Lamphrey & James).
BURBANK, President St. Pan] Fire
& Marine Insurance Co.
HON CHA*S CLARKE,
Minneapolis.
A SQUIRES, General Superintendent
V N Telegraph Co.
WHEAT, 193 Third Street
HON. J.
WAKEFIELD, Bios Earth
CitT.
BEAUPRE, St. Paul.
MISS MARION RECK
A. E. Johnson & Co.
St. Paul, Minn.
Filial-kontor:
100 Washington Ave. S.
MINNEAPOLIS, MINN.
Total inoome
IV.
ST. PAUL, MINN.
JBranch-kontor: 100 Washington Ave 8»
/, MINNEAPOLIS* —, MINN i
IV
281 El. SBIVEN TH
ST. PAUL, MINN.
AMERICAN FIRE
INSURANCE COMPANY.
JA1SE8 BK. HOLSTE AD, PreatdeMt,
DAVID ADEE, Secretary.
Cash Capital »400,000.
1. ASSETS.
Loans secured by n ortgages on
MAI oatfitA ....
Markot valué öf åil Bonds and
stocks
Loans secured bybonds and stocKS
as collateral
Cash on hand and In the Bank ....
Premiums In oourse of ooileotion,
Allother assets
Total admitted assets
II. LIABILITIES.
Capital stock paid up
Reserve for reinsurance
Unpaid losses
Other liabilities
076,306 00
42,000 00
64,183 77
17,213 8»
658 58
$400,000 00
180,079 09
8,95!» 15
12,82i 52
Total liabilities, including capital $600,)
Net surplus
III. INOOMB IN UB4.
From premiums received..
$285,980 72
46,855 36
1,317 55»
From interest and dividends...
From rents and all other ources,
EXPENDITURES IN 1884.
Losses paid $94,747 07
Dividends 62,817 i
Commissions and brokerage 80.636 23
Salaries of officers and employees 34,946 82
Taxes 4,586 94
All other expenditures 24,198 62
Total expenditures $260,933 43
V. MISCELLANEOUS.
Total risks in force Dec. 31,1884...$62,120,300OS
BUSINESS IN MINNESOTA IN 1884.
Bisks written,
Premiums received.
LOSSES PAID.
Fire..
$414,600 00
4,621 94
LOSSES INCURRED
Fire.. $4,808 61
STATE OF MINNESOTA
Department of Insurance,
,tj,p St. Paul, January 1886,)
«T. PAUL. MINK.
Besök mitt 4
Bwl Estate kontor.^
91 Stat© Street, New Tork, W. Y.
PENNSYLVANIA
INSURANCE COMPANY
CHRISTIAN SEAOER, president
THOS, D. KELLEB, Sscf,
Cask Gaplttil 1200,000.
I. ASSETS.
Value of real esta e owned $4MOQOO
Loans secured by mortgafres on
real estate 168,61640
Market value of all bonds and
stocks 81,28688
Cash on hand and in bank 10,68188
Premiums in course of collection 14.618 76
All other assets
Total admitted assets $306,71996
Capital stock paid up $200,00000
Reserve for relnsuranoe 82,860 66
Unpaid loss, s 23,820 18
Other liabilities 1,888 68
Total liabilities including capital $806,516 41
in. INCOME IN 1884.
From premiums received
From interest and dividends
From rents and all other
Bisks written
Premiums received
$148,790 08
13,63824
3,536 14
166,979 46
sources..
Total Income
IV.
EXPENDITURES IN 1884,
101,47» a
Losses paid
Dividends ».
Commissions and brokerage
Salaries of officers and employees
And allother expenditures
16,820 00
31,108 66
7,17801
6,906 86
14,104 6ft
176,771 28
Total expenditures
V. MISCELLANEOUS.
Total risks in force Dec, 31,1884... 11,877,700 00
BUSINESS IN MINNESOTA IN 1884.
mis.
LOSSES PAID.
Fire «.»*»
LOSSES INCURRED.
Sire 7,268 W
Department of Insurance V
St. Paul, January i886.
C. E. Rolling, General Agenfc
161 La Salle Street, Chicago.
ÖB8. BårBkildta beqvämligheter
passtgerare med dessa ezenrsioner.
x431
A, X, Jolinsoa 6 Cta.
Emigration agents.
St. Paul, Minn.
Minneapolis office.
100 Washington ave. A.
i m.
Boom 6. 283 K 7th str.
U 915 Margaret Hr.
vc. Daytons Bluff, 8L Fisl

fii*
-.- s- "..
_f
8
.*
V' ,.
•9"
ill-
i
n
M'
IT
'r
fr...
4
V. 'A
St
wr
v
S A U
Uudetienster.
FÖRSTA
SVENSKA
EV. LUTH, FORSAJTLINUEN
filler eudstjenst Ii varje Böndag kl. Hll f, m.
och kl. T.45 e. m, Söndagsskola kl. e_ m.
Predikan hvar torsdag k», 7.45 e. m. och böne
möte hvarje tiadag kl. 7.46 e. m. Kyrkan
&r belägen rid hörnet af Woodward avenue
ooh Stillwater street. Församlingens pastor
är A. P. MONTEN. som bor nr. 325 Olmsted
Street.
Gndstjenst hålles hädanefter regelbundet
hvarje sondafreförmiddag' klo«kan half elfva i
den enjrelek lutherska missionskyrkan ft Bte
gatan, mellan Franklin och Exchange gatorna.
Alla Bro hjertligen inbjudna att bevista guds
tjensterna och kunna vara säkra om ett vän
ligt mottagande. Församlingens pastor ar
Ber. A.
JTd.
Haupt, bostad 312 Summit »ve.
Söndagsskola
'WUkomna.
Building Society StockJtya aktier
i St. Paul Arbetares Byggnadsförening,
trettonde serien, kanna na erhållas. om an
hållan stallos till sekreteraren Theo. Ban
der, no. 382 Robert st. Besök kl. 2—6
e. m.
White Beavers Cough Cream är ut
märkt behagligt och helande för lungorna
Vid köp af Dry Goods besök endast Brö
derna Ekman's svenska Dry goodshandel
241 East. Sevent Street.
Vinter-terminen i Hamline's uaversitet
afidöt* för]iden fredag.
Nykter hets-masa möte afhölls i mån
dagsaiton Af skandinaver i no. 58 E. 7th
«tr.
Tio fastighetoköp, representerande sam
manlagdt $26,560, rekorderades i ons
dags.
Dentlsterna inom staden bildade för
liden vecka en förening änder namn af St.
Paul Dentists' Association.
Ett masgmttte hölls i Böndags afton i
Hamline i syfte att bland befolkningen der
åstadkomma en prohibitions klabb.
Flere kompanier kanadiensiska trupper
lemi ade i fredags Toronto för att offer St.
Paul A Rock Island begifva sig österut
samt inskeppas till Egypten.
Stadens Skollärare erhöllo i lördags
sina honorarier för förliden månad och
skolorna tillslötos för att lemna lärare och
lärjungar en veckas ferier.
Ftfrloradt. Joe Anderson, boende No
121 Washington st., förlorade i lördagsaf
ton en plånbok innehållande $816. Ander
son Xr anstild i la ner Braa. slenhug
geri.
GuvernOren utnämde i fredaars kom
mitsionärer att välja plats för statens bubli
ka skola för fattiga barn. Man pårtår
att valet af denna komltte är särdeles lyck
ligt.
Unga ar
restanter. Fem små gos
sar arresterades härom |dagen, emedan,
dan de brutit sig in i ett förrådshus och stu
lit pennkDifvar m. m. De inneslötos i po
lisstationen och qvarhöllos tills rigtigt upp
skrämda, hvarefter de åter löesläpptss.
Skandinaverna arbeta med anda och
kraft på nykterhetens befrämjande inom
staden. "Detta bär," som man säger, "syn
for sägen." Att verkliga fakta äro nridande
mot de förvår nation föga smickrande upp
lysningar, gom förra veckan sågos i "Di
•patch" är sannerligen glädjande.
Styrelsen för statens högskolor
man trädde å Capitoliam i lördags samt ut
såg C. D. VVelsh till county superintendent
för Dakota county. Mi Welch är f. n. in
spektor af de publikt skolorna i Farming*
ton, hvilken befattning han omedelbarli
gen skall lemna Ar att tilltrida sin nya
plats.
Inom eng, ev. lath, församl. af It. Paul
bildades härom dagen en förening under
natun af "Young peoples association/' med
syfte att bereda nämde församlings ungdom
tillfälle att njuta af uppbyggliga, aiälsod
lande aftonunderhållningar. Föreningen
möter den 3dje ed
axen i hvarje månad
och är ungdom af den ev. luth. trosbekän
nelsen hjerllgt inbjuden Ull desm mft
ten.
Grenom sin närmare förbindelse med
norra Wisconsin skall St. Paul inom kort
Tara centralpunkten för trävaruhandeln i
hela distriktet vester em Mississippi. öpp
nandet af "Wisconsin Central" jernväg har
ledt trävarutransporten frånWiscorarins*öfre
regioner hit. och gen.förbindelse medQreen
Bay vid Amherst junction skall St. Paul
blifva afsättningsort för Oconto ochLinooln
counties' rika lörråd af skogsprodukter.
"The Bohn Manufacturing Go." har in
köpt brädgårdar, sågqvarn och lager af
'•Nelson Lumber co." i Post Siding, öf
yerlåtandet skedde förliden onsdag. Bola
get skall utvidga verksamheten med fön
eter- ooh dörr- faktori, hvilket skall sitta
den nya firman i stånd att utvidga sina re
dan förut vidsträckta affärer och leverera
fullständiga ordres åt byggmästare och
skall firman i denna braneh öfverträfla de
fleste af sina konkurrenter.
Den "upphöjda" jernvägen emellan It.
Paul och Minneapolis låter ännu tala om
•ig. Ehuru ingenting hiifvit offentlig*
gjordt med afseende p# den trakt af St,
Paul eller al Minneapolis.den skall genom*
gå, och man ej ena kommit till underhand*
ling derom med "City council" tros dock
att nämde jernvägsföretag skall blifva en
verklighet. Kommer "City council" att be
vilja bolagets fordringar skall arbetet A
denna jernväg börja omedelbar ligen.
lWUand* "Aldermen," inom fötjan*
4* distrikter komma denna vår att afgå:
John Dowlan, andre ooh tredje »recino»
tWi inom första wardet
Joseph Sobert, andre precincten andra
trtrdet
Charles JL Otis, tredje precinct—, tredje
Värdet
W. D. Cornish, andra preoineten, Qerde
ffcrdet
P. H. Kelly, andra "aldermans" distrik
5K*. femte wardet
iE. C. Btarkey, tredje ''aldermans" di
striktet, femte wardet
James Lauderdale, första "aldermans"
4Hptriktet, alette wardet
I St. Peter, andra "åldermans" distrik
tet, sjette wardet
H. W. Topping har erhållit bemyndi
gande att upprätthålla denna syssla inom
ajunde wardet till utnämning imm detta
eller nytt ward i West St. Paul har försig
gått. _______
fCnm ihåg att det ir till eder fördel att
handla hosJOHN BLOM, då ni är i behof
af "jproonrta." M6 JC. fth str, Knaafls
filodkT
Konferens- och synodal
notiser.
Bwfor C, T. Sandström ir af ev. luther
ska församlingen i Kansas City katlad till
finansagent för det nya kvrkobygget hvil
ket går med raska fteg framåt. Undervå
ningen skall enligt appgjordt kontrakt
uppföras af hr P. M. Larson.
Synodens missionsstyrelee har beslutat
kalla teologie studeranden J. A. Krants till
missionftr och skollärare I Saltsjöstaden,
Utah.
Bethany Academy har äfven kallat teo
logie kandidaten J. A. Krants till profes
sor. Utan minsta afnndsamhetskänsla
mot den fräjdade uppfostringsanstalten
skulle det glädja oss och alla missionsvän
ner mycket, om br. K. i Herrens namn
kunde besluta sig för att antaga missione
kallelsen,
Studeranden N. A Krants, den först nim
dee broder är af styrelsen för Bethany Aca
demy kallad till direktör ftr musikafdel
ningen.
Pcutor J. A. Levine reste förliden vecka
till Red River dalen att deMädes under en
månadstid eller så länge han möjligen kan,
verka såsom respredikant.
Efter A. och M. meddela vi följande ny
heter:
Aug. P. Säter bar antagit Kallelse till
Sillerud och Walnat Grove, Minn.
Past, Johnson i Boston har afslagit kal
lelsen till St. Charles. 111.
J. H. Davis har flyttat sin skohandel
från OS East 7th Str. till 469 Broadway uti
"Portland Block" och önskar att få se sina
gamla kunder oeh många nya. Kom och
titta på vårt lager och efterhör priserna.
Nya varor anländt. x436.
Bfterflr&KM.
Om någon har sig bekant hvar Andeis
Erikson, Nils Erikson och Hanna Erikson
från Hörby, Sverige, f. n. vistas, var god
uppgif deras adress till brodern
Bekanmälan.
Jesu ord, Jem sinne och de* trofaste löf
teegipKMrm är namnet på en ny bok förfat
tad af James R. Meduff och utgifven af
The Engberg-Holmberg Publishing Co.,
Chicago, 111.
Boken, som (hvilket titeln äfven inne
bär) är delad i tie delar med hvar sina 31
betraktelser afsedda för dagligt bruk i
familjen, manar läsaren till ett mognare
betraktande af Jesu ord, till att mera söka
erhålla Jesu sinne och trösta sig med de
dyrbara löften, som ordet innehåller. Sär
skildt skola bedröfvade och ängsliga själar
finna mycken tröst deri och rekommende
ras hon till det bistå bland vårt folk.
iirkännande.
Oåfrorttll kyrkbygget i Marins lands
församling:
Sr. Luth. församlingen i Afton 929,00.
Clear Lake gen. past. J. Lundqwiat 9,01.
Nils Lindström, Minneapolis 1,00.
St. Peter gen. past. G. J. Lagerström 2,00.
Carver, East Union 26,00.
Carver stadsförsamling 3,82.
Hjertligt tack till Ond och alla gifva
renal
floandls den 27 mars 1885.
ER. HEDEEN.
Vigde.
Den 19 jan. mr Nils Elvin och Hulda
Anderson, han från Marquette, Ksw hon fr.
Stockholm, Sverige.
Den 14 febr. John Engberg o* Annie
Anderson.
Den 28 febr. Nels Nekon oeh Johanna
•kjrldlff sloppare.
rmjswle har mntandrajflt sig betala tidala
gen för applapen tid:
Hellen Petterson S1J90 Moun City, Iowa.
HANDELSPBISER.
0f.pAULden|M Mars 1MK.'
Damer
kommen llift^ ittles"lvfi
timniersskor ås tu iidas,
994 E. 7th Str., ST. PAUL.
S. J. Elmquist.
Stadslotter TT
Byggnadsvirke kan äfven erhållas.
Besök mitt Real Estate kontor.
FRED. LUND,
&J-ACKBT'S LANB-KONTOR.
öppe
aftoi
Timothy
Good to Ofetoiee.
Btinn«ApoUfc
WHBAT. Mo.l....
|ie*ss«M«» ••••eeee
Vexlar kö-
uQL pas, penningar utl&nas pft möbler, pia
non, höstar, åkdon och nnan egendom efter
Idcr&ntaooh utan att de belånta artiklarne
behöfva flyttas. Kontor: Kum no. 7 First Na
onal Banks byrnad, hörnet af 4de ooh Jack
son gatorna St. Faul samt rum no. 7 Mackey
A bigg block, hörnet af 4de gtitan oeh Nioot
let Avenue, Minneapolis.
SKrskila uppmSrksamtiet fastes
vid dr. Rosenbergs annons i en annan spalt
i dagens nummer. Han anses för en bland
de bästa och skickligaste läkare i Vestern
Vid inträffande sjukdomsfall kan en hvar
aoed fullt förtroende hänvända sig till ho
nom. (Betald.)
Svenska Landkontoret, St. Paul,
Minn., försäljer bästa jordbruksland i mel
lersta Minnesota, Red River dalen och en
del i Dakota.
Stadslotter i St. Paul, och alla städer ut
efter St. Paul. M. A M. R. R.
öfverfarts biljetter till och från alla Eu
ropeiska länder. (Köp biljetter medan pri
set är billigt).
Vexlar och postmoney order.
C. M. Lmn»,
Agent.
Möbler, Mattor och Tapeter i parti "och
minut—No. 221 E, 7th st.
Svenska handelsbiträden finnas.
Doktor Whittier,
Lagligt graduorad, 214 sjunde gatan,
öster, behandlar med oöfverträff id fram
gång, orenlighet hos blodet, nervsvaghet,
kraftlöshet och sjukdomar som härleda sig
från oregelbundet lefnadssätt. Moderat pris.
Rådfrågan fri. Med längre erfarenhet och
praktik än någon annan läkare i Amerika.
Har uppgift på sjukdomar, botade under
tjugu års tid har ej låtit pnblicera någon.
Patienter fr&n Atlantiska Oceanen till Stil'
la hafvet. Besök eller tillnkrif honom.
Tänk uppå morgondagen,
I morgon, fredag den 3 april kl. 3 e.
öppnas en storartad realisation, då till följd
af konkurs försäljes Kläder, hattar,och eki
peringsartiklar i huset no. 61 Tredje gatan
öst, mellan Cedar och Minnesota gator St.
Paul, Minn. Godaet är från ett stort gross
handelshus i New York, som esderat, och
allt m^ste säljas 40 proc. billigare än det
kostAt i parti, enär lagret måste realiseras
inom fem dagar. Vi bafva endast tid att
nämna några få af de fördelaktigaste kö
pen, ri nämna att dock^öfver 5,000 artiklar
säljas på samma goda vilkor. En hel ko
stvm fina manskläder 3,99, garanteras vara
värd $12, eller pengarne återställas. Fina
mansrockar 2,28, garanteras värda $9,00 el
ler penningarne återställas. Byxor 98 cts,
värda $4,50. Ett extra stort ftinvd af mäns
öfverrockar till det billigaste pris. Fasio
aabla manshattar 85 cts, värda fl,75 para
plyer 31 cents, värda 1,75 fina hvita skjor
tor 39 cts, värda fl.35 underkläder etc. i
huset no. 61 Tredje gatan öst, emellan Ce
tlar och Minnesota ratorna St. Paul, Minn.
Tänk uppå att denna försäljning börjar i
morgont fredag den 3 april kl. 3 e. m. och
pågår i fem dagar. Lokalen hålles sedan
pen från kl. 3 på morgonen till kl. 9 på
nen.
Mu ttr tiden Inne!
Påskhögtiden Sr för handen, råren nal
kas ooh allt hvad "gentlemän" he
ter i vår goda stad måste efter en lång
och bister vinter åter visa sig utom bus
i förändrade och lättare toaletter till
f&gnad och beundran för det "täcka" kö
net. Och ligger der mycken vigt uppå i
hvilket omhölje herrarne uppenbara sig.
Herrar J. 8. Pannell & Co., som med ur
skillning länge studerat den svårlösta toa
lettfrågan, ha fått en mera tillfredsställan
de lösning deraf än någon annan handlan
de i St. Paul. Att detta ej blott är tomt
prat, derom bedja vi på det förbindligaste
att få öfvertyga våra värde herrar. Vi af
vakta talrika besök och försäkra att ej nå
gon skall kunna frånkänna vårt rikhaltiga
lager af hattar m. fl. herrartiklar er
kännande af att vara det finaste, rikhalti
e ooh framför allt smakfullaste och mest
reela i staden. Bugande sig inför hela stå
dens gentlemannaverld, inbjuda till besök i
no. 187 East 7th str.
Norals. Pil
växer från Sticklingar och trifves utmärkt
i Nordvtstern.
Sticklingar sändas pr. post portofritt
hvarthän ftn önskas för 25 cents per Dussin
eller $1.00 per hundrade. Adressera:
TIU Mlu «u« by1®.
Btt utmärkt farm bestående af «40 acres
Und med derå befijtliga åbyggnaderneml
boningshus 86X24 fot, en tUlbyggnad dsr
111116X24 fot. Ullsammans innehållande 10
ram Barn 40X60 fot Granary & machine
•hed 82X90. och andra uthus allt i bksta
skick. Af landet är 600 acres under odling,
10 acres utmärkt skos, 75 acres betosmark.
FA ena af landet flyter en blek, oeh
är väl inhägnad med wire
ftnf A farmen finnas 00 fäkreatur, 20
hist kreatur, 20 svin o. s. v.jemte allaslag
af åkerbruksredskap, beböfli» för att en
ligt nutidens sått tndamiussdkgt braka
•Adan egendom. Tillfölje af brWande hel*
sa nödgas «caren erbjuda densamma till sa
lu påUndrigabetalning^Ucor eller till ut
byte mot egendom i St. Paul eller Minnea
polis. De som gste npymfaksMjJy hår
på torde hån vånda six HlW» K- Oskw» A
tfanna tidnings kontor.
SKAFFAREN: ONSDAGEN DEN 1 APRIL 1885.
KONSTNJUTNING!!
Don bei ktadc M'1I utmärkta
KO\M:RTV\ \GERSKAN
M: ME AHLANDER-BERGSTRÖM
Ali
Fina Fruii-
i ant känd un!er namnet
SVENSKA NÄKTERGALEN»
Biträdd af d"n K-MMinlt-
pianisten & violisten
PROP. GUSTAF STOLPE
O. den
talangfulla ackompagnetrisen
HISS MARION BECK
gifver två makalcsi
vokal och instrumental konserter
i EXPOSITIONSBYUGNADEN å4th st.
bet. Wabasha St. Peter and sts., St. Paul,
Minn.
fredags- och lördags aftnarna
den 3 nch 4 April kl. 8 e.m.
Inträde blott 25 & 5"i cts, reserverade platser
75 c. Till salu 1 Engberg & Holmbergs bokhan
del 2H E. 7th st. och i Expositionsbyggningen.
Ingen forsuiume
utmärkta
att bevista
konserter!
dessa
GA TIliL
'•Wm
Den 1 tigas te
STÖFLOR
OCH
SKOR.
GOr oss ett besOk och blif öfvertyjjwl om att
•i B&lja vftra varor till billigare priset- ftn någon
annan ekohnndlaro i staden.
8T. PAUL,
MINN.
Ef* Beställningar och reparationer motta
gas och utföra» oromt och billict.
5
mellan Chicago och New York är nu slu
tadt och biljettprisen hemåt, Bjm en följd
deraf, betydliga stigit med alla Linier.
För att emellertid försäkra de många som
allaredan, tidigt i vintras, anmälde sig hos
oss för våra
Tbiagvalla
EXCURSIONER,
så har i dagarne mr A. EX Johnson gjort en
tur till Chicago och Neir York för att öf
yerenskomma me 1 de olika bolagen. Re
sultatet af mr JohnB ns resa är att vi se oss
i stånd till att erbjuda de
Samma gamla billiga
Exkursions priser
med Ångfartyget
"Hekla,"
hvars afgång från New York är bestämd
till den 9 maj. från 8t, Paul och Minnea
polis den 5 maj.
A'la som önska att i vår aflägga ett besök
i gamla landet och som önska att resa hil
ligt och beqvämt med vår direkta Thi ujjf
valla-Lin le böra snarast möjligen hanr
vanda sig till o».
Alla anmälningar för rena med "HEK
LA" må göras strazt, ty eljest kunna vi
icke försäkra det nuvarande läga priset,
Stockton's
Hairtoniol
Då det lyckats mig förvärfva eganderat
ten till professor Stockton's berömda "Hair
ton'c", anser jag mig böra underrätta all
mänheten att nämde förträffliga hårmedel
är att tillgå å Svenska^Apoteket, 323 East
Seventh Street. Att dr Stockton's "Hair
tonic" är ett osvikligt.medel för hårväxtens
befrämjande, synea af de rekommendatio
ner, som nedanstående personer gifvit:
Vi undertecknade, medborgare från St
Paul och dem omnejd hafva härmed nöjet
rekommendera Prof. R. J. Stockton såsom
en synnerligen väl qvalificerad man i fråga
om behandling af angripne hufvudsvålar
hårets affallande. grånande o. s. v. Prof.
Stockton är förtjent af allmänheters förtro
ende. emedan han i sin raktik ådagalagt
den största omsorg och alltid varit lycklig i
sina operationer.
MILLS, at Offioe N W U Facket
JOHN BODINt
Svenska Apoteket
E 7Ui Street ST. r£Vt
Ii
1
H:USÄHUra.Emi,
biträdd af den berömde pianisten och
violisten
Prof. GUSTAF STOLPE
och den talangfulla ackompagnetrisen
å följande orter och tider:
Cokato (Sv. Luth. kyrkan) fredagsaftonen
den 10 April.
Lltclif ied (8v. Lutli. kyrkan) lördagsafto
nen den li april.
Will mar tisdagsaftonen den 14 April.
RKorris onsdagsaftonen den 16 April.
Biljettprisen med ofvannämde exkursio
ner äro satta så lågt som möjligt, våra leta
och 2dra kl. hyttpriser äro äfvenledes be
tydligt billigare än med andra linier. På
retourbiljetter lemnar dessutom bolaget be
tydlig rabatt.
För närmare upplysningar tillskrif eller
be-*ök oss.
8^*Kff8UgS Of 'g .ig^ny
Kom i håg att inga landsorts-agenter kunna gifva dessa fördelar!
En serie konserter hålles i Minrutotti
af den
beryktade mngerskan
Vexlar säljas å baak i Sverige, Norge, Danmark oeh Finland,
Pengar vexlas och sändes s& att uppglfven person f&r lyfta koataata krsnor A alri
avnr för dem, till dess de kommit rätt person tillhanda.
XXöfrre kura tin jag betalar kan ej erhAllaa.
Pengar från Sverge hit öfvertagas.
Pengar emottafai till insattainE.
Prenumeration emottages & tidningar från
utkommande skandinaviska tidningar
Priser!
Populära
ögen försumme detta ypperliga
ske enda tillfälle, som gifves att få höra den
SVENSKA NÄKTERGALENS
T_gut'i'a. fiirtjueande toner I
gvaiia-iimeis
Exkursioner.
Afgång:
Från St. Paul Från
& Minneapolis: New York.
April 7de "Thingvalla" April ll:te
21 :e "Geiser" 25:te
Maj 5:te "Hekla" Maj 9:de
19:de ''Island" 2^:te
Thingvalla Liniecs för paBsageraretrafi
ken väl utrustade skepp göra reguliert tu
ren mellan New York och 8kanflinavien på
12 dagar, och ett faktum är att resan direk
te hem ej med lågon annan lime kan göras
på korttire ti I. Flere af våra mest fram
stående skandinaver både i St. Paul, Min
neapolis, Red Win*, Chicago och många
andra platser hafva till fullo uppfattat det
ta förhål, ande och försäkrat sig om plats
med våra exkursioner. Lika klart com
det är att tyski linier äro mest pajande för
tyskar och alt engelska, franska och hol
ländska linier passa bist för engelsmän,
fransmän och holländare, lika klart är det
väl att vår direkta skan linaviska Thingval
la Linie passar bäst för svenskar, norskar
och danskar.
NORD VESTERN.
Nu, då både Preemption- och Tridplan»
UllUgWfgen kunna väntas upphärde under
loppet af detta år, gäller det för alla dem
som vilja begagna sig deraf och som önska
land, att passa på kommsndc vår och som
mar- Annuj finnas stora sträckor af fritt
regeringsland 1 nordveslra Minnesota och
Dakota för alla som önska ett hem för sig
och familj.
Vi hafva dessutom till salu flera hundra
tusen acres jernvägsland, både skog cch
prairie, till det billiga pris af (3 00 a $6.00
per acre och på lätta beialningivilkor En
del af vårt land ligger mindre an 50 mil
från St. Paul och Minneapolis, annat åter i
de stora skandinaviska settlementen i Doug
las, Grant och Otter Tail Counties.
Alls, som ärna sig ut på "Lind Hunt*
ing", böra endast köpa biljet till St. Paul
anländ dit, bör man uppsöka vårt kontor,
invid Union Depot, och vi vilja med största
nöje gifva all möjlig upplysning med hån
syn till land.
L«nssökare-bH,etter til sila platser i
Nordvestern fås på vårt kontor till betydligt
lågre än de vanliga passagerareprisen.
Kom emellertid icke för tidig. Slutet »f
April el'er Maj måi ad år den lämpligaste
'"TI
Den Nya illustrerade Svensk-Amerikanska kokboken till salu pris lA cents eller 8 tvä cents frimärken.
Bref adressseras till
ca*
4
A.E. JOHNSON &
Land-Agenter,
*?•*•. -rf-
Kop Edra bijletter och vexla Edra pengar
Svenska Emigrant Kompaniet.
EON OR: 27 State Street, New York. 108 Bergen str.. Brooklyn.
Frlblljeiter gftllande från Sverige, Norge ooh Danmark, goda för ett år utan förnyande,säljas till lika billiga prlitcr,
som nägon annan å
ALLA LUIIEIL
Den, som nu passar sig oeh k5per biljett, medan priserna Sro låga, gör klokt. Om Ni ej har penningar tillräckligt nu genast, sft sina
.5,00 i afbetalnirig- ft sjöbiljetten, dä don fftr llg^ra för Eder räkning till dess resterande beloppet inskickas hvilket bör ske inom 2 ne tn&nfr
der uppgif endast den resandes namn.
Iflark lo. att allr nödiga underrättelser för resan hit fttfölja billjetten, som af mig sändes kostnadsfritt till uppglfven person
8o. att passagerarne emottagas inne i Castle Garden och erh&Ua all nödig hjelp tills de afgå härifrån
8o. att jag på becäran underrättar om emigrantens afresa härifrån genom telegram
4o. att lör tliekor anskaffas goda platser ocn tager jag vård om dem hemma 1 min familj tills de erhållit anst&llning.
E A O S I N
Stort Lager af FICKUR, KEDJOR. RINGAR och MEDALJONGER
Reparationer utföras väl och billigt.
ST. PAUL MINN
Samma Lokal som Svenska Bokhandeln.
A. N. NELSON,
Brandförsäkringsagent
Bum No. 1, Odd Fellows' Block,
Mtdt ena* post
kontoret.
orr.es
mm
kewtkäqtt,
$90,56636
$1.1*1006 60
pr
$680,14084
$284,163 67
Jag. A. R. McGill, föreftkringskommissionär
fiir Minnesota försäkrar härmed att "The
American Fire Insurance Company', ofvari
nämdt, är enligt statens lagar organiseradt
och har nu i sin magt att genom sina agenter
utföra sin
verksamhet som Brandstodsbolag
för det &r som går till ända den 81 Jan. 1886.
A. R. MoOILL,
FörsBkrings kommissionftr.
Svenska. Landkontoret
St. Paul, Minn.,
Land och Farmar.
160 acres nära Herman, pris $1200 Ho
mestead-rätten till två claimar nära Her
man. En del af landet odladt och plantadt
med skog.
160 acres, 120 acres plöjda. Detta land
ligger endast 4 mil från en af North West
erns vackraste städer. Pris 91,600.
80 acres i Donglas oo. Omkring 30 acres
plöjda, och en del rar besådd med hvete
förra året.
En section utsökt land invid jernväg i
Dakota. 804 acres utsökt land i en vacker
trakt af Dakota.
En myckenhet land efter St. Panl M« &
M. jernvägen, för hvilket jag är agent.
Biljetter på alla fönta klassens ångbåtsli
nier billigt,
G. M. LUND,
281 E. 7tb «tr.,
mmo!
104 stadsloUer, som Inom 6 månader
fcomm att fördubblas i värde, säljas billigt
på månatliga afbetalningar.
tete postkön ter sch tr jag1 ill
hvilken plats som helst i Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt å alla hSr 1 Amerika
O
Sjöström.
A.
SVENSK URMAKARE.
m. m., m.
Fitttbuf, Ft
II. LUBILITHKt.
$1,608 61
W
STATE OF MINNESOTA)
Jam A. R. McOILL, försäkrinKScommiasiuttbr
för staten Minnesota försäkrar härmed att The
Pennsylvania Insurance Company", of
van nämdt, är enligt statens lagar organise
radt med full maurt att genom sina agenter
utföra sin verksamhet som brandstodsbolag i
denna stat för det &r, som g&r till Xnda
31 Jan. 1886,
Hn
A, R. MoOILL
Föi Htikiinps-koniroiBeloiiflr
Första Stora Excursion med
"Svenska Iainiens"
Nya eleganta stålångfartyg "Martha" som
afgår ifrån New York den 25 April.
Ihågkom att detta är den enda direkta
Hnien till 8verige.
Ni har inga ombyten uti Tyskland eller
England utan går direkt till Göteborg
4Mb (4ir biljettpriset det billigaste.
v
öfver det fria regeringslandet i 13 Tow»
ships och Bed Lake Indian reservationen i
Minnesota, samt Nelson county och Devils
Lake distriktet i Dakota, kommer att blifva
färdig under loppet af 8 dagar. Kartan
sändes portofritt till hvar och en landsöka
re. som insänder sin adress.
Flyttning nf Hus
verkst
Fred .(Nelson.
r,
i
PAUL,-MINK.
omsorgsfullt och ttU billigare peli
än hos någon annan, efter anmälan hos
Louis Johnson* 'it»
V.
1
K
I
1
4

xml | txt