OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, April 08, 1885, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1885-04-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

231 K. Tth itr.
ST. PAUL, 1WIWN.
Mme. Ah lander-Bergström
i St Paul.
ST. i'AIIL & MINNEAPOLIS. MINN.. ONSDAGEN DEN 8 APRIL 1885.
MINNESOTA.
Stocking
Dec. 290 ian. 2^2 och febr.
THE SWEDISH WEEKLV,
Published every
Advertising Rates furnished on
application.
Entered at the Poet Office at 8t. Paul, Mima.,
as second class matter.

Pronumor att nn:
Ett Ar tS.OO.
Kil lialft år I.OO.
Tre månader 0.50.
KU Ar till SVEKICE 8.50.
Ett bal
ft år d:o 1.85.
All Prenumeration erlaggee I förskott ooh bör all•
I/rf tändas i registreradt bref, eller post money or
der under adress:
SKAFFAREN,
ör* VAKA PHENUMERANTEK torde noga
se efter att numret 6 (lon röda wlresslappen Än
dras m«d lika inånga nummer Bom liqvid in
sftndts för. Detta ftr det enda qvitto som lem
nas. Visar sig ingen Ändring i siffrorna s& skrif
om ett par veckor.
fy Prenumeranter böra vara mycket noga
med att vid remissans insändande uppgifva
vid hvilken Post offloe tidningen afhemtas
Detta g&ller äfven då tidningen "stoppas".
CP* Vid adreBsförftndring uppgifves alltid så
v&l det postkoutor, der tidningen förut afhem
tats, som det postkontor, till hvilket man On
skiir fft tidningen Hflud.
Dagen.
1. Mohgonen.
Jag vet en morgonstund. Den ftr
Sft IJuf, så mild, sft blid,
Dä himlen sig i purpur klftr.
Och inga vindars strid
Och n*a åskors vilda dftn
Förkunna farors hot,
I)å daggen hänger i de Strån,
Som burit elfvans fot.
Då stjernorna, som klara stått,
De ljusen i Guds sal
Ilortblekna, och dä månen gått,
8in väg balk skog och dal.
Och dimman ligger som en ull
På vattnets blåa s .öt,
Hvaröfver solen strör sitt gull,
Det guld, som aldrig tröt.
D& verlden vaknar upp och ser
Sig nymorgnad omkring,
Och ögat stralar, munnen ler,
Och fröjdas hvarje ting,
Då lillig hvarje åder slår,
Och spritter hvarje nerv,
Och glatt och lätt hvart väsen går
Att sköta dagens värt'.
Du llfvets morgonstund, bur BkOn,
Hur ljuf, hur blid du är!
Då barnets oskuldsfrosama bön
Den skära drägten bär,
Dä minnet af det la i det, aom
Var andens hem förut,
8tår klart och än ej småningom
I tiden plånats ut.
Bur lugn du ftr, hur full af Irid,
Din himmel huru ren,
Med famnen såsom verlden vid
Och i förklaringssken'.
Om glädje sjungs i hvarje topp.
Om lust på hvarje gren.
Om lycka hviska hvarje knopp
På åkerns gröna ren.
Pä påskdagen.
Det varit natt uti ditt unga hjerta,
Men mörkret vikit: Nu är allting klart,
efterdyningarne af diu smärte
var dock äfven de By undan snart.
Ur sorgens natt det nya lifvet vaknar
Bn herrllg, skön ecu sann uppståndelse.
Ej själen mer de gyckelbilder saknar.
Som v. dess ljufvaste förnöjelse.
Du fått ett annat, bättre mål i sigte.
8e'n den der hägringen ifrån dig giek.
Mot detta höga mål du stadigt rikte
Din trogna, varma kftrleksfulla bliokl
Att bli ett barn i himlens rika salar,
Att bli en man till nytta för sitt land.
Der sköna målet för sig sjelf hon talar
El fingervisning höfves min hand 1
CARLA.
Ahlander-Bergstrom Concert Co. V kon
serter i härvaiande "Exposition Building"
•istlidne fredag och lördag gåfvoe egendom
ligt nog för ett mindre, dock tacksamt au
ditorium. Att konserterna icke rönte den
uppmuntran som de verkligen förtjenade,
torde tillskrifvas åtskilliga orsaker.
Så tro vi, att påskveckan icke var särde
les lämplig, då många af våra kyrkosam
fund såväl fredags- som lördagsaftonen lira
de högtid och sålunda sattes ur stånd till att
bevista konserterna. Äfven torde Pioneer
Peess: hänsynslösa uppträdande gent emot
artisterna i viss mån bidragit till att de be
sökandes antal icke blef så talrikt som man
hade skäl att vänta. Huru hånande P. P.
än gick tillväga i sin kritik, kunde den icke
frånkänna Mme. Ahlander Bergström
stora röstresurser, men ansåg att sånger
skan behöfde en mera omfattande skola för
att tillfredsställa sant musikaliska öron.
Utan att närmare redogöra för de skäl, som
möjligtvis kunnat ligga till grund för ett
dylikt omdöme, sätter P. P. sig på sina
höga hästar och dömer om sång och musik
ungefär på samma sätt tom den blinde om
färgerna i sanning ett beqvämt sätt att lösa
sin uppgift som kritiker.
Med kännedom om P. P.s' inrotade mot
vilja mot allt som bär en skandinavisk prä
gel, ligga motiverna till tidningens afvoga
uppträdande i ganska öppen dager äfven
vid berörde tillfälle. Hade konsertgifvar
nevinpressario varit en amerikanare, som
på äkta yankee-maner, genom subsidier
eller andra passande medel, förstått anslå
rätta strängen, hade P. P. helt säkert gif
vit sitt kritiska omdöme en motsvarande
klang.
Sångerskans anspråkslösa uppträdande
fann heller icke nåd inför P. P.s' musikre
ferents eller snarare rapportörs ögon, men
häröfver bör man icke förundra sig,ty dyli
ka herrar äro i de flesta fall endast vana vid
alt nedlägga sin tribut för vissa blaserade
operadam er, som i konstens namn ströfva
omkring i landet.
P. P.s' motvilja kulminerar i dess omdö
me em professor Stolpe, hvilken helt enkelt
sittes på medelmåttans trappsteg väl är
dock att dessa anfall studsa tillbaka mot
prof. Stolpes stadgade rykte som pianovir
tuos och kompositör både i Europa och här
i landet. Som bevis på huru ringa kun
skap P. P. har om den person den anfaller,
ses deraf, att tidningen icke med ett ord
omnämt prof. Stojpe som kompositör, trots
hans namn såsom sådan har en ganska god
klang inom den musikaliska verlden.
Mot prof. Stolpes sätt att röra sig vid
uppträdandet har man äfven haft anmärk­
•:de Årg. N:o 14.
ningar. Att prof. Stolpe icke uppträder
på detta sirliga effektsökande sätt, som
kännetecknar scenvana, kringresande arti
ster, medgifvesgerna, men den omständig
heten borde enligt vårt förmenande icke
gerna kunna verka störande, ty sanna mu
sikvänner förslå utan tvifvel att härvid
skilja guldet från slaggen, och sätta helt
säkert mera värde på ett gediget föredrag
in på ett konstladt, affekteradt sätt att
vara»
Hvad de utförda prestationerna vid kon
serterna beträffa, kunna vi utan att gå san
ningen för nära påstå att de betraktade som
ett helt voro egnade att uppväcka en sann
konst njutning, om än en och annan lucka
föruiärktes, som angaf huru svårt det är att
nå det fullkomliga.
De medverkande artisterna, hvartill den
bekante violinvirtuosen herr Stöeving slutit
•ig,gjorde skäl för artistnamnet i detta ords
vackraste betydelse.
Af det väl valda programmet sjöng Mme.
Ahlander-Bergström, ackompangerad af
Hniss Marion Reck, stycken af våra för
nämste tonsättares mästerverk på ett sätt,
•om tydligt lade i dagen såväl sångerskans
Ovanligt rika röstresurser som ock hennes
förmåga att sammangjuta tonerna till ett
sant musikaliskt föredrag. I Gounod's
herliga tonskapelse ''Drottningen af Saba"
nedlade sångerskan hela kraften af sitt om
fångsrika instrument och visade sig sin
uppgift vuxen i såväl det lägre som högre
registret, ehuru en viss vacklande nyanse
ring förmärktes i vissa svårlösta crescendo
öfvergångar. hvilket måhända dock berod
de på en tillfällig indisposition.
Prof. Stolpes prestationer visade o förtyd
bart att han besitter en stor teknisk färdighet
på piano, samt röjde i allt konstnären,
hvilket äfven en tacksam publik förstod att
uppskatta.
llerr Paul Stoeving, väl känd bland St.
Pauls musikvänner, illustrerade lördags
konserten med några med mästerhand ut
förda violinsolon, ackompangerad af miss
Marion Reck, hvaraf särskildt ett "Russian
Airs", af den store ryske violinvirtuosen
och kompositören Wieniawski, väckte all
män beundran. Mr. Stoeving nedlade en
så varm känsla, parad med innerlighet i
sitt föredrag, att man liksom tycktes mär
ka, det hans mål var, att inom tonkonsten
nå samma höga ståndpunkt, som den man
hade, hvars komposition han på aftonen så
mästerligt återgaf.
Att P. P. endast delvis nådde sin plan att
nedgöra tvenne svenska konstnärer, fram
gick ganska tydligt af de täta bifallsyttrin
r. som från fmbiliteewr sida kommokon
sertgifvarne till del. Vi beklaga dock, att
skandinaverna, som så talrikt äro represen
terade i St. Paul och väl hafva reda på att
P. P. motarbetar hvarje skandinaviskt fo
retag,icke egnade konsertgifvarne den upp
muntran soui de haft skäl att vänta. Att
bemöta framstående landsmän med dylik
likgiltighet, bådar icke godt för framtiden
Åtminstone innebar det föga bevis på
enighet,
Slösarens fall
Det finnes ingen god Guds gåfva, aom
icke kan blifva till snara för hennes ega
re. De timliga skatterna, -hvarmed så
mycken glädje, så mycken yttre och in
re tillfredsställelse kan beredas, huru
ofta bringa de icke sina dyrkare på fall! De
många tillfällen till oskyldig förnöjelse,
der glädjen njutes utan vanära och förebrå
else, huru ofta kunna de cg för den svage
blifva en snara, som för honom utom det
oskyldigas gräns och störtar honom i olyc
ka. Det synes vara ett svindlande fall från
lyckans högsta tinnar till sorgens och för
tviflans bråddjup, från rikedomens höjd
till armodets djupaste djup, och dock är
detta fall icke sällsynt ty på öfvermodets,
lättsinnets och slöseriets trappa halkar man
A lätt utför från det högsta till det lägsta.
Icke alliid tänker seglaren, när hans far
kost ilar med glädjens vind för fulla segel,
att en dold klippa, ett försåtligt ref snart
skall bräcka dess köl och bringa den öfver
dådige på fall. Se der en ung, rik, begåf
vad och omtyckt stan! Lifvet ler emot ho
nom med sitt blidaste leende. Han älskar
nöjet, dricker sig rusig deraf och kastar sig
i en hvirfvel af syndiga förströelser. Han
omgifver sig med en mängd af sysslolösa
menniskor, "galanta dagdrifvare", som öf
verhopa honom med vänskapsbetygelser,
smickra hans fåfänga och frossa af hans Öf
verflöd. Men dessa "vänner" äro fastade
vid honom med egennyttans sköra band,
för att njuta af hans yppiga bord, dela hans
titsväfvande nöjen, men hvilka, när nöden
kommer, skola vända honom ryggen. Lik
fjärilen, som oroligt svärmar från blomma
till blomma, ilar han berusad från nöje till
nöje och trifves endast i de glada lag, der
yrans jubelskrän räcka från morgonen till
1 vallen. I detta etoj af syndiga förströel
ser ringla sig lustarnes ormar al't fastare
kring hans lyerta och förqväfva hvarje in
re känsla af rätt och orätt samvetets stäm
ma höres ej mer, och begären blifva de ty
ränner, som enväldigt beherka hans inre.
Dock, så länge tillfälle finnes att tillfreds
ställa dessa begär, hvilar den vilseförde
trvgg och obekymrad på sitt mjuka hyende
och känner ej tyngden af sina nesliga bojor.
Men då alla tillgångar förr eller senare blif
vit sköflade, och han ej längre ser sig i stånd
att fortsätta sitt lättsinniga lefnadssätt, då
hans vänner öfvergifvit honom, och nödens,
armodets bistra anlete tittar in genom hans
dörr huru ofta öppnas då ej en annan
dörr den till brott och vanära. Huru
mången yngling, som utgjorde sina föräl
drars enda hopp och glädje, har u beredt
sin andliga och timliga ruin i dessa lättsin
nets och slöseriets utsväfvande fester. Alla
goda intryck, alla ädlare känslor, huru
snart förqväfvas de icke! Der mötte honom
så många beställsamma vänner, de indrogo
honom i förströelsernas hvirfvel, förblinda
de hans ögon med en lysande Härd och upp
tände i hans bröst begärens låga. Littledd
som han var, tömde han njutningens brädd
fulla bägare, som han utan misstroende
mottog ur förrädiska händer och i ruset af
syndig fröjd märkte han ej det dödande gif
tet. Och sedan han satt sin sista skärf på
vågspel, blifvit utblottad och förnedrad,
hvar slutar han? Ack, i uru mången mörk
tafla ur lifvet skulle etj här kunna upprullas!
Jag öfverdrifver ej m&lningen då jag hän
visar till det alltför vanliga sorgespelet af
missbrukade förtroenden, trolösa löften,
falska eder. Se der, hvarthän vägen ofta
leder, när man genom eget förvållande ut
armad på allt, men ännu en slaf under la
sten, glömmer hederns krafoch genom ored
lighet skaffar sig utväg att mätta de allt
jemt hungrande begären. Och för den, som
sålunda en gång kommit in på det sluttan
de planet, blifver ingen orättvisa så stor,
ingen list så låg, ingerrgerning så samvets
lös, att han afskräckes för den samma. Och
sedan han till sist, belastad med brott och
söndersliten af samveteqval, ropat ve och
förbannelse öfver sina förförare, slutar han
i elände sin förolyckade lefnad. Ack,
huru förförisk, huru farlig är ej den lastba
ra förförelsen. Dees blomma är söt, men
dess frukt är bitter.
bm&uingom.
Småningom når man slutet på allt, säger
ett gammalt ordspråk. Må vi stanna för
hvar det innebär. Småningom blir barnet
större, småningom förändras dess lekai,
dess åskådningssätt och dess tycken. Små
ningom blir gossen yngling och ynglingen
man. Men under tiden utvecklas smånin
gom karaktären till godt eller ondt, till väl
signelse eller till förderf. Småningom blir
den arbetssamme och ordentlige en bergad
man, under det lättingen och slösaren små
ningom nedsjunka i nöd och elände. Små
ningom förderfvar dåligt sällskap äfven den
mest förhoppningsfulle son och ger honom
till sin faders sorg och sin moders grämelse.
Småningom, oförmärkt till en början, men
alltid säkert, drager den ena synden den
andra med sig och småningom lär man sig
att le åt sådant, som en tid framkallade
blygselns rodnad på kindeq, Småningom
blir den, som måttligt begagnar sig af rus
drycken, en slaf under begäret en drin
kare. Vi äro i allmänhet mera på vår vakt,
då det gäller plots'iga omhväfningar i lif
vet, än vid dessa småningom skeende förän
dringar, hvilka dock ingripa lika mäktigt i
våra förhållanden, som någon-in de förra.
Men månne vi icke myokatakii
att friikiä den sjukdom, som småningem
undergräfver vår helsa, som den, hvilken
med ens kastar oss ned på sjuksängen? Må
vi vakna upp rätteligen och besinna hvad
v&r frid tillhör!
Hultanens skatt.
I utländska tidningar meddelas följande
förteckning öfver de märkligaste föremål
som finnas i sultanen* skattkammare i Kon
stantinopel.
Först har man de två tronerna, den för
sta enligt sagan en gång tillhörig Keikabus,
under hvilket namn den persiske konungen
Kambyses blifvit en mytisk personlighet
för turkarne. Tronen är en bred ttol med
fotställning af emaljeradt guld och rikt be
satt med perlor, rubiner och smaragder,
kuddarne äro försedda med pcrlbroderier.
Den andra tronen heter Arife. Han har en
kioskformig baldakin som hvilar på4pelare.
Det inre af baldakinen har arabiska inskrif
ter och är betäckt med smaragder samt bär
5 kulor af bergkristall. Från baldakinen
nedhänger en s. k. pendeloque bestående
af ädelstenar hvilkas slutstycke utgöres af
en på perlsnören upphängd smaragd af en
knuten hands storlek.
Vidare förtjena omnämnas: två etuier af
guld med rubiner och diamanter bestämda
att förvara profetens skägg. Rikt prydda
ryggrifvareji form af skedar eller mandoli
ner finnas i stor myckenhet. Den bukiga
delen af dessa är skroflig och tjenar, då den
sitter vid ett långt skaft, att rifva ryggen
med. Af ädelstenar finnes en stor mängd
smaragder, rubiner och diamanter dels i
stora exemplar dels i smärre som fylla hela
skålar. De flesta af dem äro oarbetade, nå
gra äro genomborrade, alla äro oslipade.
Sablar, yagataner, scimitarer och värjor
finnas i mycket stort antal från de äldsta
orientaliska former ända till de modernaste
fabriksalster, vidare riddarrustningar, spi
ror, koranbärare, lådor, skriftyg. Den van
ligaste formen pådet gammalturkiska skrif
tyget har ungefär samma utseende och stor
lek som en pistol, endast att kolfven är fyr
kantig. Kolfven innehåller bläcket, pipan
och skaftet äro ihåliga och i dem förvaras
pennorna (kalem)och pennknifven. Rikare
utstyrdt bildar skriftyget ett etui i hvilket
finnas 3 a 5 bläckhorn och snusdosor med
pennor, knif och en elfenbensskifva att
klyfva pennspetsen på. Af båda dessa
slag af skriftyg finnas närmare 150 exemp
lar.
Stor uppmärksamhet förtjena slutligen
de kostymer som tillhört samtliga sultaner
från Muhammed eröftaren till Mahmud II.
Till hvar och en af dem hör en gördel för
det mesta af finaste hvita tyg, en kostnär
ligt arbetad dolk och som största dyrbarhet
en ägrett med diamanter och andra ädelste
nar. De båda först» sultanernas ägretter
äro gjorda af paradisfogelns fjädrar, de an
dra bestå af ädelstenar fasta på guldbotten.
Många sultaners sablar och kruthorn fin
nas ännu qvar, likaledes Eröfrarens värja,
och på Murad I V:s kostym sitter den gam
la turkiska orden Tschelenk. Kostymerna
hafva Bamtliga varit högtidskläder.
Vidare kunna omnämnas: nycklarne till
rikets fästningar, en bronsstatyett af kon
ungen af Annam, skäggkammar, oarbetad
materiel af elfenben, perlemor m. m. Ka
rakteren af det hela framgår af det som
blifvit sagdt. Det är ett mellanting af
skattkammare, museum ooh skräprum. Det
innehåller alldeles oerhörda rikedomar i
ädelstenar och guld, dock mest i barbarisk,
oslipad form, men det innehåller äfyen
mycket konsnärligt och o, m. saker som
alls icke höra dit, såsom modleraa sablar och
operakikare.
Vidare måste i hågkominas att jemte den
na profana skatt finnes en annan helig som
innehåller islams högsta klenodier: profe
tens kaftan och fana, hans sabel, båge och
käpp, de första kalifernas svärd, de äldsta
koranhandskrifterna och andra reliker.
Denna skatt visas blott för de troende i må
naden Ramazan.
Fttrenta Staternas
senat adjourne-
rade i torsdags.
Krtfgare utöfver hela Minnesota vån
das Bvåriiga öfver "High-license"-rörelsen
Gustaf Borg blef anfallen och miss
handlad af flere min i Jpploth ooh bestulen
på $40.
Kanadlenstska trupper föras till
skådeplatsen för insurgentupproret via
Canadian Pacific.
Brand.
Mr. Hedges boningshus
Warsaw nedbrann tillika med alla dess i
ventarier förliden onsdag.
En smittosam feber, för hvilken man
tyckes hafva funnit något namn, ir giogse
bland barnen i Breckenridge.
Pä biljettkontoret i stationshuset i Wa
basha stale $76 under det den tjenstgörande
jernvägsmannen var till frukost.
En skandinav vid namn Albin Haxell
skadades illa i närheten af Minnneapolis,
der han öfverkördes af ett iernvägståg
Mme.
Ahlander-Bergströms konsert-
sällskap. Vi göra våra läsare uppmärk
samma på de konserter som gifvas af detta
utmärkta sällskap, om vilka, annons ses å
Bistå sidan.
W. Uorman, aom var inhyst i Still
vaters stadsliakte, fans den 4 dennes död i
Bin cell. Dödsorsaken tros vara omåttligt
förtärande af starka drycker.
Rymde. Fyra fångar undkommo ur
"jail" i Hastings i söndags. De praktise
rade sig ut genom taket, hvareet de lyckats
få ett tillräckligt stort hål.
En
komitee, bestående af åtta personer,
representerande femtio familjer från Was
au, Wis., har inköpt en stiäcka land i Bec
ker County nära Detroit.
Otto Olson, en sextcpåfjg skandinav
i Bruk#/*}, ft**'Äpa rullskr/tokor tlllrygfcs
lagt 114 mil på 10 timmar. Han har
öfverträffat landets förnämsta amatör i den
na sport.
Hänt Dahlgren
och S. Stergen i
Anoka arresterades häromdagen derstädes,
emedan de försålt alkohol ulan att hafva
dertill erhållit "license". Dahlgren fick
plikta $92.
Af brist på skick och ordning inom sko
lorna i Red Lake Falls har skolrådet der
srimmastädes sett sig nödsakadt att för en
tid stänga läroBalarne. öfverliraren, mr.
Turnblade, har blifvit afsatt.
Eld förstörde under förliden vecka en
större ladugård på Mrs. Annie Killeens
farm, i närheten af Wabasha. Flere hästar
och kor samt en mängd värderik jordbruks
redskap blefvo rof för lågorna.
Fyra af de vackraste villorna vid White
Bear Lake nedbrunno i torsdags morgon.
Egarne voro resp. mr Tarbox, Dr J. H.
Bryant, Charles Nichols och mrs. William
House. Husen stodo för tillfället öde.
Husens värde voro resp. 96,000, $800, $800
och $2,500.
Ett ombud från Amsterdam- Hol
land och Chicago-emigrationsagenter har
af St. Paul och Duluth jernvagen köpt
34,000 acres lord i Renville, Chippewa och
Kandiyohi counties, hvilket land man skall
försöka kolonisera med holländare,norrmän
och tyskar.
"The Minnesota Iron Company" i Du
luth tros hafva 90,000 tons jernmalm fär
digt att skeppas, så snart navigationen bör
jar. Man har ingått kontrakt med Wil
son Linien för transport af malmen till
Cleveland. Bolaget antages utskeppa om
kring 240.0C0 tons under denna Bäsong.
Drunknad. Wm. Simpson och Wm.
Gow, egare af Anoka "Skating Rink" för
sökte förra veckan gå öfver Mississippi på
den svaga isen. Isen brast under dem båda,
Simpson erhöll hjelp från land då deremot
Gow fann sin graf i det våta elementet.
Han var 26 år samt efterlemnar fader, mo
der och flere syskon.
Det
synes vara en beslutad sak att
"Chicago A Northwestern" jernvägsbolag
skall utsträcka sin bana från Zumbrota och
River Falls Man väntar sig häraf stora
fördelar i Red Wing, som derigenom kom
mer i direkt kommunikation med våra
förnämsta skogsregioner, och skall sten
brotten i Red Wing äfven hafva stor nytta
af denna nya kommunikationsled.
Exkursion. Bland de många skan
dinaver som skola medfölja Thingvalla Li
niens stora sommarexkursion, hvilken före
tages med ångaren "Hekla" den 9 maj,
befinner sig äfven Col. Brandt, redaktör af
"Nordvesten", St. Paul, prof,Weenaas med
familj från Red Wing samt svenske A nor
ske konsuln Svano i Chicago. Detta är ett
talande bevis för att Thingvalla Linien ir
den bästa linie för skandinaver.
Skral fttrtjenst. En fiskare skrifver
från Duluth: "Fisket i Lake Superior blir
allt sämre och sämre. Det har på senare
tiden gifvit så obetydlig revenue att ett stort
antal fiskare uppgifvit sitt yrke och slagit
sig på något annat. Priset på färsk fisk är
aå lågt, att det ej lönar tig fi»ka utan vid
sådana tillfällen, då stimmen äro så stora
att man kan "ösa" upp fisken, hvilket dock
på sin höjd endast inträffar ett par gånger
om året.
C. C.
ir namnet på en "g*
lant" barberare, som "gått på i ullstrum
porna" och gjort eröfringar bland "de tic­
ka. "Han anlände härom dagen åtföljd af en
sin kära hälft till Stillwater, men efter en
dast ett par dagars roligt och stilla hemlif
uppvaktades det såta paret af en qvinna,
som visade sig i laglig ordning vara sam
man vigd med Stocking dessutom bevisade
hon att han hade ingått dylika förbindelser
med flere fruntimmer.
Dr. C. N. Hewitt, sekreterare för
statens helsovårdsnämd, har mottagit från
dr 8. H. Durgin, presidenten i helsorårds
Btyrelsen i Boston, följande telegram: "Ett
skepp anlände den 80 Mars till Salem från
Calcutta. Tvenne dytWall hade inträffat
Under resan, ögonsKenligen af kolera.
Skeppet föres den 1 april till Boston för att
undergå karantän." Dr. Hewitt säger att
om dödsorsaken varit kolera, så måste
dödsfallen hafva inträffat under första delen
af resan, och att under hvilken omständig
het som helst det oj är att befara att någon
infektion medfördes tillSalem. Helsov&rds
nämden i Boston har namn om sig som en
af de bästa i landet, och man kan derför
vara trygg att alla försigtighetsmått skola
vidtagas.
Detta må emellertid vara en påminnelse
till folket och auktoriteterna utöfver hela
lapdet att vara på sin vakt. Framför allt
—renhållning och renlighet!
ALLMANNA NYHETER.
Jay Gould bar uttridt ur Wabasha
direktion.
I Rochester, Missouri, utbröt i tors
dags en större eldsvåda, som lade fem stora
affäralokaler i
Myntverket i Phlladelfia präglade
under mars månad $2,200,488. deribland
1,800,200 silfverdollan.
SpetMlsKa har I sin mest ondartade
form utbrutit bland kineserna i Portland,
Oregon.
Skattkammaren inköpte i torsdags
400,000 uns silfver för myntverken i New
Orleans och Philadelfia.
KrOgarne i McGregor, Iowa, har'ta
git ned sina skyltar, hvilket helt enkelt be
tyder, att de upphört med rörelsen.
Statssenaten i Wisconsien har, i Öf
verensstämmelse med hvad Huset redan
beslutat, antagit "High License."
Norra Dakota v ester om Missouri tros
denna säsong draga till den bistå delen af
iasMlgBftaiat
Eld utbröt tidigt förliden söndttgsmor
gon i Madison, Wis., och förorsakade en
förlust af $7,000.
Bokhållaren Spaulding frånRacine,
Wis., hvilken från Bin principal försking
rat $5,000 har blifvit arresterad i södra 11
linois.
Den afbatte atadsauditfiren Brown i
Iowa har vickt prooeas mot sin efterträda
re, Catell, för att om möjligt åter bli insatt
i em betet.
Aprllvttder. Snö föll i sådan ymnig
het i Grand Forks, Dakota, att marken d.l
april var betiekt med ett sex tum 4]upt
snötäcke.
Konkursernas antal Utgj'orde under
förra veckan 231, hvaraf 197 inträfläde i
Förenta Staterna och 34 i Kanada, mot 256
veckan förut.
Falskmyntare.
k
John Nobk arre­
sterades i Plankinton för utprångling af
falska silfverdollan. Han stäldes under
$500 borgen.
Den nye postmästaren i Davenport,
Iowa, heter James D. Dearmond. Förre
innehafvaren af embetet mr Edward Rus
sell har varit postmästare i Davenport i
18 år.
Prohlbltlonssaken tyckes ifven
göra framsteg i Texas. Ett förslag,att frå
gan skulle föreläggas felket till omröst
ning, gick igenom i Huset med 72 röster
mot 16.
Konkurser. "The Exchange Natio
nal Bank" och Franklin SavingB Bank i
Norfolk, Virg., samt bankhuset Bain Bros.
i Portsmouth instälde i torsdags sina betal
ningar.
Förre statskontrolliren James White,
mot hvilken svåra anklagelser föreligga i
Milwaukee, Wis., arresterades i torsdags
natt i Nilesi Michigan, stadd på resa till
Canada.
Presidenten har i samråd med krigs
ministern Endicott beslutat att Civil Ser
vice lagens bestämmelser ifven skall till
lämpas vid tillsättandet af militära tjen
ster.
Ångaren City of Paris ankom hirom
dagen från Aspinwall i Central America
till New York med två af besättningen lig
gande qjuka i gula febern. Fartyget lades ge
nast i karantän.
Skelettet af en man fanns häromda
gen i närheten af Trovorne, Dakota. Flere
tecken tillkännagåfvo att qvarlefvorna vo
ro af en soldat. Liket erhöll vanlig begraf
ning.
Territoriet Dakotas jernvägskomitee
sammanträdde förra veckan i Fargo och or
ganiserades. W. M. Coons från Milbank
blef vald till ordförande och J. E. West
från Fargo till sekreterare.
(Ueltmord. D. W. Lawrence från
New York, en på Wallstreet väl känd af
färsman tog sig qjelf af daga i Hanehmann
hospital förliden fredag. Dådet fullborda
des med en rakknif, hvilken man misstän
ker blifvit insmugglad till patienten ibland
hans tviU.
St. Augustine i Florida firade här
om dagen 300 årsdagen af sin grundlig*
ning. År 1512 landade Ponee de Leon i
närheten af staden och anlade en spansk
koloni. Det drcgde dock många år innan
den nuvarande staden grundlades, detta
skedde år 1586 af Menedes. Under fest
ligheterna var hela staden klådd med span
ska flaggor.
Lttpande X:o 439.
Ett Herkulcsarbete På statsrå
det Manning» uppfordran har bankkassö
ren A. N. Jordan från New York blifvit ut
sedd att genomgå statskassans räkenskaper
för de sista 20 åren. Jordan har en steno
graf till medhjelpare och arbetar inomslut
ua dörrar.
Eldsvåda. Från Cincinnati skrifves:
Den stora ljusfabrikea i närheten af den
till Corington ledande hängbryggau, ned
brände till en del nistlidne onsdags efter
middag. Skadan anslås till $100,000,
hvaraf dock största delen be täckes med as
surans.
Immigrationen genom Castle Gar
den under förliden rnåuad uppgick till 22,
192 personer, en minskning af 0,709 per
soner emot samma månad under förlidet
år. Under företa qvartalet af innevarande
år hafva hittills 49,052emigranter lendatsi
Castle Garden.
Under de tre månaderna,'.den ldcc. till
den 1 april inträffade följande antal eldsvå
dori New York:
261. Under 23 dagar af 90 var medel
talet af alarnmignuler 12 om dagen och dag
liga medeltalet för hela tiden 8A. På en
dag, den 23 dec., egde 33 eldsvådor rum.
Sofia Hansen, boende no. 19 Harpers
Court, Brooklyn, arresterades den 23 sistl.
mars för ståld. Hon hade varit anBtäld
som tjensteflicka hos Philip Snyder, no.331
Smith itr., från hvilken I1011 tillgripit en
guldring och diverse andra saker till ett
värde af $85, beräitar Nordstjernan.
Fr&n Winnipeg, Mnt., skrifves, att
Riel med hvarje dag vinner nya anhängare.
Telegraftrådars mellan Winnipeg och
Battleford äro afBkurna. Riel förfogar nu
öfver en styrka af l.t'00 man, med hvilken
han anBer sig stark nog att upptaga en strid.
Mod fattas emellertid hvarken honom eller
hans krigare.
En rysk koloni ir bildad i södra Ore
gon af nihilistiska studenter från univer«i
teterna i Odessa och Kharkof. Kolonien
styres efter stränga lagar. Arlietstiden
räknas till sex timmar om dagen. Åter
stoden användes till läBniug och diskussion
af nihilismens grundsatser ooh menniskanB
rättigheter.
Mot l|5,000 borgen hafva de från val
bedrägerierna i Chicago beryktade perso
nerna Mackin och Gallagher blifvit satta
på fri fot. BorgeBsumman lemmides af den
i staden kände spelhusväiden Mike McDo*
nald, hvilken inför rätten visade, ntt han
•gde-j—Trrs*i fantlgtiitir HH sills iati
$500,000.
LefYadde kuriositet. "Det finns
en lefvande, mensklig kuriositet i Louis
ville," säger "Kentucky State Journal,"
"hvilken säkerligen skulle blifva ett begär
ligt subjekt för museiegare." Exemplaret
utgöres af en tjuguårig ungmö, som ännu
aldrig med sin fot varit inom en "Roller
Skating Rink."
Stor leverans. Englands och Frank
rikes regeringar hafva hos åtskilliga fabri
kanter här i landet gjort beställningar på
ofantliga qvantiteter preserverade köttva
ror, som skola sändas till Egypten och
Tonkin. Man påstår att, till fyllandet
af dessa beställningar åtgå 20,000 nötkrea
tur.
StHllnlngen i Oklahoma fortfar att
vara kritisk. Nybyggarnes ledare, kapt.
Coucb, har från flera håll erhållit under
rättelse om att stora skaror äro på väg att
förena sig med hans koloni. På andra si
dan ha trupperna ryckt in och ödelagt alla
byggnader som settlame uppfört. Det kan
vara tid på, att regeringen med »livar skri
der in ooh återställer ordningen.
En förfärlig storm rasade i fredags natt
i vest ra Missouri, hvilken öfverallt hvar
den drog fram aristälde stor skada. 1 \Va
verly antog stormen karakteren af en tor
nado, som grusade flera boningshus och en
kyrka. Till följd af det starka regn, som
samtidigt föll, stego alla vattendrag öfver
sina bräddar och bortryckte en mängd bro
ar. Skadan anses mycket stor.
Den skada, som under februari förorsa
kades af eldsvådor, representerade en sam
ma af $10,000,000. Om vi härtill lägga de
$8,600,000, som under januari genom brand
bortsopades i Förenta Staterna och Canada,
få vi totalförlusten sedan den 1 jan.till $18,
500,000. Om vi taga de tio föregående
åren tillsammans, har medelförlusten ut
gjort omkring $6,800,000. Sålunda en stor
ökning under innevarande år.
President «r»iit synes med stora
steg närma sig grafvens rand. Under ett
anfall härom dagen trodde läkarne att hans
sista dag var kommen. Han trodde äfven
så njelf och sade till en af sina tjenare "Jag
kan icke stå ut längre jag dör snart l'n
der sista tiden har pastor Newman ofta va
rit hos generalen för att gifva honom den
tröst som religionen skänker. Newman
säger, att han icke funnit någon som l*är
sina lidanden med sådant lugn som Grant.
FttrsmUdligt testamente. David
Dickson, den rikasle plantage-egare i Mis
sissippi, a fled nyligen efterlemnande en för
mögenhet af $500,000. Slägtingarne afspi
sas med endast $100,000 ity att hans testa
mente upptager en negrinna, Armanda
Eubanks, som tillerkännes $400,000. I
hvilket förhållande den aflidne stålt till
denna qvinna uppgifves, men alt slägtin
garne känna djup förtrytelse ir deremot of
fentliggjorda
!,
"W
ednesday
at
St Paxil, Hinn., 231 E. 7th str.
styrka för att understöda regeringen. Ca
nadian Pacific banan har äfven uppsatt en
kår, hvilken dock förnämligast afser att
skydda bolagets egendom i Winnipeg.
Underrättelse mottogs i Washing
ton den 1 april från befälhafvaien Rane af
följande lydelse: ''Aspinwall är i aska 'det
antändes af insurgenter för att undgå fån
genskap. 'Pacific Madockan och jernva
gens egendom på norra ändan af ön och en
del af kanalens egendom vid Crispool ir
allt som leanats af byggnader. Jag har
hela min styrka i land för att skydda egen
domen. Mitt Bkepp är öfverfyldt af flyk
tingar. Tusende iro i saknad af uppehille
och skydd."
Från Salt Lake, Utah skrifves:
Det är numera icke ovanligt att se polyga
mister arresterade. l)en 1 dennes blefve
Orson P. Arnold och A. M. Musser försat
ta i anklagelsetillstånd, öfverbevisade om
månggifte. De mera framstående inom
mormonsamtsndet äro mycket uppbragta
öfver Förenta Staternas domstols senaste
beslut, att försätta mormonerna i Territo
rierna under kongressens uppsigt och op
ponera deremot på det högsta samt påstå
sig hafva blifvit mycket orättvist behand
lade.
Koleran, denna fruktade gäst, som så
länge varit förespådd att hemsökaAmerika,
sades iiärom dagen redan iia gjort påhels
ning. Ryktet luirom kom från Boston,
Mass., i det barkskeppet Saniing, som
från Chittagong i Bengalen ankom till Sa
lem, liade sjukdomen ombord. Under re
san afled först skeppstimmermannen An
drew Sodaniau och derpå matrosen Emil
Peterson. Så fort förhållandet blef kändt
för myndigheterna, gafs genast befallning
att fartvget skulle iemna hunnen och kasta
ankar ute på redden.
IndiuucrnaN antal inom Förenta Sta
terna uppgår till omkring 203,749. Af dessa
tillhöra 04,000 de fem stora civiliserade
Btammarne i Indian teiritorit, förutom 18,
000 andra, som till viss grad äro civilisera
de. lndianreservationen utgöres af 136,
000,000 acres och motsvarar i det närmaste
följande stater tillsammantagna: Massa
chusetts, New Hampshire, Vermont, Rho
de Island, Connecticut,New York,New Jer
sey, Pennsylvania, Ohio och Indiana.
Oklahoma-kolonisterna
Kuglfitd.
Canadas regering har blifvit allvar
ligt uppskrämd af Riel's krigslycka. Den
första bataljen utkämpades vid Duck Lake,
som slutade med att regeringstrupperna
måste med en förlust af 13 döda och 11 så
rade draga sig tillbaka. Det berättas att
åter en ny drabbning stått vid Duck Lake,
deri regeringen lidit ett afgjordt nederlag.
Nu göres emellertid allt för att kufva re
bellerna. Betydliga truppmassor af såväl
infanteri, kavalleri och artilleri ha afgått
fl ån östra Kanada till krigsskådeplatsen.
Hudson Bay kompaniet har organiserat en I taga en sindning penningar.
höllo i
onsdags afton ett talrikt besökt möte. hvar
vid kapten Couch fungerade som ordföran
de. Ofverste Crocker, som nyligen åter
vänd! från Wellington, hcraltiuU .ill lun
kapten Couch's uppmaning äro strax villi
ga att följa honom. Såvida icke gynsainma
underrättelser ankomma från Washington,
ämnar Couch utsätta en bestämd dag för
kolonisternas intåg i landet. De i Texas af
major Dewees arresterade "Buhmess" be
finna sig under militärvakt på väg till
Caldwell.
Funnet lik. En sedan 14 år tillbaka
1 Des Moines, Iowa bosatt svensk vid namn
Erik Anderson fanns häromdagen liggande
död i ett mindre trähus å Court ave. mellan
1st och 2d str. Liket befanns liggande i en
I*öl af blod, och en rakknif låg bredvid på
golfvet. En djup och lång skåra i strupen,
täljde på hvad sätt lifvet flytt. Många oli
ka rykten och tydningar af händelsen cir
kulera i staden. Troligast är dock att man
nan begått sjelfmord. I den dödes fickor
funnos $80 och några vexelmynt. Orsaken
hvarför han förkortat sitt lif är för närva
rande okänd.
En landtmau, som förliden
dag var i Des Moines, lowa för att sälja ett
lass hö, fick en köpare som påstod sig vara
Bänd från auditorens kontor, lian hade
inga pengar, men lemnade en falBk vexel
på Des Moines National Bank, utskrifven
på $220, till farmaren för att göra sig be
tald för höet. Sedan han lånat $10 kontant
af land.tmanneu och sagt honom att leinna
återstoden af pengarne, som han skulle få
öfver på vexeln, tillbaka då han levererade
höet, försvann han. och farmaren har ej
träfiat honom sedan.
En korrespondent från Chico i
California skrifver till Svithiod, att denna
stat, eller åtminstone trakten omkring hvar
han bor, motsvarar ej på långt når de före
ställningar man vanligtvss i nordvestern
hyser 0111 densamma. Han erkänner att
der är helsosamt att bo, att der är natur
skönt samt att der finnes stora bördiga sä
desfält, men åkerbruket ligger i händerna
yå kapitalister och syndikater, och land
säljes icke undantagandes till orimligt hö
ga pris. Arbetslönerna äro låga, och mån
ga som kffminadit kunna ej erhålla arbete.
Korrespondenten är snickare till yrket och
har haft sådant arbete i nio dagar under en
tid af fyra månader.
Ofttrniodad rltdrfare. Från Char
lotte, N. C.,skrifves: E11 irländsk kringvan
drande handlande nnkom aftonen till den
20 mars hungrig och uttröttad till£ ett en
Btaka liggande hus i Rock Springs, bebodt
af tvenne ensamma gamla qvinnor. Efter
mycket bedjande tilläto de honom att
stanna qvar öfver natten, dock med vilkor
att han skulle låta sig låsas in uti en garde
rob om natten, hvarpå han gerna ingick.
Mot midnatt vaknade han vid det att han
hörde nödrop af en af qvinoorna, som bad
om nåd för sitt lif. Derpå hörde han en
grof mans röfet, som affordrode ivinnorna
deras pengar, så vidt deras lif var dem kärt.
De lofvade detta och ledde vägen till gar
deroben der den irländske handl. var in
stängd, för att finna det. Denne, som hört
alltsammans och var beväpnad med en pi
stol, sprang, så fort dörren öppnades, ut i
rummet ocli sände en kula genom hjeitat
på banditen, som först tycktes vara en ne
ger. Den öfverraskande upptäckten gjor
des dock sedermera att detta var endast en
mask och under denna igenkände de tvenne
qvinnorna en sin närmaste granne, en hvit
man vid namn Ferguson, som synes hafva
haft reda på att dessa dagen ferut fått emot-

xml | txt