OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, May 30, 1888, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1888-05-30/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

allert i the Memorial English Luth. Church
street, mellan Franklin och Exchange
gatorna. Höguiessogudstjenst ki. Hid f. m.
Btadagmkola kl. 12 m. Aftongudstlenst kl.
30,000 acres farmland i Lac qui Parle County.
SAULOAARD & HOBE,
190 E. 7 street.
St. Paul.
Tomter vid Forest street, Arlington
Hill, Eastville Heights och Terwen
addition. 50 dollars kontant, resten
månadtligen. SAHLGAARD & HOBE,
190 E. 7th street.
SAIILOAARD & HOBE,
190 E. 7ih street.
SAHLGAARD & HOBE,
190 E. 7th street.
SAHLOAARD & HOBE,
190 E. 7th street.
Ht. Paul, den 2» Maj 1888.
W1TRAT No. 1 hard
No. 2
No. 2 mixed.
Patents 4.70
Straights 4.00
XXXX Baken 8 80
Buckwheat 6.50
Kyeprcwt 1.70
GROUND FEED
BRAN 11.60
BALED HAY,Wild 14.00
Timothy 17.00
BUTTER, Choice creameries
Choice Dairy
Common
DRESSED MEATS, Reef side».
Mutton....
Veals
EGGS
POTATO®}
RICH BROS.
224 E. 7th. St. Shoe 224 E. 7th St
834 Payne ave St.Paul, QCinn.
216 East 7:th Street.
316 Robert St, St Paul, Minn.
SARATOGA MEAT MARKET
M. THOMPBON,
008 Lafayette ave.
JAPAN TEA Cö,
328 B. 7ti St., St.P&nl, Minn.
ST. PAUL. MINN
ST. PAUL, MINN.
227 E. 7th 8tre«t, 8t. Paul, Minn.
Ham SI, National German Am. Bank Bfggnad,
ST. PAUL, MINN.
MINNESOTA UN] 05HPANY,
P. M. QUIST.
Schoch's Block, cor. 7th & Broad
way streets, St. Paul.
192 B. SEVENTH STREET
679
MObler af alla slag.
750 Payne Avenue, Cor. Rean
I.
GLOBE TEA CO.
394» EAST SEVENTH STR.
Grocery Handel
TEE CLOTHIER.
É^lliatdelnlng: 337 East 7th Sir
Hörnet af Seventh & Robert Streets,
Hotel Ryan Block, St. Paul, Minn.
En Real Estate Title,
ningen eller i sjelfva recorderingen. Title Insurance är d»r
tOTHEBS and BABIKS MADE IIA HPT.
By using tsTF.IN
liACli'S NEW
COACH. COUCH
and CRADLE with
PAVILION TOP,
Soft CUSHION,and
other decided Jlt
PR OVE KNTS.
Salutary
Jlahy Coaches' SKAT
I N 8 A N I
TRANSFORM ED
INTO
FANTS NOT TO®
U W E N
FALLING ASLEEP
WHILE SEATED!
Vrrsr DTSTTTfiBICD In th«1r ST-FMKKR
PROTECTION «(T»innt ALL CONTINGENCIES I
Ever Coach WARRANTF.T»
BEST MATERIAL and WORKMANSHIP
Wane SUPERIOR I None more PRACTICAL
Out be used TWELVE month» 1» the YEA&f
Stort ooh välsorteradt vfirlager just hem
commit.
WHOLESALE ft RETAIL.
THE GREAT
MANHATTAN
ONE-PRICE CLOTHING CO.,
161 till 167 E. 7th St.. h. af Jackson,
Gör ansökan hos St. Paul Title Insurance Company
221 East 7th street,
St. Paul, Minn.
326, 328 & 330 East 7th Street,
ST. PAUL, MINN.

ST. PAUL:
j,W* sy
K-'
5^1
Gudetjeaster.
f.
FOBSTA 8TBM8KA EV. LlTTH, FÖHBJUTLINCIIN
aftller eudstjonst varje söndag kl. Hll f, m.
•oh kl. 7.45 e. m. Söndagsskola kl.
ftrth
A3
a. m. Församling-ona pastor är
e m.
Predikan hvar torsdag k. 7.45 e. m. och böne
mOte k varje tlsdsg Kl. 7.45 e. m. Kyrkan
belägen yld hörnet af Woodward avenue
0«h Stillwater street. Församlingens pastor
ftr P. J. 8VÅRD som bor nr. SK Olmsted
Breet.
BHGBLIIIC LUTHKIWK GUDSTJKNST
hftlles re-
8
REV.
A.J.
HAUPT. ^ostad: 747 Portland ave. Gudstjenst
Trlnitjr-kyrkaa vid hornet af Ada oeh Kobie
gatorna. Woit St. Paul. sönd. kl. 3 eftai.
I söndags konfirmerades ett tret.
tital barn i sven3ka lutherska kyrkan.
Pastor Swärd stälde efter predikans
slut ett hjertligt tal till de unga. Till
fallet Tar högtidligt och gripande.
Förhöret need konfirmanderna egde
ram på fredags qvailen, hvarvid fram
gick att de unga i allmänhet tillegnat
Big en god insigt i kristendomens huf
vudstycken. Stora äro de fördelar
som erbiudas den kristliga församlin
gens ungdom. Uppskattar denna ung
dom också dessa fördelar?
Åter har en af stadens tidigare in
byggare slutat sina dagar nämligen J.
"W. McCluug, som afied förliden sön
dag. McClung anlände till St. Paul år
1855 och sysselsatte sig med flerehanda
företag Vid sin död var han Intres
serad i fastighetsaffärer.
Ofta har det varit på dagordnin
gen att åstadkomma snabbare och bil
ligare samfärdsel mellan de båda
grannstäderna. Men annu har det ej
kommit till mer an vackra ord. Nu
senast har vederbörande stadsmyndig
heter, genom att till obestämd tid upp
skjuta frågan om s. k. pelarbanors an
läggande, dragit ett streck öfver hela
saken,
En ung man vid namn John
Bchoonmaker arresterades i torsdags,
emedan han var drucken och förde
oljud på öppen gata. Vid undersök
ning befans det att den omkring 125
årige mannen hade $1.025.50 i sina fic
kor. Det var en fullkomlig öfverrask
ning för polismyndighéterna, hvilka
sällan finna drinkare stadde vid kassa
men så var också personen i fråga helt
ung.
Millwaukee-jernvBgen har fått
att skaffa med tvenne olyckliga perso
ner, hvilka lidit kroppsskador genom
bolagets förvållande, och fordra dessa
tillsammans en skadeersättning på
125,000.
Några fall af smittkoppor hafva
förekommit på vestsidan. Det anta
g68 att sjukdomen införts af en tysk
Invandrare. Myndigheterna tro ej att
det"är fara för sjukdomens spridning.
Följande allmänna arbeten ha ut
låtits på kontrakt: planering å Mano
min gatan från Cherokee ave. till söd
ra stadsgränsen har utlemnats till J.
W. Maloney för $6,135,dito å Delaware
ave. från Baker gatan till södra stads
gränsen till Thomas Lennan för $3,
343.50, ett stort planoringsarbéte å
University ave. uppgående i kostnad
till öfver $38,000 har likaledes utlem
nats på kontrakt.
Vi bedja att få fästa våra läsares
uppmärksamhet på herrar Sahlgaard &
Hobe's annons i dagens nummer. De
hafva i uppdrag försäljning af bland
det bästa farmland i Minnesota. De
sälja äfven stadslotter hvarom se när
mare deras annons i detta och kom
mande nummer.
£. Norquist, som var åtalad för
stöld af ett silf v er ur, har af jury fri
känts.
Olof Anderson, hvllken endast vi
stats har 1 landet några veckor och nu
blifvit sinnesrubbad, har blifvit af
sänd till Rochester.
Lismande amerikanska tidningar
tala om den katolske biskopen Ireland
sedan han erhållit erkebiskopsvärdig
bet, som vore han en liten p&fve och
ifrågavarande tidningar katolska till
«hull och h&r.
Christian Colter och John McCar
thy af respektive 14 och 15 års ålder,
föröfvade inbrott i en grocerybutik en
natt förliden vecka, men blefvo grip
na på bar gerning af ett par poliskon
staplar, hvilka hörde, när de unge
brottslingarne krossade en fönsterruta
till butiken.
Andrew Swanson, hvilken förli
den mars månad råkade få sitt ena
ben krossadt af ett af Kansas City ba
nans tåg, har begynt rättegång mot
bolaget för utfående af skadeersätt
ning.
En krögare vid namn Rudolf
Schmidt har åtalats för att hafva sålt
starka drycker till en förfallen drin
kare. Anklagelsen väcktes af drinka
rens hustru. B.undslapp med att under
borgen förpligta sig att ej upprepa
förseelsen. Men hvarför krögaren
denna resan icka bötf äldes, det vet
allenast domares.
—'Huru otroligt djupt dryokenska
pen kan förnedra en menniska, derpå
Kr följande sorgliga tilldragelse ett
talande bevis. Förliden fredags efter
middag inrapporterades till coroner
Quinn.att en qvinna låg död i ett hus
vid hörnet af Reaney och Greenbrier
gatorna. Af ett besök till denna plats
framgick att den aflidna qvinnan var
hustrun till stenhuggaren John Erie,
hvilken nedlägger sin förtienst på
krogdisken. Den arma qvinnan hade
efter en svår sjukdom aflidit i tyfus
och efterlemnat tvenne små barn.
Enligt grannarnes berättelse brukade
Erie hemkomma drucken om qvällarne
oaktad hans maka låg sjuk 1 den svå
raste arten af tyfus. Qvinnan dog på
torsdagsqväll och morgonen derpå af
lägsnade den onaturlige mannen sig
utan att säga hvarthän han gick.
—The National Brewers' association
mmmanträder här i dag till årsmöte.
Föreningen räknar omkring 700 med
lemmar, hvilka representera 80 proc.
af landets bryggare och föreningen ar
£7 &r gammal. En af de brinnande
x\ *•.
\.
A
v.*']!»
H. SAHLGAARD,
frågorna som föreligger föreningen
till behandling ar prohibition, som na
turligtvis ar en nagel i ögat p& herrar
bryggare.
lnbrott8Stöld föröfvades en natt
i förra veckan hos Isaac Goldstein
hvarvid värdesaker till värde af $500
bortröfvades.
John W. Rhines har uppkommit
med en sinnrik uppfinning, som afser
att omöjliggöra valbedrägerier. Ett
aktiebolag är redan färdigt för att
taga patentet om band.
Guvernören har utnämt dr. J.
Owens till medlem af "the state board
of medical examiner" istället för dr.
Boardman, hvilken resignerat.
Användt i rätt tid har månget hus
medel bevarat från svåra lidanden.
Dr. Ang. Königs Hamburger familje
medicin är ett sådant medel.
8 YN0 ALN0TISEB.
Teol. Stud. J. A. Carlström ver
kar under ferierna i Brainerd, Minn.,
och dess omnejd.
Teol. stud. C. A. Hultkrans betje
nar f. n. församlingen i Princeton,
111.
Fruntimmersföreningen i Faluns
församling, Minn., har arbetat 3 må
nader för Utah-missionen och derun
der åstadkommit $40. Vidare har sam
ma förening lofvat understödja den
na mission rhed $20 om året.
Pastor J. Tilleen har nekande be
svarat kallelsen från Galesburg, 111.
Teol. studeranden Ernst Zetter
strand har redan anländt till Mamre
Lund och begynt sin verksamhet der
städes. Jemte sin verksamhet i Mam
re Lund skall br. Zetterstrand äfven
bistå past. P. Beckmann med predikan
inom hans vidsträckta pastorat.
Hr Axel B. Lilja meddelar under
den 26 dennes att pastorerna J. A.
Lundh och P. Bergström samt prof.
E. J. Werner varit i New York på resa
till Sverige. De uppehöllo sig på luth.
emigranthuset. 26 State st., till den 29
dennes, då de afreste med ångaren
Alaska, tillhörande Guyon linien. De
befunno sig väl.
Ur en skrifvelse från en medlem
af Wennersborgs församling göra vi
följande utdrag: Pastor L. Johnson be
tjenar ännu vår församling. Han har
nu varit vår lärare i snart nio år, och
under denna tid har församlingen nä
ra nog tredubblats i kommunikant
och medlemsantal. Dessutom betje
nar han Zionsborg och har nu antagit
kallelse från Fryksände, som kommer
att läggas till Wennersborgs pastorat.
Han besöker äfven Fridhem, som lig
ger inom Paeitic-distriktets område,
men sedan förliden höst varit vakant.
Han har dessutom begynt regelmessig
verksamhet i Kensington och i Hoff
man, hvarest landsmännen komma fli
tigt för att höra Guds ord. I Kensing'
ton äro llere svenske affärsmän.
Från Wennersborgs församling,
Minn., skrifves: För efl tid sedan an
kom från Sverige en yngling af judisk
börd. Han hade vistatB en längre tid
hos pastor Lindström i Stockholm.
Ankommen hit uppsökte han den ev.
lutherska pastorn L. Johnson och be
gärde af honom blifva undervisad i
kristendommens sanningar samt ge
nom det heliga dopet upptagen i för
samlingen härstädes. Efter meddelad
undervisning blef han döpt af ofvan
nämda pastor i Wennersborgs för
samlinglingens kyrka förliden Kristi
himmelfärdsdag. Pingstdagen konfir
merades årets nattvardsbarn, trettio
till antalet, och annandagen firades
Herrens Heliga nattvard. Klockans
toner kallade oss till llerrens gårdar
och, ehuru vädret var regnigt, var kyr
kan i god tid till trängsel fyld af upp
märksamme åhörare och deltagare.
Barnen visade under förhöret till
såväl pastorns som församlingens
glädje att de egde god kunskap och in
sigt i kristendomens sanningar.
Under veckan hållas enligt försam
lingens vid sistlidna årsmöte pnhälligt
fattade beslut husförhör p& olika stäl
len i församlingen.
Ilerr Peter Donkel, Bloomington,
Hl., håller alltid St. Jakobs olja i hem
met, och säger sig vara fullständigt
öfvertygad om dess förträfflighet.
Pengar till Sverige, Norge och Dan
mark kan sandas billigast genom
SAHLGAARD & HOME,
190 hi. 7th street.
Tomter på 14de gatan mellan Cana
da och JQroadway. Goda vilker.
SAHLGAARD & HOBE,
190 E. 7th street.
Svensk ocli Morsk Vic©
Konsul.<p></p>SAHLGAARD
lBO'Xfiiit tli Ä*-
Pengar utlånas på fastighet i egen
dom mot låg ränta.
SAELLGAARD & HOBE,
190 E. 7th street.
Antagligen har hvar och en hört talas om det bekanta Lac qui Parle County, Minnesota, hvarest så många af våra landsmän hafva (settlat" och
arbetat sig fram till en oberoende och sjelfständig ställning i samhället. De stora präktiga farmarne med de imponerande hvitmålade husen och ut
husen, de många kyrkor och skolor som äro uppförda i Countyet är ett bevis på välstånd ech välfärd och att jordmånen måste vara fruktbar och de
olika egarne driftiga och arbetsamma mennniskor. Ett gammalt ordspråk säger att en farmare är lik en kung, de hafva begge bestämda gränsor
att regera öfver. Det är mycket i detta som hvar och en som ännu ej h&r något hem borde taga i betraktande. Vi hafva till salu i detta blom
strande Lac qui Parle County omkring 30,000 Acres'Land liggande nästan utmed jernvägen och de två lifliga marknadsplatserna Madison och Daw
son. Jordmånen i detta county är af den bästa som finnes i staten Minnesota. Drickesvattnet är helsosamt och godt hvilket är något farmarne
sjelfva dagligen intyga. Detta land har oss veterligt, aldrig förr erbjudits till salu och derför kommer det utan tvifvel att gå fort åt. Priserna
äro låga och betalningsvilkoren lätta, så att hvar och en som vill hafva en farm intill jernbanan, städer och grannar af vår egen nationalitet borde
infinna sig genast. Vi hafva äfven 100,000 acres skog och prairieland i Morrison County, Minn. som vi vilja sälja för 3 till 5 dollars per acre.
Underrättelserna om detta skall närmare meddelas. Vi råda emellertid enhvar som tänker att köpa farmland eller Real Estate i St. Paul att hän
vända sig till oss först antingen skriftligen eller mundtligen. Sparada pengar äro förtjenta pengar.
SAHLCAARD & HOBE,
Är du trött p& stadslifvetP
Ett det allra bastå tillfälle gifves att
förskaffa sig ett trefligt hem på landet,
om man genast hänvänder sig till
SKAFFARKNS kontor. Landstället
ifråga är beläget i ett mångårigt
svenskt settlement, sv luth. kyrka
finnes i d^ss närhet så väl som skol
hus. Endast omkring 3 mil från jern
vägstation samt nära driftiga städer
med qvarnar och sågverk. Hus och
tomt i St. Paul mottages i utbyte lika
gerna som kontant.
Hus och tomter från stadens medel
punkt till långt ut i utkanten på alla
möjliga betalningsvilkor.
"Ännu oförändradt."
The Boston Club Tea Store säljer än
nu mera varor för $7 än andra firmor
kan sälja för $10. Det betalar sig för
er att se vår prislista.
338 E. 7th Street,
Åt Vestern.
Det allmänna intresse som tagits
vid öppnandet af Montana Indian Re
servationen visas af det stöta antal
folk som redan rest till Great Falls för
att undersöka mineral- och jordbruks
halten af detta underbara land De
l&ga biljettpriserna som C. H. Warren,
Gen. Pass. Agt. af St. Paul, Minnea
polis & Manitoba R. R. gifver gör ut
giften billig för undersökandet af det
ta land och kommer säkerligen att le
da till större emigrering. x596.
Vill du sälja egendom så inskrif det
hos oss och vi skola strax skaffa dig af
mea det derest prisenia och vilkoren
aro rimliga. Sahleaard & Hobe,
190 E. 7th street.
Tomter i Aurbach & Hands addition
belägna vid skolan på Front street,
billigt. Månadtlig afbetalning
Vi hafva till salu 13 tomter belägna
vid Front street, som vi kunna säljä
billizt och på goda vilkor. Vi mena
hvad visäga kom och Öfvertyga er
sjelf. Sahlgaard & Hobe,
190 E. 7th street.
Vår välkände landsman, herr An
drew L. Skoog i Carver har utvidgat
sm redan betydande affär genom att
öfvertaga lanclagenturen i Carver Co.
för den välkända firman A. E. John
son & Co. i St. Paul. Landsökare i
Carver Co-kunna nu af honom erhålla
fullständiga upplysningar såväl om
skoglandet i Todd Co. som om land på
alla andra ställen i Vestern. Herr
Skoog är äfven agent för den direkta
skandinaviska Thingvalla linien och
kan sälja biljetter iikaaå billigt som
någon annan agent. (x599
Tomter på Daytons Bluff, 4de, Earl
och Trainees streets för $600. Gatu
planeringen verkstäld och betald. 50
dollars kontant.
Önskar du köpa egendom så kom in
och besök oss. Vi hafva en fullstän
digare liBta an någon annan fastig
hetsmäklarefirma
i
staden.
HANDELSPRISKR.
CORN.
OAT8.
white..
RYS. No.
BARLEY"
FLOUR.
Dft
V'
I iff Jf"
81.00
Expressmän.
nlön8ka "trunks", möbler eller husge
rftdBsaker flyttade billigt äro vi villiga att åta
ga oas och utföra godt arbete. Lemna
orders vid vfirt "stand", hörnet af Sibley &
ftth Street äfven ft ^kaffarens kontor elier 816
Rice Street.
Iveaik tftvan-haalcl Splcw,
IHlttn. Allt som hörer till en väl sorterad
trävaruhandel, sftsora bräder, bjelkar, stoip
ylrke, takspftn, fönster, dörrar. llBtor m. m.
samt kalk och cement sälja* till dagens läg
Sta priser hos Ö. C.
HILLMAN,
Bpleer, Minn.
tar- Xmettager prenumeration &
ÖKAFFAREN.
ii s
& HOBE.
S. J. ELMQUIST.:
Bästa plätten för köp TiT ______
af goda och billig
tkodon.
lew York Bazar.Goldförlandsökare!
Dry Goois-Handel.
Dam- och Herrekiperingsartiklar eto. Nya
goda räror till lägeta priser. Gör osa ett be
sök oota det skall betala sig för er att handla
hos OBS. Högaktningsfullt
J.&M. LEVDANSKY,
O.H.Arosin,
Svensk Urmakare
oota.
JUVELERARE.
Tillhandahåller ett väl sorteradt
lager af allt som hör till en Juvele
rareaffär samt ombesörger reparatio
ner skyndsamt och noga.
Penningar
att
låna.
Tili låg ränta på god egendom.
CLARK & THORNE,
Handlar med
Färskt och mit kött,
Höna och viltlt i säsongen.
Orders fyllas prompt och skyndsamt.
al'. PACLi, MINN.
S28 East 7th. Street.
Nytt och utvaldt lager af
The, Kaffe ocb Kryddor
i parti och minut till låga priser för
kontant. Orders från landsorten ex
pedieras punktligt till låga priseT.
Belåtenhet garanteras.
BLOM BROS.,
JOHN ELMQUIST,.
Handlar med
Fina Manskläder,
Bklperlngsartiklar,Hattar, Mössor &o.
350E. Tth STR.
C. P. Sandberg,
8VENSK
^H®TAXN!LÄKARE.
Utdrager och fyller tänder sj»oit insätter
lfletänder med emsorg och noggrannhet.
Kontor: 304 & 306 East Seventh Street.
MARTINI! MILLER
Bageri och Kaffe-H
US
STO B* IsTwth Mr.
Wm. ANDERSON,
Juvelerare cch Urmakare.
Urarbeten och reparationer verkställas om
sorgsfullt och juveierarearbeten göres pä
beställning.
OTTO KTJEFFNER. THOS. T. FACNTLEKOY
KUEFFNER & FAUNTLEROY,
A V O K A E
WALTER NELSON,
EXAMINERAD SVENSK
APOTEKARE,
887 Rice St. oeh 954 Payne Ave.
(Arlington Hill».)
Tillhandahåller alla slags svenska medici
ner. Läkarereoepier expedieras ned största
•oggranhet. Orden frånlandsortenezpedieras
fermt ooh billigt.
v-
E. H. HOBE.
Fina fruntimmer»
skedon i rikt urvai
till billiga priser.
Om ni önskar att erhålla ett godt
stycke land för billigt pris, så för
summa icke att besöka eller tillskrif
va Minnesota Land Company, då ni
kan erhålla det aldra bästa farming
land beläget endast 3 timmars väg
från St. Paul, för ett pris af från $5
till $10 pr acre. Detta land med sina
många vackra insjöar och porlande
bäckar, är ett af de vackraste som
någonsin utbjudits till salu. Vi vilja
derför råda alla de som ämna köpa
land att utan uppskof infinna sig å
vårt kontor, samt åtfölja en af de ex
kursioner som komma att afgå dag
ligen under April, Maj och Juni må
nader. Som detta i alla afseende så
utmärkta land troligen blir utsåldt i
dr, borde ingen försumma att försä
kra sig om 80 eller 160 acres. nFör
närmare underrättelser hänvänd eder
till
195 East7:th St,. St. Paul,Minn.
Fotograf atelier.
Gå till Gk A. BRONSON, då Ni
önska goda kabinett-fotografier. En
dast $2 00 per dussin.
424 E. 7th St., St Paul, Minn.
Bakförare vid alla domstolar,fnkasserar pen
nlngar undersöker"Abstracts ot Title" o. s. v.
ELMUND & CARLSON
KOL och VED
Offices
Bt. Paml
Preble street.
SAN GAR, STOLAR,
SOFFOR, BORO,
YR A AR, MO »MODER,
madrasser, dynor och ttcken m. m. till jrtterat
billiga priser.
Goda varor och ärlig behandling!
S. A. ANDERSON&C0.,
Svenska Bokhandeln
(f. d. Bngbertv Holm berg Publ. Co's
bcKhandel)
Tillhandahåller ett gtort oeb väl sorteradt
lager af importerade böcker samt alla sven
ska böcker tryckta här i landet af olika för
läggare.
Böckerna säljas lika billigt här som i Chica
go och landsmän bosatta i Nordvestern lnbe
spara höga transportkostnader genom att re
vt re ra böcker bärifrån. Augustana Book
Concerns böcker Unnas alttid pä lager,
•dressera:
K. WALLÉN,
188 E. Tth St., St. Paul, minn.
Säljer lösnummer och emmottmrer prenu
meratio
UKAFFAREN.
Stort lager. Låga priser. Fedbart
bemötande.
A. LINDAHL,
UBMAXABE,
Cor. Bedford & Dccatur sts,
Sorteradt lager af vägg- ooh fickur. Repa
rationer utförea med omsorg och neggrann
het. Billie* priser. Bedbart bem0tan«ai
J.L.
Dry
Varmt väder är hastigt i annalkande' och det blir nödvändigt att bort
lägga tjocka kläder af alla slag och istället påtaga nägot för säsongen
svaligare. Derför säga vi till alla dem som behöfva kläder, hattar, mös
sor eller ekiperingsartiklar, kom och besök oss och se det största lager
som någonsin uppvisats här. Alla är nya, stiliga varor för säsongen.
Inga quarlefvor från ett brutet lager, fina mönster, oöfverträffligt arbete
och till förvånansvärda priser, så att om ni önskar Manskläder, Gossklä
der, Barnkläder, Hattar, Mössor, sommarunderkläder och dylikt, umderl&t
ej att bese detta storartade lager innan ni köper. Vi skola bespara er
pengar å alla köp och ni skall komma igen. Vårt motto är:
Endast ett pris och det alltid det lägsta!
225 E 7lh STRKET.
7
Title. Der kan finnas osynbara fel, bedrägerier vid utgif-
enda tillförlitliga säkerhet mot sådana tillfälligheter.
AF
säljas till nedsatta priser.
A. LOHLKER,
Pateot Adjuit*ble
4*
A
BKD I IN­
for
ONK YKAB I
HOS
CARLSON & ERICSON.
LEDARE AF BII_1_IGA PRISER
241 East Seventh street, hörnet af Wacouta, St. Paul, Minn.
MÖNSTER TILL SALU.
Den störst a och finaste
Svenska Skoliandel 1 Si. Paul.
Tillverkar och tillhandahåller de finaste ooh
ofieta skodon för herrar, damer ooh barn.
Redbar behandling och låga priser
VETERANER!
SÖNER AP VETERANER!
Medlemmar af G. A. R. Foster.
Memorialdagen, Nationens älsklingsdag en dag full af sorgliga min
nen —då minnet hugfästes af de oöfverträffliga hjeltedaterna, då älskande
händer täcker de döde krigaraes graf var med välluktande blommer, då de
aktade krigs veteranerna stolt marchera genom de dödas hvilostad och
blandä sina hlomstergåfvor med ett tacksamt folk på sina kamraters
grafvar, den dagen är för dörren. De flydda årens sorger och orsakerna
äro förgätna. De blå och grå liggande sida vid sida för mer än tjugo &r
i 'grafvens sköte täckas lika med sköna blommor, ingen blir glömd. På
det att dagen må firas rätt är det nödvändigt att äfven ni går
FRAMÅT! MA T? (TFT?
Och försäkrar er om er Grand Army kostym. The Great Manhattan är
hufvudquarteret för dessa varor och ni inbjudes att bese deras storartade
utställning. Genom att besöka oss kan ni försäkra er om den mest ut
valda kostym i staden. Våra kostymer äro gjorda i vanliga fasonen, två
"sets" af knappar med hvarje kostym och garanteras äkta kulör. $7 kö
per en A 1 kostym då $10 köper den äkta Middlesex Flannels, den bästa
fabricerade. Hattar, kok&rd, band, handskar o. s. v. i öfverflöd till lägre
pris än annorstädes.
ier.
enligt recordering felfri, är
dock ej alltid prof på en god
Globe byggnaden, för närmare upplysningar.
Wallblom
& Thoorsell
Svensk Möbelhandel,
Stort välsorteradt lager till billiga
priser. Reparationer verkställas.
Likbesörjare.
Itftä-ytt för våren!
Klädningstyger, vårkappor och allt som hör till en
väl ordnad
Groods
Handel,

xml | txt