OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, July 22, 1891, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1891-07-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

President Northrop
MINNEAPOLIS.
Albert Fr win,
WOLFF & RANDOLPH\
927 North Front Street,PHIL ADELPIIIA
HVETE: No. lhard .06
1 Northern... .90
a .93
MAJS: .67
KÅ(i: .77
UAFKB
KORN: a [email protected] .75
.«5
MJ0L: "patents" pr. bbL.
"straight"
... 11.50
"ground feed" pr. t. 21.50
FRÖ: lin .'J8
1.34
klöfver 4.00
Hö: tiniotej e.oo
vildt 8.00
POTATIS: .45
SMÖR: "creamery" .15(3) .10
"dairy" .11 3 .18
oxar, goda pr.
100 lb. 3.75^» 4.50
"feeders, "pr 100 lb, 2.0Wtti 2.80
kor, pr. 100 lb 1 2 3 8
k al var. pr. 100 lb. 2.50M :t.50
svin, pr. 100 lb.... 4.50(fl) 5.10
får, pr. 100 lb [email protected] 4.40
ULL otviittad .17
.82® .25
MINNEAPOLIS.
HVETBNo. lhard .97
1 Northern... .94
a
.01
HVETE Na lhard .96
1 Northern... .93
"8 .87
RUDIN A BJÖRKLUND,
Kommissions-Handlande,
614 East 7th
ät Paul, Minn,
N S U N E N
1110 Wash. Ave. B,,
JOHKlårPLIÅ å a MINN,
Ny Potatis, pr trasbel .50c
2 loafs af bästa majs bröd fön........ 6c
Watermelons, pr stycket 15c
7 lb Douglas och Stuarts Rolled Oats..85c
Citroner, pr duss.........^.........soe
4 lb potatis mjöl.... Mc
Schoch's Patent Fancy flour, pr sick 75
Domestic sardiner, pr can 6c
Mustard sardiner, pr can loc
Imported sardiner, pr can 13)ic
Norsk sill, pr pail $1.00
3 lb can table peaches 12%c
Crushed Java kaffe, pr lb ssc
6 packages tooth picks 85c
Fint dairy smör pr lb 1%?
Importerad Anjovis, pr lb I0c
Svensk medvurst, pr lb. 20c
Blackberry saft pr flaska 25c
6 dussin cloth pins 5c
Plug tobak, pr lb 30c
Smoking tobak, pr lb. 20c
Skur borstar, pr stycket 10c
Goda kvastar, pr styoket 15c
Bästa Calif. sviskon,pr lb 12)4'c
Primost, pr lb 8c
GROCERY CO.
Gor 7th & Broadway
W An Exclusive St Paul firm.
327 E. 7th Street, H. Paul, Minn.
A. C. Haugan. A. E. Johnron. O. O.
Seaki.K. JNO. II. FIEI.D.
Washington Bank,
200 Wash. Ave. S.,
1501 Wash. Avi. S., Mlnntapolls.
The White is King.
WHITE SEWING MACHINE CO.
467 Wabasha St., St. Paul,
314 Nicollit Anaui, Ulaatapelis.
Mt kOrrlf ttll atatiM, op
ilk mrtaijli
ka tu Msta. fom SbbmI
aaa«fr»MW»l|0 a Utob
3kr JtTsrj* If
tSt
Emigration Aganta,
Car. Tklrd and Siblay ®H., ST. PAUL, MIN
Minneapolla
Cor 4th St. and 19 Ave. S.,
MINNEAPOLIS, MINN.
ADOLPH ANDERSSON,
1 '4'4 7 li ash. Ave. S.,
M1NNEA
1305 ashington Ave. S„
Mrs.Hel. Magnuson
2417—10 Ave. South.
Room 00 Temple Coart,
Cor. Hennepin & Wash. Ave. 8.,
MINNEAPOLIS, I MINN.
MARKET CLOTHING HOUSE.
Elegant lager af kl&der, hattar, mösset
och ekipetingsvaror.
1913 Washington Ave. 8.,
MINNEAPOLIS, I MINN»
25 till 30 procents,
Cor. 7tk and Rabatt Sts,, 1415-417 Nicollit An.,
ST. PAUL, MINN. I MINNEAPOLIS. Wlft,
THE FRANKLIN PRESS.
17Q East Third Street, St. Paul, Minn,
C. A. SMITH & 00.,
Lath ocli Span.
KONTOR: 316 LUMBER EXCHANGE,
TWIN CITY LIME AND
MINNEAPOLIS OCH ST. PAUL.
Tillverkar "Red Wing Brown Lime," och har till salu White
Lime, Hydrmlic och Portland Oements, Hair, Stucco och
Marble Dust, Pressed och Common Brick,Fire Brick och Fire
Clay, Sewer Pipe, Drain Tile, Soapstone Finish, Mortar Co
lors, Roofing Materials, King Tinted
SWEDISH AMERICAN BANKT
A N S O N A O U I S
1427 WASHINGTON AVE. S., MINNEAPOLIS,
1807 WASHINGTON AVE. N., MINNEAPOLIS, MINN.
Stort nytt elegant
N. G. DAHLSTEDT, M. D.,
128 Wash. Ave. S., Minneapolis, Mina,
'1'rlntlnK Outfit" mod ii nlfubft
o-h
A O y n v e A
1 1 1 A
Washington Avenue South,
453-463 Washington 8t, Boston.
LYON &. HEALY, Chicago.
X. UE8 Chestnut St.. Phila,

if
*1
*r
k
ipnP|PppVPRPPfilR9
kunna fistadkomma något verkligt
Kodt samt bibehålla endrägt och har
moni i arbetet köptea först Hemåt
för en tumma af $1200 och dernUst
mottogs aAuom en fri gåfva af hrr
Engber# och Holmberg rättigheten
att för den nya sångboken bibehålla
det g, mla, välkitnda och kttrvordna
ntmnet
Hemlundssänqtr.
sängboken blir således blott en tred
je omarbetad och förbättrad upplaga
af den gamla hemlandssåiigbokeo. Hr
B. och H. förtlena v&r odelade tack
samhet för denna välvilfa, bvarige
nom komiteena arbete betydligt lätta
des oc* olllgenheten att få en splitter
ny s&nstbok b&de till namn och inne
håll undveks.
uDr.
August Köenigs
Många $ökande.
Det förmSlea att
icke mindre än 206 ansökningar om
anställning vid stadens poliskår f. n.
hvila i borgmästarens arkiv. Allden
stund poli^styrkan endast rliknar 225
man uamt Kr nära nog fulltalig, torde
de flesta sökande ha utsigt att få lem
na denna verldeu utan att i egenskap
af poliskonstaplar få tillfälle alt
tjena samhället.
Besvikne e inbeta jä are.
En skamfläck•
Hör till det fijr/itiina. Den skan
dinaviska säaguiiesten, hvarom så
mycket skrifvits och talats, hör nu
.till det föifhitna. Vi nMmna allra
först, såsom en vigtig omständighet
Alla
uttala sin
Dan nya
Hamburg
Drops är en stående artikel i min butik
och säijes bättre än något annat läkeme
del." G. 8. öpreekelmeyer, Lange's
Store, Wis.
bkUsmessa
begär en John Erickaon
fr&n sin hustru Aun», hvilken öfver.
gifvit honom.
Genom eldsvåda
förorsakades i
fredags fÖrluBt Crowa mjölkvarnen
till Tttrde af 25 000
Pressklubben.
OryerlMqgningarne
om bildandet af en svensk pressklubb
kulminerade i m&ndags i en s. k. lite
rär stiftelse med den Ökände ''Far
bror Slocum" i spetsen.
B. B. Anderson,
f. d. ministern till
Danmark, yttrade under ett besök
här i staden, att han icse har något
emot att hans namn bringas inför det
demokratiska nationalkonventet så
som vice president kandidat. Han
menade nemligon, att ingen skulle
neka att mottaga president- och gan
ska å vice presidentnominatiooen.
Styrelsen
för stadens fattigvård och korrek
tionsanstalter visar sig ic^e benMgen
att afakeda underlydande, sinom som
liga embetsjä^are liado vfintat. Det
sHgea att borgtuästnten icko vill alt
någon utaf de gamle tjensiemänneh
skall entledigas med miudre giltig
orsak förelinnea. Ens ilda stvreldele
damöter, såsom ti.l exempel f. d.
alderman Cloutier, lära emellertid
hylla satsen: Bytet tillhör segraren.
Vt uppflnnlngai nes verld.
Kyrkosamfund,
Taud-
lftkareu C. ii. tied hur gjort en, så
som det anat»*, vigiig uppfinning,
i örande förbättrandet af det eleKiii
•ka spårvägssvstemet. Dr. Hates
upjfiuning, hvllaen redan blifvit
pateaterad, gfiller ingenting mindre
tin att bortaki.ffi alla stolpar och
trådar ofvan jordan samt förlägg* de
elektriska ledningarna uuder jorden
Detförm::les äfven att kupltalister
Btå färdiga att tillgodogöra sitt den
nya upi tlcmingen.
Oro man får eKtta
tro till en uppgift i Minneapolis TYi
bune, eå efterleainade den a. k. "öcun
dia club" i ooh med detsamma som
den kolade af en liiörskuld pä öfver
$500 lios Napa Vcilley Wine Company,
liolaget i »råg* lagsökte nii ra ut«f
klubbens förre medlemmar, däribland
John Brandt, f. d. rauisitr of deeds
John F. PeteiBOfi, cjun'. v na?sör 11.
O. Peterson, *het fl i\ Sw tiso:i, i.
d. statssekreterare ii.tns Maltson och
A. J. It »sänder. Målet var före vid
senaste domstolaseasioii, men domaie
Smith afakref detsamma, emedan han
ansåg, att klubbens respektive uied
lemmar Icke borde hållas wnsvaiige
lör ifrågavarande likörer, som li ide
ordiats utaf enc-kilda klubbmedlem
uiar. Hur det uu än hänger tillsam
mans med omtvistade bränviuarilk
uing, så är det högst beklagligt, alt
iramstkeude «kaudiuaver akola gilva
anledning till att de skandinaviska
nationaliteterna inför amerik ue: na
uts'ittas för kymf. Vi hafva icke
liiirmed velat antyd», ktt det Jii but
re bestRldt bland andia nationaliteter,
»upklubbar finna# nog Uiven »b.uud
dem. Ingenting fordrar emellertid
att Norouns äl.lingar i-koli iölja med
hopen, livad ärt svenska foiic be
Iri ilAr byda vi det hoppet, att det lor
drar af sina b. k. representanter att de
hålla slit sjelfva och una namn yä af»
Btånd fr&n supklubbar.
af statsuni­
versitetet iir för n.v. i England såsom
delegat till ett kongregationalistiskt
kyrL omöte. Äfven å andra sidaa
Atlanten utmärker sig N. slsom väl
talare.
En elektrisk spårvåg tlU Minne»
tonka sjön torde i en anar framtid
komma att anläggas. Sådana fram'
stående män som T. B. Walker och
Cdl. Goodrich äro intresserade i före
taget. Man beräknar att distansen
frän City Hall till Hotel St. Louis icke
skulle blifva mer ttn nio mil.
Adresskalendern
A—a.
Mimstensliiggning. Förliden tors.
dag lades under stora högtidligheter
hörnstenen till det nya rådhuset. In
geuting hade uraktlåtits för att, en
ligt vederbörande byggnadskomitees
äslgt, göra tillfället så högtidligt som
möjligt. En storslagen parad hade
auordnats med 150 poliskonstaplar i
spetsen. För att göra tilldragelsen
en smula kosmopolitisk hade statens
guvernör, St Pauls borgmästare m. fl.
dignitärer blifvit inbjudne. Sjelfva
festtalet hölls utaf Frank F. Davis.
Mot det hela hade väl föga varit att
invända om el byggnadskomiten fal
lit på den galenskapen att uppdraga
åt ett hemligt sällskap att förrätta
höpstensläggningsceremonien. Min
neapolis Tribune och de angloameri
kanska tidningarna i allmänhet kun
na naturligtvis icke se något orätt i
ett sådant tillv!!gag&ende. Nämda
tidning begynner en ledare med föl
jande sats: "With Solem Masonic
rites the corner stone of the finest
public building in the Northwest was
laid". Antagom för ett ögonblick,
*tt hörnstenslägghingen för denna
publika byggnad öfverlåtits åt ett
Ilul Wxi ii Bi own Lime"
att sångarne voro klädda i hvita bästa att begagna vid tvätt af klkder och
studentmössor, samt att de rönte ett
att
hjertligt mottagande. De förtienade derjenite. llvarje '-grocery" handlande
det äfven. Bland dem, som ville vara i ^,or^e hålla den till salu. Ordra af mig,
i som fabricerar den, Christ Burman,
1304—8 Ave., Rockford, Ills., eller af
med ochjmottasta hjertligt—för pengar
förstås yoro krögarne, hvadan de
bade på allt upptänkligt sätt lagt an
på att draga främlingarne och i
synnerhet dessea slantar till sig. Vi
hoppas att de misalyckades. De anglo
amerikanska tidningarne egnade fe
sten mer än väntad uppmärksamhet.
Evening Journal utmärkte sig sär
gklldt för behandlandet af skandina
verna såsom civiliserade menniskor.
Den enda disharmoni, som gjorde Big
gällande vid detta sammanträde, var
det krassa ateistiska tal, rom hölls af
börBspekulanten llobe/t Lindblom
från Chicago. En omständighet, som
förtjenar nämnas var, att Ole Bulls
enka var närvarande vid sångarfesten
eamt deltog i programmet såxom ac
kompanjetris. Icke blott skandina
verna i tvillingstäderna utan äfven
från andra platser i staten visade
eångarne erkännande genom att in
finna sig och åhöra deras mästerliga
prestationer.
HAFVA VI
för Innevarande
år innehåller 83,008 namn.hrara' man
sluter till en folkmängd pl 209,245
Tillökningen 1 namn sedan förra året
belöper sig till 8,427. Börande stadens
skolväsende upplyses att antalet skol
barn, inskrift.e i publika eller försam
lingsskolor, uppgår till 26,017. Under
de första ålta månaderna utaf
innevarande år utfärdades 1,795 bygg»
nivl-bevia för en sammanräknad
bvgtfnadskostnad af $2,752,5.50 Stadens
banker ega tillsammans $0,733,84.'? 23
kapital. Dessa siffror tala vackert för
stadens utveckling och framfttskri
dande.
hvilitet det In vara
må, hur skulle icke tidningar, såsom
(1* anförda, tagit till orda, ja, dragit i
häniad emot sådant partiväsen. Nu
är det emellertid ett ojäfaktigt fak
tum, att alla kristna kyrkosamfund
äro grundide p4 ränningen, deta må
der och In ar finnas mer eller mindre
grumlad af menskliga tillsatser,under
det att det förblir ett lika ojäfaktigt
faktum, att frimurerlet är grundadt
pi heduiska mjsterier och fabler. Att
vid ett publikt tillfälle som detti lem
na den högiilliga ceremonien i hän
derna på ett s illskap, som stämplas
med ett så svart blodsdåd som mordet
& kapten Morgan, det går för långt.
Byfffjnadstnaterialier
Mr en vigtig
sak och fä lirmor hafva vunnit ett så
dant anseende inom och utom staten,
som
''Twin Ctly Lime
d-
Cement Co.,"af
att hafva det bästa cement och kalk
till lägsta priser. Herr F. J. Linne i
Lldd Wing är president för bolaget
och detta är i och för sig slelf en bor
gen för bolagets soliditet. Genom
hana energi och företagsamhet har
ait (ren aå utvidgats att den. inkorpo
rerats och har nu kontor i både St.
Paul och Minneapolis. Firman har
taft kontrakt för levererandet af ce
ment till de största byggnaders upp
farande, deri bland rådhuset och
"Guaranty Loan" byggnaden som ock
regerings kontrakter och nyligen er
hållit kontrakt att lemnacementet för
upidörandet af den stora utställnings
byggnaden i Chicago för verldsexpo'
s: ti on en. Som bekant fabricera de
som vunnit
sndtn ivkibarhet. De handla äfven
toed tegel, kol och ved. Det lönar sig
alt vid behof vända sig till denna fir
ma och hänvisa vi till deras aanons å
annat stolle.
VIGXKlä.
Af pastor S. A. Lindholm i brudensför
iildrahein i Moorhoad, Minn. den 16:de
juli: Charles F. Anderson och Ida Maria
Eustlund. BAda hade sitt barndomshem i
Spring Garden.
redaktör för ••Graphic"
i Leonard, Texas, säger: "För botandet
af kramp i magen är Chamberlain's Colio,
Cholera och Diarrhoea Remedy den bästa
model jag någonsin begagnat." Många]
andra, soin försökt det hafva samma opin
ion. Till salu hos apotekare,
tivennk sftpa,
Blom Bkos.,332 E. 7th St., St.Paul, Minn.
Doktor Oscar Ä. Fllesburg,
Pengar
Mrs. Morrills
till­
fredsställelse med sångarfeetM och
detta Kr välförtjent.
Rätt
svensl
läkare och kirurg, kontor: 339 E. 7th str.,
"Knauft's Block." Mottagningstimmar
Kli—12 f. m., 2—5 och —9 e. m. Bo
stad: 983 Payne Ave. Mottagningstimmar:
7—8 f. m., och 6—-7 «. m. Sir
skildt behandlas bröst- lung- qvinno od)
hudsjukdomar samt kirurgiska fall.
att Iftna genast, till belopp
fr&n S10 och deröfver pft hushållssaker,
möbler, hästar, vagnar och all annan öa
egendom. Äfven diamanter och juveler.
"Time checks" och noter köpes. Second
Real Estate mortgages köpes. Minnesota
Loan Co., 117 E. 4th str., St PauL
eleganta modehandel
vid 323 E. 7th Street börjar biifva alltmet
populär. Hennea hattar, blommor och
band &ro af modernaste sorter och priser*
na resonabla. Då ni önskar en ny dam
hatt försumma ej att se på lagret hoe Mrs.
Morrill, 828 East 7th Street
eller
Pel?
En sko-svlrta MÅSTE göra »kon ski
nande och pl samma gång iörvara lädrets
mjukhet.
DAMER, är den svärta ni begagnar så
dan? Försök denl
Slå en tesked af er svärta uti ett tefat
eller smör-tallrik, sätt den åsido under nå
gra dagar och den skall torka in så hårdt
och bräckas som krossadt glas. Kan sådan
svärta vara god för lädret?
Wolff'sACMEBtocking
skall best ft prof vet och torka såsom en tunn
oijlitf hinna,som är lika böjlig som rubber.
2~
dolUirs värde af nya möbler för
25 cents. Huru? Genom att måla
25 square fot af gamla möbler med
IK-T30N
En 1'iirg nian ÖKHilv
kan se igenom. DEN.
En utaf
Amerikas största orgelfabri­
ker är belägen uti Chesterton, Indiana och
egarnes namn är den välkända svenska
firman C. O. Hlllstrom & Co. Denna flr
ma-har på 20 års tid tillverkat mer än
100,000 instrumenten En stor del af det
ta antal hafva blifvit exporterade till Eng
land samt öfriga europeiska länder, icke
f& hafva funnit sin väg till Sverige.
Här i landet äro Hillström's orglar väl
kända för sina klara och rena toner, var
aktighet, samt tina utseende. En hvar
svensk familj som är i behof af en orgel
kan med tlllförlit hänvända sig till denna
firma, hvad de utlofva, fullfölja de med
punktlighet och bästa bevis härå äro alla
de rekommendationsbref som de dagligen
erhålla och den stora framgång som denna
firma åtnjutit. Deras orglar äro af de bä
sta i marknaden och deras priser äro myc
ket billiga, när man tager i betraktande
instrumenternas utmärkta beskaffenhet.
Hvar och en af Skaffarens läsare kun
na erhålla katalog fritt om de insända sin
adress till C. O. Hillstrom & Co., 2—28
Main Street, Chesterton, lnd. Under ru
brik "Ett
besök i Chestertonläses
HANDELSPBISE&.
»T. PAUL.
44
2 hJandad.... .37
.88
KlvEATUR:
(Rockford City Soap.)
IIvarje familj bör hafva denna mycket go
da, fina och omtyckta såpa uti sitt hem för
i hvardagligt bruk. Det är den renaste och
tvätta händerna med. Mycket billig
44
[email protected] 5.20
"patents" pr. bbL.
"straight" 4.50(^ 4.70
rågmjöl
44
4.50
majsmjöl pr. ton... 81.50
4'bran"
44
G:
FRÖ:
.08a .09
G: .15
[email protected] .10
OST:
.15
.15
[email protected] .10
[email protected] .10
DILIJTB.
SKOG-LAND.
60 mil från .St. lJaul och Minneapolis
finnas vackra, fiskrika sjöar, kringviixta
af granna löfskogar. Detta land siil nu
i anledning af penningebrist, till underpris.
De, som önska sig
ETT EGET HEM
torde bese detta varkra land, innan de re
sa ut till vesterns obebodda slätter.
Landet ftr beläget i Isanti county, som
är väl settladt och har svenska kyrkor och
skolor.
PRISET ÄR $6 PR. ACRE,
för det bästa jandet och lemnas ända till 8
års betalningstid.
Äfven har jag land i Benton och Sher
burne Counties. Besök eller tillskrif un
dertecknad i fråga om landaffärer.
ANDREW SCHOCHS
PRISLISTA.
Nu ärtiden inne att köpa
Vinbär och Hallon för insylt
ning ty snart är säsongen öf
ver. Blåbär och Blackberries
fins godt om, mycket billigt.
Bananas och Apelsiner äro
billigare i år än de någonsin
förut varit så ni borde förse
Eder med samma.
Bespara penningar ooh köp
edra varor från den all
tid tillförlitliga
ANDREW
i
Svenska Amerikanaren följande: En
tripp ut till den svensk-amerikanska
staden Chesterton, Indiana, är vurd
att göra» Den lilla staden syntes nä
stan som af ett oblldt öde vara danad till
att stå stilla, och stilla stod han, tills vår
landsman, orgelfabrikantenC.O.Hillströni
kom dit ut för några år sedan. Men med
hans inflyttande blef det lif i den förut så
stilla staden. Hr. H. bygde i Chesterton
sin orgelfabrik, och han gaf sedan arbete
till en hel del af sina landsmän, och i den
dag, som nu är, finnes det tlera hundra
munnar, som igenom hr Hillströms oigel
fabrik erhålla sitt dagliga bröd. Men hvad
mer? Staden har vaknat upp ur en sorts
dvala. Ett nytt lif, en ny anda är nu rå
dande 1 Chesterton. Staden har erhållit
elektrisk belysning, tack vare hr Hillströms
företagsamhet, och en mängd nya hus
hafva blifvit bygda på senare tiden, och
hr H. har äfven bygt en mängd stora och
prydliga boningshus under denna som
mars lopp. Hr H. har ock en förmåga att
göra sig vänner, och goda vänner med al
la, han kommer i beröring, dels för sitt
lilerala och dels försitt öppenhjertade
sätt. På en utflykt, "A. Z."
MINNEAPOLIS, MINN.
ALLMÄN BANKRÖRELSE.
—OCH—
MORTGAGE LÅN.
I E E
till och från Sverige till de
lägsta priser.
Godt farmland i Minnesota till
salu på fördelaktiga vilkor.
nx
10C1
nsk Bokhandel,
JNO. A. SWANSON,
327 E. 7th Street, St. Paul, Minn.
(Näst intill John Bodin's apotek.)
Tillhandahåller alla svenska böcker ut
gifna af förläggare i detta land och äfven
ett väl sorteradt lager at importerade böc
ker.
Svenska llakknifvar,
albums,
skrifmaterialler. Drags/tel m. m. stän
digt på lager till lägsta priser.
Sänd efter katalog och prislistor.
JNO. A. SWANSON,
Mm, Johnson & Co.,
Apotheket
Örnen.
TRADEm
På undertecknad»
apotek tillhaodahäl
les alla i Sverige
brukliga mediciner.
MARK.
Kmt a lot» öfvor de mest använda sän
des fritt Lill hvar ocli en som insän
der TYDLIG adress. Orders från
landsorten expedieras punktligt.
J. O. PETERSON,
APOTEKARE,
Nämn denna tidning.
0 i
Hedrad öfver alla
toiedtSfltr* vid the
Centennial Exposition i Cincinnati, erhål
lande Silver medalj för den bästa
Familj-symaskin.
Triumferande med största heder vid
Exposition Universal, Paris, då den erhöll
guld medalj
för den
Bästa Familje-Symaskin.
Finaste och största lager af
och
SKODON
IQUNO
atf* ShplM, YftdtfO»-, Mian.
11.00 p*r ter« tflMtSgr* pri»
6kom betalar lcadat »ch rS4J
sua tittar til) altt
r«k Uum after kop»«»j
rlt oca Umuk
•»•a koauaat attaiL
på ltrbott—^»ciM
Mttoa, OtmUtoait
RlkÄt Ngm 1
»tt UU
MM»
1m och tIih dma oaihnat luwt. Ktrtoi
och beikrlfalngl* Cf*«r all
foraftkra i
•*n4*»gr»tl»
I lMlgtltcd i VeeUri
A. É. JOHNSON & CO.,
Land ind
Office:
S00 Wubl&gtoa Ava^ 8L
EN FINSK MINNEBAL
BADINRÄTTNING,
har upprättats 1 Södra Minneapolis af
M. GRANBERG,
Hörnet af 4:de gatan och 19:de are., och
mottages nu patienter för behandling mot
reumatism och ffirkylning. Behandlingen
sker medelst badning, rubbning och mas
sage. Männen mottages fredagar och lör
dagar frftn kl. 10 f. m. till 10 e. m. samt
hvarje afton förutom torsdagar. vin nor
mottagas onsdagar och torsdagar, samma
tid, och behundlas af Mrs. Hendrickson.
Männen behandlas af mig mot förkylning
ooh reumatiska åkommor. För dem som
hafva svårt för att gå vill jag göra all möj
lig ansträngning att de skola blifva friska.
Priserna äro följande:
Bad. rubbningouh massags tillsammans
60c. Reumatiska bad, smörjning.gnidning
och massage Si.00. 13 enkla bad 85.00.
Vinterkar bad med behandling 25 35c.
Jag kan försäkra Eder att dessa äro de bästa
bad som kan fås för alla slags sjukdomar.
Finnarne i allmänhet, begagna sig af
dessa metoder så ofta de lida af någon
sjukdom. Jag känner mftnga som öfver
lefvat 70 a 80 år och aldrig under denna
tid anlitat doktorer eller mediciner utan
begagnat sig af nämda badmetod och va
rit friska intill sin död.
Högaktningsfullt,
M. GRANBERG.
DIN SKYLDIGHET.
De, som vid iutrutTainlo dödsfall, önska
betrvgga sina efterlemuade, kunna genom
medlemskap i SCANDINAVIAN MUTU
AL AID ASSOCIATION i Galesburg.111.,
förskaffa sig nämda förmttn. Denna skan
dinaviska ömsesidiga hjelpförening, som
numera rliknar öfverT.TOOmedlemmar, liar
änder sin sjuftrlga verksamhet betalt till
aflidna medlemmarsefterlemnade 000
ocli har dessutom en grundfond å $25,000,
hvilken alltjemt tillökes och med det sam
ma gör henneför framtiden stark ochtryg
gad. Derföre Just med afseende härpå som
ock med kännedom om hennes ledande
mäns duglighet och redan så mänga akt
ningsvärda medlemmar, blirkostnaden för
ett medlemskaps uppehållande I denna för
eniug under åren en i sitt slag den billigaste.
För vidare upplysning om medlemskap el
ler agentur för verksamhet i löreningens
intresse å enskildta platser iuorn staten
Minnesota, vänder man sig till hennes, för
nämde stat, general-iiaent
POLIS,
MINN.
J.A.SEDERBERC,
STÖFLAR
till billiga priser. Arbe­
ten på beställning utföres omsorgsfullt.
A 8 E U E E
1305 Wash. Ave. fc.,
MINNEAPOLIS. MINN.
DOKTORINNAN
B. LAGER-CARLSON,
Mottagningstimmar: T—8 f. m.
12—1 m. 6—7 e. m.
Äfven glfves Massage och sjukgymnastik
åt damer och barn.
1335 Franklin Ave. 8..
MINNEAPOLIS. MINN,
1 Sverige utexaminerad Barnmorska.
MINNEAPOLIS, MINN.
AND. OLSON,
Bkrädderi-Etablissement.
Arbeten utföres propert, skyndsamt och
billigt och efter nyaste moden. Vid behof
af en ny kostym gör mig ett besök.
1007 Wash. Ave. N.,
MINNEAPOLIS, MINN.
A O
Svensk Advokat,
J. CEOONQUIST.
O I
fabricerar och tillhandahåller
SELAR, BY6LAR OCH SADLAR,
och Sadelmakeriarbeten.
Arbete mottages pft beställning.
1520 Franklin Ave. E„
MINNEAPOLIS,
i MINN.
DR. A.SHITH,
frln Kristiania Uuiversitet
Offlce:818Wash,ave.3.,Minneapolis,Minn.
DENNA VECKA!
DA vår batik, sedan den utvidgats, blifvit i ordning, komma vi
nppvisa det finaste barndepartement, af såväl qvantitet som qvalitet
ger, denna sidan New York City. Denna säsong skola vi öppna v:ir:i i
höstvaror omkring den 10 augusti och derför blir vår "cut-sale" km i.
än vanligt. Nu är det tillfälle att erhålla sommar och h5stvaror till .-t'»
sta "bargains" någonsin erbjudna i St. Paul.
$20.00för den tnest utvalda affärskostym i vår butik.
$12.00 för en af våra $1S.00 "Melton" kostymer.
$10.00 för en af våra $15.00 svarta eller bid "Serge" kostymer.
$10.00 ert eget val af våra två slags $2
Uti barndepartementet har hvarje plagg reducerats från
och derfOr betalar det sig för förtidrar att köpa edra goes
ars hOitkoatym
nu.
HERE-EKIPERINGSVAROR!
Alla artiklar »ro inbegripna i denna försftljning.
Vi garantera att dess like af varorna ej finne» i någon
8n ho§
Browning,
King& Co.
LEDANDE KlJLDESHANDLARIfa.
BOKTRYCKARE OOH FÖRLÄGGARE.
Bok- och Accidens-trjckning på Svenska, Engelska och Tyskt»
A. F. OSTF.RLTND, Gen'1 Mar%0**
De ende sveaska Pafcrikfrer och handlande med
KONTOR I
Cement Plaster samt KOL och VED.
28
SK^ÄDDERIESABLISSEMENT,
Det största svenska skiMderi-etHbllssewent i staden. Vi halva just Inflyttat Iråi
nya lokal: 14~7 Washington Avenue »South, och hafva cinottagit ett nytt lager af nya
och moderna ty«er. VI garartera att kunna tillfredsställa alla våra kunder, s&vAl
1 afaeeiule pä godt arbete eom i prlaer. Qören oss ett besOk.
S. IS. SANBORN,
la#er
DR. DAHLSTEDT,
har pä anmodan vidtagit följande anord
ninxar 1 sin praktik: 1. Patienter motta
gas sftsom hittills pä kontoreteller besökas
i heinmea mot vanlig af gift. 2.
lade
personer erhålla
Obemed-
fri
läkarevärd på
kontoret mellan kl. 12—2 e. m. 8. Perso»
ner utom staden kunna g*nom korrespon
dens erhålla aOdig behandling, om sjuk
domssymptomerna nogtrrannt beskrifva»
och |1 närsluta».
4. Medicinen
leranaa,
der sä öiihkaa, mot nedsatt pris. 5. Mas
sage, hypnotism och magnetism använde»
(!er ai anses nödigt. A na kroppens sjuk
domar behandlas. Kontors timmar: 10-13
f. m.. 2—5 och 7—9 e. m. Adressera:
8&ti6 Sft rfri.! Mmftrlcm «T!rtr "Posta!
If
och vi skola »flndfi
Pd«rcn nickel plStcrur] tryck."
ftAinpel iiii'd »it namn nch
Kii:nt tilftrk eller en tin
1krn,
MM HI
for ut mftrlifi l.nrl, linn^ m.
m., fir etidnnt 'itiv. hftuil 4 ii». ftlf
v.'i.r iliustreriKlo kiitalnj: och
t'.'of (if riilf-kort.
VlKNKAl'OLM
UiMMkAirojUjt,
CÅJU) o..—
j.
'ir^iiiiillÉirfriiiillriil'
liuiNjatoxA.
I
O*'Fancy Worsted" kostymer.
Vi tillverka Tftrt ipt hjgp
nadsvlrke vid T&r eget sågverk
hfti i Minneapolis och garautc
ra v&ra
sort
pr
Tara
lika
pii
goda
sojd dr aldra bänta. De aoni
ännabygKaellerbttgaguabyKK
nad*virke ombedjas att
oss
lista
af
hvad mnterlalier
som brliöfyes och vi skola mc.i
nöje uppgifva do lägMa kontur,
ta priser. Fiir kunderna» sUu'1
i a n a å a v i v e n e i n n
aHsortement af fflnsti-rTain:t:.
dörrar, listverk och bllmi- ii1:
\rholesale priser.
Cor.Plymouth
111
MINNEAPOLIS, Kil'
UUM
Paint, King's Windsor
MINNEAPOLIS, MINN.
Inbetahlt kapital, $250,000.00. Beeervfmnd, $50,000.00.
O. N. OSTROM, President. C. H. UULHKKT, Vice President N. O. WERNER
Kassflr. E. A. KEMPK, Bltrftdande kassör.
Drifver allmän bankrftretae. Betalar den högsta ränta på dcposltiener. Vexlai
köpan och Hiiljas på alla stidar 1 Europa till lägsta kurs. Ångbåtsbiljetter på alla
linler säljas till och frftn Europe
MINN.
af DAM och HERR-OULDUR,
SILFVERUR, KLOCKOR, KLOCKKEDJOR, RINGAR, ME
DALJONGER, m. m. Ur reparesas fort, väl och billigt.
Orders fr&n landsorten expedieras skyndsamt.
For Kyrko-Festar.
Kyrkosängare, körledare och söndags
skolsu])erii)tcuiicnter inbjudas att tilUkrlf
va oss för sinn behof af all slags
FESTIVAL MUSIK.
Vårt hela lager af solo och kör musik
mftste tillfredsställa alla och vi skola med
nöje besvara alla förfräningar.
Utan kostnad sända vi en detaljerad ka
talog öfver lämplig musik vid olika kyrko
fester.
Ett oöfverträffllgt lager af musikstycken
och musikböcker af alla slag gör att
Ti
kunna leinna all slaga vokal och instunisn
tal kyrkomusik.
O.enom Förenta Staternas postverk le
vereras musiken till edert hem utan nä
gou extra kostnad.
OLIVER DITSON COMPANY,
C.H.Ditson&Co. J.E.DitSJn&Co.
607 Broadway,
N.

xml | txt