OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, October 14, 1891, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1891-10-14/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

Gud gifve så!
Hjertliga helsningar till förenin
gen i Seattle. P. J. Swärd.
Belt & Appliance Co.
191-103 STATE ST., CIM0,ILL
ANDREW M. JOHNSON,
19 Elizabeth st., "Worcester, Mass.
Bioux Falls, S. D., 8 Sepfc 1891.
Silver Plume, Sept. 7,1891.
Mrs. NILS i EBICKSON.
lig Om Electric Stil aid Appliance Co,
191 & 193 State St., Chicago, III.
Ledigt land I Central Minnesota.
Land and Emigration Agents,
Cor. Third and Sibley
F, G. WHITING, M'gr West'nDep't,
(llndor Sherman "ouae,,)
131 Randolph ntrMt, CMtCAOO.
BREMEN TILL NEW YORK
SPREE, II AVEL, LAHN, TRAVR,
SA ALE, ALLEK, EIDEK, EMS, W KU
RA, FUL DA, ELBE, KAISER.
The American Emigrant Co?
Brooklyn den
Bacillus Dssiropr osii Lung Restorer
Fr&u Göteborg, Malmö, Chrlstianla, Kö» i DlJLUTH: Hotel St. Louis Block.
CHICAGO: 208 South Clark Street
eller akrlf till T. W. TEASDALE,
penhamn, Christiansaml, Stavanger, Ber
gen, och Esbjerg till New York 21.00
Fr&n Stockholm till Now York.. .94.00
No. 2 Bowling Green, New York.
STATE BANK OK
JOS. M. POTTGIKH8KN,
291 E. Jackson St. I ST. PAUL,
GERMANIA BANK,
(U. S. Label 6-15C Copyright 1891 by Charlotta Bergman.)
Mathilda Speländer, 980 4th Ave.
fcopIjtecM SOI» CI1 knir. Yllpcr Mott. 4ilK'«ieh kan Jtttt l.Ilras nil
lUiran. i.u man Lnn o: .1 .... .. ..
r.-in. til man knn i. I:» HUTO nifld den, :IN två nilln kunnu
-U.OWI i l.ruk. Vi tillverk.i Mv«n stirro
tnasklti»r f"r FflrsU ««t*!liiinirm pknBar kupirea
Duluth Railroad.
Den kortaste vägen till
LAKE SUPERIOR
No. 80, Öth Ave.. Chicago, 111.
General Western AgentA,
a N V s i o N a A I S K
I *UU H» ÖJUJI WWIA
City Ticket Agent, 178 East Third Street.
BT. PAUL, MINN.
A. B. PLOUGH, G. F. COPELAND.
v.pres.Aeen'l Man. Ass't superintendent,
GEO. W. BULL, G. C. G1LF1LLAN.
©en. pass. Agt. special Agt. pass. Dp,t
Brooklyn den 27 jan. 1891.
the entire lot of
Imy .-»m. fm I,.fjmn hnlf ho cost to make. JIHT THINK I
A luiiulr.omo li.-ruo piuth and aiitin ornmemtud and decorated
Mlvor rase (etisn iilotio ,*t retail hHJh for von run't imngiac
from ho pirturo how hoautifnl It and ho following UencribtÄ
«»Ura IwRvy Bilvmvnre of a vory hiph ura.lo nu..lo of
liravy jilnlps of I-H'ii nilvt*r over li.ircl iimor niplnl nnil fi• 11 v war.
ranliMl, viz: fl Tnliln Knive?, (1 Korku, 0 TaM« Spoon (1 TA
1 Butter Kniff, 1 Kngnr Sliell anil 1 Napkin K i r,
pin. o iirmnKfl in the tiiauti(ul plush and utin trav for en®11
tiiei o.) Tlio cilvrrwHre nlnne hoiup of »uch high quality woiifln
be VFItY che»p atrotnil for »ID.Dilor tho complot.o muo b»r«Ä
alf-0.00. "ipw
»Stt0UR
will *cnil lic coniplHtn outllt to you by expre»» C. O. I)., nu jaet
lo »Miuiin.itioii mil ••Tprr». oliartifK paid hy u»). You ciui 3»
ninino it, at 1 hr- OM'H'HB ofllnd, niol i/ni\1isf«ctory 1'iY THE Klé
MtICNH A( rNT ^5.05 »IHItftko tho retruUr ?'.!0 outfit.
Order imtnniiiitoly thorn i» only i!UUU. They will *oon ta
(folio. Addreas AM All BIFO. CO.,
170 Y» liana St.,
In connection with the Chicago, Mil*
waukee & St Taul and Chicago & Nfrth«
SVftHtprn Hys., form» the IIE1) W1N
fiHORT LINK, and offer» the short«Ht ftiid
d«Mlrabl« route betweon Koutlmr
luuesota, Iloclie*t.fir,Zumhrottt,Il«dtVTfni
6t. Paul, Minneapolis, Stillwater, Dulufei
Ashifind. Superior, and all points iu th
Koi thwest reached Tla St. Paul and Mia*
eenpolis.
Through Coach Service
fare, call on or
Gen'l Passenger Agent, St. Paul.
A EXAMINATION IPTllUKt
rd"ö'ut?re
sr ©5.65
forced fiulo for
2TKKJ hand-
TO BOYS AMD GIRL3
under 18 this Bicycle FREE!
WN
nmi plrUumler Uiyrarn on vorv cii^y romtKinn*. Tl.r wheels
ttioLTj iiu:)ins, with i rims nnd rtihber i
nin on ImpW'tiod st i i'L hourint'S, »Mo lo wrur
poiimd lo 40 inches ilrhirhnhlo rrnnln iiui tojlvo lnrhrs
throw fruino flnoW enuiiwhtl, vith ni«kM trinnuin^k. Kurh
nuu-hine Is i-unpliml with t«»ol bntr. wv'ii nncioU'-r. Ctjnul la
inmlily to tlinso solil ou tho market tor $45.00.
If Yon iVnnl One Without Plying One Ont» out thin ndver
out nml {OUNUTHI WO will HMILI you full particular*
by rotuia jusil. AUdrc:
THE DULDTH, RED WING
SOUTHERN RAILROAD!'
iRochewter and Union Dopofc. Ht. Pa«l and!
Chicago, Milwaukee A. St. Paul Depot,Mln«
neapolls. Conuöctlons mmle at Union Dm
pot, 8L I'avl, with all lines northbound.
For luformatlou relating to trains, rate»
L. F. HUBBARD, C. SHELDONj
Gen'! Manager. Traffic Manager
General Otflcee, Red Wing, Minn*
and California reaches quiok«\
ly and cheaply via Great Northern
Railway Line.
Ask your local ticket agent
round trip ticket* to any point
the West or Pacific Coaal
Great Northern.
HE leading pleasure, fishing and
Region of Minnesota, of Lake Su­
perior and the Rocky Mountains
reached easiest on the various lines
of the Great Northern from St
Paul.
A.RMERS, stock raisers and busi­
ness men will find choice loca­
tions in the Red River, Milk Rivet
and 8un Hl ver valleys, att Great
Falls, and in Belt mining towns, tho
Sweet Grass Hills, and along thePa
cific extension of the Great Northern
in the Fluthead and other valleys of
Montana.
HE Great Northern reaches more
Points in Minnesota andNortk
Dakota than any other railway. It
Is the main route to
Lake Minnetonkn
and Hotel Lafayette.
APS and other publications sent
free, and letters of inquiry an*
T. AH ft. N. By., St. Paul, Minn.

Resebref till SKAFFAREN.
II.
Till Tacoma anlände tåget sent,
nära midnatt. Pastor G. A. An
derson var mig till mötes vid statio
nen. Jäg vet knappt hur jag an
n$rs kunnat reda mig, ty rundt
stationen funnos många tjenstean
dar, hvilka icke blott skreko med
full hals, att de hade första klassens
hotell att erbjuda, utan en af dem
grep min kappsäck och trodde na
turligtvis, att jag skulle följa med,
men Anderson höll den stadigt och
den hjelpsamme mannen måste
släppa.
Gatorna i närheten af stationen
voro ganska villersamma, men lyck
ligtvis var Anderson bekant med
dem och efter John Turners häst
åkte vi till broder Andersons hem.
Han har då icke långt till kyrkan,ty
han bor i den. Så beqvämt hafva
nog icke många prester, åtminstone
är icke Jag så lycklig. Mrs. Ander
son hade gjort eld i förmaket och
så fingo vi sitta ner en stund och
samtala om både nytt och gammalt.
Glad och tacksam kände jag mig,
att Herren hjelpt mig så långt utan
alla faror.
På söndagsmorgonen fortsatte jag
i pastor Andersons sällskap resan
till Seattle.
Vägen går mellan de båda kraf
tigt växande städerna genom en
mycket fruktbar dal. Dalen har
visst ett indiannamn, jag vill min
nas Anderson kallade den "Puya
lup".
På andra sidan Puget sundet
midt emot Tacoma, ligger en indian
reservation. Förenta Staterna har
här en agentur. Några indianer,
både män, qvinnor och barn, voro
inom synhåll. Det är ändå besyn
nerligt hvad de se slöa och likgilti
ga ut. Det förefaller mig som om
de icke skulle hafva intresse i nå
got Arma menniskor, som måste
•lafva under synden och dess laster,
huru djuriska blifva de icke. Till
och med barnen, hvilkas ögon an
nars pläga uttrycka liflighet och
någon glädje, sågo ut som om deras
Bjälar voro obrukade. Hvad det
måste vara dystert i sådana hjertan,
som icke hafva någon r^mgängelse
med Gud och himmelska ting! Skall
den dag någonsin komma, då den
na indianstam annammar evangeli
um och blir i Anden ett förnyadt
folk?
Puyalup dalen är uppoAläd och
bär rika skördar. Stora humlegår
dar synas öfverallt. I år har det
icke varit så rik skörd som vanligt.
Ett slags ohyra hade nemligen ska
dat blommorna. Äfven i den aflägs
na vestern har naturen sina fiender,
ftfren om de icke %ro så talrika som
i österns stater. Chinch bugs och
potatis bugs lära här, enligt fleras
utsago, vara okänd.
Flera svenskar och norskar sades
hafva bosatt sig i denna dal och
hafva arbetat sig upp till rätt goda
ekonomiska omständigheter. En
station vid banan bär namnet efter
en norrman. Stationens namn är
"Christoffer". Mannen lär dessut
omega nästan allt man ser derom
kring. Nog blifva menniskor rika
pä jordagods, men om de blifva rika
i tron är en annan fråga.
Sträckan mellanTacoma och Seat
tle är ungefär 40 mil. Staden
Seattle har ett ganska dominerande
läge vid Puget sundet. Denna stad
har samma historia som nästan alla
andra städer här i landet. Den
växte och växte, men så brann den
upp. Så lyder berättelsen äfven
tär.
Ett godt stycke, innan man hin
ner fram till staden, ligger jernvägs
spåret på pålar nedslagna i dy och
smuts. Flera stadsgator löpa ut
öfver detta besynnerliga träsk på
samma sätt. Åtskilliga byggnader
tillhörande jernvägsbolaget stå äf
ven på pålar. Jag fick ett ruskigt
intryck af detta uppstaplade elände.
Hunna in i staden glömde jag snart
all denna smuts. Gatorna voro bå.
de breda och hyggliga. Spårvagnar
gå i alla möjliga rigtningar. Kabel
vagnar och elektriska vagnar genom
korsa hela staden. Icke behöfver
folket gå mycket här ifall de hafva
godt om "femcentare".
1 affärsdelen af staden ser man
idel ståtliga och stora hus, byggna
der som täfla med de bästa vi ega i
St Paul och Minneapolis. Icke ser
den staden ut som em den vore en
nybörjare. Här och der synes en
tom lott. Dessa äro allt annat än
behagliga att skåda. De äro mycket
ojemna, steniga och ega i flesta fall
långa, kolbrända stubbar. Man
måste hafva både styrka och mod
för att taga sig för att hyfsa till
sådana tomter. Men pengar kosta
de ändå, sade man mig. Staden
A V*
eger många kyrkor, några äro gan
ska rymliga och stora, men de flesta
äro små och se tarfliga ut Krogar.
ne deremot se så mycket mera pa
latslika ut, hvaraf man kan sluta,att
stadens befolkning slösar stora sum
mor på dryckenskap och använder
mycket litet pä sina bönehus. Blott
detta drag berättigar mig till det
omdömet, att stadens folk lefver
mera för denna yerlden och köttets
njutningar än för den himmelska
verlden och dess renhet När skall
den dag komma för denna stad, då
en främling får ett motsatt intryck?
Seattle är en mycket vidsträckt
stad, mycket backig och tröttsam
att gå till fots uti. Från flera kul
lar har man en storartad utsigt,
dels öfver det breda och djupa Pu
get sundet, der stora hafsskepp och
oceanångare flyta om hvarandra,
dels de behagliga insjöarne, Union
Latce och Washington Lake. Vid
den senare äro mycket fina och
smakliga anläggningar. Ångbåtar,
segel- och roddbåtar korsa hvarandra
på dessa fredliga vatten dagen i än.
da. Det var ett nöje att skåda den
na tafla en liten stund. Gud yare
tack för alla de verk, Han skapat
och gjort och för allt Han gifvit åt
oss menniskor till nytta och glädje.
Svenskar lär det finnas i staden
till ett antal af omkring 6,000. Icke
så fä at dem ega redan hus och hem.
Familjerna äro dock få, jemförda
med ungdomen. De bo icke såsom
hos oss i vissa stadsdelar, utan äro
spridda öfver hela staden. Det är
derför förenadt med mycket arbete
och möda att samla dem till någol
gemensamt i kyrkligt hänseende.
Ungdomen är än mera spridd. De
många spärvägarne göra det dock
möjligt för dem att samlas ntan så
stora kostnader.
Den svenska lutherska kyrkan är
belägen vid 3:djo gatan, andra huset
från Pike str. På hörnet är uppföidl
ett mycket högt och långt tegelhuB,
hvarest flera salubodar äro inrätta
de. På andra sidan om kyrkan, icke
alldeles tre fot från kyrkväggen,
står en långrandig "livery barn" el
ler hyrkuskstall. Denna är till icke
litet men, dels för det ständiga bull
rets skull, dels för den stygga luk
ten. Det är nemligen icke möjligt
att hafva fönstren öppna under
gudstjensten på den sidan.
I bortre ändan på kyrkolotten äro
tvenne små hus, det ena har åtmin
stone en tid tjenat till presthus, dei
andra bebos af kyrkoväktaren. Kyr
kan ser rätt behaglig ut både utan
och innan. Den såg mig ut att rym
ma 2 a 3 hundra personer. På sön
dagen den 20 sept. predikade jag
både på förmiddagen och qvällen.
Den var icke full någon gång.
Qvällsgudstjensten var dock mest
besökt. Ungdomar voro de nästan
alla. De voro uppmärksamma och
stilla.
En ungdomsförening finnes häi
för hvilken jag hade tillfälle at'
hålla ett tal på tisdagsqvällen d. 22
sept.
Ämnet för mitt tal var: Fly ung
domens lustar. 2 Tim. 2: 22.
Af dess innehåll kan jag blott an
föra några få drag:
Till en af de bästa ynglin
gar som den kristna kyrkac
egt, ställer apostelen Paulus
denna förmaning. Det bör väl då
icke väcka någons förundran, att
jag ställer denna- förmaning til}
eder. Skilnaden är nog stor mellan
Paulus och mig, men kanske den
är ännu större mellan Timotheus
och eder,
Se här en icke så liten rad af
ungdomens lustar:
Förvetenhet. För förvetenhet skull
hafva många råkat icke blott i stort
bryderi utan i frestelser, i synder af
mänga slag. För förvetenhet skull
försummar mången sina pligter för
stunden och dag, ja, för lifvet Det
Gud förelagt oss att akta på och lä
ra, blir icke lärt, eller ock så slarf
vigt, att vi icke kunna använda det,
då det bäst behöfs. Af förvetenhet
kastar sig mången ung man och
qvinna -in i saker, som Herren alls
icke befallt dem, utan anvisat åt an
dra. Det som är nödvändigt att ve.
ta, lära de aldrig och på det onödiga
eller mindre nödvändiga förslösa de
sin dyrbara tid eller åtminstone den
drygaste delen.
Det som förhindrar förvetenhet är
pligttrohet och barnslig lydnad för
Herren och hans ord.
ö/vermod är en annan lusta. Ung
dom i allmänhet öfverskattar sin
egen kraft och duglighet Du har
försäkrat många gånger i din ung.
domliga tillit till dig sjelf, att du
skulle iciie glömma, icke försumma
hvarksn det eller ett annat. Men
huru gick det? Du lofvade dina
föräldrar och anhöriga, du skulle
nog taga dig till vara för allt ondt,
för alla onda sällskaper, böoker,tid­
,, J,. MP* W%^v
ningar octi tillställningar, men, huru
har du hållit det? Du trodde mer
på dig sjelf, än på Gud, hans nåd,
ljus och kraft och ledning.
Lösaktighet är en tredje lusta,som
följer ungdom som skuggan följer
kroppen.
Krogar, spelhus, teatrar och cir.
cus skulle aldrig kunna existera, om
ungdomen icke använde sina pengar
derpå. Låt barn och gubbar uppe
hålla dessa ofvannämda, afskyvärda
platser och jag försäkrar eder, de
lågsinnade varelserna skola snart
nödgas stänga sina mördarekulor.
Barn hafva gemenligen inga pengar
och gubbar orka icke. Tänk hvilken
lycklig tid vi skulle få upplefva, om
all vår ungdom nu upphörde med att
slösa bort sina pengar på sådant,
som i och för sig hör till det van
vettiga.
Lättsinne är en fjerde lusta. Hit
räkna vi skämt och gyckel af gröfre
och finare slag.
Då ungdom kommer tillsam
mans, hvad .är deras samtal i allra
fleata fall annat än gyckel och
skämt? Den ene söker öfverglän.
sa den andre i qvickheter. Icke
ens Herrens ord och det heliga är
fridlyst. Det går längre och längre,
så att du börjar bli bekant som en
skämtare och förvärfvar dig nam
net: gyckelmakare. Då det kom
mer der hän, är det mer än en lusta,
då är det en last
Allehanda förhastade domar höra
och med till ungdomens lustar, hvil
ka vi skola fly.
Då någon ung man eller qvinna
tror sig vara förbigången eller till
bakasatt för någon annan, om hvil
ken man sjelf har den tanken, att
den är sämre, då är det ett slags
njutning, för det arma hjertat att
döma öfver andra så hårdt och så
obarmhertigt som språket och tan
karne äro i stånd att uttala det
öfverilade och, förhastade företag
och beslut kunna vi äfven räkna dit
Än tillträder man en kallelse, utan
att närmare besinna, om man är
vuxen platsen, än frånträder man
en syssla, utan att beräkna den ska
da man gör sig sjelf och den i hvars
tjenst man stått Förbindelser in
gäs, löften gifvas, man försäkrar
hvarandra till och med med glaset i
hand om utmärkt högaktning och
m. d. Ja, äktenskapslöften gifvas
xtch tagas utan vidare besinning,
jag skall icke ens nämna bön,
blott för att bryta allt i nästa tim
na eller om ett par dagar. Huru
tnågen har icke ruinerat sig för hela
jitt lif härigenom.
Men vare det långt ifrån mig att
*äga, att ungdomen består af syn
dare framför alla andra. Nej, hvarje
ålder har sina särskilda synder.
Barndomen utmärker sig för
tredskhei, olydnad och ett obändigt
ånne.
Ungdomen för otukt i finare och
gröfre skepnad, i miner, ord, åthäf
»or.och germngar.
Mannaåldern för äregirighet och
lämdlystnad.
Ålderdomen för girighet, knor
riskhet, gnatande och ett beständigt
3måträtande.
Ungdomen är vårt framtida hopp.
Men högst få ungdomar blifva till
aågon nytta i kyrka och stat. fl var
enda en af eder skall blifva till
outsäglig välsignelse och nytta, om
viljen sätta dessa Pauli ord öf
ver&t på programmet för edert lif
och följa det
Icke det tiU en plåga, spm en
dast bör vara ett nöje.
Då man steker kött i ugnen på
OAK
OCH RANGES,
Är Inpn "BASTING" beMi.
Brod och bakverk
bakade i dessa
äro oj
emförliga.
R.FRETTHE!M,M.D,
Utexaminerad läkare från
Hor ge.
CANNON FALLS, HINN,
SKAFFA
REN: ONSDAGEN BEST 14 OKTOBER 1591.
The Owen EMrie
mfmå,
Sju nya intyg.
Tack och pris för iijelpen.
Ottawa, Kan., den 8 Augusti 1891.
Dr. A. Owen.
Min tacksamhet till eder Sr mycket stor.
Bältet har dragit ut allt. ondt ifrån min
kropp. Jag måste låta eder veta, att jag
kan arbeta med mera lätthet. Hufvudcf,
ryggen och benen äro starkare aptiten
har så ökats, att jag är hungrig och måste
äta eå fort jag stiger upp.
Högaktningsfullt eder
ANNA ROSEN.
Största tacksamhet.
Orosi, Cal., 81 Augusti 1891.
Dr. A. Owen.
Det bälte, som jag mottog för omkring
tre veckor sedan för min hustru, är til
hennes fullaste belåtenhet. Hon kiinne?
sig så frisk och stark nu, så hon har lek
känt sig sudan sedan hon var barn. A mi:
hustrus vägnar står jag i stor tasksam
hetsskuld till eder.. Och jag önskar blor
att alla lidande, sak samma hvad namr
sjukdomen har, som de äro plågade af,
ville försöka ett utaf edra bälten, innai:
de slösa bort sina penningar på doktore:
och mediciner, ty jag är viss om, att häl
tena skulle bota dem.
Med all högaktning förblifver jag eder
J. M. SWANSON.
Tar oförmögen att arbeta i tre års tid.
meu är nu fullkomligt återstilltJ.
"Worcester. Mass., d. 15 Augusti 1891.
Dr. A. Owen.
Det torde kanske vara ofverflödigt att
gifva mitt intyg om edra bälten, och OK
jag skulle försöka tyda deras välgörenhet,
så stode det icke i min makt. Emellertid
köpte jag den 29de December förlidet il
ett fruntimmers-bälte för min hustru, som
hade lidit af reumatism i många år, och
på de tre sista åren varit oförmögen till
allt hvad arbete heter. Efter någon tids
användande af edert bälte blef hon bättre
och sedan Maj månad har hon varit 6&
frisk, att hon har kunnat göra sina hus
hållegöromål. Högaktningsfullt,
Friskare nu än under de sista 5 ären.
Dr. A. Owen.
Min Herre f—Jag önskar ville sända
mig ett mansbälte No. 4, 86 tum långt.
Härmed inneslutes "draft" för beloppet.
Flera personer häromkring säga sig vilja
sända efter bälten i höst. Många hafvp
blifvit botade genom bruket af desamma.
Det enda, som gjort mig något nämnvärd'
godt är bältet, och jag har bättre helsant
än jag haft under de sista 5 åren.
Med aktning,
P. J. MORSTÅD.
Varmaste rekommendation.
Altamont, Fla., Okt. 1, 1890.
Dr. A. Owen.
Jag kan ej längre underlåta att frambär
min tacksamhet för den hjelp bältet h.
gifvit mig, jag som var så plågad af rtum
tism förläng tid. Jag sökte tro doktor,
och det kostade mig mycket, men allt fö
gäfves. Somliga doktorer sade jag hiu
nervreumatism, andra sade lefvern var a.
gripen, men efter som jag ej erhöll nugo
lindring af all den medicin jag tog,så kor
jag till slutsatsen att köpa mig ett elek
triskt bälte och det kostade ej mer än 2'
dollars. Skulle någon af mina landsmiii
eller landsmaninnor lida af reumatism el
ler någon annan sjukdom så sänd efter et
bälte No. 4. Jag tror det botar hvar sjuk
dom som helst, då det hjelpte mig, ty jn
hade uppgifvit allt hopp och sade alla mc
diciner och doktorer vore blott humbug.
Högaktningsfullt,
J. A. SJÖBLOM.
Den bästa och billigaste medicin för den
fattige.
Dr. A. Owen.
Jag vill nu tacka eder mycket för dot
elektriska bälte, som jng bekom i April
månad detta år. Jag ur mycket bclåu.n
med det. Jag har begagnat många med i
ciner och anlitat doktorer, men det har
icke gifvit mig så mycken hjelp som Dr.
Owens elektriska bälte. Det är den bd
sta och billigaste medicin, som en fattig
arbetare kan förskaffa sig/,
Högaktningsfullt,
MAT. SARIN.
Kände strax en märkvärdig förändring
till det bättre.
Worthington, Minn., Sept. 8, 1891.
Dr. Ä. Owen.
Jag vill härmed meddela min inner
liga tacksamhet för den hjelp, som ni ge
nom edert bälte har beredt mig. Jag har
begagnat det efter eder föreskrift, och
straxt kände jag en märkbar förbättring
i mitt så svåra giktlidande. Edert bälte
är också ett utmärkt läkemedel mot tand.
värk. Ja, Gud vare tack, som har gifvit
eder förmåga att blifva så många menni
skors hjelpare genom edra värdefulla elek
triska bälten. Med högaktning,
Alla do Bom önska sf^MiflrmarG upplysningar dm
botandet af AKUTA, KRONISKA och NERVÖSA
sjukdomar, ombedes ekrifva ofter vår nya illuatro
rade svenska katalog pA 80 sidor,
earat viktiga un
derrättelser, tillika med edsvurnadntyg friln folk
som blifvit botade mod hjelp af Owens elektriska
balten. Sänd 2 cents trimärke och adressera
TODD CO.
Den rika skörden 1 Minnesota bar omtalats 1 tid
ningarne Gfver hela landet, och de centrala coun
tierna, Todd, Otter Tail, Douglas och Morrison
hafva som sedvanligt gifvit den bistå hveteskör
den, i genomsnitt ej under 80 bushels pr. acre,
Afkastningen af korn, rilg, majs och hafre hat
varit jemfOrelsevis lika god. Todd Co., hvarest
det bästa och mest lediga landet kan erhållas,
genomlGpes af 4 af statens vigtigaste jernbanor.
Det korta af ståndet från handels- och fabrikstäder,
såsom St. Paul, Minneapolis, Duluth och Little
Falls, tillförsäkra Todd Co. farmaren en alltid
lika god afsättning af hans produkter. Den när
maste staden är Staplas, sammanknytningspunk
toh för jernviigarne från St. Paul och Minneapolis,
Duluth och Ashland samt från Nord Dakota, Mon.
tana ocli Stilla hafskutlcn. Staples har på ett Ar
viixtupp från en obetydlighet till en storartad
stad på 2,000 invånare. Landet år ej något «pe
kulnnt land, utan jernvägsland, som siiljes till
kompaniets egna billiga priser och på lång afbe-j
talningstid samt mot lägsta ränta. Jordmånen
består af svartmylla på lerbotten. Godt vatten i
anträffas öfverallt på ringa djup och naturliga
"springs" och rinnande vatten förekomma på da
flesta sectionerna. Större och mindre öppningar
med frodigt grusland omvexla med värdefull I0f.
skog, och nybyggaren kan från första året tjena
nog till att betala löpande utgifter och nästa af be
talning på landet genom att sälja hö, ved oller
"ties." Mycket af det öppna landet är lätt att
uppodla och de naturliga nngarne siitta nybygga- i
ren i stånd att redan från bftrjan kunna hålla krea
tur. Den utmärkta afkastnlngen eå väl som det
förträffliga läget skall komina landet att hastigt,
stiga 1 pris, och den, som insätter sina sparpen
ningar 1 Todd Co. land, skall se dera fördubblade
Inom få månader. Ännu kan godt land köpas 2
till 4 mil från Staples för 4 till dollars pr. acre,
men det närmast belägna säljes hastigt, emedan
Inndsökare resa ditut hvarje dag. I
Landsökarebiljetter ÄWr SE I
landngent, Jamns Nelson, ir ailtjemt tilleliides 1
•StajjlOB, hv.noHt lian möter alla lunileökure vid
stationen och viaiir dem fritt omkring på landet.
-A-. 33. CToliziso-n.
Sz
Co.,
3t«.,
tart*
Föronta Staternas och Kungliga Post-Ånjjafe.
BlAHI.KIUl) I860.
AMERIKA OCH "SKANDINAVIEN.
törsta, snabbasto o. mest eleganta Ångare I verlden.
Biljotter til! och frän dr friruämata Mtider
SVERIGE. NORGE, DANMARK OCH FINLAND
111 oller från hvilktn nom tul«t jeriiTMgftst&tlon I
FÖRENTA STATERNA OCH CANADA.
Agenter i nlla större stititer 1 Förenta Staterna.
Vexl»' och Money Orders till ealn.
FRANCIS C. BROWN, (ton'1 Western Agent,
32 South ('lurk Strent, Chicago, 111.
1flin DBN GAMLA IflQl
104U TILLFÖRLITLIGA lOvJJL
CUNARD LINE,
(ETABLERAD
1840.)
Medförande British och U. S. Post.
Snabbaste Postförbindelse,
AFSKilLANDE TILL OCH FRÅ.N
NEW
YORK
hvarje LÖRDAG
jemte extra afseglingar till och från New
York hvar fjortonde dag jeinte en 7ång 1
veckan till och från Uoston. UMBKIA, KT-
IT HL A, AUKANIA, HK11VIA, AI.MA, BOTH
NIA, SCYTHIA, PAVON1A, CBI'HALONIA Och
andra varande de största, snabbaste och
mest storartade flotta i Yerlden. Mflnga
af ofvanstäende äro öfver 530 fot långa,55
fot breda, 7,500 tons och 14,000 hästkraf
ter och gå öfver oceanen på litet
mindre, iin SKX DAGAR. Det iir ej nödigt
framhålla denna utmärkta liniens anseen
de för snabbhet, komfort och säkerhet
(har aldrig förlorat on passagerare under
de 51 år den existerat
SKANDINAVISKA passagerare erhålla
Board, bostad och transport nf ba
gaget Eniflaml fr
Ut.
Priserna lika låya som någon/ör
at a [{lansen* pttssauerare, Unie.
BREMER LIMEN.
I'assagerarc trim Sverige och Norgo
befordras frän
å Nord- Tyska Lloyds väl kända,
snabbgående ftngare.
Hord-Tyska Lloyds
ftngiiK- iiro:
W LHELM, II.
CLAURHKNITJS &
yjf5
BJ U
MINN,
Sahigaard & Hobe,
H.
Co..
1863 Affär etablorad 1863.
VEXLAR och BlLJETltifl
Kapten B. E. JliANSOK, A|tati
Adressera all*
ret
till:
P. O.
Garltttt.
IMROn
8t- PAUL, MINN*
AF EN MAN.
SBmlcftor fri illustrerad Icnttrtop,
•otn Pillat fr:\n 5 till O futnnnr
knif, vi
an Kan
»S aoiJsduR xc8
NOKTH-WKSTKRV
genomgående lltiig gä äfven mellan nne
»polis, Ht, Paul och Kannas City via Sioux
City, med 1'ulliaftu Sleopern hela fstftu
det. St. Paul till Omaha, Kansas Ci y.Salt
Lake, San Francisco och Portland Dining
oars medföljer alla aonomgitende tfig öfver
denna llnla mellnn Minneapolis, St. Paul
och Chicago. Utom att vara den bästa
LINE
mellan dessa stora stilder, the Chicago &
North-Westarn system of lines, bestående
af the Chicago, St. Paul. Minneapolis ét
Omaha, Chicago & North-Western, och
Freiuout, Elkhoru A Mo Valley R'ys falla
annonserade som "The Noi Ii-Western
Line,") erbjuda den snabbaste viig att n/4
alla stiider oeh byar i det territorium dogf*
Igenom. I förening mod Union 1'aoitic ut
gör äfven C. St. P. O Ry. en genom
gående bana till Paciflk kusten kallad
"The Lake Superior, St. Paul A Union
Pacific Line." Meddelanden, Jemte kartor
och tidtabeller kan erhftllas vid alla sta-
Af 8,500 och 7,000 tons drägtigliet samt tioner oller p& följande liuf vudkontoren:
af 4,000 och 10,000 hästkrafter: ST. PAUL: 159 East Third Street.
Biljettpriserna firo: (MINNEAPOLIS: 13 Nicollet House Block.
Frän New ork till nfigon af of
vannämda platser S27.00
Krån New York till Stockholm. ..$37.00
Passagerare med Bremer Llnien undvika
len obehagliga oeh osäkra resan å små
ngare öfver Nordsjön.
OELRICHS&CO.,
AGENTER,
MINNEAPOLIS, Minn.
BANK OKMINNKAPOLIB,Minneapolis,Mina
The St. Panl &
Stt säkert botemedel för
Kronisk, katarr i näsan, hals och bröst,
bronchitis och njurlidande. Adressera:
20 Foots Ave., Jansestown, HT» Y,,
Mrs. GHARLOTTS iSEMÖMÅlT
Specialist för botandet af bröst och njursjukdomar. Profeaeor i mas
sage och "movement curs" o. s. v.
26
jan.
1891.
Lunqsot han botasl
Jag 8r Innerligt glad och tacksam att få
meddela df-noa goda nyhet, öfver ett års
tid led jag af en svär bröstsjukdora. Jag
Rökte
läkare oupphörligt, men fann ingen
hjelp. Jag var ytterst svag, kunde ej lig
ga pä venstra sidan för svår värk och stygn
i lungan. Doktorn sade att jag hade en
»tor tuberlcelböld i venstra lungan olier
lungsot. Då fick jag höra talas om fru
Ch. Bergnian, hvilkeus rykte för skicklig
het att bota lungsot är vida kändt. Jag
v&ude mig till henne som ett sista försök.
'Då hon undersökte mina lungor sade bon:
'Ni skftll försöka inandning af min medi
cinska ånga. Ooh efter nio vockors id var
Jag fullt åtcrstäld till min liSlsa. Under
denna tid säg jag de mest förundransvärda
resultat af fru Bergmans ånga, i det att
många som hade hatt lungor, gingo ut
fullständigt friska och starkn. Det
iir
nu
7 månader sedan ja* blef utexaminerad och
fir ännu frisk och stark i mina lungor.Det
ta kan Jag under edlig förpligtelse intyga.
TIMiåR
Fäller Träd
vitar intyg frftntusrnileb
daglljren. |Xm ftUlcr tritri. kän
ott 41 lK V*»-
"K?"
BUCUU"
Görande resan 8 timmar fortare än
andra banor.
3
BOX 1040,
New Yorlt, N.
Tåg
In
V
uoisog
un uoSuS»p
juuätAjoH 'ämouat)
uoiws uo]«a
•»riodvajcjjm
•Snjpnng iC}u*jnu{) uoiws uojufl
"mv«i 'A9
*»s pjmx 'sr s8T v uojms nojun
IHOXKOH IXHPIIU
'SIJA ntmuu no8$U NJ eau^.io){ ||M OOI-MAJQ
lesjiuopi
nn uoÄuai:p
»1» «Pll8
'HJOJL 'NWNOASIAV 'NWSIQAJPG
'Ku.iosutAOJd 0tnn|j»j^ qoo vp*n«[)
"ALLTID I TID.
I)et finnes ingen bana så viileklperad för
genomgfteude passagerare tjeust som "The
North iVesteru Line" O., St P., M. &
O. lty.
Alla vftl underrättade renande mellan
THK
Twin Cities och Chicago ta|»a denna bana
serskildt favoriserande tlwVostibule Lim
ited," som medför de flnasle sofvagnar och
coaches, och afven alla klassar af passade
rare ut
au serskild betalning. Pft Lake
Superior delen af llnien, mellan Minnea
polis, St. Paul ®ch Dulutiiocta Bt. 1'aul och
Ash laud, Annes pä. nattlitfeu pulliuan sof
"agnar och parlor cars pi dagtftgen.
dagligen båda
Läg-a ExkursionBpriser
Inbegripande mat oeh sofplatser på ångar»
ne gifves via Duluth till alla platser öster
ut som nås genom sjöarne ocli dess jern
vägsförblndelser. Biljetter ^tan erhällai
att gå genom sjöarne, sjöarne oeh tfig och
att återvånda pft tfte om såönskas. Biljet
ter kunna köpas, sofkupe oeh sofplalspå
ångarne försäkras, och närmare medde
landen lemnas genom att besöka eller
8kr fva till följande ticket agenter.
O. A. McHKILL,
CityTicket Agent,lONicolletllouae Block,
MINNEAPOLIS, MINN.
C. K- STONE,
Gener*» eflicofe SI. PAUI-, MUIX.
sJflKWfc
Ä" WÖ ÉR rIT
LÖ FF FRTf
fIF
READ!
f'
9
Jag hade en mycket avår värk i ryggen,
och det sa i«s mig att det var början till'
galopperande lungsot. Men efter att hafvai,
inandats af fru Ch. Bergmans ånga, en
timme hvar dag i tre veckors tid, blef jagj
frisk och stark. Och vill jag härmed tack*
samt erkänna den erhållna behandlingen!
såsom ett godt botemedel, hvilket härmed!
intygas. Fru il i Ida Carlson,
lis Harrison An»
BroöETylTden lb:ue öept. 1S91.
Härmed intygas att jag bar känt Fru
Charlotte Bergman under närmare tvä år,
under hvilken tid jag studerat hennes me.
tod att bota lungsot. Hennes framgång
härstiiaes har slagit mig
med förvår lng, och
jag känner intet annat behandlingssätt son»
•isat sig medföra så goda resultat. Uenntfe
medicinskakuimkaper äro syiir.&rligen OB»«
fattande och hon är i alla afseenden en pep.
son värd aktning och förtrodde. Henno»
»udelmot reumatism samt hennes blodme
dicin äro goda läkeu»ed«l. hvilkas begagnan
de visat synnerligen tillfredssi&lande
•ultat. F.
SIÖBL,
S'Afc'N,
rn w
will pivo
RIKI
IHIVF' AMI
fcouto cnnvs of btlvcrwnre, at JJC8S
OM:•77/U/whut.
IT OWE to YO«
OFFER!
mud to ué imroedifttViy
Niimn denna tidning
ABiOVGUE FREE!
rlrhi'
I
ty!»
Sg
Soat
of
iw
mr
W"
car
vägarne. W
"The limited" gftr dagligen och ätgär en
dast fem timmar mellan syskonstiidernaoch
Duluth dä det stannar endast pft tre platser
under vägen. Hastig förbindelse i Union
Depot, Duluth med tftg af The Duluth As
Iron Range Railroad. Undvik att taga
OMNIBUS genom att taga denna bana.
m~
fi
M. D,
MUNH WANTED
!_
O
o*
fö £3
II\V:U N LNN?O MINNER
of Ihovto boy»
ITS,
Wo
htxvo both
rniTw At o.,
KUt Chicago, III.
Klimn denna tidning.
i
between
write
nj S5 1 1 S
0 I N S
MONTANA,
IS8'
Washington,Oregon
tsr
for
in
w
tar
via
tba
iw
tw
w
jar
£3T
US"
tw
er
tar
or
iw
M'
swored, by
F. I.
Whitney, G. P. 4
I..

xml | txt