OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, November 04, 1891, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1891-11-04/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

3ref frän "Wadsten a, Cotton
wood co., Minn.
Tale University.
S K A A E N O N S A E N E N 4 N O V E E 1 8 9 1
tye Cart do it
but are willing to pay for learning how .to
make as good an article as WOLFF'S ACME
BLACKING of cheap material so that a
retailer can profitably sell it at 10c.
Our price is 20c.
The retailer says the public will not pay
it. We say the public will, because thor
will always pay a fair price for a ?jjfc.il
article. To show both the trade and^ie
public that we want to give them the best
for the least money, we will pay
For above information this offer is open
until January 1st, 1893.'
WOIiFF* RANDOLPH, Philadelphia.
Pik-Ron is the name of a paint which
aoes work that no other paint can do. JSem
wood
painted with it looks like the natural
wood when it is stained and vnruisht-d.
PAINTERS km BfJSUERS
will find it profltablo to Investigate. All
paint stores sell it.
ALBRECHT HOS.,
ALBRECHT BROS.,
108 E. 3rd St., ST. PAUL, MINN.
JOHN PETERSON &-C0..
697 East 7th Street,
8T. PAUL» I MINN
27 STATE STREET, NEW YORK, N.Y.
U ELECTRIC BELT4^
TRADE MARK
Cor, Second Ave. di Third St. South,
Midtemot Guaranty Loan Building,
MINNEAPOLIS, MINN.
MONUMENT
Empyreal Publishing House,
Court Slock, St. J'anl. Minn.
uttagas, försäljas, fa
briceras o. s. v. af
"AMERICAN PA
TENT MARKET A
NOVELTY FAC'RY"
A. M. CABL8EW, 615 och 617 Mississippi
Street, 6t. Paul, Minn.
(SkandinäTiftka språken talas.)
Minneapolis den 5 juli 1801.
.Agent för Wl ites Bymit^kiu.
l-iustiid: JMM Jefferson Ht. N. B.
New Haven, Iowa, 10 jnni 1851.
Högaktningsfullt, J. FINNS.
The White is Xing.
WHITE SEWING MACHINE CO.
467 Wabasha St., St. Paul,
314 Nleollet Avenue, Minneapolis.
AMERICAN CHEMICAL C0„
Bacillus Destroyer och Lung Restorer,
(U. S. Label C45G Copyright 1891 by Charlotte Bergman.)
20 Foots Av®», JamestOYf/i*, W. IL,
Brooklyn den 20 jan. 1891.
Lunqsot kan botas!
Mathilda äpolander, 230 4th Ave.
ALNESS, President.
A. SWENSON, Cashier.
WRITE TO-DAY FOR CATALOGUE OF ORGANS OR PSAN03. W«1w?»,n ion
rtnllRm' worth rf in'tnimcnti. r^mly niul In pour»», nf coTintniiiloTi for onr fttl and holiday trt'dc. Oi'.li-rrv.j y
tiuiio i«y «u rottlvfrt. Nu^Riling'. A Cntii|..^.io w ill ruhl jmi nothing, ami will »avt.} cm nioai.y. V.'i
A E N O E I U S
The Lutheran Äupstana Book Ojrcern,
Brooklyn den 27 jan. 1591.
Toorx* jarrnranrnnr yrs l.it.g A i I
Jglft/pfe K vol SILK THIS KUUSkmI.IY ?TrK*
t«w?.atS?V\nr
eoc* f. or
c^vrlh'n til il.OM K, Orftiifa
lilra. Jt ST I'M LlfeHM». 'I Jluo!*iouii
'Ifc, inttruin*vit*lo ih .'ci
o O K
out, )V Imupmipihlc WKTH. Nut 1111»inold R.cimuU»OSUfaAN'
£& AÄSl» -i9
V1 AINO roftt V .'rtnyonlttHlrcMnfrnct^tothrlrftrr. rHrrto tl- Snlt imal
inour oitr, \vh'.T« v. it UunttmniU of ricllum rrc-ry
ifceå world ivhfic not alreml,v unl.
iu cvrry pari of tn«» tro:
tu-* Iravf to iubniif the fonowln:/
vrt hNemi tTcr lautlc for r!u*
icnn TNihlio. n*hc tppnviu!»» 9
a good tbin% Y.'huueYur t-luy svs it. *|f
M»1 iii vlc\ftlox Iravr to iubnri the foi.nivli
i«'|l l:' th«3
ol the Amcrir
b&r&ulu and i
ollVr -.H» ti. i» tint-rlrw. i«r tu! now. T11 Ji On.
Nfwiv S70.00 PARLOR :»i
tpjw! air t. hufcc or Chn .n! u.jc wiiim tlio
Sn i.i:J contaliii cui »urrnlnf mid rJfu(c(l
St|» Action, flir IIiu a.l .n|.ijjini-!v luv tuiltc cl'
«0-IVNO. n«. #.WKKT MO ar.
(oTrrty
,r»oSoliil
ilmto^rnphK Bl»i*k \Vuluul
OrtnviM, 30 Kltectivp
Élcff Orchestral Tonni Hrrvr,TimiM
p«!Ä «STALHE8T PUN 1
'j'.riit lo pH v
better, to Iho tbntwrnri.i of hapny purcbM«r» nil ovrr the world who liiv utiiup our Ovfljmi and riunou totho*r3?
oompltft» SAtbfnoUou.
OUR mt PIANO CATALOGUE
Bock Island, 111.
THE SCANDINAVIAN AMERICAN
JOHNSON, ANDREW E. JOHNSON, OLAF O. SEARLE, A. H. LINDEKE,
F. S. CHR1STENSKN, ALF. BKADLEY, MAUKIOE LYONS, JOHN G.
ELMQU1ST, A. L. ALNESS, CHAS. L. JOHNSTON, J. A. SWENSON.
J. G. ELMQU1ST. vice president.
J. B. JENSEN, Ass't. Carhier.

'•^"1
Wadstenå är én liten sv. ev. lath,
församling 12 mil söder om Lam
berton och 18 mil nordveat om Win
dom i Cottonwood co., Minn. Om
kring 15 svenska familjer bo der i
en krets. {Somliga af dessa hafva
bott der i 15 eller 16 år och hafva
utstått många svårigheter och mot
gångar, som nästan alltid tralla dem
som först bebygga en trakt. De
flesta svenska familjerna slöto sig
samman för bildandet af den lilla
församlingen för ett par år sedan*
Församlingen har ej växt på dessa
år emedan inga nya familjer inflyt
tat sedan dess stiftelse, men den
har dock varit frimodig och med
framgång kämpat för sin tillvaro.
Ehnru den ej räknar mer än 20 kom
munikanter, har den dock tagit sig
före att bygga en vacker kyrka
24x36 utom koret och tornet. Kyr
kan som beräknas att kosta $1,000
är nu under byggnad. Något öfver
$800 i goda subskriptioner äro redan
samlade och man hoppas att hafva
kyrkan betald då den blir färdig.
Past P. J. Ekman såsom ordföran
de för en nitisk och förståndig
byggnadskomite drifver arbetet sä
kert och raskt framåt. Den lilla
församlingen önskade följa större
och mäktigare församlingars sed
och läto lägga hörnstenen till sin
kyrka enligt den inom Augustana
synoden brukliga ritualen.
Den 29 sept var för folket der på
orten en stor högtidsdag. Nästan
allp svenskar och icke så få norskar
voro hela dagen samlade till mis
sion smö te. På förmiddagen predi
kade pastorerna B. 8. Nyström från
Tracy, Minn., och C. Jacobsoa
(den norske presten) ifrån West
brook, Minn. Efter predikan, som
hölls i ett skolhus, bjödos alla på
gemensam middag hos mr. N. A.
Carlson, hvarefter man gick i säll
skap till den plats, der stenfoten
till den nya kyrkan och de store hö
garne af timmer befunno sig. En
liten blecklåda framskaffades, i
hvilken man nedlade en kort histo
ria öfver församlingen, ett exemplar
af Dr. M. Luthers lilla katekes med
vår synods förklaringar, ett exem
plar församlingskosLstitution, ett ex.
Augsburgiska bekännelsen samt tid
ningarne Augustana, SKAFFAREN
och Cottonwood County Citizen.
Denna låda inmurades omsorgsfullt
i stenfoten och hörnstensläggningen
förrättades af pastor B. S. Nyström
assisterad af pastor Jacobson, hvar
efter de ofvannämda pastorerna
höllo hvar sitt tal. Man upptog
kollekt och offer till ett belopp af
omkring $18, Alla gingo hem glada
och tacksamma till Gud för den
framgång och välsignelse han gifvit
vårt svenska folk här på orten. Det
vore godt för församlingen om nå
gra fiere familjer kyrkligt folk sloge
sig ned i dessa trakter så att försam
lingen blefve 2 eller 3 gånger så
stor som den nu är. Ännu finnes
rum, men om ett par år torde knap
past finnas tillfälle för fattigt folk
att bär få sig land. Landet kostar
nu ifrån $8 till #12 pr acre. Landet
i hela sydvesta Minnesota är bland
det bästa i Amerika. Våra sven
skar borde skynda sig att här skaf
fa sig hem. Svenska lutherska pro
fiter och församlingar finnas alle
städes der svenska nybyggen äro
belägna. Vår mission är här i
blomstrande skick. Ett tusen svensk
lutherska familjer skulle dock göra
det ännu bättre. Vare .de väl
komna.
Wadstena den 7 okt 1891.
En retande.
I "The North" för den 23 sept*
1891 finnes en nc/is, i hvilken det
uppgifves att en viss mr. A. O.
Sandbo, som begifvit sig från Min
nesota för att studera teologi vid
Yale, skulle vara den tredje skandi
naviske studenten vid detta univer
sitet.
Menar "The North" med skandi
nav detsamma som norsk, så är det
rätt, ty här finnes tre norska studen
ter, men menar "The North*' med
skandinav detsamma som språk
bruket betecknar med detta ord
nemligen svensk, norsk celler dansk
eå är det orätt, ty^ här finnes tio
skandinaver, tre norskar och sju
svenskar. Af dessa sju äro två}
Carlson och Nilson, från Gustaf
Adolfs College i St. Peter, Minn., af
1890 års klass, fyra äro från 1885
Ars klass i Aug. Coll., Book Island,
111., nemligen Jacobson, som äfven
föreläser i sm 3k filosofi, Blomgren
Dowel och Bvulr. En af de svenska
studerande är i college ännu. Tre
sveaskar halva ,• tagit filosofis dok­
11
",1
t,l,Jl1
tors-graden härStädes, nemligen:
professor Edgren, som numera är
lärare vid det nya universitetet i
Göteborg, Sverige pastor Fritz Ja
cobson och Carl Elofaon. En svensk
C. A. Bergström, numera prest in
om Augustana synoden, har vid
härvarande teologiska seminarium
tagit graden B. D. "The North"
visar derför en stor okunnighet om
skandinaverna vid Yale, när den på
står att de tre norskar, som nu stu
dera här äro de första skandinaver
vid detta universitet.
Eftersom jag kommit i gång med
att skrifva till SKAFFAREN kanske
jag bör meddela en nyhet härifrån.
I går afton vid niotiden utbröt eld
i en af hufvudbyggnaderna, "East
Divinity Hall". Efter ett hårdt
arbete mot lågorna dämpades elden,
men det myckna vattnet som an
vändts för att släcka den förstörde
totalt det inre af hela den stora fyra
våningar höga byggnaden. Skadau
uppskattas till $20,000. Skolan
förlorar dock intet, ty byggnaderna
äro alla brandförsäkrade. Skolan
fortgår sin jemna gång och det hela
anses blott som en obetydlighet.
Man skall icke undgå derpå om man
betänker att endast förlidet år do
nerades till skolan en och en half
million dollars. Två stora byggna
der, större än den nya byggnaden
i Rock Island,äro under uppförande.
Men ändock är Yale icke så rikt
på penningar som Harvard. Harvard
har äfven hitintills haft flere stude
rande än Yale. Det tros dock att
Yale snart skall gå om Harvard i
detta stycke. Förlidet år hade Yale
1,800 studenter och i år har det al
laredan många fler. I allmänhet
herskar vid Yale en mera kristlig
anda än vid Harvard, så att af de
två skolorna ar Yale att föredraga
i ram för Harvard.
Hvad skolarbetet i universitetet
här vid Yale beträffar, så kan jag
efter två års erfarenhet säga, att
det är både grundligt och omfat
tande.
Ofta hör mån, isynnerhet af män
bildade i Sverige, föraktliga yttran
den om den amerikanska ytligheten
o. m. d. Sådana yttranden äro bevis
på okunnighet cm verkliga förhäl
landet. Män som hafva studerat vid
de stora universiteten i Tyskland
och vid Yale påstå att det fordras
både mera grundlighet och skicklig
het att taga en grad här än det for
dras i Tyskland.
De svenske studenterna härstädet»
åtnjuta stort förtroende och akt
ning. Deras antal förökas så små
ningom också för hvarje år. Väl
vore det om endast dugliga och
kristliga unga män komme hit, på
det att det goda namn vi hafva icke
måtte nedsättas.
New Hayen, Conn., d. 7 okt 1891.
Med aktning
L.
V A E A N A
Stackars liten. Läraren: Hvar
för kommer du så sent, Gottfried?
Yår klocka gick efter.
Och du Gösta?
Jag kunde inte finna mina
böcker.
Nå du Sven?
Min näsa började blöda.
Och Kalle då?
Kalle brister i tårar.
Hvarför gråter du? frågar
läraren.
Joo, snyftar Kalle, de
andra ha sagt allting, och nu vet
jag inte, hvad jag skall säga.
Naturens hushållning. Läraren
(till en gosse, hvars far har en han
delsbod): Nå, Karl, om din far
har hundra ägg och 80 af dem äro
friska, men de andra äro skämda,
hur många kastar han bort då?
Karl: Han kastar inte bort nå
got alls. Han säljer de skämda till
restauratören näst intill, för han
gör äggkaka af dem.
ö
överansträngning. Mamma:
Hvart skall du ta vägen i qväll,
Per?
Per: Till skolan magistern
skall visa oss månförmörkelsen i
qväll.
Mamma: —, Se s^, du stannar
hemma om er magister vill visa er
någonting, så kan han göra det un
der skoltimmarnel
Uppmärksamhet. En ung man
gick länge och slog för én rik arfta
gerska. När det kom till kritan
fiok han korgen men den finkänsli-J
ga damen bjöd honom vänligt en
hundrakrona för lönlös tidspillan.i
Om han tog den eller ej förmäler ej
historien.
4wu-'j^
Från honungens resor berättas en
historia från en gång han vistades i
Skåne. Kungen skulle komma och
alla drogo sitt strå till stacken för
att fira landsens fader med illumi
nation och festlighet. På qvällen
susade kungatåget in till staden.
En den vackraste illuminationsde
korering mötte honom bland de
första husen. I klart ljus strålade:
"Välkommen, Ers Majestät!"
Hvad för en byggnad är det?
frågade kungen.
Det är cellfängelset, Ers maje
stät, svarade en förlägen man af
sviten.
Misslyckad artighet. Svärsonen
ger en splendid afskedsmiddag för
svärmodérn, som skall resa ifrån de
unga tu. Hon förklarar sig rörd
öfver så mycken henne ^bevisad
uppmärksamhet, men är ledsen att
mågen gjort sig så stora omkostna.
der.
Ack, jag ber så mycket, min
nådiga svärmor, vid glada tillfällen
gör jag gerna omkostnader.
Lida edra barn af Croup. Såsom
ett preventiv och bot mot Croup finnes in
get bättre medel än Chamberlain's Cough
Remedy. Det är det enda medel som mau
alltid kan trygga sig uppä och är lätt och
säkert alt taga. Ingen fara att gifva det
till barn då det ej innehåller några skadli
ga ingredienser. Till salu för 50c flaskan
hos apotekare.
KYRKLIGA T1LLKÄHNAGIFVAHDEN
Big Stone distriktet af Minnesota kon
ferensen häller sitt nästa Missionsniöte i
Providence Valley, Swede Home och Frid
hems församlingar den 10—18 nästkom
mande November. Mötet börjar i Provi
dence Valley tisdagen den 10 och fortsat
tes derstädes den 11. 1 Swede Home hål
les möte torsdagen den 13, ocli i Fridhein
fredagen den 13. Diskussionsämne: "Det
kristna hoppet." Åhörare hjärtligt väl
komna. Alla distriktets pastorer uppma
nas att närvara. E. SCHÖLD, sekr.
Lake Superior distriktet af Minnesota
konferensen haller sitt nästa möte i Tower
den 11—12 nov. Tisdagen den 10 hålles
kyrkoinvigning i Two Harbors kl. ^'8 e.
in. Bröderna inom distriktet uppmanas
vänligen att närvara vid den högtidliga
akten såväl som att komma till missions
mötet i Tower. Måtte detta möte lända
syndare till frälsning och Gud till ära.
J. ö.
RYDXNG,
sekr.
Pacific distriktet håller sitt nästa mis
sionsmöte i Buffalo, Annandale och Silver
Creek, Wright co., den 16—19 nov. Mötet
börjas med gudstjenst i Buffalo på mån
dagskvällen kl. J'a'S. Diskussionsämne:
En Kristens pligter i församlingen. Skjuts
är de besökande tillmötes i Montrose på
Måndags e. m. ,P. A. WENNEK, sekr.
Alexandria distriktet håller missionsmö
te i pastor J. A. Johnsons pastorat den
17—19 nov. Mötet börjar i Holmes City
tisdagen den 19 kl. 10 f. m. och fortsätter
på samma plats på onsdagen: på torsda
gen hålles predikan i Oscar Lake och
Norunga kl. f. m. på både platserna.
Sekr.
Chisago distr. af Minn. konf. håller sitt
nästa missionsmöte 1 Chisago L&ke den 3
och 3 dec. Diskussionsämne: Huru ett
sant missionssinne skall väckas och under
hållas i våra församlingar. Pastor Hult
uppsätter teser äfven detta ämne och pub
licerar dem i god ticl.
TUEODOB K.TET.LOREN, sekr.
Fed River Valley distriktet af Minn.
konf. håller .-itt nästa missionsmöte i St.
Hilaire den 9Tde nov. kl. 2 e. m. och fort
sätter följande dag i Black River den 11
nov. kl. 10 f. ni. och fortsätter fijljanddag
med kyrkoinvigning kl. 10 1!. m. Sekr.
Alexandria distriktet håller sitt nästa
missionsmöte i Vennersborg och Sion?
borg och böl jar mötet i Vennersborg den
10 nov. kl. 10 f. m. och fortsätter derstä
des den 11 samt den 12 i Zionsborg. Sam
tal hålles öfver den IV art.
af den Augsb.
Bekännelsen. J. A. JOIINSON, sekr.
Norra Minn. Valley distriktet samman
träder till möte i New Sweden måndagen
den 9.de nov. kl. 7 e. m. och forts, följan
de dag. Mötet fortsättesiScandian Grove
tisdagsqvällen kl. 7. Diskussionsämne
blir Helgelsen. Sekr.
VIGDS.
Af pastor C. G. Norstrom den 27 okt.
Mr. Oito Nej och Miss Tillie Anderson.
Båda från Bethania.
liuclrten's Arnica Salve. Den bästa
I verlden för bugg, blånader, sår, bölder,
fluss, feber, sår, reform, spruckna händer,
frostsår, liktornar, och alla hudsjukdomar,
och ovilkorlig bot för hämorroider, eller
fordras ingen betalning. Dtt garanteras
att blifva till allmän belåtenhet, eller äter
lemnas penningarne. Pris 25c. per box.
Till salu hos J. P. Allen, druggist, N. V.
hörnet af 7th och Jackson streets.
En säker spekulation, är den, som
är garanterad att gifva eder goda resultat,
eller i händelse af att den misslyckas man
återfår köpepriset. Efter denna säkra
plan kan ni köpa från v&r annonserade
apotekare en flaska af Dr. King's New
Discovery för lungsot. Det garante
ras att gifva lindring i hvarje fall, då det
brukas mot hals, lung och bröstsjukdomar,
éåsom lungsot, lunginflammation, Bron
chitis, Astma, kikhosta, croup, o. s.. v. Det
är lätt och godt för smaken, och fullkom
ligt säkert. Profllaskor fritt hos J. P. Al
len, druggist, N. V. hörnet af 7th och
Jackson streets.
Meriten vinner.
Vi önska s5ga till
våra medborgare att vi under åratal sålt
Dr. King's New Discovery för lung
sot, Dr. King's' New Life Pills, Buckhn's
Arnica Salve och Electric Bitters, och al
drig haft mediciner som sålts så väl, eller
som har blifvit till sä allmän tillfredsstäl
lelse. Vi hesitera ej att alltid garantera
dem och vi vilja återlemna köpepriset, om
tillfredsställande resultat ej följa deras
'bruk. Dessa botemedel hafva vunnit sin
stora popularitet endast på grund af sina
meriter. Hos J. P. Allen, druggist, N. V.
ptiörnet af 7th och Jackson street*
Nedanstående bref från den aktade
och välkände pastor A. K. Saken tal ar för
sig sjelf: "La Crosse, Wis., 4 Mars 1891.
I flera år har jag lidit af magsyra utan att
ha kunnat finna någon varaktig hjelp i
föreskrifna mediciner, och har derför be
stämt mig för att försöka eder välkända
KUBIKO. Orsaken till att jag liu vill pröf
va dess helande egenskaper är: Rev. B.
Askevold kom på besök hos mig idag, och
under samtalets lopp nämde jag mitt till
stånd. Han omtalte då, att han hade be
gagnat KUKIKO för samma onda, och hade
funnit det vara det bästa läkemedel han
kunnat fä. Han omtalte också att Pastor
IS. P. Xavier i 'Franklin, Renville Co.,
Minn., en vän till mig, hade tagit KUKIKO
för alldeles saunna sjukdom och blifvit
fullkomligt botad.' Detta är orsaken till
att jag nu vill försöka eder medicin. Var
göd underrätta mig om pris m. ni. Eder
RKV. A. K. SAOKN."
Den äldsta, pålitliga firma i
Nord
ve stern, som hand
lar med
PELSVERK.
De hafva ett rikhaltigt lager af
PELSTÄCKEN
samt
1
Pelsar och Pelskappoi
lör herrar ach damer,
Felskragar,
Pelsmössor,
o. s. v.
Utförer omsorgsfullt arbeten
pä beställning1 och motta
ger birders från lands
orten
link
IMreraä
kan
Reward
Observera!
Uraktlåt ej att vid biljettköp eller
penningeförsändning till Skandina
vien viinda Eder ill mitt gamla och
välkända biljett- och vexel-kontor i
New York.
Kom äfven ihåg att jag är den en
deaf agenterna i Amerika, som har
vjet kontor i Sverige.
Alla bref adresseras till
O. A. SJÖSTRÖM,
ra.-SÄNDEN:C
vMM
immK
mm
FÖR DAMER OCH HERRAR.
K' eQkert model mot njur och !ef•erlidanden,
förstoppning och alla Åkommor och oordningar
som hnrlcdrreisfr&DöfveransträiiRninKHfejftlB
ellor kroppskrafterna. Damer, som ftro nteatt»
för norvOs och Bjuk hufvudvflrk, erh&lJa mera
nytta af att anvAnda desRn balton An rftn nÅ&ot
ancstriiodei. Enukildt ram for damer och fOre
»tfts af ett Bkickli«t skandinaviskt qvinligt bi
tiflde. Pamfletter gifvanda fullständiga under
rättelser och lity« från personer. Bom blifvit
botade gonom yfi.ru b&lton. erhAllas fritt pft tyo
gflran ellor s&ndaB till hvilken adress flom. hélBt
vid mottagandet af 4 eents frim&rken.
THE SANDEN ELECTRIG CO.,
Hora
BÄSTA
A O
s
GRANITE
E
fnbriberas och uppsät
tas till aldra billigaste
priser. Orders frftn
landsorten expediers
3$ skyndsamt Efterhör
EWj^Tvära priser Innan ni
3S1ÄJ£3"Klra
annor8täcle«-
V! Bn ska nå^ragod"
agent^r för växa liilf
sälda sveni/cuböcke
och biblar. Liberal»'
vilkoi till agenter. Skril
efter cirkulären
SKOG-LAND.
50 mil från 8t. Paul och Minneapolis
finnas vackra, Sakrika sjöar, kringväxta
af granna löfskogar. Detta land säljesnu
1 anledning af penningebrist, till underpris.
De, som önska sig
ETT EGET HEM
torde bese detta vackra land, innaa de re
sa ut till vesterns obfebodda slätten.
Landet är beläget i Isanti county, som
är väl settladt och har svenska kyrkor och
skolor.
PRISET ÄR $6 FR. AORE,
för det bästa landet och lemnas äilila till 8
års betalningstid.
Äfven har Jag land Benton och. Sher
burne Counties. Besök eller tillsiarif un
dertecknad i fråga om landaffärer.
N S U N E N
1119 Wash, Ave, &,
MINN,
Till The Banden Electrio Co.
Ärade herra Bom man minnes kftpte jag ett
af t)i1ialr. Murium eUktriskn bill ten eintlTdae
december att sAnda* till min fader i Wverige.
Baltet ankom dit. vid jultiden ocli jnar k«n un
meddela, att jnttieke hadt» kunnat »fiuda ou bät
tre ji:'t Afvu til) min fader, ty i et.' bref. eoin jug
nyligen fftft, frftn honom ekntver n att bAltet
heli. och hftllet botat honom frftn remuatimnen,
han lidir, «f i Hera Ars tid. Hållet hjflpte
nom ookBft i andriiafnenndnu, etiAr han pAstftr
«iK icko ha vitrit bA fn-k i A Aru tid, »om han
fii nu. Han Ar nu f.
ra ellor fem mil till fot*
om dagen, under det han ffire beuugnandot af
b&lteC knappast k mula i-mim huset.
HftKakluiufcufuHt, O. ENaiiEH»."
Dr. A. T- Sandon,
Ärad hefre! Med stor taoksamhet ftr det jag
i dug Ȁnder eder nA^ra rader. ISistlidne vinter
kO(jK' jag ett ut edra JJo 5 bAlteii, ooh jae tror
det vara e starkt, »otomedfll, noui kmi verka
kruftlKt pA menni-kokroupen. litt par iir ter
ef:*r jun pA"njit I'Ai'et., kftnde jui? den lnnnando
v»rkan af den eUkt rislcn sironnneu genf hela
systemet.. Det ftr en elag^ g«nd Iik känsla.
Innan jag kOpte bftliet. led jug »vArligen. Min
Åkomma var nervsvaghei eller orent, bl id, fftr
ormiknit af öfveraustrftngniiiK. Juit ItOple inAn
»h Magi" mediciner, menulaii lindring. Men na
Ar de', mig ett. nflji» kuuna nindd^a, att jac er.
hAU'.t sior hjelp gecoui detta verlcNmnm*. iih del,
och o:n det ii-ke hf.de varit, ffir bAltet, baile jHg
vai it dOd och befira' ven inniwi u, men turk va.
re bal tut. RA Atnjnter jug nu od hela* och ekall
rekommendera e h&lie till alla, som liui pA
tätt sou. jag gjorde.
Minn«opoliP, Minn., d. 80:de Augusti,
1891.
A. T. Handen.
.TagkApte ett nf edra No. 1 btlten 1 November
Anad l^W). Jan var svArt angripen nf kronisk
inilminuMion i venstra Hidau af magen samt
ryggvärk fiA Ardt att jng blnf FAngligsfande fio
»a veckor tidtiila. Jag hade sOkt, mAnga lAka
ro men blef icke ii ycket bAttre. Till »dst kOpte
ingett af edra bA ten, hvilket jag begagnade
hvarje dag blef starkare ocli frihk tick god aptit
ouh god tAmu, och fUJr att hafva beg-ignat det
i mkring 5 mAnador var jag alldel fri frAn
ftrtan. Jag kan ined glAdje rekommendera
rdru bAlten till niihvnr som lidor af »Aduna
Åkommor, ty det har hjelnt mig.
Högaktiiin cfnllt,
Maa. F!MMA PETKBBOJT,
5»S i!ith Ave.'boath.
Hedrad öfver alla medt&flare vid the
Centennial Exposition i Cincinnati, erhål
lande Silver medalj för den bästa
Familj-symaskin.
Triumferande med blörsta heder vid
Exposition Universal, Paris, då den erhöll
guld medalj lör db*
Bästa Familj e-Symaskin.
Svensk Grönsäpa.
Den för svenska husmödrar så vlilbe-,
kanta svenska grönsåpan har kommit
handeln och tillverkas af American Chemi-,
cal Comp. i Minneapolis. Bolagets kapi
tal iir $30,000. Preparatet är rent och
fritt från metalliska Ingredienser. Insänd
order till hufvudkontoret.
Minneapolis: 218 Hennepin Ave.
ELLER
St, P«HUl:Hum 603 Drake» Block»
!h4MiS&%'<£ -jie- lugft* l«K4 .Jfffljifl»!
5
for 1892,
utkommer den 15 oktober och inne
håller, utom
Svenska Almanac­
och'diverse fina porträtt er, flera
högst intressanta uppsatser o. berät
telser, öusom: En resa till stjernoma,
med karta New York Gospel Tuber
na Dr. Cullis i Boston och hans
vernsamhet F. A. Boltzius, Vid års-,
sJci/tet Den lille tidningsgossen-,Huru
striden- utkämpades m. m. Kalen
dern, hvars sidoantal utgör 116 med
läsning och 12 blanka lör dagboks
anteckningar, sändes portofritt till
den, som insänder 25c,under adress:
O. A. Sjöström, 27 State Street,New
York^N. Y.
Stt säkert botemedel för
Kronisk, katarr i näsan, hals och bröst,
bronchitis och njurlidande. .Adressera:
Hre. CHARLOTTE BSilGBIÄET.
Specialist för botandet af bröst och njursjukdomar. Professor i mas
sage och "movement curs" o. s. v.
Jag
är
innerligt glad ooh tacksam att få
meddela denna goda nyhet, öfver ett års
tid led jag af en svär bröstsjukdom. Jag
sökte läkare oupphörligt, men fann ingen
hjelp. Jag var ytterst svag, kunde ej lig
ga pft venstra sidan för svår värk ocli stygn
i lungan. Doktorn sade att jag hade en
stor tuberkelböld i venstra lungan eberj
lungsot. Dft fick jag höra talas om fru
Ch. Borgman, hvilkens rykte för skicklig*
het att bota lungsot är vida kiindt. Jag'
vände mig till henne som ott sista försök.
D.1 bon undersökte mina lungor sade hon:
Ni skall försöka inandning af min medi
cinska ftnga. Och efter nio veckors tid var
jag fullt återstäld till min hälsa. Under
denna tid säg jag de mest förundransvärda
resultat af fru Bergmans ftnga, i det att
många som hade hatt lungor, gingo ut
fullständigt friska och starka. Det är nu
7 månader sedan j«g blef utexaminerad och
är ännu frisk och stark i mina lungor.Det
ta kan jag under edlig förpllgtelse Intyga.
ijöicns*
ijolljoan pluDO, ol ftictory priri',ii|un llu'
0\J "V
Do, i sammandrag, inb
Do, för folkskolan, inb
Adressera:
A. L.
J.
A. E.
YOU i
Jigs
f:
5^3521^1
iliifÉ
Si
min..1 AWl.
1-tt' KC ....
i iiu.nihly ini/t
jl^l) BK'Tt .'lSi|..rSri. n.if
-(J...
t" in o hcllor t'Tiji" thnnanr oth«T housr Arnorim. Thrn« nr^mRuv trmptinir ofTrrn
__ I®
,rc-x^a.Tir,
NMI
Rftliniilo.
-FÖR-
t.iiv\ty- W-'V
A-H• C- eller fiarnen» ffimta bok. Illustrerad. Af pastor A. Hult, kart.9
lilblisk IIlutaria, (utgifven och antagen af Auguatnnn synoden)
I/Ut hers Lilla Katekes, med förklaringar, (antagen af Aug. Synoden)
Förnamllngsnkolans Läsebok, utarbetad af A. O.Bersell under medverkan
af S. 1\ A. Liudahl ooli W. L)uug. Med talrika Illustrationer
Kj/rlcohiMoria för skolan ocli boininet. Af Tilwdor Nisscjn, med en kortfattad
historik öfver Lutherska kyrkan i Amerika, klb
KristfHdoniHhistorla, försök till kort, försainlingsakolor och konfirmations
undervisningen tillegnad af —11, h..... l)
Svensk Språfctära, af i). A. Sunden, inb 1.00
RättstafninjsWira, af Graner och Wikholm, kart 15
Lärobok i Naturläran, af N. J. Berlin, kart 45
Läsebok i Naturläran, do
Fäderneslandet» (Sveriges) Historia, af C. T. Odhner, i»L». 75
Do, do, bättre
.90
Fäderneslandets (Srcrlfjes) Historia för folkskolan, inb t&
Nya Testamentet (normal nppl.) ined saltar
en enligt bibelkommissionens
öfveihätluing, (fristiiendo verser ocb paralellspr&k) antiijua stil, 24:mo (fick
format) klb
40
Do, lb 60 marocko, mjuka pertnar, runda hörn, glds 1.69
Denna uppla{/a är tryckt med klara, lättlästa (ej alltför fina) stilar»
Söiutagssknlbok. luneh. liturgi, Kisordning ocb siinger för den kristna sön
dagsskolan. Boken Innehåller 25tt svenska, 86 engelsk» singer och 219 me
lodier jemte liturgi, Hisordning in. m. Fullständig musik och textupplaga,
pappband med skinnrygg
l.Ott
p-I)o, fint klb 1.25 fint lb 1.60
Svensk o. engelsk textupplaga, kart m. sklnnr
Med blott svensk text, ined klotrygg
De Sveaska Lutherska Fors?» ugirus
ocb Svenskarnes Historia i Amerika.
PRIS: I klothand $4.00
I läderband S&.&ft
Agenter önskas på hvarje plats.
wwn i -Kxai-^acg
3
Jag hade en mycket svår värk i ryggen,
och det sa.es mig att det var början till
galopperande lungsot. Men efter att hafva,
inandats af fru Ch. Bergmans ånga. en
timme hvar dag i tre veckors tid, blef jag*
frisk och stark. Och vill jag härmed tack
samt erkänna den erhållna behandlingen
såsom eti godl botemedel, hvilket härmedi
intygas. Fru Hilda Carlsou,
118 Harrison Aye.
BrdölHyTrdeu l«:ue sept. ictfl.
Härmed intygas att jag har känt Fru
Charlotte Bergman under närmare två år,
under hvilken tid jagstudorat hennes me
tod att bota lungsot. Hennes framgflnj
härstäties har slagit mig med förvåning,
ocl
jag känner Intet annat behandlingssätt sou
visat sig medföra så goda resultat. Hennei
medicinska kunskaper äro synnerligen om.
fattande ocb hon 8r i alla afseenden en pen
son värd aktning och förtroende. Hen nej
medel mot reumatism samt hennes blodnie
diolnärogodaläkeiuedel.hvilkas begagnan
de visat synnerligen tillfredsställande
i sultat. y. Sm KL, M. D.
OO» hyrNio**BHaHfst.
Å
O K N i S
dnr,
VflA HXISG SOUVEXin.
.a il U I' lnrrTTTT-1
tntrculiirr
tluir inatcUUfH inBtnjin^nU»
E3AN S PIANOS
LJUjnT nnar?:J7rrix:
wöffiiBit om
Wi
\t,
iy
(:itrst.»
c.u, t:vkr,.
b'&
Oi'tnvi. (Jouplrrp, New Tono 8*. vi
Cii'mul nrirnu Kuril, konv
i i a jr« WTCF8C3.
ÄJf.iJTvLXri. OLw
B!1r
CUJ Ii, vre are wMllnp i nu
iii'}/' 'U|0iu ti pl" »niiMci» ii'» jf
flint
»ur nrvrr .•!
iny ol th« Mi'i 'unnl.
1
A
|in,au '. and, w ni jA
!.i now resdr, (iml 1» (V'-n n|on cppl!"nMon. Pon'Hmv el»
lirrotlllyi.u liavi- »crn IL Wo wi »m e.vou iSKM.iiO, .mmI
liip'nliiirnt tlän in the wc Id. 1'rlii',. fram
n rai »T J'itxn--i: ifn is¥in in a mrir-j-
H*SSL O I E S E Y
BiCJSlS
».ri cjyy o (_•!
182 East 7th Street, St. Paul, Minn.
ORCJANISEKAI) UJNDEK STATEI\Ö LAGAR.
Inbetalt lcapltali $100,000. Auktoriserat kapitai: $000,000,
DIKEKT^HKR'
Utställer vexlar betalbara på alla platser sftvål här i landet gom i Europa. Pen
ningar försändes medelst postanvisningar till hvarje adress i Sverige, Norge eliM
Danmark. Passagerare-biljetter till och frftn Europa.
10
.85
.SO
.40
.75
as
90
.45
.as
,s
IS

xml | txt