OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, December 16, 1891, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1891-12-16/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

W Y K ER ET S-A ELK IM 6.
ALMKK, AND»R adreea: New London, Minn.
EMOT PROHIBITION.
Dr. K. S. St.
Groceries, Dry Goods och Skin
ELECTRIC BELT*
THE SANDEN ELECTRIC CO.,'
Cor* Second Ave. 8 Third St, South,
Midtemot Guaranty Loan Building,
MINNEAPOLIS, MINN.
f:
DECEMBER
Minneapolis den I Jali 18BL
Mas. Kmka Pktkbsok,
8SI—.Sth Ave. Hoath.
The Jewel JSur-
sery Co., hake City, Minn.
CR MMN. •vy
»ftw fti kaM«e,«m vluviatrt
fHo
ilot S tUlFlteMr ImUws.- teinilwtrU,kd
lllpiHit ui kalf, vticwktcM il iW. ooh ku ItH blrtt p(
»V lu»*Wa
ISOI Wash. Avs, S., Minneapolis.
1305 as lington Ave. 8^
A S E E E
1305 Wash. Ave. S.,
Hedrad öfver alla medt&flare y!d the
Centennial Exposition i Cincinnati, erhål
lande
WHITE SEWING ffiAGHIUE CO.
467 Wabasha St., St. Paul,
314 Nicollet Avenue, Minneapolis.
1119 Wash. Ave, 8,»
521-19 Ave. S., Minneapolis, Minn.
AMERICAN GHEMICALCO,,
Stt. Fault Bum 503 Drakes
SEARLK. JNO. H. FIELD.
Washington Bank,
Haip, jQlasoa & Co,,
200 Wash. Ave, S.9
259 EAST SEVENTH STREET,
$ 36
$ 45
$ 52
$ 62
$ 75
HOWARD, FAKWELL & CO.,
14 East third Street, St. Paul Minn.
Cor. 11 Street ocl Braäley, St Panl, Minn.
E. G. BAIT. E. R. BRTSTOI» L. P. GBAW.
395 E. 7TH ST., ST. PAUL, MINN.
S K E I E A I S S E E N
514 BAST SEVENTH STREET, ST. PAUL, MINN,
HALLADAY STANDARD POWER & PUMPING
E U N & A E S O N
229 E. 7th St., St. Paul, Minn.
Eövnot af 6th och Sibley Streets.
154 West 4th Street,
John M. Carlson's Carpenter shpp.

6
Nyheter, etESrra artlkiar, fifpassade IOr den
na afdölmxvg ar ildnuagon, xaottattag med taeit
Bsinh^t ock toräe benBget B&ndan till Bov. L.
6h
Förbudslagen i N. Dakota
Opartiska vittnesbörd fr&n 17
fetates^naiorer rörande för
budslngeiis verkningar ft
den nya staten.
Krogarne ha blifvit stängda—ftti~
pandet storligen förminnkadt
och penningar fordom använda
till rusdrycker begagna9 nu uti
nyttiga och löjliga affärer— ti
derna äro bättre och folket i all
mänhet belåtet med lagen—hög
beskattning
^männen medglfva
dess välgörande verkningar
dess motståndare tala stort men
anföra ganska få bevis för sina
påståenden.
E11 speciel korrespondent fr&n
Bismarck insänder till The Voice
följande uttalanden af statssenato
rer:
John Almen, Park River, senator
från tredje distriktet: "Prohibition
gifver, så långt jag kan finna, all
män tillfredsställelse bland alla re*
sonliga menniskor. Lagen är strängt
tillämpad här 1 Walsh county. I
Park River har ej sålts en droppe
likörer utom 1 apoteken nnder de
senaste tre månaderna. I Grafton
och två eller tre andra städer har
det bedrifvits någon smygsäljning,
men olagliga säljare fasttagas så
snart tillräckliga bevis kunna er
hållas, hvilket gör att de äro myc
ket försigtlga. Jag har yarit
Grafton åtminstone ett dussin gån
ger sedan jag kom tillbaka från
Bismarck, och jag har icke sett en
enda drucken person. Under den
tiden, vi hade 17 krogar
1
1
verksam­
het, var det ingen Ofverraskning att
gatorna fulla med raglande
druckna män jemte ett eller ett par
dussin 1 hvarje krog. Jag tror att.
hvar enda resonlig menniska skall
medgifva att förbudslagen har varit
•tt välsignelse för vårt county. 8å
vidt jag kunnat utröna respekteras
lagen allestädes inom hela staten.
Det är inga platser, der likörer öp
pet fttr3äljas, om icke möjligen i
några städer utefter Northern Paci
fic banan. Prohibition kommer att
blifva den ledande frågan i valkam
panjen 1892, och på gmnd af den
frågan komma demokraterna att
göra ett kraftigt försök att vinna
vår stat, tnen af alla iakttagelser
jag varit i tillfälle att göra, synes
ilet icke omöjligt att farmer allian
sen kommer att öfvertaga statsrod
ret och i sådant fall kommer dess
framtid
N. Dakota helt och hållet
att bero uppå hvad ståndpunkt det
intager rörande förbudsfrågan, efter
»om på den frågan har alliansen
till stor del varit grundad."
H. F. Arnold, redaktör för Lari.
more Pioneer och senator från 5: te
distriktet: "Under denna lag är dot
mycket mindre dryckenskap, myc
ket mindre hamnbuslif än förut
Den klassens folk, som bidrager till
att göra det "rörligt" i en stad men
ej botalar några skatter eller bidra
ger till dess ntveokling har sökt sig
andra fält för sina operationer. Det
är en lag som måste blifva opopulär
i städer men som kommer att vinna
allt större popularitet på landtbyg
den."
Jf. C. Mc Cormick, Grand Forks,
senator för det 6:te distriktet och
demokratisk kandidat för Förenta
Staternas senator förliden vinter:
"Prohibition har aldrig prohiberat i
någon stat inom denna nnion, och
den kommer aldrig att göra det, sak
samma hvad dess vänner påstå.
Ideen att genom en förnekelse af
folkets rättigheter som ej kan til
lämpas nnder en statatorisk förord
ning skall tillämpas, om den införes
i konstitutionen, är en af de bedräg
ligaste synvillor, som någonsin oro
at ett förståndigt samhälle. Syn
bart förbnd mot försäljning af likö
rer, vin och 91 skapar endast ett
oerhördt skrjrmteri,alstrar bedrägeri
och svek, sätter ett premium på
spioneri och ljugande och uppmunt
rar hemligt drickande.
I ett val mellan föregifven prohi
bition och verklig "fri rom" skulle
den senare vara mindre fördertlig
för moralen än den förra. Det
rätta sättet att behandla rusdrycks
frågan är att antaga resonliga in
skränkningslagar och strängt til
lämpa dem. Krogtillåtelser skalle
kosta mer och icke så många bevil
jas. De skulle prompt och för be
ständigt återkallas, när de faststäl
då tilkören öfverträdas. Utanför
fängelserna knnna menniskor icke
göras nyktra genom tvång."
If, J, Johnson, Blanohard, senttor
från 8:de distriktet: "Förbudslagen
.arbetar godt inom detta county. In­
ga likörer att nämna, säljas den är
visserligen en välsignelse, och jag
kan icke inse att den kan vara ett
förfång för någon."
R. N. Ink, Wah peton,
senator från
12:te distriktet: "Förbudslagen ar
betar godt i de fleata dolar af detta
county. Det fins vä) platser hvarest
folket trotsar lagen ooh säljer likö
rer i liten skala. Dessa menniskor
vågar jag påstå äro
1
nio fall af tio
demokrater.... och sådana som
mena att iced frihet menas rättig
het att stjäla, ljuga, bedraga, röfYa
och mörda, om de så finna för godt
och att vara drucken eller att göra
folk druckna så länge som de få
betalning derför, är en loflig affär.
På denna fråga allena skall det re
publikanska partiet lyckas, och det
borde uppträda lika bestäm dt som
1
Lincolns dagar."
J. S. Weister, Valley City, senator
från 15:de distriktet: "Lagen lem
nari allmänhet tillfredsställande re
sultat. Jag tror icke att det säljea
en tjngundedel så mycket rusdryc
ker som man sålde innan lagen blef
tillämpad. Det infraktas något li
körer af privata individer, och apo
teken narras till att
1
någon mån
sälja till sådana, som bruka rus
dryckerna endast såsom "styrke
dryck". Dryckenskap är nästan
okänd. Män som fordom reste hem
druckna fara nu hem nyktra och
somliga af dem äro glada öfver den
na förändring till deras eget bästa.
Tiderna äro bättre i stället för att
man profeterat de skulle blifva hår
dare. Mindre penningar användas
till dryckenskap ooh följaktligen
kunna de penningarne nu användas
till inköpande af bättre och för fol
ket nyttigare artiklar. Familjerna
erfara verkningarne häraf i hög
grad barn och mödrar äro bättre
klädda ooh födda. Spelare och an
dra usla personer söka sig andra
operationsfält. Allt efter som tiden
går och lt»gens verkningar blifva
mera kända, uppskattas lagen så
mycket mera."
F. G, Enger, Hope, senator från
det 16:de distriktet: "Så långt jag
är i stånd att döma, uppfyller för
budslagen fullkomligt dess vänners
förväntningar. 1 denna omkrets
tillämpas don fullt ut lika strängt
som någon annan af våra lagar.
Alla de fördelar, som äro följder af
krogarnes stängande (och de äro ic
ke få), åtnjuta vi. Det är blott en
sak för det republikanska partiet
att göra om det skall bibehållas vid
magt, inom denna stat, och det är
att stå oryggligt fast vid prohibi
tionalagen, och det höfves dem att
de tillse att en legislatur väljes,som
är gynsamt stämd för den."
& Svenning$ent Petersburg, sena
tor från det 17:de distriktet: "S&
långt mina iakttagelser sträcka sig,
har förbudslagen allaredan uträttat
mycket godt. 1 detta county hade
vi för en tid tillbaka ett ansenligt
antal krogar, alla drifvande en
blomstrande affär. Vid hvarje sta
tion ooh småstad kunde man se
druckna menniskor, och arresterin
gar och rättegångar förekommo som
en följd deraf, ofta. Under det vi
nu loke hafva några krogar. Jag
har ioke sett en enda drucken per
son denna sommar i vårt county,
och som en följd deraf förekomma
ganska få arresteringar och rättegån
gar. Jag hoppas att när 1882 kom
mer, folket skall hafva lärt inse de
goda resultaten och välja män som
vilja vidmagthålla lagen."
John Bidlake, Osnabruk, senator
från 18:de distriktet, en medlem af
guvernörens stab och af komiteen
för samlande ooh utgifvande af sta
tens militärlagar: "Jag kan icke tro
att prohibition är framgångsfull för
följande orsaks skull: det synes va
ra precis lika mycket likörer -i lan
det som förut. Jag har icke varit i
en stad i Nord Dakota, hvaregt det
icke såldes bränvm antingen glas
vis eller i buteljer,ooh då vi fordom
hade inkomster af rörelsen genom
beskattning, är det na motsatsen.
Angående hvad verkan den kan haf
va på 1892 års val är jag ej
1
Det är intet argument mot för
budslagen att man skickar till Min
nesota efter rusdrycker och driefcer
dem, säger North Dakota Capital.
Det är icke öfverträdelae af lagen.
Om en man tror att hans personliga
frihet kräfver, att han bör söla sig i
smutsen och göra sig till en narr
genom att dricka sig drucken, så
öfverträder han Icke förbudslagen
Denna lag kommer icke i konflikt
med en sådan "personlig frihet" på
minsta sätt. Om en man i berusadt
tillstånd med djefvulsk nedrighet
stör freden eller går någon annans
personliga frihet för nära, så finnes
det andra lagar som lägga
1 Köpenhamn förtäres det årligen
bränvin för 33 milL kr. och för till
verkning af dessa rusdrycker för
brukas minst 550,000 tunnor korn.
Är det icke en skam för ett oivilise
radt land att på sådant sätt förstöra
matvaror till och med under tider,
då brödet är enormt dyrt,så att fat
tigt folk knapt är i stånd förskaffa
sig nog till att hålla kropp och själ
tillsammans? Af bayerskt öl räk
nade man ut, att år 1884 i Köpen
hamn förbrukades 217,000, tunnor
till ett värde af 7,300,000 kr. Man
beräknar alltså Köpenhamns rus
drycksräkning för året till öfver
40,000,000 kr.
Från det "kristna*' Boston ut
skeppades under förlidet räken
skapsår 818,737 gallon rom till
Afrika. Missionärer och bränvin
följas åt från de kristna länderna
till den mörka kontinenten. Hvilken
motsägelse! Det är likväl ej mis
sionssällskaperna eller den sant
kristliga delen af folket, som ut
skeppar rusdrycker till hedningarna,
utan det är de civiliserade hednin
garna, som utsända dessa usla dryo
ker till sina ociviliserade liki^r.
Finnes intet bättre.
stånd
att säg» någonting, ty jag kan ej se
hvad skilnad den
1
sjelfva verket
skulle kunna åstadkomma. Jag
hoppas det demokratiska partiet
vill intaga samma ståndpunkt
som det alltid har gjort för hög li
cense." (Forts.)
Hvad Kr det om ioke afgaderi,när
menniskor äro så intagna af rus.
drycker, att de vid alla möjliga
tillfällen måste hafva dem? När
till exempel de icke kunna fira
bröllop, ioke begrafning, icke hålla
en fest eller auktion utan att hafva
bränvinsfiaskan eller ölkruset eller
vinglaset med i laget? Lyckligtvis
äro redan många som förlorat tron
p& vinguden Bacchus.
BKAFPAHSN: ONSDAGEN D*5N 16
Bin
straf­
fande hand uppå honom, men inga
lundaförbudslagen. Den är en af
de mest frisinnade lagar vi hafva
i lagboken gent emot den "personli
ga friheten". Förbudslagens syfte
är blott att afskaffa
rusdryckSBälj
ningen och kroghålorna. Under
denna lag hafva krogarna utplånats
inom vår stat och rusdrycksförsälj
ningen reducerats till en helt liten
lönkrog nere i källaren bland råttor
och möss, hvarest fängelset såsom
en säilsam syn ständigt sväfvar för
krögarens ögon.
Förbud slagen är för­
träfflig. Det är en del af folket,
som uppträder mot lagen, som ax
galet, ser ni. Om en man rusar
mot en murstensvägg och förderf
var sig genom att missbruka den
Opersonliga friheten", är månne det
murstensväggens skuld eller är det
mannens egen skuld?
John 1 Howland, Putnam Co., Mo..rekom
menderar med nöje Chamberlain's Cough
Remedy, emedan han vet att det är till
förlitligt. Han har begagnat det i sin
praktik under flera år och säger att det ej
linnes någon bättre. Den är serskildt
värdefull mot förkylning och mot före
kommande och bot af croup. Detta ut
märkta medel till salu hos apotekare.
LANDSMÄN
i och omkring Crookston, om ni fin
ska billiga priser å
så glömmen ej att besöka mig, innan
ni gören edra uppköp.
A. STURE,
OPERA BLOCK,
CROOKSTON. MINN.
£VEByMothb'
HVARJE, MODER
burde hetVe dat I hemmot.
Droppådt p& to o kar tycka barn om atttagaln
hn«*n'a Anodyne Liniment för strvpsjmka, fflr
klnine, ondt i nalson, inflammation mar dlarne,
Åkommor, aklror och kross-ni* liksom gauom ott
trollslag* Till aalu tifyerftllt. v Pris 86 cent* met
Post» 8 flaakor, express »fjriftan lnberAlcotiA
ftg.00. l«. JOHNSON 4CO.. Boston. Ma.»
HUR? FRÅGAN LÖSTS28,
Dä ni ömkaren vis» vara, Till ni ju helst
hafva den b&sra? Hunt man sfcaJl finna uj)
d«tt* är frägaul Di ten 1Ö«U pä, rätt s&ttj
fir ni ju belåten? JDeiför Intresserar det or
nog att Löiaomönsyiilust fr&g*, tom blif
vit löst £Ör folket i hela vorlden. Vid
verldaexpositlonen 188» i Paris, Frankrika
täflades mellan de bästa maskiner verl
den, Inbegripande de Amerikanska. De biW
sta utländska domare, deribland tv& af dq
ledande symaskins fabrikörerna, f&lde ufrj
»laget, att Wheeler Äs Wilsons symaskiner
voro de bästa och erhöll bolaget det hö gata
Slott
riset, som erbjudits, ooh de andra bolagen
guld, silver eller brons medaljer.
Franska regeringen såsom ett högre bevis
p& erkänsla, dekorerade Me. Natanlel
Wheeler, bolagets president med »The
Gross ef the Legion of Honor." det meat
ansedda hadersprls 1 Frankrike. S&ledua
är frägau, oia hvilken
Bom
är den bästa sy-
maskin 1 världen, löst af den bänta aukto
ritet i verldea 1 forör af Ko. 9 och Ko. 1»
Wheeler & Wilson masktberaa. No.
för famllje brak, oefc n:»ll för fabriker,
tro i dag de bätta i verlden. Och när ni
Gaakar en symaskin är det ert eget fel om
ni ej köper den. bästa. Svenska salearaäo
tttf Tära butiker ooh svenska agenter göra
eder ett besök om ni skrifra till något al
vira kontor, som äro belägna vid
S3 West 3rd St.,. 1 88—5 St S.,
fit. Faul« Minn. Minneapolis, Mlniv
EMS NYTT!
De lia fabricerats
TJMDEB 40 ÅRS TID
Ock är NU, såsom de AT/LTXD
HA VARIT, de
POPULÄRASTE TILLVERKADE.
öfver 600,000 hafva blifvit sålda
sedan den första fabricerades,och
.försäljningen af densamma
ölcas för hvarje år.
—HVARJE—
CHARTER OAK
KAMIN ELLER SPISEL
A E A S
Att värk till belåtenhet.
mm
fös#
-hl
FÖR DAMER OCH HERRAR.
Eft s&kert medel motnjur och lefverlidanden,
förstoppning ooh alla åkommor och oordningar
som härleder sig fr&n öf veranatränRning af själs
.eller kroppskrafterna. Damer, som Sro utsatts
för neryös och sjuk hafvndvftrk, erhfl.Ua mera
nytta af att använda dessa balten fin frfln något
anieatmedsl. Enskilde ram fOr damor ooh fOre*
at&8 af dl f. skickligt skandinaviskt qvinligt bi
tifids. Funif.ftttcir gifrandt fullständiga aader
Tfttfwltser oeh ialyg fr&n personer, som b'ifvit
bolado nanoin bUton, erhållas fritt p& be
C&ran eller sandas till hvilken ad rasa som holftt
vid mottagandet
rl
4 cents frim&rken.
l«g
te
Mark
Till The Sanden Electric (Jo.
Ärnde he era 1 tioui m«n minnes k-^pte Jsr ett
af ed in Dr. bandens elektriska hblton ustlidns
december att Nfandud till n in fader i tiverige.
kiftlttt mkotn dit vid jaltidxa och j«g kan an
m»dd«ln, att jasicke .Vul kunnat s&nda en b&t
tre juigåfva till min fadar, ty i et1: brof, som
nyligen ffttt rr*n honors »kiiryor h- n att bftltot
helt och h&llflt botat honom fi&u reumatismen,
sotu han Ijdir af.i flara års tid. Bältet hjälpte
nom
ookb4
i -Vidrn »fsoiriden, etiftr han påstÄr
nig ioke hti ysrit
kA
fih k i & A års tid, som han
ti na. Hun nu i, ra eller fem mil till fot*
om digen, uadi-r det han före bn^ngnandet af
b&ltetknappast, konde 'mna huset.
Mrigaktningpfullt, O. Engbeko.
Afeai för Whites symaskin.
Bostad: 1504 Jsffersoa St. N, &
äi.
sw Haven, towa,
10 jttnl 180L
Dr. å. T» Bandi.*.,
irsd heriol Sled -"-tor tacksamhet &r det ja«
i daf »»ftader edar ufeffra rader. Sistlidne viDtor
kfipU jtg ett af edra No 5 balten, o«h jaa tror
det rara et etaikt lottfmsdal, som kj»r. veika
kraftigt pA m0^Qi«kokA»vj.en. Ett par r, in- ter
eftoi' jau på'ftgit W&Uet, kfcude den lugnande
verkan ar dea «1» ktriaka strömmen g"no h*la
systemet. Oet ttr en slag» lig kttasla.
lunar, jag kOpte baltet led
srårligon. Jlin
fckoKunn var nnrrsvuKfciot ellfr orent bl id, för
orsak' dt af öfToiariitrSngniag. Jute köpte n &n.
sk bIrrs
medicmor, mon ntanTindrinif. Men nn
ar der- mig ett hje kauna modd«)a, att jag er
hållit stor bjelp
feonom
detta Terkssmm mvdel,
och o tu dot k.ky n.ids vnnt för bftltst, liaclf) jag
verit död ooh bbura'ven innan a, men tcck va»
re bultat,
ek
Atnjnter j«g nu god helsa och skall
»ndera e b&.Uo till alls, som lida pä
sått sojr jug gjorde.
Högaktaiagslullt, J. Fiaiia.
Mincfapolie, Ulan., d. 80:de Angaiti,
1891,
De. A. 'i1. Sanden,
Jag kflptci ett nt edra No, 4 balten i Norember
Anad, LS90. Ja« var »firt angripen af kronisk
iBfltmUi»tion i veDstra sidan nf samt
rjrggvbrk »& hftrdt att jag blef sängliggande fle
a TuoKor tidtals. Jag hade sökt mflnga l&ka
ro men b!of ioke t» yckot båttre. Till eist köpta
iivarje
ag ett af edra b&'ten, hvilket jag ^cgngnade
deg blef starkare ooh frisk.t\ck god aptit
ooh god fiöma, och »ftwr att hafva begagnat det
räkring 3 m&uader var jag alldel s fri frAn
Spartan. Jag kan ned glädje rekommendera
•drabalten t(U enhrar som-lider afsidaoa
akemaor, det har hj*lpt mi«.
liösaktnin »fullt,
INGET UPPSKOF.
Do, som vid inträffande dödsfall, Suska
betrygga sinä efterlemnade, kunna genom
medleniskapM SCANDINAVIAN MUTU
AL AID ASSOCIATION 1 Galesburg.Ill.,
förskaffa sig nämda förmftn. Denna skan
dinaviska ömaesldlga lijelpförening, soin
numera räknar öfver7,700medleinmar, har
änder sin «jnäri|?a Terksatuhot lietalt till
aflklna medlemmar»ofterlemnade$:!25,000
och har dessutom «n grundfond å §25,000,
hvilken alltjeuit tlllökes och med det sam
ma gör henne för framtiden btark och tryg
gad. Derföre just med afaeénde härpå som
ock med kännedom om hennes ledande
mäns duglighet och redan så många akt
ningsvärda medlemmar, blirkostnadon för
ett medlemskaps uppehållande denna för
ening under åren en I sitt slag den billigaste.
FflrvMa'-p upplysning om medlemskap el
ler agentur för verksamhet. 1 föreningens
intresse å enekildla platser Inom stftton
MJnnesoln, vänder raau sig till hennes, för
nUmde stat, geueral-ageut
ADOLPH ANDERSSON,
1X27 Wash, Ave* S.,
MINNEAPOLIS, MINN.
1200 Acres
Största iVes
tern .Värdeful
la varieteter.
Vi
KF ED DM.
$100,000.00
Ansvariga.
Högsta provi
sion o. lönevil.
önska
A E N E
För v&rt ofantliga upplag af inorden växta
frukt- och prydnadsträd, buskar, etc. Er
farenhet icl,e nödvändig. Vecklig betal
ning. Insänd anmälan genast, tiliikamed
referenser för erhållande af upplysningar
om vilkor, 6. s. v.
BSfliLi®JS.W.
•bid «tt*r
na it|d
•kaldnua. Bu utn fri» »Lpt éili, la trl ig»n knnnj
met
tvtrv«d«ls. 43,440 1 kräk. Vlttilnrk» IfT*n sttrrn.
fbMkintr
tät
Ul^.O.OÄ) 1
T.fots ibu. FtatU bMUCaiitfin »kU{*r k*p»r«u
4f.ntttr.ti. MLPIKQ SAW|*«lÄOma OS,, 3*8 UU SllSc.
OtMl fitXMi Bk
1891.
TR/IDE
Apo'heKet
Örnen.
På undertecknads
les i Sverige
brukliga medioinef.
Katalog öfver de mest använda sän
des fritt till *var och en som insän
der TYDLIG adress. Orders från
landsorten expedieras punktligt.
J. O. PETERSON,
APOTEKARE,
89P""Nämn denna tidning.
J.A.SEDERBERC,
Finaste och största lager af STÖFIJAI
•ch SKODON till billiga priser. Artn
.en pä beställning utföres omsorgsfullt.
MINNEAPOLIS, MINN
Silver medalj
Bästa Familje-Symaskin.
A.
C. HATTOAIT.
A.
ALLMÄN BANKRÖRELSE,
—OCH—
MORTGAGE LÅN.
BILJETTER
till och från Sverige till de
lägsta priser.
Godt farmland i Minnesota till
salu på fördelaktiga vilkor.
SKOG-LAND.
50 mil fi&n St. Paul och Minneapolis
finnas vackra, fiskrika sjöar, kringväxta
af granna löfskogar. Detta land sälj
es nu
1 anledningaf penningebrist,till underpris.
De, som önska sig
ETT EGET HEM
torde bese detta vackra land, lnnau de re
sa ut till vesterns obebodda slätter.
Landet är beläget i Isanti county, som
är väl settladt och har svenska kyrkor och
skolor.
PRISET ÄR $0 PR. ACRE,
för det bästa landet och lemnas ända till 8
års betalningstid.
Äfven har jag land 1 Benton och Sher
burne Counties. Besök eller tillskrif un
dertecknad i fråga om landaffärer.
N S U N E N
MINNEAPOLIS, I I MINN.
LIDANDE, SJUKA!
Dröj ej med att besöka undertecknad
(nyligen från Sverige anländ Massagör,)
som behandlar barn förden s. k. engelska
sjukan, alla »lass värk (som ide flesta fall
stillas på några minuter), stygn 1 bröstet
bröstbölder, magkatarr, ändtarmens utfal
lande, knäsjukdomar m. m. Fullt för
troende önskas. Mottagnit fr. 1—9 e. m.
SV. GERTZEN,
MASSAOÖR,
Svensk Grönsåpa.
Den för svenska husmödrar sä v&lbe-i
kanta svenska grönsåpan har kommit i
handeln och tillverkas af American Cheml-,
oal Comp. 1 Minneapolis. Bolagets kapi
tal är $30,000. Preparatet är rent och
fritt från metalliska ingredienser. Insänd
order till hufvudkontoret.
Minneapolis: 218 Hennepin Ave.
N
FIXER
jlnd S5 cts. i filinSrken »ller "Postal Not»"
och vi »kola Bftiida nagflf®
eder en nickal pliterad trjek
etampal rued «rt namn och
arirei* Mutit black eller en fin
"Printing Outfit" med 3
alfabet
och fftrjr, för att markakort, linne m.
m.,
för
'•m
för den bästa
Fsufilj-sjsastii.
Triumferande med största heder vid
Exposition Universal, Paris, dä den erhöll
guld medalj
för dt.£
E. JOHNSOX.
endait 2öc. Sand 4 cts. föl
vtr 43-#idiga, Illustrerade katalog ooh
mmammmsr prof af yi?Tt-kort. Adressera:
SOUTII CABI Co.,
ltnnciÄjrouj^ '''a. 'W .ICunuuoxa*
i j**
O. O.
MINNEAPOLIS, MINN.
$100
$150
$100
$250
$300
$350
$400
$450
$500
$GOO
Priser för den mindre bemedlade*
Priser för den like,
Priser för hvar och exk
Besök oss genast och erh&ll uppgift på
Priser och lätta vilkor.
fin ny kjrkorgel garanterad $3G.OO. En ny Parlor orgel garanterad $52.00
Med #5.00 månatlig afbetalning till dess den kr betald.
Ny* pianon garanterade $250.00. Gamla pianos $50.00 till $150.00. Kom
ihåg namnet och platsen.
s
i
TP-''
1
drifva handel med Spanmål, Mjöl, Mill Feed i parti och minut Insänd»
ningar från landsorten i "carloadlots," såsom Hafre, Majs» Hvete, Konk
Potatis, poh Hö emottagas för vidare försäljning. Bref ocb^ förfrågningar
besvaras med omgående.
Säljer Koks-Stovar och Ranges,
Bleckvaror, Verktyg, Oljor, Borstar och Glas, äfven Ir-skåp, Ice Cream
Freezers, Gasolin-stovar, trädgårdsslangar ocfi gräsklippnmgsmaskiner,alla
af bästa qvalitet och till lägsta priser. Repareringar verkställes om
sorgsfullt.
PIANOS
och
ORGLAR.
GRAK.oRI STOL S. GRANe
4:77 E, 7th Street, St, Paul, Mitwu,
H. JOHNSON* MATTSON. O. IOKLX7NB.
JOHNSON CO.,
Nytt elegant Tår-lager af alla sorters tyger. Priserna Och yårt mo
derna lager af tyger äro vår bästa rekommendation. Gör oss ett besök och
beställ en kostym. Yi skola göra allt för att tillfredsställa eder.
JOHN RUDEEN. A. G. BJÖRKLUND.
fiUDEEN & BJÖRKLUND,
KCS9MISSI9NS-HANDLANDE,
SäLJA. V
WINDMIIiLS, VÄDERPUMPAE.
Brunnar borras pä beställning. Cistern-pumpar,
jern- och träpumpar, rörledningar af jern eller trä«
Tubular brunnsvedskapej.af alla slag, foderqvarnar,
hackelscmaskiner, högafflar, stallredskap, gummk"
slangar och remmar. Uppdrag från lamletemottagas.
Alja artiklar försäljas till lagsta Jpris och varan
garanteras. Skrif efter kotalog. Käinn denna tidning,
Mitt eleganta höstlager af
alltid billigast för komtant hos de svenske ven och kol-handlarne
SKODON
FÖR
Damer, Herrar och Barn
har nu Inkommit och säljes som vanligt
till lägsta priser.
Välkommen HU den nya butiken•
S. J. ELMQUIST,
iS"Orders från landsorten önskas oel»
expedieras skyndsamt och omsorgsfullt.
2S:OI-.ooh-VElXD
HUFYUDKONTOR VID
För allmänhetens beqvämlighet
ST. PAUL.,
hafva vi
afdelningskontor
vid
J. scHULZi, I
JlMM
Btt stort lager af IS SKÅP och KÖKS STOVAR.
Agenter för Monitor Ranges och Jewel Gasoline-Stovar. M&*
v larefärger, Olja, Borstar, o. s. v*-
mmiv.
ST. PAUL, M1KN,
ri

xml | txt