OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, December 30, 1891, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1891-12-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

S K A A E N O N S A E N E N 3 0 E E E 1 8 9 1
WEST DULUTH
A. L. ALNESS, President.
J. A. SWENSO Cashier.
nfverallt. Pris 85 cents med
REAL ESTATE UTI WEST DULUTH,
P. 0. Box 261. Kontor: Rum 6, SiWey Block. WEST DULUTH. MINN.
OF WEST SUPERIOR OCH DULUTH.
W P. EDHOLM, EGARE.
Alla
slags
WEST SUPERIOR. WIS.,
610 TOWER AVENUE.
250 EAST SEVENTH STREET. ST. PAUL, MINN.
514 EAST SEVENTH STREET, ST. PAUL, MINN,
JOHNSON & CO.
DULUTH, MINN,,
503 WEST SUPERIOR STREET.
ED. C. JOHNSON. JOHN A. DAHL. C. O. EASTLUND.
Groceries af alla slag. Färskt, salt och rökadt kött.
3!)5 E. 7-TH ST., ST. PAUL, MINN.
HALLADAY STANDARD POWER & PUMPINQ.
THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK,
182 East 7fch Street, St. Paul, Minn.
J. G. *LMQU1ST. vice preside»*
J. B. JENSEN, A!»8'T. Cashier.

fe
&
'•i
i"3'
fj*
i» i
V
•ii^'- -V,-
/v..'
t: V
"T#*
r'
..
SVERIGE.
Stockholm. Kunglig gåfva. Ko
nungen har den 1 dec. till musikaliska
akademiens bibliotek låtit öfverlemna"
en dyrbar samling musikalier,, musik
literara arbeten, porträtt och minnes
penningar.
Dödsfall. F. polismästaren i Stock
holm, kamreraren i öfverståthållare
embetet F. W. Th. Granström, afled d.
1 dec. i en ålder af 64 år.
Svenska akademien. Den minnespen
ning, som svenska akademien inneva
rande år låter prägla till sin högtids
dag, har till föremål riksrådet grefve
Ulrik Scheffer, den bekante statsman
nen och kanslipresidenten under Gustaf
III.
FoTkkok på söder blir nu inom kort in
rättadt. Grosshandlaren J. F. Rossan
der har nemligen gratis upplåtit en
synnerligen lämplig lokal i sin egendom
nr. 21 St. Petersgatan, och styrelsen
för folkköket har utsett ingeniör R.
Telander till ordförande för Söderfilia
len. Så snart styrelsen blir vald och
kokapparater från arméns förråd m. m.
ditförts och uppsatts, kommer det nya
köket att öppnas.
Klockaren som, pantsatte kyrksilfret.
Den 30 nov. faststälde Svea hofrätt det
af Stockholms rådhusrätt afgifna
utslår
get, hvarigenom klockaren i Hedvig
Eleonora församling (Östermalm) Carl
Reinhold Abrahamson förklarats förlu
stig sin klockartjenst, derför att han
olofligt tagit en del af kyrkans silfver
och för eget behof pantsatt detsamma.
Svenska qvinnof öreningen för fosterlan
dets försvar. K. m:t har uppå derom
gjord ansökning, medgifvit, att Sven
ska qvinnoföreningen för fosterlandets
försvar må för afyttrande af åtskilliga
till föreningen skänkta konst-och slöjd
föremål anordna ett lotteri samt dertill
utbjuda och sälja lotter, under' vilkor
att utlottningen verkställes inom ut
gången af år 1892.
Sverige som turistland. Ett föredrag
om Göta kanal hölls härom aftonen i
Berlin af presidenten i öfverrätten dr.
Föhring, inför ett talrikt publikum. Dr
Föhring, som illustrerade sitt föredrag
medelst åtskilliga fotografier och kar
tor, betecknade den naturskönhet som
en resa på Göta kanal mellan Göteborg
och Stockholm har att uppvisa, såsom
rentaf storartad och rekommenderade
denna route för alla naturälskande tur
ister.
Pristdflan. K. patriotiska sällskapet
har utsatt ett pris af 500 kr. att tillde
las författaren af den, enligt sakkunnig
nämds utlåtande, godkända och mest
förtjenta "Handledning i fiskevård",
afsedd för mindre fiskvattens egare och
fiskare. Med "fiskevård" förstås här
vid samtliga åtgärder, egnade att bibe
hålla och förbättra fisktillgången. Täf
lingsskrifterna skola vara inlemnade
till sällskapets sekreterare före den 15
nov. 1892.
Drunknad. Vid 9-tiden på f. m. den
29 nov. anträffades i sjön vid Mälartor
get liket af arbetskarlen Fr&nz Zakri
son, omkring 45 år gammal. Han hade
i lördags åtagit sig att vakta en ved
skuta, änder det dennes egare reste till
sitt i Bromma belägna hem, och var se
nast synlig i lördags afton vid kajen,
betydligt öfverlastad, hvadan de med
visshet antages att han i sitt berusade
tillstånd under mörkret råkat falla i
pjön. I hytten fans hans mössa med
flera honom tillhöriga klädespersedlar
samt en nästan tömd bränvinsbutelj.
Liket affördes till bårhuset.
Postkonferensens främmande medlem
mar afreste den 29 nov. från Stockholm
Dessförinnan underskrefvos särskilda
öfverenskommelser om postförbindelsen
mellan Sverifre och Danmark samt mel
lan Norge och Danmark jemte tillhö
rande expeditionsreglementen. Der
jemte hafva upprättats fullständiga
förslag till bestämmelser rörande post
förbindelsen mellan Sverige och Norge
äfvensom dithörande expeditionsregle
menten. Samtliga nya bestämmelser
äro afsedda att tillämpas från och med
den 1 juli 1892.
Ttor stöld af predikningar. Från en
vind inom egendomen nr. 20 Norrtulls
gatan, tillhörig Stockholms stadsmis
sions barnhem för vanvårdade gossar,
af hvilka åtskilliga sysselsatts med bok
binderi, har under senaste tiden stulits
ett ganska betydligt parti tryckta
oskurna ark af "Luthers predikningar
öfver nya texterna". Det har nu ut
rönts att tjufvarne äro f. snickeriarbe
taren Johan David Laurent och f. tryc
kerilärlingen Erland Fredrik Sundin.
De ha erkänt att de genom löften om
slantar lockat några af å barnhemmet
intagna gossar att utlemna vindsnyc
keln, hvarefter stölden försiggått på så
sätt'att i säckar gång efter annan bort
burits ett parti af ofvannämda tryckta
ark, af hvilka tjufvarne derefter sålts
på olika ställen såsom makulatur. Båda
äro häktade.
i Traktatsunderhandlingarne med Frank
rike.. Vid de förestående underhand
lingarne om det från fransk sida fram
stälda förslaget att tills vidare förlän
ga utöfver den 1 februari 1892, med un
dantag af tariffen, öfriga bestämmelser
i handelstraktaten mellan de Förenade
rikena och Frankrike af den 30 decem
ber 1881 kommer franska regeringen att
representeras af direktören för handels
och konsulatafdelningen i franska utri
kesministeriet Clavéry, generaltulldi
rektoren Pallain samt t. f. afdelnings
ohefen i handelsministeriet Dislére. Le
damoten af riksdagens första kammare,
E. Fränckel, hvilken, söm bekant, blif
vit utsedd att såsom ombud för Sverige^
jemte kungl. maj:ts ministeri Paris fö
ra dessa underhandlingar, afreser till
Paris i veckan.
Gasexplosion. Den 30 nov. inträffade
i I. d. Carlbergs antiqvariat nr. 52 Cla
ra Bergsgatan i Stockholm en gasex
plosion, som lyckligtvis aflopp jemförel
Bevis oskadligt, men lätteligen kunnat
få svåra följder. Gas hade nemligen
under aftonen ooh natten till i söndags
utströmmat i den stängda lokalen i så
dan myckennet, att den trängde in i
den öfver bokhandeln belägna vånin
gén. Då gasarbetare i söndags f.
anlände för att undersöka orsaken här
till fa""» ingen nyckel till lokalen hva
dan dörrarne med vederbörligt tillstånd
uppbrötos. Som gaslukten här inne
var ovanligt stark, tändes ej ljus förrän
fönster och dörrar öppnats. I det åt
gatan belägna rummet tändes nu tre
gaslågor,- och bsfans vid undersökning
att gasen inströmmade från ledningen
till en i inre eller den åt gatan vettande
lokalen befintlig gaskrona. Felet repa
rerades snart, men vid undersökning
med spritlampa uppe vid taket,, der
kronan var fäst, exploderade den der
hopade gasen, hvarvid en af de åt ga
tan belägna rutorna af lufttrycket kros
sades, så att skärfvorna slungades öfver
mot husväggen å andra sidan gatan.
Äfven en del böcker slungades i följd
af explosionen ut på gatan, hvarförUt
om en glasdörr inåt gården blef skadad.
Deremot skadades lyckligtvis ingen af
de innevarande och ingen passerade
vid explosionen gatan, eljest hade otvif
velaktigt olyckan blifvit större.
Cimbrishamn. Biksdagsmannava
lei i Gårds och Albo härad. Slutliga re
sultatet af riksdagsmannavalet i Gärds
och Albo härad är nu kändt. Landt
brukaren Nils Svensson i Olseröd er
höll inalles 249 röster, grefve R. Ha
milton 141, hrr Fajor Nilsson å Lyngby
140," Anders Andersson i Skepparp 138
och N. Wedberg 13 röster.
Eslöf. Skomakare, som läser Nya te
stamentet på grundspråket, torde höra
till det ovanliga, isynnerhet när dessa
studier tagit sin början först vid nära
sextio års ålder. En sådan i sitt slag
ovanlig skomakare är, skrifver Fslöfs
tidning, L—t i Gummastorp af Vestor
stads socken. Han har nemligen under
ett års tid "pluggat" grekiska med det
resultat, som ofvan nämts. Såsom hjelp
reda begagnas, utom grekisk språklära,
grekiskt-svenskt lexikon, och Nya testa
mentet på samma språk. Hvad som
har drifvit honom till detta ovanliga
steg har varit, utom egen vetgirighet,
nöjet att med bibeln i hand kunna visa
herrar teologer, att de ha, med eller
utan afsigt, tagit miste när de öfver
satt Nya testamentet. Han är nemli
gen en ifrig anhängare af den frikyrk
liga verksamheten. När härtill lägges,
att vår skomakare, utom sin ordinarie
profession, idkar snickeri, svarfning,
plåtslageri, mekaniskt arbete samt sa
delmakeri, så framgår häraf otvetydigt
att han är en mångfrestande man.
Gefle. Många medaljörer. En ovan
lig högtidlighet firades den 10 nov. vid
Forsbacka bruk i Gestrikland, då efter
högmessogudstjenstens slut af bruks
egaren, ledamoten af riksdagens första
kammare Christian Lundeberg utdela
des till 20 brukets) underlydande, som
tjenstgjort minst 35 år,
Patriotiska säll­
skapets större medalj saint dess mindre
medalj till 4 personer, som tjenstgjort
minst 26 år. I varmhjertade ordalag
tolkade dervid prosten Lundeberg ar
betets ära och det erkännansvärda i ett
pligttroget arbete, äfven i det lilla,
samt det hedrande i dessa trotjenares
lifsgerning såsom utgörande ett efter
följansvärdt föredöme för det yngre
slägtet. Samtliga medaljörer samt bru
kets tjenste- och förmän voro derefter
af herrskapet Lundeborg inbjudna till
middag, under hvilken den hjertligaste
stämning rådde, vittnande om ett godt
förhållande mellan arbetsgifvare och
arbetare.
Göteborg. Ny bankbyggnad. Från
Göteborg skrifves att Köpmansbankens
nybyggnad i hörnet af Södra Harnn
och Korsgatorna nu är till sitt yttre
nästan fullbordad. Det palatslika hu
set är uppfördt i italiensk renaissance,
till tre våningars höjd samt med en
loggiavåning. Byggnaden verkar ge
nom sin rena stil vackert, fastän de
trånga tomtförhållandena vålla, att
höjd och längd måhända ej stå i full
ständigt harmoniskt förhållande till
hyarandra. Undra våningen är upp
förd i granit, de öfra i stampad beton.
Halmstad. Afsågelse af riksdags
mannaskap. Riksdagsmannen för År
stads och Taunås härad herr Bengt
Bengtsson i Boberg £ar afsagt sig riks
dagsmannauppdraget på grund af för
agad helsa och hög ålder (62 år).
Länsstyrelsen har förordnat om nytt
val.
Helsingborg. Sjelfmordct i Helsing
borgs hamn. Det har nu utrönts, att
den unge man, som kastade sig i Hel
singborgs hamn och omkom, var typo
grafeleven Axel Olsson, bördig från
Uddevalla. Olsson hade endast vistats
i Helsingborg en veckas tid och derun
der arbetat ett par dagar å Schmidtska
boktryckeriet. Om anledningen till
sjelfmordet känner man ännu ingen
ting med visshet.
Konkursmål. Inför härvarande råd
husrätt förekom den 1 dec. ett mål, an
hängiggjordt af handl. C. E. Hedström,
mot f. öfverstelöjtnanton B. F. von Pla
ten, å hvilken ansvar yrkas som vårds
lös gäldenär, emedan han omedelbart
före sin nyligen iråkade konkurs lånat
af hr Hedström 300 kr. kontant, hvar
jemte denne fått betala en accept å 200
kr.' Hr von Plåten hade sjelf begärt
sig i konkurs, sedan blifvit lagts af bor
gesmännen å hans kreditiv i Skånes en
skilda bank. Målet uppsköts.
HernÖsand. Jernväg efter Kostasy
stemet. Enskilda personer ha för afsigt
att anlägga en jernväg enligt Kostasy
stemet från Hellgum* till Ramsele. För
verkställande af underaöningar ha an
slag för ifrågavarande ändamål begärts
af Helgums, Edsele ooh Ramsele kom
muner.
Jönköping. En tjuf som vill slå sig
i ro. En f. d. rekryt P. G. Adamson
anhöll härom dagen hos Jönköpingspo
lisen att bli häktad för af honom i mel
lersta Sverige begångna stölder. Stads
fiskal Ängel måste, innan han företog
häktningen, göra förfrågningar om
Adamson hos polisen i Vesterås, och
under tiden fick A. qvarstanna å polis
kontoret. Der berättade han helt öp
pet att han begått många flera stölder
än han erkänt, men att han ej ville bli
dömd till mer än 2 a 3'månaders straff
arbete och derför ej ville omtala flera.
Hän önskade nemligen att bli fri vid
vårens början för att ha sommaren på
sig att "luffa omkring". Dömes han
strängare, s& att han först på hösten
blir fri, förklarar han sig ämna bekän
na ytterligare stölder, ty han vill ovil
korligen komma ut på vårsidan. Adam
sons bekymnjer var att han ej skulle,bli
häktad der. Han hotade att i rå fall
slå första bonde han mötte, ty nu var
han trött på kringstrykandet och "ville
komma till lugn och ro". Denna hans
önskan uppfyldes. Han förklarades då
häktad och förpassades till iänsfängel
set.
Karlstad. Hushållningssällskapet har
till hedersledamot utsett sin mångårige
aktade vice ordförande, öfverste Falk.
Dan 26 nov. bildades,på inbjudning af
kapten Tisell, ett vermländskt skytte
förbund,omfattande länets skyttegillen,
deraf många vora representerade. Flera
ingingo genast och de öfriga väntas
alla komma att anteckna sig i förbun
det.
Höstmarknaden har gått lilligt. Hun
dratals hästar ha till pris af 350—575
kr. försålts till främmande uppköpare.
Honung ur sfcorstenspipan. Härom
dagen bereddes man, berättar Nya
Vermlandstidningen, i ett hem i närhe
ten af Kil en egendomlig öfverrask
ning. Man skulle göra upp eld i en eld
stad, 6om icke användts sedan förra vin
tern, men icke nog med att röken
trängde fram i rummet denna olä
genhet är, tyvärr, allt för vanlig för att
kunna öfverraslca utan ned i spiseln
föll en seg, klibbig vätska, hvars natur
man till en början icke kunde utfunde
ra. Men så befans det och då blef
öf-verraskningen endast angenäm att
den hemlighetsfulla vätskan ur skorste
nen var honung, och man kom ihog, att
i våras en bisvärm slagit sig ned i skor
stenspipan det var alltså frukterna af
denna bisvärms arbete, som nu på detta
sätt nedregnade ur skorstenspipan.
Kristianstad. Poststölden i'Tyringe.
Ombudsmannen hos generalpoststyi*el
sen har till Kristianstads rådhusrätt
uttagit stämning på poststationsföre
ståndaren Cavallius i Tyringe under yr
kande att enär C. ådagalagt en sådan
likgiltighet i vården om postförsändel
ser och postverkets tillhörigheter, att
han kan anses derigenom ha vållat den
förlust som genom stöld tillfogats ver
ket, han måtto åläggas att till postver
ket utbetala dess förlust kr. 12,972.12,
samt att godtgöra det för hvad det vi
dare kan komma att förlora genom
nämda stöld.
Lund. Carl XILs-festen i Lund. Fac
keltåget med anledning af Carl XII:s
dagen försiggick som vanligt den 30
nov. Festtalet hölls af kand. Pfannen
still. Omkring 60 fackelbärare delto
gö. Vädret var ganska ogynsamt. Ef
ter fackeltågets slut samlades nian till
gemensam kollation. I
Carl Gustafs minnesstod. Vid sam
manträdet i Lund den 1 dec. med del
egarne i fonden, afsedd för uppresande
af Carl Gustafs minnesstod, redogjor
des för fondens ställnipg som nu belö
per sig till 80,889 kr. 87 öre, inberäk
nadt till denna dag upplupne, ej förfall
ne räntor. Styrelsens ledamöter hrr
grefve Arvid Fr:son Posse, professor
M. Weibull, godsegaren David Friclc
och grefve R. G. Hamilton äfvensom re
visorerne hrr grefve J. H. W. Dyclcer
och ryttmästaren G. Tornerhjelm åter
valdes.
Malmö. Sjelfmordsförsok på sjukhus.
På allmänna sjukhuset intogs den 1
dec. för alkoholism en 28-årig arbets
karls Hans Andersson, hvilken då var
så redig att han utan vidare lades på
allmän sal. Påföljande dags morgon
vid sextiden, då patienterna höllo på
med sina toilettbestyr, tog han helt
plötsligt eh knif som låg på ett bor
den, tillhörande en patient, och .åfskar
luftstrupen samt flera af de större "puls
ådrorna på halsen. Genom läkarens
hastiga tillkomst lyckadjes manrrädda
honom från att förblöda genom en ha
stig underbindning af de sprutande
kärlstammarne. Utsigten för häns ve
derfående är dock naturligtvis^ oviss,
dock finnes hopp derom*
Motala. Motala verkstad. Vid hål
len frivillig auktion å Motala mekani
ska verkstads aktiebolags tillhörighe
ter, afgafs intet anbud.
~i. i»
1
Oskarshamn. Tvcgifte och sjelfmord.
Från Oskarshamn skrifves: För några
år sedan utvandrade härifrån till
Förenta Staterna sjömannen Sven Aug.
Andersson, härstädes qvarlemnande
hustru och barn. De första åren skref
han någon gång till familjen, men på
sista tiden lät han icke alls höra af sig.
Emellertid hade en person härifrån sta
den, hvilken äfven utflyttat till Ameri
ka och som kände Svensson, i somras
råkat denne derstädes. S. hade då i
Amerika skaffat sig. en andra hustru.
Den ifrågavarande personen förebrådde
honom detta hans nedriga tillväga
gångssätt och underrättade härvaraude
bekanta om förhållandet, hvilket hade
till följd att S:s familj härstädes äfven
erhöll kännedom om saken. På något
sätt fick S. reda på, att hans tvegifte
blifvit bokant för familjen och för att
undgå de lagliga följderna af sin geme
na handling tog han in gift med det re
sultat, att han i sistlidne september
månad afled å St. Vincents hospital i
New York. Sedan hans härvarande
hustru erhållit kunskap härom, skref
hon till svensk-norska konsulatot i New
York med anhållan om att utbekomma
marinons qvarlåtenskap. Härpå har
hon nu i dagarne fått det svar, att man
nens kontanta qvarlåtenskap, uppgåen
de till några få dollar, redan förut utbe
talats till hans amerikanska hustru för
betäckandet af bografningskostnaderna.
Hans verktyg och kläder hade af den
na hans hustru, som numera återvändt
till sitt hem, ön Barbados i Vestindien,
derjemte blifvit sålda.
Strömstad. Belönadt mod. Matro
sen Petter Alfred Kjellin från Ström
stad har, enligt Str. Tdg,af britiska re
geringen tilldelats silfvermedalj "For
generosity and humanity", att i hög
rödt band bäras å bröstet. Kjellin
hade nemligen, jemte tre andra svenska
sjömän, anstälda om bord å svenska
skeppet Robertsfors, den 4 aug. förlidet
är i närheten af Kap Iforn räddat be
sättningen å ett engelskt skepp.
Trelleborg. "Saga sanning blir en
gång." Tid efter annan hafva notiser
gått genom pressen, i hvilka bebådats
anläggandet af en jernväg mellan någon
af stationerna vid Malmö—Trelleborgs
jernvägen och Skanör eller Falsterbo.
I allmänhet lära dessa notiser hafva ut
gått från entusiastiska medlemmar af
Svenska Turistföreningen eller Kultur
historiska föreningen i Lund ooh inom
*fr
sjelfva orten i fråga har man i allmän
het visat sig nog benägen att icke ta
ga dem för annåt än skämt. Visserli
gen skall numera aflidne grosshandla
ren och millionären Jeppa Rosenström
i New Orleans, hvars vagga en gång i
tiden stod i Skanör, i något obevakadt
Ögonblick hafva lofvat sina vänner och
bekanta i hemorten att 'tockna aktier
till ett ganska respektabelt belopp i och
för anläggandet af en projekterad jern
väg till Ahlstad, men sedan denne mäk
tige man gått ur tiden, vågade icke
skanörnarne sjelfva tro annat än att
jernvägsplanerna för alltid blifvit jor
dade. Och likväl vill det nu synas som
om det verkligen skulle finnas någon
utsigt för en jernväg mellan Håslöf och
Falsterbo, såsom framgår af nedanstå
ende till kommunalordfoi'andena i Reng
och Stora Hammar i dagarne ankomna
skrif velse:
"Till ordföranden i kommunal
stämman!
Enligt uppdx*ag för derför intressera
de personer, får jag härmed anhålla att
ni genom kommunalstämma eller på
annat vis ville skaffa uppgift på, under
hvilka vilkor inom socknen bosatta
personer skulle befinnas hågade att af
stå jord för en möjligen ifrågakomman
de jernväg från Häslöfs station söder
om Reng och Stora Hammar till en
tilltänkt hafsbadansta.lt vid Falsterbo.
Största sannolikheten för banans för
verkligande skulle uppkomma derest
socknen skulle vilja garantera fri, jord
genom densamma.
Efter uppdrag
Fr. Arv:son Posse."
Varberg. Häktad dråpare. Kring
strykaren Frans Gustaf Leonard Kind
berg har för delaktighet i det af hans
fader August Kindberg i fjor föröfva
de dråpet vid Smedjeholm å dennes ku
sin Holger Kindberg häktats i Fritsla,
skrifves från Varberg.
Vadstena, öfverfallén af patient.
öfverläkaren vid Vadstena hospital G.
V Göthlin, blef den 1 dec. öfverfallen
och slagen i hufvudet af en af hospita
lets, patienter. Dr. Göthlin ligger un
der läkarevård i/ hufvudstadon. Ena
örats trumhinna lär ha blifvit spräckt.
Vesterås. fijelfmor d. Grosshand
laren Fredrik Floden, chef för firman
P. O. Flodens sterbhus, har den 30 no
vember, vid 3,-tiden under ett. anfall af
hypoWbndri beröfvat sig lifvet genom
ett revolverskott i hufvudet. •,
Vexiö. Falska tvåkronor ärb i om
lopp i trakten af Elmhult. Spaningar
efter falskm^ntaren hafva fore tagits,
men ai^iju läfijnan ej,ha komr^lj honom
på spåjnen. ai-, ... j.
Kosta aktiébblags delegare'vörö härom
dagen samlade till bolagsstämma i
Vexiö, dervid förslag till ändringar i
bolagsordningen föredrogs och af stäm
man hvars ordförande var ombuds
mannen i Skånes enskilda bank härads
höldlng Ringius från Malmö god
kändes. Derpå fattades beslut om ut
ställande af 500 preferenco-aktier å
1,000 kr, 500,000 kr.) hvarjämte sty
relsen erhöll i uppdrag att lioé kungl.
m:t söka fastställelse å den omarbetade
bolagsordningen. Af bolagets röstetal
800, voro ej mindre än 741 röster re
presenterade vid stämman.
Hela familjen ihjelnsad. I N. Vexiö
bladet läses: I måndags morse fans i sitt
hem. å torpet Granholm under Rolsmo
Södreg i Lini^eryds socken sjuttioårige
f. torpgren Pftter Johannesson och hans
sjuttio tvååriga blinda hustru 'Eva Pe
tersdotter samt hennes hos doin boende
sjuttiosexåriga syster Maja Stina Pe
tersdotter döda i sitt gemensamma
sofrua^ Dödqp var troligen ep, följd af
kolos. jMännen låg i sängen, undor det
hustrun hade stigit upp från bädden
vid hans sida och låg vid spiseln. Sti
na Petersdotter åter hade antagligen
svimmat i följd af oset samt fallit bak
länges och slagit hufvudet i sängkan
ten. Hon nästan satt på golf ve t, då
hon anträffades. En granqvinna hade
i lördags varit inne hos makarne,
^W- ^My^
Bom
då klagade öfver att de voro sjuka. Sti
na dei'emot var då rätt kry.
Visby. Åldring. Nittioett år fyl
de den 1 dec. prosten Bergvall i Bar
lingbo, Gotland. Den vördnadsvärde
åldringen, som fortfarande har att gläd
ja sig åt jemförelsevis goda krafter, är
numera bosatt hos sin måg och dotter
kyrkoherden och fru Sundblad i Garda.
Ystad. Nästa skånska landlbruks
möte skall hållas i Ystad 1893 enligt be
slut vid Skånska hushållningsförenin
gens sammanträde i Eslöf. Till ordfö
rande ha blifvit utsedda grefvd A. Pi
per på Söfdeborg och godsegarten Wer
ner von Sehwerin på Skarhult."
N O E
Stortingsvalet. Statsministern Schwei
gaard har valts till stortingsman för
Holmestrand han representerade sta
den äfven vid förra valet. Konsul Pre
bensen har valts till stortingsman för
Risö. Båda äro högermän.
Stenska ministeren fulltalig. Efter
omkring 9 månaders förlopp har den
Steenska ministären lyckats blifva full
talig, i det att stadsadvokaten Engel
hart utnämts till statsråd. Tills vida
re kommer det nya, tionde statsrådet
att stå i spetsen för revisionsdeparte
mentet, men så snart stortinget sam
manträdt, lär det vara meningen att
anförtro hr Engelhart ledningen af
finansdepartementet.
Tre fångar rymde den 30 nov. från
Akershus fästning i Norge. Fångarne
brukade om qvällarne få hemta frisk
luft ute på en stor gård, som genom ett
plank med en port är skild från straff
fängelsets stenhuggeri. Örin söndags
qvällarne få de stanna ute längre, van
ligen ända till skymningen. Af detta
hade desse tre begagnat sig, för att under
skydd af mörkret obemärkta sujyga sfg
ut genom porten till stenhuggoriet,
förmodligen då en vaktare tillfälligtvis
öppnade densamma. Med hjolp af en
falsk nyckel 3 öppnade de sedan porten,
som ledde ut från stenhuggeriji, följde
vidare fästningsmuren och hoppade
ned, der den är lägst. Man upptäckte
rymmningen inom kort och följde de
försvunnes spår i snön ett stycke väg,
men då det snöade starkt, förlorade
man snart spåret. Ingen af rymlingar
Ep rar liffltidsfånge en al dem var en
svensk vid namn Jonas Svensson, dömd
till tio års straffarbete för den på sin
tid mycket omtalade silfverstölden i
Lier.
Kristiania stads budget för 1892. Ma
gistratens förslag härtill upptager skat
ten på fast egendom till-kr. 1,200.000
samt närings- och förmögenhetsskatten
till kr. 2,655,000. Badgeten är upp
gjord att balancera med kr. 5,725,000.
På utskottet har uppförts ett belopp af
kr. 1,075,666 till täckande af stadskas
sans underbalans från föregående år.
Kielland och borymästareembetct i Sta
vanger. Efter uppmaning i Vestlands
posten och Stavanger Amtstidendc
hölls den 23 nov. ett möte i anledning
af Kiellands ansökan om borgmästare
embotot för att söka hindra honom från
att erhålla detta. Mötet hölls å Börsen,
hvars sal var fullpackad. Så väl ven
stern som högern hade inbjudits. In
gen af inbjudarne gaf sig tillkänna trots
interpellation. Mötet antog enhälligt
en resolution, hvari med harm afvisa
des försöket att shikanera Kielland och
stämplades såsom otillbörligt att ge
nom en demonstration lägga hindor i
vägen för hans utnämnande. Kiel
land var sjelf närvarnde och tackade
samt helsades med ovationer och följ
des hem af samtliga mötesdeltagarne.
A N A K
Strejk. Innemot 100 arbetare vid
Burmeister & Wains jerngjuteri ha
nedlagt arbetet, derför att direktören
vägrat afskeda gjutmästaren.
Danska konungaparets guldbröllop tor
de komma att bevistas af en ovanlig
mängd höga personer. Sjelfva drott
ning Victoria lär ha lofvat att infinna
sig och den engelska tidning som omta
lar detta vet äfven att meddela att ko
nungen och drottningen af Italien, kej
sar' Wilhelm och kejsar Franz Josef
skola komma, för att nu ej tala om de
vanliga kejserliga, kungliga och furst
liga gästerna på Fredensborg.
Ett uppträde på hotell d'Angleterre.
Sjelfmorden ha blifvit så vanliga i Kö
penhamn och den skada ett hotell li
der af att ett dylikt föröfvas inom det
samma är så stor, att man ej har svårt
att förstå att innehafvaren af hotell
d'Angleterre härom natten, då han fick
höra att en resande höll på att rengöra
sina pistoler, ryckte in, tog ifrån ho
nom pistolerna och skickade efter läka
re för, att få hans själstillstånd under
sökt. .^mellqrtid hade don Resande, en
tysk grosshandlare som hette Siebold,
aldrig för afsigt att skjuta sig och läka
ren, som fann honom fullt normal, hade
intet aiinat' att göra än att be om ur
säkt för sitt intrång. Siebold hade var
rit sjuk en tid och när han så låg sömn
lös, tyckte han att pistolrengöringen
kunde vara ett lämpligt tidsfördrif. Ge
nom det nattliga öfverfallet blef han
emellertid så uppskakad, att han fick
recidiv sodan han nu återvunnit sina
krafter, torde affärens senare del kom
ma att på annat ställe bli utagerad mel
lan honom och hotellvärden.'
I N A N
Finsk domare dömd till tillämpning af
gällande lag. Som bekant råder f. n. i
Finland anarki på straflllagstiftningons
område. Den nya, på nutida rättsprin
ciper vilande stralflagen skulle träda
i kraft 'den 1 jan. 1891, dit'den ganilo
svensea missgerningsbalkoii skulle upp
höra att tillämpas. Emellertid suspen
derade rysko kejsaren egenmäktigt mch
olagligt den nya lag, som.tillkommit
genom kojscrlig proposition, som anta
gits i grundlagsenlig ordning af finska
ständerna, som publicerats i Finsk För
fattningssamling och
Enligt hvad enskildt meddelats A. B.
har i dagarno en af Finlands most fram
stående domare, häradshöfding E. Ber
ner blifvit på vederbörlig anmodan af
Viborgs hofrätt dömd till 2 års suspen
sion, för det han tillämpat rätteligen
gällande lag. Således hvarkon för upp
såtligt lagbrott eller ens för "dumhet,
nyfikenhet eller oförstånd", utan för
det han gjort sin lagliga pligt. En he
drande dom i sanning!
Någonting/ ömi/året. Denverlds
bcryktade framgflngen af Hostetter's
Slomach Bitters och dess fortsatta popu
laritet under mer än ett tredjedelsftrhun
drade, är knappast mer att förundra sig
öfver än den välkomst som möter den
bvarje år utgifna Hosteller's Almanacka.
Denna värdefulla medicinbok är utgifveu
af The liostetter Company, Pittsburg, Pa.
under deras eget öfverseende, hafvande
60 män blott i detta departement. De ar
beta 11 månader under äret härmed och
upplngan för 1892 kommer att blifva öf
ver tio millioner på engelska, tyska, fran
ska, Welsh, svenska, norska, iiollänska,
bömiska och spanska språken. Detta är
en värdefull bok, med intressant läsning
rörande helsan och oändliga intyg om
Hostetter's Stomach Bitters goda egenska
per. olika upplysningar, astronomiska be
räkningar o.s.v. pft hvilka man kanfullt för
lita sig. Almanackan för i-9'3 kan erh&l
las fritt från apoteksre och landthandlan
de i alla delar af landet.
Hvarför hoata när Shlloh's Cure glf
ver ögonblicklig lindring. Pris 10c, 60c
och $1. Till salu hos apotekare John Bo
din. 329 E 7th street.
fortMoTH®
HVARJE MODER
burrf* harva a»t i hommq$.
Droppadt pi aookar tyaka
au nästla Ull tiiifJ IMJI
Den största
svenska mu
sikhandeln
i
Amerika.
Första
klassens
Pianon
och
Orglar.
1
Bom
uppläst pä
predikstolarne.
Det var uppenbart, att en sådan åt
gärd skulle sätta de finsko domarena i
svår dilemma. Skullo de tillämpa
den nya lag, som i grundlagsenlig ord
ning blifvit antagen, eller den gamla,
som också' i grundiagsonlig ordning
blifvit upphäfd? Skullo rätten vika för
makten? På flere håll i landet lär man
icke kunna hafva förmått sig dertill,
utan tillämpat den nya lagen.
barn
ningar från lundsorten i
om att taga la
Ich.-iion's Anorfyn* Linlmant lör Btrrp«jaka_ för
kvlning, ondt 1 bal««n, inflammation mandlarna,
kolik, kramp och smftrtor. Lindrar alla sommar
åkommor, afciror och kroaa-air llkaom genom etl
trollalag. Till
Bala
Pofiton: 0 flaakor, «xproas affriften inb«r&lrna&
•toot 4-tJ0HNIQII4C0.Bcrtcii.MaM.
4
'N
ÖNSKAR NI SPEKULERA?
Jhtlufh och West. Superior är nu mycket billigt och betalningsvilkoren lått*
och det lönar sig nu göra affär. .Jag an^kailar låu och ombe-sörjer braudfor äkring.
i ft est l/uhiih ur tomterna mycket billiga. JNi kan kilpa tomter från 5o och
upp till $12,000 (blott en tredjedel kontant,) i och omkring West Puluth, som
snart blir en af nordvesterns störs a fabrikstäder. Svenskarna hafva gjort det bättre på
dessa platser, än på nftgot annat ställe i Amerika och intaga derföre en framstående
btiillning inom alla områden. Icke blott lika, utan älven mindre bemedlade kunu*
här finna en god framtid, ty det är alltid godt om arbete
0"h
FAR MAR, OfUnde e ler oniollade, beliigna hvai som helst i nordvestern,
ttaRas till försäljning eller bortbytes mot stadsegeudom.
är ilen plats, Fdra pennlnffav kunna
förtiubb as inom OO dagar och nu är råt
ta tiden att köpa*
A Ila förfrågningar rörande pris och lägenhet besvaras punktligt, om man hän
vänder sig till
C. A. JOHNSON,
NY SVENSK MUSIKHANDET!
CENTURY PIAlffO CO.,
sä jes till och från alla delar i Europa, samt väXiar på do
bi stå bankar inom de Skandinaviska länderna.
Ö E N O S S E E S Ö K
god bftaluing.
Musika
Lska
Instru-
W,
Klädeshandlare,
Ett nytt modernt och väl utsökt laeer, särdeles passandé
för höstsäsongen, nu inkommit och erbjudes ärade allmän
heten till ytterst billiga och bestämda priser.
J. G. ELMQUIST,
JOHN RUDEjEN. A. G. BJÖRKLUND.
fiUDEEN & BJÖRKLUND,
KOMMISSIONS-HANDLANDE,
drifva handel med Spanm&l, Mjöl, Mill Feed i parti och minut. InsftnA»
ucarloadlots,"
hesvaras med omgående.
J. JOITNSON. T. MATTSON, O. ECITLtTN».
ment.
Pianon från $150
till 700. Kam*
mar orglar fr&tt
$50 till $140.
JOHNSON, DAHL&EASTLUND,
Hörn. af 5te gatan & Hughit Ave.,
WEST SUPERIOR, WIS.
HANDLA MED
slags produktor och i korthet allt som fordras för
ett läckei bord. Ett fullständigt lager af
Mäns- dam- o. 'barnskor.
Agenter för den vidt berömda Dr. Peter Fahrneys KU*
RIK O samt öfriga mediciner. Ångbåts- och jernvägsbiljet*
te
såsom Hafre, Majs, Hvete, Kors^
Potatis och Hö emottagas för vidare försäljning. Bref och förfrågningar
SKRADDERIETABLISSEMENT.
Nytt elegant v&r-lager af alla sorters tyger. Priserna och vårt mo.
derna lager af tyger äro vår bästa rekommendation. Gör oss ett besök odk
beställ en kostym. Vi pkola göra allt ffir att tillfredsställa eder.
E. G, GBATT. E. R. BH-STOL. L. F. GBAIT.
GRAN,BRISTOL&GRAN,
477 JL» 7th Street, at, Paul, Minn,,
8'iiLJA.——
WINDMILLS, VÄDE A PUMPAR.)
Brunnar borras p& best&llnin*. Clstern-pujnfM^
jcrn-och träpumpar. rörledningar af Jerir eller ts tti
Tubu ar brunn.sredsknper af nlla slag, forierqvarn'nig
hackels maskiner, högafflar. stallred*kap. gun ml
slangar orh remmar. Uppdrag trin lamlel emott
Alla artiklar för äIjas till 1 »rsta Jpris orli y^r ai
gciiauterad. Öknleite. kcKalog. N .lim aeniia, t,t^ini^
ORGANISERAD U-SDER STATED LAGAR..
Inbetalt kapitat $100,000. Auktoriserat kaptlai:
PlHEKTÖRi1 It*
A. E. JOHNSON, ANDREW E. JOHNSON. OLAF O. SEARLK, A. H. »ICH^ÉST
F. K CHRISTENSEN, ALF. BKADLEY. MAURICE LYON'S, 'OLFX Ö.
ELMQUIST, A. L. ALNESS. CH AS. L. JOHNSTON, J. A. SWFCN' ÖSH
Utställer vexlar betalbara pft al!» platser s&val här 1 landet som i Europa.
ningar försändes medels postanvtsnmgar till hvarje adress i Sverige, Norge «ltM
Danmark. Passagerare-biljetter till och fr4n Europa.
TV™'
1
v*'i
Alla
•'iw
.:
Pm«
.!•?•
'M:.
Éfå:
m? a

xml | txt