OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, March 02, 1892, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-03-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Stillwater i mars månad, C. J. Y,
Dr. Carl J. Ringnell,
Shiloh's Catarrh Remedy
Säljes öfverallt. Pris Cuticura 50c. Soap
ioc. Resolvent, $1. Beredda af Potter Drug
vnd Chemical Corporation, Boston, Mass.
Convention chatter.
Stockholm den 16 febr. 1892.
Otto Nelsoh, sekr.
HVETEcNo. 1 hard ... .88
1 Northern... .87
2 ... .82
MINNEAPOLIS.
HVETENo. 1 hard .85
K
1 Northern... .84£
2 [email protected] .81
1 hard .85^
1 Northern... .84
2 ... .70£
CUS BROBERG &CO.,
293 Sibley St., St. Paul, Minn.
GUS BROBERG & CO.,
126 Wash. Ave. S., Minneapolis.
General Passenger Agents,
Cor. Third & Sibley Sts., ST.PAUL.MNN.
200 Wash. Ave.S., MINNEAPOLIS. MINN.
505 W. Superior St., DULUTH, MINN.
The American Emigrant Ca3
P. O. BOX 1040,
New York, N.
Färskt smör i 5 lb jars .$1.00
Linpon, pr gallon 85c
Primost, pr lb 10c
é
lb potatis mjöl f6r.#. 25c
Hickory nötter, per péck 40c
8 lb evapgrated apricots. #1.00
Norsk fetsill, pr keg 1.00
Cracked Java kaffe, pr lb 20o
7 bars god såpa 26c
80 fl.
00
Seventh och Broadway,
ST. PAUL, MINN.
ANDERSON & JOHNSOU,
U LAND OCH EMIGRATIONS AQRNTER.
293 Sibley Street.
329 E. 7th Street, Cor. Fine street.
E. JOHNSON & CO.,
LAS I) OCU KMIQ RATIONS AGENTER.
Cor. 3rd och Sibley Sts.
BumSl, Nat. Ger, Am, Bank Bldg,
U 1'Ll
iUMBER.
460 Broadway.
fcjiAPiuE OCH FANCY GROCERIES.
635 Lafayette Ave.
GROCERIES.
Tho Delaware foantj
Crpaim-rjr X'o.—11 v,ar jo furmn
re som ti'lltkrifvor oss rfw.nr
manad, crligller *ff, nnlud
låpt fil tdet lörvånarsllaf!
cifloitnsra, detsnmmp. O
icke i listo om de! b1 tilJ/c
le. Adre-"S"ra: IH-J.iTnw
Hörcat af 7th och Robert Streets, St. Paul, Minn
JOHN BTmnsr. A. a. BfOaacMnm.
514 EAST SEVENTH STREET, ST. PAUL, MINN.
drifva handel med Spanmftl, Mjöl, Mill Feed 1 parti ooh minut. Insåndalagvr
Cor. öth och Cedar streets.
hVENblvi" APOi EK. Pecept^rfyl
las prompt. fcJvenska mediciner pl lager.
640 Bedford street.
640 Sims street, Cor. Payne Ave.
I ooh alla nliir nf ,1iiv«-lorlr v il r»1p. !',(
Lrasl(-* riiiilii i studon. rns.lclMa ruin. 1'nil
JromllK t.vst.lAt/Otihnt. Ruin 25
I lliindliir moil 8PA NMÅIj. MJftTj, FEED
ooh IIO. 'ör furmprodukt iT lxjtalas Jiö^sta
priser.
6!it
East Minnehaha. Street.
Förut Pioneer Fuel Company's Office.
Telephone, 400—2.
Branch: 118 West loth Street,
THE SUMMIT GROCERY,
I LEVIN Ullo».
Alia sorters groceries och dellkateeser.
7 76 E, 7 th street.
KOMAlISSiONS-H ANDEL,
648 Mississippi Street.
I bVENSK ADVOKAT.
Rum 60 Temple Court,
Cor. Hennepin di Wash. Ave« 8,
i«l .-VV'E.NSK hKOMAVDf.!
Uti'.Vut !a. 'er till p.:i er.
S O i i n v A
1327 Wash. Ave, S.
."ivi naiv U ii na k.i iv och -J ii vcii-riiro.
t-tiöier nlla ^laut: icpafiitiuner noggrant
och billiat. 123
ash. Ave. S-
PETERSON & CO.,
Kontorstinrmar: 10—13 f. m. 1—4 e. m.
Cor. Main och Bush Str. !::.
226 Plum Street.
MINNESOTA SCANDINAVIAN
West Superiors Affärsmän:

i
I
ti
II
^#r.
'M
*^tii »j/*
ill?/
(fe
•v
t\
iÉ4-c-.
D_
KYRKLIGA NYHETER.
Pastor Th. Kjellgren harblifvit
fcallad af pastoratet Litchfield och
Beckville, Minn.
Fastor J. Telleen har antagit kal
lelsen att tjena som superintendent för
General Councils yttre mission.
1*601. stud. C. A. Ramstedt har
nekande besvarat kallelserna från Mt.
Jewett och Kanes Holm, McKean co.,
P*
Jfytt pastorsboställe skall sv.
luth. församlingen i Scandian Grove,
Minn.! uppfora under instundande som
mar.
Teol. stud. Ii. P. Lundgren har
antagit kallelsen till pastoratet Red
Rivér, Hallock och Sarons, Kittson co.,
Minn,, att efter skedd ordination lifva
déss pastor.
Teol. *stud. Swan Johnson från
Rock Island har med ja besvarat kallel
sen till St. Pauli församlingen i Minne
apolis till stor glädje för församlingen,
meddelar en af Skaffarens läsare.
Pastor J. S. Ryding säges hafva
.blifvit kallad till det vidsträckta fältet
i Red River-dalen, Minn., kändt under
Biämnet "13 towns." Bekofvet af lärare
på detta fält är stort. Flera lutherska
församlingar finnas nemligen der och
folket samlas villigt till gudstjenster,
åå sådana genom tillfälliga prediköbe
eök kunna hållas.
Pastor I». O. Lindh, som under ni
gQt mer än ett hälft års tid tjenstgjort
pom reseombud för Augustana inom vår
konferens, har i dessa dagar återv&ndt
till sitt hem i södra Washington. Han
har lyckats utplantera öfver 800 ex. af
Augustana och spridt en ansenlig
mängd andlig literatur. Nu hastade
han mot vester, för att kunna i början
af mars plocka gröna krusbär och plan
tera fruktträd på sin ref na landtgård.
Han torde om någon tid återvända.
Brefkort från Mankato, Minn.
Bygget på den sv. ev. luth. Immanuels
kyrl
can i Mankato har åter påbörjats.
Omkring 15 stenhuggare arbeta dagli
gen på stenhuggning. Kyrkan skall
beklädas med tegel, hvartill kommer
pten "trimmings," och när färdig, kom
mer hon att blifva både vacker och än
damålsenlig. Kyrkan bygges i götisk
etll i form af ett grekiskt kors. Vi mot
se med glädje den stund, då vi här i
Mankato skola kunna samlas i ett eget
och ändamålsenligt tempel för våra
gudstjensters hållande.
Brefkort från Atwater, Minn.
Pii grund af församlingens enträgna be
gäran hav ag återtagit min resignation
och lofvat qvarstanna. —Dan notis,som
Tarit synlig i en del syenska tidningar.
Otti att 75 medlemmar af den gamla lu
therska församlingen i'Atwater utträdt
ocu förenat sig mod f-riföriamlingen, är
alldeles grundfalsk. Ännu har ingen
fcnmält sig för att utträda men det har
jäock försports at- o lågra fa ämna årslu
ta sig till /riförsamlingen för att få be
hålla sina frihe}er! Församlingen i
Atwater beslöt pä sin årsstämma, att
bygga ett kapell i den sydöstra roten
af församlingen emedan folket som bor
der, har från Si till 12 mil till kyrkan
och en del hafva ieke ens några hästar
'att köra med ännu. Vid ett möte som
hölls med folket i denna rote den 24
feb., blef en byggnadskomité vald och
pirtsan bestämd. Komitén iimnar gå
till verket strax med de nödiga förbe
redelserna och få detta kapell bygdt så
fort som möjligt nästa sommar. För
medel till detta kapell beslöts, att se
dan de som bo i denna trakt gjort hvad
de kunnat, skulle en fri subskription
upptagas i den öfriga delen af försam'
lingen. Man väntar en god tillökning
af medlemmar till församlingen sedan
detta kapell blir bygdt, af sådana som
haft för långt att komma till Atwater
till kyrkan. J. A. FROST.
Chisago-distriktet höll sitt sista
möte i pastor J. P. Mattsons pastorat,
Taylors Falls och Amador. Detta var
tillika årsmöte. Distriktets pastorer
voro alla närvarande utom två, som
hindrades af sjukdom. Vi hade nöjet
af att hafva en slags ersättning i pastor
Lindh, som deltog med oss både med
predikan och i diskussionen. Han re
ser, som bekant är för att sprida sam
fundets tidning. Om detta möte kunna
vi med allt skäl säga, att det var godt
peh uppbyggligt. Predikningarne vo
ro allvarliga men tröstefulla, och dis
kussionen varm och lillig. För att om
möjligt bidraga till att göra våra mö
ten ännu mera goda oöh uppbyggliga
fattades följande beslut: att ordföran
den i god tid före hvarje möte gifver
dem, som skola predika anvisning på
i«xt eller ämne för predikan. Vid det
ta möte fortsattes diskussionen öfver
ftmnet: "Huru skall ett rätt mission»
sinne väckas och underhållas i våra
församlingar?"' Samtalet var ganska
lärorikt och, derjemte praktiskt. Vi
.• tro att just sådana samtal äro egnade
tiU att både väcka och underhålla mis
$ipnssinnet. Vår kyrka i detta land är
ej), missionerande kyrka, och hvart
skall det gå om det rätta missionssinnet
utsläckes hos oss såsom prester och
fössamlingar? ^Tästa möte, hålles i
"Taken for a Crank."
Personer
med starka nerver finna ett nöje i att bele
dem med svagare sådane. Ofta hör man
uttrycket han eller hon "is a crank!" Ge
nom att begagna Hostet'ters Stomach Bit
ters blir man botad för nervositet och liuf
vudvärk. "La grippe" har kräft många
offer under senaste tiden. Ho»tetters
Stomach Bitters är ett förträffligt boteme
del härför, äfvenså för malaria, rheumatism
«oh njurlidande.
v Ingen frisk person behöfver fruk
''ia någon fara att få LaGrippe om man be
handlas rått. Den är mycket lika en svår
förkylning och erfordrar samma behand
lliig. Stanna hemma och tag Chamber
Ifcin's Cough Remedy så som föreskrifves
mot svår förkylning dch ett prompt och
ifillkomligt äterfrisknande följer säkert.
Xfven förhindrar detta medel följdernaaf
t#a Grippe eller pneumonia. Bland de
många tusende som under epedemierna be
gagnat det, de sista två åren hafva vi ej
hört om någon som ej tillfrisknat eller som
lått pneumonia. 25 cents och 50 cents
flaskor, till salu hos apotekare.
BREFLÅDA.
"Vårt Hem" blef mycket känsligt öf
ver vår underrättelse, att Minnesota
konferensen förr varit samlad i ett ope
rahus. Somliga personer bruka alltid
bli illa till mods, då de märka, att de
"äldre" veta mer än de. Derför begag
nade vi oss ock af vår "faderliga" för
sigtighet, så att vi ej meddelade vår
ärade samtida allt på en gång. "Små
barn, små doser." Men nu sedan vår
lille medkämpe för det historiskt rätta
kommit öfver sin förlägenhet, vilja vi
upplysa honom om, att vår konferens
ännu en gång haft äran sitta under ta
ket af ett operahus. Det ti made Anno
1882 i Stillwater. Men pastor Montén
var ej prest der utan pastor Tornell.
Den differens, som samtidan ifråga gör
mellan "näppelgen" och "aldrig" är ett
halmstrå blott i detta sammanhang.
"Dä ni köper hostmediciner för
barn,
"säger H. A. Walker, en framstå­
ende apotekare i Ogden Utah." frukta al
drig att köpa Chamberlains' Cough Reme
dy, ty ingen fara följer af den och lindring
åstadkommes säkert. Jag rekommende
rar Chamberlains' då jag funnit det säkert
och tillförlitligt. 25c och 50c flaskor,
till salu hos alla apotekare.
En vidsträckt popularitet.Brown's
Bronchial Troches har varit tillgänglig för
allmänheten i många år och är ett utmärkt
botemedel för hosta, förkylning och hals
sjukdomar. Säljes endast i boxes. Pris
25 cents.
Svensk läka­
re och kirurg. Kontor i hörnet af Wasb.
och Cedar Avenues, (Simonsons Block.)
Kontorstimmar: 9—11 f. m. 2—4 och
8 e. m. Telefon: Kontoret, 1270—2.
Telefon: Bostad: 1197—2. Minneapolis.
Fastlagstiden stundar.
—en
ovilkorlig bot för Catarrh,Difteri och Can
ker Mouth. Till salu hos apotekare
John Bodin, 829 E. 7th street.
Nästkom­
mande söndag ingår fastlagstiden, livarun
der de ortodoxe iakta^a vissa formaliteter,
medan man i sällskapslifvet undviker alla
slags nöjen såsom dans och dyligt. Kort
ligen det är en tid af hvila och vederqvic
kelse. Och man är i sanning i behof af
hvila. Den utröttade kroppen får ingen
vederqvickelse och måste följaktl gen för
slappas. Förebygg detta genom ätt taga
en tripp på St. Paul & Duluth jernvägen
genien I igen känd ynder namnet "The
Duluth Short Line." Denna linie erbjuder
vackra vyer ocli bar en förträfflig uppass
ning mellan syskonstäderna St.Paul, Mini
neapolis, Duluth och West Superior. För
Vidare underrättelser och tidtabeller vänd
eiUT tin Geo. W. Bull, General Passenger
Agent, eller G. C. Gilfillan, Assistant
General Passenger Agent,St. Paul, Minn.
Den ryska epidemienLa Grippe.
Vi anse det nödvändigt att än en g.mg
fästa våra läsares uppmärksamhet på den
na fruktade och så allmänna sjukdom.
Under loppet af de sista veckorna har
telegrafen dagligen meddelat underrättel
ser om influenzins härjningar och dess
epidemiska karakter öfverallt i Europa.
Offren kräfvas såväl i den rikes palats som
i den fattiges hydda. Både det habsburg
ska kungahuset som den engelska konun
gafamiljen ha mistat flera af sina med
lemmar. Som vanligt utbröt slukdo
men törst i östern och arbetade sig sta
digt och oemotståndligt vesterut. Vi
öfver här,*så långt fjerrau från "gamla
landet," äroocks&i sjukdomens grepp,och
tu-entals ligga nu på plågans läger.
Djt är en ielaktig tro, att deuna sjuk
dom blott tillhör vår tidsålder. Historien
följer den tillbaka till gamla dagar.Första
pålitliga underrättelsen om sjukdomen
dalerar sig tillbaka till i,midten af 14:de
århundradet nästa gång den visade sig
var år 1510 och uppträdde då våldsamt
epidemiskt. Senare återkom den i helt
tal cirka 20 gånger, men fann icke då om
ständigheterna lör epidemiskt utbredande
sä fördelaktiga som nu 1 våra dagar. År
1889 dök den först upp i Buchara,trängde
sig genom iyska Asien och öfyerraskado
ryska hutvudstaden. Under hösten sam
ma år voro ensamt i St. Petersburg 50,
000 personer smittade af sjukdomen, och
dödligheten var förfärligt stor både bland
rika och fattiga. Uärifrån spred den
sig öfver hela Europa och fick der
för också namnefden ryska epidemf«n."
Vi ha bestämt oss i dag att blott be
handla La Grippe aedt från en historisk
synpunkt, och skall derför sluta med att
korteligen meddela symptomerna på sjuk
domen, ty det är bekant, att tusentals
personer äro angripna af La Grippe
utan att veta det och tro sjukdomen
vara blott en hårdnackad förkylning.
Symptomen äro följande: Känsla af
trötthet, en bankande smärta fram i hul
vudet, en besvärlig hosta, afsöndringfrftn
näsan och feber i högre eller lägre grad.
öä snart dessa tecken yisa sig bör patien
ten straxt gripa till ett pålitligt medel,som
kan bryta sjukdomen i sin början och hin
dra den från att urarta sig till lunginflam
mation. Som sådant medel kunna vi pä
det högsta anbefalla Dr. Peters Kuriko
Ur. E. M. Olsson, 2849 1
Street, Taco
ma, Wash., skrifver den ll te sept. 1891:
Jag angreps af La Grippe förliden Mars,
och lungo ma, hjertat, lefvern, oeh magen
blefvo samtidigt angripna. Jag vände
mig till fem olUa läkare, som i fyra må
nader dagligen besökte mig och föreskref
olika mediciner, men ingenting hjälp. Jag
utbetalte öfver 300 dollars för doktorsräk"
ningar och mediciner. Äudtligen beslöt
jag på min hustrus tillrådan att försöka
Dr. Peters Ktxkiko. Har nu användt den
en månads tid och känner mig mycket
bättre jag kan nu vara uppe o*ch uträtta
iättare arbete. Jag känner huru krafterna
?ända tillbaka dag för dag, och detta har
Kubiko uträtta» på en månad, efter att jag
af fyra läkare blifvit förklarad obotlig.
Mrs. L. Törnkvist, box 171, Roseland,
ill., skrifver den 26 Jan. 1892: "Det är
förvånande att se hur hastigt Kuriko
hjelper mot La Grippe. Mot denna smy
gande sjukdom har jag blott begagnat
Kubiko, som fullständigt bar botat mig.
Flera personer i mitt grannskap ba samma
*rlarenhet af Kukiko. och derför kan jag
rekommendeia medicinen på det högsta.
Buros hud och
HufvudBval
Sjukdomar
botas af
Cuticura.
Hvarje
hud och
HUFVUDSVÅL
SJUKDOM i barndomen, antingen plåg
sam, missprydande, kliande, brännande,
-kroflig, fjällig, qvesig eller skorf medhSr
iörlust, och all blodorenlighet antingen
nmpelt, skroffligt eller ärftligt botas fort
ich varaktigt ocliekonomisktgenomCUTl
!URA REMEDIES bestående af CUT1-
U RA, det utmärkta hud botemed let, U Tl
'3URA SOAP, en förträfflig hudrenare och
i urskönare och CUTICURA RESOLVENT
let nya blod och hudreningsmedlet och bii
ta af "Humor remedies," då de bästa lä
kare och alla andra botemedel intet kunna
(öra. Föräldrar besparen edra barn års
illnga inre och fysiska plågor. Börja nu.
Uppskof är farligt. Bot i barndomen äro
-araktig.
Sänd efter "Huru man botar hud och blod
-j u kdomar."
jJT'Babyn's hud och hufvudsvål renas^p
jlfoch förskönas genom CuticuraSoap.
Njurlidande,hufvudvärk,och muskel
^reumatism botas på en minutgenoni det
beryktade Cuticura Anti-Pain Plas
er 25 cents.
Bucklen's Amlea Salve.
Ett bolag har bildats
Den bRsta
1 verlden för hugg, blånader, sår, bölder,
fluss, feber, sår, reform, spruckna händer,
frostsår, liktornar, och alla hudsjukdomar,
och ovilkorlig bot för hämorroider, eller
fordras ingen betalning. Dtt garanteras
att blifva till allmän belåtenhet, eller åter
lemnas penningarne. Fris 25c. per box.
Till salu hos J. P. Allen, druggist, N. V.
hörnet af 7th och Jackson streets.
1
För
Rheumatiska lidanden eller gikt är
ingeta medicin bättre än "White Swan
Rheumatic Cure" i förening med "White
Swan Rheumatic Liniment." Båda dessa
oöfverlräffliga mediciner tillverkas och
säljas i apotbeket Svanens laboratorium,
8 East Superior Street, Duluth,Minn.
L.
RIETZ, svensk examinerad apothekare.
Om ni tider
af ålig matsmältning
förstoppning, svaghet, dålig aptit, gul hy
år Shiloh's Vitalizer en ovilkorlig bot
Till salu hos apotekare John Bodin, 829
E. 7th street.
Är tide skandinaver i stad och pä
land!
Ni torde godhetsfullt uppmärk­
samma, att John Peterson & Co., tillver
kare och försäljare af alla slags grafvårdäT
m. m., har på grund, af att deras affär i
betydlig mån utvidgats, måst flytta till
större lokal, och utbedja vi oss, att få blif
va ihågkomna af eder förrän uppköp göres
annorstädes, och ni skall blifva öfvertyga
de om, att låga priser och redbar behand
ling, samt godt arbete lofvas och utföres
af John Peterson & Co. I sammanhang
härmed får upplysas att S. J. Petterson,
för dotta kompanjon med Johu Peterson
försålt sin andel i affären till August
Johnson, Dock kommer firman att gå
under samma namn, John Peterson &
Co. som nu har sin lokal vid 866 East
7th street, Corner of Minnehaha, St. Paul,
Minn.
i Jamestown,
N. Y. för öfvertagandet äf Mrs. Ch. Berg
mans patenträtt å den välbekanta medicin
som hon tillhandahållit och fabricerat mot
orent blod, dyspepsia, lunghelare o. s. v.
Hon såg att allt efter som efterfrågan öka
des arbetet blef ör hårdt för henne ensam.
Några af Jamestown affärsmännen bildade
derför med Mrs. B. som delegare ett bolag
under namn af The Ch. Bergman Med. Co.
Ett hospital för botande af lungsot och
malaria kommer att uppföras vid Chautau
quasjöu och blir färdigt till sommarsäson
gen. En af de bästa läkare som komma
att bedrifva affären I större skala och fyl
la orderna, som inkomma. Dr. Bemus är
konsulterande läkare och fullständig upp
gift om sjukdomens förhållande kommer
att fordras af en hvar som önskar behand
las innan någon medlem sändes. Bola
get önskar nemligen att stadga sitt anse
ende från början.
Doktorerna E. Boeckman och F.
Tillier,
norska läkare, hafva kontor och
privat hospital vid 336 E. 7th str., St*
Paul. Minn.
KYRKLIGA TILLKÄNNAGIFVANDEN
St. Paul-distriktet*af'WMinne^
rensen håller sitt nästa missionsmöte i
Bethleliems församlingen i Minneapolisd.
8,9 och 10 mars. Mötet börjas kl. d.
8:de mars. John A. Carlstbom, sekr.
Pacific-distriktet håller missionsmöten
som följer: 1 Tripolis öppnas mötet den
14 mars kl. J^ll f. m. i New London den
15, kl. %8 e.m. och fortsätter den 16 och
17, i Willmar börjas mötet den 17, kl. J^ll
f. m.och afslutas fredagsqvällen den 18:de.
Alla pastorer, som komma vester ifrån,
stanna i Willmar och alla som komma
öster ifrån, i Kandiyohi. J,
Alm,
Kungörelse.
Tillkännnglfves att medlemmarne the
Stockholm Mutual Fire Insurance Compa
ny, kallas härmed till årsmöte, måndagen
den 7de mars 1892 kl. 10 förmiddag, i the
Village Hall i the Village af Cokato. Gö
romålen blifver i enlighet med förenin
gens stadgar. Äfven upptages till be
handling om intagandet till föreningen,
Albion township. De frånvarande får nö
ja sig med de närvarandes beslut.
Somfattar
ISSETON RESERVATIONEN
kommer att öppnas för settling
omkring den !5de April. Den
574,814 aores af Jet
bästa Dakotaland. En stor, ny kartp
i färgtryck öfver hels reservationen
sändes fritt, så länge förlaget räcker,
till hvem som helst, som genast sän
der in sin adress till A. E. Johnson
& Co., General Land Agents, St
Paul, Minn.
4 jr i*1s "t
1
HANBELSPRISEfi.
»T. PAOf*
u
MAJS: 2 .80® .34
RÅG: 2.. [email protected] .80
HAFRE 2blandad.... .27
2 hvit \29
KOSN: 2 .50® 51
4*
8.-. A2
MJÖL: "patents" pr. bbl.. [email protected] 5.00
"straight" 4 [email protected] 4.50
rågmjöl [email protected] 4.50
majsmjöl pr. ton... [email protected]
"bran" ... 12.00
"ground feed" pr. t. [email protected]
FRÖ: lin s&@ .69
timotej 1.24
klöfver 4.00
il& timotej [email protected]
vildt [email protected] 8.00
POTATIS: [email protected] .30
KREATUR:
oxar, god a pr.
100 lb. [email protected] 4.00
"feeders, "pr 100 lb. a. [email protected] 3.00
kor, pr. 100 lb [email protected] 2.50
kalfvar, pr. 100 lh- [email protected] 4.00
evin, pr. 100 lb [email protected] 4.60
får, pr. 100 lb [email protected] 4.75
ULL: otvättad .17
tvättad [email protected] .85
SMÖR: "creamery" ,[email protected] .80
"dairy" 19® .20
6ämre sort [email protected] .14
AGG: .13
OST: [email protected] .14
DULUTH.
HVETE
No.
A N
LEMNA STÄDERNA
och res ut och köp dig ett .stycke godt skog
land, som ligger endast 2
limmars jern
v
i
ig sre sa ifrån St. Patil och Miti
ueu polis.
DETTA LAND
Hvllket är bevuxet med fin
Itapie, Oak
Det var en
vinst värd att arbeta för, ochNordvesterns
folk tröttna Icke att tala deroni. Hvarje
förberdelse hvilken vill befordra dess fram
gång har man sörjt för. Man skall sam
las i Mieneapolis sä tidigt som möjligt.
Detta är till fullo uppskatladt af Minnea
polis & St. Louis jernväg som med lätt
het skall transportera den stora folkmas
san. För fullständiga underrättelser besök
någon af M. & St. L's agenter eller C. M.
Pratt, G. T. & P. A., Miuneapolfs, Minn.
fskog
såsom
m.ti. sorter, ärdi bästa som
finnes i marknaden och hvar och en kan
öfvertyga sig om detta förhållande, såvida
hnn vill följ i med en af våra landexkur
sioner, s im afgå två gånger i veckan. En
utaf våra landagenter medföljer dä och ut
visar landet för köparen.
Cord,veden kan baljas på platsen
efter högsta marknadspris,
Miclt emotUnion Dopot.
(St. Jnmos Hotel.)
Kontoren håller öppna till kl. 8 e. ro.
"Familj-Linien." i$
Den. som ämnar sända bil
jett efter en lös och ledig
mansperson, kan taga honom
hvilken väg: som holst.En ung
rask karl tal en hel del, och
om han är en smula miftamo
dig, då han kommer fram, sä
går det nog öfver. En ancan
sak är det med qvinnor och
barn. Dessa behöfva ofta en
hjelpg&m hand

B_£pKCR
1863 Affär etablerad 1863.
VEXXAB och
K*pt«»B.E. JEASSOJf, IjgMrfj
Adressera all* ref till
v
Tu^enden
Countj (.'r*nmery Co. Dtmt':
Hi!rl)r, N tr N
skrUvcr, skrif pä engelskt:
AfWIW
PRISLISTA.
TIE
GROCERY CO.,
ST. PAULS AFFARSSiNi
GLAS- OCH PORSLINS HANDEL.
Vi hafva alltid ett välsortoradt lapror af
porslin, lampor och glasvaror, samt bord
och fickknifvar. Svenska Eskilstuna rak
knifvar förjl.50. Sändes pr. post
denna tidning.
946 1'ayne Ave.
C,
Hvar och en, som vill, kan inom
kort tid blifva sin egen herre och boss, istäl
let för att gå och arbeta på jeruvägarne och
verkstäderna för en liten dagspenning, som
knappast räcker till att föda sig på.
ANDERSON,
SKRÄDDARE.
Stort lager af lina tyger och billiga priser.
382 E. 7th street.
DER61IM & BREAULT,
handla med VE1) OCH KOL.
43H E. 7th street,
gLOM BROS.,
Hett i esitn
kan f)öt as pä en dag och Uinäktiiare
erhålla fri resa.
och en
fördel ärocksåden att settlaren, under tiden
han icke vill arbeta på sitt eget land han er
hålla arbete på ställetochderförtjenaenhö
gre dagspenning än livad han gör i städerna.
ÖFVERVÄG DETTAI
och kom in på vårt kontor dei ni kan erhål
la fria kartor och vidare upplysningar an
gående landet.
GROCERI-HANDLARE.
Groceries 1 parti och minut till aldra
liigsta priser.
Detta land säljes lika
billigt, som något första klassens land i
marknaden och betalningsvilkoren lämpas
allt efter köparens förmåga.
334 Kast 7th Street.
P.DS BROBERG & CO.,
I0HN BODIN,.
APOTEKARE.
ft N. GARDOZO.
Ul Stort laget at nya och begagnade möb
ler till billiga priser.
370 Jackson street, nära 5th street.
M«s.
t. E. DEVITT
MODEHANDEL.
Damhattar göres pil beställning.
301 E. 7th St.
J. ELMQUIST,
BÄSTA SKOHANDELN.
229 E. 7th Street.
ftLOBE TEA CO..
PRISER
RABATT
U OiiMAN & Björklund,
GROCERIES i parti ocli minut
Decatur, kägertontti IlemimontSts.
H. KOBE,
iLl LAND, BILJETTER. VEXLAB.
204 East 7th Street.
JOHN
vägen, men
om de ut ändske medpassage
rarne också äro villiga att
hjelpa, så veta de icke, hvad
hjelp som erfordras. Ämnar
du skicka efter hustru och
barn, så öfverlemna dem icke
åt slumpen, utan sänd dem
biljett med den enda verkliga
skandinaviska familj linien
med Thingvalla linien.
A. E. JOHNSON & OO
»I handlar ined Dry Goods, Klilder, Hat
tar och Mössor, StOtlar och Skodon.
910-922 Itice street.
OUIS iOHNSOtI & CO.,
IL i KAL EHI AIIC, FAKMLANI) ANP IJT
HUJ'AN1 k, Utiiins penningar till låg riin
ta ocli utan att affordiaiiAgon kommhsion
af l&ntagare.
192 E. 7th St.
A,
ETRANK A. JOHNSON,
ATTORN Y AT LA W. Utförer r&t
tcgängar ocli inkasserar penningar.
Hum 91, Globe Hyggnad.
CfAVANAGli & JOHNSON,
handlar inerl möbler och husger&dssa
lcer. Auktion hvarje, lördag kl. 10 f. ni.
IfUEFFNER & FAUflTLEROY,
IV.
ADVOKATER.
REO. KEES,
Midt emot Portland Block.
PHAS. HEDMAN,
U HUS- OCH HKYLTMÄT.ARE. Tapetsering
och kalsominirig, skyndsamt och billigt.
513 E. 7 th Street,
DOBERT LOUX,
Cor. Kittson.
A LINDAHL,
Hl URMAKARE.
Billiga priser, redbart bemötande.
844 Payne Ave.
& ALLEN,
.. Vi hafva st andlfft
ett vHlsorleradt laffer af de me&f utsökta
groceries
oi!h dllikatcsser tiJI do Ittg'Kta
prisar ooh Inbjuda landsmännen til
1 ett besök
948 Payne Ave.
I0HN LINDSTRÖM,
SMED OCli VAGNMAKARE.
Cor. liroadurtg och Grove Streets.
N. UNDQUIST,
i nnuK.-
i I 'lHOFSLA
HOF8LAGARE.
Se vår "Leader"
1. LOMEN,
ATTOKNKY
AND
A N. NELSON,
nil onibusöijcr bli
KLADE8-FABRIKÖS3ER.
Vi börja denna vecka öppnandet af det finaste urval a
fina "tailor-made" kläder för våren 1692.
Vår fasoner, sista moden, nyaste
kulörer, lägsta priser.
Vi önska fästa eder uppmärksamhet pä en vigtig sak
V&r stora butik lemnar oss tillfälle att sprida ut lagret till
fördel för kunderna. Vi köpa direkt frän producenten, er
bjudande eder omkring en tredjedel lägre pris än vanliga
hattmakare.
Orders från landsorten expedieras omsorgsfullt.
Browning, King & Co.
FABRIKÖRER AF FINA KLÄDER,
ilUDEEN 1 BJÖRKLUND,
KOMM1SSIONS-HANDLAOTE,
landsorten i "carloadlots," såsom Hafre, Majs, Hvete, Kora, Potatis oeh BD
för vidare försäljning. Bref och förfrågningar bestarus med omgfiende.
COUK8BLOB AT LAW.
MARELIUS & BECKER,
III
iijcr biaudförslikrlilg billigt'.
öfver People's Bank,
Cor. 7th och Jackson Utrests*
THOS. PETERSON,
»SCANDINAVlbKT
nCMnAR Iflnas
BAGERI.
fr&n
UlNUAii
110.00 och liögro pA
mfibler,
pianon, ljiistar.
Al.dcni
Court
P, W. STAEHLE,
KOL OCI1 VED.
Telephone, 940—2.
PHAS. TEN6LER,
U CIGAR OCH TOBAKSHANDEL
1 parti och minut
197 East 7th Street.
HERMAN TIMM,
II KOTTHANDEL,
Alltid bästa kött
1 ö
0
187 och 189 E. 6th St,
litgsta priser.
8911'ayne Ave,
6. WILSON,
iMiieapoiis' Affärsmän:
DLOMQUIST&MAGNUSON,
U öYMASKINElt OCH OKGLAR.
Vi hafva alltid ett utsökt lager, jemte
olja," nålar och tillbehör för alla sortera
maskiner. Det lönar sig vända h[g till osa
då man önskar goda orglar och symaskiner
till lägsta prist r.
1223 Washington Ave. S.
HOLT.
OLSON.
KO.yiTM SKRÄDDARE.
Kostymer pfi, beställning utföres tillfreda
ställande uti mina tvenue skrärlderletablis
semenl. Mitt lager af importerade och in»
lftndska tyger är det mest utsökta och pri
serna do billigaste. Kunderna kunnaalltld
påräkna ett godt arbete,skyndsamt utfördt
1007 Wash. dve.
QR.
tlobert strcc'r, Cor. 8th street.
A. UNE^n,
A.
och
A.
SMITH,
Läkare frftn Kristiania Universitet
313 Washington Ave, S,
LÄKAKE.' Mottagningstimmar: fl-U
f. m.. 4 6 och 7—8 o. m. Telefon, 1475-2.
Ufllce: Pcrtndia Bank Huihniad.
WAfilSERsT
$3.00.
För
Summa Butik som
r.lo -k,
fct ]C. 4th St rec:t, taltlt emot Ouurt |Iun«t.
tc%m
Red Wings Affärsmän
QR. J. V. ANDERSON,
SVENSK LIJLKAIUL
Kontor: öfrer Bergquists Apothek.
SER&QDlST & CO.,
SVENSKA APOTEK Kl'.
1'erf.vnier wli Tuilotfsakor. J{f.c|H(-r
Ium
promt ocli billigt.
Cor. Main och Jiush rr
C. BENNETT,
.JUVEI,KRAKE OOTT I? A K A
''T,
l'r r«pai run hk.viKlMimt och ^lilä i
L. BerirflulHt
L. GHONOAHL & CO.,
Ill
DKV GOODS.
Mattor och
Skrädderi.
DETER KEMPE,
I GltOCElt!CS. Porslin,
PE
Lampor,
J. MONSON,
Ul
Glasva*
ror o.•. •. BilHta varor. Billigaste prisar.
319 och 321—3 Sirert.
RELIEF ASSOCIATION. A. G. Robino,
Sekr.. rilkiiur nu :t.K00 medlemmar. För mod»
lemuHkup
209 East 7th Street,
i
(Iodiik
UlJförllUig-R llfftirwik»
ringHföreiiliig skiif till Kolcret^rarou
(lRAPERS APOTEK,-
tillhaudahiiller miamedlclner ooh fjrl*
ler recepter punktligt. Provlsor J. A.
Carlson som är austäld på detta apotek ftr
svensk.
716 Tower Ave.
I0HNS0N, DAHL & EASTLUND,
lmfva alltid pi lager Dr. 1'. Fohrney.
KUKIKO, OLE Oil), VIGORI och UTE.
ULNA. So deras stora annons pä annat
ställe i denna tidning.
Cor. 5th street och Hughit Avenue.
rTjoiiisw,
wi KONTKAKiöR OCH BYÖGMi
STARE. Kepaiering, turning och "Hard
wood Finishing" utföre» skyndsamt. Koa»
tor och verkstad:
P. O. Box 94,1915
Hammond Ave,
SVENSK LAGKARL.
Ut förer alla slags rättegångar, samt on
besörjer inkasseringar punktligt
Rum 5,720 Tower Ave,
Duluths Affärsmän:
tREO. L. EN6BERG,
I tillliandahälii-i alla slags musikalisks
instrumenten, säsom pianos,orglar, 'guitaiw
rer, violer, inessingsinstrumenten,strängar
och musik-böcker. Sänd efter katalog.
Prisenia alltid de lägsta.
2004 If. Superior street.
0. KOBE & CO.,
I sälja billigast biljetter till och från
gamla landet.' Vi representera alla f-ir.^t*
klassens linier och kunna således garante
ra en snabb och behagjjg resa. I*uililu«
gar hemsändas efter lii-rsta kur*.
501 West Michigan street.
VITALIS AH .I
Gotha,
Handla med läder.eklpeiim^Vt
kappor, sko lo:, dry
I
llögsi» 11J. »M» V' 'M
-t» n. "v tt»
oeb bu ekMikcr. poi» uv y s. u -r,
'finn»w ml-tap'-r. U i
UppU^iia )aruiutf
44t,.am
i,'.- ij, t.,
1
lanV
:'c»
hiI-j'vmk

xml | txt