OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, March 16, 1892, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-03-16/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

S K A A E N O N S A E N E N 1 6 A S 1 8 9 2
Intyg: Botad för gikt. Augusta Sö
derberg, Winnipeg Junction, Minn.
Botad för hjertklappning och nervsvag
het. Tilda Gunderson, Winnipeg Junc
tion, Minn.
A„ ERIKSON,
WINNIPEG JUNCTION, MINN.
326, 328 & 330 B. 7th St., Cor. Pine.
ST. PAUL,: MINN.
John Peterson & Go.r
866 E. 7tli St., St. Paul, Minn.
THE NATIONAL GER
MAN AMERICAN BANK,
ST. PAUL. MINN.
KapVtal: I2.00 i.00:). Reservfond: $175,000.
JOSEPH LOCKEY. President.
WM. LIXDKKK. Vico President.
J. AV. KKAPI^EL, Cashier.
THEO. DKAZ. Ass't. Cashier.
Bank- Poat- och Money-Orders
188 E. 7th St., ST. PAUL, MIKN.
"The Swedish American Iron Company"
get i Sec. 8 och 9 af T. 63, R. 12, St. Louis
"optional lease" å 800 acres land inom
14, sec. 22, sec. 25: och sec. 29 afT. 58, B.
19, St. Louis Co., hvarest arbete är under
Smith. O. N. Ostrom och N. O. Werner,
Minneapolis John Peterson, Ii. Erick-
Nels Hall, J. J. Eklund, N.A. Linderberg
och John A. Carlson från Duluth, hvaraf
embetsmän: C. A. Smith, president Nels
Hall, vice president N. A. Linderberg,
HILLSTROM ORGAN GO.
2-28 Main St.,
MONUMENT
A. E. JOHNSON & CO.,
Land and Emigration Agent*,
Cor. 3rd & Sibley Sta., ST. PAUL, M|NN.
The American Emigrant Co?
P. O. BOX 1040,
ANDREW PETER ON,
4,1 F- 7th. fit., M. Paul, Minn-
164 RANDOLPH ST., CHICAGO.
SVERIGE, NOHGE,
DANMARK, FINLAND.
Drafts och Moneif oiders.
CRAMER & CO.,
60 Clark St., Chicago, 111.
MINNESOTA SCANDINAVIAH
RELIEF ASSOCIATION
The St. Paul &
Duluth Railroad.
Den kortast© vägen till
LAKE SUPERIOR
City Ticket A gen t, 19 N i col I
et House Block»
MINNEAPOLIS. 51INN.
v
City Ticket Agent, 173 East Third Street,
ST. PAUL, MINN.
A.
B. PLOUGH, G. F. COPELAND.
V.rres.&oen'l Man. Ass't superintendent^
GEO. W. BULL, G. C. GILFILLAN.
Gen. pass. Agt. special Agt. pass. Dp,I

10
Olika tideräkningar.
De tidsmått, som särdeles väl läm
pa sig för bestämmande af tiden, äro
dagen, månaden och året. De äro
till sin längd temligen approxima
Vtivt beständiga, och redan från den
xhenskliga historiens början finner
man dem ligga till grund för tideräk
ningen eller kronologien. Vexlin
gen mellan mörker och ljus å vår
.jord, beroende på densammas krets
lopp kring solen, har gifvit upphof
vet åt dagen och dygnet såsom tids
mått. Den närmast större måttsen
beten, månaden, bestämmes, som ju
kändt är, af vexlingen af månens oli
ka faser, och, grundad på solens
skenbara rörelse iekliptikan, mär
kes en betydligt större måttsenhet,
året.
Kronologien kan, som bekant tor
de vara, indelas i matematisk eller
astronomisk och teknisk eller histo
risk. I dessa benämningar ligger till
stor del förklaringen öfver deras be
tydelse. Den historiska tideräknin
gen bestämmer särskildt epokerna
för de olika årsräkningarna m. m.
och reglerar kalendern. Den astro
nomiskakronologien behandlar bland
annat de matematiska och astrono
miska grunderna för tideräkningen.
Kalendern, i detta ords trängre och
vanligaste betydelse, betecknar sam
manfattningen af reglerna för be
stämmande af årets längd, och dess
indelning för borgerligt bruk. Man
brukar ibland skilja på den civila ka
lendern och kyrkokalendern, af hvil
ka den senare upptager de religiösa
festerna och högtiderna. Olika folk
slag hafva sin egen tideräkning och
kalender. Egyptierna använde j-e
dan i gamla tider ett solår, beståen
deaf 365 dagar, fördelade i 12 måna
der å 30 dagar. I Grekland räknades
dels efter arkonter, i Athen, dels ef
ter eforer, i Sparta, dels efter deaf
4 år bestående olympiaderna, med
sommaren 776 före Christus till epok.
Sedan ll:te århundradet hafva ju
darne bestämt sin tideräkning från
•erldens skapelse, hvilken epok af
rabbinen Hillel hänförts till år
3,761 före Christi födelse. Mu
hamedanerna bestämma sin tideräk
nings epok från Hedschra eller Mu
hameds utvandring från Mekka och
Medina den 15 juli 622 efter Chri
stus.
Den tideräkning, som hos oss och
nästan alla civiliserade folk är gäl
lande, och som räknar sin början
från Christi födelse, bragtes först
till användning af Dionysius Exig
nus, hvilken år 556 afled som abbot i
Rom. Denna tideräkning, efter sin
upphofsman benämd den dionysian
ska,blef från det åttonde århundra
det allmänt använd i Frankrike och
Tyskland och snart derefter i alla
kristna länder. Årets indelning i
365 dagar hade redan förut tilläm
pats af Julius Cesar, i hvilkens ka
lender, den julianska, året indelades
i 12 månader med omvexlande 30 och
31 dagar utom i en månad (februari),
hvilken i allmänhet erhöll 28 dagar.
Då emellertid det astronomiska året
i kalendern i fråga bestämdes till
365.25 dagar, var det nödvändigt att
hvart fjerde år erhöll en dag mer,
skottdagen. Denna kalender inför
des år 46 före Christus, hvilket år er
höll 445 dagar och derför kallades
"annus confusionia" eller förvirrin
gens år. Då det julianska året var
något litet för långt, införde påfven
Gregorius XIII år 1582 den gregori
anskakal endera, hvari bestämdes,
att året skulle utgöras af 365.2425
dagar, hvadan skottårens antal må
ste något inskränkas. Detta sker
genom att år med jemna hundratal
räknas som skottår endast, då deras
årtal med afskiljande af de båda nol
lorna äro delbara med 4. Året 1900
kommer således icke att blifva något
skottår, och efter skottåret 1896
kommer det att förflyta 8 år innan
skottår åter inträffar, nämligen 1904.
Påfven Gregorius XIII förordnade,
att vid öfvergången till den nya ka
lendern år 1582 en uteslutning af 10
data efter den 4 oktober skulle ega
rum. Den gregorianska kalendern
infördes så småningom efter år 1582
i de flesta civilicerade länder. I
Sverige infördes den likväl ej förr än
1753. År 1700 hade i vårt land skott
dagen uteslutits och ånyo införts år
1712, hvilket år februari räknade 30
dagar. Påskterminen bestämdes
likväl under åren 1740—1844 på rent
astronomiskt sätt och icke genom
cyklisk beräkning. Ryssar o£h gre
ker den grekisk katolska kyrkans
bekännare hålla ännu fast vid den
julianska kalendern äfven kallad''den
gamla stilen". De äro till följd
deraf 12 dagar efter det öfriga Euro
pa i tid. På vår nyårsdag 1892 räk
nade de den 20:de december 1891,
och deras nyårsdag 1892 infaller så
ledes först när vi räkna den 13 janu
ari 1892.
Af andra kalendrar torde böra an
föras den judiska och den muhame
danska. Den judiska kalendern in-,
-delar året, som ät ett s. k. manår,
uti vanligen 354 dagar, fördelade på
12 månader, hvilka räkna än 29 än
30 dagar. En skottmånäd är då och
då inskjuten för att de religiösa fä
sterna skola kunna infalla på unge
fär samma årstider. Enligt den mu
håmedanska kalendern är året ett
naånår, bestående af 354 ,, dagar,
fördelade på 12 månader, a£ hvilka
hvararinan har 30, hvarannan •2? {la
gar.
HVARJEHANDJL
Skotfrågor. En vifes lektor X. i Y.
är känd för siaa komiska frågor och
anmärkningar.
"Ni har väl lagt bort te å hviske,
för det är ett ganska godt bruk"
"Hur började 1790 års krig? Ef
ter vanligheten, eller, med andre
ord, med anfall i Skåne."
"Hvarigenom var Ulrike Eleonore
utmärkt såsom regentinne och men
niske? Hon var den siste Karoli
nen."
"I det amerikanske fläsket förefin
nes mycket trikiner men sådane,
ser ni, kunne ock påträffas bland vå
ra landsmän."
För hvad stupade Gustaf II Adolf?
För den evangeliske lären eller, med
andre ord, för en kejserlig kule.
"Om ni får nå'n svår lex i geogra
fien, som ni inte kan lära er, hur ska'
ni göre då? Jo, ni ska' tänke er, att
ni har alle floder och sjöer i sängen,
når ni lagt er."
Dyrbara pelsar. Hur dyrbara pel
sar kunna vara, framgår af den om
ständigheten, att bland hertiginnans
af Edinburg arf efter hennes mor
kejsarinnan Maria af Ryssland upp
räknas särskildt dennas promenad
och åkpelsar. Den rika amerikanska
fru Mackay har en pels af svart räf,
till hvilken ryggarne af 10,000 djur
åtgått. Det varade i åtta år innan
de djur, som behöfdes för pelsen,
blefvo insamlade, och den kostade
70,000 kr. Den dyraste och vackra
ste pels som finnes, eges af kejsarin
nan af Ryssland. Den anses vara
värd 300,000 kr. Den var en gåfva
af staden Irkutsk vid kejsarinnans
kröning. I Frankrike finnas också
dyrbara pelsar. Judic uppträder i
en pjes i ett pelsgarnityr, som ko
stat 15,000 kronor och madamme
Pasca i ett som kostat 20,000 kr.
En kriauppsats. En till X. läro
verk anländ elev skulle i likhet med
kamraterna skrifva en uppsats öfver
ämnet: "Förska klassens läsrum".
Han gjorde detta, och uppsatsen er
höll följande lydelse:
"När man inträder i första klas
sens lärorum, står en stor kakelugn
midt emot ordningsreglerna. Tre
fönster och två lampor hänga i taket
för att upplysa den mörka undervis
ningen. Längst fram i rummet står
den stora, sköna talarestolen och på
en stol tre trappor upp har läraren
sin plats.
En rakning. "När du hjar varit
uppe i examen, så sänd mig en för
teckning på dina skulder," skref
en far till sin son.
Kort derpå kom en lång lista öf
ver skulderna, hvilken, till kära pap
pas förfäran, slöt med följande ovän
tade bekännelse:
"De värsta af mina kreditorer äro
professorerna, som examinerade
mig, ty dem blef jag skyldig sva
ret på alla frågorna".
Aflclippt. Hr B. stod med fru och
betraktade en bogserångare som slä
pade efter sig en hel mängd båtar.
"Jaha," sade hr B., "detta är en
bild af lifvet. Bogserbåten det är
mannen, som får släpa och arbeta,
och båtarne det är qvinnorna, som
han...."
Ja, mycket riktigt", inföll fru
B., "det är bogserbåten, som pustar
och sybånkar, och båtarne, som få
bära lastenl"
Läraren-. "Nå, Svensson, kan du
tala om för mig, hvad "en man från
Sparta" heter på latin?"
"Lacedaemonius."
Läraren: "Rätt! Säg om det, du
Lundström, som sitter och leker der
borta!"
Unge Lundström (osäkert): Lasse
.... Beronius."
Tidningsannonser. "En talrik, af
åtta hufvuden bestående familjefa
der, beder ädelmodiga menniskovän
ner om en liten gäfva."
"I morgon afton blifver på Gröna
ängen utanför staden ett stort ro
merskt fyrverkeri under personligt
afbrännande af herr fyrverkeridirek
tören."
Distraktion. Professor X. var ut
omordentligt tankspridd. ®Såsom
ett bevis på hans distraktioner be
rättar man, att han vanligen gick
med en tuta på högra pekfingret, i
följd deraf, att han vid förseglingen
af bref ständigt stack fingret i
ljuslågan i stället för lackstången.
Tvärtom. "Det är märkvärdigt,
när jag dricker té, så kan jag icke
sofva om nätterna."
"Såå, det var mirkv&rdigt. Med
mig är alldeles tvärtom "när
jag sofver, så ljan jag icke dricka té.
Diagnos. LäkareS: "Hvacf fattas
herrn då?"
"Jag har en s& ot&ck klåda och oro
i fötterna."
"Är herrn kanske kassör i någon
bank?"
I vredesmod. Professorn (livars
auditorium brustit i respekt):
"Mina herrar! sa'na herrar som ni,
mina herrar, ä' egentligen inga her
rar Kom det i håg, mina herrar!"
Inför polisdomstolen. "Hvarför stal
,ni de der gamla skorna?"
("Go'a,Wr
de di va' nya."
Å O O S V A
Prenumerant frågar:
1) Har en person rättighet att bort
taga byggnader, stående på träpålar,
från land som blifvit "foreclosed"?
2) Har "Notari Public" rätt att för
rätta vigselakt?
3) Har person, som jemte andra un
derskrifvit revers, och fått betala eller
inlösa densamma, rätt att af de öfriga
uttaga hela beloppet, eller delas det
proportionsvis mellan underskrifvarne?
4) Huru mycket "exemtionof wages"
har ogift person rätt till och huru myc
ket gifta?
5) Till hvem skall lösegendom tillhö
rig minderåriga "assessas" föräl
drarne eller barnen?
6) Har minderårig rätt att hålla lös
egendom som föräldrarne eller andra
skänkt dem? i
Svar: 1) Nej. 2) Nej. 3) Endast
proportionsvis. Han fån låf att betala
sin del. 4) $25 både för gift och ogift.
5) Till egaren. 6) Minderåriga ha rätt
att taga emot och innehafva hur myc
ket som helst den enda svårigheten
för dem är att'sälja egendomen.
C.
VAR ARBETSBYRA.
Den arbetslöse så vul som den hvilken är i
behof af arbeta I-Q inbjudas att under denna
afdelning kostnadsfritt anmäla sig1. Affat
to» edra meddelanden så kort som möj
ligt. Den som insänder förfrågningar, för
anledande till brei vexlinp, behagade med
sända frimärke. Adressera alla skri t'velser
SKAFJTAHEN, £31 E, 7th st., St. Paul, Minn.
Arbete gifves..
Goda svenska tjensteflickor önskas. Grö
da svenska flickor kunna erhålla goda
platser i Ashland, Wis., antingen i fa
miljer eller å hotellerna. Familjerna
betala från 3 till fyra dollars i veckan
och hotellerna från 15 till 30 dollars i
månaden. Här är en svensk luthersk
församling och en stor del rätt treflig
svensk ungdom. De som önska kom
ma hit kunna skrifva till mig, och plats
skall anskaffas. Adressera Rev. J.
Nelsenius, 505 9th ave., W., Ashland,
Wis.
Arbete önskas.
B. J. Bergström, Midway, Minn., har
hos SKAFFARENS redaktion gjort för
frågan rörande arbetsförtjensterna i
Red River-dalen. Vi taga oss friheten
meddela detta på det att våra prenu
meranter i den landsändan, hvilka möj
ligen äro i behof af arbetshjelp må kun
na meddela sig med honom.
O K A N
&
polismösia^i ij0(g tfi'flli-
AL
A N
:I Sverige, Bilder och Minnen från
mina fäders land" är namnet på ett ar
bete, som utgifvits af pastor C. A.
Swenaon i Lindsborg, Kanaas. Boken
innehåller en mängd festliga skildrin
gar om'hvad författtaren sett och upp
lefvat i Sverige och utmärka dess skil
dringar sig för ett lifligt och intressant
framställningssätt. Djerft och origi
nelt framställej han sin åskådning af
sedda företeelser, och dessa äro både
många och af olika slag. Hans skil
dringar om TJpsala äro isynnerhet na
turtrogna och visar att författaren sett
allt med öppha ögon. Skildringarne
belysas af en mängd i behaglig oord
ning mellan texten blandade illustra
tioner, hvilka till största delen äro väl
utförda. Boken är värderik, oen der
för bör hvarje svensk, som tycker om
reseskildringar skaffa sig ett exemp
lar af densammn.
E Å A
Fosterlandet.—Chicago-—I förra nu*.
ret hade den der telegrafapparaten
satts i en kraftig rörelse, hvilket tyc
kes framgå deraf, att en hel hög af
SKAFFARENS originella notiser kom
mit med och blifvit uppdukade såsom
"telegrafiska" meddelanden.
E E Å A N
Johan Ludvig Anderson, hvilken d. 12
sistlidne aug. afrestejfrån St. Paul tor att
söka arbete i Dakota, men sedan dess ej
låtit höra af sig, torde antingen sjelf eller
om någon, som känner liaus vistelseort,
meddela sig med ED. T. JOHNSON,
984 Beech St., St. Paul, Minn.
Många pengar kunde sparas af
sjuka, om de, i stället för att tillkalla lä
kare vid hvarje tillfälligt illamående, vo
re kloka nog att ha tillit till Dr. Peters
Kurlko, det mest utmärkta medel mot
alla botliga krämpor. Tusentals lands
män begagna nu medicinen och Båväl
skriftligt som mundtligt uttala sia stora
bel&tenhet med samma samt det ärliga
och hederliga sätt på hvilket Dr. Fahrney
behandlar sina kunder. Yi tillåta oss äf
ven i dag framlägga nägra intyg an
gående medicinens gagnllga och hel
bredcande verkningar. A. Olson, Paha,
Wash., skrifver: "Kuriko är den bästa
medicin 1 handeln. Den har botat min hu
stru, som var 8& plägad af neuralgia, att
hon för det mesta mäste hälla sig 1 sän
gen. Efter att ha anvtadt Koriko är hon
nu frisk. Sjelf hade jag lidit af katarr 1
25 år och tagit många slags mediciner,
utan någon nytta. Men så började jag
taga Kuriko och är nu fullständigt botad
för hvilket jag är innerligt tacksam."
Ludvig L. Holland, Oilman, la., skrifver
den 7 Jan. 1892: "Under den korta tid
jag varit agent för Kuriko har jagsålt SO
dussin flaskor, och alla som köpt den ha
varit belåtna med den. Eu man här vid
namn Carl Berthensen var 6åsjuk att han
icke kunde gä ut, ty luften var för stark.
Läkarne sade, att hau hade langsot. Ef
ter att ha tagit två fl iskor Kuriko hade
han bättrats så, att hau kunde gå ate och
syssla med lite smått arbete och har dat
bästa hopp om fortsatt b.ittnng." Medi
cinen säljea ej på apoteken, utan endast af
tok&lageu er. Finnes ingen sådau i ed
närhet, sä skrif till Dr. P. P.ihrney, 119
South Hoyne A ve.. Chicntro, Hi-, oh han
vill nu'ddeia all» nödiga upplysningar. SE
annonsen om Kuriko i en anuan spalt.
ända ni ic|e^tror dessa utta
ungående* Green's August
Flowejv Nå ja, vil kunna inte 'tvin
ga er* vi kunna intepressa åsigiér in
i era, hufvuden, eller
Tviflände
tvinga er att taga inedi-
I cin. iVi vilja icke. Pen-
ThocjiåS.
garne äro era, och'elan
det är ert och ända till
dess äro villiga att tro och låta det
ena gå för erhållande af lindring af
det andra, blir det så. JohnSt.Fos
ter, ll£2 Brown street, Philadelphia,
s'-iger: j"Min hustru är en liten Skotsk
qvinnaj 30 år gammal, och af en öm
tålig kroppsbyggnad. För fem eller
sex har hön lidit af dyspepsia.
Hon var så Jsvag
Kräkning efter
hvarje
A. HOLT.
till sist att hon
j. icke kunde sitta
mål. ned till en måltid
utan att kasta
upp hv&d hon åt. Två flaskor af
eder August Flower botade henne,
efter många läkare förklarat henne
obotlig. Nu kan hon äta hvad som
helst oth vet icke ätt hon haft1 dyfe
pepsiaj"
SE &CII BEDÖM!
Ofyanstående elektriska biilte, patente
radt December 15:de 189L är af nyaste och
bästa konstruktion och passar hvem som
lielst. Det botar allt som electricitet kan
bota och garanteras för ett år. Det har
uppfunnits och tillverkats af en pålitlig
svensk. Upplysning angående biiltet
leuinas fritt på begäran. Tag kännedom
om edert tillstånd och tveka ej att sända
till migen fjerdedel af hvad sämre bälten
kosta. Pris med 8 plåtar $5. Starka bäl
ten §6, $7 och 58.
Adressera alla oiders till
STOR PR1SNEDSÄ TTNIN
PÅ MÖBLER!
För at bereda rum för vårt nya gods s51
a vi Bäddrum och Parlor möblemang till
mycket nedsatta priser.
25 procents rabatt på IBäddrums möble
mang på öfver i .$75.00.
15 procents rabatt på Bäddrums m"b!e
mang mellan .$25.00—W5.00.
10 procents rabatt på Bäddrums möble
mang under $25.00.
25 procents rabatt på Parlors möblemang
på öfver .' .§100.00.
15 procents rabatt på Patlors möblemang
under £100. u0.
Yi vilja äfven göra en prisuedsättning
af 10 procent på annat gods såsom stolar,
hord och hörnbonl. Våra priser äro nu så
låga som liiigon annans och lägre. Denna
prisuedsättning gör att våra varor säljas
ill omkring inköpspriset. Prisnedsättnin
jjen varar blott under februari månad och
alla som äro i behof af möbler göra väl uti
Att ihågkonima det.
BÄSTA
fabriceras och uppsättas
till akira billigaste pri
ser. Orders från lands
orten expedieras skynd
samt. Kfterliör våra pri
ser innan ni ordra an
norstädes.
V E A
på alla de förnämsta städer i Europa I större
och mindre belopp till lägsta marknadspris.
på Sverige. Norge och Danmark.
G.P. SANDBERG,
TANDLÄKARE,
Utdrager och fyller täcder samt insätter
löständer med omsorg och noggrannhet.
Kontor: ..
SVENSKT GRUFBOLAO!
Godt tillfälle till
förtjenst.
Aktier säljas nu
men priset torde snart
komma att ökas.
har i dagarne incorporerats med $2,000,000
kapital fördel ad å 20,000 aktier med $100
aktie. Kompaniet eger 160 acres värde­
fullt land. med som synes ega rik tillgång
på magnetisk jernmalm. Landet är belä­
Co., samt har bolaget dessutom, på rekom­
mendation af den tillförlitlige gpuf- kap­
tenen Nicols lyckats erhålla en fördelaktig
sjelfva Mesoba jernbältet, förlagdt i sec.
Uli gång på fem olika platser. Följande
äro kompaniets ipkorporatörer: C. A,:
son och Andrew Nelson, St. Peter, samt
de 9 förstnämda utgöra kompaniets första
direktion, och af dessa invaldes följande
sekreterare och John Peterson, kassör.
Direktionen beslutade att sälj
a 2,000 aktier
till 10 proc. af dess valör för mötande af
arbetsutgifter samt inköp af mera land vid
tillfälle. En stor del af dessa aktier äro
redan sålda och efterfrågan synes blifva
för långt flera aktier än kompaniet ämnar
sälja för detta pris, enär hastig förhöjning
i priset förväntas, sä fort som Iofvande re­
sultat inkomma från arbetet.
MARMOR
OCH
GRANITE
tillverka de beröm
da
ORGLARNE
af C.O.Hillstroms
patenterade kon
struktion afsedda
för
Förmak, kyr
kor, kapell
Ofh
andra lokaler.
På orsrlar till kyr
koT lerunas extra
rabatt.
Fabrik och försälj
ning-s magasin:
Chesterton, Ind.
Ingenijnter!
Den
kalla vintern i de inre staterna kommer
mången att tänka på Stilla hafskastena
evigt gröna ekoxar och Bommarmilda dalar.
De, hvilka för sin helsaseller beqvämlighets skull
söka en förändring af klimat, landaökaren, som
vill ha/^a veridens bördigaste jord, arbetaren och
spekulanten, som önska förtjena penningar pi
de stora skogarne och de rika grufvorna, ej
öman
nen och fiskaren, hvilka längta efter det solta
hafvet, kortligen sagdt alla, som Önska taga del 1
utvecklingen af ett af de på naturliga hjelpkällor
rikaste distrikten i Amerika, skola mötas i Stilla
hafsstaterna. VI önska höra från bvar och en,
soin har tfinkt påatt resa till Washington,
Oregon
eller Californien, icke blott för att sälja dem da
Billigaste Biljetter
ut?-\ äfven för att gifva fullständiga upplysning»
oro \ytt land och nya städer, arbetstrafik och för
hall".! den 1 allmänhet. Landkartor och tryckta
beskrifningar samt karta öfver jernbanor, som
äro firdiga eller under bycgnad, finnas till fri ut
delning och sändas portofritt till hvilken upp*
gifvea adress soin helst.
Landsökare Biljetter
till Spokane, Walla Walla, Yakima, Ellensburgi
Taooma, Seattle, Port Townaend, Victoria, Olym»
pia, Gray's Harbor, Chehalis och Portland. Pas*
eagerare öfver Northern Paditio banan hafva räfr
tighet att 6tunna Ofver 10 dagar på hvarj* station
från Spokano vesterut. Resande, som icke hafva
några bekanta att fara till. erhålla rekommenda
tionsbrof från osa till våra kontor och affärsvän
ner, hvilket m,.ngen gång kan vara till stor hjelp.
OJf J-f till oss innan dn reser. Vi konqa
O'IX III ^jfta inbespara litet p& biljettea it
dig och kunna alltid gifva dig den fullständigaste
och pålitligaste underiätteleen omförhållandena,
emedan, vi hafva våra egna kontor och agenter
Cfver hela Stilla hafs nordveetern.
1863 Affär etablerad 1863.
VEXLAB och BlliJETlua»
c? ca
®5£KER
ItASER
KMaHénl
188 E.7-S^
B|L,8A PRISER
É?EF^L
ST PAUL
KATALOG
iv!!NN.
Kapten R. E. JEANSOH, Affeat*
Adressera alla bref till:
RABATT
WEYMANS
Köpenbarans Snus
är den bästa, den är fullkomligt
mogen inaan den utleiftiias till
Y
konsumenter. Svart snus, lik
som starkt vin behöfver tid för
att mogna. Rå snus liksom grön
frugt är farlig och bör undvikas.
Weymans Köpenhamns
Snns är beredd af den bästa to
bak som odlas, d^n är i alla afse
enden garanterad. Ett pounds
krus med obrutet sigill rekom
menderas.
De, som ämna sända efter anhöriera 1
gf^rnla landet med en billig och säker bil
jett, bör vända sig mundtligen eller skrift
ligen till
JOHN BLEGEU,
Generalagent
för
—OCH ALLA—
XKTSTUMKIffTER
till
ytterst
15
sa-pr i ser. äfven alla sortera
MUSIKSTYCKE N.
Kom och se mitt la^ert R^parerlngar
af alla instnimenter utfilres noggrant.
iSeitiv
New York, N. V,
0
alla
linler.
GUION UNOS
POSTÅNGARE
Ålaska Arizona,
'Wisconsin,' 'Wyom ng,' 'Nevada,'
Geuomgående biljetter till och fråu
DOCDW^DAf
WM
•t.—-
o
Vi
$5.00.
en
Se till att ni får Weymans 4
Copenhagen. Akta er för efter
härmningar och blandad snus.
3
general A&enter,
PIANOS, ORSLAR
hafva nyligen pä eft
UutnVf-ilni konkursauktion köpt en
mänffd "Gent's Searf Pins." De äro pr1oj
da af guld och hafvaen insättning af tre
"Genuine Brazilian Diamonds." Dessa dia
munter uro sft kltiva som dot klarast© vatten
och hafva en glans som den mest lysande
stjerna. Juvelorare sälja dem for omkring
Men observera! Den som till oss lu
sänder 50 cents faren dylik näl. TJtklip»
denna annons och sänd don tillsammans me®
50 tents i postal note eller express order.pch
vi skola sända eder en af dessa nålar. Da o|
mottagit nålen, visa don för edra vänner och
upptag order från dem. Dft ni har sålt 10. s4
simd oss pengar, och vi skola gifva eder eu
silfverklocka för besväret. Ni kan förtjena
en silfverklocka på en half timma. Detta
anbud varar blott 10 dagar efter kungorau"
det i denna tidning. Adressera:
bcaiidia Pub' isliina O».,
St. Paul Park, Mlnm
ÖNSKAS
s&ker och billig lifförsäkring så taf
den uti
THE
of Red Wing, Minn., som under 13 år haft
en stadig framgång, och genom sin red»
barhet tillvunnit sig allmänhetens odelade
förtroende.
Vidare upplysningar kunna lemnas af
Föreningens Special Agenter eller af
JOHN A. ANDERSON,
General Agent,
LITCHFIELD, MINN".
och A. C. ROSING,
Sekreterare,
BED WING, MINN".
Görande resan 3 timmar fortare än
andra banor.
Tåg dagligen båda
vägarne. vU
"The limited" går dagligen oqh åtgår eu.
dast fem timmar
mellan syskonstäderna och
Duluth dådet stannar endast på tre platser
under v?gen. Hastig förbindelse i Union
Depot. Duluth med tftg af The Duluth Sa
Iron Range Hailroad. Undvik att taga
OMNIBUS genom att taga denna bana.
Låga .Exkursionspriser
Inbegripande mat och sofplatser på ångar»
ne gifves via Duluth till all« platser östen»
ut som nås genom sjöarne och dess jern»
vägsförbindelser. Biljetter kan erhållai
att gå genom sjöarne, sjöarne och tflg ocb
att återvända på tåg om så önskas. Biljet»
ter kunna köpas, sofkupe oelf sofplats pl
ångarne försäkras, och närmare meddtj»
landen lemnas genom att besöka elle*
skr fva till följande ticket agenter.
G. A. Mc KIL t.,
C. K. STONE,
Genei'»flQcRo- St ^UI.. WINK.
w
QQ
03
(A
9
IL
ö
3
1
O
O
o
1
i
ö
0 v
•O
a
C0
ill
CJ
fe
:0 53
II
.53
3
O
Z *4

S
ö
Lu
CO
a
19
i

xml | txt