OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, March 30, 1892, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-03-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Utnämd postmästare. N. K. Nel
son har blifvit utnämd till ppstmästare
i Eokvoll, Marshall county.
ligen önska veta, när försäljningen af
staten tillhörigt land eger rum, hva
dan vi meddela följande af statsauditor
Bierman utarbetade lista Norman oo.
may 24 Polk county, may#25 Marshall
county, may 26 Yellow Medicine co.,
may 31 Chippewa county, june 1 Big
Stone county, june 2 Traverse county,
june 3: Redwood bounty, june 7 Lyon
county, june 8 Lincoln county, juna 9
Stearns county, june 14 Butler county,
june 14 Morrison county, june 15 B. c
ker county, may 17 Ait kin county, june
16: Carlton county, june 17 Stevens
county, may 19 Swift county, may 16
Wright county, may 16 Hubbard coun
ty, june 1 Nobles county, april 23 Fro
born county, may 14- Kandiyohi county
may 16 Kittson county, may 16 Lao
qui Parle county, may 17 Douglas co.,
may 19 Pipestone county, may 20 Isan
ti county, may 21 Kanabec county,may
16 Shorburne county, may 14 Murray
county, may 15 Houston county, may
16
Lacs county, may 16 Anoka
county, may 14 Popo county, may 17
Grant county, may 18 Wilkin county,
may 19 Otter Tail county, may 20 Clay
county, may 21 Chisago county.may 18.
4 O.
I S K A A E N
E S W E I S W E E K Y
(Established 1877.)
Published every
WEDNESDAY..
O i e s 1 8 1 E a s 7 s e e
ST PAUJV Minnesota
W I S O N S I N

{4-
i:
ar fri
J.
S K A A E N
Prenumeration&qfgift:
Ett &r i förskott $1.50
Ett &r pä kredit 2.00
Ett hafft ftr 1.00
Tre månader 0.50
Ett å.r till Sverige 2.00
Ett balft
år
L25
HKAFFAREN,
S31 E.
7th st,
(.
ST.PAUI, MINN.
16:de Årgf. N:o 13.
Så skall det låta.
"En irländsk-amerikan, som icke vi
sar trohet mot Irland, kan icke visa
trohet mot Amerika."
Den sanningen uttalades och stadfä
stades den 17 dennes af lärde och skick
lige män, anstälde i statens tjenst så
som universitetspresidenter, professor
och dylikt, och hvilka vid det tillfäl
let ansågo det förenligt med sin pligt
att tillsammans med den gröna öns sö
ner till den helige Patricks ära upphöja
Irland och lofsjunga katolicismen.
Det går alltså an att i detta afseende
tjena två herrar.
Inga andra land ha så mycket ge
mensamt som Irland och-Amerika."
(Kom ihåg att Irland skall alltid näm
nas först). Dét skulle vara roligt att
få höra hvad de ha gemensamt utom ir
Iändarne. Det skulle ock vara bra att
få veta hvad stort det irländska folket
uträttat här i verlden. Hade Amerika
intet annat, än det irländarne fört hit,
då vore det i sanning ett magert land.
Hade itatet fner uträttats, än det de
hafva gjort, då vore vi sannerligen icke
långt komne.—Men det duger att kyssa
påfvens tå, ty då kan. man bli helgon,
när man dör.
Påfveni Rom har gifvit sitt bifall till
den påtänkta verldsutställningens hål
ande i Chicago. Det var snällt gjordt.
Han låter dock uttryckligen förstå att
utställningen bör i alla afseenden blif
va katolsk. Skulle tro det. Det är väl
ingen som tänkt sig något annat. Det
kommer, utan tvifvel att blifva goda ti
der för bensamlare ute på vesterns slät
ter ty om katolikerna skola lyckas
skrapa ihop någorlunda respektabla
högar af qvarlefvor efter aflidna hélgon
så kommer landets benförråd att hårdt
anlitas. Lumpsamlare borde kunna gö
ra något på affären.
Det utlofvades visst, öm vi ej miss
minna oss, för en tid sedan, en viss be
löning åt den, som kunde hitta på nå
got riktigt bra och lämpligt för utställ
ningen i Chicago något hvarigenom
denna skulle skilja sig från andra ut
ställningar i nyare tiden. Om det löf
tet är godt än, så bör Hemlandet ha be
löningen ty bättre förslag har ännu
ingen framkommit med än det, att påf
ven borde uppsätta en aflatshandel i
sammanhang med utställningen. Det
vore till nytta för påfven och till väl
signelse för detta syndiga land, i all
synnerhet Chicago. Och att varan fin
ge åtgång, derom är intet tvifvel. Det
folk, som i teori allramest förkastar
och fördömer allt kyrkligt herravälde,
allt tvång,alla titlar,ceremonier, grann
låter och humbug af alla slag, äro de
mest galna i praktiken. De som mest
skryta af att vara frie från vantro och
vidskepelse, de äro lättast bedragne.
Det är ganska säkert, att det för när
varande icke finnes några civiliserade
menniskor, som äro så äre- och titel
sjuke, som amerikanerna inga, som äro
så fåfänge och svaga för grannlåt och
ceremonier inga, som så gerna vilja
vara kristna, men finna vägen så svår
•—påflig grannlåt, påfliga ceremonier
och påflig aflat är just hvad som behöfs
derom kan man säga, att det är "ett län
ge kändt béhof\ Förslaget är derför,
eöm sagdt, alldeles ypperligt, och det
behöfs blott att man lägger till några
ord om sjelfva arrangementet. En van
lig amerikansk "circus" bör härvidlag
kunna tjena
Båsom
mönster. (Någon
särskild pajas behöfver ej engageras.)
Först hufvudtältet, der sjelfva förevis
ningen eger rum och de vigtigaste upp
tågen utföras, så deromkring en mängd
s. k. "side shows" der mera säregna va
rieteter förvaras och de utsöktaste spe
cialiteter inom humbugens område pre
steras. Så ock här. Först sjelfva sa
luboden eller salutorget (allt efter om
ständigheterna), der de mest berykta
de helgohreliker hopas och de allrabe
fängdaste påfliga ceremonier utföras
och der allmän aflat säljes. Så derom
kring några små krypin, der aflat utde
las för smärre och säregna synder, till
beqvämlighet för vissa personer såsom
Chicago "aldermen" o. d. I dessa små
rum förvaras och hållas till salu ben
knotor utaf mindre ryktbara helgon,
jemte aflagda kläder sksom skjortor,
skinntröjor, mössor, strumpor o. s. v
samt i hvarje rum ett hår af huden af
en hund, som säges hafva skält på en
person, som påstod sig hafva sett en
man, som sade sig vara kusin till Co
lumbus.—Man kan ju med skäl antaga,
att dessa varor skulle få en strykande
af sättning.—Mången af de finfine ame
rikanska i unga damerna skulle utan
tvifvel gerna betala några tusen dollars
för ett par af påfvens aflagda benklä
der, när de betala millioner för att få
ett vanligt par med en afdankad grefve
eller baron i.
Men jemte allt detta måste der ock
finnas en kättaredomstol, som förfoga
de öfver nödiga pinorum och pinored
skap, och så kronan på alltsammans: ett
stort bål att bränna kättare på.
Det der kommer i sanning att blifva
bra, och enligt min ringa mening, så
•vore det icke mor än tillbörligt, att
Hemlandet, som gjort förslaget, allra
forst finge aflat och dernäst böra vi,
som understött förelaget,, kyniff%i v3jLr
v i i å a n k e v
Hon. Knute Nelson talar sanna och
förnuftiga ord, då han säger, att de "in
födde" (irländske) yrkespolitici icke
skola lyckas i att stifta osämja mellan
svensk- och norsk-amerikaner genom att
förorda en kandidat för hvardera sidan,
och så få dem att arbeta &t hvar sitt
håll, för hvar sin kandidat ooh på det
sättet förderfva all utsigt för hvaran-
dra och lemna fältet åt dessa yrkespoli
tici. Bra! Lät hvarje svensk- och norsk
amerikan säga så och handla derefter,
så äro vi herrar på täppan. Och vi
borde vara det. J. S. C.
Det var ett skriffel i min sista upp
sats: "inrikesminister Foster" skulle
vara "finansminister Foster".
ALLMÄNNA NYHETER.
Iowas legislator har för statens
deltagande i verldsutställningen bevil
jat en summa af $125,000.
Australiska vallagen har antagits
af Iowa legislaturens begge hus, och
kommer således att härefter tillämpas
vid valen i staten.
General Weaver af Iowa omtalas
såsom det nya folkpartiets president
kandidat. Säg bara icke detta så Ig
natius Donnelly hör på.
Demokratiska nationalkonven
tet kommer att utgöras af 900 delega
ter, hvaraf 888 komma från staterna och
12 från territorierna. Det behöfves två
tredjedelar eller 600 röster för nomina
tion.
Frohibitionisterna i Tennessee
hålla som bäst på att rusta sig till årets
valkampanj. Statskonventet skall hål
las i Nashville, då en guvernörskandi
dat skall utses och delegater väljas för
nationalkonventet.
Ett godt exempel. Senaten af
New York legislaturen har antagit för
slaget om en bevillning ef $300,000 för
verldsutställningen och derjemte slutit
sig till den af representanthuset antag
na bestämmelsen, att statens afdelning
skall hållas stängd om söndagarne.
Blåste ut gasen. Mr Nelson Stew
art från Millburg, Ohio, anlände i ons
dags till Lima, O., i sällskap med sin
hustru och togo in på Buchtell Hotel.
På aftonen blåsto de ut gasen och gin
go till bädd. Vid midnattstiden voro
de döda. De voro ute på sin bröllops
resa.
Indianernas antal i Förenta Sta
terna har så småningom smält ihop,
och så ha de ofantliga landsträckor,
som de fordom beherskade, dock ioke i
samma proportion. För närvarande fin
nes det i landet cirka 250,000 indianer,
men de kontrollera ännu 90,000,000 ac
res land.
Beredda på hvad som komma
skall. Banker och penningspekulan
ter hafva redan börjat skrapa ihop så
mycket guld de kunna komma åt, i
väntan på att silfverbillen skall gå ige
nom. Om frimyntningsförslaget anta
ges, kommer guldet att höjas till en
premie af 20 procent, och härpå vilja
bankerna vara, förberedda.
För mycken tid åt politiken. Au
gust Lindahl i Fort Dodge, Iowa, blef
nyligen vald till medlem af stadsrådet.
I stället att känna sig smickrad af sin
mans utmärkelse, öfvergaf hustrun ho
n och anförde som skäl, att han
skänkte politiken mera uppmärksam
het än henne. Mr. Lindahl beklagar
alla qvinnor, hvilkas män lefva i politi
ken.
Senator Hill kommer utan tvifvel
att blifva sydstaternas presidentkandi
dat vid det demokratiska nationalkon
ventet i Chicago. Så mycket har han
åtminstone vunnit genom sin resa. Nä
stan öfverallt har han mottagits med
entusiasm. På hvarje plats han besök
ta upprepade han: "Jag är demokrat
och tror på staternas rättigheter," en
sentens, som klingar ljuft i syddemo
kraternas öron.
Republikanerna 1 Council Bluffs,
Iowa äro på det högsta missnöjda öfver
att Gatchs local option-lag slopades.
Bland annat sände de ut en lista, hvil
ken erhöll en mängd underskrifter, och
ämna sända en petition till legislaturen
med anmodan om ett förnyadt öfvervä
gande af omröstningen. Äfven heter
det att de missnöjde republikanerna
ämna sammankalla ett offentligt möte
för att klandra legislaturens omröst
ning.
Kina morskar till sig. Det be
rättas att Kina ämnar officielt proteste
ra mot hvarje beslut, som afser att för
bjuda kinesisk invandring. Om en
sår
dan lag ant&ges, ämnar kinesiska rege
ringen landsförvisa alla amerikanska
missionärer och lärare, samt alla ame
rikanska affärsmän, uppgående till
öfver 3,000 familjer. Detta kinesi
ska regeringens beslut kommer att
tillställas utrikesdepartementet och
kongressen.
En fråga för tidigt väckt. Två
förslag föreligga i kongressen om upp
tagandet af New Mexico och Arizona i
unionen. Nog skulle det se bra ut om
alla territorierna vid 400 års festens af
hållande voro intagna i unionen, så att
denna sidan af vår utvecklingshistoria
kunde vara afslutad, men detta låter
sig icke göras. Frågan om upptagan
det af New Mexico och Arizona i sta
ternas led, är för tidigt väckt, då ingen
af dem äro ännu mogna derför.
Rysslands czar vill hafva* ett ord
med i laget, rörande Béhringshafsfrå
gan, och ger derföre John Bull en var
nande vink. Som bekant köpte Fören
ta Staterna Alaska al Ryssland för
$7,000,000, och ingingo i köpet alla till
Alaska hörande farvatten. Då nu Eng
land bestrider Förenta Staternas .rätt
till berörde farvatten, är detta detsam
ma som att Ryssland bortsåldt något,
som det icke egde. Ryssland har hit
tills stillatigande åsett krånglet, under
hopp om att saken skulle på fredligt
sätt kunna ordnas, men då England
börjat göra nya svårigheter, anser cza
ren det kan vara på tiden att säga Eng
land ett varnande ord.
C. J. Sundström har valts till med
lem af skolstyrelsen i Boone, Iowa.
Staten Michigan har i likhet med
staten New York gjort till vilkor för
bevillningen till verldsutställningen,
att statens afdelning skall hållas stängd
på söndagarne.
The American Society of Swed
ish Engineers, bildad den 8 mars
1890, har nu en klubb i hvardera af
städerna New York, Philadelphia och
Chicago med ett medlemsantal af resp.
96,48 ooh 35.
Stad lagd i aska. Den lilla staden
Bellyclough, belägen sex mil söder om
Dubuque, Iowa, lades fullständigt i
aska förliden fredag. Förlusten är an
senlig, synnerligast som nästan intet
var assureradt.
Förolyckad ångare. Britiske ån
garen West India har på vägen från
Chile till San Francisco förolyckats
utanför San Salvador-kusten med en
last kaffe värd $500,000. Ett jordskalf
angifves vara orsak till olyckan.
N. O. Mills, den nyvalde förbunds
senatorn från Texas, ämnar icke från
träda sin ställning såsom medlem af re
presentanthuset förrän han hållit sitt
påtänkta tal i tariffrågan. Detta skall
ske så snart silfverdebatten är afslutad.
Katolska intriger. Bibeln har
förbjudits i staten Californiens normal
skola i San Jose till följd af katoliker
nas intriger. Eleverna hade anhållit
att få behålla den, men nekades. När
katolikerna komma rigtigt till magten,
få vi nog icke ens behålla bibeln i våra
hem.
Företagsamhet. Ett syndikat Kan
sas-kapitalister lär af republiken Nica
raquas regering fått rättighet att byg
ga en 120 mil lång jernväg, hvarför bo
laget i gengäld skall hafva 2,000,000
acres land.* Jernvägen skall ställas i
förbindelse med den under arbete va
rande Nicaragua-kanalen.
Öfverdomaren Cederkrantz å
Samoa har icke haft goda dagar sedan
han tillträdde sin uaktpåliggande post.
Han säges nu vara trött på alltsammans
och ämnar inlägga sin afskedsansökan.
Orsaken är att stridigheter utbrutit
mellan honom och de amerikanska, ty
ska och engelska kommissarierna.
Måttet rågadt. Liket af arbetaren
John Ekström i Chicago påträffades ny
ligen i Michigansjön. Man befarad©
att något hiindt honom, ty han hade
icke varit sedd på flera dagar. Det sä
ges att fru Ekström blifvit sinnesrub
bad af sorg öfver mannens öde. Ekström
efterlemnar fyra barn, af hvilka det
yngsta ännu icke är ett år gammalt.
Slutkampen i Iowas legislatur om
Gatchs lagförslag om local option skulle
införas i stället för statens prohibitions
lag egde rum i onsdags då frågan upp
togs till omröstning i representanthu
set. Af åtta republikansk^. medlem
mar, som voro emot prohibitionen, har
de ti e lofvat att rösta med demokrater
na om två republikaner ville följa med.
Detta gick icke, hvaraf följden blef att
alla republikanerna röstade mot för
slaget.
Envis som en finne kan man med
skäl kalla ex-guvernör Thayers af Ne
braska. Ehuru den nuvarande guver
nören Boyd visat sig vara den rättmä
tige innehafvaren af embetet, kan
Thayers icke låta bli att krångla, utan
sökt att återigen bestrida Boyds rätt.
Saken förekom slutligen till pröfning i
högsta domstolen, hvilken afkunnade
ett utslag i favör af Boyd. Hvårkeu
Thayer eller hans advokat hade mött
fram i rätten för att göra invändningar
fhot utslaget.
Affärsställningen är oklar, enligt
handelsagenturen N. G. Dan & Co:s i
New York senaste veckorapport. Va
ruomsättningen har snarare minskats
än ökats, men ändå äro utsigterna goda
för de större industrigrenarna. Span
måls-och bomullsexporten har aftagit,
medan priserna fallit på åtskilliga va
ror. Penningtillgången är fortfarande
god. Fastän ställningen synes vara
oklar, råder inom affärskretsarne sam
ma goda förtroende. Konkursernas
antal i landet var förra veckan 231 mot
240 veckan förut och 253 under motsva
rande vecka förlidet år.
Dödsfall. Ingeniören Carl Lind
ström bortrvcktes nyligen af gula fe
bern i Rio de Janeiro, Brasilien. Den
aflidne var son af framlidne rektorn
Lindström i Sköfde. Han genomgick
Borås tekniska skola och tjenstgjorde
sedan i många år å byggnadskontor
i hufvudstaden och i Sköfde. Sedan
han tagit engagemang hos en svensk
firma, som i Brasilien ämnar drifva af
färer med byggnader i villastil, afreste
han sistlidne oktober månad till Rio de
Janeiro, för att, han som så många an
dra, söka lyckan, men fann i det främ
mande landet vid 31 års ålder snart sin
död långt fjärran från fädernesland,
slägt och vänner.
Bland's silfverbill har numera
icke så ljusa utsigter att gå igenom som
för ett par veckor sedan. Då frågan
börjat diskuteras, hafva flera demokra
ter börjat få ögonen upp för silfversvin
deln och antingen hållit sig neutrala
eller öfvergått till förslagets motstån
dare. Det har till och med varit-frå
ga om att bordlägga förslaget, hvar vid
röstningen utföll så att 148 voro för och
148 emot. Mot förslaget röstade 82 de
mokrater. Denna öfvérraskande vänd
ning af siifverfrågan är till stor skada
för sådana demokratiska presidentkan
didater, som hittills antingen tigit i
frågan eller spelat under täcke med
svindeln. Det är alldeles gifvet, att
det amerikanska folket icke vill hafva
någon anhängare af sill versviadeln till
[president.
•c^^r.,
i i
JL & MINNEAPOLIS, MINN., ONSDAGEN DEN 30 MARS 1892.
Listan ökas. Grandjuryn i Chicago
har väckt åtal mot ännu två åldermftn,
nemligen Michael Bowler och H. Mi
chaelson. Den sistnämde är till bör
den dansk.
Eldsvåda utbröt i frejlags i det sto
ra glasbruket vid Braddbck, Pa., som
totalt lades i aska. Förlusten anslås
till $100,000, som dook är till fullo be
täckt med
aBBurans.
Linodlingen har lyckats förträff
ligt i Texas, och hafva de gjorda för
söken visat, att lin kan odlas inom hvil
ken som helst del af Texas. Linodlin
gen har gifvit större inkomster än bom
ullsplanteringen.
Bra betalt. Den berömde ryske
pianisten Paderewskij som en tid kon
serterat i österns 6tora städer, afreste
förra veckan till Europa medförande
$100,000, som han under sin vistelse här
i landet spelat ihop.
Alls icke för tidigt. Det berättas
nu att grundstenen till det i många år
omtalade monumentet .i New York för
U. S. Grant skall nedläggas i nästa må
nad. President Harrison har lofvat
att vara närvarande och taga del i hög
tidligheten.
Ett universitet med framgång.
Under innevarande termin äro icke
mindre än 2,690 studenter inskrifne vid
universitetet i Ann Arbor, Mich. Det
ta är det största antal som någonsin in
registrerats vid ett universitet i Fören
ta Staterna, Harvard universitetet io
keens undantaget.
Staten Delaware förbereder sig att
möta på verldsutställningen med en
intressant afdelning. Bland annat skall
ett rum inredas i gammal kolonialstil,
med taflor, draperier och möbler i ti
dens smak. Bland exponerade föremål
i detta mim nämnas.modeller af de tre
bekanta gamla kolonialkyrkorna: Old
Swedes Church i Wilmington, bygd år
1699. Banaths kapell nära Frederiqa,
bygdt 1780 och Christ Church vid Broad
Creek.
Invandringen till New York dra
ger uppmärksamheten till sig mera än
vanligt, då på sista tiden en mängd
fattiga judar tillåtits landstiga. Tjenst
görande finansministern Nettleton har
skrifvit ett bref till invandringskom
missarien Weber, deri han förebrår
honom för det han låtit utfattiga emi
granter stiga i lattd, endast, på försäk
ran ai enskilda personer, att do icke
skulle komma att falla allroänhetentill
last. Härefter få inga utfattiga invan
drare landstiga utan finansministerns
tillåtelse. Förbudet gäller isynnerhet
do ryska judar ne.
Fru Cleveland i politiken. Ex.
president Cleveland säges hafva skrif
vit ett bref, hvari hon förklarar sjg ej
vilja einottaga nominationen till presi
dent. Det var hr Clevelands mening
att låta "the Associated Press" offent
liggöra nämde bref, om hvars tillkomst
ingen utom fru Cleveland hade någon
vetskap. Emellertid tillkallade fru
Cleveland i sista ögonblicket en af pre
sidentens förtrognaste vänner och med
delade saken åt honom. Denne vän öf
vertalade hr Cleveland att fördröja
brefvets afsändande ett dygn ett sam
manträde af Clevolandsmän hölls, och
presidenten blef slutligen förmådd att
taga brefvet tillbaka.
Kung Oscars sympatier för uni
formen. I sitt arbete "Från slott till
koja" refererar amerikanske ministern
Thomas ett samtal, som hans bror ge
neralen hade med konung Oscar, och
hvilket rörde sig kring uniformerna.
Konungen yttrade dervid om det ame
rikanska sändebudet, hvilket, som be
kant, ej bär uniform "Då jag vid hög
tidliga tillfällen bär min uniform och
mina ordnar ooh pryder mig med all
möjlig omsorg och värdighet för att
bevisa främmande makters sändebud
vid mitt hof tillbörlig heder, förefaller
det mig något sällsamt, att en af dem
icke skall ha rätt att gengälda upp
märksamheten. Jag tror att jag skulle
emottaga eder broder, till och med om
han vore utan rock, ifall eder regering
önskade det, men i alla fall skulle det
göra mig ött större nöje om han hade
tillstånd att visa sig i en kostym, i
hvilken jag, då han vände ryggen till,
kunde skilja honom från en vaktmä
stare."
Behringshaf-frågan. Presiden
tens budskap, innehållande lord Salis
burys svar på vår regerings senaste
skrifvelse, förelades i torsdags senaten.
Salisburys svar är endast ett återupp
repande af att icke vilja förnya modus
vivendi på samma vilkor, som fattades
förlidet år. Efter en kort diskussion
öfverlemnades korrespondensen till ut
skottet för utrikes angelägenheter.
Presidentens svar medföljde handlin
garne. I svaret antyder presidenten
att Sali&bury icke bemött hans andra
gande pä ett öppet affärsmessigt sätt,
Presidenten håller fast vid ett förny
adt modus vivendi och slutar sin skrif
velse med det allvarliga uttalandet, att
om britiska regeringen icke vill hjelpa
till att skydda sälarne i Behringshaf
vet under den tid Förenta Staternes
fordringar' äro föremal för skiljedom
stolsbehandling, ämnar han gå till ver
ket med att genomföra lagarne och ute
stänga alla oberättigade sälfångare,
om han än skall nödgas att taga Fören
ta Staternas militärstyrka till hjelp.
De senast© underrättelserna gifva vid
handen ätt lord Salisbury blifvit fogli
gare. Hans svar på presidentens nöt
och vilkoren för förnyandet af mod/us
vivendi äro så affattado att vår regering
kunnat antaga dem. Förenta Staterna
synas således hafva vunnit en ny diplo
matisk seger. Synbarligen har caa
i
rems vink stftmt England till foglighet.
I N N E S O A
Nödens barn. Under senare hälf
ten af förlidet år steg antalet af fattige
i Minn., hvilka erhöllo tillfällig hjelp,
till 3,685.
Krossad till döds under ett tim
merlass blef en dag i förra veckan
Henry Martin, som var anstäld trak
ten af Brainerd.
Warren Sheaf upplyser om att pa
stor S. Udden predikar Palmsöndagen
i Vega på f. m. samt i Warren på qväl
len. Detta pastorat är nemligen f. n.
vakant.
En liten gnista kan tända en
stor eld. Genom exploderandet af en
gasolin kamin i en krog i Cloquet åstad
koms i torsdags en eldsvåda, som öde
lade egendom till värde af $15,000.
Från Vasa meddelas att pastor
Adolf Fr. Nelson från Fremont, Iowa,
och miss Ida Charl. Samuelson från
Vasa förenades i äktonskap don 25:te
mars. Vigseln förrättades af pastor J.
Fremling.
Från Grove City meddelas: Lör
dagen den 16 april kl. 48 på qvällen
håller prof. E. J. Werner ett föredrag i
den svenska luth. kyrkan i Willmar, då
den svenska ungdomen i staden inbju
des att närvara.
Pensionerade. Bland de personer,
hvilka under den senast flydda veckan
blifvit beviljad© pension eller ock fått
densamma förökad, märkas följande
med skandinaviska namn: Charles Ol
son, O. Hatlestad, Magnus Magnuson,
John Nelson.
Häktad för mordbrand har Emil
Olson i Murdock blifvit. Olson hado
nemligen antändt en ladugårdebyggnad
tillhörande A. Larson. Den häktade,
som tros vara sinnesrubbad, erkänner
sitt brott samt säger sig hafva satt eld
på en brädgård i Minneapolis.
Från Mankato förmäles att en af
de för mordet å C. Thorstad häktade
personerna vid namn Wilson blifvit
ålagd att undergå ransakning inför
grand juryn. Do öfrige blofvo Batte på
fri fot. Thorstad blef,såsom förut med
delats, ihjolsparkad å ett s. k. dansnö
je i Butternut Valley.
John Tahaly, bosatt i trakten af
Springfield, hvilken, enligt underrät
telse i förra veckans nummer, blef illa
bränd, då hans hustru och 5 barn fingo
en Ömklig död i lågorna af deras, brin
nande boningshus', har aflfdlt'utäf
de vid den svåra olyckshändelsen lidna
brännskadorna. Alltså gingo gonom
antydda eldsvåda sju menniskor förlu
stiga sina lif.
Duluth-nyheter: Mr. John Poter
son från St. Peter aflade i förra veokan
besök härstädes i det svenska ameri
kanska grufbolagets intresse. Vi haf
va sport att detta bolag bedrifver de
förberedande arbetena å sin upptagna
grufegendom med kraft"—John Paul
son och stadskassör Kortgaard från
Minneapolis samt O. D. Kinney från
Duluth bildade förliden vecka ett grul
bolag med $100,000 aktiokapital.—Den
utgående klassen i högskolan rilknar 26
medlemmar, och är detta den största
klass, som någonsin utgått från denna
skola.
Till upplysning för landsökare
vilja vi till hvad som förut meddolats
rörande den intill Browns Valley grän
sande indianreservationen lägga några
ord. Lagön tillåter en person att an
mäla sig för 160 acres land genom beta
landet af $10. När han bott på landet
14 månader samt odlat en viss dol deraf
så eger han rätt att utfå fastebref dor
på, då han nomligen erlägger $2.50 por
acre. Skulle nybyggaren emellertid
föredraga att dröja med "upprofnin
gen" i fem år, så egor han rätt der till,
blott han fortfarande blir boende på
det upptagna landet. I allmänhet drö
ja settlarne med att "profva upp" sitt
land, derigenom undgående att erlägga
skatt. Myndigheterna sägas nu vara
beslutne för att utestänga alla landsö
kare från reservationen tills tiden för
dess öppnande, den 15 april. Vi skul
le gerna se att våra landsmän finge sin
del af detta billiga landområde och är
d,et för detta ändamål vi meddela nödi
ga upplysningar om landet i fråga.
Norrmännen främst. Att döma
af rapporter till dagtidningarne har
Knute Nelson goda utsigter att erhålla
den republikanska nominationen för
guvernör i Minnesota. Alla tvifvel hu
ruvida mr. Nelson skulle vilja mottaga
nominationen i fråga äro också sking
rade, i det att han förklarat sig villig
att på nämda sätt tjena samhället. Kon
gressman Lind har, -såsom bekant, äf
ven varit starkt på tal såsom guver
nörskandidat, men Minneapolis Tri
bune vet att berätta, det mr. Lind för
klarat sig villig att draga sig tillbaka
för sin vän Knute. När det gäller att
få en guvernörskandidat af skandina
visk härkomst, så är det ej tvifvel un
derkastadt utan att norrmännen vilja
i denna sak, såsom i fråga om skandi
navisk kongressman, ha företrädet.
Svenskarne äro ju icke heller pockande
på sina rättigheter, utan äro tvärtom
vane att ,gifva efter. Åfvon om mr
Lind icke denna gången skulle vilja
uppträda som kandidat, så kan det blif
va hans tur en annan gång. Nästa till
fälle för en svensk-amerikan att BÖka
statens högsta embete t?rde likväl ej
komma så hastigt. Blir Knute Nelson
statens guvernör, så vill han troligtvis
tjena i tvenne terminer, såsom seden
Varit, och sedan är det gerna möjligt
att de politiska ledarne behaga tolka
saken så, att "skandinaverna" fått sin
rätt och derför böra bida tiden medan
någon annan får sin del af äran.
Red Wing-nyheter: Hans Hanson,
en af de gamle settlarne i Goodhue co.,
har aflidit. H. anlände hit 185S.—P.
Wiberg i Vasa har förlorat tvenne barn
i difteri.
Omkom i en hvetebinge. M.
Washburns i Redwood Falls 9-årige
gosse råkade {pila ned i en stor hvete
binge i ett spanmålsmagasin och blef
så qväfd till döds.
Stor liflighet är, enligt ingående
meddelanden, rådande i Little Falls.
Folk inströmma från alla delar af lan
det och slå Big ned derstädes. Rörel
sen har så utvecklats att den nu kan
anses för en verklig'ftoom.
Stadsvalet i Willmar eger rum den
första tisdagen i april. Man förutspår
en häftig strid mellan nykterhetsvän
norna och krogen. Om Willmar utrö
star krogen, hvilket vi hoppas måtte
ske, så blir här en sträcka af 45 mil
nemligen mellan Litchfield och Mur
dock, som icke har någon krog.
Stillwater-nyheter: Den nyabin
degarnsfabriken blir färdig den 1 april
Presidenten för "Defenders of the
Public Schools" har från en liknande
löroning i Texas erhållit en lyckönsk
ningsskrifvelse. Häraf synes att lan
dets befolkning bogynner vakna upp
öfver den fara som hotar från påfve
makten.
Genom eldsvåda ödelades härom
dagen C. Kennedys i Bonnlwell's Mills
boningshus. Vid olyckstillfället voro
blott tvenne barn inne, en flicka på 4
år samt ett dibarn. Den fyraårig©
flickan var nog hjeltemodig ooh besin
ningsfull att taga det mindre barnet i
sina armar och springa ut ur det brin
nande huset.
Ett handelsbolag i större skala har
bildats i Litchfield. J. Esbjörnson är
bolagots presidont bland öfrigo bolags
medlemmar märkas P. E. Hanson, E.
B. Benson, O. N. Ruden, N. W. Haw
kinson och A. Helgeson. Bolagets ak
tiekapital är bestämdt till $100,000. En
byggnad 150x140 skall uppföras och har
bolaget för afsigt att tillhandahålla:
dry goods, skodon, kläder, groceries,
glas-, tenn- och jérn varor, möbler,
mattor m. m. tta blir alltså den
fullsUindigasta landthandel man gerna
kan tänka sig.
,r
Försäljning af statsland. Mftn
ga af
SivAFFAKENS
MHIQ
läsare skola säkor-
E i A K O A
Skendöd. Norman L. Andrus i
Kingston, Sargent county, N. Da., afled
härom dagen såsom det såg ut, men då
man skulle begraffa honom, märkte
man tecken till lif, hvarför han togs ur
kistan. Några timmar derefter var
han icko allenast lifslefvande, utan
kände sig så kry som han någonsin va
rit. Huru nära stod han icke till att
blifva lefvande begrafven.
Demokraterna i N. Dakota af
höllo sitt statskonvent i Grand Forks
förliden torsdag för att utse delegater
tijl nationalkonventet i Chicago. De
legationen fick inga bestämda instruk
tioner att rösta för någon bestämd kan
didat. Konventet var i favör af Cleve
land, men i händelse han icke skulle
vara stark nog, skulle delegationen ar
beta på att få en man från Vestern no
minerad.
Prohibitionslagen i S. Dakota
synes vara en död bokstaf, åtminstone
tyder följande siffror derpå. Internal
Revenue dopartemontets räkenskaper
visa följande antal licensos i de större
städera: Sioux Falls 63, Yankton 29,
Salem 8, Chamberlain 4, Pierre 5, Wa
tertown 18, Aberdeon 20 och Huron 9
I allt äro 1,600 Förenta Staternas li
censes utstälda i S. Dakota, men minst
fjerdedelen af dem som sälja rusdrycker
i stater ha icke någon license.
Kontant erkänsla. Bland india
nerna och deras arfvingar i Dovils
Lake-agenturen i N. Dakota utbetalas
i dessa dagar $35,000såsom belöning för
det de stodo på de livites sida under
blodbadot 1861. För hvar och en ut
gör andelen från $500 till $900,: som
kontant betalas. First National Bank
har en agent på platsen, som betalar
anvisningarne efter hand som de pre
senteras. Penningarne kunna blifva
till stor nytta för indianerna, om d©
förståndigt förvalta dem, och det ser ut
som om de ämna så göra.
J- IWNNESQTA
s'-^'"Tr
.n..«
5
Löpand© N:r 795.
N. Dakotas ordbruksutställ»
ning kommer att hällas i Grand Forks
såvida sta-den ställer garanti för $3,000.
Till president för statens jordbruks
kommission är vald E. M. Sanford i
Jamestown.
Inbrott föröfvades i torsdags natt i
Baglien & Hansons klädeshandel i
Hillsboro, N. Da., hvarvid tjufven lyc
kades tillgripa en mängd klädespersed
lar. Tjufven blef sedan gripen och sit
ter nu i arresten.
Innebränd. Eldsvåda utbröt här
om dagen i ett illa beryktadt hus i Far
go, N. Da., tillhörigt mrs Massey,
hvarvid en neger vid namn Williams
blef innebränd. Det lyckades de öfri
ga af husets boboare att rädda sig, men
de flesta förlorade sina kläder och an
dra egodelar. Williams hadesynbar
lgen försökt att komma ut, men var
vid tillfället så berusad, att han icke
kunde finna vägen.
En godtrogen sheriff. Alderman
Kennedy, som af domstolen i Fargo N
Da dömdes till 90 dagars fängelse'och
$ 00 i böter för det han olagligen sålt
bränvip, Bpelade sheriffen ett fult
spratt. Då domen var uppläst bad han
sheriffen om tillåtelse att tala med sin
hustru, hvilket äfven beviljades. I
stället att göra detta, skyndade sig
Kennedy ut på gatan, hoppade upp i
en vagn och körde åstad Bå fort hästar
ne kunde springa. Sheriffon stod nu
der lurad för sin godtrogenhet. Emel
lortid kom Kennedy sedan tillbaka, ooh
sitter nu i godt förvar i fängelset.
John Bierman i Appleton fälde ett
träd under det hans tre barn voro i när
heten. Det ena barnet, dödades ögon
blickligt och ett annat erhöll svåra
skråmor.
En fuskare till vigselförrättare
kan väl den numera framlidne katolske
patern Kelley i Hudson sägas hafva
varit. Så till exempel försummado han
behörigen rekordera förrättade vigslar,
hvarigenom isynnerhet tvenne äkta
par nu råkat i svårigheter. J. Ryan,
som 1880 lät sam man viga sig af K. har
nu funnit det nödig:, att för andra gäu
gon låta viga sig vid sin hustru.
Theodor Amundson, en ung man
från Wostby, Wis., som anlände från
timmerskogarne råkade .i torsdags blif
va öfverkörd ooö dödad vid Winona
Junction. A. s/t.ges hafva tagit sig det
0 rådet före att söka stiga omb nl på
det i gång varande tåget och kom Wi
under hjulen. Dylika olyckshändelser
t-imu Bå ofta att det. är högst beklag
ligt. Är det ej bättre att blifva eltor
äu att så der äfventyra sitt lii?
Farlig jagtmetod. John Jacobson
1 Ashland har varit under åtal för
dråp, emedan han gonom att gillra för
hjort bragt E. Sweeney om lif ve
t, men
blef frikänd. S. råkade nämligen un
dor vandring i skogen trampa på dot i
bössan fästad© snöret och blef sålunda
föremål för det skott, som var ämnadt
för skogens villobråd. Medgifvas må
ste
att
detta
Bätt
att jaga borde helt
ooh hållet bannlysas.
Vigtigt utslag. Statens högBta
domstol har fält dot utslag, att don af
senaste legislaturen antagna apportion
menMageu är konstitutionsvidrig. Det
ta utslag omintetgör domokraternas för
sök att genom statens uppdelning i nya
kongressdistrikt stärka sin makt. Det
torde nu blifva nödvändigt för guvor
nören att sammankalla en extra session
af statens lagstiftande församling för
åvägabringandot af en konstitutions
enl ig apportionment.
West Superior-nyheter: Herr
August Widoon, som förliden höst re
ste p.i besök till Sverige, har nu åter
kommit frisk och belåten. Han är nöjd
med sin resa. Dot var glädjande för
honom och kärt att i Sverige träffa
slägtingar och bekanta och i öfrigt be
se fäderneslandet. Men här trifves
han bättre och Amerika är hans nya
fädernesland. Vänner och bekanta här
äro glada att åter hafva hr Wideen
ibland sig, och styrelsen för svenska
lutherska Pilgrimsförsamlingen hälsa
de honom välkommen hem den 24 d:s.
Större enighet än som nu är rådande
mellan de republikanske ledarne har
man aldrig sett i West Superior. Folk
partiets kandidat har af republikanska
partiet erhållit nomination för borgmä
stare, och om hans val är intet tvifvel,
då skandinavorna understött hans no
mination. Konventet hölls i lördags
och blef följande valsedel uppsatt: J.
W. Scott, mayor C. C. Hoyt, comptrol
ler H. O. Walseth, treasurer C. E.
Flanneryoch J. D.Kennedy, contables.
Bland skandinaviska åldermän märkes:
3:e wardet Nick Anderson och 5:e war
det C. J. Norquist. Såsom supervisors
märkes: 2:a wardet Goodfrey Berg, 3:e
wardet Dan Lund, 5:e wardet Axel
Holm och 9:e wardet O. Bendixen.
Konventet utmärkte
Big
för stor entu­
siasm. Vår populäre landsman J. A.
Dahl var konventets sekreterare och
sällan har väl några delegater i ett koa
vent hört sina namn uppropas med så
klar stämma.— Demokraterna nomine
rad© till sin borgmästarekandidat Wil
liam Noonan, sedan David Dahl nekat
antaga nominationen. Ea treflig
konsert gafs i lördags uti W. F. Ed
holms musikhandel å Tower- av*. Hvad
som egentligen lockade de inbji^a* HU
denna konsert var afprofvandet a(
af Mehlins flygelpianon, spnl' iiisfc mk
komit. Förtjusningen och"' tWlatéhtfe
ten var stor ooh herr EdholWhar all
heder af do instrumenter han represen
terar. Hans affär utvidgas dagligen.
Vi tillönska honom fortsatt framgåag.

xml | txt