OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, April 06, 1892, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-04-06/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Hufvudv-~rlc, sft äro dock Outer s I.lttle
CARTER MEDICINE CO., Mow York.
In oonUsr.ndupta Itself
of the body, while tho
ball In i h'-' onr presses back
The Charles A. Voneler Co.,
Baltimore, Maryland.
3C'Vo Peter Fahrnoy,
112 S. Hoyno ÅYturao, Cihioago, Z1L
Vestibule
BÄSTA GROCERIES
Pullman Palace Sleeping Cars
Fast Dayligt Express Trains,
da«ligeri frun Minneapolis 7:15,
Pullman Palace Sleeping Cars
Pullman Palace Sleeping Cars mel
lan Minneapol 8,
St. Paul och West Su­
perior, och Duluth, och Minneapolis St.
Paul och Ashland.
Pullman Palace Sleeping Cars
lan lniluth, Superior, Chippewa 1'alls
och Chicago.
Reclining Chair Cars on Day
Trains mellan Minneapolis St. Puul
och Superior, IJ ninth och Ashland.
Parlor Cars on Day Trains mellan
Förb1lj«ttoch vidnreupplysnlnr»rgl till
160 East Third Street, St. Paul,
13 Nicollet House,Minneapolis*
92 & 94 East 3rd
K E S A N A N E
275, 277,279 East 7ih Mrsat, Corner tabai Mreet, St. Flin1, i.'!:.
(THE HOSPITAL DRUG STORE,)
COE. PINE OCH BEVEWTH STEEETS, BT. PAUT, MINN.
Cor. 7th och Pine Streets, ST. PAUL, MINN.
Cor. E. 7H Sireet och Bradley, St.Pdnl, Minn.
St. Paul, Minn.
E. G. GBAW. E. R. BR'STOI- L. F. Grait.
BALtAOAY STANDARD POWER & PBK?
THE FRANKLIN PRESS.
170 ESast Third Street, Sti Paul, Mina,

|fi
I
'I
i
iSjeitarne från Savoiaks,
HISTORISK BERÄTTELSE
—A*
J. Öi ABERG.
(Forta. fr. fOreg. nr.)
Men hvar skola vi då finna Hen
rik och Michael, utropade Axel
och störtade fram till den plats, der
de båda vännerna blifvit qvarlemna
de. De äro borta, utbrast han
och studsade tillbaka ifttet spår
efter dem hvarthän har män fört
dem! O, den som visste detta!
Till Salmis, svarade en matt
stämma bredvid ynglingen, och när
man vände sig åt det håll, hvarifrån
rösten hördes, såg man, hur en så
rad jägare med ansträngning reste
sig upp bakom spillrorna af en kros
sad lavett. Krigarens ögon brunnö
af en dyster eld, och hans röst lät,
som om den kommit direkt ur graf
yen.
Generalen hade befallt, att
återtåget ånyo skulle börja, sade
jägaren med stapplande röst. Det
beslöts i ett krigsråd, men icke förr
än den' underrättelsen kom," att vi
hotades af en rysk styrka från vä
gen, som går till Lappo. Då först
beslöt sig generalen för att tåga till
Salmis, dit han väl hnnnit i taget.
Denna underrättelse kom som ett
åskslag "öfver åhörårne, och på en
lång stund kunde de icke få fram ett
enda ord. De betraktade ömsom
hvarandra, ömsom den gamle jäga
rej^j^om med möda höll sig uppe,
ömsom det hemska slagfältet. Hvad
de tänkte, bibehöllo de flesta för1 sig
Bjelfva den enda, som icke kunde
återhålla sina känslor, var Jussi.
Jag undrar, hur länge vi måste
hålla på med att trafva norrut,
brummade han och skakade hufvudet
af förtrytelse. Jag tycker, att vi
kommit nog långt nu, och vore jag
general, skulle jag inte befalla något
återtåg, förrän jag finge springa en
sam. Den här marschordningen
kan jag nu utantill, men det lär väl
inte bli bättre för det.
Du är inte den enda, som fäller
dessa utlåtelser, mumlade Axel,
tusen ha samma tankar, -och sam
ma ord på läpparne som du, men det
tjenar till ingenting, det synes nog.
Derefter vände han sig till den
gamle jägaren och sade:
Har du legat här länge?
Ja, fändrik, svarade denne
med svag röst, jag blef sårad vid
ryssarnes första anfall på bryggan,
men lyckades krypa hit och har le
gat här alltsedan. Nu är det i rap
pet ute med mig, men innan jag dör,
vill jag bedja fändriken att framföra
min helsning till mina tappra kam
rater. Bed Flink, att han tar vård
om min lilla dotter, ifall han kom
mer undan med lifvit. Min sista ön
skan är, att mina kamrater hädanef
ter kämpa lika bra som förr.... men
.... men, utropade han med an
strängning, det vigtigaste glöm
de jag att förkunna: Kulneff har va
ris här!
Här, utropade finnarne med
en mun och ryggade tillbaka.
Ja, för några minuter sedan.
Vårt återtåg är kändt. Jag låg
stilla och tyst, när kosackchefen i
sälskap med en officer försigtigt när
made sig öfver bron och red in hit.
Men här dröjde de icke länge, utan
skyndade genast tillbaka, och det
dröjer nog icke länge, förrän ryska
hären intar våra platser.
Axel bet ihop tänderna af harm
och förtrytelse.
Och du har inte sett några af
de våra ströfva omkring?
Nej, fändrik. Karelska drago
nerna lära ha lidit så mycket, att de
inte kunde förrätta förposttjensten.
Det är vår brist på rytteri, som
vi ha att tacka för denna olycka,
inföll baronen dystert.
Ne]! utropade Axel med
vredgad stämma och stampade i
marken,— det är inte ensamt bri
sten på ett mångtaligt ryttteri, som
är skulden härtill det är fältmar
skalkens uraktlåtenhet att utdela
vapen åt landtfolket. Hade detta
-blifvit gjordt, skulle aldrig något
sådant inträffat. En redlig finne
kan knappt finna ord, nog skarpa,
för att tadla detta förfarande. För
ut har jag svurit många tysta eder
"Öfver befälhafvårens oduglighet, nu
lär jag få börja igen. Förbannelse
öfver dem, som lemna ett tappert
och för sin frihet ifrande folk åt
glömskan föraktet skall drabba
dem, och det blir i sanning svårt att
aftvå sånanä fläckar. Klingspor är
en beskedlig mes, som helt och hållet
dansar efter kungens pipa. Denne
sistnämnde och'hans förrädiska råd
gifvare må föraktet drabba! i
Ynglingens kinder glödde, och
hans bröst höjde sig våldsamt.
Du är hård i dina omdömen,
inföll baronen mildt och lade sin arm
på Axels skuldra..
Axel, kära Axel, tala inte såda
:-na hårda och ovänliga ord, hvi
'iskade Ingeborg och såg på ynglin
gen med bedjande blickar. Al
drig förr har jag sett dig sådan som
'öu.v ."."t'"
jag är het, sade Axel och
af torkade den svettiga pannan.
Men när man ser det land, för hvil
ket man strider med sådan glädje
som jag och mina kamrater, förrå
das bit för bit, kan då en redlig man
känna annat än den djupaste harm
och förtryselse! Jag vädjar inte
si
la
blott till er, soldater, fortfor han
och vände -sig till manskapet, af
hvilka några voro sysselsatta med
att uderstödja den särade jägaren,
som blef svagare med hvarje minut
som föi*gick, jag vädjar till hela
finska hären, till Adlercreutz, Dö
beln, Dunker, Fahlander, Sandels
och tusen andra. Hvad tron I de
skola svara? Jo, de skola säga det
samma som jag, ty de äro redliga
och fosterlandsälskande män, och
inga lycksökare, som springa i hof
vets trappor och glömma, att de ha
andra pligter att uppfylla.
Axel hade talat helt och hållet af
hjertat, och när han slutade, hördes
ett bifallande sorl från soldaterna.
Tillåt mig att säga några ord
till, bad den sårade, Det är inte
nog med, att vi ha tågat tillbaka,
ryssarne äro också under reträtt.
Ja, der ser man följderna af öf
verbefälets försumlighet, mumla
de Axel med qväfd stämma.
Hörde du det af Kulneff sjelf?
frågade baronen.
Nej, den officer, som var i hans
sällskap yttrade det.
Ja det är gjordt som gjordt,
sade Axel med en dof suck. Nu
är det för sent att ändra. Är det så
som du, tappre kamrat, säger, då är
det inte rådligt för oss att dröja här
längre. Vägen till Salmis är gan
ska lång, och svår att färdas på till
följd af regnet. Men, säg oss hvem,
som afhemtade de såradö här inne?
Jägaren gjorde en ansträngning
för att tala, men sjönk sakta ned i
armarne på tvenne soldater. Så för
gingo några dystra minuter, hvar
under de lefvande fingo åse kamra
tens dödskamp. Men i de sista ögon
blicken erhöll han liksom nya kraf
ter, och med den största ansträng
ning frampressade han dessa ord till
svar på Axels fråga:
Kapten Toll.
G-ud ske lof för det, mumla
lade baronen och knäppte tillsam
mans händerna öfver bröstet, då
äro de i säkert förvar.
Efter ett hjertligt afsked från den
gamle jägaren, som, oaktadt alla
uppmaningar, icke kunde förmås att
låta föra sig från stället, ty han ville
dö, der han kämpat, fortsatte de an
dra marschen till Salmis med den
största skyndsamhet.
XVI.
Pappa, pappa, hvilket .förfär
ligt dunder, klagade Ingeborg
och lutade sitt bleka ansigte mot
fadrens. bröst, när muskötsalfvorna
och kanondundret från de båda vid
Salmis känpande härarne blefvo allt
för hörbara. I hvilken ryslig be
lägenhet ha vi inte kommit nu!
Rundt omkring oss slåss man med
den största förbittring och ....
Jag är nu temligen van vid
detta buller, svarade baronen le
ende. Vid Ruona fick jag min
första lärdom, hur det går till i en
drabbning, och det kan väl hända,
att jag i dag får den andra.
Hvad säger du! utropade In
geborg med förskräckelse och linda
de sina armar kring den gamles hals,
du vill lemna mig, och du har
nyss lofvat att bli hos mig!-
Omständigheterna, min dotter,
de ställa till mycket krångel ibland,
och de kunna äfven nu göra så, att
jag blir tvungen, att försvara ditt
och mitt lif.
Ingeborg ryste vid dessa all
varliga ord från den gamles kippar.
Hur lugnt var det ej på Gran
näs, hviskade hon och betraktade
fad ren med kärleksfulla blickar,
der visste vi inte af någon sorg,
förrän....
Den unga flickan hejdade sig sjelf
vid detta sista ord.
Förrän löjtnant'Petrowitsch
kom dit, fortsatte baronen i stäl
let. Han var vår onda genius,
min dotter, men vi skola innerligen
hoppas, att han ej vidare skall kun
na förfölja oss.
Gud gifve du sade sann t! Men
jag är så orolig i vissa ögonblick
jag försöker väl att jaga boi denna
oro, men snart kommer den tillbaka
och då häftigare'.
Endast dyningar från de för
flutna dagarne, inföll baronen
och smekte dottrens kinder. Nu
äro vi i fullkomlig säkerhet ingen
skall kunna föra oss härifrån.
Men, att inte Axel kommer
tillbaka, såsom han lofvade, hvi
skade den unga flickan, i det en fin
rodnad spred sig öfver hennes kin
der, han skulle ju bara gå ut för
att visitera posterna här nere vid
stranden.
Den gamle svarade icke, utan vän
de sig bort, och en djup suck arbe
tade sig fram ur hans bröst.
Han qväfde sucken, så att Inge
borg icke skulle höra den. Men
qvinnans ögon äro skarpa. Inge
borg såg, att fadrens bröst höjde
sig mer än vanligt, och hon anade
genast orsaken.
Du suckar, fader, sade hon
och trädde blygt intill den gamles
sida, du har något på hjertat, som
du inte vill ut med! Säg mig, hvad
det är, fader?
Ingenting, min dotter, svarade
den gamle-och slöt Ingeborg i sina
armar. Jag betraktade endast
sjön, som synes der borta. Se, huru
lugn den ligger ingen vind-krusar
dess yta. Men när stormen kom
mer, då svalla vågorna högt och frä
sa med hiskeligt dån, liksom i^cär
gården vid Grannäs. Sådant är vårt
lif den ena stunden lungt och frid­
JK
fullt såsom denna sjö, den andra mi
nuten deremot såsom hafvet under
storm. Jag kunde ej hålla suoken
tillbaka, när jag tänkte derpå.
Men på stormen följer ju också
lugn, hviskade den unga flickan
och gömde sitt hufvud vid fadrens
bröst, det har du sagt mig många
gånger.
P& stormen följer ju också
lugn, upprepade baronen tank
fullt. Gud gifve att lugnet blefve
vår lott efter dessa stormiga dagar!
Dessa sista ord hade knappt blif
vit utsagda, förr än Axel störtade
in svettig och dammig.
Min Gud, Axel! utropade
Ingeborg och sprang emot ynglin
gen, hvar har du varit?
I striden, min vackra kusin,
skämtade han och fattade Ingeborgs
båda händer, dem han örat tryckte.
Ryssarne äro tillbakakastade, och
värt artilleri på sandåsen spelar en
oändligt vacker melodi, tycker du
inte det, fortfor han och betrak
tade småleende Ingeborgs rodnande
anlete.
Fy, att skämta med sådant!
utropade flickan och. drog tillbaka
sina händer med en liten knyck på
nacken. —Jag trodde aldrig, att du
skulle vara så blodtörstig, att....
Blodtörstig, afbröt Axel och
tog ett steg tillbaka. Jag är inte
blodtörstig, men jag och hvarje red
lig finne med mig önskar moskovi
terna så mycket stryk de kunna få.
Du må tro, Ingeborg, att det går
gladt till derute, fortfor han, i det
hans vackra ögon glänste, mina
jägare skjuta med en snabbhet, som
förvånar till och med mig, som kän
ner till deras färdighet. Jussi skju
ter och brummar öfver, att han inte
har Matti vid sin sida. Husch,hvad
grönrockarne ha brådtom att komma
undan från det ena trädet till det
andra, så snart de bara se våra
tschakåer sticka fram. Och kosac
kerna, skall du tro, de ha nog att
göra med dragonerna och svenskar
ne. Vid fältvakten på vägen till
Lintulaks, der öfverstelöjtnant Ad
lercreutz förde befälet, har striden
varit färfärlig. Jag hörde det af en
karelsk jägare, som inte ,vek förr, än
han erhållit åtta sår. Adlercreutz
var nära att bli tagen.
Generalen! utropade baronen
och Ingeborg på en gång.
Ja, just generalen. Han-var
som vanligt midt i värsta elden, men
undkom ändå lyckligt. Nu är han
lika munter och läugtar bara efter,
att dusten skall börja igen.
Huru länge stannar du hos oss?
frågade Ingeborg och betraktade
ynglingen med vemodiga blickar.
Då försvann med ens det skämt
samma ur hans anlete han for med
handen öfver den höga pannan och
sade, i det han ånyo fattade'Inge
borgs händer:
Pligten kallar mig, jag får inte
dröja länge.
Hur länge? hviskade Inge
borg rodnande.
Baronen hade ställt sig vid det
fönster, som vette åt norr. Han var
sä försjunken i sina tankai*, att han
alldeles glömde bort Axel och Inge
borg, som stodo på motsatta sidan
af rummet.
Hur länge? hviskade Inge
borgännuen gång och besvarade
Axels eldiga handtryckning.
Till dess jag hinner uträtta det
ta äi'ende, svarade han med vibre
rande stämma, och innan Ingeborg
visste ordet af, brann en glödande
kyss på hennes läppar.
Sådan var den unge krigarens kär
leksförklaring. Den var kort och
rakt på saken.
Mänga ord talades icke mellan de
älskande de hade nog af att betrak
ta hvarandra. Under ett sådant
ganska långvarigt betraktande var
det, som baronen ljudlöst väude sig
om. Han tycktes icke bli det ringa
ste förvånad öfver den syn, som nu
tedde sig för hans blickar, ty ett
värmt och belåtet leende krusade
hans läpvar. Varsamt smög han
sig fram på tåspetsarne till de båda
lyckliga, som hvarken hörde eller
sågo någonting, och lade, efter ett
kort betänkande sin hand pä Axels
skuldra, i det han sade:
Du har krigartagen i dig, mär
ker jag.
Med ett lätt utrop slet sig Inge-!
borg ur Axels famn och skyndade
till fadren, som skrattande fortfor:
Och du har brådtom att fånga
den raske krigaren, ser jag. Nåja,
det-är ju bäst, som det är, då skall
han åtminstone akta sig för att bli
tagen af någon annan. Se så, upp
med hufvudet, flicka, utbrast den
gamle, när Ingeborg envist gömde
sitt bildsköna ansigte vid fadrens
bröst, du blyges väl inte för den
brudgurg du valt?
Blyges, upprepade Ingeborg
och upplyfte det af en skär rodnad
öfverhöljda ansigtet, hvarför skul
le jag blygas?
Se så, se så! inga tvistefrön
landsmän emellan, utbrast baro
nen och lade Ingeborgs hand i Axels.
Mellan er skall det åtminstone bli
fred, så länge jag lefver och är skil
jedomare. Gud välsigne er. Inte
kunde jag ana, när jag bortfördes
från Grannäs, att Ingeborg skulle
bli en ung fästmö, och det till och
med under pågående drabbning.
Men det sker så mycket här i verl
den, som ingen kan förutse. Här
har du henne, pojke! Bevara skat
ten, ty den är dyrbar, och vårda den
såsom ditt skönaste smycke. Hon
skall elda dig i striderna, och trösta
A A E N U N S A E N É N 6 A I 1 8 9 2
dig under motgångarne. Jag skulle
vilja, att hedersgubben, din far,vore
här nu men det gör ju ingentiug,
ögonblicket är lika högtidligt.
Jag vill ej hålla min lycka hem
lig! utropade Axel och stötte upp
en dörr, som ledde till ett mindre
rum. Mina vänner måste deltaga
i min glädje.
Med dessa ord slingrade han ena
armen kriug Ingeborgs midja, och
trädde in i det lilla rummet. På
hvar sin bädd lågo Matti och löjtnan
ten Henrik deremot stod vid ett
fönster, som vette åt norr, och små
svor öfver, att han icke kunde få
deltaga i striderna. Vid Axels in
trädande vände han sig hastigt om
och utropade:
Lyckliga ost, som får sl&ss i
dag ack, om....
Här afbröt han. sjelf sina ord, ty
då som först varseblef han den blygt
rodnande Ingeborg. Han gjorde en
artig bugning för den unga flickan
och ämnade uttömma sig i ursäkter,
då Axel sade:
Här får jag föreställa eder min
fästmö jag fick henne just nu.. ..
Och släpper henne förmodligen
inte så lätt, som du tick henne,
inföll löjtnanten småleende.
Var säker på det, sade baro
nen, som nu blef synlig. Har den
krabaten en gång väl fått tag, så
släpper han inte så lätt. Sådan var
hans far Axel brås på släkten, och
det är ju inte något ondt deruti.
Då en stund derefter fändrik Silf
versvan och kapten Toll också infun
no sig, blef samtalet, oaktadt hvar
och en hade att tänka på den stun
dande striden, lififgt och otvunget.
Isynnerhet undfägnade kaptenen
sina uppmärksamma åhörare med be
rättelser från den tid, då han och
Silf vers van, tillika med flera andra
behjertade och fosterlandet tillgifna
män, som hörde till Adlercreutzska
regementet, hvilket var förlagdt på
Sveaborg, flydde ur ryska fången
skapen, när de, oaktadt do genom
kapitulationen tillätos att vars tan
na i Finland, det oaktadt fördes inåt
Ryssland. Kaptenen talade med
känsla, och ofta förkunnade korta
utrop från åhörarne, att de voro in
tresserade af de lifligaskildringarne.
Så förflöto korta minuter, under
hvilka striden upphört liksom af en
gemensam öfverenskommelse. Men
vid tvåtiden förkunnade larmtrum
morna, att de spridda soldaterna
åter skulle samlas under sina fanor.
(Forts, och slut i nästa nr.)
$ im
ligor,
sto
ff01"
Nervö* hufvudvRrk och lindra alla de pl&a
li&rrCru a£ c.tt galltjiskt tillstånd 8'®^
met, FiY'om Svindel, ÅcUcK ^dinnighct^Plaj
s
efter mftki.lcn, Sinilrtor i sia
deras stOr.ua framgång Imr
o. s. v. Oaktadt
arit 1 att kurera
1 atl
Pills lil-.n värdefulla mot Wr toppninjr, i
värk, skulle de vr.ra nAsUm c.skattbnra för dem,
tiorn U la af denna plAgN iv.a»a äko...ma okb
ivcklifftvis slutar deras god -.U icke bill och de.
sntn en iörEÖIta den, *:.• !a finna dss«n snia
piller värdefulla pft. ft linlr.f.a altt, aft de cj
skola
piller
"ilia v i
"nutvud-
o.t rn'msret lifs förbannel^, a-.t vi hflr «»tta v&r
ftOrsla to):hct. i 'Ji:ss botarvlt. Våra piller bota
'åen, andras .-rra det fj. .,
-ri'-r's I.ittl. Liver I'i!!s!lro mycketsnift och
r.rvcket !ftt«* alt tas». Kttcllor tvftpiller utpOra
a dos c. »e
Sto
strSnsfi vc:etabih/,ka och xor-
orsaxa cj knep ll--r våklfnm affC 'i:•£, u'.mi he
haca genom sin milda verk. n alla som
ii-:. I flunkor ii 35 cents .em för Ji. .. lljas
tivcralit-ä apoteken eller ock aftndaa dc med
posten.
Ut0tPI!!er.
im ty!?-
WEYfciANS
ät" deu biista, den iu" fullkomligt
mogen innan den utlemnas till 4
konsumenter. snus, lik
som starkt vin boliöfver tid för
att mogna. Rå, snus liksom grön
2 frugt ur farlig och bör undvikas.
Wcymnns K»i»onhamtis
Snus är beredd af den bästa to-
bak som odlas, den är i alla af se
enden garanterad. Ett pounda
krus med obrutet sigill rekom
i menderas.
Be till att ni Kr "Weymans^
Copenhagen. Akta er för' efter
härmningar och blandad snus.
OÄYG' -TKBÅL.
THIS
MNEW
TRUSS
•5tinSf
1'
0,e8
wlth
y 4
1
1Sj\
w*"-'
TRO PFEN
Det gnmln tvsim
BLODB ENTItf GS MEDLET
mot alla blod sjukdomar, mng-ooh lover*
sjukdomar, dyspepsia, luifvudvilrl* och
svindel. Pris 50 cents. På allfc aprttck.
BRUST THEÉ
Mot alla sjukdomar i
Bröst, Lunger och Strupe.
Endasti original-paketer. Pris 35c. Kan
kBpas å alla apotei skickas äfven utan
vidare kostnad om anglfna belopp bit in
sändes. Adress:
oe.PETEes

är ett af nutidens bästa läkemedel.
Det drifver sjukdomsfröna ut ur krop
pen, medför god aptit och styrkande
sömn och sätter alla organer I full
komligt arbetsdugligt skick.
Medicinen är sammansatt af 38 olikabe
atindsdelar, vfisentligen frfln växtriket,
och don har varit
känd
och brukad i öfver
hundra &r. Den anvandes medator fram
rång i de flesta af de i det dagliga lifvet
.örokommando sjukdomsfall, eamt i sjuk
domar som hafva sin härledning i dåligt
blod, säsom:
Förstoppning, Hufvud
värk, Lsfvorlidande,
Gallfeber, Gulsot, Rsumatlsm, Gikt, Vatten
sot, Dyspepsl, D&llg matsmältning, Förkyl*
ning, Rcson, Finnar, Froisa och Febsr,
Körtolsjuka, Skorf, Skabb, Mask, Ringormar,
Bölder, Utslag, KrKftartadc utvftxtor, VHrk
och o8r, Smärtor I bonsystcmct, Afmogring,
Fruntlmnierssjukdomar, Kraftlöshet, Bronchi*
lis, Njurlidande, Mosolingan, Ryggsmärtor,
Svindelfikommor, o. a. v.
Bkullo cln lidanf en aJlor annan »f nftnjd» elnlt*
domftr bör dn pröfva KUNIKO. roeh IndtllR»
till, att dn får dSn vovkljca !(IIP,IK0 och |cjt« "uA«
got nom ilrlikn^ft brV i»ljer "rxknm* detnsmwa,'
»jcri var KÄker pA, ntt du l»r S"ct«T*
KOJS?.!3XO. Denne BfUjn.i Inko |ift Apoteken,
utan blott hos lokaln a^nntor. Om (lot Icke skull*
bo ji^gou HÄilan 1 din närhet, Bd till#krlf
v'AV"\
fOt-
Mi-SOi?
I-iver
da
bota och hindra dcnn:i bc-vflrligu ft komma,
medan de äfvun motverka illn oordningar
magen, stimulera lcfvcrn «ch regulcra indi»
vorna. Älven om de endast botade
!arra for
11
Men lör all kunna hurra bra Ltelmlves
geda lungor o- cod hclsn. Kör nit l'agod
iiolsa, (»lingua vitl bakninir nf brörl
SStrenskt RÅ^mjlöl
nom tillvcrkn» nf J. G. I!oso i M.irine
Millo. Del »ii mycket efterfrågade hvete»
niiölet af min tillverkning torde icke
glömmas.
för-
oeh "General Merchandise" alltid pft lo*
ger till bilii:nFc pri«er.
FARMPRO DUKTER
uppköpen eller gfire ulbyto ma varor i
butiken, lnsiintl orders till
J. O S E
Marine Mills, Minn•
th
sorg-fullt.
'iiu-iis, förande
do uiniärkta, uitd gasbelysuinj för.-ed*
da Pullman och Wagners sofvagnar.mel
lan Minneapolis, St. Paul och Milwau
kee och Chicago dagligen, afgäende tn'ui
WinneapollK 0:50 e. in.. St. Paul 7 8U e.
in., ocli anlända Chicago 9:00 f. m.. och
st&i förbindelse med alla tåg till östern
och södern.
7:60 f. m. till Milwaukee o Ch eago,
och anlända Chicago 9:35 o. m„ och står
i förbindelse med alla tSg österut.
v
aficll
bt.I\'t il
mel­
lan Minneapolis, St. Paul ,cli Oim.ha,
via Sioux City, ocli mellan Minneapolis,
St. Paul. Kansas City, via Sioux Cily
och Council Bluffs.
mel­
lan Minneapolis, St. Paul och Tracy,och
mellan Minneapolis, St. Paul och Sioux
City.
Minneapolis, St. Paul och Sioux City.
DENNA LINIE DA NI RESA.
TA6
(rent from ail
cupsUap®, v/itli 8e!f-
the eller skrlf till T. W. TEASDALE,
Tr^o
4 I
Generftl
%i&%.(,''ts''? S j^S»* 'iF^frr^^T" ^^is^^T5,37w,Fw':t'~"==TO==j^^.st
ålfll å &
'Srf'.'
-1 v
rs
I
mel­
¥rS6TVPrA*gUrL.*NIM,LU.
y I
tfcf
u
•M $$
mJi N mm.J".
Véå
^a^v-r
Ml
fel
v#
SVENSKA BITRÄDEN FINNES.
Stor försäljning af vår-varor.
Vi up2vi«a tio* flnuste- ui caf of vur-ylivrrockar i ofittlett.
Jail nynntrhel i vflra $12 ytterrockar. Dvsna mm/t icke crMl
la» näf/onsttklt s till samma iilwntlc, qvrilltten tiv lika tnnl dr yt
terrockar, som i a ntt ra Im'iker stil jo# tiff mellan t.V\ $1H. Fl
skryta icke utan qifva eder fakta. Värt fia'1iear/einent iir miickct
fint, och vi uppvisa /lera olika, sorter än miyon bullie i Ktadett.
fflihn ef värt liavn aepart*ment, hvilket är (lättrc form un ntlrfntY*
sin, och stor Jtartfain kan öras tier. Vi inbfmta der alt in*]» kic
ra våra varor innan ni köper annorstädes
ERZ
SVENSKA* MOTII
u a s I I
fj
Stc,
Sftsom ett första klassens apothek rekommendera1* detta i land-in inn n v.ih i.li
ga Utanke. ltecepter expedieras af erfarna apntlieknre med omsorg och ino' /r as iivaii
lid som helst pfl dygnet. Alla slnt" svenska mediciner äro att tlllgtt.
Mftlareiiuger. fernissa. i'öns!terglaft in. m. ständigt pil lager, Ik'stiiliningar iriln
landsorten expe.lieras ferint ocli noggrunt.
Siirskild uppniiiricsnmliel böi- fil-1 tis vid prof. Slocklon's Hiiir '.'.uiic sfisor- varande
det erkiindt biista medel för all hindra lifhei, (alla nf, som ock att befordra harviixtpp.
JOELM BODIS
CO N11A1) tF ISCII EI!,
Säljer Koks-Slovar ocli Ranges,
Bleckvaror, Verktyg, Oljor, Borstar ocli Glas, iifven Is-Bkåp, Ice Creaih
Freezers, Gasolin-stovar, tradgärdsslangar och gritsklippningsraaskiner.alla
af bästa qvalitet och till lägsta priser, llcpareringar verkställes om
o
i
U
1
"iha'M/ 'M
%P .1$ ii $y»
11st éA i» W
rf? ii*
Det finaste tejer af Pianos, 0
soaiiens, åaslas. Läp priser. 1
kor latta. Oe! bästa af aiSting sti ESI
sikvåjg, Itoik-slp'ten, Basl-iässler.
Musikvaror alla
5 V Pf jf i!»} J»
GfiRBSTERSS.
03
W
Vm
SS# 9
'Vi* i
Mitt. e.lt'nttnta hösttagcr af
SKODON
—FÖ It
Damer, Herrar och Barn
bar nu inkommit och säljes som vanligt
till Hignta priser.
Välkommen, till dtn, nya butiken»
S. J. ELMQUIST,
229 E. 7th St., St. Paul, Minn,
5T5?"Orders frän landsorten ttnvkas och
expediera» skyndsamt och omsorgäiulit.
477 It. 7th Street, bt. Paul, Minn.,
S ii I-JA.
WINDMILLS, VÄDBtaPUMPA
Brunnar borras p\ bestulining. Cis'.c:u-*,utt:
J©rn- och trftpnmpar, rörledningar af jerii elir
Tubuiar bninnsredskaper af alla slag. 1'KUMivr
hackel8!,m{i:k'n
i^r,
..jrt) slangar peh remmar. Uppdrag trän lande! em.'1.
a Alla artiklar Wr tiljas till lägsta Jpris och
garanterar. Ökrif etlet kotalog. N/inni denna i i
BOKTRYCKARE OpH FÖRLÄGG ARB.
Bok- och Accldens-tryckning på Svenska, Engelska och
A. F. OSTEULINI, en* Mantfr*
H,
'•«(S
lisJ
h?gtiH5ar. 8allredka
i.

xml | txt