OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, June 08, 1892, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-06-08/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

cal option
local option.
local option
Milwaukee
Sentinel
S K A A E N O N S A E N E N
Gospel Witness.
Mr. IP. H. Schroeder,
Land and Emigration Agents,
Cnr. 3rd & Sibloy Sta.» ST. PA^L, MINN.
BÄSTA GROCERIES
Marine Mills, Minn.
Vära landagenter: Herr HENNING LAN
DAHL. LITTLE FALLS och Herr JAMES
NELSON. STfAPLES.
Prairie Land JÄSESS
til 1 $8.00 pr. acre mid i vtWmiiende sett lenient
med kyrkor, skolor oeli lätt marknadsför-'
bindelse.
Se till att ni flr Weymans«
Copenhagen. Akta
OR. PETERS
Peter Fahrney,
112 S. Hoyne Avenue, Chicago, I1L
The American Emigrant C%
SVERIGE, NOROE,
DAURK, FINLAND.
Drafts och Money orders.
CRAMER & CO., general Agentor,
60 Clark St., Chicago, 111.
BADGER STATE EXPRESS
(Daily) lcinnar Minneapolis 7:15 f. m., St.
Paul 7:55 f. m„ Eau Claire 11 f. in., Mid
dag serveras i Dining Car, och tåget anlän
der Milwaukee 7:55 c. in., samt till Chi
cago 0:35 o. ni.
ATLANTIC EXPRESS (Ex. Sun
day) lemnar Minneapolis 4:35 o. mM St.
Paul 5:15 e. m., Eau Claire 8:24 o. ni. och
inträlfar i Chicago 8:00 f. m., för förbin
delse med morgon tågen å Chicago & Grand
Truuk, Monou, Chicago & Alton, Illinois
Central, Wabash och andra linier.
VESTIBULE: LIMITED (Daily)
Jcmnar Minneapolis 7:25 e. m., St. Paul
b:05 e. m., Eau Claire 11 o. m., iutralTar i
Milwaukee 7:25 f. in., Chicago 9:80 f. ni.
TWIN CITY UIE
BREMEN TILL NEW YORK
SPREE, HAVEL, LAIIN, TRAVE,
SAALE, ALLER, EIDER,' EMS, WEB
RA, FULDA, ELBE, KAISER.
No. 0 Bowling Greon, New York.
STATE BANK OK MINNEAPOLIS,,Minn.
BANK OFMINNKAPOLIS,Minneapolis,Minn
JOB. M. POTTGIICSSKN,
291 E. Jacksoh St. ST. J?ATJLS.
GERMANIA BANK, MIK&
H, CLAUSSEMITS & Co..
No. 80, 5th Ave.. Chicago, I».
f^ro.sral Western Agents,
MONEY ORDERS TILL SALU.
ALLAN & CO., Gen. West'n Ag'ta,
112 U 8Al LE ST., CHICAB0, ILL.
Minneapolis, Mars 14 1892.
2614 E. 22 St., Minneapolis, Mtafe
Sov. 3d St. & 2(1 Avenue S., (Baery Bik.) Minneapolis, Minn-
MINNEAPOLIS OCH ST. PAUL.
Tillverkar "Bed Wing Brown Lime," och har till salu White
Lime, Hydraulic och Port and Cements, Hair, Stucco och
Marble Dust, Pressed och Common Brick,Fire Brick och Fire
Clay, Sewer Pipe, Drain Tile, Soapstono Finish, Mortar Co
lors, Roofing Materials, King Tinted Paint, King's Windsoj
Cement Plaster samt KOL och VED.
SWEDISH AMERICAN BANK,
Hornet af Washington oclt list Avenue Minneapolis, f^inn.
A N S O N & E Z O U I S
1427 Washington Avenue South, Minneapolis, Minn.
Carl F, Hanson, 317 lain St,, Worcester, fes.
F. G. WHITING,
Manager West. Dept.
131 Randolph St., Chicago.
VozLi' och Money Orders till sain.

10
NYKTERHETS-AFDELNING,
Nyheter, smÄrre artiklar, afpassade för
denna afdelning af tidningen, mottagas med
tacksamhet och torde ben3got siindas till
Rov. L. G. ALHEN, under adress New Lon
don, Minn.
Nykterhetssaken i Missis
sippi.
Nykterhetssaken i Mississippi bar
gjort stora framsteg under dess
Ett afgörande skäl emot
tredje partiet
lo­
lag. Den nu församlade
legislatureu är äfven afgjordt inne
för nykterhetsreform och har redan
vidtagit vissa åtgärder i syfte att
genom lag ytterligare inskränka och
begränsa rusdryckstrafiken. Oak
tadt legislatures medlemmar icke
voro valda med särskild hänsyn till
främjande af nykterhetsreform eller
under någon agitation i den rigtnin
gen, synes det vara en mera beslut
sam och verksam majoritet i favör
af en sträng lagstiftning gent emot
likörtrafiken, än inom någon föregå
ende legislatur. Detta vittnar om
en stadig och sund utveckling af det
moraliska medvetandet bland all
mänheten rörande detta ämne. Re
presentanterna komma direkt från
folket utan nägon påtryckning ge
nom-någon ovanlig uppskakniug af
några eldiga nykterhetstal under
valkampanjen, och måste deras håll
ning derför betraktas såsom ett sant
uttryck af den allmänna folkopinio
nen inom staten. De hafva icke ta
git något steg tillbaka. Framåtskri
dandet har varit jemnt och oafbru
tet. De tänkande, läsande, bedjan
de kristna reformvännerna hafva
lugn och stillhet inplantat de grund
satser som utgöra drifkraften i den
na verksamhet och som höja krafven
på en kraftigare och mera verksam
lagstiftning mot likörtrafiken.
Detta blir ännu tydligare när vi
veta, att det icke finnes en enda
tredje parti-prohibitionist i någon
dera af delning af legislaturen. Un
der det de fasthålla sina gamla par
tiförbindelser lyssna de till de rop
och kraf på reform som komma från
alla partier och trosbekännelser och
som derför äro starkare än ett enda
partis röst. Stämningen i Missis*
sippi Ur sådan, att ganska få valmän
skulle vilja understödja en kandidat
förbunden till en bestämd anti-nyk
terhetsplattform. Icke mindre än
41 af statens 74 counties åtnjuta al
laredan förmånerna af krogförbud
under
Den närvarande legislaturen har
så amenderat den förra
lagen, att den nu är den strängaste
lag i sitt slag som någonstädes fin*
nes.
Sådana resultat borde förmå alla
ärliga nykterhetsvänner att stanna
och öfverväga, om icke det bästa
som kunde göras vore att gifva det
tredje partiet på båten och egna me
ra tid och kraft på verkligt nykter
hetsarbete. Dot är väl möjligt att
vi dcrigonom icke blefve så berykta
de såsom kandidater för höga embe
ten eller finge tillfälle att öfva oss
uti politisk parlamentarism, stoj och
applåder, men frukterna af vår verk
samhet skulle blifva både sundare
och varaktigare. De som inbilla sig
att allt ondt kan och skall botas ge
nom nya partier och partiagitation
bedraga sig grufiigen, ty sedlig kraft
är hvad som behöfves för frambrin
gande af verklig reform, och i stället
för att föröka denna, förspillcs och
skingras den, när man hufvudsakli
gen litar sig till politisk spekulation
och agitation såsom drifkraft.
det
SKAFFARENB läsare veta, att det
tredje partiets förkämpar söka i tal
och skrift inpregla hos allmänheten
den läran, att ett särskildt förbuds
parti är nödvändigt både för att ge
nomdrifva antagandet af förbudsla
gar och tillämpandet af de samma.
För att vederlägga denna lära kunde
vi naturligtvis hänvisa till Iowa,
Kansas och Maine, vilkas ta ter haft
prohibition en följd af år och den
sistnämda hade infört denna reform
långt innan prohibitionspartiet sett
dagen. Men vi hafva ett exempel
på näi'mare håll, som är om möjligt
ännu mera afgörande i denna fråga.
Vi mena Norra och Södra Dakota.
,Ifaämnda stater har, såsom alla
veta, förbudslagen införts och vid*
magthållits utan något särskildt
prohibitionsparti. I N. Dakota har
nämda parti ej haft någon organisa
tion förr än helt nyligen, om vi ens
kunna betrakta den tillstymmelse,
som finnes dertill, som en verklig
partiorganisation. I S. Da. gör par
tiet sjelft ännu icke anspråk på att
hafva någon organisation.. Och lik
väl är det snart två år sedan stats
prohibition infördes och tillämp
ningslagarne äro antagna och tilläm
pas med eftertryck af det herskande
republikanska partiet. Att så är
förhållandet våga de mest radikale
tredje partimän icke förneka.
Hvad hafva de då för skäl för sin
fortsättning af agitationen för bil
dande af ett prohibitionsparti? Ja,
den som det visste. Nog inse alla
förnuftiga tänkinde mennislcor, att
partiet kommer för sent för att hjel
pa dessa stater till prohibition. Ja,
de se irtera än det de se klart, att
det tredje partiets uppträdande lätt
kan omintetgöra förbudslagen. En
sådan sorglig möjlighet kan blifva
verklighet, om det förmår draga
många nog ifrån det republikanska
partiet till att gifva demokraterna
öfvervigten. Vi kunna vara förvis
sade om att demokraterna och hela
kroganhanget skola förstå att göra
sig till godo hvarje splittring bland
nykterhetsvännerna.
Vi borde nästan kunna vänta, att
alla som önska få behålla den närva
rande förbudslagen, skulle enhällig
sluta sig omkring det partiets ba
nör, hvarpå står inristadfc^ ''Prohibi
tion'men
tyvärr skria så många
vilseledande röster till höger och
venster, att det är fara för att som
lige lättledde valmän skola låta leda
sig från det verkliga målet, som
första rummet bör vara att hålla till
sammans för att kunna skydda den
reform de redan genomfört, och der
näst att taga ett eller flera steg
till reformatorisk riktning. Det
parti, med hvars hjelp denna stora
reform genomdrifvits, skall äfven
förmå att gifva folket andra väl be
höfiiga reformer.
En allmän förbannelse.
Det är ett anmärkningsvärdt och
betecknande sakförhållande, att rus
drycksförbannelsen är erkänd såsom
en af de hufvudsakligaste faktorer,
som åstadkommit de tvenne största
missförhållanden som väcker den ci
viliserade verldens häpnad och fasa
och ett tredje, en förveckling som
hotade att inveckla tvenne kristna
nationer i ett krig med dess gräslig
heter och blodsutgjutelser. Vi syf
ta på hungersnöden i Ryssland, elän
det och förnedringen bland de inföd
de i Afrika samt tvisten med Chile!
Vid ett möte, som New York
Worlds
korrespondent haft med grefve Tol
stoi, den ryske filantropen, nämner
han särskildt dryckenskapen såsom
en af de tvenne orsaker till den när
varande nöden. De tvenne andra
orsakerna äro oförsigtighet och
hopplöshet.
Den ryske korrespondenten till
New York
Times
och andra, som haf­
va undersökt de af hungersnöden
hemsökta distrikten, intyga det sam
ma. Den förskräckliga vodka, Ryss
lands mest brukade rusdryck, är or
saken till en stor del af allt det elän
de och jämmer som der råder. Och
hvad rusdryckerna uträtta bland
Afrikas infödingar känner hela verl
den. Det är en skamlig historia. Vi
afsky med rätta de arabiska slaf
handlarnes grymheter och omensk
liga förfarande vid bedrifvandet af
deras trafik med de olyckliga neg
rerna, men det kan ifrågasättas, om
icke de rusdrycker som exporterats
af kristna nationer och till en stor
del från vårt eget land, icke under
de senare åren hafva varit en lika
stor förbannelse för dessa hedniska
folk som arabernas menniskohandel.
Slafveri har måhända hemsökt ett
mycket större antal menniskor, men
det är ändock icke ett ondt som an
griper blodet och menniskans lifs
merg. Rusdryckerna äro en förban
nelse icke blott för dem som dricka i
dag, utan deras dödliga verkningar
sträcka sina förlamande armar till
kommande slägten. Vi kunna un
dertrycka slafveriet med magt, men
bajonetter och kanoner kunna icke
utdrifva rusdrycksgiftet, som vi haf
va ingjutit uti den afrikanske nei
gerns ådror. Och hvad beträffar
tvisten med Chile, så erkännes det
allmänt att slagsmålet i Valparaiso
som orsakade alla dessa svårigheter,
härleddes till en del om icke förnäm
ligast från några druckne amerikan
ska sjömäns oväsen.
Och så är det allt omkring. Hvart
inan än vänder sig för att söka för
bättra och rätta missförhållanden
vare sig inom det sociala, politiska
eller industriella området, så finna
vi rusdrycksförbaunelsen såsom ett
af de svåraste hindren. Det samma
gäller äfven i moraliskt och kyrkligt
hänseende. Må Gud sär^da oss lijelp
genom en rik andeutgjutelse öfver
sin församling och dermed öfver verl
den!
Dryckenskap och död.
Att starka drycker i alla dess oli
ka former utöfva ett högst förderf
ligt inflytande på menniskans helsa
och lifskrafter, torde ganska få haf
va djerfheten förneka. De förorsaka
ett stort antal dödsfall hvarje år ge
nom uppväckande af trätor och slags
mål, olyckshändelser, mord och sjelf
mord.
Indirekt förorsakar dryckenska
pen hundra tusental menniskors död
med hvarje år. Den alstrar många
svåra Jsjukdomar. Den försvagar
hvarje lifsorgan i mennislcokroppen
och förslappar hvarje nerv. Starka
drycker inflamora magen, störa nju
rarnes verksamhet, göra lefvern hård
och trög, försvaga lijertat och för
gifta blodet. Jemte det att de för
orsaka många svära sjukdomar, för
svaga de hela systemet och utsätta
sina offer för akuta sjukdomar som
eljes skulle kunna botas.
Men det är icke endast den rent*
hjelplöse drinkaren, som förkortar
sitt lif genom starka drycker. Nej,
dessa drycker afskära mångens lif,
som aldrig hunnit utbilda sig till en
verkligen inbiten drinkare. Skickli
ge läkare påstå att, oak ad den man
som tar sig ett rus allt ibland visser
ligen skadar sitt lif och sin helsa
jemte sin ära och anseende, så är
det så kallade måttliga och jemna
bruket af rusdrycker ännu mycket
skadligare, ty kroppen får emellan
rusen tillsägelse att delvis reparera
skadan och han genomsyras derför
icke till den grad af giftet som den
jemne drinkaren, öldrickaren är
aldrig helsosam, om hans yttre än
synes vittna om bara helsa. Han
faller ett lätt offer för sjukdomar och
lefver sällan länge! Och för öfrigt
är måttlighetssuparen alltid utsatt
för den förfärliga faran att blifva en
drinkare. Ingen blir en drinkare på
en gång. Visserligen blifva icke
alla inåttlighetssupare hjelplösa och
ruinerade drinkare, men hvarje
drinkare har en gång varit en inått
lighetssupare. Detta ovedersägliga
sakförhållande borde förmå alla tän
kande och allvarliga menniskor att
helt afhålla sig ifrån bruket af rus
drycker, på det de må undgå denna
förfärliga möjlighet att blifva förlo
rade drinkare.
Häpnadsväckande statistik.
"Hör du gosse, som står främst i
klassen: Huru mycket betala vi så
som en nation för likörer?"
"$900,000,000."
"Stig fram till den svarta taflan,
min gosse. Tag först tumstoéken
och mät denna silfverdollar. Hur
tjock är den?"
"Nära en åttondels tum."
"Välan, min gosse huru manga
kan du lägga i en tum?"
"Emellan åtta och nio."
"Välan nära nio låt oss då säga
jemt nio. Hura många tum skulle
det taga att stappla upp dessa $900,
000,000?"
100,000,000 tum."
Huru många fot skulle
blifva?"
"8,333,333 fot."
"Huru många rods blir det?"
"505,050 rods."
"Huru många mil är det?"
"1,578 mil."
"Mil af hvad?"
"1,578 mil af silfverdollars, la^
på hvarandra, tätt sammanpackade
skulle vår nations likörräkning bil
da. Detta är rusdrycksräkningen
för blott ett år."
Framstående prohibition ister i
Wisconsin hafva uttalat sig för för
ening med andra reformpartier, och
att om detta kunde ske '/Prohibi
tion" skulle utlemnas, väl icke saken
men namnet. Hvartill detta skulle
tjena är svårt att inse, om icke för
att locka några af dem att rösta för
deras reform som äro särskildt för
törnade på prohibitionspartiet. För
vår del anse vi att ett sådant steg
icke skulle lända partiet till heder.
Blygas de icke för partiet, dess
grundsatser och verksamhetssätt,
så behöfva de ej blygas för namnet.
För prohibition stillägg hafva icke
mindre än 1,750,000 medborgare ka
stat sin valsedel. Räknas härtill
alla de, som röstat för leeal option
och som skulle rösta för statsprohi
bition om de hade tillfälle, så skulle
antalet kanske tredubblas och såle
des utgöra 5,250,000. Om vi antaga
att prohibitionspartiet i år kunde
bringa sitt röstantal upp till en mil
lion, hvilket som bekant är deras
mål och som de arbeta sä hårdt för
att uppnå, så är detta ändå icke en
femtedel af den styrka, som vi kun
de hafva, om vi hade förstånd nog
att allmänt omfatta den opartiska
grundsatsen.
det
?da
Alliansen i Kandiyohi co., Minn.,
som höll sitt konvent den 24 maj, ut
talade sig för att gifva folket tillfäl
le att rösta öfver ett förbudstillägg
till statens konstitution. Detta var
förståndigt och rätt.
Guds församling borde vara en
mot likörtrafiken anryckande här,
och hvarje församlingsmedlem en af
svuren fiende till förtärande af alko
hol i alla dess former församlingen
borde vara en asyl och kur för drin
kare.
Irlands största förbannelse är rus
dryckstrafiken och dryckenskapen.
Statistiken visar, att detta fattiga
land under förlidet år utbetalte $10,
000,000 mera för rusdrycker än för
jordarrende. Om irländarne arbeta
de och agiterade hälften så mycket
emot krogen och dryckenskapen som
emot engelska regeringen, så kunde
de spara millioner på imlliouer dol
lars och få helsa, välbefinnande och
lycka i proportion på köpet.
skryter öfver
nykterheten i den af "lager bier"
genomsyrade staden och framdrager
åtskilliga siffror från polisrapporter
na för att bevisa sitt påstående. 'Nä
stan hvad som helst kan bevisas med
polisrapporter, om nemligen polis
befälet är tillräckligt medgörligt.
Smtinel
uraktlåter emellertid att
nämna, att 3,940 eller mer än 70 pro
cent af alla arresteringar, som sked
de i Milwaukee under förlidet år,
skedde för dryckenskap och oor
dentligt uppförande. Detta är en
större procent än sådana städer som
New York, Chicago, St. Louis och
ett dussin andra för krogelände och
dryckenskap beryktade städer, som
vi kunde namngifva, Hunna upp
visa.
Gilbertsville,
Iowa, skrifver :Jag begagnade St. Jacobs
Oil mot föviamning och reumatism och
blef fullkomligt botad. För briiun- och
krosskador är det ett förträffligt medel.
Jag har det alltid till hands inoift min
miljs
fa­
EN FÖRMÖGENHET,
Kom tirfves af få, är rent blod, iiitt från
ärftlig smitta.' Katarr, lungsot,
SJcroflcr
och mfinga andra sjukdomar, som äro med
födda i blodet, kunna med framg&ng botas,
om endast ett kraftigt läkemedel använ
des. Den bä&t kända oeji öfver allt pröf
vade medicinen för dessa sjukdomar är
Ayer's Sarsaparilla,
flera, hundra dollars genom att begagna
Ayer's Sarsaparilla och uppmanar på det
ifrigasto alla, som lida at' lamhet eller
reumatiska smärtor, att försöka-, densam
ma. Jag är öfvertygad om att det skall
hela den för beständigt, liksom det helat
mig." Mrs. Joseph Wood, West Pitts
burgh, N. Y.
Dr.
J.W.
AYER'S
KARTOR i och BESKRTKX) NG Att såväl
öfver RTIXTGT .TERN VXGSLAND som
FRITT REG IIKINGKLAND och JNDIAN^
ltEKERVAT.lOJSfER sundas fritt. lJilli/sv
ste liindsi kuro- och koloiiistbiljctler med
NORTHERN I'ACIFIO banan ti ll alla plat
ser i MINNESOTA. DAKOTA. MONTANA,
IDAHO. WASHINGTON, OREGON och
CALIFORNIA säljas pä våra kontor.
A. EL J9SNS0N & CO.,
Hurra för
Men för att kunna hurra bra behöfves
goda lungor och god helsa. För att få god
helsa, begagna vid bakning af bröd
Svenskt Rågmjöl
som tillverkas af J. G. Rose i Marine
Mills. Det sll mycket efterfrågade hvete*
mjölet af min tillverkning torde Icke för»
gJömnlas.
och "Generiil Merchandise" alltid pä la*
ger till billigaste priser.
FARMPRODUKTER
uppköpes eller göres utbyte varor I
butiken. Insänd orders till
J. G. ROSE,
WEYKflAKS
iöpMfiams 'Shhs i:
iit* dou bästa, den är fullkomligt
mogen innan den utlemnas till i i
konsumenter. Svart snus, lik
som starkt vin behöfver tid för i
att mobila. Rå snus liksom grön
frugt är farlig och bör undvikas.
8
Shields, frän Smithville,Tenn^
skrifver: "Jag betraktar Ayfer's Sarsapa
rilla sftsom den bästa blodrenande medicin
af alla och .känner till många underbara
kurer, som åstadkommits genom dess be
gagnande."
"Under Liähga fir var ja^1 oduglig till
allt arbete i följd af
SJcroflcr,
i K I k k
Tillverkas af Dr. J. C. Ayer &Uo., Lowell,
Mass. Säljes hosalla upotekare. Pris
SI .00 sex flaskor, §5.00.
Botar andra,skall ock bota dig»
JUNI
ett sauimatsatt,
concentreradt extrakt af Honduras sai^a
parilla och andra kraftigt verkande lake
medel.
•'Jag anser mig hafva
S A A
ocii all lät
karebehandling tjenade till intet. Till sis
blef jag uppmanad att försöka Ayfer's Sar
saparilla. Jag gjorde sit, och
IFTER ATT HAFVA BEGAGNAT
ett dussin flaskor, blef. jag fullkomligt
äterstäld. Jag väger nu 230 pund ochtror
nu fullt och fast på nyttan och fram gän
gen af Ayer's Sarsaparilla."—James Petsy,
Mine Boss, BreckenridgeCoalCo. (Limited,)
Victoria, Ky.
"Min syster-dotter, Sarah A. Lose©, be
svärades under mänga år af en skrofulös
vätska i blodet. För omkring 18 månatior
sedan började lion begagna Ayer's Sarsa
parilla, och blef efter att hafva begagnat
tre flaskor fullständigt kurerad.":—E.
Caffall, P. M., Losee, Utah.
Land.
ifr hvad laudsSkaro nu frftga efter, dä skol
land och spelculantland i Minnesota ouB
östra Dakota kosta frän J15.00 till $10.00 pjj.
acre, och andA'ligger det ol'ta längst 1'rån sta
tion. JcrnVii^sland ilr detbi
lligaste, allden^
stund kompanierna strlifva mera efter att
få landet uppsettladfc än att fil In några dol/
lars mera från lan cl köparen. Af sam
ma skäl
kunna vilkorfn lämpas efter köparens råd*
och lägenhet.. Mau kan il mm kupa företa,
klassuns Skogland för $0.00 til) $8.00 pr.i
Qlrr\rro-
acre 1
sjelfva hjertataf
OKOgS" OCn staten Minnesota, ide
Änaclnnrl för sin fruktbara jord
nngsidna. mån och hälsosamma
klimat bekanta Counticrna MORRISON,
TODD och OTTER TAIL, mellan studorna
LITTLE FALLS. STAPLES och FERGUS
FALLS. Godt ängsland i samma distrikt
sul.jcs för $3.00 till högre prisor.
Ku är rätta tiden.
Land i vestern bli ver aldrig billigare utan
stiver 1 pris ör för sir. 11 varje striilsam ar
betare, som liar en sparadstyfver tillölVcrs.
borde derföre resa ut och viifja sig ett stycke
land nu genast, medan tillfiillo jrifvos att
fnr.-ikalTa si* fc) acres godt land mita stallon
mot $50 ko
»t a :t eller nihuiro. I)e följimdo
afbc1aliiinya,ii o kan man sicalfa si™- fitln
landet, om tn:i n sätter sM arbete till.och om
nå^rr», la ftr liar inan bAdo uppodlat och be-i
tal t. en larm. som fferettprodl och säkert lel'
vehröd och är värd en liten förmiifrenhet.
y
Wcytnans Köpon&amns
Snus Ur beredd af den bästa to
bak som odlas, den är i alla afse
enden garanterad. Ett pounds
krus med obrutet digill rekom
menderas. o
ev
för efter-
härmningår och blandad snus.
1892.
FRI LUSTRESA
TILL VÄRLDSEXPOSITIONEN
erbjudes alla som sälja v fl ni svenska böcker
ar. Endast en tfftng edert lif. Upplysnin
gar fritt. Adressera: WAVKBLY PUBLISH
ING Co., Chicago, 111.
är ett af nutidens bästa läkemedel.
Det drifver sjukdomsfröna ut ur krop
pen, medför god aptit och styrkande
sömn och sätter alla organer i ful!,
komligt arbetsdugligt skick.
Medicinen är sammansatt af 38olifcabe*
etåndsdelar, viisertvligen frun växtriket,
i och den har varit känd oqh brukad i öfver
hundra fir. Den användes med stor fram
gång i do flesta af de i det dagliga lifvet
förekommando sjukdomsfall, samt i sjuk
domar som hafva sin härledning i dåligt
blod, såsom:
Förstoppning, Hufvudvärk, Lefveriidande,
Gallfeber, Gulsot, Reumatism, Gikt, Vatten*
sot, Dyspepsi, Dålig matsmältning, Förkyl
ning, 'Rosen, Finnar, Frossa och Feber,
Körtelsjuka, Skorf, Skabb, Rtask, Ringormar,
Bölder, Utslag, Kräftariade utväxier, Värlc
och sSr, Smärtor i bensystemet, Afmagring,
Fruntimmerssjukdomar, Kraftlöshet, Bronchi
lis, Njurlidande, Messlingsn, Ryggsmärtor,
Svindelåkommor, 0. s. v.
Skulle da lida af en eller annan af nämda ejnk.
domar bör du pröfva KUfilKO, man BO Sndtllgen
till, att du filr dt'D verkliga KURIKO och Icke "nå
got som Jirliltasd bra" eller "ackurut detsamrtia,'
won var Bälier pä, att du fAr 2r. i'etoiva
XiWKBlSLO. Denne Giiljos icke apoteken,
utan blott hos lokala a^entei-. Oiu dot icke skullo
bo nägoa sMan i din närhet, sil tlilski if
di US9
Cnskar rekommendera sig 1 allmänhetens
liögkomst d& nugon önskar ett instrument
af deras välkända tillverkning. Många
förbättringar i ton och utseende.
och
till olika men billigaste priser.
Efterfrägningar besvarad genast.
J. PETERSON, Manapr,
C, 6. TfiULtfi, Treasurer,
MOLfXMlS,
Ii
knn »m» i, i i
IKSIM.
18G3 Affär etablerad 1833.
fyEXLAB och mLJEII£1&

Hapten Ii. E. JEANBON, Agent»
Adressera alla bref till
P. O. BOX 1040,
New York, N.
POSTÅIJGARE
'Wisconsin,' 'Wyom ng,' 'Nevada,1
Genomgående biljetter till och från
THE NORTH-WESTERW LINE
C., St. P., M. & O..Ry. erbjuder nu»
mera nya och bättie tåg med större bo«
qvilmllgheter för resande, som bosöka
verldsutstiiHningsstaden:
v
Detta tSg med sina luxuriösa Parlor vag
nar bereder resande tillfälle att vid dags
ljus under hela resan beskåda dot natur
sköna panorama af den vackraste trakt af
Wisconsin oc inträlfar i Chicago tidigt nog
för att komma i förbindelse med flera tåg
till östern och Södern iin andra linier.
Dessa tåg liafvaTalats sofvagnar och
Br.ffet servering Lunch serveras hvilken
tid som helst.
För biljetter och beställning af öofv.ign
med North-Wostern linicn liänvände man
sig till
159 East Third Street, St. Paul.
13 Nicollot HouseBl'k, Min'polis.
332 Hotel St.Louxs Block, Duluth.
vandeEle
m%
en 10 procent
sänfGS
p?nÅn!^an"f
Pu
mmm.
BREMER LINIEH.
Passagerare frän Sverige och Norge
befordras frlln
Nord- Tyska Lloyds vul kända,
snabbgående ångare.
M-TpkaLt®!ftls
ftngare äro:
WiLEIELM, ir.
Af 8,500 och 7,000 tons drägtigbet saml
af
4,000 och 10,000 hästkrafter:
Biljettpriserna äro:
Frftn Göteborg, Malmö, Chriptiania, KB*
penhariin, Clirlstiansand, Stavanger, Ber*
gen, och EsbjerJ till New Tork 21.00
Från Stockholm till New York.. .24.00
Frftn New York till nägon ai of
vannämda platser S27.00
Frän New York till Stockholm. ..$27.00
Passagerare ip«d Bremer Linicn undvika
den obehagliga ich osäkra resan små
Sngare JVordsjön.
OELKICHS&CO.,
AGENTER,
Salilgaard & Hobe,,
ALLAN
LIMS!
Tllili OCII FEÅX
•SVERIGE,-NORGE,.
Danmark
Såsom det appliceras genom D:r Sandens Elek
triska Bälten, botar utan mediciner Reumatism,
Njur ocb Lefverlidanden, Nervös Svaghet, För
stoppning, Könssjukdomar. Denna bild visa!
Finland?
©Hor
till
lägsta priser. §/n direkta ruter.
STATE L1NIEN
till och från
YORK.
Bältet sAsom det användes mot svaghet 1 Ryg*
gon, Nerv och Iljornutmattning etc. I smärt*
samma och försvårade fall af Rheumutism I
skuldrorna och armar ne användes samma apparal
emellan skulderbladen.
"Vi behöfva ej påpeka någonting till för»
man för dessa bälten, ty de och det arbote d|
utföra talar för sig sjelf eller rättare sagdt,
personer, som användt dem, tala för dem.
D:r A. T. Sanden.
Dear Sir: Jag vill härmed gifva mitt omdöme om edra bälten son
jag vttrit i tillfälle att anskaffa för flera personer i min omgifning, hvilici
alla gifva D:r SUndens bälten de bästa vitsord och så långt som jag hat
förstått, hafva de haft en särskildt god verkan på alla I flesta fall
naturligtvis kunna de icke bota alla slags sjukdomar. Det första bältd
som jag uttog var för en ung dam, 6om var alldeles nedbruten af reuma
tisk värk, men efter att hafva begagnat D:r Sandens elektriska bälte en
tid blef återstäld, så att hon kunde arbeta. Vidare kan jag framställa
andra sex personer på denna plats som begagnar dem och alla säga, atc
D:r Sandens Elektriska bälten hafva gifvit dem full valuta för deras
penningar och vidare säga, att de äro särskildt värda att rekommendera»
C. E. LARSOU,
åFlll©!
-Från den 1 maj till den 1 augusti skola vi göra
reduktion från vara listpriser till hvil*
S köpare, som uppgifver namnet på den tidning deri han
sag var annons.
Jritt för undersökning. Pamfletter på svenska Språken
i11"'lntygoch fl^lständiga underrättelser erhålles fritt
hesole eller sändes portofritt vid mottagandet af 4 cents i frimärken.
TEOS SÄlIBEIf €$0„
KONTOR I
Inbetaldt kapiial, $250,000.00. Reservfond, $70,000.00.
O. N. OSTROM, President. C. S. HULBERT, Vice President. N. O. WERNER,
Kassör. A. E. KEMPE, Biträdande Kassör.
Drifver allmän bankrörelse. Betalar den högsta ränta pä depositioner. Vexlax
köpas och säljas pft alla städer i Europa till lägsta kurs. Ångbåtsbiljetter pä alla
linier säljas till och Mn Europa.
SKRÄDDERIETABLISSBIiJiIJ T,
Det största svenska skiiidderl-ctablissement i staden. Välkomna till vär
nya lokal: 1427 Washington Avenue Sonth. Vi hafva eniöttagit ett nytt lager af ny*
och moderna tyger. Vi garanteva att kunna tillfredsställa alla våra kunder, såväl i
afseeudc pft godt arbeto som i priser. Gören oss ott Leaök.
"ENDAST 60 CENTS FÖR ALLT."
SängbuUcn intichällantio Sveriges och Norpres hasta, Natio-
låren C. i\ HANSON och prislista, ulla sfugs musikaliér älit
för midttst 00 conts portofritt.
Dragspel stort och tint, la,eror frän ?-1.50 till SI2.00.
VI K» violer med allt tillbehör, med fin polerad löda. frfln
*4.25 och &».'•>:, till hfigi-e priser. Viird dubbelt. Fina tiuitarrer
fiå i_f(i.OO till $20 CO. Garanteras bästa fabrikat i landet.
Kö^Kontant måste medfölja hvarje beställning, x*
5 procent rabatt till de som ulkiippa denna annons, eller
nämna denna tidning' n!ir beställning- insändes.
När Ni sänder efter Edra vän-»
nerbör Ni ihågkommaattden
GAMLA TILLFÖBLITLIGA
6UNARB LINIEH
Saabb-Express Postångare
(ETABLERAD 1840.)
liar en hel flotta af flytande palats: "ETRTT
R1A." "U5IIil{IA,"'',AUliANIA" och '-SER
VIAsejdande hvarje Lördag- från Liver
pool och New York och under den bråda sä
songen extra seglingr livarannan vepka. äf
ven som veokliga turer via Boston, bildande
den
ötörsta,snabbaste och präktigaste
ångbåtslinie i verlden.
Donna liniens karakter, historia och all
miinna anseende for SNABBHET, BEQVXM
LltjIIET OCII bAKERIIET (i det den aldrig
förlorat en passagerare under sin 52-ärlga
tfljvaro) behöfver ingen belysning.
c-rÄV*ALaJ&x-2m,?\c*
nMon
annan FÖR­
STA KLASSEN PASSAUERAHELINIE.
Yftra S I ÄTLIGA POSTÅNGARE förvlintag
ej att tulla i prlaniodskepp.Kom föra kreatur
ut och naKsageraro pil återvägen.
Skandinaviska pussnjreraro förses med
MAT. LOGIS OCH ttFVERFLYTTNTNG AP
RESGODS I ENGLAND UTAN AFGIFT.
Agenter önskas.
BNfMSy L9HSEIU.
rtifönta Staternas cch Kungflina
LTÅULKHAD idCG.
CMKI LAK—
A&EBJKA OCH SKANDINAVIEN.
Största,snabbaste o. mest eleganta *ngarn
i
'II? N
FF0RG5'
vorldou.
f^raaniRta skidor
CCH FINLAND
an olio fl lin livukou com htlst ieriiv 'i .»Hetation 1
FÖFlEiiTA STATERNA OCH CAMADÄ.
Agostcr alla störro sMder i Förenta Staterna.
Oon"
W^torD ACOBL
33 bonthClarlt Street, C'faitugo, ill,

xml | txt