OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, June 08, 1892, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-06-08/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

I N N E A O I S
Från Ulinois-konferensen.... $1,201.51
Minnesota- .... 1,554.53
,,.#Iowa- ,, 58(5,44
,, New York ,, .... 225.91
,, Kansas- .,, 188.25
Nebraska- .... 23.19
,, Pacific- ,, .... 76.20
,, missionsfältet i Florida. 214.84
två förs. i Minn. till Los
Från Ulinois-konferensen $ 793.40
,, Minnesota- ,, ...... 818.(18
,, Iowa- 28itf0K
New York- 74.61
,, Kansas- ,, 58.25
Nebraska- ,, '78.70
,, Missionsfören. i Kristi
anstad, Sverigo 12,00
Aug. Coll 50,00
Dr. August Koenigs Hamburg
Drops
Dr. Carl J. RlngncU,
S K A A E N O N S A E N E N 8 U N I 1 8 9 2
HANDELSPKISER.
ST. PAUL.
HVETE: No. lhard 5 .63
1 Northern.. .80
2 .79
MAJS:, 2 ,[email protected] .47
RÅG: 2J .72® .73
HAFRE:" 2blaudad.... .31((ö .32
2 hvit [email protected] .34
KORN: 2 [email protected] ,55
3 40((ö .46
MJÖL: "patents" pr. bbl. 4.'20 (i 4.50
HVETE No. 1 hard
1 Northern...
,6Ö@ 4.00
.50(a) 3.00
.50(2) 3.00
,000/) 3.75
,[email protected] 4.45
.50(d) 5.35
.17
[email protected] .25
.14
MINNEAPOLIS.
HVETE No. 1 hard..
1 Northern...
Dairy Salt in 3-lb bags lc
3-lb cans California Apricots lic
1-pint bottles Grape Catsup, (fine goods 8c
Crosse & Black well's Pickles, pr bottle. 27c
Dunbar Shuarp, pr caw .20c
2-lb cans Extra Sugar Corn 10c
3-lb cans Tomatoes 8c
Pure Cider Vinegar (45 grain) pr gal. .22c
33 bars Laundry Soap $1.00
Huckin's Sandwich potted ham,pf can. 10c
Ginger Ale, per doz 90c
Best Tapioca, pr lb 7c
Golden Dates, pr lb 5c
Snider Tomatoe soup, pr can 25c
White Clover Comb Iioney, pr comb.
12c
Macaroni, 1 lb papers 10c
A fancy patent flour, pr. sack» $2.20
Good Rio Coffee, pr lb 20c
Fancy Golden Rio,pr lb 25c
Superb Mocha & Java, pr lb. 88c
Regular 50c tea for 85c
Regular 40c tea for 25c
Regular 35c tea for 22c
1 lb pkgs soda for 5c
Mustard sardines, pr can 8c
Pearl Bailey, pr lb 4c
7th och Cedar Sts.,
St. PAUL, MINN.
Cor. Third & SibleySts., ST.PAUL,MNN.
200 Wash. Ave.S., MINNEAPOLIS. MINN.
505 W. Superior St., DULUTH. MINN.
924 Sims St. E., St, Paul, Minn.
Seventh och Broadway,
ST. PAUL. MINN.
A. E. JOHNSON & CO.,
näjnde stat, general-agent
G. A. WAHLQUIST,
2125 W. 4th Street,
DULUTH, MINN.
Waverly Pub. Co., Chicago, 111.
Ingrain Tapeter, i alla fSrger ,8o.
sr. Mattor, Draperler, Porslin, Ga
solins Stovar ocli Ranges.
en ill tro tnii (riln jernviitfen,
acres i Cottonwood County för
15 till IB dollars pr. acre, det
bii*ta pmirieinnd i verlden.
173 E. 3rd St., St. Paul, Minn.
Merchants Hotel byggnaden.
fccli-ifva cn AIISTftST i 1'varjo »tnd ellor bv, der »Vfnak»
'mn i I o ISiniu^. ocli vi (fifvn libornla
Cane Seat Dining stolar,
samma stil, 75 cents.
En solid Oak Extension
Table, 8 fot, $4.20.
FURNITURE AND CARPET CO.,
Swift, Lao. qui Parle ocli 1$!#
Stone Counties 10 till \'i dol.
pr. acre. Detta ilr utmärkt prairie land.
acres 1 Wilkin County, 2 mil frftn
OUU

T*
&
fr
0-:
*$':• fp
.i
U A N E
Danmark. Dan den 21 maj aflidne
danske utrikesministern baron Rosen
örn Lehn begrafdes förliden torsdag-. I
den stora processionen märktes konun
gen af Danmark, ryske czaren, konun
gen af Grekland, prinsen af Wales och
andra medlemmar af den kungliga fa
miljen.
Storbritannien.. Don långvariga
strejken bland Durhams kolarbetaro
slutade i onsdags. Arbetarne upptogo
arbetet under 10 procents nedsättning i
arbetslönen, som strejken var anlagd
att förhindra. Strejken började den 12
mars, då nästan alla grufarbetare i
England nedlade arbotet för att fram
kalla en sådan fctigning i kolpriserna,
att grufegarne icke skulle hafva någon
förevändning att nedsätta lönerna.
Sockerkungen Czarnikou i London har
med sin familj afresttill Amerikajhvar
est han har i sockerindustrien nedlagt
stora kapital.
Indien. I vissa delar af norra Iudi
en gå stora massor af folket öfver till
kristendomen. Under förra året döp
tes ungefär 19,000 personer, öfver 40,
män och qvinnor hafva uttalat sin ön
ekan att blifva upptagna i den kristna
kyrkan. Samtidigt hafva skolorna blif
vit betydligt utvidgade. Da döpta hö
ra för det mesta till den lägre klassen
af folket.—Sedan den 7 maj hafva 2,450
personer aflidit i kolera i Sarinagur i
Kaschmirdalen. Samtlige der bosatte
europeer hafva lemnat staden.
Frankrike. I deputerade kamma
rens möte förliden onsdag föreslog Sou
beyran en interpellation .med hänsyn
till silfverfrågan. Rörande den-af För
enta Staterna utstälda inbjudningen
till Frankrike att deltaga i en interna
tionel konferens sade finansministern
Rouvier, att franska regeringen ämnar
mottaga inbjudningen, men förbehåller
sig frihet att handla efter godtfinnande
både nu och framdeles. Förenta Sta
ternas minister till Frankriko, T. Jef
ferson Coolidgo, anlände den 5 dennes
till Paris, vid jerÅvägsstationen motta
gen af legationsstaben och ett antal
framstående amerikaner.
Ryssland. Den bekante skriftstäl
laren grefve Leo Tolstoi ligger för dö
den i Petersburg, utan hopp att kunna
tillfriskna.—En folkräkning skall i år
företagas i hela ryska riket, hvarför 3
mill, rubel blifvit anslagna. Denna åt
gärd är af stor vigt för skatternas rätt
färdiga fördelning. Hnru stor ryska
rikets befolkning är, kan man icke en
gång till närmelsevis bestämma. Man
äi van till att i rundt. tal anslå den till
100 millioner, men detta tal är synbar
ligen för litet, då rikets område på se
nare tiden betydligt utvidgats.—Rege
ringens spanmålskommissioii har den
5 juni beslutat att upphäfva förbudet
mot införsel af hafre, korn och hvete.
Belgien. Revisionsfrågan har varit
före i senaten. Majoriteten fattade
dervid det beslut att upptaga till be
handling ytterligare fyra grundlagspa
ragrafer utom de elfva som deputerade
kammaren beslutit göra till' föremål för
revisionen. De fyra ifrågavarande pa
ragraferna vill senaten ha ändrade i så
dan rigtning, att minoritetens repre
senterande blir tryggadt ett yrkan
de som deputerade kammaren förkastat
att senatorerna erhålla, arfvodo och
att don nu gällande bestämmelsen om
8-årig valperiod för senatorerna ändras,
liksom äfven den, som förbjuder sena
ten att taga initiativ i finansiella lag
frågor.
Tyskland. Stora ansträngningar gö
ras för att åstadkomma ett modus viven
di mellan Tyskland och Ryssland. Ryss
land skall förklarat sig villigt att ned
sätta sina tullar på.tyska fabrikat, om
Tyskland vill förbinda sig att icke an
gripa Frankrike och gifva Ryssland
fria händer i Bulgarien. Ryssland ön
skar uppehålla freden för att läka de
sår, som hungersnöden förorsakat och
ordna sina finanser.—En internationel
konstutställning öppnados den 1 juni i
Mynchen under stora högtidligheter i
närvaro af ett stort antal furstliga per
soner. Konstnärer från Europas samt
lige kulturländer äro genom sina verk
Representerade pä utställningen, äfven
så Amerika och J^ipan. Hela »staden
företer en festlig prägel.
Österrike-Ungarn. En förfärlig
grufolycka inträffade den 1 juni i den
bekanta Biskenberg silfvergrufvan i
närheten af Przibram. Eld uppkom i
de timmerstockar, som uppbära taket i
grufvan, och snai't sJ od det inre af gruf
van i ljus låga. Arbetarne blefvo af
skurna från all räddning, så att toan
befarade att många menniskalif gått
förlorade. Ungefär 500 man arbetade
i grufvan då olyckan timade, men det
lyckades alla sä när som 40 att rädda
lifvet. Ert dol af de omkomne äro fun
na, och många hårdt sårade äro upp
tagna ur grufvan. Efter stora ansträng
ningar lyckades man slutligen att släc
ka elden, men man fruktar att taket i
grufvan skall nedstörta. Räddningsar
betet fortgick med ifver, men stund
tals nödgades man afbryta detsamma,
på grund af de qväfvande gaser, som
uppfylde grufvan."
Holland. Ett lagförslag om arbets
kamrar för behandling af arbetarnes
och arbetsgifvarnes gemensamma in-'
tressen har nyligen sett dagen i Hol
land. Motionären är riksdagsman Pijt
tersen, ledamot af holländska andra
kammaren. Han föreslår, att arbets
kamrarne få till uppgift att insamla allt
nödigt materiel för arbetsfrågans be
handling, att tillhandagä regeringen
samt läns- och kommunalmyndigheter
na ined upplysningar i ämnet äfvensorfT
att inför dessa myndigheter framlägga
förslag rörande de industriella och ar
betsförhållandena. Tvister mellan ar
betare och arbstsgifvare skola dessa
kamrar söka bilägga eller i bästa fall
förebygga. Hvarje arbetskammaro skall
bestå af minst tre arbotsgifvare och tre
arbetare. För valbarhet fcfrdras att ha*
fylt 25 är, ega medborgerligt förtroen
de, samt i fråga om arbetarna, att ha
tillhört arbetskammarens område samt
arbetat i 3ainma yrke under de två se
naste åran. För valrätt är enda vilko
rot att ha fylt 23 år (myndighetsåldern
i Holland). Qvinnor eg» bäde valrätt
cch valbarhet till arbatskamrårna.
k
i i a-"'-'
v-
V/S
i iW
Förbättrad väg. Countystyrelsen
har anslagit $5,000 för vägbyggnad till
Minnetonkasjön.
Många alum ner. De gradueran
des antal vid 6tatsunrvorsitetet6 samt
lige afdelningar var i år 180. Stude
randen Andrew Nelson har erhållit ett
^stipendium på $250.
Såsom ett läkemedel för brutet
äktenskapslöfte har advokaten John
W. Conlow blifvit af jury ålagd att till
miss Nellie Brown utbetala $p,500.
Jemt $10,000 äskades, men juryn ansåg
att ornkring hälften kunde vara nog.
En fabrik för tillverkandot af per
lemokiiLppar skall flyttas hit från North
St. Paul. M. Segel baum är den som
står i spetsen för företaget. Man talar
äfven.om attt bilda ett aktiebolag för
att drifva denna fabrikation i större
skala»
Sommaren är inne och turistsä
songen vid Lake Minnetönka har tagit
sin början. Man väntar sig i år en lif
lig rörelse vid denna vackra sjö. Staten
Minnesota eger äfven andra natursköna
sjöar såsom Chisago och de talrika sjö
arne i Alexandriatrakten.
Lärarekåren vid stadens publika
skolor för nästkommande skolår består
af 575 personer. Det ligger stor vigt
vid att välja lärare för desSa skolor. Vi
kunna nemligen icke gerna tänka oss
en.barnaläraro, hvilken icko å lärjun
garne utöfvar inflytande till det bättre
eller sämre.
Mjölproduktionen under förra
veckan steg till 198700 tunnor emot
149,89P näst föregående vecka och 128,
230 för motsvarande tid förlidet år. Di
rekt exporterades förliden vecKa 54,
980 tunnor mjöl mot 77,350 under näst
föregående vecka. Efterfrågan var ej
sät-deles liflig.
Ångrad dårskap. Mr. Krumholz
af 84 års åldcrvsamt Johanna Krumholz
af 6L års ålder uttogo i torsdags gifter
mals-license. Historien förmäler att
det aldriga paret efter många års sam
manlefnad för någon orsaks skull bö
gärt och erhållit skilsmessa, men nu
sent omsider kommit till insigt om sin
dårskap,' och blcf resultatet ett nytt
äktenskapligt förbund.
Högsta domstolen versus krö
garne. Åtta krögare, hvilka på grund
af brott mot sabbatslagen blifvit dömde
till straffarbete samt dertill förklarats
förlustige sina tillståndsbevis, hade
vädjat tiil statens högsta domstol.
Till krögarnes stora förödmjukel
se har emellertid .högsta domstolen
stadfäst underrättens dom. Det finnes
uppenbarligen icke någon klass, som är
sa halsstarrig som krogligan. Krögar
ne böja sig icke gerna för lagens arm.
Prohibitionskonventet. Prolii
bitionisterna hafva under den senast
flydda veckan afhållit sitt statskonvent
härstädes. En platform antogs, hvari
de förnämsta plankorna utgjordes af
förbud mot'rusdryckstraiiken samt in
förandet af qvinnorösträtt. Kandida
terna för de respektiva statsembetena
äro: W. J. Dean, guvernör Ole Kron,
vice guvernör P. B. Ramer, auditor
B. N. Evans, statskassör H. H. Aaker,
statssekreterare Robert Taylor, state
advokat. En kampanjfond på $2,465
subskriberades.
Storslagen konsert. Convention
hall blef sä att säga invigd i måndags
väll med en konsert. Chauncy Depew
uppträdde som talare .och en kör på
cirka 1,200 röster presterade sång. Mc
Kinley var närvarande men han kunde
ej förmås att uppträda och hålla tal.
IVIan beräknar att 10,000 menniskor
voro tillstädos för att se och höra dessa
bsryktado män samt lyssna till den
storslagna sången cch musiken. "Second
Regiment band" under prof. Nelsons
skickliga ledning presterade utmärkt
musik.
En svår olyckshändelse timade i
lördags, hvarvid mrs. IL II. Tongan
från Rio, Wis., blef dödad och en miss
Hanson illa skadad. Personerna ifråga
hade just anländt till staden med mor
gontåget med Granite Falls som destina
tionsort samt företogo medan do vän
tade pä det afgäende tåget en körtur.
När de hado hlmnit till hörnet af Grant
och Stevens ave's, så skenade hästarne
och bogge qvinnorna sökte rädda sig
genom att hoppa ur åkdonet. Detta
försök gick dock sä il.'a att mrs. Tongan
slog ihjel sig på stället och miss Han
son afbröt sin ena arm. En mrs, Lamp
son och ett barn, som belunio sig i säll
skapet, stannade qvar samt blefvo
oskadde, ty hästarne blefvo strax fast
tagne. Körkarlen, en James Carlin,
klandras för sitt till vägagående.
Staden! högtidsskrud. Det mé
ranämda republikanska nationaikon
ventet är nu en verklighet. Redan
förliden vecka anlände förtrupper till
de talrika gästerna och vid den tiden,
som tidningen går i press, är staden
formligen intagen utaf främlingar. Sta
den har uppbjudit sin bästa förmåga i
att göra heder ät företaget. En den
präktigaste hörsal har bliivit inrättad
i den välkända utställning jbyggnadon
och hela staden är dekorerad. Inga
omkostnader ha sparats för att göra
allt så tilltalande och beqvämt som
penningar och amerikansk företagsam
het kunna åstadkomma. Redan från
början skönjes tydligt att stadens drif
tiga borgare gjorde en god affär, närde
med tillhjelp af grannstaden lyckades
förmå det republikanska konventet att
hålla sitt konvent härstädes. Ganska
många utaf vårt lands mest inflytelse
rike män komma härigenom i tillfälle,
ja, rent af nödgas att komma hit och se
denna Nordvostarns drottning och dess
präktiga granne St. Paul. Under den
na viatelso skola säkerligen många be
gagna sig af tillfället att aflägga ett be
sök vid Superiorsjön och taga derva
rande blomstrande städer i skärskådan
de. Mycket penningar dragas hit och
sättes i omlopp, och äfven har man ut
sigt att dessa besök kunna komma att
betydligt gagna fabriksrörelsen, där
igenom nemligen att n^in får se Nord
vesterns ofantliga resm^sor och forde'a.'
för allehanda fabriksanläggningar. Kan
sålunda konventet gagna äfven den fat
tige arbetaren genom att nya tillfällen
till förtjenpt möjligen öppnas, sä skola
vi gUWjsa
issSi
Chauncy M. Depew, en af landets
främste talare, höll i lördagsqväll en
föreläsning i det svenska missionshu
et. Talaren karaktäriserade Englands
tidningspress på följande sätt: "De
engelska tidningarno, ofantligt stora
som de äro, innehålla aldrig mer än
femtio rader amerikanska nyheter, och
dessa femtio rader utgöras först af
marknadsunderrättelser, vidare röra
de sig om förödando öfversvämningar
och slutligen om gräsliga mord. En
gelsmannen får derför genom dessa tid
ningar den föreställningen att Ameri
ka är ett land,beryktad för sin handel,
öfversvämningar och mord". Hvad: ta
laren här yttrade om Englands press
gäller nog den europeiska pressen i
allmänhet. Åhörarskaran uppskatta
des till 2,500. Föreläsningen var an
ordnad af stadens pressklubb och gjor
de denna organisation härpå en vinst
af cirka $2,000.
Sammandrag af missionskas
sans för Ag,ustana-syno
den räkenskaper.
Inkomster:
Angelos 21.90
Kassabrist 1,729.23
Summa $5,822.00
Utgifter:
Kassabrist från föreg. år $2,758.59
Till pastor E. Iledcen $ 395.77
emigr'antmis. A. B. Lilja 60S.33
hr. C. Schuch 224.(i(i
,, pastor G. O. Qustafson... 492.60
,, pastor C. G. Norman 150.00
,, pastor M. U. Norberg ... 100.00
,, Pacific-koferensen 750.00
,, Synodens pres. resor till
vestkusten'. 7.60
kyrlcobyg. i Los Angelos. 21.91
,, kollekter som äro inf. i
kollektl. o. erk. under
anslag fr. Ill.-konf. .. 94.60
,, skuld till past. A.A.Svärd 100.00
,, ränta 110.00
,, cirkulär och porto 7.94
Skulden har minskats under året
med $1,048.48.
De särskilda konferenserna stå i
skuld till missionskassan följande sum
mor, räknadt från synodalmötet 1890:
Illinois-konferonsen $ 2,782.54
Minnesota- ,, 3,177.25
Iowa- ,, 609.34
New York- ,, 658.00
Kansas- ,, 150.00
Nebraska- ,, 242.50
Utah-missionen:
Inkomster:
Kassabrist $2,303.87
Summa $4,427.99
Den Hasselquistska fonden.
Behållning från föregående år $274.01
Ränta.... 13.70
Frän Chisago City, Minn 27'20
Kingsburg, Cal 3.65
San Francisco 6.00
Eksjö,* Minn "6.50
Kassören i N. Y. konf.... 2.38
Opheim, III 18.50
Iowa-konferensens kassör 4.02
Atwator, Minn 167.00
Götaholm 19,00
Kansas Lake 5.50
General managern för
Summa.' $597.46
Vördsamt,
J. Magny.
är ett utmärkt medel mot dfMig
matlust. Pris 50c flaskan.
Svensk läka­
re och kirurg. Kontor i hörnet af Wash,
och Cedar Avenues, (Simonsons Block.)
Kontorstinimar: 9—11 f. ni. 2—4 och 7
—8 e. m. Telefon: Kontoret, 1270—%.
Telefon: Bostad: 1197—2. Minneapolis.
Förenade norska lutherska kyr
kan i mertka
häller sitt ärliga inöte
den 15—23 juni i Dawson, Minn. St. Louis
jernväg, är den enda bana, som leder till
denna stad. Köp biljett till St. Paul eller
Minneapolis och begär af agenten qvitto
jemte ett certiflkat, hvilket, underskrifvet
af mötets sekreterare, berättigar eder äter
resini till St. Paul eller Minneapolis för en
tredjedel af det vanliga priset. Minnea
polis & St. Louis Ry säl)er äfven "round
trip tickets" till li för hela resan. Biljet
terna säljas den 18 tili och mjd den 17
juni. Il varje person som besöker mötet
bör följa denna instruktion, pä det ej nft,
gra misstag må she. C. M. Pjia-Tt.
Garanterad bot mot La Grippe.
Vi tiliäta vår annonserade apotekare att
sälja till er Dr. King's New Discovery för
lungsot, förkylning och hosta, på detta
vilkor. Om ni lider af LaGrippe, och be
gagnar detta medel enligt föreskrift, och
verkligen försöker det, fcan ni återlemna
flaskan och Sterfå edra penningar om
ni finna att den ej 8r någon nytta. VI
gifva detta erbjudande, på grund af den
stora framgång pr. King's New Discovery
hade under sista säsongens epedimi. Har
ej hört något fall då det misslyckats. För
sök det. Profflaskor fritt på J. P. Allen's
apotek K, V. hörnet stf7tU och Jackson
Det varma vådrert har
Slutligen kommit.
Den bästa årstiden att behand
la kronisk katarr.
Det ilr ett faktum att
FRÖ:
Summa $5,822.00
Summa $4,427.99
Utgifter:
Kassabrist fr. föreg. år $2,078.43
Till pastor E. Hedoen 500.00
,, pastor J. A. Krantz 168.75
,, pastor F. A. Linder 436.28
,, pastor A. P. Martin 667.00
,, missionär A. Westlund.. 252.35
,, kyrkobygget i Santaquin 300.00
,, dito frän Ill.-konf 15.00
,, privata gåfvor till inissio
närerna 9.00
,, porto 1.18
många menniskor
blifvit botade för kronisk katarr genom att
taga in af lJ3-ru-na under (len kalla årsti
den, men det kan icke förnekas att den
kalla, fuktiga och ostadiga våren har för
dröjt många kurer och i somliga fall lielt
och hållet hindrat den. Men efter många
ovanliga hinder har slutligen sommaren
iuträdt, och nu är bästa tiden för alla ka
tarrpatienter att börja en systematisk be
handling. Den största svårigheten vid
behandling af kronisk katarr är den, att
patienten derunder är mottaglig för för
kylning och sålunda fördröjer en kur. Un
der denna årstid är denna svårighet un
danröjd, och ingen enda borde försumma
detta tillfälle att blifva botad. Det säkra
ste sättet att börja behandlingen åf kronisk
katarr att taga en matsked lull af Pe-ru-na
före hvarje måltid och före liggdags. Den
na dosis bör så småningom ökas, så att
patienten inom en månad tager två mat
skeder fulla till hvarje dosis, och bör pa
tienten då genom bref underrätta Dr.
Hartman, Columbus, Ohio, om framgån
gen af kuren, och skall han dä gifva vida
re råd för behandlingen.
Hvarje patient borde hafva en kopia af
'•The Family Physician No. 2," en pam
flett på 32 sidor, gifvando cn fullständig
beskrifning på orsakerna, symptomerna
och botandet af kronisk katarr., Sändes
fritt till hvilken adress som helst..
lin
timolej
klöfver
timo(ej....'
vildt

ULL
Summa $7,619.63.
4
"straight" 3 70(ö 4.20
rågmjöl [email protected] 4.50
majsmjöl pr. ton... [email protected]'23.00
"bran" "... lo.00
"groundfeed"pr.t. 15 [email protected]
[email protected] .91
1.21
4.00
[email protected]
[email protected]Ö.00
1P($ .20
13.
8
POTATIS:
KREATUR:
oxar, goda pr. 100 lb.
"feeders, "pr 100 lb,
kor, pr. 100 lb
kalfvar, pr. 100 lb.
svin, pr. 100 lb—
får, pr. 100 lb
otvättad
tvättad
ÄGG:
OST:
[email protected] .11
a
.83%
82K
[email protected] .80
DULLTI1.
.83
.81
.70
(Endast 2 cans häraf kunna utsökas af
hvarje köpare.)
(Endast under innevarande vecka.)
Apollinaris Water, per doz $2.25
New Raisins, pr lb 7c
Om tjenllgt väder inträffar,
tro vi oss kunna erbjud» våra
kunder ny Sparris till lc pr
bun dt under elutet af inneva
rande vecka.
Vår prislista
upptar allt, som fordras af
ett välförsedt 'GroceryStore.'
Vi sända den till alla, som in
sända sin adress.
YERXA 6R0S&G0.,
"Right Priced Grocers,"
PRISLISTA.
Det är ett afgjordt faktum
att vi sälja våra varor myc
ket billigare än någon annan.
Hvad som gör detta möjligt
för oss är att vi betala kon
tant för våra varor. Några
andra affärshus påstå äfven
att de betala kontant, men
vid efterforskningar skall ni
finna att de icke diskontera
sina räkningar såsom vi gö
ra. Detta sätt är en stor vinst
i en vidsträckt affär och n^
kan lätt inse fördelen af att
köpa hos oss.
FÄRSKT SMÖR
121-2 (ill 15c pr II).
Vi äro ensamt agenter för det
smör, som tillverkas på J. J. Hills
farm, och det är det bästa smör,
eom finnes liar i landet. Kom ocli
få en jar innan det tager slut.
Vi hafva en^stor mängd affina
smultron. Vi tälja dem 3 qvarfc för
25 cent.
Vi hafva nederlag på Kafle och
Te. Köp detta af oss.
Kom äfven ihåg att vi hafva ga
ranteradt Snow Flake Baking Pow
der. Det är det bästa och renaste i
marknaden.
Gen oral Pusionyer AcjanU,
FÖR SJUKA
iir Massage vftr tids eikåndt biista boteme
del för hälsans återställande. Underteck
nad behandlar reumatisk värk, knäsjnkdo
niar, bleksot, blodbrist, bröststygn, hjort
fel, krampanfall, lamhet, ledstyfhet, mag
sjukdomar, nervsvaghet, underlivslidande,
ändtarmens utfallande samt barn fi)r, s.
k. engelska sjukan. Alll samvetsgrant
och med största deltagande. Mottagnings
tid: 6—8 e. m. Besök eller tillskrif
SV. GERTZEN,
GIT TILLFÄLLE.
De, som vid lnlräifiimli! U)W i|[, önska
betrygga sina et luiieirtnado, kunna genom
medicinska]) i SCANDINAVIAN MUTU
AL AID ASSOCIATION i Galesburg.Jll.,
förskaffa sig oänula förmftn. Denna skan
dinaviska ömsesidiga hjeipföreiiing, som
numera i liknar öfver 8.000 medlemmar, har
under sin hl taiiriga verksamhet betalt lilla 1
lidna medlemmars efterlämnade öi'. $400,
OOOocli har dessutom en grundfond A$li5,000
hvilken alltjemt tillökes och mod det sam
nia g/Jr henne för framtiden stark och tryg
gad. Derlore just med nftseendehärpftsom
ock med kännedom om hennes ledande
miins duglighet oeli redan så mänga akt
ningsvärda medlemmar, blirkostnaden för
ett rnedlemokaps uppehällande i denna för
ening under ären en i sitt »lag den billigaste.
För vidare upplysning om medlemskap el
ler agentur för verksamhet i löreningens
intresse fl, enskildta platser lnonr staten
Minnesota, vänder mr.n s?g
y
E
GROCERY CO.,
dikekt
till
SKANDINAVIEN
Thingvalla Linien,
FrftiiHt. i'Hul.fciouuiuircxlviirsioii. I'mu N. Y.
14doJuni, Thingvalli, ISdeJnnl.
Man bör anmiUa sig i tid fiir sjlt erhålla
plats. Mftnga hafva redan anlccknut sig.
GLÖM ICKE att
VART MOTTO:
Om varorna som
köpn3 af OKS ickc äro
sädann »om vi utlof
va dem vara, vilja
vi godtgöra alla
med
ättmätiga anmärk-
ningar. tt
5'fÖftfl
till
hennes, för»
Den svenska upplagan af
SPURGEON..
Ku utförlig skildring at vär tids störste
predikant, hans lif och verksamhet. lUk
ligt Illustrerad. Agenter önskas öfverallt.
FEILUSTRESA
TILL VÉRLOSEXPdSITIONEN
erbjudes ulla som säl.jsi v ii ni kvciis|- u bör: kor
1 ftr. Kndiisl en frhnif I edert, li f. Upplysnin
gar fritt. Adressera WAVJfcllU.V 1'UUUtill
ma Co., Chicago, 111,
WM
11
är just livad den gör, som köper sina varor hoa oss, livilket följande
skall visa:
TT
-ja1-' ..c-——.. I f'
ijrj
..
r:ifef -'i*v fri8 K Bifil
v*'
:'W!
'il
Då nu rätta tiden är inne för uppsättande af nya tapeter, efter
gamle genom våi renoveringen blifvit obrukbara, önska vi framhålla
priser, hvilka äro gällande under innevarande vecka:
Köks-och badrums Tapeter, pr rulle
Vackra Chamber Tapeter, alja färger,
Bättre Guld Tapeter, pr rulle 8c,
vi kan spara in penningar med
edra uppköp af
aeres vid Turl le Liikc, Hnrron
lUUll w*'»15*lu" ''"N"
aul
jjodl. skoglund, lie I ii get rundt omkring il
vnekni liskrika sjöar. Muplen betaltes för
ra vintern pr. cord der pil platsen.
Pris (i till 7 dol lurs pr. acre. Liitia betul
liliiKsvilkor.
acres Renville, Chippewa,
lil(:clu,nr'1Kotill
K"dt prls. Skrif
ei'ter niirmare.underrättelser.
acres 8 mil frftn (it. I'aul och Min
neapolis* till dot billiga priset af
$2'j.U0 pr. acre.
Den soin ön
skaren skofffann
ocli vill. tngaden
1».1 Homestead kan l'ft upplysning af mig
hvarcHt sftdant land finneH 180 mil lrän St.
r.iul ieli niira Intill banan.
till och frftn gamla landet.
Det linnes ingen agon 1 SL.
Paul, Minneapolis eller hela
Nordvestcrn, som kan sillja billigare än
jag. Det skall betala sig för biljettköpare
att besöka mig innan nilgot köp göres pft,
annat siälle.
H, ......unuM,
Skandinaviska Land & Emig, Kontoret
K
mad tTn^ilom.
Kr ny i »o k ji.l
inno
hAllnudo
attt
ruttndo, fiin»»
fiJa:ido rich lärorika '/fvi.-r ämnen |.isiktfnllt
lllnttrnrud r.n.'d 17H liulsidus tu'-ktjin^ar :«f Oueiavo Dori'.
Mtiutcrli^t fki'iivnn uf eii af du mml omtycktu liirfflttare.
Il/Hrjb fitniili .in
a duuuit Ijuk.fr Uin aUljiM- tl(
MJ E
1
•.
Vi
n v 11 k r, 1)i, (.:!! ri-dun liurjat, liafwiL frirtjenat i.iycktt
I'unajiir. .skrit in.tniil i»'ti fiir«!ikia Kr om aeunl.nr. Vi
ut vn d- fi lliitiiipliiMH-J li Sren'Un "''i
IJaiihk Norska R)[ir3 [1 'fk i Ainerlka. Skrif till (i.
af iiL'danji.lii'ii.1.! whlth.C-.ii ntldrsMor, imtn iir Kr :.Uru
V.
W. Zleglcr & Co.
U
U Ji'u ki Sir., bl. iuuii, Uu.
1200 ftoreB.
Största I vestern.
Viirdo fu lin
viirlc Ujter.
Vi I100,000.00.an
svarltfft. 11
Ktii.pruvinluii
onslca oelilönevlIUur
A E N E
För vftrl ofiinl lijra iipplng* af i norden v.'fxta
frukt ocli jii'.vlninisl.riicl, tu•=.k if. etc. Krfn
ronliel ick'nödviinrll^. VpckliK' betaliiinjr.
rn.silnd uniniilan tillika med l-oforen
«er fiif erliäUanuc uf upplysningar oni vil
kor, o. ». v.
JowellNursery Co», LakeCity, Minn.
SIDE BOARDS!
Af denna artikel hafva vi
större lager än någon. En
utmärkt vacker Solid Oak
Sideboard, med slipadt gla
18x24,"^ fir
$12.50.
Del största,
mest utsökta ocli välsortera
de lager af MÖBLER hit
tills förevisadt här i staden
och till de mest låg* priser*
Besök oss och blif
öfvertygad.
pr
Vackra Guld Tapeter, pr rulle 5c.
det da
vår»
rulle 4o.
att hos
oss
419 och 421 Jackson Street, St. Paul, Minn,,
Sd/Trakten betalas för varor som siindas inom 100 mil. Butiken hålles
öppen måndags och lördags aftnar. Skrif för katalog.
gör»
AVER'S
SARSAPARlLLft
StSr främst bland alla blodrenande medl^
ciner. Denna ställning harden tillvunnit
8ig, genom sina odisputabla förtjenster,,
hvilka konstaterats »flväl af alla ansedda
liikare som ock af tusenden, som med fram*
gftng pröfvat dess vllrde B&som lilkemedelj
Ingen annan medicin kan med sädaaverkM'
O A
Sk ro fler,
svulster, fräknar, reumatism,)
katarr och andra blodsjukdomar.
"Det finnes Intet tvlfvel om att lck«i
Ayer's Sarsaparllla öfverträffar alla andrAl
blodrenare. Om Icke detta vore falleU
skulle efterfrågan deraf 1 likhet med sity
mftnga andra blodrenande mediciner län*
ge^edan hafva minskats, I stället för attnrn
vara i sliindigt tilltagando."
Ij.
Nio»
kerson, Druggist, 75 Chelsea St., Charles^1
town, Mass.
"För tvfl år sedan plftgades Japr af aalti
reumatism. Det sträckte sig öfver hela)
kroppen, och allt, hvad doktorerna gjorda,
för 111ig. var utan pflföljd. Slutligen tor,
j'ig fyra buteljer af Ayer's Sarsaparllla och
blef fullkomligt kurerad. Jag kan upp-.
rigtigt rekommendera det säsom ett uU
niiirkt blodrenande läkemedel." J. S»|
Hurt, Upper Keswick, New Brunswick.
"Min syster plägades af ett svärt fall iM)
SKEOFLER.
Vllr doktor rekommenderade Ayer's Sarsa»
parilla såsom det bästa medel han känd*
till för blodets renande. Vi gftfvo henna
af denna medicin, och resultatet blef etl
fullständigt Återställande till helsan."
Win. O. Jenkins, Doweese, Neb.
"Sftsom gosse besvärades jag af en blod»
sjukdom, hvilken yttrade sig uti sär pA bö
nen. Ayer's Sarsaparllla blef ordlneradf,
jag tog ett antal buteljer ocli blef botad.
Jag liar sedan don tiden aldrig haft ett
återfall af det onda." J. C, Thompson,
Lowell, Mass.
"Jag blef kurcrad för skrofler genom att
begagna Ayer's Sarsaparllla." John O.
Berry, Deerfield, Mo.
Ayer'sSarsaparilla,
Tillverkas af Dr. J. C. Ayer &Co., Lowell,
Mass. Siiljes hosalla apotekare. Pris
$1.00 sex buteljer, 85.00.
Botar andra,skall ock bota dig:.

xml | txt