OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, October 12, 1892, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-10-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

188 E.7-5
ST. PAUL.
MINN.
WALTERSTORFF
HASKELL MFG. CO.,
Commander Wrought Steel Ranges,
Hotel lioilerh, Steam and Carving
Tattles, Coffee Urns, etc. etc.
208, 210,212 E. 7th St., St. Paul.
MONUMENT
John Peterson & Co.,
866 E. 71b Stu St. Paul, Minn.
JSofte:^
F^eser^
LEATHER.
A. L. ALNESS, President.
J. A. RWENSO.V, Casliier.
OF WEST SUPERIOR OCH DULUTH.
W EDHOLM, EGARE.
Alla
slags
Millinery för Hösten!!
175 EAST SEVENTH STREET, ST. PAUL, MINN.
Authorized Capital $40,000.00. Paid up Capital $25,000 00.
Undivided profits $1,000.30.
MINNESOTA SAYINGS BANK,
THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK,
A. E. JOHNSON, ANDREW E. JOHNHON, OLAF O. SEARLE, A. H. LINDEKE,
F. S. CHK1STENSEN, ALF. BRADLEY, MAURICE LYONS, JOHN G.
ELMQU1ST, A. L. ALNESS, CHAS. L. JOHNSTON, J. A. SWENHON.
DULUTH, MINN.,
503 WEST SUPERIOR STREET.
ED. C. JOHNSON. JOHN A. DAHL. C. O. EASTLUND.
J. Q. KLMQUIST, vice president
J. 13. JENSEN, Asn't. Cashier.
MALTESE CHgMlCAL COv St. Paul, Miruk

C-
i-4
VM
SVERIGE.
Stockholm. Medaljer. K. m:t har
tiiMelat klockaren,organisten .och folk
ekoleliirareii i Vätö församling R. L.
Blanck satint kantorn och follcskolelil
i'areti i Blädiinge församling I. John
sopöned?fcljen i silfver af åttonde storle
ketrm«d inskriften "För medborgerlig
förtjenst" att i högblått band med guia
kaoie^i bidras å bröstet..
Från fröken Maria Charlot­
ta Sjögrens sterbhus har Nyabarnsjuk
huset i
Stockholm, fått emottaga 5,000
kr. Äfven till Stookholms stadsmis
sions barnhem har samma gifvarinna
donerat ett kapital af 3,000 kr. samt till
Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för
sjuka barn 5,000 kr.
jCeteii termometer, hvilken hittills va
riténväldig endast i den vetenskapliga
verlden samt i Sverige, skall nu enligt
befallning från preussiska regeringen,
öfverallt i skolor, bad, sjukhus o. s. v.
i Preussen användas i stall'et för den
hittills i Tyskland mest brukliga Réau
murs 80-gradiga termometer.
Baskthandladt Härom dagen* blef
en häst, förspänd en stegkärra och till
hörig kolhandlaren P. A. Höglund, af
någon anledning skrämd utanför nr. 21
Tegnérgatan och rusade i vild sken
nämda gata framåt emot Stora Badstu
gaiff Med all säkerhet skulle någon
olyGka till följd af den starka trafiken
vid nämda gators korsning ha inträffat,
icke en derstädes posterande polis
konstapel, nr.*186 Hallqvist, med be
römvärd raskhet och sinnesnärvaro ru
sat fram och med ett kraftigt tag i
betslet hejdat det vilda djurets fram
fart.
VarpipgfSr QV&isfca ftfomän. I anled
ning af ett från beskickningen i Kon
stantinopel gjordt meddelande derom
att, på grund af kolerans förekomst på
kusterna vid Svarta hafvet, flertalet
fartyg passera Konstantinopel under
karantänsflagg utan beröring med land
samt att till följd deraf dit ankomman
de sjömän för närvarande sällan eller
aldrig derstädes finna hyra, har kom
merskollegium ansett sig böra varna
svenska sjömän från att tillsvidare låta
mönstra sig för resa endast till Kon
stantinopel.
Olyckshändelse. Den 16 sept. inträf
fade på Hägerstalnnd i närheten af
Stockholm én beklaglig olyckshändel
se. Egaren af godset, brukspatron
Heyman, som var ute på egorna, satte
sig för ett ögonblick på en förspänd
hästräfsa, hvarvid hästen af någon an
ledning blef skrämd och satte i fullt
sken öfver åkrar och diken. Heyman
föll ned framför räfsan och drogs med,
hvarvid de skarpa stålspetsarne svårt
sargade honom, särskildt i hufvudet.
Tillkallade läkare gifva hopp om hans
vederfående.
iEtt enastående undervisningsämne fö
rekommer i år vid Svenska missions
förbundets skola i Stockholm i det att
der 6 timmar i veckan läses fioti-språ
két med de för Kongomissionen be
stämda missionseleverna. Nämdaspråk,
som talas af flere millioner menniskor
vid nedre Kongö, är till sin byggnad
helt och hållet olikt de s. k. moderna
språken. Det erinrar snarare i vissa
fåll om något af de forna österländska
språken t. ex. hebreiskan. Lärare i
detta språk är missionär J. W. Håkans
son, som i två år vistats i Kongo.Gram
matik, lexikon och läseböcker, de enda
och första i sitt slag, äro utgifna af den
svenske missionären Nils Westlind.
Förbud mot införsel af lump. Genom
särskilda kungörelser förordnades dels
den 11 juli att lump till vidare må till
riket införas endast från Norge och
Danmark, dels ock den 5 aug. att be
gagnade gång- och sängkläder samt
dermed jemförliga varor och effekter,
för så vidt de icke medföras af resande
eller fartygsbesättning för eget bruk,
tills vidare må till riket införas endast
frän ofvannämda länder. K.- m:t har
nu uppå framställning af medicinalsty
relsen förordnat att jemväl från Norge
och Danmark inföarel af ofvannämda
varor och effekter tills vidare skall
vara förbjuden, derest icke, hvad angår
begagnade säng- och gångkläder samt
dermed jemförliga varor och effekter,
desamma medföras af resande eller far
tygsbesättning för eget bruk.
Hyllning. Till chefen för Stock
holms vattenledning, öfveringeniör A.
O. Alrutz, som härom dagen fylde 50 år
och som i mer än 25 år varit i stadens
tjenst, öfverlemnades med anledning
deraf en genom subskription bland kam
rater åstadkommen större, särdeles
smakfull silfverpokal, utförd af firman
Gustaf Möllenborg härstädes. Pokalen,
till hvilken arkitekten A. Lindegren
uppgjort ritning i götisk stil, är arbe
tad i rikt förgylda, drifna ornament på
hvit botten. Dess midtparli är inde
ladt i tre fält, hvaraf två upptagas af
vyer: den ena vattenreservoaren i Va
nadislunden, den andra nya vatterfver
ket vid Eriksdal. Det tredje fältet har
följande inskription: "Vid fylda fem
tio lefnadsår till minne af mångårigt
kamratskap 15 september 1892." Kring
pokalens öfverkant löper följande in
skription- Till Axel Otto Alrutz från
kamrater.
En högtidlig jordfästning egde härom
dagen rum i Johannes' kyrka, då stof
tet af prof. och ledamoten af Svenska
akademien Anders Andersson vigdes
till den sista hvilan. För att bjuda den
hänsofne ett sista tack och farväl hade,
förutom anför vandter, infunnit sig med
lemmar af Svenska akademien. Karo
linska institutets lärarekår,Svenska lä
karesällskapet jemte många andra ur
deu hädangångnes stora krets af vän
ner. Bland de många vackra kransar,
som höljde kistan, märktes en från
Svenska akademien och en från Karo
linska institutet. Den högtidliga lik
begängelseakten, som inleddes med af
sjungandet af ps. 452 v. 1, förrättades
af kyrkoherden i Östermalms försam
ling dr. Lagerström, hvilken med an
slutning till skriftens ord: "Vi beröm
ma oss af hoppet, som vi ha till den
härlighet, Gud gifva skall", höll en
kortare religiös betraktelse. Griftta
laren öfvergick derefter till att tala om
den aflidnes lifsgerning och erinrade
om det stora, svårfylda tomrum, denne
"'"gSTHii
[Bllifnfci
lemnar efter sig såsöm vetenskapsman,
läkare och skald." Till sist uttalade
själasörjaren några varma tröstens ord
till de sörjande anhöriga. Sedan sjelf
va jordfästningen derefter ritualenligt
förrättats, afsjöngs ps. 452 v. 2, hvarpå
en manskör, bestående af medicine stu
derande, uppstämde "Integer vitse"
och "Stilla sku^öK'.^'" Den .^lsägtidllga
a k e n v a é O ö ö
des ut till kyrköjf|r4ön ^\t^h^toyllas.
Arboga. Olyck-shutuMxe, Vid Ar
boga mekaniska in träffade d.
16 sept. den olycksft&ntlelsen,' a'u,' då
en större- gjutpjes skulle flyttas, denna
föll öfver jernsvarfvåren Larsson, som
skadades så illa att han afled på sjuk
huset.
Dödsjall. Läroverkskollegan L. Th.
Sundeli afled hastigt den 15 sept. nära
60 år gammal. Han hade under sin
krafts dagar varit en dugande lärare
och mycket anlitad kommunalman.
Dannemora. Olyckshändelse i Dan
nemoru grufvor. En ung grufarbetare,
August Lindström råkade härom dagen
under bergborrning å bottnen i en af
Dannemoragrufvorna att anträffa en
qvarblifvea" del efter förut användt
sprängämne. Explosion inträffade,
lamporna slocknade, delar af berget
bortsprängdes, och Lindström slunga
des, svårt lemlästad, ett stycke från
sin plats. Sedan lamporna åter blifvit
tända, skyndade grufarbetarne att fors
la sin.medvetslöse kamrat upp ur gruf
van. Han hissades upp i en af malm
tunnorna, men under färden kom han
till medvetande, makade sig upp på
tunnans kant, tog öfverbalansen och
störtade med ett skri ned i djupet.
Engelholm. Hedrad hundraåring.
Härom dagein firades i MÖlhult af V.
Karups socken en högtidlighet af ovan
ligare slag, då undantagsenkan Hanna
Olsdotter, född den 9 september 1792,
ingick i sitt hundrade år,. Den gamla,
som ännu är rörlig och kry samt i full
besittning af alla sina själsförinögenhe
ter, uppvaktades dervid af så väl be
kanta som obekanta med en myckenhet
födelssdagskakor, lyckönskningskört,
kransar och buketter, hvarjemte en
stor del församlingsbor instält sig i
hennes hem för att personligen bringa
henne sin hyllning. Med ovanlig min
nesgodhet skildrade hundraåringen för
sina gäster åtskilliga händelser från
sia långa lefnad, berättar Engelholms
Tidning.
Göteborg.' Stadsmäklaréh. Möllers
konkurs. Sysslomännen i Möllerska
konkursen ha uttagit stämning å sty
relsen i sällskapet "De fattiges vän
ner" med yrkand^ att nämda styrelse
måtte åläggas att till konkursboet åter
lemna guld, silfver och juveler till vär
de af omkring 58,000 kr., hvilka stads
mäklaren J. Möller lemnat styrelsen
under de 30 dagarne närmast före kon
kursens början.
Halmstad. För.gif(ningsmålet i Halm
stad. Ransakning hölls den 14 sept.
inför Halmstads häradsrätt med häkta
de August Andreåsson" i Skintaby,
hvilken står tilltalad för att ha med
arsenik sökt afdagataga sin svärmoder,
hvarvid denna och fem andra personer
insjuknat och af dessa ett barn aflidit.
Andreasson nekade till den gjorda an
klagelsen och sade sig ej vetat, att den
hans chiffonier funna nyckeln passat
till låset för svärmoderns dörr. Två
vittnen hördes, af hvilka det ena iDty
de att Andreasson sistlidne februari
månad uppgifvit sig inneha arsenik.
Intet öfrigt af vigt kom i dagen under
förhöret. Målet uppsköts till den 1
oktober och Andreasson qvarhålles i
häktet.
Mordbrandsmanni. Den 13 septem
ber nedbrände å Vessinge prestgård i
Halland ladugårdsbyggnaden jemte en
mindre manbyggnad. Elden spred sig
derifrån till granngården Korndal, som
eges af landtbrukaren G. Rasmussen,
och lade der i aska uthusen, omfattan
de stall, ladugård, svinhus, logar, la
dorm. m., jemte en manbyggnad. El
den troddes då vara anlagd, och så var
verkligen förhållandet. Dådet hade
nemligen ett vittne, bankkassör C.
G. Ericson från Falkenberg, hvilken
reste förbi platsen och såg huru en 10
a 12 års pojke satt eld på en nära prost
gårdens ladugård befintlig halmstack,
och snaft stodo under den rådande häf
tiga stormen samtliga ofvannämda
byggnader i lågor, hvarjemte med dem
en myckenhet inbergad gröda upp
brann. Prestgårdens arrendator, hr
A. Henriksson, hade sin gröda assure
rad för endast 2,000 kr., hr Rasmussen,
oförsigtigt nog, sin ännu lägre. Samt
liga byggnadernr voro försäkrade, men
till låga belopp. Anstiftaren af bran
den, en 11-årig faderlös gosse, vallhjon
å den närbelägna Fogda gård, anträffa
des, änskönt genast eftersatt af hr
Ericson, först kl. 11 på aftonen. Han
erkände sitt brott, likasom att han
samma dag sökt anlägga eld ett an
nat ställe. Något motiv för sitt hand
lingssätt kunde han ej uppgifva. Ej
heller tycktes han känna någon ånger.
Församlingen kommer §tt söka fä den
unge brottslingen .intagen å en upp
fostringsanstalt för vanartiga barn.
Hernösand. Olyckshändelse. En
keprostinnan Bill mark öfverkördes
den 13 sept. af gruståget vid Själavad.
Enär hon var döf hörde hon ej de upp
repade signalerna. Hufvudet krossa
des och hon afled genast.
Helsingborg. Diciplinstraff. Un
derlöjtnanten vid Kronprinsens husar
regemente F. W. G. von Gaijer har
enligt Skånes Allehanda, ådömts 8
dygns disciplinarrest med anledning
af det i tidningarne omtalade uppträ
e i V e n a o
Hudiksvall. 10-åring som lider af
sjelfmordsmani. Af grämelse öfver att
hon i baptistskolan i Hudiksvall er
hållit tillrättavisning af sin lärarinna
sökte härom dagen en 10-årig flicka att
strypa sig. Hon blef dock hindrad, in
nan hon hunnit verkställa den hemska
gerningen. Strax derefter visade hon
åter sådan leda vid lifvet, att hon ville
springa i sjön och dränka sig.,
Jönköping. Biksantiqvarien Hilde
brand har i dessa dagar besökt Hossmo
kyrka i Småland för undersökning af
de i korhvalfvet funna målningarna,
som befunnos vara från 1100-talet. Mål
ningarna öfver altaret ansåg riksanti
qvarien deremot härleda sig från 1600-
talet. Samtliga dessa målningar kom
ma att återstälias.
Åldmig. Nittiotvå år fyldö Jönkö
ping f. d. borgfogden J. F. Bratts ma
ka, fru Charlotta Bratt, född Sjögren.
Den vördnadsvärda hade glädjen att
på denna bemärkelsedag se omkring
sig sin snart 9l-årige make, barn och
barhbarn, hvarjemte hon.under dagens
lopp-mottog besök och lyckönskningar
af anhöriga, många vänner och gamla
bekanta, hvilka alla hedrg.de henne
med rika skatter af blommor -m. m. De
båda makarne Bratt, som äro Jönkö
pings äldsta invånare, kunna i sin höga
ålder glädjas åt goda både själs och
kroppskrafter.
Kalmar. Nära SO år i fängelse har
en stenhuggare J. Fredriksson, som af
Södra Möre häradsrätt dömdes för 7:de
resan stöld, tillbragt. Tidigt föräldra
lös och utan stöd utkastad i verldén,
dömdes han vid 17 års ålder för första
resan stöld till 28 dygns vatten och
bröd. Två år derefter dömdes han till
samma straff för andra resan stöld. Ef
ter att i 12 år ej haft något obytt med
rättvisan, dömdes han 1859 för tredje
resan stöld till 4 år och 4 månaders
straffarbete och har sedan dess tillbx*in
gat sin mesta tid inom fängelsemurar
ne. År 1866 gjorde han sig skyldig till
4:e resan stöIH SpHffclfiföfjona g^itt brott
medlO års Kodan 1880
var han åter i oWi domen lyd
de denna gång töfc sTa-j'0sari stöld på 10
års straffarbete. nmedélbart
efter sin frigifning iéyU stal" han åny
och dömdes då efter deil nya strafflagen
till 2 års straffarbete för 7:e resan stöld.
Medräknar man den tid, han suttit
häktad som ransakningsfånge, fattas ej
mycket i att han tre årtionden suttit i
fängelse. Under hela sin lifstid har,
säger Sm. A., den nu 64-årige brotts
lingen aldrig haft stadigvarande arbe
te, utan då han varit pä fri fot drifvit
betlande och stjälande omkring på
landsvägarne.
Konsul Hassclquists dödsbo. Den 16
sept. har inställelse egt rum i framlid
ne konsul Hasselquists konkurs, hvar
vid till sysslomän valdes rådman Han
ström samt grosshandlarne Bergh och
Elfverson. Godemännen framhöllo,
att anledningen till Hasselqusist obe
stånd är att söka deruti, att hans affärs
ställning många år varit baserad på en
hans tillgångar icke motsyarande kre
dit, lemnad hufvudsakligen af engelska
firmor. Då dessas affärsställning här
icke varit tillräckligt känd och deras
af Hasselquist accepterade vexlar icke
längre diskonterades, sökte H. reda sig
ur de då börjande ekonomiska svårig
heterna genom försnillningar. Ordent
liga kassaböcker hafva endast förts för
bobinfabriken. I öfrigt finnas blott
ofullständiga kladdar, af hvilka ringa
eller ingen klarhet kan vinnas rörande
boets ställning.
Earlshamn. Eldsvådan i Karls
hamns lasarett. Den 14 sept. hölls ran
sakning angående den förut. omtalade
lasarettseldsvådan. Den misstänkte
lasarettsdrängen Gabrielson ärförsvun
nen sedan 14 dagar till baka. Den 4
sept. hittades under vattencisternen
brända stickor, hvilka tyda på mord
brand san läggning. Åtta vittnen hör
des, som ökade misstankarne mot Ga
brielsson. Målet uppsköts i och för
Gabrielssous efterspanande.
Kristianstad. Dråp. Drängen
Martin Persson i önnestad tilldelade
den 15 sept. under ordvexling drängen
Nils Persson ett slag med en spade, så
att N. P. fick ett svårt sår i hufvu
det. Nils Persson fördes i medvetslöst
tillstånd till länslasarettet härstädes,
der han afled. Martin Persson är häk
tad.
Kristinehamn. Kristinehamns me
kaniska verkstad. Disponenten Kjell
berg afsade sig den 15 sept. disponent
skåpet för Kristinehamns mekaniska
verkstad. Anledningen dertill är
okänd.
Lund. Den minnesvård öfver prof.
Christian Cavallin, hvartill gei.om sub
skription bidrag insamlats från alla de
lar af Sverige, är nu i det närmaste
fullbordad. För monumentet har prof.
Börjesson i Stockholm modellerat don
bortgångnes bröstbild i brons,ett konst
verk, som gör sin berömde mästare all
heder. Minnesvårdens material är röd
granit, och arbetet med huggning och
slipning är utfördt i Lund vid Schan
nongs stenhuggeri-anstalt. Inom de
närmaste dagarne kommer detta ansen
liga minnesmärke att resas på den Ca
vallinska grafplatsen på Klosterkyrko
gården, och en enkel af täckningshög
tidlighet lärer komma att ega rum tis
dagen den 20 sept.
Luleå. Årsväxten i Norrland ter sig
allt annat än lofvande. Den regniga
och kyliga väderleken har gjort, att all
växtlighet, der den ej redan helt och
hållet afstannat, framskridit med tupp
fjät. I Vesterbotten kan ingen fullmo
gen kornskörd erhållas, och å flere
platser i Ångermanland har frosten
förtagit alla utsigter till en god skörd.
Malmö. Hemgång och äfvervåld. Då
patx-on A. Christenson i Nöbbelöf här
om dagen kom hem från en ridtur, om
ringades han på gården af 6 arbetare, af
hvilka 2 varit i tjenst hos honom. Hr
Christenson skyndade in i boningshu
set, men förföljdes af arbetarne, hvilka,
efter att ha brutit upp dörren, öfvorföl
lo honom med till hyggen. Derpå till
tvungo de sig arbetsbetyg för personer,
som hos hr Christenson haft arbete.
Sedan de erhållit betygen, gingo de sin
väg, efter att först ha genomströfvat
huset och derunder tillegnat sig mat
m. m. Hr Christenson steg till häst
och skyndade efter, och då han såg att
de styrde kosan mot Eslöf, anmälde
han saken för polismyndigheten der
städes. 20 min. senare* togos tre uta'f
våldsverkarne i förvar.
Nora. Drunknade. Från Nora skrif
ves den 12 sept.: Under segling drunk
nade vid half 6-tiden i sjön Möckeln
mellan Karlskoga kyrkoby och öster
vik tre ynglingar, nemligen Frans
Wahlström och Otto Tiderman, 18 år
gamla samt Hjalmar Tiderman, kusin
till Otto, 19 år gammal. En bror till
Otto, Frans Tiderman, höll sig uppe i
två timmars tid med tillhjelp af årorna.
Tillstädeskommande personer lyckades
då rädda honom. Alla fyra ynglingar­
ne voro från Degefors och kommo från
en goodtemplarfest i Karlskoga kyrka.
TJpsala. Prof. Frithiof TTolmgrcn från
Upsala fungerade som president för den
nyligen afslutade internationella fysio
logkongressen i Lyttich.
Upsala domki/rhxs restaurering har nu
fortskridit så långt, att invigningen lär
komma att ske redan i nästa månad, i
stället för, såsom förut påtänkts, först
nästa år i samband med jubelfesten.
Venersborg. Det miUtäriska hels
ninyssättct har införts vid Venersborgs
högre allmänna läroverk, der lärare
ocli lärjungar sins emellan utbyta hels
ningar på detta praktiska sätt. Det är
på den nyligen aflidne lektor Rådbergs
initiativ som denna åtgärd vidtagits.
Vexiö. Kyrkolayskomitecns betänkan
de. Vexiö domkapitel har öfver kyr
kolagskomitéans betänkande afgifvit
utlåtande, deri,,synnerligen skarpt kri
tiseras lagförslaget angående kyrko
tukt. De komiterade anses ha misslyc
kats i att pålintiä påföljder af kyrklig
art, som i ringåöte grad kunna motsva
ra kyrkliga förbrytelser. Förvånans
värdt vore förslaget1, att liiidelse mot
Gud och smädölsor af den kristna tron
ra. m. skulle till straff medföra förlust
af rätt att välja,kyrkoråd eller elektor
till kyrkomötesombud. För dessa brotts
lige skufle denna föijlust betyda mindre
än rätt att få deltag^ i ett kyrkvakta
reval. Vidare jfrai^hiilles, att beröf
vande af röst å kyrkostämma och vid
prestval såsom lryrkotuktsraedel ej vo
re något så stort ingrepp i den brotts
liges medborgerliga rättigheter, då
denna påföljd kan ske för oguldna kom
munalutskylder. Det betonas derjem
te, att kyikan i lagförslaget är så godt
som fullkomligt rättslös mot irrläriga
religiösa predikanter. Förbud att upp
träda i församlingen kan visserligen
meddelas, men det är blott en tom pro
test, som opåtaldt kan brytas.
Ystad. Stationsförcständaren A. Björn
berg i As-koröd, hvilken blifvit af
stängd frän tjenstgöring har nu till
Ystad—Eslöfs .jernvägsstyrelse inlem
nat sin afskedsansökan. Anledningen
till hans utestängande var bristande
redovisning af jeruvägens medel. För
valtningen af postmedlen lär deremot
ej ha gifvit anledning till någon an
märkning.
Östersund. Disponenten Frcidenfelts
försvinnande omnämnes i östersunds
posten sålunda: I förstone efter det hr
F:s hemliga affärd blef känd befarades
det, att han, försedd med vidsträckt
fullmakt af sina bolagsmän, rika hem
mansegare i östra Jomtland, skulle ha
missbrukat denna genom att till bola
gets förfång draga betydande belopp pä
konsul Klingenberg i Trondhjein.Tven
ne af aktieegarne, hrr E. O. Sundin
och M. Nordin i Stafre, som reste till
Trondhjem, hafva emellertid telegra
fiskt upplyst, att så icke varit fallet.
Bolagets böcker visa icke heller någon
brist, och en balans på 75,000 kr., som
en platstidningjLippgifvit, är ännu icke
påvisad. Deremot anses F:s affärer
med enskilda illa äerangerade ehuru
näppeligen till det omfång, som de lös
släppta ryktena angifva. Likväl torde
utom hr F:s anhöriga och vänner, äf
ven medintressenterna i det af F. bilda
de kalkbruksaktiebolaget i Tand ge
nom hr F:s af vikande åsamkats förlu
ster.
N ORG E.
Det norska arbetarepartiet och unionen.
Det norska arbetarepartiet har i da
garne haft ett just. icke talrikt besökt
möte, hvarvid man bland annat upp
stälde som vilkor för samarbete med
venstern, att denne skulle förbinda sig
till att på sitt program uppställa arbe
te för allmän kommunal och politisk
rösträtt, men derjerate äfven behagade
sysselsätta sig med den unionella frå
gan.
Bjösnstjerne Björmon motfrimurareor
den. I ett nummer af Politiken offent
liggör Björnson
en
artikel i hvilken
han under skarpt klander påstår, att
medlemskap af friinurareorden under
lättar befordringar och dylikt. Han
slutar med att framställa den fordran,
att i lag må förbjudas konungen att
tillhöra frimuran orden samt att en
hvar, som fr-amdules är medlem af den
na orden, må förlora sina rättigheter
som norsk medborgare. Ett sådant för
slag heter det skall framläggas för
nästa storting.
Nya embeten i Norge. Dan norska re
geringen har i dagarne varit sysselsatt
med att tillsätta ett hundratal skatte
kommissarier och ordförande i amt
skattekommissionerna. Återstår blott
nu Söndre Bergenhus, hvars amtman
ännu icke insändtden begärda förslags
listan. Det är naturligtvis det af förli
det storting antagna vensterförslaget
om direkt skatt, som föranleder denna
ansenliga ökning af embetsmän och lö
neutgifter. På samma sätt fick Norge
som bekant, föi\ nagja år sedan äfven
jury institution^ med dess mängd af
funktionärer, ennyljiet, hvars lämplig
het likaledes är mycket omtvistad, men
som står statkassan dyrt. Högertid
ningar anmärka med fog, huru ord och
handling stridattpotiivarapdrahos ven
sterpartiet,
liviltyet
pnmerfort talar om
administrationens förenkling och skat
tebördans lättnafl. men i verkligheten
skapar nya embofenfjch nya löner.
Thomas AngelÉ mmne. Stadsfullmäk
tige i Trondhjem hafva gifvit 5,000 kr.
till ett monument ö?ver denne patriot
att uppresas på ans födelsedag för två
hundra år sedani, Tfcomas Angell, som
Jefde 1692—1767, testamenterade sin
förmögenhet till Trondhjems kommun
för välgörande ändamål. Den uppgår
nu till 2 mill, kr., hvars årliga ränta
användes dels att underhålla två stif
telser, dels till pensioner.
A N A K
nfia
Qeneralkonsulatet i Köpenhamn
delar i bkrifvelse till kommerHkollegi
um, att enligt en, af danska justitiemi
nisteriet under den 13 aept. utfärdad
kungörelse tillträdet till Danmark sö
derifrån öfver landgränsen vid Taps,
Vamdrup, Foldingbro, Obbekjaer, Ege
baek och Vedatedt numera är tillåtet
för personer, hvilka med en af vederbö
rande kommunföreståndare eller myn
digheterna på stället högst 12 timmar
före ankomsten utfärdad attest ådaga
lägga att de under de senaste 5 dagarne
ha uppehållit sig på ett och samma
ställe i hertigdömet Schleswig, inom
en kommun belägen norr om en linie,
som tänkes dragen frän Flensburg till
Tönder, samt att på platsen, der uppe
hållet egt rum, icke förefallit något ko
lerasmittadt sjukdomsfall.
Förbindelsen med Danmark. På tal
om regeringens nya föreskrifter härom
skrifves: Det är, såsom man I finner,
stränga bestämmelser som komma att
tillämpas vid förbindelsen mellan Mal
mö och Köpenhamn, och vederbörando
göra väl i att noggrant påakta dem,
emedan fartyg och resande eljest obe
vekligt återsändas. Hvarje passagera
re skall medföra intyg om att han un
der de fyrtioåtta timmarne före inty
gets utfärdande vistats "i Danmark å
icke kolerasmittad ort, och intyget
skall vara utfärdat 4 timmar före afre
san. Man kan sålunda icke resa öfver
frän Malmö och komma tillbaka igen,
sa vida man icke stannat minst 52 tim
mar i Danmark, om man än medför de
fullständigastosundhetsintyg från både
härvarande och dervarande läkare och
polismyndigheter. Sä är föreskriften
och den kommer utan försköning att
efter bokstalven tillämpas. Emellertid
är dess orimlighet sä i ögonen fallande,
att ändring utan tvifvel kommer att
göras sä snart regeringen fått sin upp
märksamhet fäst derpå. Ty orimligt
i högsta grad är det att en person, som
reser från Sverige och uppehåller sig i
Köpenhamn t. ex. 2 timmar, skall an
ses mera kolerafarlig än om han uppe
håller sig 52 timmar i det land, som
just nyss varit likstäldt med kelera
smittad ort. Nog kunde kontrollen
med bättre fog ställas pä det sätt, att
en person, som vill resa härifrån öfver
till Köpenhamn, får intyg t. ex. af in
spektionsläkaren i Malmö om tiden fö«*
sin afresa och derigenom berättigas a
inom viss tid återresa hem.
I N A N
Frost och hotande nödår i Finland.
Frost har, som förut omtalats i norra
delen af Finland, anstält betydlig ska
da. Under sina resor i Karelen har
guvernören i Kuopio län gjort den be
dröfliga observationen, att detta är fö
restår en ännu större hungersnöd än se
naste vinter. Det värsta är isynnerhet
att befara i kommunerna omkring Pie
lisjärvi. Om rägskörden har man in
gen förhoppning, enär den förstörts ge
rom regn och frost. Säden är af myc
ket dålig beskaffenhet, mjölet gröngult,
torrt och svart. Af växande säd kan
man ännu hoppas något, om den sko
nas för frost och- vacker väderlek blir
rådande.
Få vägen till paradiset. L&tom
oss lioppas att do personer hvlllui ilro
diIsb
belAtna med
rId
ställning liiir i lifvet mi\tte
förvlh'1'va sig värdigheten till dot uf alla s&
mycket oftei läiiKtade. paradiset. Under dot
en dol af mcnskllghoteii suckar under bör
dan af on af dyspepsia sv&rt angripen kropp
mftste mun storligen förvftna sig öfver. att
sftdant. verkligen kan existera d& vi hafvaet.t
osvikligtvnedel i Hostellers' Htoiuacli Hit
ters mot denna sjukdom, hvilken sftvlda
Hl k ur ne Icke il ro
allt lor misstagne förkor
ta det menskliga lifvet. Hjärtklappning*,
koleriska ftkommor, förslappnlng* ill* vanli
gen en följd af sjukdomen ifrilga. Dessa
obehagliga Åkommor ulhjelpas fullständigt
genom nlimda Hitter,som ilfven ill* et säkert
botemedel mot malaria, reumatism, nervö
sa ftkommor och liknande sjukdomsfall. Se
dan "La Grippe" börjudo sina hilrjningar
och hvilken borttryckt sft mftnga goda mon
nlskor. har det visat sig. att de. hvilka an
viindt denna medicin rttddats undan all fara.
BOCKAR
KWaDén
UA5ER
äuGA priser
RABATT
jfÄTALOG GRATIS»
MANlI|-A( *n i(IN(! OF
tiik
BÄSTA
MARMOR
OCH
GRANITE
fabriceras och uppsättas
till aldra billigaste pri
ser. Orders frän lands
orten expedieras skynd
samt. Efterhör våra pri
mer innan ni ordra an
norstädes.
WE YM
AN 'S
Den störrta
svenska mu
sikhandeln i
Amerika.
BUTTON'S
t^AVEN
^HOE Jessing
MALT
HVARFÖR
är
|^bpenl]amn§5- Snugr
BÄST?-—
tv* Det tillverkas af den finaste bladtobat som flna,
fir
och en
tmy
omsorgsfull och ständig tillsyn vid d«M
tillverkando garanterar för desscivalitet. Svart
Snus, lik-asoin fint vin, behöfver ålder far att bli
fullkomligt oeh for att ffirobygpa alla obehagliga
verkningar vid dess brukande. Ar p,t tålamod,
praktik oeh erfarenhet lironödvändigaffiratt tall-
,. verkaettförstakla.sser.sSvartSnu.-iiruedfranigåcg
1XV* Alla dessa vilkor äro tillgodosedda vidtSlver.
i ©Wti^kandetnf
i I Wcyman* Koponhamnn Snai.
NY SVENSK MUSIKHANDEL!
CENTURY PIAMO CO.,
Första
klassens
Pianon
och
Orglar.
WEST SUPERIOR, WIS.,
610 TOWER AVENUE.
O Ö E N O S S E E S Ö K
Oloss
Mitt välsorterade lager af modevaror för hösten
år det mest fullständiga i hela nordvestern.
Jag har varor till alla möjliga priser, så att en hvar kan
utsöka hvad som lämpar sig efter såväl pris som smak. Full
komlig tillfredställelse garanteras. Gör mig ett besök.
322 Wabasha Street, nära 4th Street.
Absolut häkerliet, god rilntn.godt bemötande. Vftr sparkasseafdelning eniottnger
penningar friiu $1.00 till högre belopp. Vunllg banktid samt dessutom mändagar och
lördagar frftn 0—8 e. m.
flSFInlet dröjsmål vid uttagningar. Iliinta efter procent pr. ftr.
U S E E S
JOHN BLOM. WM. BJtJKEL. WM. F. BICKEL. F. C. STEVENS
Kom och få, en af våra smit vackra kassaskåp.
182 East 7th Street, St. Paul, Minn.
ORGANISKIUD UNDER STA'i'EiVS LAGAR.
Inbetalt leapital: $100,000. Auktoriserat kapital: $000,000*
PIRFKTÖKFK*
Utställer vexlar betalbara pä ulla platser såviil här i landet som i Europa. Fen*
nlngar försändes medelst postanvlsningar till hvarje adress i Sverige, Norge «llw
Danmaiic.* Pnstagcrare-biljetter till och från Europa.
jsm JM rm
ENDAST FOR MEDICINSKT BRUK.
GARANTERAD ATT VARA -q OCH FRITT FRÅN ALLA
FULLKOMLIGT RENT,
JdL/1AK
Lungsot, Malaria, Dyspepsia, Lefversjukdom och allmän svaghet.
Befordrar matlusten, fördrlfver trötthet och återgifver en förlorad styrka och vigt.
Den renasto vara hittills kllnd. Fullkomligt äktu maltvln, dostllloradfc mcdolst on
ny uppfunnen metod, vurigvnoin alla orena Umnon allilRHimts. Do ta vin fftr Icko jemfö
th.» med andni Ukuundc prcpiu-ati-i', hvllUii alla lnnehällamer och mindre oökta bestftnds
dclai och hvllku iildrlf,'borde RuvttuduB för niedlclnska llndftuiftl. Detta vln är särskild!)
proparorudt för sjukliya personer och förordadt af alla skickliga läkare. Bör derför an
vändas uf Uvur och on som känner sig nvag eller sjuklig*.
Pris $1.00 pr. flaska.
VI förse alla rftra affärskundor mod detta vin. Om er handlande ollor apotolcare IckQ
har det, sft ekrlf till oss och insänd vårt uppplfna pris, sfl »kola vi 'sända en flaska pr. ex*
press till hvilken oppgifvon plats som helst.
Musika
liska
Instru-
ment.
Pianon från $150
till $700. Kam.
mar orglar fr&a
$50 till $140.
.& EASTLUND,
Hörn. af 6te gatan & Hughit Ave.,
WEST SUPERIOR, WIS.
HANDLA MED
Groceries af alla slag. Färskt, salt och rökadt kött. Alla
slags produktor och i korthet allt sc2n fordras för
ett läckert bord. Ett fullständigt lager af
Hans- dam- o. barnskor.
Agenter för den vidt berömda Dr. Peter Fahrneys KU«
RIKO samt öfriga mediciner. Ångbåts- och jernvägsbiljet
ter säljes till och från alla delar i Europa, samt växlar på de
bästa bankar inom de Skandinaviska länderna.
Mitt eleganta höst-lager
—FÖR—
Damer, Herrar och Barn,
har nu inkommit och säljes som
vanligt till lägsta priser.
J. S. ELMQUIT,
229 E. 7th St., fit. Paul, Minn,
®5f*Ordei*8 frftn landsorten önskas och
expedieras skyndsamt och ormorgsfullt.
OÄKTA BESTÅNDSDELAR.

xml | txt