OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, December 14, 1892, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1892-12-14/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

OSS 3-K"! 'iOAjiupiUjX
«.xS^u^d )ssiid uupou j-gq sj
-an aafiBs Jtef ?2ni!q -mq^d ladraaxa mos
385-387 Jackson St.,
NORTHWESTERN
FARM LAND!
Manager.
The St.Paul & Sioux CityLand Co.
The Northwestern Town Lot Co.
The Prince Investment Co.
DBAKE BLOCK. St. Paul. Min^
UNiÖN PACIFIC TEA COMPANY.
S K A A E N O N S A E N E N 1 4 E E E 1 8 9 2
Hör. af Tth och Pine Sts., St. Paul, Minn.
872 och 874 Payne Ave.
JOHN LEV IKE.
872 och 874 Payne Ave., St. Paul
SEVENTH STREET, nära Bradley, ST. PAUL. MINN.
Gorceries
Groceries
C. RASMUSSEN S BOKHANDEL^r4
GLOBE TEA C0~
O-lo
"toe? Tea O
Decatur, Edgerton & Beaumont äts,,
BLOW! BROTHERS
208,210,212 E. 7th St., St. Paul, Minn.
Millinery för Hösten!!
US EA:T StViBTH STREET. ST. PAUL, MIHB.
CUNNINGHAM & HAAS,
SOUTH ST. PAUL, MINN.
Twin City Stock Yard,
NEW BRIGHTON &
MINNESOTA TRANSFER.
REb ÉRENSER: Second National Bank och öfriga banker i St. Paul samt Bamfc
4ftf Atwater, JUwater, MbtiK
i u ve r, me ii i
Groceries
Groceries
Vi tillverka de berömda
Oommander Wrought
Steel Banges samt Ho
tel Boilers, Steam and
Carving Tables, Coffee
Urns etc. etc.

to
der det att många bland ens likar ha
att uthärda allsköns besvärligheter.
Bättre än att söka efter orsaker
till grämelser är att vara ångerfull
och bedröfvad öfver sin egen ofull
komlighet.
Men det är icke i tanklösa mode
dockors eller i egoistiska verisda
mers hufvuden, som dylika tankar
fostras.
De komma blott till sanYia qvin
nor, till dem, hvilka lärt sig inse,
att lifvet medför pligter, och att
dessa e] få försummas.
(Efter Husmoderen.)
De nya åsigterna om koleran.
Den gåtlika sjukdom, som i år i
Hamburg väckt en panik, hvilken
kan förliknas med den som åstad
kommes af en exploderande dynamit
bomb, har som bekant varit föremål
för en vetenskaplig strid, som förts
med stor ihärdighet och mycket
skarpsinne. I spetsen för kontagio
uisterna, som finna koÄragiftet1 i
kommabacillen och som bekämpa
smittan genom isolering och tillin
intetgörandet af bakterierna, står
kommabacillens ryktbare upptäcka
re j- gen emot honom står som loka
listeruas chef grundläggaren af folk
hygienen som vetenskap, Max von
Pettenkofer i Myncheu. Kochs teo
rier ha i praktiken varit de måttgif
vande under detta års epidemi men
hans motståndare har derigenom in
galunda låtit sitt mod nedslås. Han
har med egna ögon studerat frågan
i Hamburg och nedlagt resultaten af
sina erfarenheter och forskningar
i en uppsats, som han deu 12 d:s un
tler stormande bifall föredrog i läkar
föreningen i Mynchen.
Pettenkofer, som ej sätter nägot
värde på experiment på djur, förtär
de, för att grundligt visa sin teori
att ej kommabacillen ensam eller ens
öfvervägande är bärare af sjukdoms
giftet, den 7 oktober i år en stark
buljongkultur med milliarder friska
kommabaciller, som hemtats fran
Hamburg, sedan han först neutrali
serat den för bakterierna skadliga
magsaften. Han ändrade ej sin mat
ordning, i hvilken ingick ymnigt
med frisk frukt, salat, mjölk och lika
litet förändrade han sitt lefnadssätt
Uttömningarne visade att bacillerna
ökat sig i otrolig massa. Af von en
yngre vän och lärjunge till honom,
bakteriologen prof. Emmerich, följ
de den 17 okt. hans exempel, men
hun gjorde med afsigt ott dietfel.
Hos båda herrarne, dock svagare hos
Pettenkofer, infann sig diariv, men
för öfrigt inga misstänkta symptom.
Deras allmänbefinnande var god t,
temperaturen sjönk icke, ingen fe
ber infann sig, aptiten var god, lyn
net gladt. Pettenkofer tog inga
medikament, Émmerich blott en
gång. Båda herrarne egnade sig
.som vanligt åt sitt arbete. Inom
åtta dagar hade äfven den af inga
uppkrastningar åtföljda diarrén gatt
öfver, och auktoriteter, såsom gehei
merådet von Ziems'sen, förklarade
att fallet hade intet att göra hvar
ken med asiatisk eller inhemsk kole
ra. Kommabacillen, säger Petten
kofer, kan visserligen ensam åstad
komma diarré, men ej kolera. Lik
väl tillägger han, att om experimen
tet ej gjorts i Hamburg, hado resul
tatet måhända blifvit annorlunda.
Ty här tillkonraio tids- och orts
förhållanden, som Pettenkofer ansåg
för nödvändiga för smittans utveck
ling. Äfven han tilltror sig böra
tillmäta Elbevattnet lika stor skuld
som Ivoch gör, men af andra skäl.
Under det Koch nemligen tillskrift
ver kolerans uppkomst och utbred
ning det smutsiga, genom kolera
dejektioner från ryska utvandrare
förorenade, ur Elbe hemtade dricks
vattnet, är Pettenkofer, som tillde
lar dricksvattnet endast en sekun
där roll, af den åsigten att Ham
burgs vattenledningsvatten, med
sin oerhörda mängd af smuts och
orenlighet, så helt och hållet genom
förorenat hansestadens mark, att
iifven det förträffligaste vattenled
ningssystem ej varit af någon nytta.
Men äfven ett annat moment hade
tillkommit. Sommai'eus stränga
torka och stora värme, som betyd
ligt öfverstigit medelsiffrorna, hade
åstadkommit en så stark sjunkning
af grundvattnet, att de i den förfär
ligt smutsiga och förorenade marken
från Frankrike och Ryssland san
nolikt redan för lång tid sedan —in
komna kolerabärarne här funnit on
ypperlig mark för sin utveckling!
Om koleran nu också börjat sin vin
tersömn, så fruktar han att hon i
sta sommar,om stark torka inträffar,
a tor skall bryta ut och breda vidare
omkring sig.
I öfverensstämmelse med denna
åsigt vill Pettenkofer gå det onda
direkt in på lifvet. Han förkastar
helt och hållet kontagionisternas
"kommafångst" och försöken att till
intetgöra bacillerna, karantän, tra
fikafspärrning, de sjukes isolerande
och de mångfaldiga desinfektions
medlen. Han betraktar dem som
alldeles onyttiga, ja, skadliga och
delvis grymma. Omöjliga, emedan
det icke är möjligt att uppdraga en
'fullkomligt smittfri kordong inan
ekulle endast tillintetgöra all trafik,
vilket vore ett ännu större ond för
jnenskligheten än koleran. Skadligt,
emedan man dertill behöfde ofantliga
penningsummor, utan. att derige
nom kunna framkalla motsvarande
verkligt skydd. Inhumant, emedan
«n dylik teori skulle vftcku fcuktaa
och afsky för den sjuke, då koleran
dock icke är i vanlig mening smitto
sam, såsom skarlakansfeber, difteri
och koppor, utan för sin utveckling
fordrar särskilda vilkor af mark, tid
och hos individen. En man, som
sjelf haft några milliarder komma
baciller i kroppen, kan väl våga
yttra sig sålunda.
Men hvad föreslår nu Pettenko
fer? Vill han måhända resigneradt
och med korslagda armar mottaga
sjukdomen såsom ett Guds gissel?
Visserligen icke. Han vill mycket
grundligare gå koleran in på lifvet
än kontagionisterna han vill ej vän
ta tills hon är der för att bekämpa
henne, utan han vill öfverhufvud
stänga vägen för henne.
Det är allmänt bekant, atf det af
naturen gifves kolerafria orter, t.
ex. Stuttgart, Insbruck, Lyon m. fl.
der förekomma väl enstaka fall, men
ingen epidemi. På grund af mång
åriga-forskningar och det noggran
naste aktgifvande på det epidemiolo
giska materialet, har Pettenkofer
kommit till den öfvertygelsen att
man äfven genom menskliga åtgö
randen kan befria sig från smittan.
Gör marken frisk, säger han, och
I skolen förskonas från tyfus ooh ko
lera. Rengör grunden, hvarpå de
tusende bostäderna i våra befolk
ningscentra äro uppförda, genom
kanalisering, godt vatten, slagthus,
badsystem etc. och I! kunnen med
lugnt samvete motse framtiden. Be
träffande tyfus har han anskaffat
faktiska bevis för sin lära i Myn
chen, som tidigare var beryktad för
denna sjukdom: den bayerska huf
vudstaden är nu,frånsedt några spo
radiska fall, tyfusfri. Beträffande
koleran föreligger visserligen i Tysk
land ingtn bindande argumentering,
emedan storstädernas renkållning
sedan den senaste epidemien 1878
ännu icke blifvit stäld på prof. Men
Pettenkofer kan med skäl hänvisa
på exempel från England och flera
indiska orter. Han liar i sin år 1887
utgifna bok "Zum jetsigen Stand
der Cholerafrage" framlagt ett ståt
ligt material i detta hänseende.
Om vi, säger en tysk tidning, ock
så ej vilja fälla utslag- i den veten
skapliga striden, så har dock Pet
tenkofers lära och uppmaning under
alla omständigheter högst behjer
tansvärda moment. Mycket är re
dan gjordt i detta hänseende, myc
ket kan ännu göras. Mycket tillta^
lande är äfven att höra den åldrige,
nu 7-4 år gamle, men af ungdomlig
glöd och djupaste öfvertygelse ge
nomträngde nestorn inom den hygi
eniska vetenskapen, då han uttalar
den lugnande öfvertygelsen, att man
ej behöfver frukta kommabacillen,
utan manhaftigt rycka hemom in på
lifvet. Fruktan och sinnets nedsla
genhet äro, så yttrar sig bayerska
regeringen till folket redan 1834 de
säkraste bundsförvandterna till och
de farligaste bärarne af sjukdomen
Familjmedlemmar och tjenare kunna
utan hvarje fruktan för smitta lem
na den sjuke hvarjo nyttig och nöd
vändig tjenst. Höga statsembets
män, såsom furst Wallenstein, ja,
till och med konung Ludvig I, före
gingo befolkningen med goda exem
pel genom besök hos kolerasjuka.
Förbindelsen mellan Mynchen och
det öfriga landet var på intet sätt
rubbad, men sjukdomen fick icke de
sto mindre en ovanligt mild karak
tär.
Pettenkofer slutar sitt anförande
med följande ord: "Jag hoppas, att
den nuvarande kolerahemsökelsen i
Europa skall leda derhän att åtgär
der, hvilka blott hvilat på teoretiska
grunder, men i sä höjf grad inskrän
da den friamenskliga'verksamheten,
ja, till och med humauiteten, utan
att ha någon synbar praktisk ver
kan, åter föras tillbaka till det min
sta möjliga och att de många pen
ningar de kosta, användas för "Verk
ställbara åtgärder för den offentliga
sundhetsvården, ty det skall aldrig
-tyckas att fullständigt afspärra don
menskliga samfärdseln." Deremot
är han af den öfvertygelsen att det
skall lyckas att, liksom förut skett
med kopporna, genom skyddsymp
iiing en gång beröfva' äfven koleran
dess fruktansvärda karaktär.
Ett åminnelse år. Se trettio år till
baka 1 tiden eller meraoeli lii skall alltifrån
denna tid finna hvllket ocleludt ffirtroendo
lloslet tors Stomach Hitters ftl njut i af all
mänheten. I början al' nilsta ftr kommer on
ny alnmnaokaatt iitgifvus öfver niimda Bit
ters. I livilkeu en fullständig bruksanvis
ning. egenskaper och verkningar,öfver den
na verldsljerömda medicin förekommer,
livar och en bör lilsa densamma. Denna al
manacka kommer dessutom ut inneiiftlla
noggranna och tillförlitliga astronomiska
uppgifter,statistik, Illustrationer »humor o.
andra trefliga ooh vHrdel'ullu uppsatser.
HostetterCo. 1 Pittsburgh, l'a. öro direkt
xit.gifvare af densamma. Firman sysselsflt
ter öfver sextio porsoner under elfva mftna
ders tid vid utarbetandet af detta verk. Al
manackan kan erhttilas fritt hos alla apote
kare och lundthandlare samt utkommer pft
följande olika språk: engelska, tyska, fran
ska, Welaktt, norska, svouska, hoUiindsk»
bömlska och spanska.
Kuriko är en af vftr tids bästa medici
ner och aiiYiindandet af densamma skall
liålia alla kroppens vätskor 1 normalt till
stånd, bringa alla organer att regelbundet
utföra sina respektiva åligganden, rena
blodet och derigenom tillförsäkra förbru
karen en ovärderlig välsignelse: helsa. För
närmare upplysningar se annonsen i en
annan spalt
15 cents till Minneapolis med "Mil
waukee Short Line" om man köper 10 bil
jetter till $1.50. Dessa biljetter ft lo goda
för en eller liera personer. Tåg åtgå irftu
båda städerna hvarje timma. Observera
^tjhort Line" tidtabell.
'SLSLTUI "inva \LS
'I88JIS $upo SSt V»
'antiSAV 8)ie(e)ii
T»HI?q
est
K 001 1)138011
la^TUj urpuB qoo
seueueg 'jatiojijg
'jsuisiBdy 'U9|ddy
138(1(1 HW Uö PWI1* 2«I8 «ll®
HOV-SNOHO
OOI JQJ 8 'Böxnii qi 'pQJfi
os ipBAb löd
4jyqnvij,
oo6 non«3 aad 'diuig aiduj^
ooi qi-iad
ofiK JÖJ sqi
z
'opBpuBiq 'aawQX
ogs 'Bsxip Jöd 'ms spnBj[OH qoo 3fs.iov
osi xoq jod 'sJ33iorJO
00'1# "."'JQJ sqi il 'Jö^oos TO15
ooi
qi lod 'Jisgiirj
001 qi 'uissny
OflS 3lOBS.I3d 'iQflV
001 QI 83U1IV
S31H3D0a0
jb .iaS«i iptnanQsiBA qoo i-ioig
'IS sui||00 SSf
-HOO-
i
Godlköps Priser.
Vi bevilja en rabatt af 10 till 530 procent
pä hela v&rt lager af
10 till 20 procent på
MMäays-Tle och ToM Serviser.
10 till 30 procent på
Bric-a-Brac varor.
Dessa varor äro ttycket passande för
JULKLAPPAR ech ingen bör försumma
att se dem. af PORSLINSVAROR samt
alla sorters Lampor hafva vi det
smakfullaste sortiment i nordvestern. Vå
ra priser äro tillika ytterst låga. Besök
oss och utse en lämplig aitikel för julen.
fem tt, Howarä & Co..
ST. PAUL, MINN
JAMES E. MOORI,
800,000 acres bästa farmland i Minneso
ta, Iowa, Nebraska, North Dakota och
South Dakota från 93 till $12 per acre med
8 års goda afbetalningsviikor och 7 proe.
ränta. Jag har sålt sedan 1881 öfver 500,
000 acres prairieland i sydvestra.Minneso
ta och nordvestra lowa. Ej en enda obru
kad acre af detta laud, som hittills sålts,
kan numera köpas för förut gällande pris
plus ränta och skatter. Prishöjningen på
godt obrukadt land blir större framdeles.
Det kommer att iaga kortare tid för landet
att höjas från $10 till $10 än det tog från
95 till $10. Detta land erbjuder den flitige
farmaren ett ypperligt tillfälle och ftr sä
kraste sättet att använda för ett litet inbe»
sparad kapital. Denna del af nordvestern
är stadd i snabbt framåtskridande.
En tryckt beskrifning på allt mitt olika
laud sändes på begäran. Särskilda vilkor
för spekulanter af störrQ köp.
James E. Moore,
lIuTidla med bästa Tfoo ooh K:ffo »om fin
nos. värdefulla'artiklar erhålles i&ed va
fur»» fritt.
|13 Bast?th Street, St. Paul, Hinn.
Lingon, Knäckebröd
58rtAST
Julen tillstundar
Qoh tiden är nu inne då man börjar tänka på hvad som bäst
lämpar sig i valet af en
At sina vfinner. Man vill ogerna välja en onyttig ooh mer&ndels värdelös
artikel utan ser helst att man får något af
och som kan bevaras som ett
ärt minne af gifvaren.
§ådana artiklar kan man förse sig med hos
som har ett
Stort och,smakfullt sortiment af alla slags nyttiga varor sär
skildt inköpta för
SÅSOM:—-
Fotografi-album, Plånböcker, Port
monäer, Skrifmateralier,
alla möjliga
slag, Toilettetuier, Bak etuier,Cigarr
fodral, Res-effekter, Kikare, Hår
borstar, Klädeeborstar, Mustasch.
Koppar, Perfymer och Tvåler.
Glasögon! Glasögon!
I STÅL OCH GULD BÅGAR.
ESKILSTUNA VERLDSBERÖMDA RAK
XNIFVAR och PEN-KNIFVAR
i stort urval.
ETT VÄL SORTERADT
HUS-APOTEK,
bestående af alla sorters äkta svenska medioiner, är äfven
ofta en mycket värdefull och nyttig present ooh kan erhål
las Jemför else vis mycket billigt uti
SVENSKA APOTEKET,
JOHN BODIN, Egare,
Vi hafva fått In ett stort, smakfullt och välsorteradt lager rf varor särskildt in
köpta och passande för julen, hviika vi sälja till så låga priser, att de icke kunna åter
erbjudas efter dessa saker en gång blifvit utsålda. Besök oss och öfvertyga er sjelf
ilerom.
Ett Linneskåp, endast $12.50 af solid ek, med stort
spegelglas, plush fodrade lådor, väl arbetadt i alla af
seendeD, siirskildt lämpligt till julklapp åt er hustru.
Af dessa skåp hafva vi 30 olika slag, varierande i fle
ra olika priser upp till 800.
Vi hafva äfven ett stort urval af
Folding Sängar, Skrif Bord, Klädställ,
Gundstolar, 'Förmaks Möbler, Sängkam
mar Möbler, Wiener Möbler, Lampor ef
alla siag, Smyrna och Pels Rugs och
många andra artiklar passande för jul
presenter.
Vi garantera varornas godhet som v&ra priser.
Besök oss innan ni beslutar.er för köp. Ni är välkommen om ni köper eller icke
Wallblom & Thoorsell,
326,328 och 330 E. 7th St., St. Paul
»A
'A
(kommenderar sitt välsorterade lager af
o
ö
eries
'hvaraf särskildt framhålles nyinkoncna varor for
såsom Java och MoccaKafte, The alla slag, Chocolad, Jul Ost, Macaro
ni. Risgryn, Ru-sin, Sviskon, torkad© Äpplen och Aprikoser, Nätter alla
slag, Mandel, Confekt, Kryddor alla slag, Extrakter alla slag, Preservera
de Delikatesser och Frukter alla slag. Citroner och Apelsiner, Honung
samt Maple Sirup.
Ju-Äpplen
och
Jul-Ljus,
och
godt
Skorpor
THAUNG&JOHNSON,
Svensk Mobelhandcl och Likbesörjningsbyrå.
Alia sorters Möbler samt Mattor, Rullgardiner,
.i' Porträtt-ram ar etc. etc.
för
Smör, XiUtfi.sk,
samt utmärkta
Min kolossala omsättniug tjenar som fcevis för att
nat öfverträfla mig hvAd priser angår. Jag har jemförel&evis små om
kostnader, hvilket gör att jag kan erbjuda mina kunder de lägsta priser.
Cigarrer
m. m.
ingen ännu
kun­
c.
TILL JULPRESENT
rekommenderas en särdeles vacker lithografl, tiyokt 1
tjugu kulörer och guld, framställande
Taflan Hr 24 tum hög och 18 tum bred, med hvit kent. Utt
en oval i mid ten linnes Herrens Bön, oea
öfrijrt finner man krona, kors, kyrka, himlen och vackert lanifrJSwS "dliå
hvilka motsvara de särskilda bönerna i Fader v,1r". BOnens oid tramsta cu™
gJnom vackert formade bokstäfver i o
lisa färger, och allt ar^ordnadt pä ett ^rskiwtj
tilitnianafl s'ift Tio Guds Bud" äro har tryckta med mera brukliga
i^nffonriA tim fttffTidaältfirou Öfvör öjto bud6t Hnn6S toildcn af Kftiw ocii adbi»
flrhimles nå tron af dessa simpla talior, som dock ofta dyrt betalas, utan hur unnermn
nffi som förenar Mde ett lyckligt utförande och en tilltalande framställlng. Priset
ftr bOligt, blott 5O ccnts, och som julpresent är taflan
Tilxtén är tryckt pä Pvenakal^T^fl^^^väUn^kad till fliken adros.
Mm helBtl För. Staterna, Canada och Sverige för SO CESim rortci.riti iiiia mu
Moppet kan insändas il och 2 cents stamps.
lHustrerade svenska, biblar, plancher och böcker. Profliumiuer ar »veusK
Familj-Journal fritt.
Bekommenderar härmed sitt rikhaltiga lager
af bästa sortens
hvaraf vi emottagit en hel del nja varor färskildt ämnade för
talen!
BLOI
Våra kunder äro förut väl bekanta med våra priser ocli med beskaf
fenheten af våra varor, hvarför vi anse det vara öfverflftdigt att säga nå.
gonting derom. Vårt gträfvande är att behålla våra kunder, som vi förw
värfvat genom vår samvetsgranna ärlighet. Med detta vårt mål hoppas
vi kunna vinna många nya kunder.
Besök oss och ni skall alltid f^rblifva en varaktig kund.
8T. RAUI—, MINN,
334 East 7th Street,
T. PAUL, MINN.
hafva ett utsökt lager af allt hvad till en första klassens gro*
aery affär hörer.
Vi vilja blott nämna följande priser.
Lutfisk från 5c till 12£c per pund.
Kaffe från.... ,20c till 40c per pund.
Te från.. ,10c till' 1.00 per pund.
Ny Anjovis
a
Besök
Ny Honung. 8c per pund.
Potatismjöl ..8c per pund.
Nya bönor .8c per pund.
Njra Lingon 10c per qvart.
Hvetemjöl $2.10 per säck.
innan I
o-ören
itt välsorterade lager af modevaror för höstan
år det mest fullständiga i hela nordvestern.
Jag har varor till alla möjliga priser, så att en hvar kan
utsöka hvad som lämpar sig efter såväl pris som smak. Full
komlig tillfredställelse garanteras. Gör mig ett besök.
oml^rinS
Tio Buden. Alla Bilderna kunna ickeiniimnas.
upatftga för mycket rum, men Or att K'fva lasuren en liten ide
om taifans utförande, skolan
KONTUR 1
Handla n«ed slaatkre nu i kommission.
v
Sj
Agra J^ •.
••Jorden" består af toi st LfVer, som fuo bi^.dade af Joraens aj-..
eter ordet "bröd" blidas af bokstilfver, som bestå af kornband,
BOKS
tSÄ^SSS^åe"? SKnÄA
myok|^®s^uiier-Bggen.
238
TSSSfiSSiS mn»
uLlerxl
10c per pund.
uppköp för julhögtiden.
WOLTERSTORFF
HÅSKEL MFG.G0.,
Största och bästa sortiment
i Nordvestern af Värm
St o var, OJj© Sto
var
samt Köks-Stovar.
Vi sälja våra varor
under garanti beträf
fande såväl QVALITB
om PRISER.
BTBesök oss innan
ii beslutat er för upp
köp. Ni kan derige
nom inbespara pennin
gar
v

xml | txt