OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, April 26, 1893, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1893-04-26/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Inträdesafgift 10 cents.
O. A. Hidtkrans,
249 E. 9th st., St. Paul.
Dootor H. Graff, Endlcott Arcade
Building, Robert Street, Residence, 014
Canada Street, St. Paul, Minn.
Henry Peterson, Svensk Advokat,
rum 10 National German AmerioÉn Bank
byggnaden, St. Paul, Minn.
Mrs. Leander, 516Br adlcy^St,, ex
aminerad svensk barnmorska.
Erick Olson, Justice of the Peace,
(Fredsdomare), 345 Wabasha Street.
[email protected]
,[email protected]
,[email protected]
[email protected]
,[email protected]
[email protected]
.81^® .32
.42
.40
[email protected] 4.00
8 20
[email protected] 3.50
20.00 @22.00
8.00
15 35
1«06
9.50(a)10.00
[email protected] 7.50
__ .ÖO($ .70
1 Northern...
4.2*@ 4.50
[email protected] 3.75
[email protected] 3.75
[email protected] 4.50
6 90(3 7.00
[email protected] 4 90
.18(d) .17
[email protected] .24
[email protected]
.11 .12}-sj
MINNEAPOLIS.
HYETE No. 1 hard [email protected]
1 Northern... [email protected]
2 .68($
DULUTH*
THE
COLUMBIAN
PLYMOUTH
'ING
Seventh & Robert, St. Paul.
Nieollet&Third,Minneapolis
SGHUNEMAN&EVANS. St. Paul.
SKAFFAREN, April-26,1893.
'v./
393 Sibley Street,
S A U I N N
581 E. 7
th St., nära Brad Ley, ST. PAUL, MINN.
Theodore F. Koch,
293 Siblay St., St. Paul, Minn.
(MIDI EMOTJJNION DEPOT.).
19 High St., Minneapolis, Minn.
(MIDT EMOT UNION DEPOT.)
ST. PAUL, MINN.
Central Minnesota
A. E. JOHNSON & CO.,
Land and Emigration Agents,
Cor. 3rd &
Sibley Sts., ST. PÅUL, MINN.
8ETHESDA HOSPITAL.
John Peterson & Co.,
941 Jaokson St., St. Paul, Minn.
Utmed Ingången till Oakland Cemetery.
Hotel Stockholm
sia56 E. Chicago Ave,
alla slag
215 E. 7th Street, St. Paul, Minn.
241 East Seventh Street, St. Paul, Minn.
188 East 7th Street, ST. PAUL, MINN.
250 East 7th Street, ST. PAUL, MINN
ST. PAUL, MINN.

5\W,-
"I
V k-
•fi
f:
r?
(f
Sv'
1
r-l
k-
8
•'1^
w
85
"r
fc
i
k'
i'
&y*
11
i&
S A U
-W t,
l'.
Y
Statssekreterare Brown afreBte i
går morse till Europa. Resan kommer
att upptaga en tid af trenne månader.
Hög ålder. Therese Borden afled
liärom dagen å ett katolskt hem för ål
derstigna. Hon var vid sitt frånfälle
104 år gammal.
Instälde för grand juryn hafva
William Pols och William Larson blif
vit på anklagelse att hafva rånat en
Emil Schultz. Det tillgripna beloppet
var blott $1.60.
Skadeanspråksmål för utkräfvan
det af $25,000 har Andrew Nelson be
gynt mot Marinette Lumber Company.
N. har nemligen i bolagets tjenst lidit
evåra skador derigenom att ett träd
fallit på honom.
Inkomsterna för statens spanmåls
tnspektering belupo sig under förra
månaden till $6,126.75. Det är ^onom
behållningen i ifrågavarande kassa
man skall erhålla medel för den bera
made spanmåls-elevatorn i Duluth.
För lindrandet af noden. "St.
Paul Society for the relief of the poor"
höll i förra veckan sitt var talsmöte.
Af framlagda rapporter framgick att,
627 ansökningar om hjelp in Kommit. I
kontanter hade utbetalts $1,596.09 och
hade 3,021 klädespersedlar blifvlt utde
lade.
Dödligt fall. Christian Petorson,
hvilken var anstäld som uppassare i
International hotel råkade i onsdags
falla ned till gatan från andra vånin
gen under det han var sysselsatt med
rengörning af fönster. Den stackars
mannen dog nästan ögonblickligt efter
det svåra fallet. Han hade holt nyligen
anländt till staden samt hade här inga
elägtingar.
Stadens grosshandlare äro be
tänkte på att efter den 6:to instundan
de maj stänga sina lokaler tidigt lör
dags eftermiddagar för att dymedelst
gifva 6ina biträden någon lindring i
deras oftast mödosamma arbete.Samma
regel iakttogs förliden sommar. Vi se
gerna att arbetare af alla klassor få
det så drägligt som möjliglr äfven om
vi sjelfva måste vara i saknad af lik
nande fristunder.
Om olaga skogsafVerkning. Den
af legislaturen vidtagna undersöknin
gen rörande olaga skogsafverkning
nådde icke något resultat. Beslut fat
tadeö emellertid att fortsätta undersök
ningen, och blefvo följande lagstiftare
utsedde som komité att förrän nästa le
gislatur sammanträder bedrifva inve
stigeringen i fråga: senatorerna Don
nelly, Leavitt och Eaton samt repre
sentanterna McGrath, Cotton, Jacob
son och Staples. Komitén har utsett
mr. Donnelly till ordlörande och mr.
Staples till sekreterare.
Eldsvåda uppstod i lördags natt i,fcmaledes.
firman Scheffer & Rossums lokal vid
Fourth street. Det tros att elden upp
kommit i byggnadens bottenvåning.
Faran blef så hotande att hola brand
kåren måste utkallas. Brandsoldater
na arbetade med stor ihärdighet under
flera timmars tid för eldens släckande,
men det såg i början ut gom om hela
Btadsqvarteret skulle bl if va lågornas
rof. Genom stora ansträngningar lyc
kades det dock att begränsa elden till
den ursprungligen angripna byggna
den.
Dr. E. M. Lundholm föreläste i
onsdags qväll inför ungdomsföreningen
af Första Sv. Luth. församlingen öfvor
blodet i menniskokroppen. Väderleken
var den qviillon mindre gynsam för fot
gängare, men icke desto mindre voro
ganska många närvarande och åhörde
don synnerligen lärorika och intressan
ta föreläsningen. För att om möjligt
ännu mer belysa detta för menige man
duukla ämne besvarade dr. L. åtskilli
ga af pastor Swärd framkastade frågor.
Bland åhörarne märktea ännu tvenne
svenske läkare, nemligen doktorerna
Sohlberg och Westeen.
Besökande. Under den sist tillända
lupna veckan hafva följande resande
aflagt besök på SKAFFARENS kontor:
Hon. John Peterson från St. Peter,
Minn. pastor J. A. Krantz, hr J. L.
Lundahl, pastor J. G. Hultkrans, hr A.
Gustafson, pastor C. J. Petri. Hon. J.
E. Holmberg från Minneapolis Hon.
Peter Nelson från Red Wing, Minn.
hr J. P. Johnson från Chisago City,
Minn. pastor J.A. Levine frän Cokato,
Minn. hr L. Hocanzon från Centre
City, Minn. H. hade helt nyligen åter
kommit från en resa till fädernoslandet,
om hvilkens resa meddelanden stått att
läsa i SKAFFAHEN hr August Sann
gren från Dassol, Minn. hr A. P. Meil
61
rand från Benoit, Wis.
En helsning sändes härmed genom
SKAFFAREN till våra många vänner i
St. Paul, och ett upprigtigt tack för all
visad välvilja under den tid vi fingo
vistas ibland eder. Särskildt tacka vi
för den hjelp, som räcktes oss, då vi
skulle lomna. Det kännes egendomligt
att flytta, då man är omgifven af vän
ner, och välönskningar på alla sidor.
Gud har emellortid hulpit oss att vi äf
ven nu i Moores Prairie kunnat börja
arbetet. Den kära pastorsfamiljen har
visat oss stor uppmärksamhet undor
vårt besvär vid flyttningen och våra
Blägtingar, som bo här, hafva visserli
gen icke sparat något för att bistå oss,
ILfven ett par andra vänner hafva räckt
oss en hjelpsam hand. Att sådant kär
leksfullt deltagande uppmuntrar, be-.
höfver jag ju icke säga. Sådana ljus
glimtar, under mulna och tråkiga da
gar, äro särdeles uppmuntrande. Ko
nungen skall icke glömma hvarken det
förra eller det senare på sin dag. Gud
välsigne stadsmissionen både i St. Paul
och Minneapolis. A. Weslliind.
Ungdomsföreningen af Första Sv.
Luth. Församlingen utför vid sitt möte
i afton (onsdagen) följande program:
Recitation Henrik Wallin.
Zitter musik.,. T...
tv• i v SanM Johnson.
Dialogue.. Qe0. St. Claw.
Piano StylosPro/. A. D. Bodfors.
Recitation» i?*,# Godfrey Goodwin.
Bång.....
Recitation.. v Gerda Lund*
ÉJssay G. A. Ahl'strom.
piano solo Prof. A. D, Boåfora.
V
v#
•.
,'
Lokomotivets offer. Härom da
gen blef en okänd mansperson öfver
körd och dödad å.Burlington banan.
Genom företagen undersökning har det
sedermera kommit i dagen att den så
lundaomkomne var Nels Nelson från
Langdon.
Bethesda hospital. För ett par
veckor sedan uppträdde ett skadedjur i
"Vårt Hem" under signaturen N. N.
och talade onda ord emot hospitalet.
Vi äro mycket tacksamma att det varit
lugnt så länge. Att döma efter histo
rien, så är det säkerligen en sådan nit
älskan för vårt 6amfunds väl, som al
drig lemnat något annat bidrag till
våra inrättningar. Motivet för skrif
velsen är utan tvifvel, att söka inverka
på anda, hvilka enligt Herrens ord vil
ja deltaga i arbetet i Kristi rike, att
upphöra och i stället böi*ja rifva ned
hvad andra uppbygga. Den som gör
det goda, vill att andra skola göra så
med, och tvertom. N. N. kunde icke
hafva tänkt på de många lottlösa, sjuka
och lidando medmenniskor, då hari
skref sitt opus, ty då hade han. sagt:
hospitalverksamheten böra vi under
stödja först oöh sist. Ingen vet, hvem
af oss som kan behöfva komma dit
först och om Gud uådoligen skonar oss,
låtom oss se till att vi må kunna hjelpa
dem som måste gå dit, och sålunda
göra lifvet drägligt för dem, men kan
hända det då icke behöft stå i "V. H."
Emellertid vore antydda tidning värd
sitt namn och hade en renligt sinnad
husmoder, så blefve säkert alla sådana
skadedjurs ägg dödade sä snart de blifva
synliga. Hvad behofvet af mera rum
angår, så öfvertygas vi derom allt mer
och mer för hvarje vecka. Vi hafva
nu öfverfullt med sjuka och flera an
mälningar frän sädana, som vänta pä
att få komma. Visste jag, att vi som
ett samfund icke vore mägtiga att upp
föra ett herberge för de sjuka, så skulle
•jaff ej orda derom. Blott enighet och
samverkan kunde åstadkommas, vore
den största svårigheten undanröjd. Vi
undra så mycket hvad våra föreningar
ämna göra med de skrifvelser och kort,
som blifvit utsända? Blott några få
svar hafva inkommit. Vidare hoppas
jag att hvar och en ville göra något för
vår fest och auktion, som skall hållas
den 25 maj. Finge vi nu goda och snara
löften från föreningarne och mänga
villiga gåfvor till festen samt många
doltagare uti den stora jubel-konserten,
hvars inkomster äfvenledes tillfalla
hospitalverksamheten, så borde det
sammanlagda blifva en ansenlig sum
ma. Får Kristi kärlek uppfylla våra
hjertan och de många lidandes nöd gå
oss till hjertat, så skall det nog blifva
någon möjlighet för de fleste att vara
med. Det borde ej finnas olika tankar
om denna sak. Jesus visade uti sittlif,
hvilket hjerta han hade för nöden ooh
de lidande. Till oss sade han:
gör sam-
Herr J. A. Lineer, hvllben under
liera är varit anstäld hos de stora skofabri
kanterna C. Gotziun & Co. tamt senaic hos
Foot, Schulze & Co., har i dagarne ingått
som kotBpanjonmed sin brör, Herr N. A.
Lineer, aom bedrifver skohandel i N:r 851
Payne Ave. Firman, hvilken hädanefter
kommer att heta Lineer Bro's., ämnar ge
nom denna förändring betydligt utvidga
sin rörelse.
önskas 500 damer att köpa sina som
marhattar hos Mrs. Cross, 209 E. 7 th street
som säljer smakfullt stofferande hattar till
SI, annaia värda #3, samt till $2 som kosta
88.50 på andra platser. Biista hattar i sta
den efter priserna. Nya fasoner och smak
full besättning.
Vihänvisauppmärksamheten på
St. Paul & Duluth jernvägens annons
aiiiinn plats i tidningen. Af välde för en
hvar.
Störa penningar kunna förtjenas
Igenom att hänväiula sig till firman O. L.
Borg & Co., I Chicago, 111. So vidare an
nonsen ft annan plats i tidningen.
Agenter önskas att sälja ett nyut
kommit och lättsåldt planschverk. Hög
kommission. Man Jiänvände sig till No.
1141 Payne Ave., St. Paul, Minn.
j&oktorerna E. Boeokman och F.
Tillier, norska läkare, hafva kontor och
privat hospital vid 230 E. 7tli Street, St.
Paul, Minn.
Musikanter önskas. En l:stalto
läsare och bas-trumslagare och andra go
da musikanter äro välkomna att förena sig
med ett godt musikband, llänväiid er till
K. A. Kalmen, 670 Siras st.
The Savings Bank of St. Paul utlå
nar penniugar mot god "Improved Citj
properly" för 6, 7,8 proc. räuta och for
drar ingen kommission.
Norsk fetsill af allra bästa sort för 8o
pr. Ib. hos Blom Bros., 334 E. 7th st.
P. A. Lanberg, 915 Payne Ave., re
kommenderar sitt nylnkomna vftrlager af
Klädntngstyger, Duktyger, Skjorttyger,
Plquéer, Bomullsväfnader, Gardintyger
samt alla Blags Ekiperingsartiklar m. m.
Fullkomlig tillfredsställelse garanteras.
William Cunningham, Importerar
och handlar med fina utländska och in
hemska kostymtyger och andra ylletyger
samt "TAILORS' TRIMMINGS." Prof
versändes fritt pä begäran. 180 och 182
East 7th Street, St. Paul, Minn.
Vid köp af skodon besök 8.J. Elm
quiHt, 220 E. 7tli str. Se annonsen & an
nat ställe i tidningen.
The Saving* Bank of St. Paul, Cor.
Bth & Jackson streets garanterar 5 procent
ränta pä sparbanksinsättningar. P& depo
sition, 81,500,000.00 och kapital samt be
hållning $136.000.00. John S. Prince, pre
sident Edward J. Meier, kassör.
ijukta norsk Fisklefvertran, a 75c
per pint flaska. Emulsion af Fisklefver
tran, kraftigare och mera välsmakande,
säljes till St per pint flaska. Bästa sortens
mediciner samt bråckband för alla åldrar
alltid på lager. Recepter expedieras med
största omsorg. S. H. REKVKS apotek,
Seven Corners, St. Paul, Miuu.
Ett större proflager af skodon re
aliseras billig ch os S. J. Elmqulst, 229 E.
7th st. Se annonsen & annan plats i tid
fJLVigen.
Om ni vid uppköp af kaffe Önskar
tillförsäkra eder en god och åkta vara till
billigt pris, bör ni bes&ka Blom Bros., 881
7th Street,
Lokalförändring. Den 1 instun
dande maj flyttar Minnesota Savings
Bank från sin nuvarande lokal till hör
net af 7:de och Wabasha gatorna
Kentz & Anderson, svenska foto
grafer, 225 E. 71 street, erhålla dagligen
nya kunder, hvilka erkänna och uppskat
ta deras väl utförda^, arbeten och billiga
prisar.
Chas. B. Marelius, Svensk Apote
kare. Recepter expedieras med största
omsorg. Svenska mediciner på lager. 640
Bedford str., St. Paul, Minn.
Jag har farmar i Dakota, Minnesota,
Wisconsin och andra stater, samt en större
lista pä butiker och affärsegendom till sa
lu billigt eller mot utbyte af annan egen
dom. Uthyrer boningshus och butiker i al
la delar af staden samt uppbär hyrorna.
Jag har flera hotell här samt "Pine land"
och "Hardwood land" till saln billigt eller
till utbyte mot annan egendom. Besök mig
om ni ämnar köpa eller hyra hus, byta el
ler köpa farmar eller trädgårdsegendom.
J. H. MOHOHQ, 828 Robert Str., Room 9.
"Burlington" har ändrat tidta
bell. Från och med söndagen deu 7:de
maj komma "Burlington"'banans tåg att
afgå från St. Paul och Minneapolis efter
en ny tidtabell, hvilket våra läsare benä
get torde ihågkomma, emedan tidsskilna
den är mycket olikt den, som vi uppgaf i
sista veckans nummer. Tåg No. 50 afgfir
dagligen, (med undantag af söndagar)
försedt med Pullman sofvagnar, och lem
nar Minneapolis kl. 2.50 e. m. St. Paul kl.
8:30 e. m. med uppehåll för qvällsvard i
Alma, Wis. och anländer i Chicago kl. 7
påföljande morgon. Detta tåg har ingen
förbindelse med tåg till St. Louis. Tåg
No. 48, "Vestibuled Limited." afgår som
hittills: Från Minneapolis kl. 6:40 e. m.
St. Paul kl. 7.80 e. m. Frukost serveraB
ombord (efter 81 per person,) anländer i
Chicago kl. 9 f. m. och till St. Louis kl.
5:50 e. m. påföljande dag. Ingen ändring
är gjord uti de storartade anordningar, som
denna jernväg erbjuder den resande all
mänheten.
Gif akt! En stor exkursion till det be
tyktade Calhoun County, Södra Texas, eger
rum emellan den 15:de och 25:te maj. De
som ämna följa exkursionen från St. Paul,
Minn., lemna uämda plats måndagen den
15 maj, 7:30 e. m. Hr. August Sanngren
från Dassel, Minn. är vid Union Depot i
St. Paul hela dagen den 15:de maj för att
möta sådana som vilja deltaga i exkursio
nen. Exkursionen lemnar Kansas City
tisdagen den 16:de maj kl. 9:30 e. m. Sär
deles billig resa. För vidare upplysningar
tillskrif J. A. Bexcll, Secr'y, The Rock
Island Investment Co.,eller August Sann
gren, Dassel, Minn.
Besökare af Världsutställnin
gen kunna försäkra sig om välbelägen
bostad (hos landsmän) från 25c och hö
gre per dy en, genom att strax meddela
sig med oss. C. O, LINDSTRÖM & Co.,
Room 1109 Masonic Temple, N. E. Cor.
State & Randolph Sts., Chicago, 111.
önskas en pojkunder sommaren att
valla 6 kor nära White Bear Lake. Lön 6
dollars per månad jemte mat och tvätt.
Adressera Ole Benson, Box 88, White
Bear Lake, Minn.
HANDELSPRISER.
ST. PiCb
HVETEINO. lhard
44
41
MJÖL: "patents" pr. bbl..
"straight" *4
rågmjöl
ÄGG:
OST:
SMÖR:
.68
.67
.64
.38
.47
.28
MAJS: 2....
Rij.G: 2. .i.
HAFKE:
2 blandad....
2 hvit
KORN:
41
44
8
44
majsmjöl pr. ton. *.
"bran"
44
...
"ground feed" pr. t.
FRÖ: lin
HÖ: timotej
vlldt ..
POTATIS:
KREATUR:
oxar, goda pr.
100 lb
"feeders, "pr 100 lb,
kor, pr. 100 lb
kalfvar, pr. 100 lb.
svin, pr. 100 lb..
får, pr. 100 lb.. ..i
ULL: otvättad
tvättad
"creamery"
"dairy" ...
sämre sort.
[email protected]
[email protected]
.13®
.25
.21
.14
44
HYETE Na lhard
44
.68
.67
.64
.69
.67
.64
1 Northern..»
8
44
SALE.
$14.92
Ett oerhörd stort sortiment "af
Fina Vårkostymer och V&r
öfverrockar af modernaste snitt
värda mer än $16, $18 och 82?, säl
jas för endast
$14.92.
Detta i anledning at Columbus
muinet. Öotta är sättet ohvarpå
det stora ekiperingsetablissemen
tet firar Columbus' minne.
HOUSE-
SKAFFAR EN, ONSDAGEN DEN 26 APRIL 1893.
MATTOR! MATTOR!
För.undvikande af alltför stor stockning framdeles erbju
da vi LÄGRE PRIS på MATTOR NU fin hvad priset blir
längre fram. Gör derförert val NU, erlägg handpenning och
varorna kunna tillställas er närhelst ni önskar dem. Vi för
dela dem efter hvilken qvantitet som helst samt sy och ned
lägga dem äfven om så önskas.
TAPESTRY BRYS
SEL Mattor efterfrågas
mer för hvarje är. En
eod vara till lågt pris
gör att vi hafva en stor
afsättnlng. Yanligt pris 50 cts
Specielt pris för 3 dagar endast
39c.
BRYSSEL. Denna
Bryssel Matta är nä
sta qvalitet till 49c.
Utfaller i många af
seenden bättre än bil­
liga Body Biyssel mattor, som
kosta dubbla priset. För en
dast 59c erhåller ni af oss en
matta, som är värd 75c.
Köp nu medan priset år lågt!
Till följd af ett särskildt fördelaktigt uppköp.o som
vi lyckats göra, erbjuda vi en stor del af vårt
TILL
UNDEE VANLIGA PRISER.
Vackert sortimentl Allting nyttl Ingen, som år
i behof af möbler bör försumma att underrätta sig
om dessa fördelar innan köp afslutas annorstädes.
THAUNG & JOHNSON,
Jag har ånnu till salu
flera tusen acres af ut
sökt och fruktbart prai
rieland i Renville, Kandi
yohi, Murray, Pipestone
och andra Counties i
Minnesota,till låga priser
och mot lätta betalnings
vilkor.
För fria kartor och be~
skrifningar, besök eller
skriftill:
-FRÅN-
SKANDINAVIEN
ÄR NU ÖPPNAD MED
Om ni tilnker att sända efter sliigt eller
vänner, så besök eller tillskrif underteck
nade. Kontoret är öppet till kl. 8 e. m.
GUS BROBERG & CO.,
OENERAL AGENTS,
EDM&CARLS0N,
Kol Ved
Hörnet af 6th och Sibley Sts.,.
aTKontoret öppet till kl. e. m. JBk
$5.00 förtjenst
BRYSSEL. För detta
pris 49c erbjuda
vi under 3 dagar en god
Tapestry Bryssel Mat
ta, passande för ett an­
språkslöst förmak eller en yard
bred helylle, extra qvalitet In
grain, endast 46c, värd annorstä
des 65c.
BRYSSEL. Af denna
69c matta förekommer
samme mönster, som uti
Tapestry Bryssel. Till
hvarje mönster finnas
passande bårder, men kunna er
hållas äfven utan bårder, om så
önskas. Dessa utmärkta mattor
kosta öfverallt annorstädes 90ci
specielt pris hos oss endast 69c.
X000,000
acres land, i
är nu i marknaden för hal ft pris
ochdcrunder för hvar och en, som
är färdig att utse sig ett nytt hem
vår. Den största delen af det talang
är beläget nära stationer och städel
och midt i goda svenska settlemen
ter. Fullständiga karlor och he
skrifningar sändas fritt, likaså ett
utdrat/ af Förenta Staternas land
lagar.
KWaHé||
ooh mer per
dag garantera vi
livar ooh en som blir en driftig distrikt
agent förvftratatlor m. m. Hänvänd eder
till O. och S. Silberman, tillverkare
af tafior och ramar, 13 ocU 1& East Third
Street, St. Paul, Mlpn.
J?.*
"A# M*.
v
sssc
nM atiniB åati
RT ItASER
188 E.7-$!
fiiL|GA PRISER
ST RAUL!
^•1 RABATT
MINN.
'"Ii j] i«i
ITALQG
såsoms Hattar,
Hand du kar i
66
|BOCKER
GRATIS.
Minnesota-kcyiferensens sjukvårdanstalt,
Hflr kunna sjuka försäkra sig om den bästa
läkiueboliandlingr samt erhålla god och
kristlig vftnl.
AnmSlnintfar ställas tillpastor O. A.Halt
krans, 249 East Oth Street, St. Paul. Mhm.
^Mottagningstimmar för besökare: 3—4
tisdagar och torsdagar, 4—5 om söndagarne.
Yl tillverka bästa sor
tens
6RAFSTENAR
—OCH—
O N U E N
—AF—
MARMOR
GRANIT.
Uppsättningen verk
itälles med omsorg.
Förfrågningar genom
toref besvaras med nö
je.
Tag reda p& vära pri
ser innan beställning
göres annorstädes.
Guthunz&Rockstroh
Likbesörjare.
8th och Wacouta Sts., St. Paul.
Telefon 799—8.
är det billigaste, största och beqvilmaste
Svenska hotel i Chicago. Rumjftr 700 perso
ner dagligen. Ad:
eimésöri
...
i
CROONQUIST&PETERSON
rekommendera sitt nyinkomna och välsorterade
vårlager af
FÄlDIföSYDDA
KLÄDER
samt ett rikhaltigt sortiment af importerade och
inhemska
YLLE.TYMR
för kostymer, vår-öfverrockar och byxor, förfårdl*
gade efter beställning1.
Mössor, Underkläder,
Kragar, Handskar, halsdukar m. m. i största urval.
Vi tillförsäkra våra kunder de billigaste priser och:
ett redbart bemötande. r'
ÅNGBÅTSBILJETTER OCH VEXLAR
efter dagens lägsta noteringar.
& PETEMSOM,
231 EAST SEVENTH STREET, ST. PAUL, MINN.
Nytt för Tåren!
86 tum breda halfylle klädningstyger, värda 25c, nu...........
40 tum bred Henrietta, svart och kulört, värd 65c, nu..........
Svart Gros Grain Siden, $1.50, nu
Gingliam, värda 10c, nu
Bopdlinne, Bordäukar, Gardintyger eamt
ullsväf nåder
i
je».
-AF-
Den mest inkomstbrin
gande bok, som agenter
kunna sälja.
Pris: Klotband, guldornamenter på
perm oeli rygg, livitt snitt 53.00
Klotband,guldornamenter, guld snittt 3.50
Äkta maroquinband, guldsnitt 5.00
THOMAS A. KEMPIS
Rikt och praktfullt illustrerad af Von Fuhrich,
Hofmann, Schnorr von Carolsfeld, Thorvaldsen'
och andra berömda konstnärer.
Den största, finaste och bäst illustrerade upp-«
laga af detta makalöra verk,som någonsin utgifvits
i nägot land och på något språk.
För fullständigare upplysning tillskrif
Vi rekommendera vårt nyinkomna vårlager af
Kostymer oel) Öfver
rockar
samt
HEKR-EKIPERINGSAKTIKLAR.
Tillfredsställelse garanteras.
KLASELL&CLOUSE,
VAR-KOSTYMER o.
Skjortor*
stort urval och till ytterst"
hel- och halflinne från 5c till högre prisar.
Beställningar,. eom ingå pr. post egnas största omsorg.
Kristi ©fterföljelso"
15c.
45c
$1.00
8c
Bom
priser.
Det är ett verk med unlvetfel och fort*
varande popularitet. Det har varit i men
niskohänder öfver 450 år, och dess uppla*
gor på olika språk kunna räknas i tusental.
Liksom Bibeln är den en favoritbok föi
läsare af alla klasser, och likson Bibeln
kommer den att fortfarande säljas undeÄ
alla ärstider och på alla platser.
Agenter för detta sköna och underbara verk
tillförsäkras stadig och lönande sysselsättning.
AGENTER ÖNSKASI
REALISATION
-AF-
Miler, Mattor,
Drapmr,Lam
pora.m.
-till ovanligt låga priser.
Vi komma att flytta den l:ste maj
frän vår nuvarande lokal till
49 JCast 7th St.
och i stället att utbetala onödiga
flyttningsomkostnader låta vi kö
paren få fördelen af denna förän
dring. Det är till stor fördel för vå
ra vänner att besöka oss nu. Be*
ställningar från landsorten egnas
största omsorg.
Köp nu och inbespara från 20
till 25 procent.
WALLBLOM &
THÖORSÉLW
VAR-ÖFVERfiflCKAR
samt HATTAR och UNDERKLÄDER m. m. i det
mest smakfulla sortimept ha nu inkommit och säl
jes lägre än vanligt hos
w,
ARTHUR & ABBOTT,
Korta Varor, Strumpvaror,
Handla i parti med-——
EKIPERINGSARTIKLAR.
Hvita varor samt Spetsar m.
Nytt Vårlager af lättsålda artiklar. Lägsta priser.
Fourth and Wacouta Streets, ST. PAUL, MINN
i
326—330 E, 7th St.,
..'-ÄArtt,'
i
.V

i-

xml | txt