OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, July 26, 1893, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1893-07-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Sanborn, JV. Dak., i juli 1893.
S K A E N O N S A E N E N 2 6 U 1 8 9 3
Till Texas.
G. A. WAHLQU1ST,
Lock Box 354.
DTTLTTTH, MINN
ST. PAUL & DULUTH R. R.
8.20| 2.15|ll.irjT,v. St. Paul. Ar.| 7.15! 2.50| 0.25
7.55i 1.45j 10.40j "Minneapolis." 7.i)5| 3.15! 0.50
7.H5f 1.45.10.50 Stillwater. 7.20! 3.15! 0.40
11.30| 4.301 3.05j" Hinckley. 3.25:12.10, 4.15
3.051 6.55| 6.251 ArW.SuporlorIiVlll.15l 0.05| 1.40
3.00! 6.45| 0^30| Duluth. 111.151 Ö.OOfi.55
P.M.|P.M.|A. M|
Biljetter erhållas: Cor. 6th ÄC Robert
St., St. Paul. 19 Nicollet House
Block, Minneapolis samt i Union
Depots.
O. A. SJÖSTRÖM,
13 State Street, New York, N. Y.
Eraser Mr Co.f
1100 La Qi-oaaa. Wia.
1305 Washington S.#*
J. A. SEDERBERG,
1305 Wash. Ave. 8.t
MINNEAPOLIS. MINN.
i i n k k u n u u v i
1427 franklin Ave.,
MINNEAPOLIS. MINN
232 20th Ave. K., Minneapolis.
1601 Wash. Ave. S., Minneapolis,
89 Wash. Ave. S. Minneapolis.
Dr. Jakob Hvoslef,
The American Emigrant Co,
A. C. HAITGAN. President.
A. E. JOHNSON, Vice President.
Till u u
West Superior
samt alla andra plat
ser u med Lake Su
perlor. Bästa jern
vRg till Tower, Ely
otfi alla platser ut
med Vermillion och
Maseba Iron Ranges.
O. BOX 1040,
New York, N. Y,
1608 West Michigan Street, DULUTH, MINN.
Kansas City, St. Joseph, Atchison,
DE FOHREST. P. O.. Wis. den lite juli 1893.
SANDEN ELECTRIC CO.,
Hörnet af Washington och I :st Avenue $., Minneapolis, Minn.
A N S O N & O U I S
SKRÄDDERIETABLISSEMENT,
W27 Washington Avenue South, Minneapolis, Min*
JNO. H. FIELD, Cashier.
O. E. BRECKE. Assistant Cashier.
sä köp biljett via The Minneapolis & St. Louis R'y, "Al­
Direkt linie till Missouri River hamnar,
Leavenworth, Omaha, Council Bluffs
och till Lincoln, Nebr., Topeka, Denver, eta
Receiver.
MINNEAPOLIS, ST. PAUL & SftULT
STE. MARIE RAILWAY.
Direkt linie till platser i CANADA PROVINSEBNA»
NEW ENGLANG, NEW YORK, WIS
CONSIN, MICHIGAN.
Solidatåg dagligen till MONTREAL. Genomgåen*
de tåg med sofvagnar dagligen till BOSTON.-
Guaranty priding, Minneapolis, Mitirii
E.- A. WHITAKEB, Gen'l Agent, Hotel Ryan, St. Paul, Minn.-
185 East 3rd Street, St. Paul, Minn.
och vid Union Stations.

IE:
6
i
v'
SS*'.
fc
I'
i &
k'
fr
n?
v:l
fA
s i
O N I U S
(Det är oj sagdt. att vad som Införes un
der denna afdelntnfr.alltid öfveronsstammer
.ined reaalitlonens asigter: "Omnibus", ue
ly-de*^? jil»"i CQh inbjuaes
•Att pa ett stfidaat satt i denna tidning utle
ta tankar i frågor, som äro af vigt för stat,
kyrka och samhälle. Klart Sir att &t person
»lfeheter, skandal och det vent triviala lcko
Under nögra omständigheter lemnas tum.
För nyttiga, upplysande, danande och inne
nftllsrika skrlfveTster
ärö
samma
vi alltid tack­
HSDAKTIONKN.)
Fertile, Minnf,. deri8juli 1898.
Ärade SKAFFARE!
Eftersom i dessa sista tider så många
8.
k. skallar haft äran få vara passage
rare i eder Omnibus, så vill äfven un
dertecknade utbedja sig den ynnesten
att få plats i densamma.
Efter genomläsandet af ett bref, syn
ligt i SKAFFAREN för den 28 sistlidne
juni, dateradt i Fertile och underteck
nadt af en "Trindskalle", måste hvar
och en som något litet känner till för
hållandena draga två slutsatser: för det
första att skrifvelsen i fråga är från
början till slut ett äckligt och menings
löst smicker, och för det andra att den
måste vara författad af en utaf platsens
vigtigaste goodtemplare och då såsom
sådan får stå som ett utslungadt hån
emot vår församling, dess styresmän
och pastor. Trindskalles påståenden
att församlingen haft stor framgång är
helt simpelt en osanning. Den har i
ötället haft ytterst ringa framgång
tack vare några utom församlingen stå
ende personer, hvilka synas vara både
födda och uppfostrade till att endast
åstadkomma förargelse och oreda hvar
de tåga fram. När vi se på vår omåla
de, fallfärdiga och på sin usla grundval
ruttnande lilla träkyrka tänka vi med
vemod så här: Hvar är den svenBka
enigheten, offervilligheten och broder
ligheten i vår tid och särskildt på den
na plat!*, när det är fråga om att arbeta
för en gemensam sak och i ett gemen
eamt intresse. När på ett ställe t. ex.
20 personer sammansluta sig för„att
uppföra ett hus till Guds ära och hans
namns förherrligande, uppstå strax 20
andra och bilda någon slags hemlig för
ening, hvars"syftemål tyckes vara att
af alla krafter motarbeta allt hvad
kyrklig verksamhet heter.
Denna trakts svenskar skulle kunna
uträtta stora ting om endast samver
kan och broderlig endrägt vore rådan
de, men som det nu ser ut, är den ene
på allt vis den andres plågoris. Logen
Uggdrasil af Goodtemplarorden tyckes
just icke mycket arbeta för ungdomens
moraliska och sedliga förkofran, ty
icke är det i öfveronsstämmolse med
Kristi och hans apostlars lära att börja
ett möte med bön och tacksägelse till
alla goda gåfvors gifvare och sedan ef
ter mötets slut begifva sig till närma
ste farmare för att i hans hus tillbringa
nattens timmar med kortspel, dans och
andra, på lättfärdighet starkt stötsnde,
festligheter. Någon har sagt att den
hemliga föreningen Ugydrasil är en
uppfostringsanstalt, men om arten och
beskaffenheten af den undervisning,
som der meddelas, kunde man få en
ilags föreställning om Böndagen den 2
juli, då logens yngre medlemmar nä
»tan mangrant infunno sig vid vårluth.
kyrka och under prestens predikan
uppförde sig på ett högst klandervärdt
Ȋtt. Dylikt vanhelgande af Herren
och hans ord är ju en skam för det sam*
Iiälle der sådant förekommer, och hvad
skulle den allvarlige och tänkande che
fen för Minii. Skand. Storloge tänka
Jrukterna
im han finge p& nära håll skärskåda
af UgydraBils uppfostrings
Bystem.
Vår församlings orgelnist har aldrig
gjort anspråk på att framstå såsom nå
gon drottning i sångens och musikens
rike, icke heller har hon skött orgeln
till följd af snikenhet efter slem vin
ning, ty den lilla kollekt, hon vid ett
tillfälle erhöll, är återskänkt till för
samlingen.
Under de 25 år vi varit i Amerika ha
vi gjort den erfarenheten, att de, som
arbeta och uppoffra för den lutherska
kyrkans väl. i allmänhet äro äfven i
ekonomiskt afBeende lyckligt lottade,
då deremot dessa som i sparsamhetens
intresse alldrig offra en onda dollar på
kyrkans eller missionens altare, just
icke heller lida så förfärligt af fettbild
ning i plånboken.
När Trindskalle påstår att jernvägs
Btationen i Fertilo anlades för 8 år
Be-
dan, framkommer han raed en ny osan
ning, ty ett ooinkullkasteligt faktum
&r, att här ej fans den minsta till
stymmelse till vare sig jernbana
eller jernvägsstation för 8 år se
dan. Det var ne ml igen år 1886 som
ilet första spadtag togs på jernvägen
till Fertile.
Med sann högaktning
J. Lundin. P. Stone.
Ärade SKAFFARE!
Ej på grund af äresjuka eller skrif
klåda inställa .vi oss för dina läsare:
atati emedan vi tro att en eller annan
kanske önskar veta något om vårt lif på
Dakotas jordhaf.
Våra små församlingar hafva de sista
rcckorna blifvit ^allvarsamt tilltalade,
tj blott af lifvets eviga ord, utan ock
utaf dödsengelns befallande stämma.
På som vi äro, glesna dock våra led,
på grund deraf, att en och annan hem
(örlofvas från jordelifvets strider. Den
lilla församlingen Hofva följde den 2
Juli en af sina mest älskade medlemmar
John L. Peterson till hans sista hvilo
rum. En stor skara vänner var närva
rande, och några få ord talades både
på engelska och svenska af den försam
lingarne betjenande studeranden öfver
lobs ord: "Jag
Vvet
att min förlossaro
lefver." Genom de eörjandes tårar
glänfite dock hoppet att de ej förlorat,
utan blott hemskickat sin ledare och
modbroder. Peterson efterlemnar ma
ka och flera barn. Måtte nådens Gud
trösta de sörjande och så leda dem, att
de en gång få träffa make och faderl
Den nyligen organiserade Vasa f6r
•amlingfcri har redan hemskickat en af
iina medlemmar, rnrs. Anderson, som
Jordfästaides den 9 dennes. Hon Börjes
utaf man och' flera små barn. Båda
dessa personer voro unga och säkerli
gen väntade sig mätiga lyckliga dagar
Ifcrthu på jorden, men Herren hade an
norlunda- beslutat. Dock huru hopp
tyllt ur det icke för de Börjande, att hö­
ra sina älskade hädangåmed den saliga
förvissning, att de få g& hem till frlds
boningarne der
of van!
Folket härute är villigt «tt höra Guds
ord, och oaktadt don långa väg man
nödgas resa ä»o dock gudstjensterna fli
tigt besökta. Kyrka hafva vi blott på
en plats, på de andra begagnas skolhu
sen. Dock, om Horron gifver skördar,
hoppas iifven de andra att få sig ett
tempel någon gång. Vi äro ej alldeles
utan strider härute heller, utan störas
något af ett' slags konstiga missions
vän-baptist-motbodister, hvilka än
dock de äro få,göra oss åtskilligt omak.
Vi hysa dock det hoppet till Herren,
att dä deras hätskhet lagt Big, äfven 4e
skola samla sig till oss. Om enighet
någonstädes är af nöden, sä är det här,
och vi vilja bedja fridens Gud, att han
sänder oss alla försonlighetens och brö
draskapets anda i rikligare mätt!
En ny församling stiftades den 10 4*s»
som ämnar begära inträde i vår konfe
rens nästa möte. Dess namn är Den
Ev. Luth. Vasa förs. of Barnes co., N.
Dak. Hon räknar allaredan 72 med
lemmar och vi hafva hopp om åtskilli-*
ga flera i en snar framtid. Herren Za
baoth är med oss!" Måtte den blifva
en rätt Kristi församling och dess verk
samhet krönas med mycken framgång,
sä att, då den upphör att vara en stri
dande församling här på jorden, den
måtte som ett helt få vara med i den
triumferande församlingen i himmelen!
Äfvén hafva vi hopp om att i en snar
framtid få en liten församling till stånd
nära Hanaford i Grigs co. Åtskilliga
af landsmännen der hafva- uttryckt en
önskan att så måtte ske så snart som
möjligt. Den brokiga och disharmoni
ska skara af både manliga och qvinliga
"predikanter", som fara fram öfver
slätterna här, fostra en underlig anda
bland folket, men Gud Bke lof de flesta
vidblifva Bin gamla bekännelse, och
hålla fast uti Gudsord. Norskarne äro
här mycket talrikare än 6venskarne
och ega organiserade församlingar öf
ver allt.
Värmen så väl som torkan har varit
stark häromkring i sommar och skör
den blir derför endast medelmåttig. En
del farmare hafva redan börjat plöja
ned det förtorkade hvetet på de högre
platserna. Hofva-borna få, som det sy
nes god skörd, Hobart-borna sämst och
Wasa- och Emanuels-borna medelmåt
tig. Regnet har varit litet och så
ojämt. I trakten af Hanaford ser skör
den vacker ut.
Här är slättland ingen skog, utom i
Sheyenne-flodens dalgång, men nästan
öfverallt finnes utmärkt vatten. Det
bästa vatten jag smakat, var hos Per
Gustaf Forsberg i Hanaford, N. Dak.
Den vackrast planterade skog och träd
gård jag sett härute eges utaf f. d. Gö
teborgske handlanden A. F. Djuberg i
Wasa.
Församlingarna Nebo, Wasa och
Emanuels ämna hålla en fest tillsam
mans i Hobart den sista söndagen i au
gusti. Årets nattvarsbarn komma då
att konfirmeras och fira sin första natt
varsgång. Past. Lindholm från Moor
head har lofvat besöka oss vid detta
tillfälle. De tre församlingarne fira äf
ven vid samma tillfälle gemensam natt
varsgång. Herren gifve oss vackert
väder och en välsignelserik samman
komst! A. B—n.
St Paul, Minn., i juli 189S.
Ärade SKAFFARE!
Den finansiela situationen inom vårt
länd hör numera till dagordningen för
alla öfverläggningar och samtal inom
alla läger. Tidningspressen försöker
på sitt allra bästa sätt att orda derom,
genom många och långa spalter i hvar
je nummer. Herrar politici, bankörer
och med ett ord sagd alla affärsmän,
arbetare samt enskilde hafva alla rig
tat sin största uppmärksamhet deråt,
nemligen till penningefrågan. Men
huru än alla dessa uppbjuda sina krafter
och förmågor i offentliga som enskilda
öfverläggningar, brydandesina hjernor
synes likväl det onda, den hotande
penningekrisen att antaga allt större
proportioner. Bevis härför saknas icke,
emedan dagligen afhöres några nya
förrättningars nederlag, afsättande af
arbetare eller ock en ytterligare dag'
aflönings reducering vid något aibets
företag, der sådan är i verksamhet.
För öfrigt har på den senare tiden ju
så många verkstäder inom olika verk
samhetsgrenar stängt dörrarne samt
andra arbetsgifvande företag instälts,
att massor af yrkesmän ooh s. k. grof
arbetare gå sysslösa, ur stånd att till
hvad pris som helst erhålla anställ
ning. Häraf lär utan tvifvel snickare
yrkets arbetare, inom denna stad lida
största bristen.
Under hvartdera af de senare aren
ha i snart sagdt hundratal byggnader
rost sig, derigenom gifvande arbete
med god betalning åt tusenden, då det
doremot nu är en stor öfverraskning
att finna någon liten boning resa sig i
någon af stadens utkanter. Visserli
gen står äfven I några enstaka fall
större stenhus under bygge, men hvad
är väl det att påräkna bland så många
menniskor. Helt få äro de, som ännu
egentligen kunnat förtjena något nämn
värdt denna sommar och, att döma af
det pågående, lär ej heller några goda
utsigter f. n. vara att förvänta. Med
anledning häraf råder stor oro och
ängslan hos många mindre bemedlade
familjer, huru att emotse den komman
do vintern, då efter månaders o
verk
samhet den sista slanten gått till lifs
förnödenheter,ooh utsigterna fortfaran
de äro mörka. Jag har sjelf varit i
tillfälle att härom samspråka med mån
gen ängslig och vemodsfull familjefa
der, som förklarat _sig vara ur stånd
att finna utväg för t. o. m. de "ound
vikligt nödvändiga" behofven, såframt
ej snar förändring inträder. I sanning
tiderna äro skräckinjagande för de fat
tiga, icke allenast inom vår omkrets
utan landet rundt.
Dertill kommer den Okande svårighe
ten att immigrationen tilltager allt
mer. Under vanliga och gyusamma
förhållanden torde det ej lända till nå
gon så stor skada, men som nu ställnin
gen är måBte ovilkorligen en så stor
folkström till landet inverka mycket
skadligt, önskligt vore derför att
emigrationeu förbjödes^ då döt samti
digt vore till de tillämnado invandrar*
nes fördol.
Söker man finna motivet och det huf
vudsakliga förpestande elementet för
denna oro och stillestånd inom affärs
verlden, angifves flera, I sjelffa ver
ket torde derom icke behöfvas så långa
explanationer. Antag att den nuva
rande demokratiska ityrelsen är ensam
skulden, borde det. ha lärt nog, att åt
minstone så mycket uppväcka massan
vid nästa regentombyte, då, likväl sent,
handla visligt, sjelfständigt och ej af
smicker samt tomt kallprat låta sig
ånyo förledas. Eller bör man, som
mången påstår, tillskrifva den s. k.
Sherman lagen finansernas ruin, hvar
för har då icke vår trofaste, vänsälle
demo. Grover sammankallat kongres
sen omedelbarl^för att fortast möjligt
förekomma vidare skada. Eller månne
är denna hans tröga regeringssätt på
grand af att så långt det för den all
männa folkopinionens skull sig göra
låter stå i favör till magnater silver
producenters och penningfurstars in
tressen Allt borde ^lära och varna
oss.
En mycket skadlig och förderfbrin
gande inrättning kommer enligt under
rättelser, att i den närmaste framtiden
anläggas i staden. Det är ett s k.
"pool room" eller rättare sagdt spelhus
der det så att säga hålles vad (betings)
om kappkörningar på vissa körbanor i
aQägsna platser. Ändamålet är sjelf
klart penningen. St. Paul har alla
redan en sådan, vilkens egare lär ha
gjort lysande affär derpå. Naturligtvis
då poolrummen dessutom äro handslan
gare till krogar.
Den stora nationaldagen firades här
pä sitt sedvanliga amerikanska dun
drande sätt och följderna uteblefvo hel
ler icke. Mänga äro de, som för hela
sitt lif få begråta, att en fjerde juli nå
gonsin fans till.
Mätte alla sorgliga exempel i det
hänseendet från vår stora republik
lända vårt fosterland Sverige till var
ning att ej begagna sig af samma hår
resande metod vid firandet af dess na
tionaldag, om en sådan kommer till
stånd. Em—l.
East Union, Minn. den 17 juli 1893.
Hr redaktör af SKAFFAREN!
Ombedd att referera något från N.
Minn. Valley distriktets missionsmöte i
Olivia och Svedlanda samt jubelfesten i
Hector, den 10—12 juli, beder jag den
gode SKAFFAREN om bistånd. Mis
sionsmöté och jubelfest, ja just det, var
hvad distr. 9 af dess 10 pastorer firade
tillsammans med ofvannämda försam
lingar, hvilka betjenas i ordet och lär
domen af pastor J. G. Kallbarg. Dessa
församlingar äro med undantag af
Svedlanda—helt unga, och fördenskull
ifrigt sysselsatta med att anskaffa sig
sådana hus, uti hvilka de kunna dyrka
Gud på fädrens vis. I Olivia, en liten
vacker och hemtreflig stad i Rsnville
co., har församlingen kommit i besitt
ning af ett rymligt skolhus, som ganska
väl motsvarar sitt nya namn, den sven­
Bka
kyrkan i Olivia. Bara församl. hin
ner att borttaga den -der plattformen
och bygga Herranom ett altare samt
uppBätta en
predikstol
Men hvar voro de andra af distr. pa
storer, under det att vi firade löghyd
dohögtid i Olivia? Ja, de voro på en
plats, der undertecknad aldrig varit,
och derföre icke kan säga mycket om
Svodlanda, så heter den förs., der pa
storerna Bergström, Grundeen, Ohslund
och Randahl höllo missionsmöte vid
samma tillfälle. Svedlanda är en land
församl., större och äldre än de öfriga
pastoratet. Kyrkan, som byggdes
1889, är en af de vackraste i distriktet.
Vill man yidare taga reda på detta stäl
le, så rese maa omkring 8 mil utåt lan
det från Hector.
Hector är ock en liten stad i Renville
co., väl ioke så hemtreflig som Olivia,
hvad planteringar och byggnadsstil be
träffar. Men för en prest förhåller det
sig dock annorlunda ty här träffar man
ju sin embetsbroder Kallberg, och
hans lilla tillfälliga, herdetjäll finner
man sig godt. Föra i Hoctor håller
på med kyrkybygge. Att se detta sto
ra och \ackra tempel, uppfördt i gotisk
stil med korset på tornspirars topp, är
en syn, som fyller deras hjertan' med
glädje ooh tacksamhet, hvilka ömma
för Guds rikes framgång. Utvändigt
är kyrkan i det närmaste färdig, men
inuti fattas ännu mycket. I denna kyr
ka,som för några få månader sedan icke
fanns till, samlades svenskarne i Hec
tor och dess omnejd mangrant den 12
juli för att fira en jubelfest till minne,
af Upsala möte 1593. Redan qvällen
förut hade pastor Grundeen öppnat m»5
tet med predikan, då en stor mängd
folk var samladt i kyrkan, som inuti
liknande en löfhydda. Vid högmes so
gudstjenstens början, dagen derpå, voro
alla sittsplatser upptagna, Pastor
Bergström höll en djupsinnig och in
nehållsrik
jubelpredikan, ett i histo
rien upphemtadt och väl sammansatt
föredrag öfver ämnet: Upsala möte,
dess orsaker och följder. Det är icke
underligt, att de, som veta åtminstone
något om tillståndet i kyrkan före och
efter Upsala möte, jubla och tacka Her
ran af allt hjerta. Funnes det aldrig
au lite andliirt vett i dem. som förkasta
1
vid dess sida, då
blir detta gamla skolhus mycket kyrk
ligare än mänga hus, som från begyn
nelsen varit ämnade till kyrkor.
Det var i denna kyrka, som 5 af distr.
pastorer höllo missionsmöte, den 10 och
11 juli. Det var hos svenskarne i och
omkring Olivia samlades som en man
för att midt i höskörden få en hvilodag
uti sin kyrka. Här tolkade pastorena
Franzén, Hedenström, Sandell och un
dertecknad det eviga evangeliet. Här
sjöng man med lust och gemenande
härliga psalmer, som ingen har maken
till, utan orgelns tillhjelp. Och sedan
i löfsalen derutanför. Dat var ju rig
tigt löflyddohögiid, ty det kostade ej
en cent för någon att sätta sig ned och
spisa middag vid de rikt dukade bor
den. Det var förs. qvinnor som stält
till den middagen, och sodan hölls en
syföreningsauktion, men medan den på
gick fick man köpa ice-cream och
lemonade. Inkomsterna häraf blefvo
ganska tillfredsställande, och vi hop
pas, att en så lyckad tillställning till,
vid nästa missionsmöte i Olivia, skall
göra det möjligt för församl. att göra
de ofvannämda förändringarne i sin
kyrka samt insätta en liten orgel.
fädernas tro och lära, så skulle det ioke
behöfvas mer ftn fjerdedeler^ af ett så
dant föredrag, för mtt öfvertyga dem
om sitt misstag. Föredragets slutsat
ser voro bland »andra följande: Hade
icke Upsala möte egt rum, så hade in
gen Gustaf Adolf funnits. Hade ingen
G. A. funnits, då hade ingen religions
frihet funnits. Men hade ingen religi
onsfrihet funnits, då hade vi varit påf
vens slafvar, och under hans välde
skulle vetenskap och konst icke trif
vas ty då han var allsmäktig, lades
den, som gjorde någon uppfinning, på
sträckbänken, emedan han öfvade troll
dom o. s. v.
På e. m. predikade pastorerna Fran
zén, Sandell, Ohslund och underteck
nad, och så slutades jubelfesten. Men
vi hafva all anledning att tro, det myc
ken välsignelse skall blifva frukten
deraf. Föra i Hector1 har haft stora
uppoffringar för sity kyrkobygge, men
vi tyckte oss märka, att hon redan fått
lön för sitt arbete. j, Vi ipena ej, att in
komsterna i den vackra matsalen under
middagsrasten voro^så oerhördt stora—
ty middagen kosta&a blott 25c eller
lika mycket som å Aug. Coll. under
synodalmötet at't de betäckte om
kostnaderna för kyiMsobygget, men vi
äro öfvertygade om,:.att hvar och en,
som förstår att värdera evangelium,
skall redan vara belönad för de upp
offringar han jorti(och färdig att gö
ra flera för kyrkans fullbordande och
verksamheten badrifvande på platsen.
Att sätta in lite på Guds bank är för
ståndigt, ty han förvaltar det honom
anförtrodda godset väl intill den da
gen. Hvile nu Herren frid och välsig
nelse öfver dessa tre församlingar och
deras unge lärare!
C. Joh. Edman.
"Jag plägades i omkring 9 år af rygg
värk, skrifver Mr. Ed. Quakenbush,
Worthington, Ind., som slutligen kurera
des medelst St Jacobs Oil."
Måndagen den 14 augusti afgår en ex
kursion från Galesburg cch Rock Island,
111. och på tisdagen den 15 augusti kl.9:30
e. m. från Kansas City till Port Lavaca,
Calhoun co„ Texas under Wm. Westlunds
ledning. Det blir ett upperligt tällfälle
för dem, som då gå med, att finna ut, huru
stark sommarhettan är dernere. Hettau
är pä längt när ej så stark vid kusten som
längre in i landet, ty en svalkande vind
blåser ständigt från hafvet. Det land, som
undertecknad säljer, är det land som in
köptes för en tid sedan af P. Westerlund,
S. P. A. Lindahl och J. Jesperson. Det är
beläget endast 1% mil från den lifliga och
vackra sjöstaden Port Lavaca, uti hvilken
mänga svenskar redan inköpt byggnads
tomter. Landet är beläget på båda sidor
om jernvägen, har den allra bästa jord
män. Betalningsvilkoren äro lätta. Den
som önskar sig ett godt och trefligt hem,
bör icke försumma att köpa strax, ty lan
det omkring Port LaVaca har en strykan
de åtgång. För hvarjehanda upplysnin
gar om landets läge ocli beskaffenhet, om
betalningsvilkoren, om huru att fä fri re
sa från Kansas City till ^Po^t Lavaca och
Westerlund,
Orion, 111.
tillbaka tillskrif TVm"
GODT TILLFÄLLE.
De, 6om vid Inträffande dödsfall, önska
betrygga sina efterlemuade, kunna genom
medlemskap i SCANDINAVIAN MUTU
AL AID ASSOCIATION i Galesburg, 111.,
förskaffa sig nämda förmån. Denna skan
dinaviska ömsesidiga hjelpförening, som
numera räknar Öfver8.000 medlemmar.har
under sin Åttaåriga verksamhet betalt tlllaf
lidna medlemmars efterlemnade öf. 400,
OOOoch har dessutom en grundfond&$35,000
hvilken alltjemt tillöke9 och med det sam
ma gör henne för framtiden stark och tryg
gad. Derföre just med afseende härpå som
ock med kännedom om hennes ledande
mäns duglighet och redan si många akt
ningsvärda medlemmar, blfrkostnaden för
ett medlemskaps uppehållande i denna för
ening änder åren en i sitt slag den billigaste.
För vidareupplysning om medlemskap el
ler agentur för verksamhet i föreningens
Intresse å enskildta platser lnonr. statdh
Minnesota, vånder man s?g till hennes, för»
fiämde stat, general-agent
BES MED
»""'i
Kortaste väg. Kortaste tid. Tre
t&g dagligen. Utmärkta Sofvag
nar. Bästa beqvämligheter. Låg
taxa. "Lake Superior Limited»'
är den bästa linie i nordvestern.
TIDTABELL:
A.Ttt P.M.lP.M. A. Mi P.M. P.
P.M. I A. MjP.
O. A. SJÖ S Ö
bedrlfver följande affärer:
Vexlar ooh sänder penningar till
Skandinavien
Säljer ocean-och jernvägsbiljeiter
öfvertager pengar från Skandinavlen
Säljer land i Western och Texas
Mottager pengar till insättning.^
Kontor i New York: IS State St.
i Brooklyn: S98 Atlantic Ave.
i Sverige:JohnAntonson,GHitoborg.
Alla bref adresseras till:
Agenter önskas mot lön!
eller kommission att sälja den nypaten
tcrade Chemical Ink Erasing Pencil. Agen
ter kunna förtjena $50 i veckan.
i
fi|fonroe
Alla organen kroppen eggas till hel
£Osam och kraftig verksamhet genom
Dr. Pierce's Golden Medical Discov
ery. I synnerhet verkar det på lef
vern—och denna #r nyckeln till hela
systemet. Ni har rent eller orent blod,
allt efter som Eder lefver är. Blo
det kontrollerar helsan,
lefvern kontrol
lerar blodet och Discovery kontrol
lerar lefvern.
Tag detta medel 1 tid när Ni kän
ner Eder slö, slapp och uttröttad, ocli
Ni kan hindra sjukdomens anftril. Tag
det för hvarje sjukdom, som härrör
af lefvern eller blodet och Ni erhåller
6äker bot.
För dy&pepsi, dålig matsmältning,
gallsjuka, åkommor i luftröret, 6trupen
och lungorna, till och med lungsot
(skrofulös) i dess tidigare stadium, de
mest hårdnackade hud- och skalp
sjukdomar är det det enda medel, så
ofelbart och verksamt att det kan ga
ranteras. Om det icke gör någon nytta
eller botar Edert erhåller Ni Edra pen
ningar tillbaka.
J. A. SE0EBBER6,
Finaste och största lager af STÖFLAR ool*
andra SKODON till billiga priser. Arbeten
på beställning utföres omsorgsfullt.
vfffEM.rco
Fullt värde för edra penningar erliäller
ni hos oss, den största svenska skohandel i
Södra Minneapolis. Vi utföra alla be
ställningar som ingå pr. post med största
omsorg. Sänd osff eder order. Vi beko
sta expressafgiften.
J.A
J. L. LUNDAHL
har det största och mest välsorterade lager
på nordsidan af alla sorters Skodon för
Herrar, Damer och Barn. Bästa fabrika
ter och lägsta priser. Beställningar pr.
post egnas största omsorg.
TRADE
J. O. PETERSON,
SVENSK APOTEKARE,
TANDLÄKARE!
Tänder fyllas och utdragas smärtfritt.
Löständer insättas under garanti, ingen
betalning fordras annars. Alla slags fyll
ning verkställes och garanteras. Löstän
der från $8 till $18. Försök vaf smärtfria
metod af tandfyllning.
K. S. MORGAN,
Från Kristiania Universitet
KONTOR:
200 Washington Avenue South,
MINNEAPOLIS, MINN.
Mottagningstimmar: 9—11, 2—4, 7—8.
Söndagar 11—12. Telefon: 286.
1863 Affår etablerad 1863.
VBXL^B och BILJETTES.
il
8*
Katta B.E. JEJUtSOH, AfiaV
Adressera alla bref till:
""IftV
wm
THE 1#
A.ND
APOTKET
ÖRNEN.
Alla i Sverige bruk
liga mediciner tillhan
dahållas. Beställnin
gar från landsorten
egnas all omsorg. Ka
talog sändes på begå-
MftRK.
DET SVENSKA SNUSET
jerior.vara Derattipaa 1 sitt Daetftenae att kunna
Besrär af eder handlande "LAGERLÖFS SNUS" eller "GÖTEBORGS SNUS" och ni
skall finna att det öfvertrfiffar andra snussorter. Profver sändas fritt, till hvilken adress
som helst. Mot erhftllande af $1 siindes portofritt 1?4 pound snus.
LAGERLÖF SNUFF & TOBACCO FACTORY,
JOIIAN LAGERLÖF. Egare,
PEORIA
SPECIAL,"
FRIA STOLVAGNAR
T.,
Dr. SANDENS Elektriska Bälten
(för bada könen)
^urera säkert utan medicin all svaghet, som en följd
af hjernans öfveransträngning,iitsväfnin
garoch sömnlöshet,trånsjuka, reuma
tism, njurlidande,ryggmärgslidande,lef
versjukdom, etc.
Detta elektriska bälte utöfvar en underbar verkan pä patienten och om icke den
elektriska strömmen ögonblickligen känne?, sft förverka vi $5.000. Tusentals lldapde
hafva botats genom denna utomordentliga uppfinning, efter det all slags medicin
varit utan nytta. Dr. Sandens elektriska bälten hafva varitimarknaden öfver 15&r
och vunnit otroligt stor spridning öfver hela veriden. Härnedan anföres ett af de
mänga vittnesbörd vi dagligen emottaga, och som bevis på, att Dr. Sandens billten
äro epokgörande såsom botemedel.
9 Detta är ett genomg&ende t&g till St. Louis,
W. H. TRTTESDALE,
DK. A. T. SANDEN. För ett är sedan köpte jag ett af Edra No. 4 dam bälten.och
önskar nu meddela, att detsamma åstadkommit ett verkligt under på min helsa. Jag
var oförmögen till allt arbete och min sjukdom var reumatism, moderlidande och
oordningar i magen, hvaraf jag lidit 1 10 är. men efter jag anviindt4ältöt i 2 måna
ders tid blef jag bättre, så att jag kunde uträtta mina husliga göromiU, men i an
seende till min höga ftlder, 70 år. påräknar jag naturligtvis icke att blifva fullkom
lifft frisk. Jag brukar mig af bältet 1 a 2 timr^ar dagligen dä jag känner mig sämre
och blir dä alltid genast bilttre och får då en god sömn. Jag rekommenderar edra
bälten till alla sjuka. Högaktningsfullt, Mus. KAREN DAVIDSON WESTRBM.
Vårt damdepartcment förestås af en svensk dam.
Vår illustrerade svenska pamflett, som innehåller alla nödiga upplysningar an
gående Dr. Sandens Elektriska Bälten, sändes fritt pr. post. Svenska talas och skrif
ves på vårt kontor» Adressera:
203 3rd St. S., Cor. 2nd Ave., Minneapolis,Minn.
Swedish (\mericcii} Ban^,
Inbetaldt kapital, $260,000.00. Reservfond, $70,000.00,
O. N. OSTBOM, President C. S. HULBEBT, Vice President. N. O. WEB
NEB, Kassör. A. E. KEMPE, Biträdande Kassör.
Bedrlfver allmän bankrörelse. Betalar den högsta ränta p& depositioner. Vexlar
köpas och säljas pä alla städer i Europa. Ångbätsbiljetter säljas pä alla första klas
sens linier till och frän Eurojja.
INBETALDT KAPITAL: $100,000.
200 Washington Avenue S., Minneapolis, Minn.
ALLMÄN BANKFÖK-RÄTTNEKTQ.
Högsta ränta betalas å depositioner. Vexlar och Money Orders utfärdas p&
alla platser i Europa. Ångbåtsbiljetter till och från Skandinavien efter lägsta
kurs Godt jordbruksland till salu billigt och mot lätta vilkor.
Det största svenska skrädderi-etablissement i. staden. Välkomna till v&{
nya lokal: 1427 Washington Avenue Souih. Vi hafva emottagit ett nytt lager af ny«
ocl. moderna tyger. Vi garantera att kunna tillfredsställa alla T&ra kunder, s&v81|
afseende pf- godt arbete tom i priser. Gören oss ett besök.
Om ni ämnar resa till
"ST. LOUIS
bert Lea Route," den enda linie som förer eder till inom
sex qvarter frän verldsutställniugsomrädet Förbindelser
göras vid Engiewood, hvarigenom länga tröttsamma äkta-
rer frän staden undvikas. Tvänne magnifika t8g frän St,
Paul och Minneapolis, passera genom hjertat af Iowa och
i närheten af Förenta staternas arsenal i Rock Island och
lemna en vacker utsigt öfver Lower Mississippi-floden. Be­
tala ej samma pris och nöj eder med sämre beqvämligholttfc
År det finaste tåg till
Södern.
hvartill ätgär 22 timmar och är det den
ENDA '-DINING CAR ROUTE.»
y
Förbindelser 1 Union Depots bftde i Chicago och St. Louis.
TILL CHICAGO. eller skrif till
Fräga efter biljetter etc. hos närmaste biljettagent
c. M.
SPRATT,
G. T.
A
Låg passagerare taxa.
Säker tid.
Kortaste väg.
TICKET OFFICE»!
C. B. HIBBARD, Gen'l Pass, Agt,
eiv u*)£)£ve--
-v*. is? &v,(- j'wk. i
P. A.,
Minneapolis, Minn,
Bästa betjening.
MINNEAPOLIS, MlftN.
w
•Wn
'•I', r:
i ,1

xml | txt