OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, October 11, 1893, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1893-10-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ftr ti il Sverigo 1.85
K o n o n 1 8 7 E 7 i s
BT. PAUL, MINNESOTA.
I 8 W O 8 S i K
(Established 19T7.)
Published every
WEDNESDAY.
Off ice: 187 Hatt 7th street,
8x.
W I S O N S I N

t?
'r: V 7:-..v''.
S K A A E N
Prenumerationscrfgift:
Ett
år
i förskott fl
Ett
hälft
JO
år på kredit 9.00
Ett hftfft
&r
1.00
Tre mftnaäer 0.50
Ett&r tlU' Sverige *.00
Ett
17:de Årg. —N:o 41.
Här och der.
Hela "historien
Tidningen Sveneka Amerikanska Po
tten har på senare tiden bjudit sina lä
sare på "stycken ur historien" och till
desamma fogat personliga erinringar,
uttydningar och tillägg, hvilka liksom
sjelfva "styckena" varit lika uppbygg
liga och tillförlitliga som tidningens öf
riga innehåll. I sammanhang med det
ta styckoverk har också tidningen fun
nit det nödigt att yttra sig om under
tecknad på ett sätt, som visar, att re
daktören har föga respekt för åttonde
budet Derom vore nu i och för sig in
genting att suga, ty i den klass af tid
ningar till hvilken Sv. Am. Posten hör,
kan sådant icke gerna undvikas. Men
då Postens historiska experimenter be
röra saker af vigt, hvilka isynnerhet
för tillfället äro af stort intresse, så
skola vi, såvidt tid och omständigheter
medgifva, något fullständigare orda om
dessa saker. Först vilja vi emellertid
förutskicka några anmärkningar, som
kunna vara af intresse i allmänhet,
men
för Sv. Am. Posteii isynnerhet.
Postensedaktör synes hata allt, som
ät* gammalt, och älska allt,som är nytt.
Till och med historien måste göras om för
att bli erkänd. Dst är en svaghet hos
unga personer och nya tidningar att
icke'viija erkänna något,som de sjelfva
icke varit n^ed om. Derför fördöma de
på det allra eftertryckligaste allt, som
skett före den dag, då de togo hand om
vårt stackars jordklot och åtogo sig det
svåra och ansvarsfulla uppdraget att
förändra och omskapa allting. Men
fastän redaktören icke tycker om det
gamla, så torde det väl ändå finnas ett
och annat deraf, som vi kunde enas om.
T. ex. den gamla goda regeln, att man
icke bör döma någon förrän man bevi
sat honom vara skyldig att man för en
god saks befrämjande icke bör bruka
dåliga medel att man icke bör straffa
andra för sådant, som man gör sjelf.
Det är, det måste ju medgifvas, litet
svårt att inse,huru lösningen af silfver
frågan kan underlättas genom att tala
illa om min ringa person, liksom det är
svårt att inse i hvad mån sann nykter
het befrämjes genom att söka nedsvär
ta goda och hederliga personer, som
råka ha en egen mening, hvilken icke i
allt stämmer öfverens med åsigter, som
en vies person eller tidning behagar
gynna. Det är ock temligen säkert,att
en person icke är en förrädare derför
att någon kallar honom det, nej, icke
ens om han kallas "ärkeförrädare". Det
kan helleV icke gerna nekas, att då nå
gon brukar falska beskyllningar och
Bkällsord i en diskussion,så gör han det
derför att han antingen saknar bättre
bevisningsgrunder eller också icke lärt
sig folkskick. Upplysningsvis må det
ock nämnas, att undertecknad icke är
så bunden vid något politiskt parti, att
han känner sig förpligtigad att försva
ra hvad hblst det tager sig för. Han
har både rätt, frihet och vilja att för
döma det orätta inom det republikan
ska partiet såväl som i alla andra. Han
gynnar det partiet ej för det dåliga det
gjort, utan för det goda det uträttat
liksom han står emot de andra partien
ej för det goda, som fins i dem, utan för
det myckna onda, de dragas med. Och
ingen kan visa, att han någonsin för
svarat en dålig republikansk handling
eller fördömt det som är godt hos an
dra partier. Guldpåsepolitiken om hvil
ken Postens redaktör talar med en kän
nares säkerhet och» vana, har under
tecknad ingen del i ty han har inga
åsigter till salu. Han håller sig stadigt
vid sanningen och löper icke efter den
me8tbjudande. Förr i tiden var det
svårt att tjena tvä herrar, och för mån
gen är det svårt än i dag men huru
dant skall det då vara för en tidning,
som söker tjena tre-eller fyra herrar
och måste blindt lyda dem alla. Att
det under sådana omständigheter är
svårt att hålla sig vid sanningen, får
ingen undra på men att vägen till
guldpåsarna derigenom betydligt un
derlättas, det måste medgifvas.—Tänk
om Postens redaktion skulle anföra be
vis för allt, som förekommer i tidnin
gen, dä finge den inte ett tidningsnum
mer färdigt på denna sidan evigheten!
—Vi ha dock intet ondt att säga om
PoBten, icke ett ord.
Nu till saken. År J873 antog Fören
ta Staternas kongress en lag rörande
vårt myntväsende. Denna lags anta
gande, påstå vissa personer och partier,
var ett bedrägeri och bedrägeriet
skulle ha varit af följande beskaffen
het. Lagen genomfördes på ett så ha
stigt och hemligt sätt, att endast några
få hade tillfälle att göra sig bekanta
med dess innehåll och desse få voro
mutade, påstås det och den som utför
de denna bragd, skulle ha varit en per
son vid namn Ernest Seyd, som skulle
ha hitsändts af utländske kapitalister i
ändamål att på det sättet motverka
silfvermyntning här i landet. Denna
historia, som är fullkomligt osann, har
utspridts öfver hela landet af demago
ger och folkuppviglare samt principlö
se politici och tidningar. En och annan
svensk-amerikansk tidning har ock säl
lat sig till detta sällskap af skäl, som
de sjelfva bäst känna till. En af deBsa
ftr Sr. Am'. Posten, som gör anspråk på
att onäam ha rätt,att föra det svensk
amerikanska folkets talan. Det är en i
många stycken, .värdefull tidning och
redigeras på ett klokt sätt Denna
tidning, som Jcke ..kommer "med mu-
»sikband,
kraftiga åtbörder och tomma
fraserV, utan "kan visa fakta för att
hvad &on sägetvär^sant och korrekt",
•ägerined hänsyn till 1873 års myntlag:
"den af fala bankirer, obligationsinne-
fe.
hafvare och advokater bestående ge
nomruttna republ. kongressen med är
keförrädaren John Sherman i spetsen
afytlrade år 1873 för engelskt guld fol
kets i Förenta Staterna sjelfständighet i
myntfrågan."
Posten borde dock komma ihåg att
såväl i 41
:ste kongressen, som först be
handlade lagförslaget i frågfa, som i
42:dra kongressen, som slutbehandlade
den, funnos åtskilliga farmare (icke så
dana der som Donnelly och hans geli
kar, utan verklige farmare), icke så få
handelsmän, ett par skollärare, några
prester och flere stycken redaktörer.
Voro också de genomruttne? I 41:ste
kongressen var det, dä lagförslaget be
handlades, 96 demokrater och i 42:dra
kongressen 88 men då lagförslaget den
10 jan. 1871 antogs i senaten, kastades
endast röster deremot', och då det den
27 maj 1872 antogs i huset röstade endast
18 deremot. Men ändå var det ju bara
republikanerna,som voro genomruttna?!
Bland dem, som röstade för förslaget,
finna vi senator Stewart, som nu arbe
tar så ifrigt för fri silfvermyntning,och
derför prisas af Posten men bland dem,
som röstade emot förslaget finna vi John
Sherman, hvilken Posten kallar "ärke
förrädare". (Se Congressional Globe
för den 10 jan. 1871, sid. 399). Bland
representanthusets medlemmar märka
vi t. ex. Garfield. Han var väl också
genomrutten?
Men Posten fortsätter: "en af engel
ska kapitalister betald agent sändes så
ledes till detta land med $500,000 för att
köpa Amerikas kongress och röfva
Amerikas folk, hvilket också lyckades
som hvar man vet." Som hvar man
vet, ja! Skulle tro det! I början an
förde Posten inga bevis för sitt "stycke
ur historien". Men då "stycket" af
undertecknad fördes dit det hörde,
neml. tijl lögnhistorien, såkommo "be
visen", och de voro af följande lydelse:
"I "The Bankers' Magazine".af aug.
1873 finna vi följande 1'örande ämnet i
fråga: Då silfver år 1872 upphört att
vara laga mynt i Frankrike, England
och Holland insamlades ett kapital af
$500,000 och Ernest Seyd från London
sändes till detta land med denna summa
såsom agent för utländske obligations
innehavare och kapitalister för att
verka för samma sak härstädes, att
silfver ej längre mä vara laga mynt'."
Vidare: "I The Congressional Record
af den 9 april 1872 sid. 2032 heter det:
Ernest Seyd från London, en framstå
ende skriftställare och förtrogen med
myntväsendet, är nu här, och har eg
nat myntfrågan synnerlig uppmärksam
het. Sedan han undersökt denna bill
angående upphörandet af silfver såsom
laga mynt, gjorde han några tänkvär
da erinringar, som komitén godkände
och införde i billen". "En hvar kan öf
vertyga sig sjelf om sanningsenlighe
ten af dessa påståenden genom att i
hvilket som helst första klassens biblio
tek i landet undersöka "The Congress
ional Record" för nämda datum."
Nej, bäste Post, det går icke. Po
stens redaktör har icke sjelf öfvertygat
sig om sanningsenligheten" af något af
"dessa påståenden" på det viset, och det
af det enkla skäl alt den bok, som skidle
innehålla öfvertygelsen, icke finnes till.
Kongressens förhandlingar trycktes på
den tiden i The Congressional Globe
senare trycktes de, såsom ännu, i The
Congressional Becord. Men redaktören
har ej läst det hvarken i The Congressio
nal Record eller The Congressional Globe,
ty det står icke så i någondera.och icke
på något annat ställe heller utom i
lögnaktiga tidningsuppsatser och de
magogiska taL Det är möjligt att re
daktören hemtat det ur The Congres
sional Becord för den 18 aug. 1893 sid.
342, der det origtigt anföres af J. C. Sib
ley, dock icke så origtigt som Posten
har det. Det yttrande, som Posten utan
tvifvel syftar på, är det, som fäldes af
Samuel Hoofer (handlare från Boston
och representerande Massachusetts) i
representanthuset den 9 april 1872 och
återfinnes i The Congressional Globe för
den 9 april 1872 sid. 2304. Men Posten
har fått det betydligt skarfvadt. I kor
rekt öfveraättning lyder det så här
(och derom kan hvem som helst öfrer
tyga sig).
"Detta lagförslag utarbetades för två
år sedan. Det har undergått noggrann
och sorgfällig granskning. Det är gil
ladt af alla fackmän i myntväsendet
här i landet och har skattmästarens
(Secretary of the Treasury) samtycke.
Hr Ernest Seyd i London, som är en
ryktbar författare och har egnat stor
uppmärksamhet åt myntverk och
myntning, gjorde, efter att hafva un
dersökt förslaget i dess ursprungliga
form, många värdefulla anmärkningar,
hvilka införlifvades med förslaget".
Så slår det skrifvet.
Postens redaktör, eller andra från
hvilka han hemtat sin uppgift, har in
flickat följande fraser: "är nu här",
"angående upphörandet af silfver så
som laga mynt" och "som komitén god
kände". Äfven om yttrandet hade
fälts sådant Postens redaktör anför det,
så hade det ingalunda bevisat hvad
han vill bevisa med det, ty icke ens
deri står det något om mutor eller be
drägeri eller utländske kapitalister el
ler engelskt guld. Inte ett orcl derom.
Var det väl hågot^ur vägen, a.tt de per
soner, som hade sig anförtrodt utarbe
tandet af det vigtigaste förelag rörande
myntfrågan i hela vår hiStoria, rådfrå
gade män, som hade stor erfarenhet
och skicklighet i dessa stycken, isyn
nerhet som desjelfVa icke voro så val
hemmastadde de^i på grund af rådande
omständigheter här i. landet, dem vi
framdeles skola» •••itjrörå?
Ltförtsra
ALLMÄNNA NYHETER.
Henry Kershaw, redaktör för New
Orleans Commercial, begick i söndags
sjelfmord genom att kasta sig framför
ett ankommande bantåg i Chicago, der
han var på besök.
Hastig resa öfver oceanen: Cun
ard-liniens nybygde ångare "Lucania"
har nyligen gjort l-esan öfver hafvet på
den korta tiden af 5 dagar, 13 timmar
och 25 minuter, således öfverträffande
alla andi-a ångbåtar.
Afkastningen af hveteskörden
i nordvestra Canada distriktet beräk
nas i år uppgå till 26 millioner bushels,
hvilket utgör mellan 25 och 30 procent
mer än förra årets skörd." Dessutom
är hvetet af bättre beskaffenhet än för
ra årets.
Fångad mördare. William Veath
alias Foster, alias "the Crane", som i
juni månad i Milwaukee mördade John
Peterson, har i lördags blifvit gripen i
Denver, Colo. Han tillfångatogs på
postkontoret, dit han gått för att fråga
efter bref. Här blef igenkänd af några
poliskonstaplar, som bringade honom i
säkerhet.
Panik i kyrka. Under en religiös
festlighet i en kyrka i Parangariento,
Mexico, den 3 dennes uppstod eldsvåda
i kyrkan genom en raket, som antände
taket. Kyrkan var fullsatt af festbesö
kande, som alla skyndade mot utgån
garne. Härunder blefvo 10 personer
trampade till döds och ett stort antal
skadade.
Senator F. B. Stockenbridge fr.
Michigan blef nyligen svårt skadad då
han skulle stiga ombord på en spårvagn
i Chicago. Han var på orätt sida af
vagnen och en spårvagn från motsatt
håll kom rusande och släpade Stocken
ridge omkring 20 fot, hvarvid han er
höll svåra sår i ryggen. Han upptogs i
sanslöst tillstånd.
Konkurs. Pianofirman Hardman,
Peck & Co.,i New York har i förra vec
kan gjort konkurs. Skulderna uppgå
till $500,000 medan tillgängarne beräk
nas till $750,000. Orsaken till obestån
det har sin grund deri, att firman på
grund af den trvckta penningmarkna
den ej kunnat möta ingångna förbin
delser. Firman etablerades år 1842 och
tillverkade de mycket omtyckta och
välkända "Hardman pianos".
Postverket. En årlig ökning af
postverkets bruttoinkomster med från
8 till 10 procent räknar man vanligtvis
på. I juni månad var också inkomsten
något mer än 8 procent, men i juli ej
mer än tre och i augusti understego
till och med postverkets inkomster de
samma för augusti månad förlidet år
med fyra procent. Detta angifver en
minskning i landats affärer samt att
postverkets utgifter i år komma att öf
verstiga dess inkomster med från 8 till
10 millioner dollars och ej med från fy
ra till fem millioner endast såsom be
räknadt var.
Förlist fartyg. Från Port Towns
end, Wash., skrifves den 6 dennes, att
barkskeppet "Leanor" från Valparaiso
i onsdags morse strandat 3 mil norr om
Quillayute floden och blifvit fullstän
digt vrak. Kapten Mayer och hans
hustru jemte fyra sjömän drunknade
Resten af besättningen räddade sig.
Kaptenen mistade kursen, och skeppet
drefs mot klipporna, der det slogs i
spillror. Mayer tog sin hustru och för
sökte simmande nå land, ett afstånd på
omkring en qvarts mil, men han trött
nade, och båda fingo sin gaf i vågorna.
Sinnesrubbad. En person, som
uppgaf sig heta Joseph Washington
och vara från Pennsylvania, beredde
eig härom dagen tillträde till undra
våningen af Hvita huset. Tillfrågad
af en polisman hvad han önskade, sva
rade han, att enligt hans åsigt Cleve
land ej fylde presidentstolen på ett till
fredsställande sätt, hvarför han nu sjelf
kommit för att öfvertaga densamma.
Att mannen var rubbad till förståndet
insåg polismannen tydligt och lät affö
ra honom till polisstationen. Enligt
hvad man sedermera lärt känna är
hans namn Joseph Gautz och hemmahö
rande i Tacoma, Pa.
Generaladvokaten i Kansas har
nyligen offentliggjort att alla personer,
som i egenskap af landsökare begåfvo
sig till Cherokee-område hafva förlo
rat sin rösträtt vid de förastående va
len inom staten. Det beräknas att ej
mindre än 20,000 röstberättigade Kan
sasbor begåfvo sig ut såsom landsökare,
och bland dessa funnos många stads
och countyembetsmän, hvilka enligt
angifna lagtolkning gjort sig sina re
spektiva embeten förlustiga. Bland
andra hafva äfven tre republikanska lo
gisläturmedlemmar tagit "homestead"
och dermed är det slut med republika
nernas majoritet inom representanthu
set.
Afskurna fingrar. Otto Johnson,
20 år gammal, kom hit till landet den 6
sept. och erhöll anställning hos Villau
me's Hardwood Door Co., New York.
Under arbete vid ånghyfveln fick John
son den 15 sept. afskuren ett finger och
två fingrar spräckta och har måst inta
gas på sjukhus. Firman nekar att bi
draga till den unge mannens underhåll,
och han är i utblottad tillstånd på det
nödvändigaste för lifvets uppehälle.
Om några medlidsamma menniskor vil
ja bidraga till deh olycklige unge man
nens underhåll, så kan beloppet, större
eilor mindre, insänhas till H. Johanson,
adress P. O. B. 3458 New York, som?
vill med nöje öfverlemna gåfvan TooJi
derför redovisa i Nordstjernan. Efter 6
a 7 veckors tid tror Otto Johnson sig
kunna försörja sig sjelf.
ST. PAUL & MINNEAPOLIS, MINN., ONSDAGEN DEN 11 OKTOBER 1893.
Den våldsamma storm, som förra
veckan rasade utefter södra kusten och
i korthet omnämd i förra numret af
SKAFFAREN,
har kraft öfver 2,000
menniskolif samt anstalt en förlust å
egendom till ett belopp af nära 5 milL
dollars.
Strejkande'grufarbetare. Gruf
egarne i Wallaöe, Idaho, hade nyligen
erbjudit de strejkande "union"-grufar
betarne i Cannon fcreek $3.50 och $3 pr
dag, men arbetares ha i fredags afsla
git erbjudandet och fortsätta mod strej
ken.
Från Philadelphia meddelas, att
efter vorkstäld räkning har man funnit
att utaf 75,000 man, som förlidet år ha
de anställning vid mattväfnadsfabriker
der, äro omkring 32,000 nu utan arbete.
Uti 121 fabriker i Kensington distriktet
äro endast 1,670 personer nu anstälda,
der förut 12,762 hade arbete vid samma
tid förlidet år.
Edwin S. Wallace, hvilken för två
veckor sedan blifvit utnämd till konsul
i Sivas, Turkiet», 'har nyligen blifvit
transporterad tillénahanda befattning
i Jerusalem. WaKaco är en framståen
de presbyteriansk* paslor och ämnar i
Jerusalem sysselsätta sig med studiet
af bibliska histoi*fen och kommer att
utgifva en bok öfyjsr dotta ämne.
En röfvares ^ista bragd. En af
plundrarne af Northern Pacific banans
tåg, Samuel Sherner, som svårt såra
des vid försöket ..att tillfångataga ho
nom, har i söndagB aflidit i Kalispell,
Mont., oaktad läkarne gjorde allt för
att söka rädda honom. Kort innan han
dog gjorde han ejp'fullständig bekännel
se och uppgaf ^^litnnen på sina med
brottslingår.
Mord och sjelfmord. Från Miles
City, Mont., skrifves att John Brandt i
fredags natt mördat
Bin
B.
hustru och
sin 11-åriga dottep medrfh dessa lågo i
sin sömn. En annan dotter 17 år gam
mal vaknade och undflydde samt upp
väckte grannarne. Sedan han verk
stält mordgerninjäén vände han vapnet
mot sitt eget hufviid. Det antages att
mannen var vansinnig vid handlingens
begående.
Jernvägsanljäjjrgningarne här i
landet har under ,de nio första månader
na af år 1893 ökätsmed 2,041 mil förde
lade på 182 olik», linier. Största väg
längden kommer på Pennsylvania med
365 mil, dernäst North Dakota med 195
mil o.
v. Anläggningen för hela året-
kommer att uppgit till ungefär 2,500
mil. Antalet tjänstemän vid Jernvä
garne uppgår till 821,415, hvilket utgör
en förökning af 37,180 personer.
Kallblodigt mord. Erick A. A.
Wicklund, en förmögen farmare och
till börden norsk, boende i närheten af
Potter, Nebr., ihjeleköt i söndags sin
nabo, svensken Andérson i dennes hem.
Micklund brukade ofta misshandla sin
hustru, hvilken vid dylika tillfällen
tog sin tillflykt i Andersons hem. Näm
de dag gick Mioklund att hemta sin
hustru, men A. tog henne i försvar.
Detta uppretade M. till den grad, att
han mot honom allossade ett revolver
skott, hvaraf han ljöt en ögonblicklig
död. Micklund öfverlemnade sig der
på sjelf man i rättvisans händer.
Irländarnes dag vid expositionen
i Chicago var en misslyckad affär. Det
regnade hela dagen, så att uniformer
och regalia blefvo nedsmutsade. Man
hade väntat 20,000 irländare i paraden,
men der var högst 2,000. Lord mayor
Shanks från Dublin åkte tillsammans
med mayor Harrison. Endast en endp,
irländsk flagga var hissad på hela ex
positionsplateen, och det var ändå myc
ket bråk om att få hafva den uppe. Tal
höllos af ett par biskopar af irländsk
härkomst och af lord njayor Shanks, Åt
honom och hans sällskap gafs lunchoon
i den irländska byn.
Inom den industriela verlden
börjar det se något mera lofvande ut,
än man vågat hoppas. Från Fitchburg,
Mass., meddelas, att Parkhill manuf.
bolaget som sysselsätter mer än 2,000
man upptagit sin verksamhet i mån
dags, men med förminskade löner. —I
Lowell, Mass., hafva Tremont och Suf
folk och Lowell mattfabriker börjat
med full tid.— I Lawrence, Mass., .haf
va Everett och Pomberton och en del
af Arlington bomullsfabrikerna uppta
git arbetet med full tid.*—I flera städer
inom New York stat börjar det likna
sig till större verksamhet inom fabri
kerna.
Statsvalstridan 1 New York har
i och med donnÄ v^cfca tagit sin början.
Såväl republikanska som demokratiska
partiet höll i föTra veckan statskonvont
och nominerade kandidater för de resp.
embeten, som skola fyllas. Demokrati
ska konventet regerades helt och hål
let af Tammany hall, och delegaterna
från landsorten hade intet annat att gö
ra än att i all underdånighet pligtskyl
digast endosser» deaf "maskinen" upp
stälda kandidaterna. Bland dessa och,
man kunde säga, utmärkande för hela
samlingen står betecknande nog do
maren Isaac H. Maynard nominerad
till kandidat för domare i apellations
domstolen, don man, som för två år se
dan såsom Hills lydiga verktyg, genom
att i strid mot all rättvisa fälla ett ut
slag till förmån för Tammany gaf don
na röfvareorganisation full kontroll öf
ver statens senat, hvilken magt samma
liga sedan förstått att ytterligare befä
sta.—^Republikanska konventet var en
verkligt representativ samling. Det
gällernu att se huruvida folket 1 New
York är villigt atVläugre låta Tåmma
injr'trampa destf'\rättigheter under föt
terna. Åtminstone har man skäl att
hoppas på en förändring till det bättre.
O. W. A.
I karantän. Ångfartyget "Russia"
af Hamburg-American linien, som an
kom till New York i söndags qvarhål
les i karantän på order af dr. William
Jenkins. Sex dödsfall hade inträffat
under resan, hvaraf några hade kolera
liknande eymptomer.
Utskeppning af hö. En handels
firma i Denver, Colorado, har nyligen
uppgjort kontrakt med ett grosahan
delshus i England att dit utskeppa 5,000
tons hö. Detta är den första utskepp
ning af detta slag som någonsin före
kommit här i landet.
Rymd kassör. McCurtin, kassör
för Choctaw nationen å Indian territo
riet, har i lördags afgifvit sin rapport
till vedorbörande i Tuskahoina, I. T.
Samtidigt dermed försvann han från
orten. Vid verkstäld undersökning af
hans räkenskaper har det visat sig, att
han är på balans å $129,000.
Lyon & Healy i Chicago, en af lan
dets mest berömda musikhandlare, har
vid verldsutställningen tilldelats icke
mindre än tolf prisbelöningar för sin
utställning af kyrkorglar, blåsinstru
ment, gitarrer, mandoliner och andra
musikinstrument. En särskild belö
ning tillerkändes äfven nämda firma
för sin väl ordnade utställning.
Thomas Kennedy har nyligen blif
vit arresterad i Sau Fraucisco på an
klagelse att ha stulit barn. Konnody
tros också vara sammo man som pä sin
tid bortförde en millionär vid namn
Perreiu i Detroit, Mich., till ett afläg
set hus, der lian hölls bunden i tre da
gar samt nödgades underakrifva en an
visning pa $30,UOO
Bom
lösopenniug.
Välgörenhet. Litet hvar förspör
jes att godhjertade menniskor bidraga
till nödlidandes understöd. Särskildt
må nämnas att svenska fruntimmers*
föreningen i New York i luth. Gustaf
Adolfs kyrkans skolsal nyligen gifvit
en aftonunderhållning, hvaraf inkom
sten användes till bildandet af en nöd
hjelpsfond inom församlingen.
Från vingårdsregionen meddolas
att stora skaror arbetssökande dagligen
anlända till Jamostown, N. Y., för att
fiuua sysselsättning vid vindrufvoskör
den. Do flesta hafva just haft lagom
pengar för resan och äro vid framkom
sten utblottade pä allt, hvadan do nöd
gas tillbringa nättorna i ladugårdar
och skjul samt tigga
Big
litot till mat
eller ock svälta Under många föregå
ende år hafva vingårdarno haft svårt
att finna arbetare nog för skördens in
höstande, medan i år omkring 5,000 ar
botssökande infunnit sig utan att er
hålla sysselsättning. Utskeppningen
af vindrufvor har redan börjat.
Spådde rätt. En svensk kock vid
namn Alfred Lennström å ångaren
Masgoline, som låg i hamn i Chicago
för några dagar sedan, kom i dispyt
med matroserna om hvilken af de bog
ge yachterna, Vigilant eller Valkyrio
skulle segra vid den förestående kapp
seglingen i New York. Lennström på
Btod,
att Vigilant skulle Begra mot,
hvilken yacht som helst i verlden, och
häröfvor blefvo de engelska motrosor
na ursinniga och pryglade kocken. Sju
af dom voro med anledning häraf in
stämda till domstolen och blefvo do
samtligo dömde till böter. S)m be
kant segrade också Vigilant vid täflln
gen.
A K O A
Riklig nederbörd. Under förra
veckan iuträffado en riklig nederbörd
i trakten af Chamberlain, S. Da. Jor
den är nu i ett utmärkt skick för höst
plöjningen.
Försäljning af skolland. Gu
vernör Shortridge af N. Dakota och
landkommissarien Williams sålde för
ra veckan en hel del skolland. Pri
serna variera från $10 till $35 per acre.
Fick kontraktet. Det har varit
en ifrig täflan för erhållande af kon
traktet för uppförande af de bestämda
byggnaderna på Lower Brulo-agentu
ren. Slutligen gafs kontraktet åt T.
A. French. Affären går„ löst på $13,
095.
Cooper Elevatorn i Coopertown,
N. Da,, nedbrände härom dagen. Det
magasinerade förrådet hvete, cirka
8,000 bushels blef lågornas rof. Förlu
sten är $9,000, hvilken är så mycket
känbarare, då hvetet icke var assuro
radt. Eldon uppstod genom sjolfan
tändning.
Lofvande utsigter. Det har fallit
rikligt mod regn i trakten af James
town, N. Da., hvilkot gjort att arbotet
mod höstplöjningen blifvit lättare.
Tröskningen &r undanstökad i donna
del af staten. Den jordareal, som till
be redos för nästa års skörd, blir större
än förra året, så att utsigtorna äro lof
vande i alla afseonden.
Ett dumt skämt. En sju års gam
mal gosse vid namn Wright i Yankton,
S. Da., lekto i torsdags med några an
dra gossar, hvilka på skämt låste in
honom i en jernvägsvagn. Emollortid
sattes tåget I rörelse och vagnen följde
med till Mltchcll. Här befriades gos
sen från sin fångenskap, efter att ha
varit inläst i 24 timmar. Sodan don
lille resenären fått en god måltid mat,
sändes han tillbaka till Yankton.
Farliga lösdrifvare. Från James
town, N. Da., skrifves den 7 dennes: I
norra delen af countiet äro sottlarno
besvärade af tramps, hvilka husera
som verkliga röfvare. Förllden fredag
flck John Gibson påhelsning af några
dylika sällar. Eftér att hafva miss
handlat Gibson tillgrepo de hvad de
kunde komma öfver. En s. k. vigilans
komité satte efter dem! och re dem om
de ertappa*.
'OT
I N N E S O A
Countykassören i Meeker county
har på grund af tjenstafel blifvit af gu
vernören suspenderad.
Från Centre City förmäles att den
för mord misstänkta Carolina Hall blif
vit af grandjuryn försatt i anklagelse
tillstånd.
Ett nytt sågverk
Ely utaf det nyligen ot
Lumber Co. Bolaget
foga öfver ett kapital
Skadad under
om dagen T. II.
Nelsous onkel, und
och åkte i trakten
ödesdigert fi
NelBon i St. Bo
körde ved råk
sot och bief s i
skall byggas i
•»sirade Knox
säges för-
Ö00.
ar blef här
al, guvernör
lan var uto
gus Falls.
Jnder det G. B.
a härom dagen
falla ned af las
jtord och dftdad.
Hett för gpolt*me. Polismyndig
heterna i Mo/oriieau tiiiktade i torsdags
20 spelare, hvilka bötfäldes till hvar
dera $20. BötesBumman borde ha va
rit ännu större.
Jernväg under klubban. Den
nästkommande 4:do november kommer
i Mankato att försäljas Watortown
branchen utaf St. Louis banan på grund
af en inteckning pä $5,160,753.
Från Chaska förmäles att Andrew
Förin från Carver omkommit genom
drunkning i floden under det han nat
totid rodde i en båt. N. P. Nelson
blef härom dagen sä illa skadad der
igonoin att hästarne skenade, att han
sedermera allidit.
Undslapp lagens hand. Den ka
tolske prosten Engt-lbrecht i Luvorne,
hvilken var under $1,500 borgen för an
klagelse af föröfvad våldtägt mot Mag
gie O'Connor, har sluppit undan straff
derigenom att borgensmännen or lag
$1,500. En i sanning slapp rättvisa.
Malmutskeppningen frän Mesa
batrakten stiger till 35,000 tons i vec
kan. Denna malm räknas bland den
bästa i landet, och Hr bryiningskostna
den sä ringa att grufdriften godt beta
las äfven i dessa tryckta tider. Min
nesota intager numera ett framstående
rum bland landetB grufstater.
Också en skolmästare. Från
Moorhoad meddelas att 11. W. Emery
blifvit arresterad der i trakton på an
klagelse att hafva försnillat $200 frän
en hemlig förening för hvilken han va
rit kassör. När Emory arresterades
var han sysselsatt med att hålla skola
samt gick han under namnet Morgan.
Duluth-nyheter: B. Johnson har
blflvit vald till alderman att fylla den
vakans som uppstått genom F. H.
Quinbys dödliga frånfälle. Lönerna
för personer, som undor instundande
vinter gå ut på skogsarbete, sågos bllf
va omkring en tredjedel mindro än i
fjor. Rättegången mot den för våld
tägt åtalade katolske prosten, Connolly,
har blifvit uppskjuton till don 2 nov.
Till ordförande i den republikan
ska centralkomitén har Tums Bixby
blifvit vald i
Btället
för mr. Jamison,
hvilken blifvit utsedd
till
domare. Mr.
Bixby har i floro terminer tjenat som
komiténs sekrotorare samt är derför
väl förtrogen med arbotet. Valet an
ses som särdeles lyelcadt. Till sokre
terare blef Harris Richardson från St.
Paul invald och John Goodnow från
Minneapolis valdes
till
eägoB
medlem af ko­
mitén.
Stillwater-nyhetor: Fångvårds
styrelsen har förnyat kontraktot mod
härvarande tröskvorksbolag rörande
användandet af halfva arbetsstyrkan
vid fängelset. Bolaget utfäster sig att
till staten betala 55 cent pr dagsverke.
Vidare egor bolaget att godtgöra sta
ten med $1,225 pr månad för loualhyra
m. m.. Ole Nelson, hvilken blifvit så
rad undor ett supgillo 1 Afton, har blif
vit hitforslad och är intagon på stads
hospitalet. Erick Truoclson från Af
ton
hafva blifvit öfvorfallen och
rånad pä $120. Ett flickobarn på om
kring ett år gammalt hittades i tors
dags qväll på trappan till T. Roneys
boningshus. Den onaturliga modren
är icke känd och naturligtvis mindro
don hjertlöse fadron.
Wolch-nyheter: Höstarbetet
dessa traktor är i det närmaste öfver-*
ståndet och landtborna börja derför få
godt om tid. Af donna omständighet
begagna sig många farmare för att för
skaffa sig något mera förströelse ftn
vanligt och i år kan sådan knappast
lättare finnas än vid verldsutställpin
gen. Floro ha redan besökt densaiqma
och andra ämna så göra inom don när
maste framtiden. Vid Welch station
är i höst allt lif och röreiso. Larson &
Jefferson hålla på att uppföra en ny
handelsbod. Aug. Wostorson renove
rar och insätter nya maskiner i sin
mjölqvarn. Brödorna Nelson, som i
flora år idkat specerihandol härstädes,
utvidga sin affär gonom uppförandet af
en rymlig flygelbyggnad. Nolson Bros.
ega äfven en elevator på hvardera si
dan af floden och mottaga vid dessa en
betydlig del af det spanmål, som afytt
ras i den närmaste omnojdon. Här fin
nes äfven ott hälft dussin boningshus
och en smedja. Det enda som fattas är
ett ordentligt stationshus. För tillfäl
let får en lyktstolpe tjenstgöra som sta
tion, men densamma torde ej gifva de
resande mycket skydd i ogynsamt vä
der. Men vi förmoda att saken snart
blir afhjelpt, ty platsen börjar bli rätt
betydande. Farmarne börja afyttra
sin spanmål ooh icke så litet hitkom i
lördags. För tillfället betalas här för
korn No. 2 47 cts. och för råg 37 cents.
På grund af de låga priserna har hit
tills blott mindre qvantiteter af hvete
blifvit sålda.
n
i
"m*
S K A A E N
Paul, Mxukxbota.
•^•'vSr\/VwVUSMVS/VWVWVVShA/«
Löpande N:r 875.
Ihj elslagen af åskan blef härom
dagen farmaren J. W. Cooper, hvilken
var bosatt 8 mil nordost från Herman.
Lokalval. Vid nyligen företaget
val i Marine blefvo bland andra följan
de personer invalde: E. Carlson, Sven
Magnuson och John Lindgren, trustees}
Charles Strand, recorder B. C. Wick
man, kassör Knute Anderson, mar
shal.
Nedbrunna hvetestackar. Ge
nom gnistor frän ett ångtröskverk an
tändes och nedbrände härom dagen
flere hvetestackar å E. B. Bensons i
trakten af Litchfield belägna farm.
Tröskverkets separator blef äfven 1&«
gornas rof.
Delning af Polk county begäres
utaf flere i nämda county bosatte per
soner. Somliga vilja dela det'i fyra
och andra i tvonne delar, naturligtvis
allt efter som personerna i fråga äro
iutresserado för embeten och i aflärer i
do tillämnade hufvudstädorna.
I upplysningens intresse. Från
statskassan har i dagarne utgått $734,
382, hvilken summa fördelas bland de
olika skolorna allt efter elevantalets
storlek. För hvar jo skolbarn erhålles
summa $3, eller 40 ets. mindre än förra
året. Skolbarnens antal uppgifves till
244,794.
En anti-katolsk förening har
bildats bland norrmännen i Eau Claire.
Ihjelsparkad af en häst blef här
om dagen en villburgen farmare vid
namn Andrew Lao, bosatt i trakten af
Baldwin.
Hvad han efterlemnade. Fram»
lidno G. A. ButTington i Eau Claire ef
terlemnade en förmögenhet på cirka
$500,000 hvilken tillfaller arfvingarne.
Ymnigt regn. Enligt hvad
Bom
förmäles från Grantsburg föll der i
trakten slstl. tisdag och följande natt
ott ymnigt regn. Arbetet å potatisfäl
ten blef härigenom försenadt.
Strandad ångare. Ångaren Cleve
land, förande kol last, strandade under
tjock dimma vid Little Sturgeon slst
lidno söndags morgon. Ångaren, som
uppskattas 1 värde till $100,000 blef ej
nämnvärdt skadad.
Tom stadskasoa. Milwaukee, bier
staden, eger icke ens medel tillaflönan
det af Btadons skollärare för september
månad, utan måsto lärarne boqväma
sig att vänta på sin aflöning tills pen
ningar kunna reallserae från försålda
stadsobligationer.
Afgjord landtvist Landdeparte
mentet i Washington har i dagarna
fält utslag i en landtvist, hvarigonoua
omkring 170 nybyggare komma att för
lora sina upptagna hemman. Det me*
sta af det omtvistade landet har tillhört
Omaha jernvägen och resten Central
Wisconsin jornvägon.
Skogseldarnes härjningar. Den
1 staten gonom skogsoldar anstälda för
lusten undor Innevarande höst beräk
nas till cirka $10,000,000. Äfven om
summan oj voro mer än en tiondedel så
stor, så
inBOB
lätt., att det skulle hafva
betalat sig att anställa ett tillriickligt
antal skogvaktare, hvarigonom den
stora förödoisen mestadels kunuat af
vändas. Snålheten bedrager vishoten.
West Superior-nyheter: County
styrelsen har anslagit $120,000 för In
köp af tomt till den nya normalskolan.
Vidare skall staden ef hålla $65,000 i
bonus för att skolan uppföres hilrstädos.
Duluth, Mesaba & Northern bolaget
anläggor härstädes större bangårdar.—
R. J. Markoe från St. Paul har under
veckana lopp aflagt ett besök härstä
des i äiylamäl att träffa nnstaltor för
transporterandet af hö till England.
Under do senaste veckorna skall nämli
gen prisot på hö ha stigit i Liverpool
från 40 till 60 dollars por ton och ytter
ligare prisstegring förväntas. Mr. Mar
koo anser dorför att härigenom on god
inkomstkälla skulle kunna beredas åt
skilliga jordbrukare i Minnesota och
Wisconsin, önskligt vore om så kun
de sko.
Brefkort från Star Prairie. Hö
sten har nu gjort sitt inträde här. Löf
ven gulna och falla af, markon är om
morgonen ofta beklädd med rimfrost,
do sista resterna af årets skörd söka
Bkydd inunder tak, mod ett ord, allt ty
der på, att åter en sommar hör till dot
förflutna. Farmaren är som ifrigast
sysselsatt mod donna årstids vanliga
arbete, plöjningen. Tankon på årots
underhaltiga skörd börjar redan blifva
mindro dystor vid hoppet om någon
ting bättre nästa år. Förhoppning,
missräkning äro två väsentliga sidor af
farmarens erfarenhetslif. De aflösa
hvarandra som sommar och vinter.
"Nya tag!" är hans lösen, och slutligen
måste motgången gifva vika för ener
gien. Star Prairie är ett svonskt sam
hälle, hufvudsakllgen. Befolkningen
utgöres till en stor del af vormländin
gar, som visserligen ej äro rika, men
doclc roda sig jemförolsevis bra. Mar
kon är skarpt kuperad och kräfver på
många ställen ett drygt odlingsarbete.
Men on gång uppodlad, gifver den goda
skördar. Majs- och potatisodling be
drifves i temligen stor skala. Hvete*
odlingen deremot har under de senara
åren väsentligen förminskats. Krear
turs-
Bamt,
ännu mer, svin- och höns*
afvel äro vigtiga näringsgrenar. Dei»
härstädes rådande andan är allvarligt
religiös och folket lefver 1 frid ooli
sämja. Två svenska kyrkor fl anas, den
lutherska samt förbundets. En väsanfc»
lig brist är, att ingen sommarskola
hålles, hvari barnou kunna få lära sig*
svenska. Btijpio.

xml | txt