OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, November 08, 1893, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1893-11-08/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

Trio 2n Violin......... Alex Johnson
(Piano... Gust. Johansson
*v,«+ i Guitar........-Hannah Johnson
Mandolin Sani'l Johnson
\JPiano Solo... *.••• i JoSie Blom
-V4" (J* 4
Henry Peterson, Svensk Advokat,
rum 10 National German American Bank
byggnaden, St. Paul, Minn.
Miss Kindlund, barnmorska, liar
flyttat från Decatur Street.till No. 876
Payne Ave. hörnet af Wells St.
Workers, no matter how' backward,
will be happy in Prof. Rreckenridge's Dé
corah Institute.
506 Bradley Street, St. Paul, Minn.
Cor. Srd Minnesota Sts., St.Paul, Minn.
SKAFFARÉTN, ONSDAEEN DEN 8 NOVEMBER 1893.
I GROCERY CO.,^:
28 cents. i
Cracked Ja?» Kaffe, pr. lb.* "v
s-$1.75.
3 cents. I
10c paket German Washing Powder,
Pint flaska Tomato Ketchup,
11 cents.
60 cents.
Lingon, pr. gall on
SÖ^CENTS^
Corn stärkelse, pr. paket,:
Gloss stärkelse, pr. paket,
SMÖR! SMÖR! Choice dairy, pr. Ib.,
Fancy dairy, pr. lb.,
23 cents.
Edam Ost, pr. st.
ST. PAU-L, MINN.
Northw&stefn Fuel Co.,
(S. W. Vanderworker, Agent,)
154 E. 3rd Street,
ST. PAUL, MINN.
FILIALEB:
4th St, nära St. P. &K R.B. Fr*t Depot.
Chestnut Street,
Post Siding.
Indiana Avenue.
Cor. Arundel & Minaetaaha Streets.
Nära Westminster bron.
Omaha R, R. Shops, West 7th Street
St. Anthony Park.
187 E. 7th St., St. Paul, Minn.
(Mellan Sibley & Jackson Sts.,)
original kMfgar
25 cents.
Bakers PatihtMjöl, pr. säck,
Minneapolis: Fr&ti New York
1 Ko.veiäher,,, Umbria, 4 November.
4 Paris, 8
8 "t Venetia, li
15 *w Etruria, 18
19 New York, 22
22. Bohemia, 25
293 Sibley St., St. Paul, Minn.
(MIDT
EMOT UNION DEPOT.)
10 High St., Minneapolis, Minn,
(MIDX EJIOT UNION DEPOT.)
WASHINGTON BANKS:
200 Wash. Ave. S.
Pr. Minneapolis. Fr. New York.
Nov. 18. NORGE, Nov. 21.
Nov. 28. THINOTALLA, Dec. a.
Den audra —r
WASHINGTON BANK,
GENEBAL PASSENGER AGENTS,
OHO IFashington Ave. S., QHn
ZUU MINNEAPOLIS, MINN. ZUU
AFtti FRÅN MINNEAPOLIS
^HVARJE VECKA,
HSmet alStk ocb&ibley Stei,
ST. PAUL, MINN.
WEST SVPEBIOB, WIS., 807 Tower Amw.
231WST SEVENTH STREET. ST. PAUL, MINN.
241 East Seventh Street,
THE ST. PAUL STOYE WORKS,
ST. PAUL,
Payne Ave. och ¥ork St,
ST. PAUL, MINN.
AUGUSTANA BOOK CONCERN
BETHESDA HOSPITAL.
Lutheran Augustana Book Coneern,
vROCK ISLAND,
187 E. 7TH STREET.
ST. PAUL, MINN. ILLINOIS
Svenska Dry Goods handel,
241 East 7th Street,
STOVES och. RANGES.
ST. PAUL, MINN.
..." "Omsorgsfull behaudlibg.
241 & 245 E. 7th St., St. Paxil.^
K
(öfver Becker's. Apotek.)

V'
v
1 -.^
cr
i
U
I J*4
&•
I .,
!i
&
if V
F4
i
yte A'*
pp s
fc
f1
)&£, r-»-f
B&i
»i a,
^t,
$Ma
i V
*U
»!i/
V
»'.V -T*
8 ..."
S A U
Inkomsterna vid polisdomstolen i
*form af böter stégö under förra måna
den till $2,376.
Sundhetsbyrån upplyser om att
116 dödsfall timade i staden under okT
tober månad och under samma tid löd
des 300 barn.
Kreatursinförseln till union stock
yards utgjordes under förra månaden
.af 30,696 nötkreatur, 362 kalfvar, 22,214
svin och 46,294 får.
Dö&ligt fall. Sistlidna fredag föll
målaren S. A. Huff ned från en höjd af
40 fot i en hissöppning i den nya bygg
naden vid 6th st. Döden följde nästan
ögonblickligt.
Tacksägelsekonsert. I Första Sv.
Luth. kyrkan gifves tacksägelsedagen,
den 30 dennes, en musikalisk konsert,
hvarvid flere framstående förmågor
v
komma att uppträda.
Spårvägskonduktör Hanson blef
aistlidne lördags qviill bestulen på ?5
utaf ett par bofvar, som stego ombord
på spårvagnen samt utförde sitt plan
lagda dåd mellan Wacouta och Rosabel
streets.
Regeringsbyggnaden. Arbetet å
regeringsbyggnaden tog sin början
sistlidno onsdag. Kontraktet för un
dervåningen går löst på $400,000 och
erhålla derför icke få, arbetare syssel
sättning.
Great Northern jernv&gsbolaget
öfverbotalte sistlidno fredag $6,250 till
statskassören att anvtlndas för nu pågå
ende dräneringsarbeten i Red River
dalen. Såsom bekant bekostas ifråga
varande arbete utaf jernvägsbolaget
och staten tillsaminahs.
Countiets kassa. County kassör
Nelson har offentliggjort sin rapport
för oktober. Här af framgår att kassa
behållningen vid månadens början var
$327,895.72 och inkomsterna belupo sig
till $78,871.20. Utaf denna summa hade
för olika ändamål utbetalts $175,079.47,
lemnande en behållning af $231,687.45.
Sammanstötning egde i onsdags
morse rum mellan spårvagnar och jern
vägståg vid tvenne tillfållon. Några
utaf passagerarqe å en spårvagn erhöl
lo rätt svåra skråmor. En s^ark dim
ma var rådande vid olyckstillfällena.
Allmänheten har emellertid'' rätt att
fordra det bolaget vidtager nödiga för
sigtighetsmått mot olyokor af detta
slag.
En tacksägelse beder ror. J. G.
Thaung att genom SKAFFAREN få
frambära till dr. E. M. Lundholm och
Bethesda Hospital för* den goda be
handling och ömma vård, som han fått
röna under sin allvarsamma sjukdom.
Mot vänner och bekanta, som under
sjukdomsfallet i fråga, stått honom till
tjonst samt visat sitt innerliga delta
gande frambäres likaledes ett hjertligt
tack.
Besökande. Under den sist tillända
lupna veckan hafva följande resande
aflagt besök på SKAFFARENS kontor:
pastor J. H. Randahl. fr. Scandian
Grove, Minn. hr Andrew Wallmark
Jr. Chisago City, Minn. studeranden
G. Riström på genomresa från Chicago
hr John A. Anderson fr. Litchfield,
Minn. pastor P. P. Hedenström från
West Union, Minn. hr S. Magnuson
fr. Marine Mills, Minn. pastor J. E.
Hedberg fr. Vista, Minn.
Skadestånd. John Nowak, hvilken
sistlidne vinter blef gjord till.krymp
ling under det han var sysselsatt med
arboto vid Northwestern Cordago bola
gets verkstäder, har af jury blifvit till
erkänd $28,000 skadestånd. Olyckan
timade derigenom att en å taket hopad
snö och ismassa föll ned på Nowak och
bokstafligon begrafde honom. Hanund
slapp visserligen med lifvet, men får
tillbringa siöa- återstående dagar som
krympling.
En reformkandidat. Demokra
ternas guvernörskandidat har antagit
anställning som Chicago Great West
ern jernvägens sakförare. Så går det
icke sällan med 8. k. reformkandidater
de komma slutligen i händerna på de
mäktige korporationerna. "Sv. Am.
Posten" arbetade,
1,
sÄBom
1häTver
bekant, syn­
nerligen ifrigt för att få mr. Lawler
vald till Minnesotas guvernör. Alla
,Tättrogna katoliker gjorde förmodligen
ock sitt bästa för uppnåendet af samma
mål, men allt var förgäfvea. Nu är
emellertid L. väl försörjd.
Osäkert ställe att gå till En ar
betare vid namn Peter Peterson, som
anländt från skördefälten i Dakota,
blef sistlidne torsdag svindlad på en af
stadens krogar. P. skattar sin förlust
till $75, en icke ringa summa för en ar
betskarl. Döt borde ej vara obekant
för någon, att krogen är ett osäkert
ställe att besöka, men detta oaktadt
äro, krogkutidorna icke få. Borgmä
staren i grannstaden har ett ganska
kraftigt medel mot krögare utaf nu an
tydda slag, ity att han nemligen upp-
deras tillståndsbevis. Samma
medel borde tillämpas här.
Ett kallblodigt mord föröfvades
en afton i förra veckan i M. Valeks
krog vid Michigan st. Under det näm
de krögare jemte Josef Herda sutto i
krogen kommo trenne bofvar inrusat:
des och befalde de begge männen att
etriicka upp händerna. När emellertid
befallningen icke skyndsamt åtlyddes,
slogo de krögaren sanslös och Herda
blef ihjelskjuten på stället. Polisen
har nu häktat trenne misstänkta por
söner, Joseph White, James Fisher
och en Reed, såsom föröfvare af detta
.kallblodiga mord. De arresterade miss
tänkas äfven för delaktighet i mordet
åS. A Harris i Minneapolis, hvilken
blef mördad 1 «itt eget hem Bistlidne
vvår.
Ungdomsföreningen af Första Sv.
Luth. församlingen har för sitt möte i
qväll, onsdagen, uppstält följande pro
gram:
^Piano Solo. Oust. Johansson
^Recitation Henrick Wallin
,Song with Gruitar acoomp.
..Hannah Johnson
.Recitation./?*........Hattie Halverson
(1st Viblin..., ..... W. A. JRhodin
V
Tulluppbörden under oktober må*
nad belöpte sig till $13,000.
Nationaltidende är namnet på ea
ny tidning, som börjat utgifvas här i
staden.
Aflöningen för gatuarbetarne un
der den förra réekan belöpte sig till
$2,109.
Återvände till arbete. Sistlidne
onsdag återvände 247 utaf spårvägsbo
lagets förre personal till arbete.
Internal revenue. Inkomsterna
vid internal revenue-departementet
stego under förra månaden till $230,000
Få grund af de hårda tiderna
har byggnadsinspektören nödgats af
skeda två utaf sina biträden nemligen
J. C. McCarthy och G. F.Woolsey. Dan
förstnämde hade $125 per månad och
den sistnämde $83.
Hjelpföreningen i l:sta wardet af
häller sitt månadsmöte å Woolseys hall
hörnet af Case och Burr gatorna mån
dagsaftonen den 13 nov. Alla äro hjert
ligt välkomna. Sedan föreningen bör
jade sin verksamhet den 28 sept. hafva
126 personer erhållit understöd, af hvil
ka de flesta ftro svjsnskar.
A. Lindahl, sekr.
Bethesda Hospital. Att dansa är
väl just icke någon ny uppfinning, men
att i den barmhertiga kärlekens namn,
och med tanken på lidande medmenni
skor samlas i yrande daus och glam
hör väl till de nyare sätt på hvil
ka vår tids så kailade kristna
göra gemensam sak med verlden.
Emellertid på så sätt inkasserade St.
Lukes Hospital förliden måndagsqväll
vid den årliga s. k. '-Charity Ball" en
summa som den kristliga kärleken icke
är mäktig att åstadkomma Midt i
dansen utropades: Det är saligare gifva
än taga. Månne det var så Jesus me
nade. Må vart kristna folk vakna!
5 C. A. Hultkrans.
Borde finnas i hvarje hushåll.
J. B. Wilson, 871 Clay Street, Sharpsburg,
Pa., säger att han icke vill vara utan Dr.
King's New Discovery mot lungsot, hosta
och förkylning, att den botat hans hustru,
som led nf lunginflammation som en följd
af "La Grippe," d& många andra medel
och flera lakare icke kunnat uträtta någon
ting. llobert Barber i Cooksport, Pa., på
slärattDr. King's New Discovery har gjort
honom mera nytta mot en lungsjukdom ftn
andra medel. Ingenting likt det. Försök
det sjelf. Prof fritt hos J. P. Allen, apo
tekare, Cor. 7th och Jackson Streets, St.
Paul, Minn. Stora flaskor 50c och $1.
Electrio Bitters liar blifvit sä all
mänt och sä väl känd att den icke behöf
ver nflgot särskiklt omnämnande. Alla
som använd Electric B.tters prisa den.
Någon renare medicin finnes icke och den
garanteras för livad den utlofvar. Electric
Bitters botar alla lefver- och njur&kommor
fördrifver finnar, svulnader, hudutslagoch
dylikt orsakade af orent blod fördrifver
malaria från systemet, skyddar och botar
malarisk feber. Mot hufvudvärk, för
stoppning och dålig matsmältning försök
Electric Bitters. Fullkomlig tillfredsstäl
lelse garanteras eller penningarna tillbaka.
Pris 50c och 31 per flaska hos J. P. Allen,
apotekare, Cor. 7th och Jackson Streets,
St. Paul, Minn.
Buoklin's Arnica Salve. Bästa
salva i verlden mot sårnader, hudutslag,
sårfeber, spruckna händer, frostknölar,
liktornaroch alla hudåkommor. Osvikligt
medel mot hemorrhoider. Fullkomlig till
fredsställelse garanteras eller penningarne
tillbaka. 25 cents per ask. Till salu uti J.
P. Allen's apotek, Cor. 7th och Jackson
Streets, St. Paul, Minn.
L. J. Lundgren, Lärare i Guitarr
spelning. Undervisning meddelas såväl
ensklldt som uti indelade klasser. Mer
rill's Bldg1? Cor. 5th & St. Peter streets.
Lägsta priser på vinterkläder och
ekiperingsartiklar hös J. G. Elmquist, 250
E. 7th street.
V
i hänvisauppmärksamheten pä
St. Paul & Duluth jernvägens annons å
aunan plats i tidningen. Af värde för en
livar.
Lokal förändring. C. C. Bergh,
juvelerare och urmakare, som sedan 28 år
tillbaka bedrifvit affär i No. 47 E. Third
street, liar nu flyttat till No. 87 East 7th
street, hvarest tillhandahålles ett ytterst
välsorteradt lager af allt livad som tillhör
denna affärsgren. Fullkomlig tillfredsstäl
lelse utlofvas beträffande såväl varans
godhet som priserna.
The Savings Bank of St. Paul, Cor.
6th & Jackson streets garanterar 5 procent
ränta på sparbanksinsättningar. På depo
sition, $1,500,000.00 och kapital samt be
hållning 8130.000.00. John S. Prince, pre
sident Edward J. Meier, kassör.
Vid köp af skodon besök 8.J. Elm
quist, 229 E. 7th str. Se annonsen ft an
nat ställe i tidningen.
Ett större proflager af skodon re
aliseras billigt hos S. J. Elmquist, 220 E.'
7th st. Se annonsen å annan plats i tid
ningen.
Läs annonsen "kompanjon-önskas"
å annan plats 1 tidningen.
.Worsk fetsill af allra bästa sort för 8o
pr. Ib. hos Blom Bros., 334 E. 7th st.
Äkta norsk Fisklefvertran, di
rekte importerad från Lofoten, i pintfla
sltor, a 75c per flaska. Emulsion af Fisk
lefvertran (Emulsion of Cod Liver Oil,)
kraftigare och mera välsmakande än van
lig vara, säljes till $1 per pint flaska. Bä
sta sortens mediciner alltid på lager. Alla
ingående recepter expedieras med största
omsorg. Stort urval af bråckbaud för alla
åldrar finnes alltid på lager uti S, H.
REEVES apotek, Seven Corners, St Paul,
Minn."
Jag har farmar i Dakota,Minnesota,
Wisconsin och andra stater, samt en större
lista på butiker och affärsegendom till sa
lu billigt eller mot utbyte af annan egen
dom. U thyrer boningshus och butiker 1 al
la delar af staden samt uppbär hyrorna.
Jag har flera hotell här samt "Pine land"
och "Hardwood land" till salu billigt eller
till utbytemot annan egendom. Besök mig
om ni ämnar köpa eller hyra hus, byta el*
ler köpa farmar eller trädgårdsegendom.
J. H. MOHONG, 828 Robert Str., Room 9.
Boningshus och byggnadstomter i al
la delar af staden till billiga priser och
mot lätta betalningsyilkor. Besök oss in
nan köp af stadsegendom eller land af
slu
tas med andra. Vi kunna spara pennin
gar för eder i dylika affärer. LOFSTAT &
KNUTSON, 517 New York Life Blcfg, Cor.
6th & Minnesota Street*.
-i
i-" -4*1 t**
i**' -iV»- "V*.-» V*
Ul
DÅLIG ANSIGTSHY,
finnar, taudmaskar, qvlsslor, fjälllg och oljig had,
grofva hSnder, fula naglar, emärta i nagelro
ten, torrt, tannt, fal Una e har
samt alla huåntaiag hos bara
bota» af den välkända
CUTICURA-TVÄLENi
som är den mest verksamma,
hudrensande och förskönando
eåväl gom den renaste och mil
daste tvålen i verlden, både för
toaletten och baru kammaren.
Den är den enda medicinskt
preparerade Toalettvåien så väl som den enda
tväl, som förhindrar och botar utslag i ansigtet
och hos barn, emedan den är det onda preventiva
medlet mot inflammation och porernas tillstop
pande, som äro orsaken till hvarjehanda smärre
sjukdomar i hud. hufvndsvål och hår. DenDa tvål
liar större alsättning än alla andra hud-och ansigts
tvålar tillsammantagna. Den säljes öfver hela
verlden. POTTEK DRUG,AND CHEM.
UOUP.,
"En fullständig'rtfhandling om huden, huf
vudsvålen och håret etc. sändes eder fritt.
1P
SÅ MIN RYGG VÄRKER!
Ryggvärk, njurlidande, svaghet, ömhet,
iRmhet, försträckning och mnskelsmSr^
tor lindras pft en måaat af Cuticnra
Anti-Paln flaater. Det enda smärt
stillande och stärkande plåstret.
E. H. Hobo, svensk-nofsk vice kon
sul, 204 E. 7th Street, St. Paul, Minn., ut
färdar fullmagter samt inkasserar pennin
gar och arfsmeilel i Sverige, Norge och
Danmark. Penningar försändas äfven
till nämda länder efter lägsta kurs.
J. A. Jackson, Svensk Advokat. Kon
tor: Rum 13, Rogers Block, hörnet af Fifth
och Cedar Streets, St. Paul, Minn.
Gebhard Willrich, Advokat och
Notarius Publicus, praktiserar i landets
alla domstolar. Globe Building, rum 77.
Om ni vid uppköp af kaffe önskar
tillförsäkra eder eu «od och äkta vara till
billigt pris, bör ni besöka Blom Bros., 834
East 3^th Street.
Chas. R. Marelius, Svensk Apote
kare. Recepter expedieras med: största
omsorg. Svenska mediciner på lager. 640
Bedford str., St. Paul, Miiitu i
The Savings Bank of St. Paul utlå
nar penuingar mot god "Improved Citj
property" för 6, 7,8 proc. ränta och for
drar ingen kommission.'
Fina importerade och ~inhemska
kostymtyger och öfverrockstyger jemte
ett välsorteradt lager af "Tailors' Trim
mings" hos WILLIAM CUNNINGHAM,
180 och 132 East. 7th Street, St. Paul,
Minn. Prof versändes porto fritt pä begä
ran.
Doktorerna E. BoeokmanochF.
Tillier, norska lättare, hafva kontor och
privat hospital vid 23(5 E. 7th Street, St.
Paul. Minn.
V id försäljning eller utbyte af stads
egendom. jordbruksland och farmar, torde
iandsmänneu besöka oss. Vi .utlofva
raskt och ärligt tillmötesgående. Skrif
oss till eller besök oss. LOFSTAT &
KNUTSON, 517 New York Life Bldg. Cor.
6th & Minnesota streets.
Äkta Lysekil Anchovis nu inkom-!
met hos Blom Bros., 334 E. 7th street. i
Verldens centrum. "Staten," sa
de Ludvig den I4:de,
4,det
är Jag." Enligt
sin tanke var denne regent verldens cen
trum. Nu för tiden är Paris "verldens
fäste" för fransmännen under det Boston
gör anspråk på att vara vesterns centrum
hvad det intellektuella llfvet och bildnin-,
gen beträffar. Hvad handeln angår, så är
denna ära delad emellan New York och1
Chicago, den senare platsen, som från maj
till november haft fördelen af verldsut
ställningen, har åtminstone under nämda
tid öfverträffat sin medtäflare. Oafsedt
dylika täfliugar städer emellan, hvilka äro
1 många fall liktydiga med Ludvigs ord:
^staten, det är jag," vilja vi här framstäl
la vesterns nuvarande centrum. Staterna
Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Mis
souri, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyo
ming och Södra Dakota, ega 15,009,000 in
nevånare. Denna areal föder återstoden
af landets innebyggare. Dessa kunna sä
ga: "Staten, det är jag." Alla framståen
de städer af dessa tio stater sammanbindas
genom ettgemensamtnät af7,000 mil, kändt
under benämningen Burlington Route.
För köp af biljetter med denna berömda
jernväg, Mänvände man sig till närmaste
agent eller till W. J. C. Kenyon, General
Passenger Agent, St. Paul, Minn.
Skrif efter katalog öfver en Fold
ing Sågmaskin, medelst hvilken man kan
såga 9 cord ved på 10 timmar. Adressera
Folding Sawing Machine Co., S41 South
Jefferson st, Chicago, 111.
Passa på tillfället. Penningar för
tjenas utan ansträngning. 5 gallöns En
bärsdricka föriB5c. af Lundin & Co's
Enbärssirup. Insänd eder adress för er
hållande af agentvilkor, som sändes fritt.
Lundiu & Co., 7 & 9 South Jefferson Str.,
Chicago, 111.
Till salu eller utbyte.
En god buggy häst af omkring 1,000 lbs
vigt säljes billigt eller kan tillbytas mot
en annan vägande omkring 1,300 lbs.
E. F. KRAHMEK,
Gon Sen ijlip timade elMan
Realiseras hela vårt lager af
PIANON
oct aI?fsorters
Musikalier.
Yi hafva ett större lager af Pianon och
Musikalier, som genom eldsvådan skadats
helt obetydligt, mycket derlblaud är i bä
sta skick och likagodt som nytt. Dessa va
ror komma icke att öfverflyttas till vftrnya
lokal, utan måste till hvad pris som lielst
afyttras.
Utomordentliga fördelar
erhålles mot kontant under denna försälj
ning. Då många af våra kunder icke per
souligen kunna infinna sig vid denna för
säljning, hafva vi ordnat det så att de
kunna göra sina beställningar ge
nom posten. Dylika order egnas stör
sta omsorg och erhålladet bästa urval som
kan åstadkommas.
Tiden är begränsad för .denna
realisation.
Skrif eller besök oss geni^^,
—&HBR0:
S V*'
t**
VH
THEANDREW
lÖc i spårvagnsafgift skall med
föra stor inbesparing med att
handla hos oss.
Ny svensk Anchovis i~
just inkommet.
Boston.
Utmärkt ost pr. Ib,
)1! cents.
Fint Combusatiou Kaffe, pr. Ib.*
2Q cents.
Medvurst, p*. lb.,
cents.
Oöfverträffadt Patent Mjöl, pr. säck,
$2.0Q.
Råg Mjöl, pr. säck, i
Friend's Rolled Oats,pr. lb,
5 cents.
Äkta norsk sill pr. bytta,
5 cents.
5 cents.
2Q cents.
75 cents,
E
GROCERY CO.,
Seventii och Broadway,
SCRANTON KOL
bästas marknaden.
VE O af alla slag.
1
i
Sanae
SVV ED«S
AMERICA
^genterö
faTglsrare
iwusk
Det bästa oöb »est rikhaltiga
lager af
VIGSEL RINGAR
samt artiklar passande till bröl
lopspresenters, m.
KolVed
En person med goda rekommendationer
och en del kapital kan få ingå som kom
panjon i en lönande och väl upparbetad
diversehandel i en af Minnesotas, vackraste:
s å s e i I
Uppgift om beloppet som kan insättas
uti företaget samt ompersönens hittillsva
rande sysselsättning torde adresseras till
"Kompanjon," o SKAFFAKKH, 187 Bast
7th Street, St. Panl. Minm
J*-•$- JfR v
10 DAGAR
Fina Tokajf Drufvor, pr. korg,
Mnskat Drufvor, pr. lforg'.
25 cents*
Utmärkta vinteräpplen, pr. tunna, från
$3.00 till $4.pq
8 cans Elgin kondenserad mjölk^
£5 cents.
v
$1.65.
Ostron, pr. ^vart, i.
2Q cents.^
TILL
SKANDINAVIEN.
Detta är en fördel, som delandsmän,
hvilka ämna resa till gamla landet denna
höst kunna åtnjuta, om de köpa sina bil
jetter hos undertecknade. Följande är vår
exkursionslista för november: &
Fråu St. Paul och
Yl tofva visserligen ej våra passftgéråré1
fri mat påjernvägsresan eller dy
likt, men hafva vi deremot arrangerat så,
att alla de som köpa biljetter hos oss,kun
na resa med genomgående express
t&K till New York och således undvika
krokiga och besvärliga omvägar. Det är
många, söm genom att resa sådana vägar
blifvit uppehållna och kommit försent till
ångaren och på så sätt liaffc en hel del ex
tra utgifter.
Kom sjelf och. besök oss, förrän
du köper biljett och du skall finna att sa
ken förhåller sig så som vi representera
deu.
Exkursionsprogram och seglingslistor
tillsändes en livar fritt, som till oss in
skickar namn och adress.
GUS BROBERG & CO.,
GENERAL AGENTS,
Direkta Skandinaviska
EXKUBSI0NEE
MED
Thiogvalla-Linjen
afgå från hufvudkontoret S
Jul-Exkursionen
Med Expressångaren
AMERIKA.
Fr. Minneapolis. Fr. New York.
Den 5 Dec. Den 9 Dec.
med direkta snälltåg och baggage befor
dras fritt till ångaren i New York. Med
Cunard-, American-,Hvi
ta Stjern-, Guion
och andra engelska linier afgå exkursioner
hvarje Lördags och Onsdags eftermiddag.
Allt Fritt!!
Alle Man Ombord!
TiRA POPULÄRA
EXKURSIONER
—thjj—
Sverige,
Norge,
Danmark
Och-
Finland
FRI MAT anda frän Minnea
polis till bestämmelseorten i
för mat under Jernbaneresan
bord på båten.
fr&n Minneapolis eller i Hotell UPPBYGGELSE
Tid ankomsten till sjöhamnen PSALM- och SÅNG
SKOL- och LÄR0
samt VITTRA-m. fl.
till dess passagerarna f& g& op-
i Allt Fritt!!
i
tar Kontoret öppet tilikL le. m.
Kompanjon önskas!
Alla landsman, som vilja deltaga
iyåra "ALLT FRITT" Exkur
sioner, böra inskrifva sig s& fort
Bom möjligt.
OBS. In^en annan agentur i Minnea
polis eller St. Paul kan sälja biljetter till
våra "Allt Fritt" Exkursioner. Biljet
terna säljas endast på vårt eget kontor.
Personer boende i landsorten eller i St.
Paul kunna anrnåla sig genom brei, och
få alla nödiga underrättelser angående
v&ra "Allt Fritt" Exkursioner.
Passagerare inskrifvas 'nu tUla dagar
från kl. 8 f. m. till kl. 8 e. nr.
Försumma ej att inskrifra eder»
Kom Geuastl
THE
Ivf
MM fLttiitäm •iftiiMi
Oldenburg—Jåsberg Co.
Bet stOrsta exklusiva Biljett- och.
Vexelkontor i Nordvestern,
128 Third Street, South,
(eu^r&nty Loan Building,)
MINNEAPOLIS, MINN.
APDBLMIN6S KONTOR:
rekom me n era
J. P. CARLSON'S
kläder till ytterst låga priser.
oo
Eikt urval!
riUALHANOEL
250 Eäst 7th Street,
-Xu. 2» i

i. „,~ ,h«\ «,•" k __ 'Vj
sitt nylnkomna och
vinterlager af
FÄRDIGSYDDA KLÄDER
samt ett rikhaltigt sortiment af importerade
i n e s k a
WåiS^pLBMPWEHp^®
for kostymer, ^-öfverrockar och byxor, förfårdU
i^acle efter beställning.
H€5I?I?-EISIPERMKSAI?TIIXLAR
såsom: Hattar, Mössor, Underklåderr Skjortor,
Kragar, Handskar, Halsdukar m. m. i största urval.
Vi tillförsäkra våra kunder'de billigaste priser och
ett .redbart bemötande.
ÅNGBÅTSBILJETTER OCH VEXLAf?
.'/•'efter dagens lägsta noteringar.
«MMN$n8T
Beställningar pr. post egnas största
"faultless Heaters."
Vid tillverkningen af våra fabrikaten-användes
encjast bästa sortens tackjern.
Vi garantera fullkomlig belåtenhet af allt arbe*
te som utgår från vår fabrik.
Begär vårt fabrikat af eder handlande.
Klädrjingstygér, Flaneller, Gardintyger, Linne
och Bomullsväfnader, Duktyger, Filtar, Sängtäc
ken, Yllegarn, Underkläder m. m.
-J: Bästa qvaliteer!!
f, /. Lägsta priser!!!
,Wtrfcfédftä
o§s laftd^mahtien s väl vi 11 iga besokl
1
I I I I I I
PetersoQ & Croonquist,
välsorterade
Augustana-Synodens Förlags-Expedition.
V i anskaffa böcker från andra förläggare och fylla orders för bibliotek
Bär
lSkarebebandllug
kristlig- vfird.
Et
LIBERAL RABATT I PARTI. Vid bokinköp tillskriv
e n i
erbjudes ett grodt urval af kostymer, värda $13.50,
$15 och $16, till endast
pr. kostym.:
$10
«c
Anmalnlngrar stttllas till pastor O. A.Hult*'
kran», 240 EastOth Street, St. Paul, Minn.
Mottagningstimmar for besökare: SS—4
tisdatrar och toredagar, 4—6 om röadagarne.
v
1
rAäs-»
ooh
5
„,,
J9S.TSM80K,
Se.
erbjuder ett nyinkommet, rikhaltigt och smakfullt VINTEBLÄGER
af Kappor for damer och barn Kladningstyger,Schäter.0ch Under*
EARLY BREAKFAST'
i|®£
&M-:
St. Paul, Minn,
W&A
'*:ri
I N N
rr
ä. '.
O K O O
TANDLÄKARE.
ttåi
r\-£

xml | txt