OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, December 06, 1893, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1893-12-06/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Sverige-bref.
Upsala d. 11 nov. 189S.
DR. PETER FAHRN^Y'
5. H«yiM Av*., CHICAGO.
BALD
HEADS
ANDERSON & JOHNSON,
S34 East 7th Street.
829 E. 7th Street, Cor. JPine street.
Stationery, Blank Books, Printing and
Lithographing. 1&2 JE. itrt St.
Cor. i*aytie -j ve. & Case St.
GLOBE TEA CO.,
GROCERIES i parti och miuut.
Decatur, Edgertondb Beaumont Sis.
457. Robert street, Cor. 8thstreet»
I attohnev. A»» Counselor AtLaw.
Dickemuin's islock,
Hörnet af 5th och 7th St.
BANORUFF CHRE0,
CALL OR WRITE
Piior. O. BIRKHOLZ,
R. ion, Masonic Tempi*
Ö65 Decatur Street.
E ANO. GROCERY CO.
Manufacturer of Passenger, Freight
and Hand Elevators.
108 2nd Street North.
IINION CLOTHING CO.
SVENSK ADVOKAT,
313 Burrows Bu Iding.
Dulutht Minn
Cor. Tower Ave. & Broadiva u.
West, Superior, Wis.
204 E. 7th St., St. Paul, Minn.
O N O O S E
Begrafningsentreprenör,
(Firma WALLBLOM & THOOIiSELL,)
49 E. 7th St,, 521 Broadway,
Telefon: 805. ST. PAUL, MINN.
MONUMENT
John Peterson & Co„
941 Jackson St., St. Paul, Minn.
Utmed ingången till Oakland Cemetery.
PROMT RANK BAKING POWDER,
Fr&n Göteborg, Malmö, Cbrlstianla,
Köpenhamn, Christiansand, Sta
vanger, Bergen och Esbjerg till
Kontor: 200 Wash. Ave. S»
No. 2 Bowling Green, New York.
H. CLAUSSENIUS & Co.,
No. 80 5th Ave., Chicago, 111.
AMERICAN LINE
SOUTHAMPTON
INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY,
FRANCIS C. BROWN, West. Gen. Pass. Ag't.
SKANDIA PLOW GO.
ROCKFORD, ILL.
|8B4.—Established 39 Years-1893.
The Old Reliable
Halladay Standard
HALLADAY GEARED,
U. S. SOLID WHEEL and
Gem Steel
Guaranteed to be the
BEST MADE.
A/so Pumps, Tanks, Corn Shelters,
Feed Mills, Stalk Cutters,
Haying Tools, Saw Tables, Etc.
It. S. WIND EME&PUMPCO.
8 l£iyer St., BATAY1A, ILL.
9 CORDS III 10 HOURS
RUNS EASY
No
Bndiaehe.
FÖR EN MAIM
with the itnecr. With light pressure tho Hernia la
held securely d-iy and night, and a radical curecertain.
It 19 pasv durable and cheap. Bent bymaii. Circulars
PIONEER WOOLEN MILL,
OXFORD MFG. CO., Chicago, III*
Cornish. &. Co., iKC
ON 30 DAYS' TRIAL.
ELASTIC TRUSS
Has a tud di^ereut fium all
otbers.is cup shape, with Bell?
adjustinprBall in center,adapts
itself to
all pohinonsof the bo«y .wlailu
the ball in the cup presses bncli tha
lntvntincH, Just as a person doea

If
l§5
\S:
0
i
Y- $fr'°
V
W-
Bp''.'
00
AXi
O N I U S
(Det'Br ej sagtft. att hvad som Införes un
der denna afdelning.alltld öfverensstHmraer
Ined redaktionens fislgtor: '•Omnibus", be
tyder "för alla", och allmän beten Inbjndes
Att på ett 6lädadt sätt 1 denna tidning utby
ta tankar i frågor. som firo af vigt tor stat,
kyrka och samhälle. Klart är att ftt person
ligheter, Rkandal och det rent triviala Icke
nder nAgra omständigheter lemnas mm.
ör nyttiga. upplysande, danande och inne*
ftllsrlka skrivelser äro vi alltid tack-
ti
lurniur»
Redakxionkm.)
Undertecknad har i flera af våra
svenskamerikanska tidningar sett
Augustana synodens senaste årsre
ferat omnämnas, och du senast ett
omnämnande om detsamma i den
här utkommande Upsala Nyj^ Tid
ning. I den tanken att dej. skulle
intressera Skafffarens läsare att
höra ett svenskt referat öfver "re
feratet", anföra vi ur ofvannämda
tidning, som,4 i förbigående sagt,
tillhör "oppositionell" såväl inom
det kyrkliga som politiska lägret:
"Augustana synoden hade, som.
bekant, sitt 34:de årsmöte i juni det
ta år. Referat öfver förhandlingar
na vid nämda svensk-amerikanska
kyrkomöte bar nu utkommit från
trycket och man har haft vänligbe
ten att tillställa oss det samma. Vi
meddela här ett och anoat, som möj
ligen kan ha något intresse för våra
läsare.
Då man genomläser presidentens
årsberättelse, blir man öfverruskad
af den totala frånvaron af allt, som
eriurar om våra presters sedvanliga
veklagan öfver tidens otro. Det
vill också synas, som om våra lands
mtta i Amerika skulle vara fullkom
ligt främmande för tidens friare rö
relser på det religiösa området.
Hvarje årsmöte har endast att an
teckna nya församlingar och ett
ökadt autal församlingsmedlemmar,
så att dessa senare nu räknas i hun
dratusental. Och kyrkorna äro, sä
ger presidenten, för de4 mesta fulla
af uppmärksamma iV *'are vid sam
mankomsterna, ehuru dessa i regeln
uppgå till 2 a 3 i veckan. Således
en utveckling alldeles motsatt den i
Sverige.
De under synoden hörande pre
sterna uppgå till 3(53 st., af hvilka
endast 24 äro födda i Amerika. Alla
de öfrigas vagga har stått här i Sve
rige. Som fattiga bondpojkar ha
de kommit till Amerika och med ett
mått af kunskaper och en samhälls
ställning, som stå långt under våra
statskyrltopresters, arbeta de i Sy
nodens tjeust. Men ändock samla
de sina kyrkor fulla af intresserade
åhörare två a tre gånger i vec
kan, under det flertalet af våra pre
sto- söndagligen måste predika för
nära på tomma kyrkor och kanske ej
mindre tomma hjernor. Orsaken?
Det kan väl in te. vara den att våra
statskyrkors fogdar ha lifstidsfull
makt på sina embeten från k. m:t
eller domkapitel, under det att Au
gustana-Synodens prester väljas och
afslittas af församlingarna sjelfva?
Nästan rörande är att läsa de na
iva uttrycken af tacksamhet, vörd
nad och beundran,som kommo sven
ska statskyrkans närvarande repre
sen tan t, Gotlandsbiskopen v. Scheele,
till del. Presidenten helsar honom
"under känslan af vördnad och
hjertlighet" och antecknar hans be
sök såsom en tilldragelse "icke blott
af ovanlig art utan säkert äfven af
en historisk betydelse, hvars välgö
rande frukter i inre och yttre motto
det vid detta tillfälle icke är möjligt
att ens anings
v is vidröra."
Den komité, som med anledning
af presidentens årsberättelse skall
bereda oph inkomma med förslag,
gläder sig också i en särskild para
graf öfver detta besök och Synoden
sjelf "betygar under rörelse sin dju
paste vördnad för och tacksamhet
till H. M. Konungen Oskar II, ko
nung af Sverige—Norge, för den ära,
H. M. bevisar dotterkyrkan här ge
nom att hitsända som H. M:ts och
svenska kyrkans oöfverträffliga om
bud herr biskopen m. m.,samt"mot
tagrr med djupaste högaktning och
lifligaste tacksamhet medels stående
Omröstning Hans Högvördighet Bi
skopen m. m. såsom befullmäkti
gadt ombud från H. M. konungen i
Sverige och från den svenska kyr
kan." Men icke nog med dessa
vördnadsbetygelser synodens sekre
terare får i uppdrag att upprätta en
Bärskild tacksägelseskrifvelse till hr
v. Suhéele.
Vid det trehundraårs jubileum
öfver Upsala möte, som afslöt syno
dens årsmöte, synes en af glansnum
ren ha varit: biskop Schéeles hög
tidliga öfverlemnand^ af konuugens
fullmakt för honom'såsom svenska
kyrkans ombud. Efter prestinvig
ningen upplästes högtidligen den
ofvannämda af sekreteraren uppsat
ta tacksamhetsskrifvelsen, en skrif.
velse som nog kunde förtjena att
fctergifvas i sin helhet såsom bevis
på hvad svensk-amerikanerna förmå
prestera i den vägen. Men vi skola
inskränka oss till en liten axplock
ning: "ett uppdrag af kyrko
historisk betydelse" de gripande
helsningar såsom sändeman för de
Ömmaste och djupast liggande in
tresscn"— "de kraftigaste san
ningsord, som Eder helgade visdom
jfcflagt inför' de tusenden, hvilka un
der i ögonen fallande rörelse lyssnat
I— "Eder gränslösa välvilja"—"det
faderliga sätt, varpå Ni, med tungt
fciigaade ord och anvisningar, fruk
ter af en genom omfattande verlds
j^rfarcnhet mognad Guds lärdom"—
"detta har otvifveiafctiart tillförsä­
krat Edert hamn ett rum i ännu
ofödda slägtens välsignande håg
komst".
Den sjette növemtfef,' Gustaf
Adolfs dödsdag* firades i år mera all
mänt här i Sverige, såsom det vill
synas af tidningarna, än förra år.
Orsaken dertill är väl att söka i det
ta års jubelstämning eller idet otve
tydiga historiska sammanhanget
mellan den 5 mars 1593 och den 6
nov. 1632. Här i Upsala firades
minnesdagen på sedvanligt sätt.V'.d
festen i universitetets aula hölls
festtalet af f. d. studentkårens ord
förande, teol. kand. pastor Nathan
Söderblom. Efter atthafva tecknat
några drag ur hjeltekonungens lif
och verksamhet och påvisat, att det
var Gustaf Adolfs storhet, att han
stred för saken, man må kalla den
med politiskt eller religiöst namn,ej
för eget maktbegärs tillfredsställan
de, yttrade talaren bland annat:
"Dessa minnens stjernor, från vår
nutids morgon blänka nu på en him
mel som bär aftonens prägel, de ly
sa på en tid, då mången spanar och
längtar efter, ja, anar en ny mor
gons gryende sol.
Hvad innehåller tidens längtan?
Allt ifrigare höra vi rösterna sam
las i ropet'på den väldige, som kan
låta verlden förnimma sitt andelifs
makt och gjuta nytt lif i dess for
mer.
Men ej kommer hjelpen från om
hvälfningens ruiner, ej från de star
ka, som bygga himlastormande pa
lats åt sig sjelfva, ej heller från mas
san, som med hatblaudad if ver ro
par på upprättelse ur sin förnedring
och en tillvaro värdig menniskor.
Men hvem skall bringa hjelp? Till
norden riktas än en gång hoppets
blickar. I norden väntar än en gång
den till det yttre söndrade, till det
inre oklara och sjelfmotsägande pro
testantismen sitt stöd och sin styr
ka. Huru, hvar och när en ny tid,
skall bryta in, visst är att med intet
annat kan det ske än med religio
nens förnyelse. Kristus är den väl
dige, som skall bringa nytt lif i huf
vud och hjertan.
Den store konungens historia lär
oss, att éj lita pä medgången, ej för
tvifla i motgången. Huru än vårt
folks kraft skall pröfvas, om det,
hvilket Gud af vände, skall ske än en
gång i krigets barbariska idrott el
ler ej visst är, att det innerst i
hvad fall som helst kommer an på
Sveriges sedliga friskhet och andliga
kraft,
Inre samhörighet omkring allt ri
kare förvärfvade, allt vidare spridda
andliga och sedliga skatter, det va
re der före vår sträfvan, vår' trohet
mot Gustaf II Adolfs minne."
F. M. K
Bref frän Big Stone, Minn.
Tisdagen den 14 nov. samman
trädde Big Stone distriktet till mis
sionsmöte i Augustana församlingen
i Brown county, S. Dakota. Detta
nybygge är beläget i den s. k. James
River-dalen och större delen af vårt
folk härstamma från det välkända
Chisago Lake. Landets utseende
och beskaffenhet påminner om Red
River dalen och förunderligt nog ha
äfven dessa slättbyggare skyddat
sig emot allt för nära grannar. Så
som jag redan sagt hade vi missions
möte och alla pastorerna, utom den
som sorglösast kan lemna det kära
hemmet, voro närvarandp. Vi äro
dock förvissade om, |tt-denne bro
der icke utan skäl uteblef, ty sällan
finner man en mera pljgttrogen per
son än ifrågavarande ^pastor. I
Augustana stannade vfe Svenne da
gar och vid alla gudstjensterna var
skolhuset till trängsel fyldt med
åhörare. Tack vänner för eder upp
märksamhet och eder synbara hun
ger efter evangelium. Tack för eder
kärlek och gästvänlighet samt för
edra trofasta handslag vid afskedet.
Nästa missionsmöte på denna plats
kommer att hållas, hoppas ]ag, i ett
prydligt tempel, ty församlingens
ädla qvinnor ha för detta ändamål
på en kort tid redan samlat $600.
På onsdags qvällen lemnade vi
dénna plats och begåfvo oss till den
15 mil i öster liggande församlingen
Höglanda i Marshall county, samma
stat. Landet emellan båda nybyg
gena innehafves till större delen af
Michiganer och andra utländingar.
I Höglanda är landet kuperadt samt
här och der genombrutet af uttorka
de vattendrag. Landsmännen äro .i
alimänhet välbergade. Här^hade vi
icke blott ett vanligt missionsmöte
utan äfven en ingångsfést. Det för
höll sig nemligen så, att denna för
samling hade just fått sin nya kyrka
färdig och vid missionsmötets öpp
nande för första gången samlades i
henne till gudstjenst. Huru hårda
dessa demokratiska tider äro, så
har dock denna församling orkat
både bygga och betala en treflig kyr
ka 32x48, och icke ens det för pryd
nad nödvändiga tornet saknas. Nog
var det förståndigt af eder, I Hög
landabor, att under den hårda tiden
bygga kyrka ooh ännu bättre att be
tala densamma, ty om ni dröjt till vi
åter få goda tider, så är det fara
värdt att det icke gått så }ra. Under
tvenne dagar festade yl omkring
Guds ord tillsammans med många
andra trosfränder. Ett jubeltal ar
slutade mötet och iså skiljdes vi,
mättade af Guds huses rika b&fvor.
Nästa distriktmöte hålles i br.
Scholds pastorat.
lsw--
f,
Pastor J. O. Cavallin är af för
samlingen i Clinton enhälligt kallad
till lärare. Denna församling utgör
hädanefter eget pastorat*
Måndagen den 20 dennes öfverra
skado församlingen i Clinton en af
sina diakoner, kornettblåsaren Marr
tio Asplund, och dervid förärade
honom en svensk praktbibel samt en
mindre penningsumma. Man ville
på detta sätt uttala sitt erkännande
för hr Asplunds bemödande att höja
kyrkosången. Överraskningen bar
prägeln af en familjefest, i hvilken
större delen af församlingen deltog.
Ryktet vill veta, att f. d. Vasa
gossen, Eddy Englund, skall den si
ste i denna månad sätta fötterna un
der eget bord. Vi gratulerat
a
Bref fr&n Fish Lake, Hinn.
Som i ett föregående nummer om
nämts hade Fish Lake-lörsamlingen
afskiljt torsdagen den 16 nov. för
festfirande. Betydliga förberedel
ser hade vidtagits, hvarför man hop
pades vinna ett godt resultat, och i
denna väntan blef man ej heller be
sviken. Dagen randades skön och
klar, och den under de föregående
dagarne rätt kalla väderleken hade,
liksom för att tillmötesgå våra önsk
ningar, blifvit behagligt blid. Re
dan tidigt började äfven festklädda
skaror infinna sig, ställande kosan
till den på höjden liggande kyrkan.
Kl. 10 f. m. begyntes dagens högtid
ligheter med afsjungandet af Ps.
124: 1, 2, tivarpå följde bibelläs
ning och bön. Den välkände bas
sångaren Albert Berg, som dagen
till ära hit inbjudits, uppträdde der
efter och utförde med vanlig skick
lighet ett vokal-solo. Reformations
tal hölls sedan af församlingens lä
rare, pastor Pihlgren, hvarefter för
middagens högtidligheter afsluta
des med de två sista verserna af ps.
12±, afsjungna af församlingen.
Mellan kl. 12 och 2 serverade se
dermera församlingens damer fest
middag i skolhuset. Vid inträdet i
nämda lokal funno vi flera bord der
stå, dignande under bördan af olika
slags ätbarheter, och det dröjde ej
heller länge förrän alla platserna
omkring borden voro upptagna af
det festfirande folket, som lät sig de
goda rätterna väl smaka.
Kl. half 3 samlades man åter i
kyrkan. Eftermiddagens program
inleddes med en väl utförd sång af
församlingskören under fru Brinks
ledning. Efter bibelläsning och bön
och en sång af kören uppträdde pa
pastor Hemborg från Moline, 111.,
och höll ett vältaligt festtal, i hvil
ket de olika perioderna inom kristna
kyrkans historia skildradés. Herr
Berg utförde derpå ett solo, hvaref
ter past. Hultkrants från St. Paul
höll ett andra festtal, och afslöts se
dan denna del af programmet med
en duett, sjungen af fru Brink och
hr. Berg.
På aftonen kl. 7 öppnades åter
templets dörrar. Den vackra kyr
kan företedde vid inträdet en rätt
egendomlig, men utan gensägel^e
ovanligt skön, anblick. Som till
kännagifvits skulle past. Hemborg
hålla en föreläsning i astronomi och
hade man derför i främre delen af
kyrkan upphängt flere större dukar,
å hvilka vårt solsystem samt åt
skilliga stjerngrupper funnos afbil
dade. Synen var särdeles behaglig.
Man tyckte att dessa stjernbilder
ingenstädes, med undantag af i na
turen sjelf, bättre passade än i tem
pelkoret, hvarifrån de, belysta af
ljuskronornas klara sken, så präk
tigt skimrade. Kyrkan var nästan
fyld med folk då klockans toner an
gåfvo aftonunderhållningens början.
Föreläsningen inleddes med en sång
af kören, bibelläsning och bön af
past. Hultkrants, samt Bethovens
"I himlar, sjungen den Eviges ära",
utfördt af herr Berg. Under den
samma utfördes åtskilliga såugnum
mer af hr Berg och en tillfällig qvar
tct.t. Att en föreläsning af dyJik
art Skulle följas med intresse är
klart, särskildt då denna vetenskaps
sanningar framställas med sådan,
om grundlig kännedom vittnande
förmåga, som fallet var med afto
nens föreläsare. Fastän föredra
get yar synnerligen intressant kun
de dock ej undertecknad förneka sig
nöjet att nu och då taga den försam
lade menigheten i skärskådaude, för
att utforska de intryck, som under
fortgången af talet, detsamma utöf
vade på åhörarne ty icke i så få an
leten kunde man spåra känslorna
vexla mellan en liten smula misstro
ende och glad förundran, och ett så
dant tillfälle att få studera hjertats
känslor vill man gerna begagna sig
utaf. Från religiös synpunkt be
traktad var föredraget särdeles gag
neligt, ty talaren åsyftade och, som
det tycktes, lyckades äfven vända
åhörarnes tankar till den Högste
som frambringat, ordnat och styr
de blå rymdernas oräkneliga verl
dar. Efter talets slut sjöng åter hr
Berg ett solo, hvarefter past. Pihl
gren frambar sitt tack till föreläsa
ren och öfriga medverkande. Hög
tidligheterna afslutades derpå med
en förträffligt utförd sång af körettj
samt välsignelsens nedkallande.
Festen var i allo synnerligen lyc
kad. Den inbringade $113 och visar
hvad man genom enig samverkan
kan åstadkomma. Festicomitén för
tjenar allt erkännanc^cless arbete
hade varit hård t, men det lyckliga
resultatet må utgöra ersättningen.
cÅf£ -rJ^a
rF
'.i
-SKFFARÉN, ONSDAGEN DEN 6 DECEMBER 1893.
Aug. College & Theol. Sem.
Ehuru Skaffaren har en korre
spondent, som mer eller mindre regel
bundet insänder nyhetsbitar härifrån,
så vagar dock undertecknad "raspa"
ned ett par ord eller tre under förhopp
ning, att ingen tager det illa upp.
"Hvad stort sker, det sker tyst", sä
ger ordspråket, och säkert kan detta
tillämpas på skolarbetet. Såväl vid
sy nodens gemensamma läroverk som
vid de olika konferensskolorna bedrif
ves säkert arbetet med all ifver och
energi af både lärare och lärjungar.
Detta är ett stort arbete, det är något
stort, som sker, men det sker tillika i
det tysta man gör ju icke något väsen
derutÄ Men att det är en kraft, Bom
uträttar storting, bekräftar vår synods
historia oförtyclbart.., Vårt skolarbete
är en ljusets strid emot mörkret, en
•upplysningens '^trid emot okunnighe
ten, kristendomens mot hedendomen,
luteranismen emot katolicismen Huru
önskligt derför, att vårt samfund, som
väl är med veteet om skolans stora bety
delse, mera intresseypde sig och arbe
tade för densaqims^ framgång. Om
det bara visste i likhet med katoliker
na, hvilken makt skolan är och som
dessa arbetade Vöfverensstämmelse der"
med! Det gifves visst icke någon egent
lig anledning att klaga vi hafva tvert
om mycket att fröjda oss öfver och vara
tacksamma för,^naen låtom icke ijitres
set slocknat
Allt vid vår kära skola går sin jemna
gång. Skolfamiljen består, som ärade
läsarne känna till, af närmare 400 barn.
Bra i dessa svåra tider! Det visar ju,
att kunskapstörsten är stor ibland vår
svensk-amerikanska ungdom. Helso
tillståndet inom denna stora familj har
i allmänhet varit bra. En studerande
har varit allvarsamt sjuk en längre tid,
mep är nu på bättringsvägen.
Föreningen Lyceum började i fredags
afton sina föreläsningsserier för detta
3kolår. I skolans vackra kapell samla
des en ansenlig åhörareskara. Ej un
derligt, ty utom några musikstycken
förekom på programmet en föreläsning
af skolans älsklige och afhållne presi
dent dr. Olson. Han talade till oss så
som endast han kan det om sann svensk
amerikansk patriotism eller foster
landskärlek. I inledningen bemötte
han pä humoristiskt, men hofsumt
sätt, några utlåtanden i svenska alma
nackan för 1893. Derpå bevisade han,
att sann svensk-amerikansk fosterlands
kärlek är möjlig, och detta gjorde han
från fem olika synpunkter, hvilka hade
ungefär följande lydelse: 1. från rent
politisk synpunkt 2. från social syn
punkt 3. från språkets och skolbildnin
gens synpunkt 4. från kyrklig, kristlig
synpunkt samt 5. från den sanna krist
na broderkärlekens synpunktr Vi våga
ej försöka att återgifva talets innehåll.
Vare det nog att säga, att det var läro
rikt och kunde elda patriotism hos hvil
ken som helst. Dea.20 dennes håller
föreningen åter en fest.
Nästa tisdag cjen 5.dennes väntas sy
nodens vördade president pastor P. J.
Swärd hit för ait halla s. k. litet mini
sterium nied''Yfe i 'seminariet nyin
skrifne.
Tacksägelkedå&ert öeh den följande
dagen hade konservätoriet och semina
riet lof. Den förstnämda dagen' hölls
gudstjenst i kyrkorna.
Men nu måste vi sluta, ty äfven här
får man lof att, såsom de göra vid G.
A. C., "gno, gp.o, gno". Vid skolan går
det icke an att vara sysslolös. Ingen
behöfver dock förtvifla om att lyckas,
ty perseveranäo vincimus.
Helsning till Skaffaren, alla dess
lärare och Alma Mäter! Ville,.
Statskuppen är 1851. Niir solen
den 2 Dec. 1851 höjde sig ofvnr Frankri
ke, såg hon en konstitutionel republik, när
hon samma dag sjunk, rådde absolut mo
narki i Paris hvilken varade i 20 års tid.
Stödjande sig p& sin ryktbare onkels ryk
te och understödd af politiske ilfventyrare,
hviika älskade inflytandet mera än fäder
neslandet, gjorde sig Louis Napoleon sjelf
till herskare öfver Frankrike. Han dröm
de om att grundlägga en dynasti ocli trod
de att kejsardömet var bygdt pä en klip
pa. Mindre än 20 är senare var lian en
besegrad landsflykting och hans enda till
flykt var "det trolösa Albion." Likväl
var denna förändring under 20 år intet an
nat än krossandet af en individ, som vå
gat höja sitt hufvud högre upp mot stjer
norna, än ödets gudinnor för honom be
stämt. 1 20 årg tid har vår amerikanska
republik tillväxt med från 20 till 40 millio
ner menniskor, utkämpat ett stort inbör
deskrig och med hjelp af tusentals mil
jernväg uppfylt den stora vestern med en
folkmängd och löften om en tillväxt, som
Napoleon aldrig kunde drömma om. För
att få ett begrepp om denna den amerikan
ska vesterns utveckling, bör man gö
ra en resa med Burlington-jernvägen
genom de 10 stater den genomgår
För köp af biljetter Aied denna berömda
jernväc, hänvände man sig till närmaste
agent eller till W. £. Konyon, General
Passenger Age^t, St. Paul, Minn.
Är edert
blod relit?
Det bör varä så—det måste vara så,—
om Ni ämnar njuta af lif vet. Orent
blod är en familjeåkomma, som edra
barn skola änva»
Döl
enutvåg:
Bäljes endast genom lokala agen
ter finnes ej till salu i apoteken.
För fullständiga upplysningar ed
xessera U-
•ia och
114
un
CARTERS
PIUS.
BOTA
Nervö» liufvudrärk och lindra alla de plågor,
1 hftrrOra af ett gallsjukt tillstånd af syste
såsom Svindel, Äckel, Sömnighet, Plågor
som
met,
efter måltiden. Smärtor i sidan o. s. v. Oaktadt
deras största framgång har varit i att kurera
ft I
1
C*
n
—i 1 a a ^Al»ådkil4
NERVÖS
Hufvudvärk, så äro dock Carter's LitUe Liver
Pills lika värdefulla mot Förstoppning, i det de
bota och hindra denna besvärliga åkomma,
medan de äfven motverka alla oordningar i.
magen, stimulera lefvcrn och regulera inelf
vorna. Äfven om de endast botade
HUFVUD
vftrk, skulle de vara. nästan oskattbara ffir den),
som lida af denna plågsamma åkomma men
lyckligtvis slutar deras godhet icke här, och de,
som cn gång försöka dem, skola finna dessa små
piller värdefulla på så många sätt, alt de ej skola
vilja vara dem förutan. Men dock är nervös
hufvud-
VARK
å
månget lifs förbannelse, att vi hår sätta vår
största stolthet i dess botande. Våra piller bota
den, andras cöra det ej.
Carter's Little Liver Pills äro inycket små och
mycket lätta att taga. Ett eller tvajpiller utgöra
en dosis. De äro strängt vegetabiliska och för
orsaka ej knep eller våldsam aflöring, utan be
haga genom sin milda verkan alla, som begagna
dem. I flaskor å
25
cents fem för $1. Säljas
öfverallt å apoteken eller ock sändas de med
posten.
CARTER MEDICINE CO.. New York.
fJtet Piller. Liten Dosis. Litet Pris.
ST. PAULS AFFÄRSMÄN:
0. AKDERS0N,
I Färskt, Saltadt och Rökadt Kött m. m.
Fulkoml.ig tillfredsställelse garanteras.
.9 O ii l*aune Ave.
Glas- och Forslins Handel.
Yi hafva alltid ett välsorteradt lager af
porslin, lampor, glasvaror, bord- och fick
knifvar samt kokkärl m. m.
946 Payne Ave.
QLOM BROS.,
GROCERI-HANDLAR*.
Groceries i parti ooh minut till äldre
lägst» priser.
IOHN BODIN,
APOTEKARE.
DROWN, TREACY & CO.
IOHN H, ERiCKSON,
Villsorteradt lager af Specerier. Lundin
& Go's Enbärsslrup. Lägsta priser.
U OlIMAN &
BJÖRKLUND,
UEDMAN BROS.,
Dry Goods, färdigsydda kläder, eki
peringsartiklar och skodon m. m.
916, 918,920 Rice Street.
IQHNSON & CO.,
SKRÄDDERI
AFFÄR.
Importerade och inhemska tyger.
395 ii'. 7th street.
CRANK A. JOHNSON,
I ATTORNEY AT LAW. Utför rät
tegångar och inkasserar penningar.
Hum 97, Globe Byggnad»
PAVANAGH & JOHNSON,
l\ handla med möbler och husger&dssa
ker. Auktion hvarje lördag kl. 10 f. m.
187 och 1S9 K. 6
th ft t.
AI
LINDAHL.
Välsorteradt lager af
fick-ur, vägg-ur, vigselringar m. in.
Reparationer utföres omsorgsfullt och bil
ligt. 880 Payne Ave.
IOHN LEVINE,
Specerier, Grönsaker och Frukt m. m.
Landsmän gören oss ett besök!
872 och 874 Payne Ave.
N LINDAHL,
111 Välsorteradt lager af Specerier och
Delikatesser till de lägsta priser. Neder
lag af Lundin & Go's Enbärsslrup.
948 Payne Ave.
N. LINDQUIST,
HOFSLAGARE,
J. LOMEN,
MARTINI,
finnes dock
Dr. Peter's
Kuriko
Cure. Nop*
(ill
Mustache, No P,-t
111 "PEOPLE'S BAKERY."
Allasorters finare bakverklevérerasefter
oestfillning. 333 t\ 7th Street.
NELSON,
Aa N.
ombesörjer brandförsäkring samt Ila.
Kontor: öfver People's Bank.
Cor. 7th och Jackson Strs*
PETERSON,
Handlar med VED och KOL.
Cor. Beaumont 6 Dekatur Str.
JOHN P. RUDEEN & CO.,
Kommissions-handlare. Köpa och
sälja Mjöl, Hafrc, Hö, Smör, Ägg och an
dra landtmaunaprodukter.
FMottagerSCHOCH
direkt frän landet alla sor­
ters farmprodukter. Punktlig remttteflng.
Cor, 7th Broadway.
WILSON,
A t.
VI KOMMISSIONS-HANDEL»
Q48 Miesissippi
Minneapolis' Affärsmän:
K BACKDAHL & CO.,
8VENSKT APOTEK.
(Det äldsta i staten.)
TUlhandahälla allt som tillhör ett tII
försedt apotek. Svenska mediciner alltid
pft lager. Agentur för Owens Elektriska
Bältes. Orders frän landsörten utföras
med största omsorg.
313 Washington Ave» S»
(1R. K. BENOEKE,
U Skandinavisk ögon och öron läkare»
408 NicoUet Are.
QOKTOR HUGO TOLL,
.MOTTAGNINGSTIDER:
Fria 11 f. m. till 1
mldd.
Samt 3—5 e. ra.
Helgdagar kl. 10—11
QOKTOR E. A. SKARO,
Kläder och Herrekiperings-artiklar.
EKBERG, PETERSON & JOHNSON.
1101 Washington Ave. S.
A. WALLIN,
I SVENSK FOTOGRAF.
Finaste arbete. Lägsta priser.
307 Wash. Ave. S.
A. HOLT,
MONSON & VAUGHN,
wl LAGKARLAR. UtförerallaslagsrSt
tesrflngrar, samt ombesörjer inkassorlnga
punktligt.
Jiom 7, Beckshire Bldy.,
Vinterarbete!
Den, som önskar arbete, kan förskaffa
sig sådant genom att af mig köpa ett styc
ke skogland, beläget endast nägra timmars
resa från St. Paul eller Minneapolis. Lan
det är beläget alldeles intill bebyggda
platser, som hafva sågverk och andra in
dustrier. För byggnadstimmer betalas S3
pr. tusen fot, och som användas så snart
det är nedhugget. Ved och "Ties" beta
las efter gällande priser. Dé, som sakna
arbete, böra tillförsäkra sig ett stycke af
nämda skogland. Priset är billigt och be
talningsvilkoren lätta. Beträffande jor
dens fruktbarhet, så äro alla, som känna
till landet, ense om, att det är jemförligt
med det bästa i nordvestern. Fri jern
vägsresa för landköpare.
E.H. HOBB,
GUTHUNZ & ROGKSTROH,
L1KBESORJARE.
8th& Wacouta Sts., St. Paul.
Telefon 709—2.
THAUNG & JOHNSON,
MÖBEL HANDEL
OCH
LIKBESÖRJNINGSBYRÅ.
581 E. 7th JSt.r nära Bradley,
Telefon 57. ST. PAUL, MINN
Vi tillverka bästa sor
tens
GRAFSTENAR
—OCH—
—AF—
MARMOR
—ocu
GRANIT.
-Uppsättningen verk
ställes med omsorg.
Förfrägningar genom
bref besvaras med nö
je.
Tag reda p& vftra pri
set Innan beställning
göres annorstädes.
Agenter förtjena pengar
genom att s&l ja den nya "Moon Embroidery
Kintc" för alla slaors finare bandarbeten,
stickning oeh lagning. Prof och underrät
telser per post mot 25c. THE OHIO NOVEL
TY COhD. 188, Cincinnati, Ohio.
-1
f.
SKANDINAVISK LÄKARE.
123 Washington Ave. S»
J, CROONQUIST,
Välsorteradt lager af färdigsydda
kläder och herr-ekiperingsartiklar.
1213 Washington Ave. S*
I Fullkomligt äkta ooh billigt. F. J.
HOLMQUIST, 1400 6th St. 8.
RUST LAGERQUIST,
BREMER LINIEN.
Passagerare frän Syerige och Nov*
ge befordras med
NORD-TYSKA LLOYDS
Tål bekanta och snabbgående ångaret
Spree, Ha7el,Lahn, Trave, Saale,
Aller, Ems, Werra,
Fulda, Elbe, Kaiser
Wilhelm, II.
med fr&nS,500 till 7,000 tons drägtighé)
ooh från 8,000 till 4 000 hästkrafter.
Passagerareafgiften är:
m.
New York ...:..*28.00
Från New York till hvilken som
helst af ofvanstående platser S29.00
Från Stockholm till New York $31.00
Från New York till Stockholm, 931.00
0ELRICHS&CO., Agenter,
General Agenter för Vestern.
FÖRENTA STATERNAS POSTÅNGFARTYG.
SIN ENDA TRANSATLANTISKA LIN1E, BOX BESLÅS
UNDER AMERIKANSK FLAGGA.
—kmeu.AT
AMERIKA W SKANDINAVIEN,
NEW YORK
Tia
hvarje vecka.
PHILADELPHIA via LIVERPOOL
hvarje vecka.
Biljetter till och frfln dp ffirnätneta etilderi
SVERIGE. NORGE. DANMARK OCH FINLAND,
till och frän hvilken som helot jernviigsetation i
FÖRENTA STATERNA OCH CANADA.
Agenter i alla större städer i Förenta Statorna.
Vexlar och Money Orders till salu.
32
CLARK STREET, CHICAOO.
FÖTT ATT LÄSA!
Bästa sortens
PLOGAR
och andra
J0RD3RUKSREDSKAPER
af det jnest pålitliga och utsökta slag
erhållas endast af det SVENSKA plog
bolaget
SKANDIAS
välkända tillverkningar, direkt från oss el
ler genom våra agenter.
Skrif efter katalog.
SEND FOR CATALOGUE.
ÉllM
'-"fils
SAWS nowa
TltKKS.
Niimn denna tidning.
Skrif efter Illustrerad katalog'. Tusentals
intyg1 frftn dem som silgat frftn 5 till 9 cord
§r. »hitf. Maskinen nfsågar trild oeli fördelar
em med största lätthet,väger endast 15 lbs,
bilres med lilttliet. En person kan suga me
r:i med den än tvä med ett vanligt sflg. 7!J.OOO
i bruk. Vi tillverka äfven maskiner med 7
foi sftg.Första ordern tiIlfiirsiikrar agentur.
FOLDING SAWING MACHINE CO., 241-249
S. Jefferson Street. Chicago. III.
Min Hustru
huru N i kan gOrä det så billigt.
$1
fy köper en $65.00 förbättrad
^Oxford Singer symaskin: ar
betar utmärkt, tillförlitlig, vackert
utstyrd, af passad för fint och groft
arbete, mea en komplett uppsats af
nyasto förbättrade tillbehör fritt.
Hvarje maskin garanteras för 5 Sr. Köp direkt
frun vär fabiik och inbespara försäljares och
agenters förtjenst. Fri
katalos.
ORGLAR o
£Q6i£SXVN TUtsa CO., ClUCAttO, UUU
SÄND EDER ULL TILL
LITCHFIELD, MINN.,
för kardning och spinning. Arbete efter
beställning en specialitet, flaneller, filtar
och garn af alla slag. Adressera
A. KLAUSER: Litchfield, Minn»
Mödrar 1 Mödrar Mödrar 11!
Mns. W
inslow'8 Soothing »trop
femtio år blifvit bnikadt af millioner ra'idrar fiir
deras barn under tand perioden med godt resul
tat. Den lugnar barnet, gor tandkflttel mjukt,
borttager all sraSrta: botar Yiiderkolik. och ftr
bus ta läkemedel for diarrhe. Säljes af apotekare
i alla verldsdelarne. Kora i häg att befiara "Mrs.
Winslow's Soothing Syrup" och tag ej Agon al
annat slag. 25 cents tlaskaa.
VITALIS AHLEN,
GOTHA, MINN.
Handlar med kläder, cklperlngsartlklra
damkappor, skodon, dry goods, notlons, jera1!
och blecksaker, porslin, patentmediäner]
farmarerodskaper. maskinerier, m. m. Dpp^
köper farmareprodukter till da
pris. Goda priser och
b*. Frenomttmtlonåi
iN*
w
för approfning g^h fri
ABSOLUT FRITT.
Vfir vackra^YATK^TALOO, illustrerad
medfiiiglagda fotografier och gifvande
i ullstiintliga upplysningar oin nil a.
vftra
ryktbara
n
PIAIMQ."
täljas per kontant eller pfi lattavilkor,
lämpade efter hvars och ens önskan.
ORGLAR $35.00. PIANO $175 OO.
^-SÄI«D EFTER EN KATALOG GENAST.
i dag.
THIS NEW
v?
•rfM
har i öfrat
If:
'•il

xml | txt