OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, January 03, 1894, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-01-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

I N N E A O I S
St. Paul, Minn., d. 3 fan. 1894.
Sekreteraren.'
8 K A A E N O N S A E N E N 3 A N U A I 1 8 9 4
Henry Peterson, Svensk Advokat,
rum 10 National German American Bank
byggnaden, St. Paul, Minn.
Miss Kindlund, 'barnmorska, liar
flyttat frän Decatur Street till No. 870
Payne Ave. hörnet af Wells St.
No. IHard 9 .62
INOUTHKIW
2
MAJS: Na 3
ItuiG: No. 8
1'IAFBE: No. 2hvlt.....
Kalkoner, pr. lb
(slagtade,) pr.lb.
Höns, pr. Ib
No. 2 blandad [email protected]
KORN: No. 3
No. 8.
BÖNOli:
Hvila Navy, pr. bushel.
Medium/
1.75(a) 2.03
[email protected] 1.75
1.80® 2.00
.45(a) .55
[email protected] 3.75
[email protected] 3.35
[email protected] 3.00
.17® .18
@14 .00
Bruna, ..
POTATIS: Tr. bushel...
MJÖL: Patent, pr. bbl...
Straight, ....
Bftg-, ....
Majs-, bolted, pr. ton..
Majs-, unbolted, ..
Bran,
Shorts, ..
Feed, ..
Fllö: I-dn, pr. bus
Hö: TimoteJ, pr. tou......
[email protected]
1.20
7.00(3) 8.50
4.00® 5.00
5.00® 0.00
0.00
8.25® 3.50
2.75® 8.25
[email protected] 2.25
[email protected] 8.00
1.00(rt) 2.00
4.85® 4.90
[email protected] 7
2-00® 3 00
.5KC4 7
[email protected] 8
CHICAGO.
1IVETE: fjfö
No. 2 Vårhveie,.......f
3 ...
Astraclian Capes, 20 tum lilnga till
riUALHANDEL: 187 E. 7TH STREET.
ST. PAUL, MINN.
231 E. 7th St., St. Paul, Minn.
241 East 7th Street, 241
ST. PAUL, MINN.
30 tum lftngu mod Butterfly krage,........... $2 O.OO
ASTRACHAN JACKETS till $35 S+,.
ALBRECHT BROS.,
£3o. 20 East 7th. St., St. Paul, Minn.
Lutheran Augustana Book Concern,
ROCK ISLAND,
505 Bradley Street,"
ST. PAUL, MINN.
Telefon 1140.
ILLINOIS
MONUMENT
John Peterson & Co.,
941 Jackson St., St. Paul, Minn.
Utmed ingången till Oakland Cemetery.
890 Rice Street, St. Paul, Minn.
BETHESDA HOSPITAL.

i*
W" ¥&* t*""*" ,&p\
tf«,
1
r"'w I
Charles A. Johnson blef sistlidne
torsdag eftar företagen1 undersökning
befunnen vara svagsing.
På bättringsvägen är pölissei'
geant Gustafson, hvilken blifvit allvar
samt sårad af en ung bof.
8. A.
Jewett, hvilken bosatte gig
hftrstildes år 1853, har med döden af
gått .J*. vät* medlem af baptistsamfun
det
Mjölproduktlondn under förra
vefckan steg till 170,640 tunnor. Under
satnma tid exporterades direkt från
q-varnarne 45,416 tunnor mjöl.
Stadsrådet beviljade vid sitt sam
manträde Bistlidne fredag $2,028 för de
nödlidonde. Dessa medel skola utdelas
af fattigvårdskoramissarien C. L. Sny
der. f,.ir
Afskedade har -poliskonstaplarna
Peter Quist och Daniel Carlström blif
vit, emedan de under tjenstgöring be
sökt krogar samt mottagit stark vara
aom julpresenter.
Den svenskasjukhjelpsförenin
gen höll fredagsqvällen den 29 decem
ber en väl lyckad fest. Såsom talare
uppträdde professor J. S. Carlson, pa
stor C. J. Petri och redaktör A. The
dén.
En fest lär komma att hållas i slu
tet af innevarande månad till förmån
för det blifvande svenska hospitalet.
Da personer, hvilka hafva saken om
hand komma helt säkert att laga så att
fasten blir lyckad.
Inbrottsstöld föröfvades i T. D.
Johnsons boningshus nyårsqvällen un
der det fämiljemédlémmarne voro i
kyrkan. Juveler till flere hundra dol
lars värde tillgrepos# Tjufvarne lyc
kades undkomma.
*A. B. Cutts har blifvit utsedd till
ff&ieral passenger agent för Minneapolis
&"St. Louis järnvägen. C. är blott 27
år gammal samt har under sin åtta åri
ga tjenstgöring gjort stora framsteg,
ifvarpå denna utmärkelse är ett ståen
de bevis. .v
Minnesota Educational Asso
ciation höll i förra veckan härstädes
Sitt årsmöte. Många frågor af vigt för
statens pedagoger diskuterades och nya
ämbetsmän blefvo invalde. Till före
ningen i fråga höra flere svensk-ameri
kaner.
Sinnesrubbad af sorg. Nels
Nicholson afhände sig sistlidne torsdag
lifvet genom intagandet af gift. Hans
hustru hade aflidit för tre veckor se
dan och denna sorg syntes så nedtygna
den arme mannens sinne att han bar
Sand på sig sjeif.
Reformationstal 'Pastor och teo
logie doktor Carson höll i går qväll ett
föredrag i Westminster Presbyterian
Church öfver ämnet ''Luther och re
formationen i Tyskland". Det skadar
nog icke att ämnen sådana som detta
dryftas inför den engelsk talande publi
ken.
-.En Understödsbyrå har af "Cen
tral Council of Trade Unions" blifvit
igpprältad i. undervåningen till St.
Lpiiis appteket'Vid hörnet af Washing
ton och Fifth Ave's. Meningen är att
dels söka anskaffa arbete åt behöfvande
och dels räcka dem sådan tillfällig
hjelp som är möjligt, i.
JBötfälde krögare. Pölfande krö
gare hafva fått böta hvardera $25, eme
dan de sålt ryedrycker på söndagen: L.
J., Stokke, C. Dannegger, C. Nelson, B.
Neumann, J. Goldman, C. S. Steven
son, J. Kroblaugh, o®. G. Nelson, L.
Rasmusson, J. T. Hart, F. Sbiek, H.
-Walker, W. T. Coveny och O. hög
land.
Journal -föreslår upprättandet af
billiga spisqvarter och herbergen för
fattige. Ijiännkildt framhålles denna
plan som ett nödigt
:motgift
mot lcro-
garaas dåliga inflytande. Planen är
god och väl vore om den allmänt omfat
tades utaf alla filantropiskt anlagde
pei'soner. Om samhället emellertid
Bkiide sig vid den förderfbringandö
krogrörelsen, så skulle förvisso mycken
derigenom afvändas. Dat ginge
säkert icke utom billighetens område
att beskatta hvarje krog $500 om året
till fattigunderstöd.
En skiftesrik lefnadsbana. len
Småstad i Kansas, Cofleeville, afled
härom dagen Edward Dunbar i största
armod. Emedan personen i fråga en
tijl var sorgligt ryktbar härstädes, så
anf$ra vi några drag ur hans lefnads
bedrifter. Ar 1867 ordinerades Dunbar
till prest samt vann ganska stor rykt
barhet som andlig talare. Han företog
vidlyftiga predikoturer i Kansas och i
1 andra stater samt kom slutligen till
Minneapolis och vann här många an
hängare. Efter någon tid äktade han
härstädes en ung qvinna vid namn
Enuce B. Lawis* Hennes föräldrar,
hvilka räknades bland stadens mera
förmögne och ansedde borgare, voro
emellertid på det högsta emot gifter
målet. Snart visaclo det sig äfven att
den unga qvinnan biifvit sorgligen be
,dragen i sitt val. D. var nämligen
förut gift. Hans familj var bosatt i
New Bedford, Mass. Föräldrarne till
den förförda flickan uppbjödo all sin
förmåga för att få bedragaren befor
drad till laga straff. Härutinnan voro
de äfven framgungdfulle, ty Dunbar
blef ådömd tro års straffarbete för tve
gifte. Efter att hafva aftjenat en två års
..fätrafftermin blef han på grund af
godt uppförande benådad. Efter donna
tid hängaf han sig åt ett*kring vand ran
de lif. I dessa trakter var han3 minne
redan förjätet men underrättelsen om
Att han aflidit i ett stadshäkto i Kan
sas bra te återigen hans namn inför
Allmänheten.
"Mot den mest svära' magplflga finns
Intet bättre médel än Dr. August Kön i gä
Hamburger Droppar,do dafva alltid hjelpt
in!g." Albert Isoler, Port Hope, Micli.
För de landsmän, hvilka vänta släk
tingar frän Sverige eller sjéffva tänka re
sa dit, kan erhållas den för främlingar sä
ovärderliga förmonen att af emigrantmis
sionär Carl Schuch mötas ocli hjelpas, Un
derrätta om tid och linie dä, resan anirS»
des, och iugen möda-skall sparas då hjelp
behöfves. Adressera: (Jarl Schuch, 26
JBtate Stree^ g»* Xork City, N. Y.
£.».1% "i*
r^ 'x
l¥ -4^( rT^-'f "®6,f
KYRKLIGA NYHETER.
Tffx.
G. Bodin, Minnesota-konferea
sens kassör, adresseras 18t* 13. ttji st.,
St. Paul, Minn.
Teol. stud. El O. Stone Har eraot
tagit pastorskallelse från den sv. luth.
församlingen i Patterson och Pasaic,
N. Y.—TeoL stud. C. E. Olsson har
emottagit pastorskallelse fr. sv. luth.
Sörsamlingarne i Haselton, Oliver och
Bessemer, Pa. (Aug.)
Om inoamlingssaken. Om én el
ler ett par veckor skola vi börja att
publisera en något mera detaljerad re
dogörelso för insamlingsarbetet, på det
att hvar och en må veta precis hvad
som är gjordt och hvad som ännu åter
står att göra. Vi skola dervid angifva
i ordning hvarje församlings namn,
hvad hon har subskriberat, hvad som
resterar, samt namnen på dem, som
ännu icke betalt sin subskription. För
desse senare må då ock denna redogö
relse tjena såsom en vänlig påminnelse
att så1snart som möjligt infria sina löf
ten. Det vore väl lämpligare, att sän
da en dylik påminnelse till hvar och en
särskildt, men det blefve både syårare
och kostsammare. Vi välja derför det
enklare och billigare sättet. Två ting,
tro vi, Bkola framgå af dehna redogö
relse först, att arbetet skett utan myc
ket bråk och med ringa kostnad, för
det andra, att arbetet ingalunda varit
förgäfves. Gud välsigne, hvad som yt
terligare kommer att göras!
Komitecn.
Doktor Janson, 813 Washington
Ave. S., öfver Bäckdahls Apotek. Mot
tagningstid: 9—11 f. m„ 2—4 och t—8e.
m. Helgdagar: 10—11 f. m. Telefon: 94.
Svenska Apoteket örnen, 1501
Wash. Ave. S., är det största och mest
tillförlitliga apotek på sydsidan. Äkta
mediciner samt andra artiklar hörande till
ett första klassens apotek alltid på. lager.
Agentur lör Owens Elektriska Bälten. J.
O. PETERSON, svensk apotekare.
G. A. Petri, svensk advokat, kontor:
210 Temple Court, hörnet af Washington
ocli Hennepin Aves., Minneapolis, Minn.
Uti Backdahls Apotek, 318 Wash.
Ave. S., tillhandahålles alla möjliga slags
mediciner samt Dr. Owens elektriska bäl
ten. Köp bälten hos dem och inbespara
express afgiften.
C. A. Wallin, svensk fotograf, 807
Wash. Ave. S., erbjuder fritt fyra kort el
ler en ram 8x10 värd 60 cents, till hvar
och en, som öfverlemnar ett utklipp af
denna annons och lemnar en beställning
på ett dussin fotografier. Bästa arbete
garanteras.
Doktorerna Ringnell och Sö
derlind, svenska läkare och kirurger,
hafva flyttat till No. 301 Wash. Ave. S.
Kontorstimmav: 9—11 f. m. 2—4 och 7—8
e. m.
En $100 bankanv.isning täcker
utgiften för en två veckors resa till Hot
Springs, Ark., och retur, inberäknadt nö
diga expeiiser. Biljett, sofvagns koj, mat
under resäu cch måltid vid Eastman, Park
eller Arlington hotel 1 Hot .Springs. De,
som önska medfölja denna exkursion kun
na härigenom inbespara en hel de] i utgif
terna. Exkursionen afgår från St Paul
och Minneapolis den 23 januari med Min
neapälis & St. Louis jernvägen (Albert
Lea Route) via St. Louis och Iron Moun
tain. En' föreståndare medföljer, som
kommer att hafva uppsigt Öfver att resan
de åtnjuta alla beqvämligheter. Genom
gående sofvagnar och serveringsvagnar.
Biljetter gälla 90 dagar, så att de som ön
ska qvarstanna denna tid, kunna göra
det. Anmälan bör sko så tidigt som möj
ligt. För närmare underrättelser hänvän
de man sig till närmaste agent af Minnea
polis & St. Louis jernvägen eller till C.
M. Pratt, G. T. & P. A., Minneapolis,
Minn.
Två veckor i Hot Springs, Ark!
En af vis3a personer anordnad exkursion
afgär frän St. Paul och Minneapolis d. 23
dennes med Minneapolis & St. Louis R'y.
till Hot Springs, Ark., för en två veckors
uppehåll der. Alla utgifter erläggas före
afresan. För närmare underrättelser an
gående biljettpris etc. hänvände man sig
till Jernvägcus agenter eller till C. M.
Pratt, G. T. & P. A., Minneapolis, Minn.
Bättre sent än aldrig. Fonda,la.,
1893. I öfver ett år har jag tänkt på att
skrifva några ord angående eu sak, som
är af stor vigt såyäl för mig som för an
dra. Tillåt mig först meddela, det Dr.
Peters KUKIKO är det énda medel, som
hjelpt mig mot våldsam hufvudvärk. Då
jag först lärde att känna KURIICO, låg en
af våra grannar till sängs af reumatism
han hade ingen matlust och var mycket
sjuk. Efter mångaöfvertalningar fingo vi
honom till att pröfva en flaska KURIKO.
Efter att hafva förbrukat denna flaska,
fann han så mycken lindring, att han sän
de efter en annan flaska. Han gick sta
digt framåt och blef bättre och bättre.
Detta är nu åtta år södän och lian har nu
varit frisk hela tiden. En annan af mina
grannar, Mrs. Geo. Fitsch, säger, att hon
icke vill undvara KUUIKO för sig och sina
barn. Hon säger, att det är den enda
medicin, hon kan få sina barn att taga.
Der var en ung dam här, som var mycket
plå?ad af tinnar i ansigtot, och delta van
prydde henne i hög grad. Hon begagna
de blott två flaskor KURIKO och finnarne
hafva alldeles försvunnit. Mrs. PHISCIL
IJA. SANDEI18.
S. H. Eckman, svensk advokat kon
tor: 510 Palladio, Dulutb. Minn.
S A U
Bolagsstämrxia.
Aktieegarne uti SKAFFAREN
PUBL. CO: hallas härmed till årligt
sammanträde å SKAFFA RENS hon
tor, 187 E. 7th etr., St. Paid, Minn
onsdagen den 7:de instundande Jebrua
ri hl. 2 e. m. för att invälja styrelse och
besluta om andra för bolaget rörande
angelägenheter.
Gatubelysningen, så långt nem
ligon gaslyktor användas, öfvertogs
med ingången af det nya året af en ny
firma, Acme Vapor Lighting Company.
Countykassör Nelson rapporte
rar för 1893 $2,615,095.77 inkomster,
hvaraf allt utbetalts med undantag af
$130,222.29, hvilken summa nu finnes i
kassan.
K. Clark liar afljorgmästaren blif
vit utnämd till medlem af stadens fire
board att fylla den vakans som uppstått
derigenom att J. C. Prendergast resig
nerat.
Peoples Church har under årets
lopp betalat sin kyrkoskuld uppgående
till $47,750. För löpande utgifter, och
välgörande ändamål har dessutom. in
samlats $17,295.55. ..
Gammal i tjensten. Domare C.
E. Vanderburgh afträdde med den si
sta dagen på det gamla året från doma
rebefattningen vid högsta domstolen
efter att i 34 år hafva tjenstgjort som
domare vid lägre och högre domstolar.
Ett föredrag af dr. O. Olsson är
infördt i dagens nummer. Vi äro för
vissade om att det skall läsas med in
tresse. Till den som haft godheten ned
teckna och till. redaktionen insända
nämda intressanta föredrag säga vi ett
uppriktigt tack.
Stadskassör Miller har offentlig
gjort sin årsrapport, hvaraf framgår att
inkomsterna under 1893 belöpa sig till
$4,554,972.07 och utgiftorna stiga till
$4,180,313.52. Den till $374,658.55 upp
gående kassabehållningen är deponerad
i sjutton banker.
Understödskomitén harcirka $2,
000 till sitt förfogande. Dessa och an
dra för-samma ändamål inflytando me
del skola användas till aflöning af ar
betslöse och nödstälde personer, hvilka
erhålla anställning under stadsingeniö
rens öfverinseende.
P. J. E. Clementson afled i sitt
hem i Merriam Park sistlidne lördag.
C. var född i Sverige samt liörde till de
äldste svenske borgavne i Minneapolis,
hvarest han i många år drifvit skoaf
fär. Enligt underrättelse från Wash
ington af den 23 dec. hade C. blifvit
tillerkänd pension.
Besökande. Under den öist tillända
lupna veckan hafva följande resande
aflagt besök på SKAFFARENS kontor
Hrr J. Lewis, N. Warner och Ole
Swenson från Minneapolis professor J.
S. Carlson från G. A. College, St. Pe
ter, Minn, hr Swan Erikcson från Dur
rand, Wis. hr G. Nordberg från Götha,
Minn. hrr J. Ei Peterson och J. P.
Mattson från Centre City, Minn.
Domare Wilkin råkade nyärsdä-^
gen falla omkull å en siipprig trottoar
samt slog si» dervid ganska allvarsamt.
Personen i fråga är af framskriden ål
der samt tål derför ej hårda stötar. Sta
dens trottoarer äro pä många ställen i
ett mindre godt skick. På senare ti
den har dock åtskilligt arbéte i denna
rigtning verkstälts och förbättringar
fortgår ännu.
Statskassörens Årsrapport är in
förd i sin helhet i dagens nummer. För
statens angelägenheter har ju hvarje
röstberättigad och skattedragando bor
gare intresse. Vi tro dorför, att SKAF
FARENS läsare inom staten Minnesota
skola uppskatta fördelen af att få till
fälle att taga närmare kännedom om
statskassörens rapport. Äfven förlidet
år innehöll SKAFFAREN denne em
betsmans årliga redogörelse till all
mänheten.
Internal revenueskatten i staten
Jöv det senast flydda året belöper sig
till $2,257.120. Alla dessa medel hafva
kollektorats af vår landsman Marcus
Johnson. Mr. Johnsons tjenstotermin
är emellertid snart utlupen och blir na
turligtvis en demokrat snart insatt i
detta vigtiga embete. Intet hopp före
finnes att en svensk-amerikan får plat
sen. Demokraterna vilja gerna hafva
svenskarnes understöd vid valurnan,
men vid embetsutdclningar äro sven
skarne icko med.
Till prenumeranterna. Vid in
sändandet af prenumerationsafgiften
torde man godhetsfullt uppmärksamma
numret å adressremsan, hvilken utvi
sar hur räkningen står. Läses å den
na remsa nr. 834, så angifves dermed
att prenumeranten resterar för 1893.
Insänder sådan prenumerant afgiften
för ett år, så framflyttas numret med
52, d. v. s. adressromsan erhåller nr.
886. Man märker derför att prenume
ranten vid inbetalning får kredit å
adressremsan, hvadan intet annat qvit
to är af nöden. Man gjorde tidningens
expedition en 1 jenst med att då veder
börlig ändring ej förmärkes å sagda
remsa derom inberätta. Det kan taga
ett par veckor innan antydda ändring
kommer på listan.
OFULLKOMLIGT RENT-r
8r det bästa jästpulver för bröd, kakor, bakelser och, kort sagdt, alla slags
småbröd, och allt blir af bästa och finaste qvalité, när "Royal" användea,
Det är vida bättre Un jilst för bakning af vanligt bröd och bättre än något
annat jäsningsmedel eller jästpulver för bakning af småbröd och bakelsen
De bästa kockar i Amerika begagna "Royal." Förenta Staternas regering har
i en officiel rapport förklarat, att "Royal" är det bästa jästpulver i mark
naden, fullkomligt rent och helsosamt oclj det kraftigaste af alla, hvad jfia
alngsstyrka beträffar. AnvSod icke något annat jfistpulver än "RoyaL" s
i
^7§&«
Vid polisdomstolen kollekterades
under 1893 inallefe? 932,785 i form af
böter.
I fällan. Stadens polis liar lyckats
arrestera fem inbrottstjufvar, hvilka
rymt fru is fängelset i Phillipps, Price
county, Wis. Det snygga sällskapet
kommer att vid första möjliga tillfälle
återsändas.. i
Hvad farmavesöner duga till.
Thomag Canty intog med början af det
nya året sitt säte i statens högsta dom
stol. Domare Canty är född på en
farm i Iowa. Detta tyder pä hvad far
maresöner duga till.
E, P. G. Cullander begick i lör
dags sjelfmord medelst intagandet af
gift. Den olycklige mannen, hvilken
var omkring 30 är gammal, hade varit
anstäld i Northern Paciflc-bolagets
verkstäder, metij var nu utan syssel
sättning.
Årsstämma hölls nyårsdagen i För
sta Sv. LuthersWå församlingen. Se
kreteraren, mr. G. Bodin, har lofvat
att för nästa nutdmer lemna ett full
ständigt referat öfver stämmans för
handlingar. Församlingen beslöt att
hålla prestval #én 25 dennes. Stäm
man i fråga var ganska väl besökt och
frid ocli endrägt var rådande.
Nyårsdagen kännetecknades af an
genäm och blid väderlek. För mången
är den blida väderleken en välsignelse
i så måtto att kostnaden för vedbrand
reduceras. I städerna ur nemligen an
skaffandet af bränsle en ganska bekym
mersam fråga för den mindre bemedla
de. Och antalet fattige och nödlidan
de är denna vinter större än vanligt.
För sökande posttjenstemän att
beakta. Nästkommande 6:te februari
hålles i posthusbyggnaden examen med
sådana, som önska anställning såsom
postbud eller biträden vid postverket.
De som vilja deltaga i sagde examen
.måste derom göra anmälan i postver
ket före den 17:de innevarande månad.
Åldern för blifvande brefbäraro är be
stämd till minst 21 och högst 40 år. De
som söka clerk-befattning måste vara
öfver 18 år.
Tidigt p& villospår. Fyra gossar
nemligen Frank Piser, August Nelson,
John Ritter och Tony Kujawa voro
härom dagen inför polisdomaren, åta
lade för att hafva tillgripit tobak och
cigarretter till värde af två dollars.
Antagligen komma do stackars gossai'
ne, hvilka så tidigt råkat på afvägar,
att försändas till statens reformskola.
Måhända var en tidigt anlagd vana att
röka cigarretter den närmaste anled
ningen till gossarnes fall. Gossar och
ynglingar borde icko brådska ined att
vänja sig vid tobaksbruk af en eller an
nan form.
Bucklin's Arnica Salve. Bästa
salva i verlden mot Bårnader, hudutslag,
sårfeber, spruckna händer, frostknölar,
liktornar och alla hudåkommor. Osvikligt
medel mot hemorrlioider. Fullkomlig till
fredsställelse garanteras eller penniugarne
tillbaka. 25 cents?per ask. Till salu uti J.
P. Allen's apotek, Coiv7lh och Jackson
Streets, St. Paul,
Uo}|t fl
Pörtj enar beröm. Vi rekommende
ra till allmänheten Dr. King's New Dis
covery mot lunglidande, Dr. King's New
Life Pills, Bucklin's Arnica Salvo och
Electric Bitters, och hafva ickefunnitnågon
medicin, som varit mera efterfrågad eller
vunnit bättre erkännande än dessa. Pen
ningarne återlemna om medicinen icke ut
faller tillfredsställande. Dessa mediciner
hafva förvärfvat sitt erkännande genom si
na goda egenskaper. Till salu uti J. P. Al
len's apotek, Cor. 7th och Jackson Streets,
St. Paul, Minn.
Board billigt. Hos mrs. Ida Jones
finnes god board mod eller utan rum.
Adress 510 Canada street.
Doktorerna E. Boeckman och F.
Tillier, norska läkare, hafva kontor och
privat hospital vid 230 E. 7th Street, St.
Paul. Minn.
Lägsta priser pä vinterkläder och
ekiperingsartiklar hos J. G. Elmquist, 250
E. 7th ftreet.
Ludvig Carlsön, 439 Sibley sir. be
drifver Express och Transfer och eguar
särskild omsorg förflyttning af möbler och
husgerådssaker. Allt utföres med största
omsorg och efter lägsta omkostnader.
Chas. R. Marelius, Svensk Apote
kare. Receptor expedieras med största
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kuriko och jQie-Qld alltid på lager.
640 Bedford Street^,
rj
Åkta Lysekil Anobovis nu inkom
met hos Blom Brosi, 334 lC. 7tb street.
JMorsk fetsill "af allra bästa sort för 8c
pr. Ib. hos Blom Bi'Os., 334 E. 7th st.
E. H. Hobe, svensk-norsk vice kon
sul, 204 E. 7th Street, St. Paul, Minn., ut
färdar fulhnagter såmt Inkasserar pennin
gar och arfsmedel i Sverige, Norge och
Danmark. Penningar försändas äfven
till nämda länder, efter lägsta kurs.
Gebhard Willrich, Advokat ocli
Notarius Pnblicns, praktiserar i landets
alla domstolar. Globe Building, rum 77.
Läs E. F. Krahmers annons.
Om ni vid uppköp af kaffe önskar
tillförsäkra eder eu god och äkta vara till
billigt pris, bör ni besöka Blom Bros., 884
East 7th Street.
En svensk sadelmakaro, nykter
och skicklig i sitt yrke, erbjtides ett gyn
samt tillfälle att i ett svenskt settlement
för egen räkning upparbeta sig till väl
stånd. För närmare upplysningar adres
sera "Saddler," care of SKAFFAIIEIT, 187
E. 7th Str., St. Paul, Minn.'
The Savings Bank of St. Paul utlå
nar penningar mot god •'Improved Citj
property" för G, 7, 8 proc. räuta och for
drar ingen kommission.
Läs E. F. Krahmers annons.
Vid köp af land tillskrlf eller besök
A. P. Croonqulst, 281 East 7th Street, St.
Paul, Minn.
En skollärarinna från Sverige,
hvilken under f^era fir tjenstgjort 1 sitt
hemland, önskar sig"snarast möjligt plats
i svensk skola liSr landet. Hon kan un
dervisa i kristendomen, svenska sprftket
samt för öfrigt i vanliga skolämnen. He
drande betyg kunpa företes.Närmare upp
lysningar meddelas" om man lillskrifver
"Lärarinna," care of SKAFFABEX, 187 E.
7th street, St. Paul, Minn.
Fiats önskas. En smed, 30 fir gam
mal, med fem firs praktik frftn Sverige
och som varit här i laudet i fyra års tid,
väl erfaren 1 hästskoning, önskar plats i
något skandinaviskt settlement. Små
pretentioner. För närmare underrättelser
adressera "Smed", care af SKAFFABEH,
187 E. 7th Street, St. Paul, Minn.
Svensk lärarinna önskar anställ
ning någon sv. luth. församl. Anmä
lan kau ske på SKAFFARENS kontor an
tingen muntligen eller genom bref. Adres
sera Lärarinna, SKAFFAREN, 187 E. 7th
Street, St. Paul, Minn.
En ny sveng ilikbesörjningsby
rå under namn af The Union Undertak
ing Co. är öppnad i N:o 317 E. 7th street,
St. Paul. John Thoorsell, föreståndare,
examinerad likbesörjare. John Thoorsell
har'förut varit föreståndare af Likbe
sörjuingssffäreu Wallblom & Thoorsell
och rekommenderar sig 1 benägen häg
komst.
Vi hän visauppmärksamheten på
St» Paul & Duluth jernvägens annons 1
annan plats i tidningen. Af värde för en
hvar.
The Saving» Bank of St. Paul, Cor.
5th & Jackson streets garanterar 5 procent
ränta p& sparbanksinsättningar. Tå depo
sition, $1,500,000.00 och kapital samt bo
hftllning 8136.000.00. John S. Prince, pre
sident Edward J. Meier, kassör.
J. A. Jackson, Svensk Advokat. Kon
tor: Rum 13, Rogers Block, hörnot af Fifth
och Cedar Streets, St. Paul, Miun.
Fina importerade och inhemska
kostymtyger och öfverrockstyger jenite
ett välsorteradt lager af "Tailors' Trim
mings" hos WILLIAM CUNNINGUAM,
130 och 182 East 7th Street, St. Paul,
Minn. Prof ver sändes porto fritt på begä
ran.
Jag har farmar 1 Dakota,Minnesota,
Wisconsin och andra stater, samt en större
lista pä butiker och alTärsegendom till sa
lu billigt eller mot utbyte af annan egen
dom. Uthyrer boningshus och butiker i al
la delar af staden samt uppbär hyrorna.
Jag har flera hotell här samt "Pino land"
och "Hardwood land" till salu billigt, eller
till utbytemot annan egendom. Besök mig
om ni iiinuar köpa eller hyra lins, byta el
ler köpa farmar eller trädgårdsegendom.
J. H. MORONO, 333 Robert Str., Room 9.
St Paul, Minn.
HVAD SPÄDBARN LIDA
då deras kansli Ra hud bokstafliKon är I
kliande
och
,....
En million vänner. En vän i nö
den är en verklig vän,och minst en million
hafva just en sådau vän uti Dr. King's New
Discovery mot lungsot, hosta cch förkyl
ning.— Första försöket skall öfvertyga er
om hvilken välgörande egenskap det litöf
var mot alla sjukdomar 1 strupen, bröstet
och lungorna. Hvarje flkska garanteras el
ler penningarne tillbaka. Prof fritt uti J.
P. Allen's apotek, Cor. 7th och Jackson Sts,
St. Paul, Minn. Stolaflaskor SOcoch 81.
BHAND
af
ividniulo utslag, af klfldii, alfull,
lujell
och andra hudsjukdomar, fit
fOljda af burets aflnll, kunna
blolt miSdrar föreötulla sig. Att
votu att en enda användning af
GUTIGURA
Medicinerna genust verkar lin
dring, tillåter hvila och sömn
och medför^ en snabb och billig
bot och iindåcj anvilndu dem, år
att ej iakttaga cr pllgt. Föriil
drar, besparen e ra barn ilr af onödigt
CURA-smärtsamt
MEIIIUNENoch
lidamlo
fr&n vanstiillando utslag.
CUTI-
ilr den bästu hudläkuren, blod-
renaren och afliigsnnren uf osunda vätskor 1 nya
tiden. Säljes öfvcrallt. POTTER DRUO AHD Ohb
MICAI. CouponATION, Boston.
"SUttct utt bota hudsjukdomar" fritt pä
poeten.
SPAD
BARNS hud och hufvudsy&l renas och för
»könas af CtrTicirRA-TvAx.. Absolut ren.
VÄRK OC VEKHET
Undran pÄ en minut af det nya, ele
ganta och osvikliga medlet mot viirk,
Inflammation och vekhet. Outtour»
AntL-Falu Plaster. Frie 25 cents.
HANDELSPRISER.
ST. PAUL och MINNEAPOLIS,
Den 30 december
1IVETE:
44
60K
.59
.SIK
AVA
.27
.20
.42
.40
a
..
44
Ö.50
10.00
Vildt,
Blandadt
Upland, ......
KIIEA TUli:
Oxar, slagtfetapr. 1001b.
medelmåttiga,
sämre sort
Kor, {slagtfeta,
siimre sort,
Svin, pr. 100 Ib
(slagtade,) pr. Ib..
Fftr, pr. 100 lb.
(slagtade), pr. Ib..
Kalfvar,
FJÄDERFÄ:
.7(3)
SMÖR: Creamery, pr. Ib.
Dairy,
[email protected]
.00
.25
.20®
[email protected]
[email protected]
[email protected] .10
.21® .22
.140 .15
.10
(slagtade,) pr. lb.
4 4
Siimre sort
44
OST: Bästa sort,
44
Siimre tort,
44
ÄGO: Per dussin
ULL: Tvättad, pr. lb
Otvättad,
44
......
DULUTH.
1IVETE:
NO. IHAJID, 9
44
lNoiiTnEim......
..."
44
.02
M%
.60
.64
Damer«»Elektricitet
firo goda vänner, se annonsen.
Yflrt speclelt låga pris pä
UPPBYGGELSE
PSALM- och SÅNG
SKOL- och LÄR0
samt VITTRA-ni. fl.
Pass
-För att bllfva I tillfälle att reduceravSrt stora lager aé
Färdigsydda Kläder-
och Ekiperingsartiklar hafva vi beslutat oss för att.
under december månad lemna liberala afdrag vid köp af
Kostymer, öfverrockar. Barnkläder, Underkläder, Mössor
och tusentals andra varor, inkomna förvintern.
Allting iiiaf utmärktaste beskaffenhet.
Begagna er af detta gynsamma tillfälle.
Ni inbesparar mycket genom att göra ed» uppköp
under denna försäljning.
CROONQUIST & PETERSON,
För att kunna ^unau Inventering den 15 januari företage» reducera mitt
storartade lager af
Klädningrstyger, Dame Kappor, Barn Kappor,
Sängfiltar, Borddukar, Borddukslinne
samt Underkläder
m. m., ni. m. erbjudes allting före iiänul v tid till betydligt
NEDSATTA PRISER!
Under kommande vecka erbjuda vi hela värt lager affina
Pur Capes
till verkliga inköpspriser.
Electric Seal Capes, 22 tum längn, till $ 1 5.00
2G tum långa, med Butterfly krage, $35.OO
Wool Seal Capes, 22 tum lilnga, till $ I 5.00
36 tum långa, garnerad med Alaska zobel,....$50.00
Beaver Capos, $40.00. Alaska Zobel Cnpe*,$40.00 och $50.OO
samt ett större urval af Seal, Mink, Otter m. fl. slay till verkliga inköpspriser.
liar vunnit en slidan uppmuntran, att vi beslutat oss för att fortfara dermed ännu on
vecka,pä det att de soin ännu icko benyttat sig af tillfället,mft beredas tillfälle dertill.
De som bu utom staden kunna Keunni »It skrifva oss till fä sig tillsända en eller
flera nf dessa kappor för att deraf göra sitt val.
VI egua största uppmärksamhet ät alla förfrågningar som iugä piv post.
LUTUEIIAN AUGUSTANA
Vi anskaffa böcker från andra förläggare och fylla orders för bibliotek
LIBERAL RABATT I PARTI. Vid bokinköp tillskrU

Till våra ärade kunder.
1 följd af vissa omständigheter, tillåter
jaicmlg härmed underrätta om, att jag un
der en kort obestämd tid erbjuder alla sor
ters ved och kol till ytterst lilga priser,
fritt lovereradt till alla olika platser, som
iclce ligga alltför längt afliigsna (i hvilket
senare 1'all jag naturligt vis niftste lillräkua
en liten extra utgift.) Priset itt pr. extra
kontant eller mot C. O. D.
Jiätiia (torren» Maple,pr,cord $l.75
Jack Vine, pr. cord é.SO
(jod Maple, pr. cord 5.25
Ek Slabs, pr. cord 4:*r0
Gul Björk, pr. cord. 5.2
Lind, pr. cord 4.00
Ek, pr. ard 5.00
Hard Mixed, pr. cord 4.50
Furu Slabs, pr. cord 3.75
Tamarack, pr. cord. 4.50
Yed i vagmlastvis till ytterst Jflga pri
ser. Sftgad och splittad ved proportions
vis lika billigt. Mången spörjer sig sjelf
hur det är möjligt för nämda firma alt säl
ja ved till sä låga priser. Orsaken, tänker
man, måste beroderpå, att veden antingen
är af sämre qvalitet eller måste andra
skäl förelinnas. enär andra vcdhandlare
begära 86.50 för samma sort som jag ut
bjuder efter JJ5.75. Orsaken hvarför Jag
kan sälja ved till betydligt lägre priser än
andra vedhandlare är, att jag påräknar en
mycket stor omsättning. Förtjänsten är
visserligen obetydlig, men mängden gör
det ocli köparen har onekligen största för
delen. Jag leverorar veden direkt från
jernviigsvagnarne, hvilket Inbesparar den
omkostnad, som annars ftr förknippad med
att uppstapla veden på en nederlngsplats
sedan dcrifrän afhemta den. Veden
ga* ".ras för att vara af aldra bästa bc
skafh.«met, enär jag annars icke kunde på
räkna att fortfarande få behålla mina
kunder. Och om veden icke ur af sådan
beskaffenhet som jag lofvat den vara, så
blir det min förlust att återtaga densam
ma, hvilket under alla omständigheter on
dast skulle medföra egna förluster. Till
följd af mina låga priser ocli mitt reela
handlingssätt hoppa» jag blifva hedrad
med många beställningar. Kol säljes äf
ven till de lägsta möjliga preser.
£. F. Krahmer.
$ 8.00
BOOK
Augustana-Synodens Förlags-Expedition,
CDNCUIS
BÖCKERf
Yl tillverka bBsta sor«
tens
GRAFSTENAB
—OCH
AV—
MARMOR
—OCII
GRANIT.,
Uppsättningen vorlti
ställes med omsorg.
Förf rttgn ingår genom
bref bos varas med nö*
je.
Tag reda på våra pri
ser innan beställning
görofc annorstädes.
Svensk ftrsrelBrarB,
187 E. 7th St., St. Paul, Minn.
(Mellan Sibley & Jackson Sts.,)
Det bästa och mest Tikhaltiga
lågor ftf
VIGSEL-
RINGAR
samt artiklar passande till bröl
lopspresenter m. ni.
DR. S. TILLIER,
Skandinavisk Läkare,
öfvor Walter Kelsons Apotek.
Mlnnesota-k^nforcnsene sJukvardttnitAll.
Här kunna sjuka försäkra sljr om don bUsfc»
lttkurcbehunUltng uamt erhålla god och
kristlig vArd.
•m
A.Hult*•.
Anmahilriffur ställas till paetor O.
krans, 240 EustOth Btroet, St. Paul, Minn.
Mottagningstimmar for besökare: ®—i
tisdagar oob torsdagar, 4—5 om tÖnduftrM*
Damer •"Elektriciiet
Äro goda vännMV «*«auonseB.^
•v
i

xml | txt