OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, March 14, 1894, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-03-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Donation. Aflidne
DR. PETER FAHRNEY,
lia och iu So. Hoy ne Ave., CHICAGÖ.
890 Rice Street, St. Paul, Minn.
öfver Walter Nelsons
Tlte National (krmaa American Eaot
St. Paul, Minn.
Joseph hockey, Cashier.
TheOr Dra», Ass't Cashier.
Om Kristi Efterflöjelse
——i Thomas a Kempis.
90 cents.
187 E. 7th Street ST. PAUL, MINN.
5F3
QUAKER CATARRH CURE.
Quaker Medioal Association, St. Paul, Minn.
A. It. ALNESS, President. J. A. 8WENSON, Cashier.
THE SCANDINAVIAN AMERICAN BANK,
ST. PAUL, MINNESOTA.

-*A
\u
i»«
*S.
1.
a
y*
v
rv
l?
1
ve Page
-*»"^,-£V/:'..
•c&as*- g£
Stockholm. Om kronprinsessans hel
80tills(ånd telegraferas frän Karlsruhe:
Underrättelserna om kronprinsessans
af Sverige-Norge befinnande äro fortfa
rande icke tillfredsställande. Efter an
komsten till Rom har hon endast tvä
gånger kunnat lemna sängen. Hennes
svaghetstillstånd fordrar den sorgfälli
gaste vård. Vädret är i Rom gynsamt.
Svensk arkitekt pristagare i utlandet.
Bland 129 t&flande om ritningar till en
ny rådhusbyggnad i Elberfeld erhöll
arkitekten Emil&agberg fjerde priset,
2,000 mark.
Eu ny metod för reproduktion aj kli
chéer har uppfunnits af hr V. Löwen
d&.hl härstädes. Danna metod möjlig
gör klichéens framställande på den
korta tiden af'45'till 60 minuter, räk
nadt från det ögonblick då ritningen
är färdig.
Afliden missionär. Enligt genom en
gelska konsulatet ingånget telegram
afled missionären E. Olsson i Kina den
19! januari. Den aflidne var son till le
damoten af Första kammaren, konsul
P. Olsson i Helsingborg och sörjes,
utom af fad ren, närmast af syskon.
Medalj. K. m:t har tilldelat vakt
mästaren och vice brandmästaren i
riksbankén J.-Jonsson medaljen i sil.f
ver af ättonde storleken med inskrift
'.'för nit och redlighet i rikets tjenst"
att i högblått band med gula kanter
bäras å bröstet.
En ung norrman, söm tydligen icke
är vid sina sinnens fulla bruk, har un
der några dagar vistats härstädes för
att fä audiens hos konungen. Hans
ärende var att fråga kon-ungen om vis
sa dunkla ställen i Uppenbarelseboken.
Mannen, som unker sitt uppehåll här
städes bott å Hotel Zion, fick begifva
sig härifrån med oförrättad ärende.
Dödsfall. Svenska missionsförbun
dets missionär.Carl Fr. Andrae å mis
sionsstationen Nyanda har fallit offer
för den mördande klimatfebern. An
drae var född i Söne socken af Skara
borgs län 1853. År 1886 utsändes han
i Blllskap med den nu äfven aflidne L.
F. Hammarstedt oohiK. J. Nilsson till
Kongo.
Om nyutnänvde amerikanske minsstern
i Stockholm skrifver Dagens Nyheters
korrespondent i New York: Mr. Fer.
guson är en mycket framstående, för
mögen man, bosatt i Baltimore, Mary
land. Han har ej haft någon diploma
tisk mission förut. Den nye ministern
är sedan kort tid tillbaka enkling.
Håns hustru dödades nemligen nyligen
vid en jernvägsöfvergång.
Hr Andrees ballongfärder. Som be
kant anvisades af allmänna medel ett
belopp af 800 kr. för uppstigning med
"ballon captiv" I och för terrängunder
sökningar m. m. De första af dessa
uppstigningar egde rum'den 12 febr.
från Svea ingeniörsbataljons 'gård.
Förutom öfveringeniör S. A. Andrée
medföljde kaptenen i Svea ingeniörs*
bataljon Zatbellus. Ballongen stod
méd telefon i förbindelse med jorden.
FolkmängdstiUväxten under år 189S
inom rikets städer med undantag af
Stockholm, hvarifrån några uppgiftet
1 detta afseende ännu icke föreligga,
utgör omkring
1 proc. eller i, rUhdt tal
7,000 personer.
Åter ett fall genom fönstret. Den 16
febr. föll genom ett fönster från fjerde
våningen en liten 4-åring hufvudstupa
ned på gården och krossades ögonblick
ligen mot dess stenläggning. Dan sorg
liga händelsen, som tilldrog sig hos en
skräddare familj, boende vid Bondega
tan, berodde, såsom nästan alltid vid
dylika allt för ofta upprepad» olycks
händelsar, på bristande tillsyn om bar
net. Den lille hade tillåtits komma
upp i köksfönstret, der innanfönster ej
var insatt, samt aflyftat en hake och pä
gå sätt störtat ned'genom det. öppnade
fönstret.
F. d. generalkonsul C. O. Berg döm
des, såsom bekant, af Stockholms råd
husrätt, på yrkande af riksbanken, för
visad uppenbar vårdslöshet mot borge
närer till 2 månaders fängelse samt för
det han såsom verkstallande'direktOr i
O. L. Svanbäcks boktryckeriaktiebolag
ej ordontligen fullgjort den bolaget
åliggande bokföringsskyldigheten till
2 månaders fängelse eller tillhopa fyra
månaders fängelse. Svea hofrätt, der
hr Berg anfört besvär, har genom ut
slag frikänt B. från ansvar för bristan
de bokföring, men lika med rådhusrät
ten dömt honom för vårdslöshet mot
Bina borgenärer till 2 månaders fän
gelse.
Tre sjelfmordsförsök egde rum den 14
febr. härstädes. Uti ett hus vid Prest
gatan i Staden inom broarna afsköt en
ung man af tysk nationalitet ett revol
verskott mot sitt bröst. Han lyckades
Icke i sitt uppsåt att begå sjelfmord,
och han vårdas nu å Serafimerlasaret
tet. Samma dag kastade sig en man
och en qvinna i strömmen från Vasä
bron för att genom sjelfmord komma
Ifråö tryckande näringsbekymmer. De
ärefvos emellertid af den rådande upp
"*v»jön inåt -Mälaren och upptogos i en
räddningsbåt samt fördes genom poli
sens försorg till sitt hem vid Lilla Fi
skaregränd å Söder.
Antagning af kadetter yid kungl. sjö
kngsskolan. K. m:t har bestämt, att
det antal kadetter vid sjökrigsskolan,
som innevarande år kommer att anta
gas, skall utgöra åtta. Detta antal är
betydligt lägre än som under flere fö
regående år vid nämda skola vunnit in
träde, och på af P, T. gjord förfrågan
har från sjöförsvarsdepartementet med
delats, att, sedan numera officerskåren
på den aktiva staten vunnit den tillök
ning, som blifvit beslutad, antagligt
vore, att, åtminstone undor de närma
ste åren större antal ynglingar än det
nu bestämda, icke komme att till ka
detter antagas.
Militär studieresa. K. m:t har befalt,
att majoren vid fortifikationen C. D.
L. W. W:son Munthe och kaptenen
derstädes EL S. von Krusenstjerna skola
inställa sig 1 Köpenhamn den 1 mars
för att, enligt särskild erhållet till
stånd, under en tid af omkring fjorton
dagar dérst&des studera tillverkningen
al knallstubin.
Borås. Smittkoppor. Fyra fall af
smittkoppor ha under de senaste da
garne förekommit vid Fritzla station å
Varberg—Borås jernväg. Sjukdomen
har ditfört8 från Göteborg.
Enköping. En meteorsten, cirka en
fot i diameter, föll härom dagen i när
heten af Bålsta jernrägsstation. Hvar.
den träffade marken är emellertid än
nu ej bekant.
Falkenberg.
tullkontrollören i Ystad P. A. Fredrici
hade i lifstiden uttalat sin afsigt vara
att till Falkenbergs sjukstuga donera
ett belopp af 7,000 kr. Genom
Bin
ha­
stiga bortgång blef hr F. emellertid
urständsatt att fullt testamentariskt
förklara sin vilja härutinnan, men arf
vingarne till den ganska stora förmö
genheten hafva nu, upplyste om den
aflidnes vackra tanke, tillkännagifvit,
att de komma att förverkliga densam
ma i enlighet med den aflidnes önskan.
Falköping, öfvervåld. Ett ohygg
ligt öfvervald begicks natten till den 16
febr. vid Sörby station å handl. O. H.
Möllerström, hvilken då blef illa knif
skuren. Hr M. var på väg hem från
besök hos på gästgifvaregårdeu boende
två handelsresande, från Göteborg, då
han plötsligt pä vägen öfVerfölls af nå
gon aller några personer, som med
knif alldeles sönderskuro hans venstra
kind från ögon vrån till munnen, så att
tänderna och kindbenet lyste fram.
Derjemte tilldelades han flere krossår
å hjessan. Han hade emellertid styr
ka nog att återvända till gästgifvare
gården der han af handelsresandena
omhändertogs. Vid af länsmannen i
orten genast hållet polisförhör kunde
den sårade till följd af den myckna
blodförlust, han lidit, icke klargöra,
hvem som föröfvat våldet, men starka
misstankar äro riktade mot en icke
långt från Sörby station boende, illa
känd person.
Falun." En upprörande vanvår
&
nad har vederfarits 79-årige f. d. Bolda
ten Anders Ek från Bonäs i Mora, i det
att han, som är blind och döf, sedan
tredje dag pingst sistlidet år varit in
hyst i fähuset på en gård i Vångsgärde
Orsa socken, tillhörig f. riksdagsfull
mäktigen Bältér Sven Ersson och af
denne utarrenderad till f. d. soldaten
iErik Stor. Vid af länsmannen i orten
den 10 januari hållen undersökning om
förhållandet upplystes, att Sven Erbson
tredjedag pingst skulle hafva kommit
till Erik Stor med den gamle mannen
samt ålagt S., som enligt uppgift utan
arrendeafgift bebodde och brukade
gården, att föda och sköta den gamle
och skulle Sven Ersson vid detta till
fälle tillika hafva anvisat fähuset sä
som bostad åt gubben. D^nne, som ba
söktes och togs i betraktande, befanns
liggande i fähuset, inhöljd i ytterst
smutsiga och delvis söndriga klädes
paltor, från hvilka en vidrig lukt spred
sig. Bädden beBtod af murken halm
samt ett par trasiga och smutsiga mat
tor, en gammal säck och en dålig fäll.
Mannen omtalade på tillfrågan bland
annat, att hån egde en mindre egen
dom med gård i Bonäs, men att Svea
Ersson med våld skulle hafva tagit ho
bom från hemmet och fört honom till
Erik Stor, som behandlade" honom myc
ket illa.
Göteborg. Donation. Bryggaren
J. W. Lyckholm som städse hyst en
synnerlig omtanke om sina arbetares
bästa, har den 21 febr. på sin födelse
dag skänkt 25,000 kronor till en undor
stödsfond för sina arbetare. Hvarje
arbetare vid Lyckholms bryggeri är
olycksfallsförsäkrad för 1,000 kr.
Björling-Kallstenius' uppsökare jäg
mästaren Elis NilBSon anträdde den 12
febr. med Hullbåten från Göteborg sin
vanskliga färd, på hvilken man må ön
ska honom all lycka.- Hans plan är att
med en hvalfångare resa till Careyöar
ne och Clarence Head, för att der söka
vinna upplysningar till ledning för vi
dare forskningar efter de försvunna
svenske upptäcktsresandena. Någon
synnerlig utrustning för resan mot nor
den hade jägmästaren N. icke företa
git. En sjömanskista, två par lappski
dor, en låda med påskrift "Sveriges
geologiska undersökning", enjkoffert,
en bössa och ett par mindre lådor
det var allt.
Halmstad. En stad i mörker. Nat
ten till den 15 febr. ölog åskan hed i den
elektriska belysningsstationen i Halm
stad, nedsmälte åskledaren, följde der
på ledningstrådarne in på stationen och
förstörde en del af maskineriet. Hela
staden försänktes dervid i ett egyptiskt
mörker, som varade flera timmar, tills
den ej obetydliga skadan hunnit af
hjelpas.
Helsingborg. Notabel resande.
Helsingborg gästades nyligen af df. Al
fred Nobel som bekant kreerad till
hedersdoktor vid Upsala universitet,
dynamitens uppfinnare och egare af en
verldsberömd dynamitfabrik i Paris
på genomresa till Bofors bruk i Verrri
land, hvilken storartadeindustriela an
läggning, omfattande gjuteri för jern
och stål samt verkstad för tillverkning
af 8tälkanoner och krigsmateriel, ge
nom köp lär öfvergått i herr Nobels
händer. Afsigten med hans resa är att
afsluta denna affär,, som går lös på
millioner.
Höganäs. Olyckshändelse. Härom
dagen blef torpären Lars"Petter Nils
sons i Brunnby Björkeröd hustru Ka
tarina Österling, under det att hon var
spsselsatt med att bära in vatten i stal
let till korna, ihjelslagen af en i samma
stall varande häst, dervid antages haf
va så tillgått, att hustru Österling, då
bon gått förbi hästen, råkat snafva och
dervid vidrört hästen, som troligen
blifvit rädd och sparkat bakut med
ovannämnda sorgliga påföljd* Doktor
Nyman å Höganäs konstaterade, att
döden orsakats af skallens och hjernans
krossande.
Jönköping.
Étt[
mittionarjfj
Karlsborg.
Kungsbacka.
-Skår
despelaren Liijefeldt, som i dagarne
efter en i Verona den 25 sistlidne jan.
afliden faster, signora Lovisa Nazzeri
ni, född Liijefeldt, ftrffc en förmögen
het, som, enligt hr ,L» egen uppgift,
lär uppgå till öf ver 3 millioner kronor i
svenskt mynt, hvilket belopp i kontan
ta penningar för närvarande lär vara
placeradt hos vederbörande konsul i
Stockholm, berättar derom följande:
För omkring 65 &r sodan var å Hotel
v
Kastenhof (det nu varande Hotel Ryd
berg) i Stockholm som städerska an
stäld en ung,' vacker stockholmska,
Lovisa Liijefeldt. En resande italiena
re, konsthandlaren Na///.erini,kom hän
delsevis på besök till Stockholm,gjorde
den fagra vftrdshusflickans bekantskap
och blef betagen i henne. Slutet på
romanen vardt, att den unga stock
holmskan som brud följde den förälska
de sydländingen till Italien, hvarest
det unga paret bosatte sig i Verona.
Der hafva de lyckligen Bammanlefvat,
tills slgnor Nazzerini för 4 år sedan af
led, efterlemnande en betydande för
mögenhet. En kan, signora N., reste
då på besök till Sverige för att taga
reda på sina slägtingar och lärde då
känna sin ende brorson, skådespelaren
Liijefeldt. som vid den tiden var enga
gerad som korist vid Vasateatern.
Signora N. återvändo till Verona och
vid hennes den 25 sistlidne januari vid
hög ålder inträffade död har det befun
nits, att hon genom testamente till sin
enda arfvinge förordnat hr Liijefeldt.
Herr tyckes taga saken helt lugnt
och har förklarat, att han fortfarande
tänker egna sig åt sitt gamla yrke.
Såldt krigsbyte. Vid kyrkostämma
den 13 febr. beslöt Kärda församling
att till Vitterhets-, historie- och anti
qvitetsakademien för 1,000 kr. försälja
den gamla kistan, som förvarats i för
samlingens kyrkas sakristia. Kistan
var en gåfva till Kärda kyrka af en ge
neralamiral Sjöblad och är till Sverige
öfverförd som brudgåfva
eller krigsbyte
från Polen. Köpeskillingen för kistan
skall blifva en "generalamiral Sjöblads
fond", hvars ränta får användas endast
för kyrkliga ändamål, men ej tagas i
anspråk förr än kapitalet genom tillagd
ränta uppgått till 5,000 kr.
begicks den 17 febr. i Fjärås socken
.(Halland), der 19-årige yngligenPatrik
Larson i Skån då mördade sin fader.
Han begärde penningar af fadenn, men
då donne nekade, fattade den vildsinte
ynglingen en yxa och tilldelade fadern
ett dråpslag i hufvudet. Derpå aflos
sade han revolverskott mot den döende.
Med den af faderns blod färgade yxan
sönderslog han derefter dennes byrå
samt tog derur penningar och värde
handlingar. Mördaren-tjufven, som
snart greps, sjöng och visslade vid
häktningen. Han fördcB till krono
häktet i Kungsbacka.
Malmö.
,\ '3^\
Far och son drunknade.
Den 20 febr. drunknade 25-årige torpa
ren Gustaf Johanson och hans 29-årige
son August, då de voro på väg till sjön
Blängen för att såga is. De passerade
öfver en mindre siö, hvars is brast,med
den påföljd att de båda männen om
komma Gustaf Johanson, som var
hemma från Vaberget, vid Karlsborg,
efterlemnar 4 barn.
Earlshamn.
Earlstad.
Riksillfångst. 110,000
valar sill hafva, enligt fiskeritillsy
ningsmannens beräkning, fångats i
Karlshamns hamn under januari må
nad. I februari hafva hittills fångats
omkring 50,000 valar. Dat är något,
hvartill man i mannaminne icke sett
motstycke, att sillen i sådan mycken
het hopas in mot land och ända in i
inre hamnbassinen.
Illa bränd blef nyligen en
strykerska å tvättinrättningen vid
Föreningsgatan härstädes. Hon skulle
tända eld i en strykugn och använde
härtill en tidning antagligen begjuten
med fotogen. Genom någon oförs ig tig
het antände hon emellertid äfven sitt
förkläde, i förskräckelsen föll hon om
kull och välte dervid en fotogenkanna,
hvars innehåll fattade eld, som spred
sig till hennes kläder. Hon måste
transporteras till allmänna sjukhuset
för erhållande af nödig läkarevård.
Funnen död. Nyligen anträffades
Hans Anderson Läst från Torup lig'
gande död i en spilta i stallet till Bo
thildenborgs gård, der han under nat
ten haft logis. Han hade dagen förut
kommit till gården och dervid uppgif
vit sig vara något sjuk. Dödsorsaken
är ej känd, men obduktion har ansetts
vara öfverfiödig.
Mönsterås. Innébrända skolbarn.
Eld uppstod den 20 febr. 1 Forsa folk
skolehus och varseblefs först i en till
prydnad uppstäld enbuske. Läsning
pågick med folkskolans barn på nedre
botten och med småskolans p& ett
vindsrum, derifrån lärarinnan och två
barn räddade sig genom att hoppa ut
genom fönstret. Åtta förbrända barn
lik äro redan funna.
Norrköping. Hvad sladder kan
uträtta. För någon tid sedan utspreds
af ett par beställsamma qvinliga Fif
velstadsbor (Östergötland) ett rykte,
att halm skalle blifvit stulen från en
8KAFFAREN, ONSDAGEN DEN 14 MARS 1894.
ladugård i Fräs tad. Såsom misstänkt
för stölden generade man sig ej att med
stor bestämdhet uppgifva grenadieren
O. V. Sandell från Fråatads skattegård. ,,
v
Upsala.
Elfsbacka bruk här sålts
å auktion i Karlstad för 439,500 kronor.
Hufvudégendomarne östanä och Elfs
backa bruk köptes af Kristinehamns
enskilda bank för 120,000 kr. Fastig'
heterna i Brattfors och Sunnemo sock
nar inköptes af Uddeholms bolag för
tillsammans 270,500 kr., under det att
bolagets egendomar i ö're Ulleruds
socken inropades af Vermlands enskil
da bank för 35,000 kr.
Kristian st£,d. Drunknpi$.^ Pen 19
febr." drunknade i Helgéån, stråx utan
för staden, en ung frökon Hilma Nik
lasson frän Gefle, anstäld hos firman
Joh. Wahlberg & Co. härstädes. Igen
braBt under henne och två unge män,
hvilka senare emellertid räddades^'
Envisa sjelfmordsförsök. Den 17 febr.
kastade sig å jern vägsstationen i Kri
stianstad en 30 års karl af arbetsklas
sen, Ola Anderson, framför det igång
satta Sölvesborgståget. Han sköts åt
sidan af lokomotivets fångare en gäng,
men rusade ånyo framför tåget, hvars
hastighet ännu var obetydlig, och slun
gades åter undan. Då försökte han
komma inunder vagnarne för att kros
sas under hjulen. Men tåget stannade
och tillskyndande personer togo hand
om sjelfmordskandidaten. Efter en
kort stund slet han sig lös från sina
vaktare och sprang utåt jernvägsbron,
der han störtade sig i kanalen strax in
vid bron. Flera personer ilade efter,
och man bragte karlen på det torra
igen. Följande natt hölls vakt öfver
honom, och följande dag föll han emel
lertid i formligt raseri, hvarunde^ han
ville döda sig med en dolk.
slutligen hemfallit åt
full sinnesrubbning.
Sundsvall.
Styfvare än fonografen.
Det har glunkats om en uppfinning, en
talande ångmaskin eller något dylikt,
6om skulle vara uuder utförande af ur
makaren i Fränsta, K. A. Björksell.
På ett bord, en meter långt och en half
meter bredt, står apparaten med ång
panna, vattenpamp, maskineri och rul
lar, allt blankt 3ch putsadt ooh i min
sta detalj och påett ijtmärkt sätt ut
fördt af herr Björk^pll. Arbetet der
med har kräft 3 år, .en utomordentlig
energi och uthållighet har det fordrats
att experimentera m«d materialier, ef
terskrifna från skilda länder, och sä
godt som lemna alltötrigt arbete åsido.
Alla verktyg h^r han äjelf förfärdigat.
Dock, arbetet .har krönts med fram
gång. Inga hörsellurar behöfvas. Jag
sätter mig be^Vumt på en stol hvar
som helst i ruåimet eller Btäller mig
vid dörren och ^paraten framsäger ett
helsningstal och,säger sitt namn, pre
senterar sig. Ett deklameradt stycke
framsäges med sådan betoning, sådan
känsla, att mina ögon äro nära att tå
ras. Maskinen kan således fullständigt
återgifva skiftande känslostämningar
och detta ändå med sådan styrka, att
jag tydligt och klart kunde urskilja or
den, ehuru jag stälde mig i ett tredje
rum, d. v. s. med ett rum mellan appa
raten och mig och pä detta arstånd
kunde jag känna igen melodien pä ett
sångBtycke, ehuru ena dörren stängdes.
Det är styfvare än fonografen, till hvil
ken behöfvas hörselslangar, utan au
ljudet ändå blifyer sä starkt, som i hr
Björkseils "mimiofon". Ännu torde
det dröja någon tid, innan allt blir full
komnadt till uppfinnarens fulla belå
tenhet. Emellertid är det meningen
att under våren resa omkring för att
förevisa mimiofonen.
Bortåt 1,000 rum stå för
närvarande outhyrda i Upsala och män
ga fastighetsegare hotas med ruin. Dat
är under sådant förhållande staden har
gjort sina lyckade ansträngningar att
få dit förlagdt Andra Svea artillerire
gemente, som, hoppas man,8kall hjelpa
upp affären.
Upsala universitet. Föreningen för
klassisk filologi har till ordförande valt
fil. kand. E. Hägg, vestm., till förste
sekreterare, fil. kand. J. Samuelson,
vestm., samt till andre sekreterare fil.
kand. L. Smedberg, ve8tg.—Gestrike
Helsinge nation har itill förste kurator
nyvp.lt jur. kand. T. Åström.—Student
kärens nordiska'fest egde rum fredagen
den 2 mars. Som högtidstalure upp
trädde prof. S. Boethius.
Vexiö.
Qvmnan toan modiyasU- Eu
torpare, bot-attt fr närheten af Vexiö,
har under en längre tid stulit hö, häfte
och potatis m. in. frän sina grannar.
Han har dervid älltid varit klädd som
ett spöke, hvarför ,.grannarne, hvilka
äro nog enfaldiga att. tro på spöken, ej
vågade antasta tjufven. Härom natten
blef han dock ordentligt genomprygiad
af en behjertad tor^arhustru (mannen
vågado ej), som hade.iröttnat på do allt
för ofta uppropade besöken, skrifves
till Barometern.
En duktig pojke. Under det ytterst
häftiga åskvädret den 27 febr. slog
blixten ned i och antände ladugården
hos hemmansegaren C. F. Olilssoti i
Wiggsjö. Tvä Ohlssons barn bjftinno
sig för tillfället i, Jadugårdon, hvarvid
dot ena,-* en 8:ärig flicka, svimmade af
lufttryckets inverkian, men hennes 11
årige broder ha'ld nog sinnesnärvaro
att först bära ut sin afsviintnade syster
samt sedan lösslilppa kreaturen, hvilka
med nndanlag af några får och en al
bikten träffad ko räddades undan de
hastigt krlnggripande lågorna
Örebro.
Et^ förfärligt brott
En xté med lösltom köptes
på en torgdag i Örébro. Hvem säljaren
var, vet man icke.
Rus och död. En snickare Per August
Frid öfverkördesden 14 febr. af en järn
vägsvagn Kumla station. B., som
vid tillfället var berusad, hade försökt
att komma upp på ena vagnen, sedan
läget satt sig i rdrelse. men ble.f hin
drad af kamrater. Han kröp då under
de kedjor, som förpna vagnerne, men
ramlade i samma "ögonblick omkull,
hvarvid en af vagrfamo gick tvärs öf
ver honom. Han afled ögonblickligen.
n
o
E.
Ny stortingsmipplfi^t för Stavanger.
Till stortingssuppl&apt fur Stavanger
valdes den 13 fdbr. |&epps
redaren Mc
lin (högern) itied-2jf5 röster. Tre val
män, tillhöranpc -vänstern, och Lars
Oftedal röstade pai^atsminister Steen.
Nya vexclJörfifykiiiJjjpar i Trondhjcm.
Återigen har oä lande härstädes
begärt att bli häVtja|P)för vexelförfalsk
ning. Han har urijaor loppet af 2 år
skrifvit falska nainn Mi vexlar till ett
belopp af 00,000 kroi||r. Vexlarne ha
de han placerat i oljka bankinrättnin
W* i/.
Märklig "prifikii!lij[$" åt Ullmann.
Stortingets venstor i har beslutit, att
partiets arbctsutf-kot'i skall bestå utom
af ordföranden af 5 andra medlemmar^
som skola stå qvar Inom utskottet un
der 4 veckor, efter hvilken tid de icke
kunna återväljas under samma tingspe
riod. De nu valde äro hrr J. Utheim,
Blekastad, Langeland, Rinde och J.
Oisen. Till ordförande 1 såväl arbets
utskottet som venstefns förening har
valts hr Levland. Den förut fungeran
de ordföranden var, som bekant, herr
Ullmann. "Vi tro", —säger "Verdens
Gang" att såv&l ordförandevalet som
utskottets sammansättning i allmänhet
skall väcka tillfredsställelse bland vän
stern, äfven utom stortinget. Afteripo
sten och Morgonbladet antaga, att må
hända härmed kaa väntas Ullmanns
tillbakaträdande äfven från stortingets
presidentstol*
"fl
A N A K
'Det
röda rummet".
Sandell instämde qvinnorna till Aska **r af alla färger sysselsätta sig sym-
häradsrätt för ärekränkning, och skulle
målet till handläggning förekomma
den 14 febr. Flere förlikningsförsök
hafva gjorts, men*utan resultat. S. liar
emellertid tagit* saken så hårdt, att
han eu längre tid synts grubblande och
svårmodig, och
Danska
tidnin-,
A
patiskt hallna artiklar med dr. Finsens
metod att bahandla smlttkoppsjuka i
röd ljus. En tidning sammanfattar
resultaten af metodens tillämpning på
följande sätt: "Dat är bevisadt, att det
är de violetta, och särskildt de ultra
violetta strålarno i spektruod, de så
kallade kemiska strålarne, som ha den
starkasto verkan på huden. Därefter
af tager verkningsgraden genom blått,
grönt och gult tili det röda ljuset, som
alls icke inverkar. Dj gjorda iaktta
gelserna på frisk hud hafva af dr. Fin
sen tillämpats på don sjuka och specielt
på den af koppor angripna huden, som
lärer vara utomordentligt känslig för
ljusvorkan. Hans antaganden hafva
visat sig hålla streck på ett förträffligt
sätt. I det han låter blott de oskadli
ga röda ljussträlarne tränga in i sjuk
rummet, uppnår han, att hela det
smärtsamma suppurationsstadiet af
sjukdomen faller bort, att utslaget tor
kar in, och att ingon ärrbildning upp
står."
I N A N
D.
Efterdyningar från "liusalkakatastro
fen. Konteramiralen Buratschek, när
maste förman för chefen pansarfarty
get Russalka, hvilket, som bekant,gick.
förloradt i Öitersjön don 19 sistlidne
september, hade yrkat ansvar mot che
fen å den samtidigt med Rujsalka frän
Reval afgångua kanonbåton Tutcha,
kapten Luschnow, för visad försumlig
het vid Russalkas undergång. Krigs
rätten har nu dömt Luschnow förlustig
rätton att föra fartyg, men har samti
digt tilldelat Buratschek tillrättavis
ning.
Strafflagen. Lagutskottet har enhäl
ligt beslutit föreslå, att propositionen
angående särskilda ändringar i straffla
gen af don 19 december 1889 och förord
ningen af samma dag om strafflagens
införande och hvad i afseende dera
skall iakttagas oförändradt måste an
tagas.
Finlands statsskuld stog den 1 januari
1893 enligt finansrelationen till Fin
lands 1894 församlade ständer till 75,
483,501 k 51 p.
En osynlig fiende
lir mera att fruk­
ta Un en som fir öppoti och synlig. Den list-i—
go, fördolde tionde, wm gftr under dol ut
milrliimdo namnet niulnrlu, uppenbarar b)jr
(lfl don fftnguroHsl Hittslommigu tfiip, ollku
former, af frossa ocli feber, öfverHrttng frftn
(Ttillsjuku, frossa eller frossbrytningar, kun
iiilmmus ouli bevara systemet frän uttiicker
endust genom uti ofördröjllgon anvilndii
Hostetters' Stomneh Hitters, ett gammalt
ofelbart medel mot giftiga suilttflmnen i
kroppen och ett, skyddsmedel mot dol sam
ma pft'hvilket man kan silitu fullt förtroiMi
do. I luludolso ni lTirmiirker kilnningat'nf
malaria, undvik att förgifta systemet mod
qvinln och anvltnd i stilllut denna helso
brlngando medicin, soirt tvifvelsutan hvad
sftvill smak som verkan angiir öfvertriilTar
alla andra medel. Anvilnd denna Bitter
mot dyspepsia, gallsjuka, förstoppning,
ujuttidandc och reumatism.
Halfdöda
Kroppar,
försvagade emedan de endast
till
hälften näras af blodet åter
ställas till helsa och kraft genom
bruket af
Dr. Peter's
Kuriko
som är ett 100 lir gammalt läkeme
del, som gifver blodet nytt lif och
renhet. Kan ej köpus hos apotc
karne. Säljes endast af lokal-agen
ter. För fakta angående detsamma
adressera
OLOF SOHLBERG,
M, D,,
Läkare och Kirurg^ ,,
Kontor: 329 E. 7th St.,
Bostad: 689 Otsego St.,
8T. PAUL, MINN.
E. M, LUNDHOLM,
Legitimerad l&karo och kirurg
från Stockholm.
Mottagningstimmar: 10—12 f. m., 3—4e.
m„ 7—8 e. m. Böndagar 9—10 f. m.
Office: 829 E. 7th Street,
Bostad: 320 E. 8th St., Cor. Pine.
Telephone: 664—2. ST. PAUL, MINN.
DR. S. TILLIER,
Skandinavisk Läkare,
Apotek.
G. P. SANDBERG,
SVEN3K JEBKKb
TANDLÄKARE.
Utdrager och fyller tllcder samt insitter
Kständer med omsorg ooh noggrannhet.
Kontor:
188 E. 7th St„ ST. PAUL, HINN.
BedrifVer allmän bankrörelse.
J. W. Lunk, President.
Gustav Willius, Vice Pres.
ft. A. HOLT,
VI SVENSK ADVOKAT»
PurvoM Building*
fritfirth aln
Detta praktverk, hvilket i bokhandeln betingat $3.00,
erhålles utaf eumtlige SKAFFARENS försköttsbetalande prenu
meranter för det ytterst låga priset af
En årgång af SKAFFAREN och dettas utmärkta
praktverk kosta blott
liWUMS
ERFÖLJELS
1UU«Tt»ERI.Ö
Genom v\r be ni odling kan man allt ii ii tidningen och
praktverket i fråga göra en besparing af $2.10.
Of van ståeii do träsnitt gifver en föreställning om prakt
verkets utseende. Hökens storlek iir 8i tum bred och 10J tum
lång med ett sidoantal uf 272.
Vi meddela i detta sammanhang följande utlåtande om
verket i fråga:
Biskop K. 11. Q. v. Schu le—
"Icke blott ja« själf, äfven framstående typografer och bokbin
dare dotta mitt fosterland ha' funnit den al' Eder ftt Thomas å Kempis'
mästerverk förlänade utstyrseln utomordentligt vacker. Bland mina
mänga dyrbara minnen frän Edert rika, härliga land skall denna bok
städse intaga en bomiirkt plats."
Augustana Synodens president pastor P. J. Sivard—
"Det kan icke uppväcka annat än tacksamhet och glädje hoa
hvarje allvarlig kristen, att en bokförläggare i denna tid, som utan öf
verdrift kan känneteeknns med Pauli ord: 'Mennlskorna skola vara gl
riga, lättsinniga och älska vällust mer än Gud', egt aä mycket manna
mod och sjclfsländighet, att han vågat utgifva en sä nykter och djup
sinnig bok som Thomas ii Kempis' 'Om Kristi Eftcrföljelse'. Icke lida
vi brist på böcker i väradagar, men våra böcker lida 1 de flesta fall
brist på innehåll. Gud vnro derför tack lör hvarje bok, som grundligt
framhåller det meuskliga syndaeliindet och Guds 'öfversvlnneliga nåd
i KriBtus .Jesus'. De många och allvarliga iiluBtrat oacrna i Eder upp
laga skola ock utan tvifvei bidrnga till att underlätta läsningen af bo
ken i synnerhet för dein som sakna en djupare Insigt I Guds ord och
kristlig erfarenhet. Må Kder upplaga vinna eu riklig Ingång i våra
svenska hem här i landet."
Professor M. Wahlström, president för G. A. College—
"Thouias Kempis' 'Om Kristi Elterföljelse' har alltid varit en
liten perlsknlt inom den kristna uppbyg^oiselitcraturen och 8v så ännu.
Författaren talar hjertats och erfarenhetens språk. I)en senast ulglfna
och rikt Illustrerade upplagan lir ett praktverk i sitt slag. Arbetet i*e
komtnen eras härmed till det bästa."
Pastor ö. J. Petri—
"Ett hjei-tligt tack önskar jag härmed sända rör det exemplar af
eder bok 'Om Kristi Kfcerföljelse', hvilket jag hade äran mottagR. Den
na prnklnpplnga af nämnda goda bok är utmärkt och Jag hoppas de i
den föivkomniando ypperliga lllustratlonerne, skola bidraga till att gö
ra denna alltid läsvärda bok mera spridd och känd ibland värt folk."
Boken sändes bils t, och säkrast med express, då mottaga
ren erlägger expresskostnaden.
Adressera alla reqvisitioner till i
SKAFFAREN
SVENSKA APOTEKET
Bekommcnderns t-åsom ett förslå klassens apotek i landsmännens välvilliga fitanke.
Recepter expedlerns af erfnrne upotekare med omsorg och mottagas hvad tid som helst
på dygnet. Alla slags svenska mediciner äro att tillgå.
Målarefärger, fernissa, fömteiglas, toilettartiklur ni. m. alltid på lager. Beställ*
ningar från landsorten expedieras med största omsorg. Särskild uppmärksamhet bJf
fästas vid prof. Stockton's Hair Tonic, erkändt som det bästa medel för befordrandet
af hårväxten, skydd mot hårets atlall, mjiiil och andra dylika åkommor.
O N O I N
Cor. 7th & Pine Streets, ST. PAUL, MINN,
Mitt välsorterade lager af
J&JtL JE JUL J*. JtL
och andra modevaror är det mest välsorterade!
nordvestern. Jag hardame hattar uti alla qvaliteer,
så att en hvar kan utsöka hvad som bäst lämpar sig
efter såväl pris som smak. Gör mig ett besökl
Fullkomlig tillfredsställelse garanteras.
175 E. 7th Street,
St. Paul, Minn.
C. A. LANC,
Om ni önskar ett väl ut
fordt fotografi
till lägsta pris, så besök svenska fotografi atellercn, 225
East 7th Street, (emellan Wakauta & Sibley), St.Paul.
ALGOT ANDERSON,
Kopiering af alla sorters fotografier, större och min
dre, vcrkstiilles med största omsorg.
Olild alla undra modul. Detilrlcko nftyot pulver, deaf, dun
stor eller dylikt utan on egendomlig'inodiuln.sk samniunsiittulog
tt" 11 ndruiKK) oljaktiffa bustftndsduiur. Enda säkra medot mot
katarr. Appliceras direkt nfi det onda medelst on bonmllst.uss.
Konar nilsröron. 1'ördrifvor liilliimmatlon, botar sftren och Åter
ställer smak och lukt. Pi ls 50c hos alla apotekare eller pr. post.
Inbetaldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital: $600,000.
ALLMÄN BANKFÖRRÅTTNING.
Betalar högsta ränta på. depositioner. Säljer vexlar och Money Orders på
Europa. General agentur för alla första klassens emigrant liuier. Agenter öa«
ikM oivarallt 1 landsorten mot högsta kommission»
n
$
A
'•3

xml | txt