OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, March 21, 1894, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-03-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

DÉfc 21 MARS 1894.
DR. PETER FAHRNEY,
So. Hoyne Ave., CHICAGO.
890 Rice Street, St. Paul, Minn.
öfver Walter Nelsons Apotek.
188 E. 7tb St,, ST. PAUL, MINN.
MationaltaaiiAmeFicaiiBaiifc
St. Paul, Minn.
President.
Gustav Willtus, Vice Pres.
Joseph Lackey, Cashier.
Theo. Draz, Ass't Cashier.
319 E. 7th St., St. Paul, Minn.
ST. PAUL, MINN. 3
Cor. 7th & Pine Streets, ST. PAUL, MINN.
ANDERSON & CHALLOREN,
1902 Wash. Ave. North, Minneapolis, Minn,
QUAKER CATARRH CURE.
Quaker MedioaL AÄ^ooiÄtioni St. TPaTii^Mjfim.

Stoekholm. Drottningen lär denna
Bommar liksom föregående komma att
uppehålla sig i Norge, $.fven konun
gen och to^prinsep-äi^vjäijtas i medlet
af september. w
Af svensk jernmdim 'bifördes under
jan. måtiad tår 15,090,000 kg. mot 3,
050,000 éammft'm^nad i fjor.
Inga nya avdelningskontor af riksban
ken. Fullmäktige i vitesbanken afstyr
ka i skrifvölse till -banköutskottet vid
innevarande-riksdag vjiökta motioner
om uppHtjjahde af^ nyajafdelningskon
tor af riksbanken.
fraktiskvägledwhig i hästafvel. Lant
bruksakademiens Jörvaltningskomité
inbjuder tlU en pris^jäflan för de bästa
på svenska språket författade afhand
lingar moå ofvanstående titel. Ttif
lingsskinfterna skola vara inlemnade
före de4 innevarande år.
Se eftef betr nen! I ho. 7 Mariagatan
föll derr20 febr. en liten pys från öfver•
sta trappbarriéren handlöst ned mot
förstugygolfvet. Egendomligt nog led
han ingöil svårare skada. Några lin
drigare kontusioner, voro de enda min
nen den lille gossen erhöll från sin våd
i a 1
i *. -t. ...V
drag. Kaptenen vid Pör-
Militärt upp
sta Svea artilleriregemente F. F. Nor
lander har beordrats ätt afresa till
England' för Mt? besigtiga 3 hos firman
J. Whitworth & Co:i i Manchester för
artilleriets räkning bestälda 24 cm.
kanoner.
D'yi't intrMfr Tandteknikern C. A.
Olaison, no. 51 Regeringsgatan, har af
k. m:t dömts att böta 400 kr. för det
han derstädes hållit mottagningar så
som tandläkare och der under vid flera
tillfalla- företagit tandoperationer
samt i öfrigifc befattat sig» med sådant,
som hörde till tandliikarekonstens ut
öfvande.
SillutfÖrsélh från Sverige har under
januari månad i är varit betydligt stör
re än upder samma månad is fjor. Af
färsk sill utWrdes sålunda i år 24,279,
000 kg. och af saltad ellér annorledes
beredd sill 5,209,000 kg. I fjor steg
utförseln af f&rsk sill under' jan. icke
till halfva lenna qvantitet och utför
seln af salt sill utgjorde då icke mer än
950,000 kg. v Kr
(i
SjelfmarflfarföJ sjö» mid för bryggan
Tidfe,080vik anträffades den 2*7 febr. på
morgonen liket af en mansperson, som
synbarligen begått
Bjelfmord.
I fickor­
na fanfe en mängd stenar, tydligen dit
lagda för att hålla kroppen nere vid
sjöbotten! Vidare fans ett betyg, utvi
sande att dén döde i lifstiden varit f.
d. handlanden '(3arl Algot Lindqvist.
Liket efter e^ okänd ?mansperson upp
flöt ilen 7 feWi en s« k* vindvak omkr.
10 meter från Drottningholms ångbåts
brygga. Den döde, som syntes vara
omkring 35 år gammal med mörkt hår
och ]mörka mustascher samt 1,83 meter
långjjf var iklädd en blå kavaj med
hornknappar, ett par gråbruna byxor
me^Bvarta^fänder samt en sommaryt
teriÄck, i hvilken fariév'isydt ett möno
gra|| af silke med initialerna "J. G.
I." Ffickorriå, fttns intet, som kunde tje
na till ledning för utrönande af hvem
den döde i lifatiden varit.
8ilfvcrTjröllöps\fåfva 'till danska kron
prinsparet. Artisten John Kindborg
är för närvarande sysselsatt med att
pä beställning af de ännu qvarlefvande
svenska, norska och danska marskal
kar, hvilka uppvaktade danske kron
prinsen Fredrik och svenska prinsessan
Lovisa vid deras förmälning utföra
vyer af StockhölmVsamt Haga och Ul
riksdals slott. Dartre, 6ärdeles fint
utförda vyerna komma att inflyttas i
en gemensam praktfull ram, prydd
med svensk^ .jipji^ka och danska rike
vapnen.-
Ett arffrån Kina, har tillfallit kyr
kovärderi J. Svenson i Tånnö,nemligen
någöt.öfveiv30,000 kr., som af kinesiska
regeringen utbetalts såsom ersättning
för det af oss förut omnämnda mordet å
Svensons son, missionären A. D.Jo
hanson. Ett liknande -belopp har till
fallit arfvingarne efter den vid samma
tillfälle mördade missionären O. F.
Wiokholm.. Medlen finnas redan att
lyfta i svenska utrikesdepartementet.
En summa, af öfver 30,000 kr. lemnas
dessutom i ersättning till svenska mis
sionen i Kina.
En farlig olyckshändelse En medici
ne studerande råkade den 26 febr. på
förmiddagen, under det han å Karolin
ska institutets anatomisal var syssel
satt'' med dissekerin^ att tappa den
dervid använda knifven, som i fallet
tillfogade honom ett djupt sår å insi
dan af ena benet ooh dervid svårt ska
dade en pulsåder. Det farliga såret
förbands med iakttagande af alla för
sigtighetsmått, och patienten fördes
till Serafimerlasarettet. Huruvida nå
gon blodförgiftning föreligger, hår än
nu ej kunnat konstateras.
Mt sällskap af 200 österrikare hitvän
tas i sommar/troligen i medlet af juli.
Desse resande bestå hufvudsakligen af
jernvSgstjenstemän och räkna bland
sig, "jei-nvägstjenstemännons sångför
ening i Wien", som ensamt för sig ut
gör ett antal af 120 personer. Sångar
ne lära komma att gifva en konsert för
någöt välgörätide ändamål härstädes.
Hufvudsakligen genom generalkonsul
L. Philips bemödanden har, såsom be
kant, turistbesöken från Österrike i
vårt land under senaste åren betydligt
ökats. Såsom förut omnämts, hitväntas
1 sommar äfven enkehertiginnan Ste
phanie af Österrike."
Heder ål JCarl Joltfuissön! Trofast
vänskap äyirtré' var&"J^dande mellan
tvenne gossar, som hvarje morgon och
middag vandra FLaminggatan fram på
•äg till Kungshölinls folkskola. Den
ene,
lmagfér,
Page
blek ochr: sjuklig, skulle
icke kunna bevista skolan, emedan
hans ben äro så' tfvägfe^aitt han med svå
righet orkar gå, så framt han icke fun
nit en beskyddar® i en.
af sina starkare
kamrater. Denne senare, hvars namn
ftr Karl Johansson, infinner sig hvarje
morgon i sin svagare kamrats hem, ta
ger honom på ryggén och bär honom
•å tilbakol^ti samt upp för trapporna
till hans plats i tamburen. Hemvägen
tillryggaläggea på samm* Älven
under rasternas lekar observerar man
ryttaren på sin tr-ognå. h4st, som t: o.
ra. i snöbollskriget formar ryttares
kulor. Om han af någon obetänksam
kamret hånas, fortsätter dock Karl: Jo
hansson lugnt sin gång som vanligt.
Nog förtjänar Karl Johansson 'att be
dras. j!- t-- •.:*
Borås. Medalj.'.fe. mit här tilldelat
förre sysslomannen vid länslasarettet
och kurhuset i Borås D. Lindgren me
daljen i guld af: femte storleken med
inskrift "För medborgerlig förtjenst"
att i högblått band med.-gula kanter
bäras pä bröstet.
Eksjö. I fad fens åsyn drunknade
härom söndagen en 9:årig son till hem
mansegaren S. Jonson i Toftnäs af
Blomsö socken. Fadren och sonen voro
på väg till församlingens kyrka, hvil
ken ligger på en ö, då plötsligt isen
brast under den senare, som befann sig
ett stycke framför fadren. Denne
sprang genast för att hjelpa sonen, men
isen var så skör, att fadern ej kunde nå
sonen utan måste åse hans dödskamp
och slutliga sjunkande i vattnet.
Göteborg. Både man och hustru iri
nebrända. Enligt frän Göteborg ingån
gen underrättelse nedbrunno den 26
febr. åbyggnaderna på Saxebo under
Gräfsnäs. Hemmansbrukaren Jonas
Jakobson, 6om var sjuk, iiinebrändes,
och hans hustru omkom i lågorna under
försök att rädda sin make.
Halmstad, lnnebrända makar. Nat
ten till den 23 febr. timade i Mörkhult,
Veinge skogsbygd, en upprörande hän
delse. En hemmansegare Sven Bengt
son derstädes tillhörig undantagslänga,
belägen knappt mera än ett stenkast
ifrån sjelfva gården och bebodd af B:s
åldriga föräldrar, f, d. åbon Bengt Hå
kanson och hans hustru Ingrid, ned
brann sagda natt i grund, hvarvid de
begge: gamla, .af hvilka åtminstone
mannen i det närmaste var oförmögen
att förflytta sig sjelf, funno döden i lå
gorna. I huset bodde lör tillfället in
gen annan än de båda så sorgligt om
komne. En i Göstorp bosatt måg hade
ämnat låta de gamle flytta till sig för
att egna dem den vård, hivaraf de voro
i behof, då döden i denna hemska ge
stalt förekom hans välvilliga afsigt.
IJessleholm. Eldsvåda i Hessleholm.
Den 23 febr. på morgonen vid half 3
tiden väcktes invänarne härstädes af
ihållande och skarpa hvisslingar från
lokomotivets signalpipa, och som man
visste hvad det betydde, skyndade sig
litet hvar ut. Eld hade nemligen ut
brutit i f. d. jernhandlare Andersons
gård på torget i en källarvåning, som
är upplåten till goodteuaplarkafé. Vå
ningen of vanför Inrymmer hr Håneils
bokhandel. Elden hade uppkommit
genom sot i skorstenen och redan bör
jat på aftonen, men bröt ej ut förrän
på morgonen. Tack vare en ovanlig
raskhet hos Hessleholms brandkår lyc
kades man bekämpa elden, och efter
energiska ansträngningar blef den
släckt, så att det yttre af huset är oska
dadt, medan deremot källarvåningen
inuti Bamt golfvet till bokhandelns la
gerrum ramponerades, så att éti dBl af
lagret blef förstördt. Flere brandstods
bolag lära vara intresserade.
Jönköping. JDrunknade. Styra min
deråriga barn drunknade den 22 febr. i
Rocksjön.
Engelska spekulationer
i*
småländska
torfmossar. Den bekante uppfinnaren
på torfkolningens område, löjtnant H.
Ekelund, som är verkställande direk
tör i Svenska torfkolsbolaget, har ge
nom ett inför notari us publicus i Jön
köping undertécknådt kontrakt öfver
iåtit till ett i London bildad konsor
tium af engelska kapitalister, kalladt
"H. Ekelunds Peat-Coke-Company",
8amtlige å uppfinningen utfär-dade pa
tent tillika med torf kolsfabriken vid
Elmhult. Det engelska konsortiet, i
hvilket löjtnant Ekelund ingår såsom
intressent,kommer nu att träda i Sven
ska torfkolsbolagets ställe och med all
kraft upptaga, tillverkningen af torf
kolspulver och torfbriketter. Fabrika
tionen skall drifvas dels vid fabriken i
Elmhult, dels vid ännu en fabrik, som
man är betänkt på att med det allra
snaraste anlägga i närheten af Jönkö
ping, antagligen i Tenhult. För kort
tid sedan öfverlät fru Gustaf va Ängel
sin uppfinning :.a^t framstt&lla kol af
torf till ett konsortium af svenska af
färsmän.
Kalmar. Ett bref korts irrfärder. En
dansk affärsvän sände den 10 mars i
fjol ett femöres brefkort till en vän i
Kalmar. Stadens namn var emeller
tid otydligt skrifvet. Brefkortet sän
des till Tyskland och kom efter ett
halfårs förlopp tillbaka till afsändaren.
På vägen hade det erhållit en mängd
påskrifter med blåkrita, såsom "Wo?"
"Vielleicht Collmar?", "Kollmar?",
"Collmars?", "Kolomea?". Afstämp
lingen visar, att kortet varit både i
Galizien, Elsasji, Preussen och södra
Frankrike.
Karlstad. Vacker donation. Till
mindre jordbrukare, torpare och arbe
tare inom 6in socken, hvilka, ehuru ej
berättigado till fattigunderstöd, dock
befinna sig i små omständigheter, har
äldre Jan Johannesson i Ed, Vermland,
i sitt testamente bestämt att räntan af
hans till församlingen öfverlemnade
förmögenhet, bel° panels sig till om
kring 18,000 kr., skaii utdelas hvarje
år på hans födelsodag, don 18 april.
Karlskrona. Kolos. Den 21 febr.
påträffades i en fiskjakt liggande vid
Björkholmen fiskaren Olof Nilsson från
Karlshamn och hans syster, till utseen
det liflösa. Nilsson befans redan vara
död, men Bystern kallades till lif hen
nes tillstånd är dock mycket betänk
ligt. Aiiledningon kolos. •.
Centralfängclset i Karlskrona.-. Fång
vårdsstyrelsen har i skrifvelsé töll k.
m:t den 30 sistlidna januari hemstält,
att centralfängelset i Karlskrona, då
det med enskild entroprenör afslutade
kontraktet med... juli månads utgång
detta år går till ftnda, må upphöra att
användas såsom straffängelse och der
•arande till straffarbeta för lifstiden
och för viss tid tifver tvä år,dömda
manspersoner efter styrelsens bestäm
mande förflyttas till öfriga centrala
straffanstalter för män, samt ptt jsagda
centralfängelsor defefter förändras till
en central tvångsarb«Uangtalt till föi
S K A A É N i
varande af samtliga arbetsföra mans
personer, hvilka, efter undergånget
straffarbete och för närvarande förva
ras vid kronoarbetsstationerna å Tjurkö
och vid Borghamn. Den årliga bespa
ringen i fångvårdsutgifter, som skulle
uppstå genom upphörandet af Karls
krona contralfängelse såsom »traff-fän
gelae och dess förändring till-en tvångs
arbetsanstalt, skulle enligt" styrelsens
beräkning uppgå till den ansenliga
summan af 75,000 kr.
Kristinehamn. Stm-tegén^rnskop.
Bofors-Gullspång-bolagets största ak
tiedel har nu öfvergått till hr Alfred
Nobel. Egendomarnes värde" är om
kring 3 millioner. Den nye egaren har
för afsigt att utveckla Bofors bruk till
ett mönsteretablissement för Europa,
der äfven kanoner af gröl8ta dimensio
ner skola kunna tillverkas. Deremot
är uppgiften, atc vid bruket komrae att
användas de Lavals metod att medelst
elektricitet utdraga metall ur malmer,
oriktig.
Luleå. Få torde de klockare vara,
som tillryggalagt 27 millioner, meters
lång väg under sin tjenstetid för att
sjunga i kyrkan. Men det har den ny
ligen aflidne, nära 80-årige klockaren i
Dorotea socken, Zakarias Grundström
gjort. I ur och skur har den i Bitt kall
trogne mannen under 60 års tid aldrig
under gudstjensten saknats i klockare
bänken, ehuru den väg han måst gå
från sitt hem, till kyrkan under vissa
tider af året varit nästan ofarbar. Gäck
du klockare och gör sammaledes!
Lund. Studentantalet vid Lunds uni•
versitet utgör för närvarande 638, hvar
af 71 tillhöriga teologiska, 128 juridi
ska, 103 medicinska och 336 filosofiska
fakulteten. Efter nationsindelning räk
nar Östgöta nation 27 medlemmar,
Vestgöta 25, Smålands 67, Lunds 136,
Malmö 73, Helsingborgs—Landskrona
76, Ystads 40, Kristianstads 59, Blekin
ge 23, Göteborgs 70, Kalmar 27 och
Vermlands 15 medlemmar.
Mordbranden i Kilhidt. Åbon Bengt
Nilsson i Svensköp arresterades den 23
febr. och införpassades till häradshäk
tet i Hörby på grund af graverande be
vis om mordbrand, som nu efter ran
sakninjgen i Malmö mot honom kommit
i dagen.
Malmö. Civiläktenskap. Under år
1893 hafva inför borgerlig myndighet
inom Malmöhus län afslutats åtta äk
tenskap, deraf tre i Malmö. I ingende
ra förbindelsen tillhörde kontrahenter
na främmande trossamfund. Orsaken
till äktenskapens ingående inför bor
gerlig myndighet var att ene kontra
henten icke begått nattvarden.
Oskarshamn. lnnebrända skolbarn.
En beklaglig eldsvåda inträffade här
om dagen i Forsa skolhus, dervid 12
barn blefvo innebrända. Elden grep
så hastigt omkring sig, så det var med
knapp nöd att lärarinnorna och de an
dra barnen kunde rädda sig. En Bär
deles upprörande scen inträffade under
polisförhöret, då hemmansegaren Rein
hold Nilsson från Forsa upplyste, att
han å den uppresta stegen räddat tre
barn, af hvilka två tillhörde folkskol
lärare Sandgren. Därvid framstörtade
folkskollärare Sandgren, grep Rein
hold Nilssons hand och yttrade under
strida tårar: "Tack! Tack!" Ett sär
deles stort mod och beslutsamhet visa
des af såväl nyssnämde Rejnhold Nils
son som hans broder Gustaf Nilsson i
Forsa och smeden Forsberg i Forsa.
Gustaf Nilsson räddade trenne barn,
dock var han icke så lycklig att kunna
rädda sitt eget barn, hvilket omkom i
lågorna. Smeden Forsberg skyndade
upp i det brinnande rummet, omgifven
af eld och rök, och vistades en längre
stund i det rökuppfylda rummet, hvil
ket han, krypande på händer och föt
ter, genomletade utan att finna något
barn, till dess han under stor lifsfara
måste begifva sig ned. De små för
brända liken erbjödo en ytterst hemsk
anblick. Ingen utaf föräldrarne kun
de igenkänna sina döda barn. Dessa
begravdes följande söndag i två kistor
tillsammans. Det nedbrunna skolhu
set utgjorde en byggnad, inredd pä ne
dre bottnen till folkskolesal, förstuga
samt två rum och kök samt å öfre bott
nen skolsal för småskola, kök och två
gafvelrum, bebodda af småskollärarin
nan. Distriktets folkskolebarn under
visades i nedre salen af skolläraren
Emil Sandgren, hos hvilken eldsvådan
utbröt, och småskolans elever i den
deröfver belägna, något mindre Balen
af småskollärarinnan Rosa Andersson.
I sistnämda afdelning hade vid termi
nens början inskrifvits 41 barn, af hvil
ka dock två vid olyckstillfället voro
frånvarande. Vid polisförhöret utrön
tes, att elden börjat i skolläraren Sand
grens bostad och att hr S. genast un
derrättat lärarinnan Rosa Andersson
om faran och tillsagt henne att rädda
sig och barnen. Hon uppmanade bar
nen att begifva sig utför trappaa och
gick sjelf in i sitt rum, enär hon antog,
att en stege var upprest mot fönstret.
Dä stegen oj fans, kastade hon sig ge
nom fönstret. Hon skadades vid fallet,
men icke farligt, och närvar vid polis
förhöret.
Skara. Att taga upp potatisytid jul
tiden, plöja åkern och höra åskan i ja
nuari samt plocka blommor (Tussilago
farfara m. m.) i början af februari, som
inträffat här i orten denna vinter,torde
väl höra till sällsyntheterna. Väder
leken har varit högst variabel och don
s. k. Lunden eller Hornborgasjön har
redan trenne gånger frusit till och bru
tit upp igen samt varit alldeles ren,
men ftr nu för fjerde gången isbelagd.
Isen är nu öfver 3 tum tjock, men så
full af sprickor och vråkar, att man ej
vågar köra öfver den. Vattenståndet i
sjön är ovanligt högt,så att stora sträc
kor af de s. k. Stenums mader stå un
der vatten med Bina hafre- och hö
hässjor, af 'hvilka några under sista
uppbrottöfcfiöto till sjös dör de nu lig
ga fa8tfruön% Att sjukligheten står i
förhållan4é.,: till väderleken är Bjolf
skrifvetV pifcJ6'influensan bland de äldre
samt difteri bland barnen grassera här
och hvar irsoeknarne, och i den senare
sjukdomen ha flera barn aftidit.
Upaala. Olyckshändelse, öfverkon
duktöron C. B. Grönlund, stfrn den 22
febr. med sjutåget från Stockholm an
lände till Upsala, råkade falla mellan
ett par vagnar, d& han skulle g& öfver
ÖNSDAéÉI^
spåren å UpsalaJstatip|i. Han blef der
vid öfverkörd oote tigoäblicklig&n: dö
dad.
u'•
Ett minne från• jubelfesten i Tfysala.
En mosaiktafla, "upptagande samtliga
vid jubelfesten promoverade ^filosofie
doktorer, såväl hedérsdöktojtior 'som
doktorer efter ^flagsda prof, ftr An- un
der förberedelse och väntas vat^.'i&rdig
om ungefär fjorton dagar. Inbjudning
till 1893 års filosofie doktorer angående
denna mosaiktafla Utfärdades under
loppet af höstterminen af docenterna
Rydberg, Jägerskiöld, V. Lundström,
Hägerström, LiljeqVist och Reuter
skiöld, och rönte genast liflig anslut
ning. Jemväl storhertigen af Sachsen
Weimar, hvilken, som bekant, kreera
des till hedersdoktor, lät insända sitt
kort och bifoga en särdeles artig skrif
velse. Taflan, som*,öfverst kommer att
upptaga storhertigeps oqh do båda pro
motorerna8, erkebiskop Sundbergs och
prof. Sahlins bildel, prydes för öfrigt
af vyer frän Upsalä^förrochnusamtut
föres på Ostis atelio^.
Uddevalla. Svensk död Sydafrika.
Dan 20 februari aflécl i Bhrghersdorp i
norra» delen af Kapkolonien (nära
Orange-fristatens gräns) Ernst Theo
dor Thidholm från Uddevalla Det var
klimatfeber, som fertiyikte den unge
kraftige mannen jf en ålder af ondast
26 år. Thidholm, f$r 4 år sedan
utflyttade till det'fjerraii landet, hade
anställning som inspektör vid Kapko-„.
loniens telegrafverk
Vexiö Drunkriud. En sorglig hän
delse rapporterades d. ,23 febr. hos k.be
fhde i Kronobergp län, nämligen att
polisuppsyningsmanneii i- Ryd, fanjun
karen vid Kronobergs regemente P. A.
Lindblad vid försök att pä väg till sitt
hom öfvergå den s. kr: "Hönshyltefjor
den", genom hvilkdn Mörrums å flyter,
af våda drunknat.
En rask åttioåring. Plåtslagaren
Sjunne Otto Lindgren från Skatelöf,
som i flera år varit använd såsom repa
ratör å bygdens kyrkor, blef nyligen
anmodad att-vid Skatelöfs kyrka utföra
några mindre reparationor vid plåten
strax nedom korset pä kyrktornet.
Utan betänkande kl'ef den gamle upp
på korset och fullgjorde raskt arbetet,
hvilket en hans sön af fruktan för
svindel ej velat åtaga sig.
Visby. Qotllandslagcn. Den af k.
m:t föreslagna lagen angående åtgär
der till förekommande af skogsförödel
se inom Gotlands län liar blifvit utan
debatt godkänd utaf Första kammaren.
I Andra kammaren har en temligen
långvarig debatt uppstiitt rörande la
gens 6, i hvilken stadgas exportför
bud för ungskog. Här har hr Bokström
yrkat afslag, hrr Larson i Fole, Norr
by, von Krusenstjerna, Petersson i
Runtorp och statsrådet Groll bifall.
Sedan hr Bokström replikerat de före
gående talarne, godkändes 6 utan vo
tering och derefter alla följande gg.
Ystad. Af kolos afled natten till
den 22 febr. 23-åriga fröken Anna
Svensson, anstftld^ |åsoni lärarinna vid
Ystads folBkola.
Östersund. $yi£räiidL:-\ Vid en
den 20 febr. utbruten eldsvåda i byn
Persåsen i Myssjö éocken blef 'sjuttio
årige undantagsmanntii Olof Nilsson
innebränd i en ladugård! Sedan man
lyckats föra ut kreaturen, hado han
trängt in för att rftddia "honom tillhö
rig egendom, med blofqväfd af röken
och förtärdes af lågorna.1
N O E
"Du klagar, men du klagar dumt
Med anledning af de utländske sände
budens vistelse i Kristiania klagar en
radikal norsk tidning öfver, att konun
gen i Stockholm endast är "omgifven
af svenske hofmän och svenske rådgif
vare på alla håll." År det icke en
ödets ironi, att det från detta läger
klagas öfver, att de utländske mini
strarne för litet påminnas om Norges
tillvaro? Från dotta läger, som vill
låta Sverige ensamt betala sändebuds
posten i Wien, som liar knappat af på
Norges bidrag till konungahuset, som
har sökt göra dot omöjligt för de nor
ske statsministrarno att representera i
sällskapslifvet, som har föranledt till
indragning af de norska officersposter
na i Stockholm, ja, som till och med
framlagt förslag om indragning af den
norska statsrådsafdelningen i Stock
holm! I stället för att rikta sina kla
govisor mot konunguu borde den nor
ska tidningen vända sina klagomål mot
venstern och dess huvudlösa beslut i
stortinget.
Vensterns valagitation bedrifves med
kraft och energi från hufudkontoret i
Kristiania, der f. d. statsminister Steen
sjelf personligen arbetar åtskilligt och
håller maskineriet i gång. Cirkulär
och personliga skrifvelser från hr Steen
och hans stab öfversv:li(nraa hela landot
och den hemliga agitationen är ännu
mera omfattande och tyedrifves mora
ihärdigt än den offentliga, som uppen
barar sig i föredrag f. d. venster
statsråd och andra vensterkoryféer.
Aftonposten uppfordrar med anledning
häraf de konservativa och moderata par
tierna att med ifvor och energi rusta
sig för den stundande valkampanjen.
Svåra stormar vifi llai^imerfest. Un
der sista veckan i fobröari hafva här
rasat orkanlika stormat*,, som kräft fle
ra menniskolif och anstalt stor skada.
Hvalängareetablissomentet vid Trold
fjorden har helt och hållet sopats bort
af stormen.
7ernvägzfrågan.
MUnderhandlingarna
för att ernå en kompromiss i jorn vägs
Saken hafva egt rum den 20 febr. i Kri
stiania utan något slutligt resultat.
Stortinget återupptager 'debatten i
dagarne.
A N A K
Bankförmillningar. Vid revision af
Koldings diskontokassa hafva försnill
ningar till ett belopp af 140,000 kr. upp
täckts efter framlidne bankdirektören
Hirth. Bankens solvons ftr orubbad.
Nedlrrunnet pappcrsin-itjc. Maglemöllo
pappersbruk har den 26 februari till
största delen nedbrunnit. Skadan är
ansenlig. Intet svenskt försäkrings
bolag är intresserade
I N A N
Om,' de cinddrifne .fiskarenas vedermö
dor skrifves: Att såväl menniskor som
djur lidit alldelefc^fclåti^llgi af både
köld och umbärancteiVftr ^ffiillet. Fle
re hästar hafva stYiplat!
:rÄIWbVi'omtalas,
att mången af do soriastf WWädtte perso
nerna af matthet kni^xtet! ftftihått län
gre reda sig utF ens'deM!ra enklaste
förhållanden. Blval liadö^Kh vid fiske
färdens början ra3k'17-,å'H^g'yhgling va
rit sä medtagen, att han vid återkom
sten i land ej förmått komma fram den
korta vägen af endast 1 verst till sitt
hom, utan stupat flere gånger under
vägen. Genom förtärande af den fisk
man lyckats fånga under den första da
gen lyckades man hålla den svåraste
hungern aflägsnad. Men för mången
torde följderna af kölden m. m. komma
att blifva rätt kätibara, endast dåligt
utrustade som flertalet varit belräffan
de kläder och annat dylikt.
Censustvånget och landtdagen. Vid
landtdagen ha sex representanter i
bondeståndet väckt petition om att,
derest kejsaren "i nåder icke funne för
gode att för näst-sammanträdande stän
der framlägga nådigt förslag till
lag, hvilket hela landet och folket ön
skar, kejsaren åtminstone behagade
upphäfva förordningen af den 18 juni
1891, som innehåller tillägg och förän
dringar i 1867 års prossförordning och
sålunda lindra nuvarande censurförhål
landens tunga och qväfvande tryck."
Dä remiss af denna potition den 20 d:*
Sörekom i bondeståndet, begärdes or
det af hr Hoikka, som talade om den
deprimerade inverkau presstrycket ut
öfvar på hela landet, huru man i do
djupa lederna känner sig orolig öfver
allt det som tidningpressen ej får omta
la och utlägga, huru rykten derigenom
förstoras och spridas, hvilket godtycko
tidningsutgifvarne äro utsatta för, i dot
dem af ringa eller tvifvolaktig an
ledning beröfvas egendom ofta till ett
värde af flere tusental mark. Af hög
sta nöden vore en ändring i detta nä
btan laglösa förhållande eller åtmin
stone lindring i det onaturliga tryckot.
Hr Hoikkas anförande emottogs med
starka bilallsyttringar.
Sn osynlig fiende äir mera att fruk
ta iin on som är öppon och synlig'. I)on listi
ge, fördolde ilonde, som gftr under dot ut
märkande namnet inalnrlrt, uppenbarar sig
dft don fångar oss I sittslominiga gap, 1 olika
former, af frossa och feber, tifvors-ttng frftn
gall.sjuka, frossa ollor frossbrytningar, kun
hiimmas och bevara systemet, frftn attacker
endast gonom att ofördröjligen unvitndu
Hostetters' Stomuch Bitters, ett gammalt
ofelbart model mot, giftiga sralttllmnon I
kroppen och ett skyddsmedel mot detsam
ma pft hvilket inan kan sitt ta fullt förtroen
de. 1 liUndelso ni förmiii ker kilnnlngar al'
malaria, undvik att förgifta systemet med
qvlnln och anvilnd 1 stället donna holso
bringande medicin, som tvlfvelsutan hvad
sftvill smak som verkan angftr öfvertriUTar
alla andra medel. Anvilnd denna ltlttcr
mot dyspepsia, gallsjuka, förstoppning,
njurlidande och reumatism.
En filtrering
af blodet
är stundom en verklig nödvändighet
för oss alla. Vårt blod blir tjockt
och orent trots oss sjelfva. Den
busta renaren är
Dr. Peter's
Kuriko
Denna återställer den allmänna hel*
san och gifver lif till do iidla orga»
nerna genom blodet. Inga apo»
tckare sälja den. Lokal-agenter
sälja den. Skrif till
lia och
114
DR. E. M. LUNDHOLM,
Legitimerad läkare och kirurg
fr&n Stockholm.
'Mottagningstimmar: 10—12 f. m., 2—4 e.
m., 7—8 e. nu Söndagar 9—10 f. m.
.Office: 329 E. 7th Street,
Bostad: 320 E. 8th St., Cor. Fine.
Telephone: 664—2. ST. PAUL, MINN.
DR. S. TILLIEPr,
Skandinavisk Läkare,
OLOF SOHLBERG, M. D„
Läkare och Kirurg.
Kontor: 329 E. 7th St.,
Bostad: 689 Otsego St.,
ST. PAUL, MINN.
G. P. SANDBERG,
8VEN8K
TANDLÄKARE.
Utdrager och fyller tfleder samt lnsfitter
|tänder med tmsorg och noggrannhet.
Kontor:
Bedrlfver allmän bankrörelse.
J. W. kusk,
M. ALBRECHT,
Urmakare och Juvelerare.
Till yrket hörande reparationer utföras
omsorgsfullt och billigt.
226 E. 7th Street, St. Paul, Minn.
c.
iiUUU tti i UilUUUiiiUtUUUUi
:3 VERLDSUTSTALLNINQEttfS"
I SOUVENIR KOK-
t/)
preBs-
3
TT
3 pa
:3 PS
3
~3 II
in
o
3
Eli Yäl
Denna kokbok, hvilken i bokhandeln betingat ett pris
af $2.50, erhälles genom SKAFFAREN för 75 Cts, nämligen
då den reqvireras i sammanhang med tidningen!
En årgång af SKAFFAREN samt boken i fråga kosta "blött
$2.25j
ini'H" .!!.
Kraft's Svenska Atelier,
SVENSKA APOTEKET
Rekommenderas sftsom ett fOrsta klassens npotek i landsmlinncns vftlvilliga fttanke.
fteceptcr expodierus «f erfnrne apotekare ined omsorg och mottogas hvad tid som helst
p& dygnet. Alla slags svenska mediciner Äro att tlllgä.
Målarefärger, fernissa, fönsterglas, tollettnrtiklur m. m. nlltld pH lager. Best&U*
nlngar frftn landsorten expedieras med största omsorg. Särskild uppmärksamhet böjf
fästns
vid prof.
.Stockton's
Hair Tonic, erkändt
Bom
A. LANG,
WTW""*
det biistu
af kärviixten, skydd mot härets ntfall, mjilll och andra dylika ftkommor.
3
mmi
5^:
!i'!i
Gonoin vår b'emedling kau man alltså å tidningen och
ifrå^avando kokbok göra on besparing af $1.75.
Denna kokbok innehåller fnllstilndig afhandling om
matlagning, huehiillning, bordskick, hemmets helsovård
m. m. Den är förordad af VorldHUtställninyens lodande da
mor. "Honnnots Drottning" innohållor närmare ott hundra
fina porträtter af VoridHUtatilllningona lodando damer, tilli
ka mod porträtter af guvernörers fruar och andra framstå
ende damer hvilka botydligt föröka introssot och värdot af
boken. Två tusen valda receptor äro införda. I.)jn innefat
tar öfver i0 stora sidor i oktav-format med vacker stil, och
är tryckt på extra fint pappor och vackert inbundon i hvit
oil cloth.
Bokon kan Bkickas med express, då mottagaren betalar $£'^3
expressafgifton skall den återigon sändas med posten, sä bör
20 cent tilläggas, alltså $2.4f. 5^ 3
Alla reqvisitioner böra åtföljas af kontant samt •^3
^5 adresseras till
^5
1 SKAFFAREN,
3 187 E. 7th St.,
iHumam.nuuHmuw iluil iauuuuiuuuuuiui
utu fotografi
är hvad ni bör ihågkomma edra vänner med.
Vi kunna till fullkomlig belåtenhet och till
ytterst lågt pris utföra ett dylikt uppdrag.
2
gc-3
medol
JOHN BODIN,
Skrädderi-Etablissement.
VI tillhandaliftlla etl rikhaltigt sortiment nf importerade och inhempka ylletyger.
Vi tillverka utmärkta vfir-öfverrockar frftn 818 till högre samt goda kostymer frftn $18
till högre. Beställ edra kläder hos oss och fft en ordentlig vara. Vi garantera iörsta
klassens arbete till allra lägsta priser.
WOLD & JOHNSON,
för befordrandel
Om ni önskar ett val ut
fordt fotogrofi
1111 lilgsta pris, sft. besök svenska fotografi alelleren, 225
East 7th Stroet, (emellan Wakauta &. Sibley), St,Paul.
ALGOT ANDERSON,
Kopiering af alla sorLers fotografier, större och min
dre, verksliilles ined största omsorg.
Mitt välsorterade lager af
SME K JUL j*L,
och andra modevaror är det mest välsorterade 1
nordvestern. Jag hardame hattar uti alla qvaliteer,
så att en hvar kan utsöka hvad som bäst lämparsiff
efter såväl pris som smak. Gör mig ett besökl
Fullkomlig tillfredsställelse garanteras.
175 E. 7th Street,
St. Paul, Minn.
Svenska Likbesörjare
—nos—
Wm. Dampiejr,
313 & 315.Wabasha St,,
Telefon 378. 8T. PAUL. M1XN.
Olikt ulls andrA medel. Detäc ickö liftgöt
hlijr eller dylikt utan on ujfeiHlumllK medicia&k sanuuiiiitiiUtulug
o oljakllirti
elet ptt.
Ueuui' nttsriirou. föritrif ver 1 lida ma tion. JiotHrsfiiron och ater-
icruyll
if llndnindo oljnktlffii liestftndsdolui'.
Applloertts direkt ptt det onda mcdolst en! bomullstus».
pulver, doff, dun-
Enda sRkra modet triofc
Ktiiller sioak och lukt. Pils t-0o hos alla apötekuröollar ir."post.

xml | txt