OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, May 02, 1894, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-05-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

I N N E A O I S
Nytt bolag. Columbia Sash, and
Door Manufacturing Company of Min
neapolis har blifvit inkorpöreradt Bo
lagets fabrikskapital är $65,000. lnkor
poratörerna äro: Charles E. Sheppard,
John P. Engström, John Oleson och
Audrew Swenson.
... .-. .i ,•'., .• .. 'v 'V:
S K A A E N O N S A E N E N 2 A 1 8 9 4
ST. PAUL ooh MINNEAPOLIS,
Den 30 April.
HYETE:
~v Ito Haed .... .3 ö4
1 NÖRTHEKK.....
2.. [email protected] .01
MAJS: No. 2....-t. S7
JiACfi No. 2 .45
IIAFllE: No. 2 livlt..... .38
-No. 2blaudad L. [email protected] .80
BROTHERS
Butter Color.....
.. ...Batiste Lace.
under denna vecka för hälft pris:
1,000 yards Taffeta Faconne.
1,000 yards Brocade Peau de Soie.
1,000 yards Plaid Taffetas och
Serge Siden.
1,000 yards svart och kulört Crys
tal Siden.
1,000 yards Canton,.Crepes, alla äk
ta Siden. -,f
1,000 yards svart Jérsey Crepes.
Sunderland Serges i svarta eller
blå färger,
59c per yard.
75-cents 54-tum Cheviot "Tweed
Suitings
35c per yard.
Sixth och Robert Streets,
ST. PAUL, MINN.
HOMESTEAD
Skandlnuvisk Land- och Em Ig raUonsaffiir
173 E. 3rd St., 12ID Wash. Ave. N.,
St. Paul, Minn 'Minneapolis, Minn.
Orange Blossom Mjöl, pr. sftck
29 cents.
Sweet Corn, pr. cau,
10 cents.
Breakfast Bacon, pr. Ib
lO cents.
lO cents.
20 cents.
50 cents.
Prim Ost, pr. lb.
Seventh och Broadway,
ST. PAUL. MINN,
NLpil
Pipe Ave.
948 Payne Avenue,
Land and Emigration Agents,
165 E. 3rd St.f St. Paul, Minn.
den ii s a
v i ran till
ytlerst liig
sla riser.
Gladiolus, 2 för.'. ..5'
Tuberoses. 2 för 6^
Elt besök 1 d:'ttadepartementjbetalarslg.
Lafayette Ave. & Collins Str.,
ST. PAUL, MINN.
Vanlfgl Sped gj)
pris. pris#
28 tum $5,50uj3.75i
30 tum $6.00 (4.29
32 tum $6.50 $4.75
34 tum $7.00 $5.25
36 tum $7.50 $5.75
The E. D. Horton Trunk Co.
4o6==4o8 Wabasha St. ST. PAUL.
Gasoline Kok.
Vi offerera vSia
Burner Low.
V i hat va ju-t ii 11 n
en vnyn^last af Sit
ST. PAUL, MINN.
afgär fran New York den„
med expressängaren Virginia. Från
St. Paul och Minneapolis afgar exkur
sionen onsdagen den 9:de Maj.
Gus Bro berg & Co.,
(Gonoral Steamship Afföufcs.)
176 B. 3rd St., St. Paul, Minn.
(duakh block.)
22 Wash. Ave. S.t Minneapolis.

Et
*3:
'W
i i 4f t, v
VTt
Uv
-isÄai
»ffÉiiit
-4 •..••• -.-
Populisterna ämna afhålla sin
etatskonvention härstädes d€^t?10:de
juni. '"V
Gust. JÄnsön liar blifvit åtalad för
iitprangling af an värdelös bänkanvis
ning.
Skolläraremöte af hölls härstädes
förliden lördag a£ sk oil ärar ne inom
Hennepin county.
Nästa torsdag, Kristi himmels
färdsdag, hålles högméssogudstjenst i
Augustana kyrkan kl. JU f. m.
Blodförgiftning. Dickie Nelson,'
ett 13:ärig gosse, afled nyligen stads
hospitalet till följd af blodförgiftning.
Byggmästaren P. A. Peterson
härifrån staden har erhållit kontrakt
å uppförande af ett större hotell i Lam.
berton.
Dr. Carl von Bergen från Sverige
afhöll i senare delen af förliden vecka
trenne föreläsningar i svenska taber
naklet.
Månne han är lyckligare? Char
les August Johnson erhöll i lördags af
domare Jamison rättighet att hädanef
ter låta kalla sig det osvenska namnet
John Eastman.
Re logerade fr&n universitetet
blefvo förliden vecka ssx studenter,
emedan de voro vårdslösa i sina stu
dier och förslösade tiden genom hvar
jehanda lekar och upptåg.
Sinnesförvirrad. Charles Berg^
som på prof utsläppts frän hospitalet
för sinnessvaga i Rochester, blef vid i
förra veckan företagen undersökning
befunnen fortfarande förviiTad till sin
net, och återsändes han derför till näm
da institution.
SkadeersättningsmåL Mary Berg
quist har iuledt rättegång mot spår
vägsbolaget, äskande $20,450 i ersätt
ning för kroppsliga skador, hvilka fö
reges ha tillfogats henne förliden som
mar under en åktur å en Hennepin ave.
spårvagn.
Intet damm mera. Stadsingeniör
Cappelen har beordrat vederbörande
tillse det förordningen rörande gator
nas bestiln kning med vatten efterkom
mes. Äfvenså har han bestämt att
renöopningen af gatorna måste företa
gas efter kl. 9 på qvällarne.
O. P. Palmgren har till rådhusrät
ten instämt A. E. Horton, under yr
kande att återfå $79. P. föreger nem
ligen att han dag an före Hortons för
sättande i konkurs för nämda summa
tillhandlade sig en del möbler, men
dessa blefvo sedermera ej till honom
öfverlemnade utan intogos i konkurs
massan.
Ämnar ej nedsätta lönerna. Med
anledning af ett utkommet rykte, att
spårvägspersonalens löner skulle ned
sättas, lär Thomas Lo wry på derom
gjord förfrågan ha förklarat, att en dy
lik lönenedsättning alls icke varit på
tänkt, utan har bolaget i stället beslu
tat höja lönerna så snart trafiken blir
lika stor som under föregående år.
Brygga vid Minnehaha. Styrel
sen för soldathemmot har beslutat att
låta bygga eu brygga vid Minnehaha
fallet. Härigenom kommer soldathem
met att sättas i direkt förbindelse med
den på andra sidan strömmen vackert
belägna parken. Dan nya bron kom
mer att ligga 80 fot öfver vattenytan,
och arbetet med densammas uppföran
de väntas vara fullbordadt'den 1 juni.
Bryggan är afsedd att bli tillgänglig
endast för fotvandrare.
En särdeles lyckad konsert,från
musikalisk synpunkt betraktad, afhölls
i Augustana kyrkan förliden onsdag.
De väl valda 9ång- och musiknumren,
som förekommo pä aftonens rikhaltiga
program, utfördes med behaglig skick
lighet och mottogos synbarligen med
tacksamt intresse af den temligen tal
rika audiensen. Hr Holmquists solo
partier voro Bärskildt tilltalande. Sån
garen eger en fyllig, vackep basröst
och inlägger betydlig känsla i sången.
Å inöfvandet af Berens kantat "Fader
vår" hade kören tydligen nedlagt be
tydligt, men äfven framgångsrikt ar
böte, att döma efter det förträffliga
sätt på hvilket densamma utförde det
sköna sångstycket.
Pastor C. A. Evald från Chicago
höll ett ypperligt föredrag förliden
torsdags afton å norska ynglingaför
eningens sal vid en fest, som föranstal
tats af Ebenezer församlingens unga
syförening. Ämnet, som på ett sä mä
sterligt sätt behandlades af den frejda
de talaren, var: Gustaf Adolph såsom
mennisla och konung. Detta ämne hade
valts i anledning af att det innevaran
de året är Gustaf Adolfs året, som utan
tvifvel kommer att firas af hela den
lutherska kristenheten. Åhörareska
ran var både stor och tacksam. Många
af de äldre svenska kyrkliga stadsbor
na begagnade sig af tillfället att få
höra den forne, älskade Minneapolis
pastorn. Syforbningsauktionen gick
ratt bra, då man tar årstiden och tider
na i allmänhet i betraktande. Före
ningen k£mdo sig mycket uppmuntrad.
s
u.j.W1» .«$r
v
^iiii)iiiiTi(iijij7n?iiiir««fi
T,.
i
V V ..
Skilsmessom&l. Jennie Johnson
har erhållit skilsmessa från sin man
Charles Johnson, hvilken öfvergifvit
henne.—Lena Thompson har äfvenså
blifvit löst från det äktenskapliga band
som förenade henne med Edvard,
Thompson. Dan senare föregafs ha vi
sat grymhet och varit begifven på
dryckenskap.
Kaminen exploderade. Ellen
Peterson, 6om innehade anställning
hos en familj å Ontariogatan, erhöll
svåra brännskador vid en i förra vec
kan förekommande explosion af en s. k.
gasolinspis. Flickan affördes strax ef
ter olyckshändelsens inträffande till
stadshospitalet. Den skadades plågor
ha varit mycket smärtsamma dock hy
ses hopp om hennes vederfående.
En ödesdiger färd. Fritz Hanson,
en tioårig gosse och son till Andrew
Hanson å Franklin ave., roade sig för
liden lördag med att springa öfver flo
den pa de ofvanom fallen befintliga
timmerstockarne. Olyckligtvis föll han
derunder i vattnet. Räddningsförsök
gjordes, men de visade sig vara frukt
lösa den lille fördes af den starka
strömmen mot de brusande fallen och
var snart försvunnen.
Pålysning. Bethlehems försam
lingans syförening håller en fest med
syauktion, kaffe och tillbehör lördags
qvällen den 5 maj och börjar kl. 8.
Alla äro välkomna. Inträdesafgiften
är endast 25 cts. för äldi'e och 10 cents
för barn. De som kunna och vilja om
bedjas att medtaga och skänka till auk
tionen säljbara saker. På så sätt kun
na de få hjelpa till som ej kunnat vara
med föreningen. J. G. Hultlrans.
öfverraskning. Just som pastor
och fru Krantz återvände från guds
tjensten i torsdags afton och slagit sig
ned för att njuta af qvällens frid och
ro, blef deras hem inkräktadt af 20
spejare, hvilka gätt utomkring och
vaktat på lägligt tillfälle att kunna
komma in. Fastän framfusiga, kommo
de dock icke för att föröfva några
våldsbragder eller bortstjäla något,
derför förmanades den betagna pastors
familjen att vara lugn och icke sätta
sig till motvärn utan låta dem taga
hemmet i besittning för qvällen. Dä
tillräckligt med ljus anskaffats, igen
kändes i de inkräktande medlemmar
af Zions församlingens ungdomsför
ning, och det ännu egendomligare var
att alla tjugu voro unga damer. De
utförde ett program af deklamationer
och säng, och sedan framdrogo de ut
med förda påsar en dyrbar och efter
senaste mönster tillverkad kaffeservis
af silfver. Den afprofvades väl icke på
qvällen utan hade de i stället medfört
årets förstlingsskörd af glace och väl
smakande bakelser. Fru pastorskan
undfägnade gästerna med pianomusik,
och dorefter hembar pastorn ett hjert
ligt tack för denna visade välvilja af
kärlek och elutade med bön. En treflig
afton hade tillbragts och inkräktarna
kände sig mycket belåtna öfver sitt
lyckade angrepp, och pastorsfamiljen
glömde, i glädje öfver denna förnyade
kärlekSbevisning att gå till vila förr
än följande dag.
Dr. Carl J. Ringnell svensk läkare
och kirurg, kontor i Simonson's Block, hör
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mar: P—11 f. in. 2—4 och 7—8 e. m.
Svenska Apoteket örnen, 1501
Wash. Ave. S., är det största och mest
tillförlitliga apotek på sydsidan. Äkta
mediciner samt andra artiklar höraude till
ett första klassens apotek allticl pä lager.
Agentur lör Owens Elektriska Bälten. J.
O. Peterson, svensk apotekare.
Uti Backdahls Apotek, 813 Wash.
Ave. 9., tillhandaliälles alla möjliga slags
svenska mediciner samt äkta norsk flsk
lefvertran och Dr. P. Falirney's Kuriko.
Full valuta för edra penningar får ni
uti J. A. Halls Skobutik. Vackra och
varaktiga skodon. 1427 Franklin Ave.
G. A. Petri, svensk advokat, kontor
235 Temple Court, hörnet af Washington
och Hennepin Aves., Minneapolis, Minn.
Tiderna äro dåliga. Detta hör man
hvart nian kommer och onekligen ligger
deri en hel del sanning. Att under dyli
ka omständigheter kunna omnämna en af
fär som blomstrar, är en kär sak för re
daktionen, isvunerliet om denna affär är
uteslutande skandinavisk. Den stora och
välkända Land och Emigrations firman,
Gus. Broberg & Co., hvilken under eu
följd af år haft sitt kontor 293 Sibley str.,
St. Paul, har på grund af den utsträck
ning affären nött under ledning af dess
driftige och populäre kompanjon och fö
reståndare, John G. Allen, sett sig nödsa
kad att flytta till andra rymligare lokaler.
Vi våga äfven påstå att dess nya kontor
176 East 3rd street, (Drake Block) St.
Paul, hvartlll firman inflyttade den 1
maj, livad beqvämlighet och elegans
angår, lemnnr den alla andra
Ticket offipes i tvilling städerna långt
bakom sig. Tusentals äro de skandinaver
som af Gus. Broberg & Co. köpt ett styc
ke land och derigenom funnit ett godt
hem, och de landsmän som begagnat sig
af denna firmas stora och billiga exkur
sioner till gamla landet äro liardt när
oräkneliga. På samma gång vi äro öfver
tygade om att allmänheten vill förstå att
fortfarande värdera hvad Gus. Broberg &
Co, gjort för densamma, hoppas vi att fir
man vill vidhålla sin gamla grundsats
"stor ersättning och liten förtjenst", samt
Önska dem tomtcbolycka i sina nya lokaler.
FULLKOMLIGT RENT
är det bSsta jästpulver för bröd, kakor, bakelser och, kort fiagdt, afla slagi
iö'siriåbröd, och allt blir af bästa:och finaste qvalité, när "Royal" användest
Det är vida bättre än jäst för bakning al vanligt bröd och bättre än n&goft
annat jäsningsmedel eller jästpulver för bakning af småbröd och bakelsenJ
"De bästa kockar i Amerika begagna "Royal." Förenta Staternas regering hac
en offlciel rapport förklarat, att "Royal" är det bästa jäst pulver 1 mark*
"'Wjiaden, fullkomligt rent och helsosamt och det kraftigaste af alla, hvad jto-
Aavflod Icke något ai^at ifig&uhrer Sa "Hanfc*
'"Hl jiP
i1 #a,' "/"j
MSsåétir
y
KYRKLIGA.
NYHETER.
Konfirmation. Förliden söndag
konfirmerades 11 barn i South Still
water, Minn., och 9 kommunikanter in
togos i församlingen. .Det var en verk
lig högtidsdag för den lilla (örsamlin-,
gon. ...
Fastor N. Oshlund afflyttade från
Clear Lake, Minn., den 1 dennes till
sitt nya arbetsfält i Soudan och Two
Harbors, Minn. Hans adress blir Sou
dan, St. Louis co., Minn. PaBtor M.
A. Nordström flyttade från Woodhull,
111., den 1 dennes till Hoffman, Minn.,
och blir hans adress i enlighet dermed.
Verksamheten i Merriam Park,
Minn. Verksamheten, som i denna
stadsdel en längre tid legat nere, har
nu återupptagits af pastor Lundberg.
En ny ljus och treflig hall på Univer
sity ave. (Brooks Hall) har blifvit hyrd
och gudstjenster komma att hållas der
torsdags och söndags qvällar att börja
med. Vi hoppas att våra landsmän,
som bo i och omkring Merriam Park
nu komma till dessa gudstjenster. De
äro många nog att utgöra en sjelfstän
dig församling. Om så behöfves, tän
ker jag konferensen £r villig att räcka
dem en hjelpsam hand. Pastor Sund
berg kommer att bosätta sig der med
det första Vi tro, att när vårt folk
derute märker, att verksamheten upp
tages med allvar och med utsigt att
blifva varaktig, så skola de utan tve
kan ansluta sig mangrant. Omkring
100 barn böra samlas i söndagsskolan
redan i sommar? Välsigne Herren i
nåd sitt ords predikan äfven här till
många själars frälsning. C. A. H.
Bucklin's Arnica Salve. Bästa
salva i verlden mot sårnader, hudutslag,
sårfeber, spruckna händer, frostknölar,
likt om ar och alla hudåkommor. Osvikligt
medel mot liemorrhoider. Fullkomlig till
fredsställelse garanteras eller peimingarne
tillbaka. 25 cents per ask. Till salu uti J.
P. Allen's apotek, Cor. 7th och Jackson
Streets, St. Paul, Minn,
La Grippe. Under det denna sjuk
dom hemsökte oss iakttog man att de sftn
brukade sig af Dr. King's New Discovery
icke allenast tillfrisknade strax, utan be
friades från alla de obehag som följa den
na sjukdom. Detta medel tyckes besitta
ovanliga egenskaper icke endast mot La
Grippe, utan mot alla åkommor i struprö
ren, bröstet och lungorna samt äfven mot
astma och höfeber. Försök det och öfver
tyga er sjelf. Ni blir icke missräknad.
Prof fritt hos J. P. Allen, apotekare, Cor.
7th och Jackson Streets, St. Paul, Minn.
Styrka och helsa. Om ni icke kän
ner er stärk och frisk, försök Electric Bit
ters. Om ni liar haft La Grippe och till
följd deraf känner er sjuklig och svag,an
vänd Electric Bitters, som direkt verkar
på lefvern, magen och njurarne, och bi
drar till att dessa orgauer utföra sina be
stämmelser. Om ni lider af svår liufvffd
värk skall Electric Bitters göra er full
ständigt frisk. Ett försök skall öfvertyga
er om, att denna är just den medicin som
'ni beiiöfver. Stora flaskor endast 5Oo hos
J. P. Allen, apotekare, Cor. 7th och Jack
son Streets, St. Paul, Minn.
Farm till salu. En god farm, belä
gen 3 mil från Ortenvilie jeruvägsstation
och 5 mil till Chisago Lake, nära Scandia,
Washington County, Minn., med godt och
naturskönt läge, god jordmån och i godt
skick, af 160 acres, deraf 145 äro under
odling cch 15 acre skog goda byggnader,
brunn ocli windmill. Nödiga redskap och
kreatur kuuna äfven öfvertagas om så ön
skas. Ytterst fördelaktiga betalningsvil
lcor. För närmare upplysningar hänvände
man sig skriftligen till F. G. M„ care of
Sk.vfpat?kx, St. Paul, Minn.
KYRKLIGA TILLKANHA6IFVAHDEI
Minnesota-konferensen af Augustana.
synoden ^muiauträder i enlighet med för
lidet mötes beslut till sitt 3Ö:te årsmöte
tisdagen den 15 maj kl. 2 e. m. iden sven
ska ev. lutli. församlingens i Vasa, Good
hue Co., Minn., kyrka, dä mötet öppnas
med allmän gudstjenst.
Alla handlingar, som vid detta möte
skola behandlas, böra i god tid och senast
tio dagar löie mötet tillställas konferen
sens ordförande, dr. E. Norelius, Vasa,
Minn.
Allt som hör till konferensens statistik
bör likaledes före mötet insändas till sta.
tistikern, pastor J. T. Kjellgren, Marine
Mills, Minn.
Sekreteraren beder, att missionsdistrik
tens ordförande ville före mötet till honom
insända en förteckning på pastoraten inom
hvarje distrikt, så att namnlistan i enlig
het deiim'd må kunna uppsättas.
Välsigne Herren det stundande mötet!
Sveadahl, Minn., den 2 april 1894.
A. E. Ericsson, Minn. konf:s sekr,
Desomeriia besöka konferensmötet i
Vasa erinras att de soui resa genom St.
Paul eller Minneapolis böra tisdagen den
15 maj taga morgontåget C. M. & St. Paul
R. R. från nämda platser till Hed Wing
ocli de som resa genom Mankato böra sam
ma dag taga morgontåget St. Louis R. R.
till Welch. I Red Wing och Welch är
skjuts till mötes. Hvarje pastor och dele
gat ombedes att så snart som möjligt un
derrätta undertecknad till livilkendera
platsen, han tänker anlända, Red Wing
eller Welch. En sådan underrättelse är
för oss behöflig för att vi på bästa sätt må
kunna ordna med såväl logis som afiiäm
tände af de välkomna gästerna.
Det må upplysas att tåget från Sioux
City anländer till MankatO kl. 4.25 f. m.
och Cannon Valley tåget lemnar Mankato
omkring kl. 7 f. m. De som derför kom
ina på tåget från Sydvestra Minnesota med
Omaha tåget hafva god förbindelse i Man
kato. Till Welch anländer man omkring
kl. Kil f. m.
Den som icke pä förhand anmäler sin
ankomst kau icke heller påräkna skjuts.
Om någon biel've hindrad att taga morgon
tåget från Minneapolis eller St. Paul till
Red Wing, så vet jag ingen annan råd än
att han får stanna i Red Wing till följande
morgon och taga Milwaukee tåget kl,_7
till Welch, der skjuts möter.
Vasa, Minn., den 26 april 1894.
J. Fremling.
Jem vät/ar ne och kovferensmötet.
Det troliga är att de olika jernvägsbola
gen lofva konferensbesökare resan för en
och en tredjedel. Great Northern har re
dan lofvat det. Western Passenger Asso
ciation har ännu ej gifvit bestämclt löfte,
men jag förmodar att den kommer att gif
va samma färmån. Hvarje ombud betalar
sålunda till Red Wing eller Welch fullt
pris, begär qvitto af agenten der biljetten
köpes. Sedan detta qvit'.o bjifvit under
skrifvet af undertecknad är man berättigad
att resa tillbaka för en tredjedel. Det bör
dock i hågkominas att detta kan ske blott
om ett hundra sådana^ertifieates" finnas,
uppgår icke certifikatens antal till ett hun
dra, så erliålles icke något nedsatt pils.
Vidare underrättelser nästa vecka.
Cabi. J, Petbl
i S
HANDELSPRISER.
Garanti för vår tillförlitlighet med
följer hvarje försäljning.
Hvad vi för närvafande erbjuda i
Cambric,'Nainsook flgli Sjviss
EDÉOittS
rj
har hittills ej af någon firma öfver
träffats. De låga jjrisorv till hvilka
dessa präktiga varoj.* kunna erhållas,
bör äfven särskildt påaktas. Vi ha'
erhållit ensam försäljningsrättighet
i St. Paul af Paris siste mode i
Mycket arbete kan vid vårrengö
ringen inbesparas genom att öfverlå
ta rengörandet af alla draperier åt
våra män, som med skicklighet och
vana utföra dylika arbeten. Om
kostnaden härför bör ej afskräcka
någon, ty densamma är mycket mo
derat i verkligheten endast en obe
tydlighet, jemfördt med det arbete
och besvär, som besparas er. Äm
nar ni förskaffa er NYA gardiner
kan ni äfven inbespara penningar
genom att handla hos oss. Under
denna vecka ha vi spcciel försäljning
af
Ruffled Lace Curtains,
Ruffled Muslin Curtains
hvarjehanda Novelty Curtains. Allt
som bidrager till att göra hemmet
smakfullt finnes här, och om så ön
skas kan Ni med fördel rådgöra med
våra biträden vid val af passande
färger. Vårt lager af importei'ade
GARDINER är det största i Nord
vestern. Varorna äro importerade
direkt från Skotland. Priserna äro
äfven mycket låga. Cl öm ej att be
se våra Madrass G&ghams för 19 cts
per yard och våra Importerade Mus
liner för 17 cts per yard.
Sex tusen yard
Modernt Siden
Alltsammans efter 58c pr. yard.
Ett gyllene tillfälle för den som
tar det i akt. v-
Våra-varor i svarta och kulörta
ylle- och silkoblandade
Klädningstyger.'
äro de mest smak fulla för säsongen.
Crinkled Crepon-? erbålles efter 69c
per yard. Ensamt importeringen
kostar mera.
Dessa Suitings äro de bästa som
någonsin erbjudits för så Jågt pris i
tvillingstäderna:
Vi sälja stiliga CAPES och JAC
KETS denna vecka för fabrikspris.
Klädningar värda $15
s för $9.48.
Mantels och Jackets värda $25
för $14.98.
Teton V
alley.
Detta fruktbara, konstb#vattnade,ojem
förligt rika område iir öppet för settling.
Då jordbrukaren genom'att endast öpp
na vattensiussen kan yifv.1' glödan all be
höflig bevattning, förtjena^detta land med
rätta benämningen AmerikasNildal,'
enär det i likhet med landét vid Nilfloden,
som kändt är, hvarje tår ^evattnas af öf
versvämningar från nämda flodbrädd,
hvaraf landet frambriiigarde rikaste skör
dar, så gifver landet iTetondaleu medelst
konstbevattning en afkastning som låter
otroligt för dem som äro våna vid farming
i Minnesota. Landet kan erhållas som
eller köpa3 efterSi. 25 pr. acre. Skrif efter
kartor och upplysningar på vilkoren till
vattenrätt o. s. v.
Safl&e
ctfEOlS
SCHOGfl
GROCERY CO.,
Begår kuponger af Vyer
af Verldsutställningrenl
Schochs Patent Mjöl, båala mjöl i han
deln, pr. sack,
$2.00.
$2.00.
Utmärkt Java och Mocka kaffe, pr. Ib.
5 cents.
Nyinkomna ägg, pr. dussin
Skinka (9Ugar cured) pr. Ib
11 cent.
Bästa Bröd, pr. st.
3 cents.
Goda Lemons, pr. dussin
6 bundtar Sparris för
25 cents
3 lb can Cal, Aprikoser för
12i cents.
Lard Co-pound, pr. ib
8 cents.
Godt Smör, pr. lb,
15, 18 och 20 cents.
Lundins Enbärsairup, pr. llask^
Babnrber, pr. lb.
5 cents.
Norsk Fetstil, pr. pail
6 cents.
Sweltzer Ost, pr. ib,
12£ cents.
Klftdpinnar, pr. dussin,
1 cent.
Pålitligaste och billigaste specerlflrma
i Nordvestern.
THE
GROCERY CO.,
3 lb O. M. Crackers
5 lb Svlskon
2 lb Bästa Cal. Svlskon
6 lb Russin
Godt Ilio Kaffe, pr. lb
Godt Japan Tlié, pr. lb
4 lb Maccaroner
3 lb äkta Lard
0»1 lb pkg Corn Stärkelse
3 lb Svenskt Potatis mjöl
3 lb torkade Äpplen
5 lb norsk Fetsill
5 lb Rabarber
Syrup, pr. gallon
Molasses, pr. gallon
0 vart Traubiir
6 st sockrad Chocolade
......35c
85c
35c
25c
25c
25c
25c.
2"c
..25c
25c
25c
25c
25c
25
25 c.
25c
25c
egnas sår-
Till reqvlsitloner från landet
skild uppmärksamhet.
N. LINDAHL,
ST. PAUL,
med-
Thingvalla Linien
-till-
SKANDINAVIEN
(DIREKT.)
Exkursionerna afgåi
Frftn St. Paul. Ångare. Frftn New York.
2dre Maj "Hekla" 6te Maj.
10de Maj "Island," 19de Maj.
22dx*e Maj "Amerika," 28te Maj.
A.
I
JM* & CO.,
Svensk toelgrars,
187 E. 7th St.f St. Paul, Minn,
(Mellan Sibley & Jackson St3.,)
Det bästa ooh mest rikhaltiga
lager af
VIQQEfc- RINJ3AR
samt artiklar till toröl?
lopspreaenter m. m.
BARN-VASNAR.

MINN
$8.00
REDUKTION
Vi liafva
Besök oss innan ni besnnat er för uppköp
nnnorstiidos. VI garantera sftvftl varun
som vära priser.
lieakta dessa speciella priser p& Gifts
ö »llt är nytt ooh grobnrl:
Mixed Lawn ned'att Mil 18c pr. lb.
lilué (irass licdsa till .14c pr. ib.
Tiinotliy nedsatt till öc pr. lb.
Hed Top nedsatt till 0c pr. Ib.
Hed Clover nedsatt till 15c pr. lb.
Gtrönsaksfrön.
VI hafva ett fullständigt sortiment
allt nytt. öfver 125 varietoter att välja
pil, till lc pr. paket.
Blomsterlökar.
Herrekiperings-dep't!
Underkläder.
ttalbriggan Underskjortor och Kalson
ger, 25c st.
Ribbed Balbrjggan Underskjortor ocli
Kalsonger. 48c st.
Lätta ylle Underskjortor ocli Kalsonger,
50c
st.
Strumpor.
Fina Ilalf Strumpor, utan söm, svarta
(an ooh grfi, 10c pr. par.
R. Loux
Rekommenderar sitt ytterst finä
Mitt
lager af
Vi tillverka sjelfi*
va hvad vi handla
med och kunna der
för sälja varorna till
billigare priser än
andra.
Vi hafva
gou af vära koiikm-runter
12 3
ocli
välsorterade lager af
SPECERIER och
DELIKATESSER
samt GRÖNSAKER m.
till lägsta mOjliga priser.
Grönsaker in
kommer friskt för hvarje dag.
Ärlig ocli punktlig betjening till
försäkras alla.
vens ka bi
träden, som u.eu
och Minuihandeli"1»™
Ni har öron-- hör!
Ni vill hafva billiga priser! Vtlra svenske kunder i St. Paul
hafva uppskattat vära liberala erbjudanden som vi offererat dom un»
der innevarande säsong, hvilket gjort att vär omsättning blifvit för
dubblad under nämda tid, ehuru tiderna för andra affärsmän varife
mycket ogynsamma. Vi hafva beslutat oss för att tillsvidare fort
sätta med dessa billiga priser för att sårncdelst mota närvarande behof, pä
det att en livar må beredas tillfallJe att rlitta sina uppköp i förhållapde
till sina omständigheter. ATira priser äro derför i mänga fall betydligt
under inköpspriserna. Vi öfvcrlomna här nedan sådana fakta som till
alla delar måsto öfvertyga er om våra påståeuden.
V ftrt sor-
11 o n i
dessa varor
Ur det mest
u 11
a il n
diga ni nlt
Konsin sett
och allt iir
iiylt ooli ttf
Innevaran
de ft ra till
verkningar.
fctörsta
noggranhet skola betjc^ ft
sina landmän.
Källar*
vftuln
geii.
VI hafva
just intagi
ett fullstäut
digt sorti
ment af Ga
soline kök,
hvilka vi er
bjuda efter
vilra väl kan-*,
da billiga
priser. VI
liafva större
urval o. äro
i biittre till
fälle att be
ti(ena v ft ra
kuudrrft.nft-
$2.75 $3.78 $478.
Kom ocli bese tleni innan ni köper an
iMtr-iliides. VI cnnintfra dfMii.
Screen Darrar.
Dörrar och tScreeuFöii
sler. Tag med or hi I
mflttet p.1 dessa varor.
Vi liafva dem 1 alla
storlekar. NI kan lu s
oss under en vceka
tld erhftlla nu dörr
jrmlcgAnggjern.skriir
\ar, handtag och hake
för t)8e.
Kiillai
vlinlu-r
c:i
ijlsSSi'
mmmi
Screen Fönster frftn
18c till högre.
Extension Screen
passande alla fönster
:«c.
Vi hnfva iifven eti
fullständigt lager a'
Screen Wire, soui vi
i a n a a e e
lägsta priser.
(Källarvftningen.)
Vftrt lager af Is-Skftp
är det största och mest
fullständiga 1 staden,
cch ett bland de bas
och 'aids'a handeln.
I Vftra ''ltolting Perfec
tion" skola icke allenast
bovara edra matvaror,
utan skola inbespara
mera is än nftgou annan
sorts is-skftp i haiidelu
och betiicka meriiu dub­
ble utgiiten under säsongen. Do bistå
äro alltid uo u lllgaste. 1'rlsot från $0.1)8
upp.
GOLDEN RULE,
direkt till
12 MAJ
Alla som ämna resa till gamla landed
och vilja hafvagodt ressällskap samt
biljett till billigt pris, böra mod
snaraste besöka

xml | txt