OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, May 23, 1894, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-05-23/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

L. G. Ahnen, J. A. Cavallin,
C. A. Svenson, C. J. Carlson,
Sven C. Johnson, Herman Johnson,
C. L. Farm, \Isaac Sjöstrand,
Lars Benson, IL A. Stake., .,
Johan F. Seedoff, A. H. Ternqviat,
C. B. L. Boman, W P. Roth,
n o o e e n S a s o n
P. Sjöblom, A. Hult gren,
S. Udden, F. G. Pearson,
8 K A A E N O N S A E N E N 2 3 A 1 8 9 4
Matilda Path.
St. Paul, :, Minn.
Lafayette Ave. & Collins Str.,
ST. PAUL, MINN.
Mitt lager af
33 E. 7H ST. ST. PAUL.
ST. PAUL, -'i •. MINN.
853 Payne Ave.,
347—349 Jackson Str ST. PAULf.
Cor. 7th & Sibley Sts., St. Paul, Minn.
iagrer af alla sorters
»I MARCHAL & SMITH PIANO CO.\EtftWemU859-!
i 235 BAST 219T STREET, NEW YORK.

iäii
Ml»
4
ve Page
Komiteéns på ordförandens
årsberättelse rapport vid
l^onferensmötet.
1. Konferensen hembär slti tack
samhet till ordföranden för den tro
het och flit, hvarmed hau under uret
»skött sitt roaktpåliggaude kall.
2. Konferensen känner sig hiert
ligt tilltalad af ordförandens allvar
liga påminnelse om de härda tiderna
och orsaken dertill samt instämmer
fullt deri samt- lcänner sig kraftigt
•manad att med publikan en utropa:
"Gud varé mig syndare nådig."
3. Konferensen äi*.tacksam emot
Gud för den tillökning af trogna ar
betare, som den under året erhållit
och helsar dem hjertligt välkomna,
men påminner'feig oclc med saknad
de bröder^ som funnit det vara i öf
verensstämmelse med Guds vilja att
afflytta till andra delar af vingården,
och isynnerhet käns det smärtsamt
att räcka den aktade och älskade
brodern, Augustana-synodens pre
sident, pastor P. J. Swärd, handen
till farväl. Vi nedkalla öfver houom
och de öfrlge Guds rika nåd och väl
signelse.
4. Konferensen här med tillfreds
ställelse hört att församlingen i At
water upphuft det beslut, hvarige
nom medlemmar af hemliga sällskap
tillåtas, att qvarstå i ^församlingen,
men den fordrar att församlinSen
tillämpar sin konstitution med af se
ende på förutnämda medlemmar
^samt väntar eti tillfredsställande
rapport derom vid nästa konferens-^
möte.
5. Komiténi har genomgått past.
Rasts rapport rörande svårigheter
na i Fridhems församl., Charles Mix
co., S. D., och såvidt déu kan förstå
-är saken tillfredsställande utredd
för såvidt pastor A. H. Randahl ef
terkommit ordförandens uppmaning
att till församlingen insända den
affordrade redogörelsen.
6. Med afseende på pastor A. H.
Randahls suspension föreslås, -att
saken nu Upptages inför konferen
sen.
7. Med afseende på det, som i
ordförandens berättelse förekommer
i om pastor G. Wahlund föreslås: all
denstund pastor G. Wahlund ingått
uti och är ordförande för ett bok
handels- d$h" 'tryckförehihgsbolag,
hvaraf måuga .icke-iutheraner äro
medlemmar och detta senare bolag
utgifver.«w%idnvng^"lok- h-vilken pa
stor G. WaTiTuniiUr^BFfvudredaktör,
och det förra säljer böcker,, och des
vSa bolag bemödad sig-att sprida sin
tidning och sina bödkér inom våra
församlingar,1 och alldenstund de
icke-lutherska medlemmarne, såvida
•••'•de äro trogna mot sin öfvertygelse,
*måste ön^ka ätt iiiforä sina mot vår
bok än n cl s
e s
tridäiltfe
5
en in^gär och
endast göra det mindre uppenbart
tilldess att de vunnit mera förtroen
de och fått sina-tryckalster mei*a
spridda.iupm våra församlingar, och
alldenstund dessa bolags,, verksam
het med nödvändighet nfi3ste åstad
komma förvillelse, ^öreflä och splitt
ring inorri'v gar, och
alldenstund det icke ka,pt_ vara i öf
verensstämmelse mei.Hfeh trohet en
luthersk prest är skyldig sin egen
kyrka att uti' sådana fSretag sam
IJ verka med icke-lutheraiVer och past.
G. Wahlund redau förlidén höst lof
vat konferensens ordförande att af
bryta sin förbindelse med nämdä bo
lag, men ännu icke uppfylt detta
sitt löfte e'ler gifvit skäl för sin ur
aktlåtenhet, derför beslutadt:
Att konferensen på det bestämda
ste ogillar pastor G. Wahlunds med-
lems- och ordförandeskap i förut
nämda bolag.
8. Konferensen anser ordföran
dens anmärkningar med afsende
på det kristliga och kyrkliga till
ståndet i städerna och på landet
särdeles beaktansvärda och fastän
vi kunna tacka Gud, att denna skil
nad icke ännu förefinnes ibland oss,
är den likväl oss helt nära, och ord
förandens anmärkningar böra tjena
oss såsom ett
ligif
akt", att denna
skilnad aldrig må uppkomma.
9. Konferensen märker med djup
bedröfvelse den döda formalismens
och den moderna rationalismens oer
hörda utbredande inom nutidens
kyrka och att äfven ibland oss dessa
rigtningar på flera ställen framträ
da och alldenstund hufvudorsaken
härtill såväl som till allt afifall från
énfaldigheten i Kristus är att söka
Uti otroheten mot Herren och hans
heliga evangelium, vill konferensen
uttala en innerlig och allvarlig,var
ning mot all afvikelse från Guds
.ord
och vår evangeliska tro och bekän
nelse och särskildt lägga alla föräl
drar på hjertat och målsmän på hjer
tat att samvetsgi'ant vaka öfver si
tta barns uppfostran, så att de ej
•ända eller tillåta dem bevista såda
na skolor, vare sig hemma omkring
eller i Östern namnkunniga läroverk,
emedan den falska Guds- och verlds
åskådning och den men
sk liga filosofi,
som vid sådana läroverk hyllas och
.ofta är tongifvande, alltid utöfvar
*ett skadligt inflytande på deras per
sonliga tro och religiösa lif och må
ste ov il kortisen utöfva ett skadligt
Infiytände pa sådana personers lif
och verksamhet. ..
10. Med af seende *P& den engel
ska frågan, om vi skola låta engel
ska synoden taga hand om den en
gelska verksamheten ibland oss sä
ger konferensen ett bestämdt nej
och uttalar som sin ståndpunkt, att
på dé platser, der omständigheterna
det kräfver, verksamheten på engel
ska språket bör påbörjas, och att
verkställande komitén, der så be
höfves, är behjelplig vid upprättan
det af sådan mission.
Konferensen vill. ock fästa de en
gelsk-talande lutherska pastorernas
uppmärksamhet på det beslut, som
fattades vid Gen'l Cornells sista mö
te angående upprättandet af mission
inom andra synodens område och
fordrar att detta beslut efterlefves.
Vördsamt
C. J. Edviian.
Minn.-konferensens besökvid
sitt barnhem.
Fredagseftermiddagen den IB maj
kl. 5 afladé konferensens samtliga
médlemmer och många"andra lands
män och landsmaninnor ett trefligt
besök på barnhemmet, som är be
läget ungefär mil från kyrkan i
nordvéstlig rigtnlng, Framkomna
till hemmet funno de barnhemsbal'
nen till ett antal af 54 stå framför
hemmet i en lång rad. Det var en
rörande syn Der stödd de, somliga
mycket små, andra stora1 nog att
konfirmeras. Alla voro v&rn- och
hemlösa, men hade här funnit ett
hein, der faderlig och moderlig vård
egnas dem. Ett intressant program
geöomfördes. Styrelsess ordföx*ande,
paSt-. J.Fremlingj höll å hemmets väg
nar ett hjertligt helsningstal till det
samlade konferensfolket. Derpå
höll konferensens ordförande å konfe
rensens vägnar ett lika hjertligt tal
till hemmet, dess styrelse, förestån
dare och barnen. Barnen sjöngo en
sång och pastor M. Sandell talade på
ett enkelt språk till barnen om bar
nens bäste vän, Jesus, den milde
frälsaren. Sedan en qvartett af de
större barnhemsflickorna sjungits på
ett om öfning och vackraröster vitt
nande sätt, höll pastor C. B. L. Bo*
mau ett allvarligt tal till konferen
sen, i hvilket han betonade särskildt,
att denna skara barn vore konferen
sens och att en hvar bör'uträcka sin
hand öfver deras hufvuden full med
välsignelse. Pastor Fremling pre
senterade nu den lille "Olle," som
flera gånger uppträdt som brefskrif-,
vare från hemmet i Skaffaren. Han
befans vara en liten blygsam pys,
ined en hatt på sitt hufvud, genom
hvilken sol, måne och stjernor kunde
klart synas. Han tog emellertid sin
hatt af sig som en artig gosse och
höll den fram för den stora folksam
lingen. På en litjeu stund .flöto pen
gar in som en ström och Olle stod
och säg derpå med stor förvåning.
Kollekten uppgick till $73,hvilka au
slogos som gruudplåt för ett: nytt
hus, som är alldeles nödvändigt,enär
hemmet är alldeles fullprpppadtmed
barn. På en längre tid har styrel
sen på gruudaf brist på rum nödgats
afslå alla ansökningar om intagning
af flera barn. Konferensens med
lemmar inbjödos nu att bese hemmet
innan och utan och säkerligen voro
alla belåtna med hvad de sågo. Hem
met har 4 hus utom uthusen, nämli
gen sjelfva hemmet,. skollärarens
hem, skolhuset och slöjd verkstaden.
Omkring hemmet äro vackra plante
ringar, som höja dess utseende myc
ket.
Herr Louis Melin och hustru före
stå hemmet med faderlig och moder
lig omtanka och ömhet. Herr A.
Dahlin är hemmets skol- och slöjdlä
rare, hvilken post han beklädeMned
trohet och flit.
I skolfrågan.
Med anledning af ett meddelande,
som undertecknad låtit inflyta i Au
gustana, ombedes Skaffarens ära
de redaktion att godhetsfullt lemna
rum för några ord i den fråga, som
deri behandlades, till förekommande
af möjliga misstydningar.
Undertecknad framhöll i of van
nämda skrifvelse, hurusom det syn
tes möjligt att medelst en passande
verksamhetsfördelning mellan vårt
kyrkosamfunds bildningsanstalter
icke blott möjliggöra deras räddning
undan de ekonomiska faror, som just
nu hota deras bestånd utan äfven på
samma gång börbättra halten af
den undervisning, som i desssk läro
verk meddelas.
s
Rörande dessa inrättningars eko
nomiska utsigter torde rum finnas
för olika meningar. Enligt synodens
protokoll uppgå de sammanlagda
räntebärande skolskuldernatill $99,
675, oberäknadt skulderna i St. Pe
ter. Enligt synbarligen tillförlitliga
källor lära derjemte utgifterna vid
våra colleges sammanlagd årligen
öfverstiga inkomsterna med bortåt
$10,000. Å ena sidau tro ganska
många, att dessa utgifter borde be
gränsas för att ej draga samfundet i
obestånd, men å andra sidan saknas
ej heller de, som mena, att ingen
fara är för handen. Frågan kan nog
bäst bedömas af synodens pastorer
och andra ledande män, på hvilka
insamlingsarbetet först och sist hvi
lar. En sak får emellertid härvidlag
beaktas, nemligen den, att våra lä
roverk i en ej aflägsen framtid må
ste bereda sig på att, s& långt kur
serna räcka, täfla med ekonomiskt
väl bergade amerikanska inrättnin
gar.
I min skrifvelse Éyguttcma ut
trycktes den mening, att vi vid be­
handlandet af skolfrågan i någon
mån kunde komma att gifva uttryck
åt vårt svenska nationallynne. Sven
skarne äro nemligen ett storslaget
folk. Svensken älskar att hänföras
af stora ideer. Han hängifver sig
odeladt åt stora mäns ledareskap.
Dessa egenskaper hafva vi bibehållit
i någon mån, äfven sedan vi kommit
till Amerika, och dorför fira vi äfven
här våra Gustaf Adolphs fester och
uppstämma än med hänryckning
denne, konungs storslagna kri^s
psalm.
Förknippad ^ed denna hugstorhet
ligger dock nära till hands ett visst
oationelt lyte, det nemligen att en
och annan gång taga glans för guld,
att i kritiska ögonblick låta hänförel
sen inkräkta på vårt goda svenska
förstånd. Svenska historien har icke
blott sin Gustaf Adolph och sitt
Lutzen, hon har äfven sin Karl XII
och sitt Pultava. Hur kommer det
sig att vi lutherska svenskar i Ame
rika, hvilka visat sådan verklig hän
förelse för den högre kristliga bild
ningens sak, att vi, som nästan äro
färdige "att sitta nad och gråta" vid
blotta tanken pä hotande faror, lik
väl hafva i åratal varit nöjda med att
låta våra colleges tillväxa och ut
vecklas på skulder,utan att ens göra
en allvarlig början till en betryggau
de gruudfond. Kan den "svenska
fåfängan" uttrycket förekom i
skrifvelsen i Augustaua hafva
något med denna omständighet att
göra? Låtom oss i lugn en gång
begrunda, hvad svaret Jean blifva.
Vi äro kallade att kämpa en strid,en
sanningens och upplysningens strid,
liksom Gustaf Adolph.
Hur äro vi utrustade för denna
kamp? Skulle denne konung hafva
sagt, när han begaf sig på sitt fält
tåg: "Ack, nu är det hårda tider
och ondt om pengar, särskildt i
Stockholm, men det gör detsamma.
Blott vi få folk, mycket folk, så är
det väl bestäldt. Föda, krut och
kulor och sådant smått bestyr, det
är för tråkigt att tänka på, när det
gäller att göra ett inlägg i verldshi
storien,derför blott:framåt! marsch!"
Och hvilken öfverväldigande stund
det sedan skulle hafva varit att stå
med denna stora svenska här på
Lytzens fält utan proviant och utan
ammunition och uppstämma den be
kanta psalmen:
"Förfäi-as ej du lilla hop
Fast fiendernas larm och rop.
Från alla sidor skalla" etc.
Sjunges den svenska krigspsalmen
på detta viset? Eller sjunges don
med krut och kulor till hands? Sven
skarne vid Lytzen kunde ej blott
sjunga, de kunde äfven skjuta. Att
deras ättlingar i Amerika ej borde
draga åstad med sämre utrustning,
det Var det jag ville säga, med
påminna oiir "defi svensfa fåfått
gan".
"Underhaltigt arbete" var ett an
nat ord, som användes och som tor
de kunna förvridas af dem, hvilka
det önska. Tillåt mig, herr redak
tör, att vara en smula personlig.
Det har varit mig beskärdt att haf
va tillbragt 23 års tid i Augustana
synodens skolor och läroverk, dels
som elev och dels som lärare i dess
tre förnämsta colleges. Må det till
låtas mig att si^tta någon lit till
mitt eget omdöme om halten af det
arbete, som bedrifves i dessa inrätt
ningar. Vistelse i landets allmänna
skolor, och studier vid tvenne af
Amerikas mera betydande universi
tet, ha äfven lemnat några tillfällen
till kännedom om amerikanskt un
dervisningsarbete. I anseende till
våra resurser, så synes det mig, kan
vårt arbete mycket väl mäta sig i
halt med det som i allmäuhet be
drifves i detta land. Men det är ej
klokt att påstå, att en lärare vid
Bethany eller vid Gustavus Adol
phus College, eller ens vid Augu
stana College kan uträtta lika myc
ket som två eller tre män kunna vid
ett engelskt amerikanskt college.
Våra läroverk kunna derföre påstås
vara underhaltiga i sitt arbete i
samma mån som vi söka drifva dem
öfver våra tillgångar. Vore det nå
got vunnet med att söka fördölja
detta faktum? Vilja vi erkänna,
hvad Bom brister oss, huru skola vi
då kunna få dessa brister afhulpna?
Hvad är det, som egentligen be
rättigar oss att samla ungdomen i
våra fattiga skolor, och att bedja
om enskildt understöd för dessa, då
statens läroverk i alla fall måste
försörjas och då dessa i många fall
kunna bjuda större fördelar än våra?
Det är blott en sak, nemligen våra
skolors kristliga anda. Det är lu
therskt att kalla kristendomen huf
vudsaken i all uppfostran och vi
borde strängt vidblifva, att den är
hufvudet vid våra läroverk. I den
skrifvelse, som förliden vecka in
sändes af Dr. C. A. Swensson före
kom något, som antyder, att han ej
är af denna mening. Han kallar
borttagandet af de högsta klasserna
vid våra colleges étt "halshuggan
de". Uttrycket är öfverdrifvet, men
det betyder naturligtvis att skilja
hufvudet från kroppen. Menar in
sändaren då verkligen, att våra lä
roverk ej kunna bibehålla sin vigti
gaste skatt, utan att hafva junior
och seniprklasser? Visst vore det
väl om vi föripådde hafva fullstän
diga collages i alla konferenser, men
hufvudsaken borde dock alltid vara,
att de, hvart och ett i sin större el-,
ler mindre verksamhetskrets, bibe
hålla sin kristliga karaktär.
Rock Island, I1L, den 19 maj 1894
J. A. Udden.
tyhtö&Srvi-
VrH
©••N/M
Prisneds
W 8
'U
l'*n. Eti
i
Det gifver nytt lif I
En större upptäckt^ lä eloktrioi
teten.
Augusta, Maine. —Denöft1 start äröfver
raskad öfver de underbarsyjtMkuiiigar.som
verkställ (il en upptäckt,Honirjorts här
städes. Doktor Brickett, toio mittå studs
liikaie, understöder Het olIeiii)ij t, medan
borgmästaren, presidenten för stadsstyrel
sen, postmästaren och amjfft lEttmstäeude
personer Klivit det olficieltj niulecstöd.Från
alla delar af Förenta Staterna oiHi Canada
ingå rapporter som bekräfta rtti det, som
doktorer, vetenskapsmän okh aj$^n'inheteu
under hundratals &r önskat sig, slutligen
blifvit upptäckt ett verWi«U»iiringsäm
ne.iör nerverna. 1 tusentals tall af nervös
nedslagenhet, hos män oéli qv'innor, soin
varit aft. illa nedbrutna, atlfdoktorerna för
klarat dem obotiiga, linclVxieii, snabbt
återställt lielsa och själsstMjka. $ Detanses
af Vetenskapsmän säsom ftnda säkra
näringsmedel för nerverna/ hjpinan oeli
blodomloppet, och vid aiia'Tyst'riiig liar det
-befunnits vara osliadligt som bröd Otali
gfrptof hafva gjorts pil varit
sinigliggande i tratal och blllvit sända till
sjukhusen för att der dö, men efter att haf
va tagit in af denna underbarn artikel ett
par jfiinger liafva detillfrlsknat oeh blifvit
lyckliga. Fru 13. Vassar: Ambler, 140
sherry st, Poughkeepsie, kiindosig
så glad ocli lycklig vid tillfrisknandet, att
hon köpte för !$700 värde af 'Qxien lör li
dande i hennos hemort. Det tyckes bota
sjukdomar säsom genom ett strollslag och
här blifvit anaedt som en större upptäckt
än elektriciteten. Det är patenteradt.
Ett bolag har iukorporernt^ med ett ka
pital af $3 0,000. Laglif',1 skydd har re
dan garanterats af U. S. Patent Office ilf
vensom af Engelska Guveriiemcntet, och
Oxlen har introducerats af Agenter, 8oui
förtjena frftn h15 till $50 pmdag.
Nr. J. N. Williams, 5 Forbes Ave.,Pitts
burgh, Pa., förtjenade pfi en. dag kontant
j?200 medan A. ]}. Watson frän Holly,
Mich., äfvenledes erhöll $201$ förutom tff
ver 83,000 i kommission. Och mSnga frun
timmer hafva förtjenat lika mycket.
Postkontoret härstädes rapporterar
att tu
sentals intyg likadem som följer här nedan
dagligen inkomma öfver deinia stora upp
täckt.
Macon, Mo. Jag var förlamad af reu
matism, ryggmergHdande och katarr. Mfl
ste ligga till sängs flera veckor. Inom tre
dagar gjorde Oxien att jag kunde g{l och
kan nu deltaga i arbetet. Allmänheten är
helt enkelt förbluffad öfver dess goda verk
ningar. Wm.I/IAm Litcah.
Agency City, Iowa. —Under sex veckors
tid kunde jag ej gä utan medelst kryckor
och nu är jag tacksam mot Gud att jag har
kunnat lägga bort dem. Oxien gjorde det.
Mi8s .vttik McCoy.
Albert Lea, Minn. Ingen tunga kan
förtälja huru jag led. Jag försökte de bä
sta doktorer här i staden. reste jag
till St. Paul för att rädfnigaiMÄra speciali
ster, som föreslog amputuii^fif mitt ena
ben såsom varande det enfla:$ty£cl att räd
da mitt lif. Vid tillfället läste jag om
Oxien. Innan jag hadn tigit in en box
leinnade viirkeumiu fotkim!ftehOxien gjor
de en underbar kur. Jag har ej m&tt så
bra på 20 års tid. Det gör gammalt folk
unga på nytt. W. f- HoJ^hkruy.
Orville, Ohio. Jag vav s|iåfe sjuklig att
jag mSste sändas till ett saäåt&ium, men
utan lindring. Jag återvände hem och bör
jade begagna eder Oxien «h är nu frisk.
Mits. Jjf'tiTA. Staut.k.
Truesdail, My. Ingen kunde tänka att
jag skulle blifva kry igen. Jag kunde ej
stå i 5 minuter utan att dån ft. Efter ätt i
tre veckor hafva begagnat Oxien blef jag
frisk igen. Jag liar gjort mer arbete sedan
dess än jag gjort på 20 år.
Mus.
OBSERVERA! På det att läsarne af
denna tidning sjelf må pröfva detta märk
värdiga lif-och helsogifvande medel, hafva
vi gjort anordningar om att tillställa hvar
och en, som klipper ut och per post sänder
oss följande kupong, en box.
I Kli]»]» Jit detta och
sänd det per post (ill
THE (1IANT OXIEN CO., 29 Willow str.,
Augusta, Maine, och vi skoja sända eder
en box på prof af detta undéfbara boteme
del för nervsjukdomar,helt och hållet fritt
tillsammans med Lucky Investment och
Dollars Booklets.
Hänvisande till den förvånansvärda nyt
ta som till koinmitbå^e män och qvinnor ge
nom denna upptäckt, så saga vi ej för
myc
ket att om ofvanstående anbud antagesskall
det bringa helsa åt tusentals personer.
?5
V är py
a Or^fetMpj
4Q Porträtter, BAnslcMWEBoudai
och Bt'skrifnio^af
t*rlo OROLAR
iTjlivemsöB
öflJJa» t....
Kolorér
_udanden
"ra
beryk-
ANON.
KonUmt
eller pk Abfetajning
nrllfcorpAH
~». PUWB
rftca bok.
Mi-
IJ, N.
J.
Lättbrukadt! Oöfvertråf
fadt i fruktbarhet och
tillika billigt.
Jag har större omrftdea af det
me fruktbara land i statou land
som:
af kastat rikare skördar än något
annat land i Nordvestern.
Jag har äfven utoiärkt land för
ye^elbruk
och
ling-,
Rekommenderar sitt ytterst fina och
välsorterade lager af
SPECERIER och
DELIKATESSER
samt GRÖNSAKER m. m.
till lägsta möjliga priser.
större prisnedsåttningr ån hittills kommer att egrä rum sårskildt på Dame
och Barnsidor. Vi hafva underrättats om, att lokalen måste vara utrymd den l:ste i r^ä
sta mån^.dt och måste derför hela det resterande lagret vara i händerna eller rättare på
fötterna^af allmänheten inom nämda tid. Om ni ännu icke har öfvervarit denna stor
artade si utförsäljning, så kunna edra grannar intyga om såväl varans goda beskaffen
het som ock våra ovanligt låga priser. Det år alldeles nödvändigt att dessa varor skola
förvandlas i penningar inom denna korta tid och kan ni då göra eder en föreställning
öftv hur. billiga-priserna måste vara i dessa tryckta tider. Vi betala spårvagnsafgiften
och leitina ett par skor fritt, om ni icke finner att våra priser äro betydligt lägre ån
annOfftådes i staden^
potatisod­
ocli erbjuder köparen de bästa
förmåner. Besök eller tillskrif mig
innan ni bestämmer er för köp af
land.
E. ff HOBE,
204 East 7th Street,
och
samt|allAorta målning inom hus verkstäl
ler omsorgsfullt och billigt af underteck
nad. Ett välsortoradt lager alltid på hand
af Färger, Oljor, Tapeter och Fön
sterglas till lägsta priser. Porträtter in
sättas i ram efter beställning väl och yt
terst billigt. Allt arbete garanteras.
Abel Swanson,
Grönsaker in
kommer friskt för hvarje dag.
Ärlig och punktlig betjening till
försäkras alla.
SA-
FZFEE
itö.fHEV -ARE THE^ESH
vsrwfD Mmom/Mm ML
^!Vy/y
fortcskola, att betalas för efter
Ingen fara för explosion!!
Kerosene!
soline-kaminer och förorsakar aldrig explosion,
garantera fullkomlig belåtenhet!
Har ni sett våra
Is-skåp?
mm
'.mm
samt
Hattar,
Underkläder,
Skjortor
och andra-
EKiperiogs-artil^lar
billigast hos
FLOAN & LEVEROOS,
I o
IS
7
Icke
Gasoline!
Vi hafva l&tit
verkställa och
under 2 års,tid
sjelfva verkstält
experiment med
denna ny tipp.
fuuna kamin o.
funnit don vara
oöfvertriitlad
den lemnar me
ra värme lin Gitt
Försök dem. Vi
A.
Nytt Vår (ti Sommar
för herrar, damer
dagars profiling i ditt hem. Dot Ur on lätt och sä­
ker viiff att få ett vackert piano.
Andra PIANOS, $130 till SIOOO, ORGLAR, $2B till liUgre priser. Yl sälja,
W direkt från fabriken och garantora bvarjo lrBtrumont ior 20 ftr. Katalog fritt for
'c alla. som önska köpa.
och
barn,nu inkommet i stör
sta urval och till yttersjt
låga priser.
L1NEER BROS.,
951 tPayne
Ave.,
Sfr- Pnu».
Yi utmana verlden att visa maken i qvalitet
ocli pris.
'Det har fulla 7!H oktaver, liv CO tum högt och(50tum'
långt, liar trcdubbolt 1'ancrad yta, bästa action, olfou
benstangenter, vacker full ton ocli ur o.losrant ornamen
toradt med rosontrlld. Df.lJonora $145.00 lio.s din köpman
eller bankir, yft vilja vi silnda dig pianot r»ed ett vackert
broderad!iilverdrag. sllkcsplusli stol och en stor piano-
Minn»

xml | txt