OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, June 06, 1894, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-06-06/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

•so. TWO MEDALS
and ono Diploma for Beauty,
Str«iKth and ClteapncM.O ver
60,000 of these venlcleB hava
boon Bold dtrcct to the people.
Send at once for our complete
catnlouue (D) of every kind of
Tcblclo barMeiw,also book
of testimonials, they are free.
ALLIANCE CARRIAGE CO., CINCINNATI. O.
800 Atlantic
O. A. SJÖSTRÖM,
27 Stato Street, New York, N. Y.
tlUhandab&llaa ooh resgods
af alla tuj«ttagenter inom
na oon Canada.
a K A A E W O S E N E N 8 V N 1 994,
Miss Mattie McCoy,
Mks. Matilda Pate.
i w i i n i i 1 1 1 n i i s A i S v
prod u
k te till
kön hake. ooh Terrei
313 Wash. Ave. S., Minneapolis,
1119 Wash. Ave. S.,
Minneapolis, Minn.
tams drag remmar, extra god,
Adress: SEARS, ROEBUCK & CO..
Chicago 111.
(Stor 2u#gie ooh Harness katalog frit&)
'v' Niiinn ÖKAFFAREN..
J. A. SEDERBERG,
1305 Wash. Ave. S.,
Minneapolis, JMInn.
University Ave. S. B.,
Minneapolis, Minn.
Köpenhamn, Chri^tiansKnd, Star
vanger, Bergen ofch
Btbjerg
A. O. HAUGAN. President.
A. E. JOHNSON, Vice President,
K AN SAS |d IT V
CALIFORNIA
LOW RATERS
AND OTHER INFORMATiaN
ADDRESS
AMERICAN LINE
SEW YORK, via SOUTHAMPTON
hvarje vecka.
PHILADELPHIA via LIVERPOOL
hvarje vecka.
F. 6. WHITINB. Matiager Western Dept.,
»91 St.. CHICAGO.
SWEDISH AMERICAN NATIONAL BANK,
Hörnet af Washington och list Ave. S., Minneapolis, Minn.
1427 Washington Ave. S., Minneapolis, Minn'
ANDERSON & CHALLGREN,
1902 Wash. Ave. North, Minneapolis, Minn.
HOT SWINGS
JNO. H. FIELD, Cashier.
O. E. BREOKE, Assistant Cashier.
Chas. S. Fee, Gen'l Pass. & Ticket Agent*
Northern Pacific R. K, St. Paul, Minn.
J. T. Oonlev, Ass'tOen'1Pass. Agent,
St. Paul, Minn.
itself to
All positions
otthebotT.wnU#
the ball in tho cup pf^Mea back tEl
wItk the flosen.
helasocarely day and night,
and a r&dlcKl cure certata
It i« ewTi durable and cnean.

y-2
/s
W
t-
IV v*-» f^P't^w^- ÅF?W»
J1- *r
5
*v
8
1
pr
fa
7V
u
Svenskarne I Amerika,
if "(Rapport från konsul Hobo.)
Med anledning af legationens upp
loaning att insända upplysningar
angående den svenska emigrationen
och invandrarnes förhållanden i
Minnesota, Syd- och Nord-Dakota,
får jag härmed afgifva följande rap
port, i det jag tillåter mig att gå
-tillbaka till den tidigaste emigra
tionsperioden, f6r att derigenom
••, bättre kunna belysa orsakerna till
de nuvarande förhållandena.
Minnesota organiserades som ett
territorium genom ett beslut af kon
gressen den 3 mars 1849 och upp
togs som sjelfständig stat i det
nordamerikanska förbundet eller
unionen 1857.
På den tid, då territoriet bildades,
hade det en befolkning af cirka 6,000
personer, deraf endast mycket få
svenskar.
•." Den svenska invandringen till
^Minnesota tog egentligen först sin
början år 1852—53. På denna tid
bosatte sig en del svenskar i Good
hue county i den ost-sydostliga de
len af staten och dessa togo initia*
-tivet till bildandet af de sedermera
s& starkt tillväxande och blomstran-
de svenska kolonierna i detta terri
torium, bvartill så småningom slöto
'"sig fiere och flere svenskar från Illi
nois, i hvilken stat hade bildat sig
-^större nybyggarekolonier så tidigt
som år 1846. Underrättelsen om
Minnesotas öppnande för nybyggar
ne blef snart signalen för en stor di
rekt utvandring till denna landsdel
y från Sverige, och de tusenden, som
Tid denna tidpunkt sökte sin lycka
på amerikansk botten, leddes nu- ef
ter hand hufvudsakligen till nämda
«tats obebyggda fruktbara slätter.
Det var i den svenska invandrin
jgens första period mest allmänt, att
naan bosatte sig i landditsrikterna,
ffiedan städerna till väsentligaste
del grundlades af irländare och ty
skar samt amerikaner från östern,
hvilka dragit ut till det rika territo
riet för att göra sin lycka och blifva
rika pä kort tid. När svenskarne
Bulunda valde landtbruket sem sitt
lefvebröd, måste detta otvifvelak
tlgt först och främst sökas i den om-
Btåndigheten,
att de flesta af dem
voro landtbrukare i Sverige, hvar»
iför det föll sig naturligast att här
Söka sin utkomst med samma sys
Belsättning, som de från ungdomen
varit vana vid i sitt fädernesland.
Hårtill kommer att förbundsrege
ringen under den så kallade "home
Btead-lagen" erbjöd särdeles gyn
nsamma vilkor för förvärfvande af
land tegendomar, mot att nybyggar
iie förpligtade sig att odla en viss
ifcreal under en bestämd tidrymd
en åtgärd, som naturligtvis i hög
grad måste bidraga till landets ha
stiga uppodling och bebyggande.
Det bör ej heller förbigås att jern
Vägsbolagon ställde mycket lindriga
re vilkor för dem, som önskade köpa
landtegendomar.
e k o u n i k a i o n s e e n s o
'det för öfrigt ytterst dåligt till un
der den första nybyggareperioden,
I regeln måste landtmännen köra 30
i till 50 engelska mil till närmaste
marknad med sina produkter, ofta
med fara att frysa ihjel om vintern
'i på de öppna slätter, hvarest inga
hjulspar voro att se. Efter hand
Som kommunikationerna utvecklade
Big och nya städer uppstodo rundt
om i kolonierna förbättrades dessa
förhållanden, och liksom det nu
Uppstod lifligare handelsförbindel
ser samt öppnade sig nya markna
der för landtbruksprodukterna, på
samma sätt uppstod snart allmänt
Välstånd bland landtmännen, ett
välstånd hvaraf svenskarne i rikt
mått blifvit delaktiga.
Kommunikationsmedlens hastiga
ntveckling, städernas bebyggande
och den tilltagande utvandringen
från städer i Sverige af landtbruka
re, mekanici, handelsmän m. ra.,
hvilka i regeln sökt sin utkomst i
samma näringsgren som hemma, bi
drogo sedermera att leda utvan
dringsströmmen från Sverige till de
större städerna, hvarest invandrar*
ne funno en god och lönande mark
nad för sitt arbete. Egendomspri
serna voro i förstone icke så höga
som de sedermera blefvo, och många
svenska handtverkare kunde då med
jemförelsevis ringa uppoffring skaffa
sig eget hem flere af dem hafva ge
nom klok spekulation i fasta egen
domar i städerna, grundlagt stor
förmögenhet. I allmänhet försörja
Båväl de svenska handtverkarne
som
vanliga arbetare sig sjelfva, oaktadt
städerna för närvarande äro nästan
.överfyllda af folk och konkurrensen
derför är mycket stor i så godt som
hvarje näringsgren.
Af ofvanståendo framgår, att om
ftn svenskarne under emigrationens
föi*sta period företrädesvis valde
landtbruket som verksamhetsfält, är
den tid nu längesedan förbi,då detta
utgjorde deras enda förvärfskälla.
Som redan anmärkts, äro sven*
skarne i Minnesota i goda omstän
digheter, och många af dera, som
började i den goda gamla tiden, då
jorden var billig, och hvetepriserna
höga, hafva till och med blifvit för
mögna. Inteckniningar i gårdarue,
om sädana öfver hufvud taget fin
jpas, afbetalas i allmänhet på några
JTå Hr. Dock hafva senare tidens
Iftga spanmålspriser i förening med
len omständigheten, att mejerisköt*
bösk&psäfvel o. s. v. bland sven*
rne si -vftl son bland andra jord-
brukare i nordvästligaste delen af
staten hafva varit så godt som okän.
da, åstadkommit en del. svårigheter
äfven för svenskarna. Gårdens stor
lek är i allmänhet från 160 till 300
acres, hvarpå hufvudsakligen, som
of van antydts, odlas hvete. 1 södra
delen af staten har man på senare
tider börjat ott äfven lägga sig mer
vinn om tnejeriskötsel m. m.
Hvad ofvan blifvit sagdt om Min
nesota gäller i allmänhet äfven för
de båda Dakota-staterna. Dessa
blefvo år 1889 erkända som fullstän
diga stater i unionen, efter att se
dan 1861 hafva bestått såsom ett
territorium. Den svenska invan
dringen till dessa stater började åt
skilliga är senare än till Minnesota,
nemligen omkring 1870, medan den
först åren 1876—82 antog någon
större utsträckning. Gårdegarne
äro här äfven i någorlunda goda om
ständigheter och drifva så godt som
uteslutande hveteodling. Härvid
bör dock anmärkas, att många af
svenskarne i Nord-Dakota och del
vis äfven i Syd-Dakota un^er de se
nare åren lidit betydliga förluster
genom hagelstormar, frost och tor
ka, som påf många ställen förstört
deras gröda.
Red River-dalen, som ligger "på
gränsen mellan Minnesota och Nord
Dakota, är särdeles fruktbar, och
jordmånen egnar sig förträffligt för
hveteodling. Dakotas red river-da
len blef bebygd före någon annan
del af staten,och de första svenskar,
som drifva jordbruk här, hafra för
värfvat sin egendom före homestead
lagen, enligt hvilken de voro berät
tigade till 160 acres land hvar och
en, men många af dem hafva tid ef
ter annan genom privata köp för
värfvat sig stora landområden, så
att nu finnas svenskar i Red River
dalen, som hafva egendomar på flere
hundra acres land. I flere af de
mer betydande städerna hafva sven
skarne lemnat en betydande kontin
gent till invandrareantalet.
Det religiösa behofvet, fortsätter
vise-konsuln, gjorde sig tidigt gäl
lande hos den svenska befolkningen
i Minnesota, och det är först och
främst genom bildandet af försam
lingar i kolonierna, som svenskarne
lägga i dagen att deras intressen
höja sig öfver det rent materiella,
hvilket som en följd af förhållandena
nödvändigt måste sysselsätta dem
tidigt och sent under den första ti
den, innan de uppnådde ekonomisk
sjelfständighet. Det är för öfrigt
ganska naturligt, att nybyggarnes
första andliga behof måste yttra sig
i en starkt utpreglad religiositet.
Det delvis temligen ensamma och
monotona lifvet ute på vesterns
slätter med städse hårdt och an
strängande arbete, utan hvarje för
ströelse, synes i särskild grad hafva
specielt uppmanat härtill.
Den första svenska församlingen i
Minnesota bildades i Vasa, Goodhue
county, år 1855, och efterföljdes
snart af andra samfnnd, som efter
hand stiftades bland de inflyttade,
så att de svenska församlingarnas
antal nu uppgår till flere hundra.
Endast i Minneapolis, som har en
svensk befolkning af omkring 50,000
personer, finnas många svenska för
samliugar med stort medlemsantal.
De i Minnesota och Dakotastater
na bosatta svenskarne bekänna sig
till största delen till lutherska lä
ran, men sekterna, säfskildt bapti
ster, metodister, och missionssam
fundét, hafva äfven vunnit många
anhängare, särskildt i de större stä
derna. De svcnsluv kyrkosamfun
den hafva i Minnesota en mycket
värdefull egeudom. I de två Dakota
staterna deremot ega de jemförelse
vis liten egendom, ehuruväl det fin
nes många miudre församlingar,
särskildt i Syd-Dakota. Detta har
hufvudsakligen sin grund i sven
skarnes fåtalighet, här och hvar del
vis äfven af den omständigheten,
att man icke har organiserat sig.
Värdet af kyrkoegendomarne i
Minnesota, tillhörande svenska kyr
kosamfund, uppgår till flere hundra
tusen dollars och ökas ständigt.
Men om än svenskarne sålunda
bragt stora offer på kyrkans altare,
så följer ingalunda häraf att de för
summat sig i andra rigtningar. Jag
har ofvan närmare berört doras eko
nomiska ställning och kunde ännu
tillfoga att ett betydligt antal sven
skar från ett tarfligt ursprung haf
va arbetat sig upp till rikedom och
välstånd som köpmän och affärsmän
och några af de största affärerna,
såväl i Minnesota som i Syd-Dakota
egas eller drifvas af svenskar.
Svenskfödde läkare och advokater
finnes det i nästan hvarje liten stad
i dessa tre stater, och många af de
förstnämnda hafva fått sin utbild
ning vid universiteterna i Sverige,
medan de öfriga likasom äfven de
flesta af advokaterna, äro söner af
svensk-amerikanska farmers eller
handelsmän och fått sin utbildning
vid amerikanska universiteter.
Äfven på det politiska området
hafva svenskarne tagit aktiv del.
Den rörelse, som åtföljde det ameri
kanska inbördeskriget med det före
och efter såväl som under detsamma
förda skarpa tidningskriget undgick
icke att slå djupa rötter äfven bland
dem och bidrog mycket att på en
gång väcka deras politiska och soci
ala intressen. Likasom svenskarne
voro mycket väl representerade i
sjelfva kriget, gjorde de på denna
tj- f&i
p. s «. 4
5*
tid sitt intåg i statens pdlitiska lif.
Visserligen hade äfven före inbör
deskriget svenskarne innehaft of
fentliga värf, men någon politisk
roll hade statens svenska befolkning
ännu icke spelat. Härtill hade för
hållandena delvis ännu varit för nya
och delvis hade man nog att göra
med att tillvarataga sina personliga
intressen. Nu banade de sig icke
allenast tillträde till lokala embeten
rundt om i counties, utan fingo så
småningom äfven flere och flere re
presentanter i den lagstiftande för
samlingens bägge hus. Inalles haf
va här 50 svenskar haft säte sedan
1860, och många af dessa hafva va»
rit återvalda flere gånger. I de olika
lokala erabetena, af hvilka flere äro
mycket vigtiga och välaflönade, sit
ta för närvarande inemot 60 sven
skar. Men den svenska befolknin
gen var icke nöjd med blott de min
dre förtroendeposterna, och redan
år 1870 finna vi en svensk som Min
nesotas statssekreterare hvilken
återvaldes 1886. Den nuvarande
sekreteraren i högsta domstolen, äf
vensom den biträdande statssekre
teraren och statens mejerikonsulent
äro svenskar. Likaså har i natio
nalförsamlingen i Washington en
svensk haft s&te under flere termi
ner.
Till förestående uvpgifter kan än
nu fogas den upplysning att, ett
stort antal innehaft eller innehatva
embeten under förbundsregeringen
såsom t. ex. vid tullväsendet, vid
de offentliga byråerna o. s. v. Äf
ven i Nord- och Syd-Dakota inne
hafva svenskarne talrika förtroende
uppdrag.
Det tordé hafva sitt intresse att i
sammanhang härmed erinra-om, att
de flesta svenskarne som bekläda el
ler beklädt högre politiska embeten
i de tre staterna, äro praktiskt ut
bildade män, som ofta haft en af
affärskarrier bakom sig. På det he
la taget synes handeln hafva varit
en utmärkt politisk skola. Den rent
teoretiska utbildningen finner ofta
icke så stor användning i embets
verken som ett godt förråd af prak
tisk insigt och kunskap i det all
männa affärslifvet.
Men när man talar om svenskarne
som en faktor i de nordvestliga sta
ternas politik, bör det ihågkommas
att svensk och norsk är ungefär lik
tydigt och att många af de sven
skar, som innehafva eller innehaft
vigtigare embeten likasom de norr
män, som hafva beklädt framståen
de ställningar i staternas politiska
lif, i egentlig mening representera
hela den skandinaviska befolknin
gen, som i regeln sluter sig tillsam
mans och väljer skandinaver,.utan
hänsyn till om dessa äro födda på
östra eller vestra sidan om Kölen.
Någon gång händer det nog att sven
ska och norska kandidater uppstäl
las mot hvarandra på de respektive
partiernas valsedlar. Hvad Minneso
ta beträffar, hafva norrmännen lika
som svenskarne spelat en betydande
roll på det politiska området.
Följande statistiska uppgiftér
torde förmodligen hafva sitt! in
e s s e
Antalet svenskfödda personer"
i Minnesota ,09,913
på en folkmängd af 1,103,820
Antalet svenskfödda persopfer
i Nord-Dakota ........v.i, 6,583
på en folkmängd af 182,719
Antalet svenskfödda personer
i Syd-Dakota 7,746
på en folkmängd af 328,808
Medräknade deras födda barn,
torde svenskarnes antal i Minnesota
blifva innemot 250,000, och hvad de
två Dakota-staterna beträffar cirka
35,000.
ZT'T***^
WORLD'S
FAIR
AWARDS
•A", and*.
$110.
Ovanligt lågt pris &
Ocean-biljetter!
Genom att skyndsamt tillförsäkra eder
om de biljetter Ni ämnar köpa i är, gör Ni
en betydlig besparing. Siind in pengar pr.
omgäende innan priset höjes.
Kom ih&gl Mitt^kontor är numera
Det enda svenska
vexel- och biljettkontor i New
York och Brooklyn och jag är den ende,
som har 9get kontor i Sverige. Hädan
efter tordo jag derföre med all rätt kunna
kaila mitt kontor för
U FV U DQVARTERET
för svenska voxel- och biljettförsäljningen
i New York och Brooklyn.
Kontoret
i
Brooklyn är
Ave.
Alla bref adresseras till: pf-V
ende tft
Tvenne
ST. PAOD, MINWEJ
MILWAUKEE samt alla platser i öster, ve
stra ooh mellersta Wisconsin.
traV
terna
»OND.
br»i FatanffAr Agent,
^MSbV
$V*
6

UET BORT.
-V' Det Är tote
i l&ngre behoraf
att Är a ett
kände bane
till en del i
ver lindring, aldrig Got,
men ofta förorsakar stor
skada, medför inflamma
tion, strangulation ooh
död.
ITiroTGTA (Br&ck) eller Ruptur, det gör
^"ingenting hur länge det va
rat, eller af hvilken storlek, botas
prompt ooh
för
beständigt utan knif
ooh utan smärta. En annan
Triumf för Konservativ Kirurgi
är botandet af
TTTlfAnn) 1
Äggstockarne, Fibroid
UMUifJ^K
0c andra
varieteter,
u-
tan att utsättas för faran af operatio
ner med knif.
GYLLENiDERS SYTJLSTER,
huru stora de äro, Fistel och andra &
kommor i den lägre tarm kanalen bo
tas prompt utan smärta ooh utan att
tillgripa knif.
onrpvr i blåsan, bur stor den ftn Or,
krossas,
oXXiii pulveriseras och utaköljea, a&lunda
undvikande op«ntion.
STRICTUB
i
urtafängarn* aflägsnaa Hf
ypn
utan
operatios. Talrika
referenser och i
sjukdomar säaa
mot 10 cents (friåiärk
UXDICAI, ASSOCIATION,Buffalo, N. Y,
tmflettcr
öfver ofvannfimnde
förijeglade i enkelt omslag
WoBLD'8
DISMWSA**
Det ififver nytt lifl
En större upptäckt fin elektrici-
9
teten.
Augusta, Maine. —Denna stad äröfver
raskad öfver cfo underbara verkningar,som
verkstälts af ep upptäckt, som gjorts här
städes. Doktör Brlekett, före detta stads
läkare, understöder tfet offentligt, medan
borgmästares, presidenten för stadsstyrel
sen, postmästaren och andra framstående
personer glfvlt det officielt understöd.Från
alla delar af Förenta Staterna och Canada
ingå rapporter som bekräfta att det, som
doktorer, vetenskapsmän och allmänheten
under hundratals år önskat sig, slutligen
blifvit upptäckt ett verkligt näringsäm
ne för nerverna. I tusentals fall af nervös
nedslagenhet, hos män och qvinnor, som
varit sä illa nedbrutna, att doktorerna"för
klarat dem obotliga, har Oxien, snabbt
återställt helsa och själsstyrka. Det anses
af vetenskapsmän såsom det enda säkra
näringsmedel för nerverna, lijernan och
blodomloppet, och vid analysering har det
befunnits vara oskadligt som bröd. Otali
ga prof hafva gjorts på personer, som varit
sängliggande i åratal och blifvit sända till
sjukhusen för att der dö, men efter att haf
va tagit in af denna uuderbara artikel ett
par gånger hafva de tillfrisknat och blifvit
lyokliga. Fru H. Vassar Ambler, 140
Cherry st., Poughkeepsie, N.Y., kändesig
så glad och lycklig vid tillfrisknandet, att
hon köpte för $700 värde af Oxien för li
dande i hennes hemort Det tyckes bota
sjukdomar såsom genom ett strollslag och
har blifvit ansedt tom en större upptäckt:
än elektriciteten. Det är patenteradt.
Ett bolag har inkorporerats med ett ka
pital af $250,000. Lagligt skydd har re
dan garanterats af U. S. Patent Office äf
vensom af Engelska Guvernementet, och
Oxien har Introducerats af agenter, som
förtjena från sl5 till $50 per dag.
Nr. J. N. Williams, 5 Forbes Ave.,Pitts
burgh, Pa., förtjenade på en dag kontant
.$200, medan A. B. Watson från Holly,
Mich., äfvenledes erhöll $200 förutom öf
ver $2,000 i kommission. Och många frun
timmer hafva förtjenat likamycket.
Postkontoret härstiides rapporterar att tu-,
sentals intyg lLJca (lem som följer här nedan
dagligen inkoranraöfver denna stora upp
täckt.
Macon, Mo. Jag var förlamad af reu
matism, ryggmerglidande och katarr. Må
ste ligga till sängs flera veckor. Inom tre
dagar gjorde Oxien att jag kunde gå och
kan nu deltaga i arbetet. Allmänheten är
helt enkelt förölufföfl öfver dess goda verk
ningar. William Lucas.
Agency City, Iovi^. —Under sex veckors
tid kunde jag ej gå \itan medelst kryckor
och nu är jag tacksam mot Gud att jag har
kunnat lägga bort dwii. Oxien gjorde det.
Albert Lea, Minh. Ingen tunga kan
förtälja huru jag le}. Jag försökte de bä
sta doktorer här i staden. Derpå reste jag
till St. Paul för att rådfråga några speciali
ster, som föreslog amputation af mitt ena
ben såsom varande det enda medel att räd
da mitt lif. Yid tillfället läste jag om
Oxien. Innan jag hade tagit in en box
lemnade värken min fotknöl ochOxien gjor
de en underbar kur. Jag har ej mätt så
bra på 20 års tid. Det gör gammalt folk
unga på nytt. W. O. Roasberry.
Orville, Ohio. Jag var så sjuklig att
jag måste siindas till ett sanatorium, men
utan lindring. Jag återvände hem och bör
jade begagna eder Oxien och är nu frisk.
Mrs. Jtjma Starle.
Truesdail, My. Ingen kunde tänka att
Jag skulle blifva kry igen. Jng kunde ej
stå i 5 minuter ulan att dåna. Efter ätt i
tre veckor hafva begagnat Oxien blef jag
frisk igen. Jag har gjort mer arbete sedan
dess än jag gjort på 20 år.
OBSERVERA! På det att läsarne af
denna tidning sjelf må pröfva detta märk
värdiga lif- och hvlsogifvande meclel, hafva
vi gjort anordningar om att tillställa hvar
och en, som klipper ut och per post sänder
oss följande kupong, en bo5o
Fri kupong.
Klipp ut detta oCh
sänd det per post till
THE GIANT OXIEN CO., 29 Willow str.,
Augusta, Maine, och vi skola sända eder
en box på prof af detta underbara boteme
del för nervsjukdomar,helt och hållet fritt
tillsammans med Lucky Investment och
Dollars Booklets.
Hänvisande till den förvånansvärda nyt
ta som till kommit både män och qvinnor ge
nom denna upptäckt, så säga vi ej förmyc
ketattom ofvanstftende anbud antagesskall
det bringa helsa åt tusentals personer.
VITALilS AHLEN,
GOTHA. MINN.
GENERAR MERCHANDISE,
Farmreclskaperiiri. m0 Uppköper alla slatrs
farm
tllliflötosfjAendft alll
Prenumeratiq» å S:
•önrst» priser,
'afsoenaen.
Uffausn mottagas.
Kostar dl
exami
ntetatseoon
a denna
.38 Buys a
i $18.00
'HARNBS8,
bäata
offträd af ek.äKta
skoi
fr
v. h,
t**S
far- *®f* s '7 $.*r^""^*
«f
v'
Z^
EEKSE
Backdahls
osvikligt medel mot Z^oumatisk
värk.
Denna sedan öfver 25 ftr välkända me
dicin verkar direkt på blodet, renar det
från alla giftiga ämnen, ådragna genom
förkylning eller annan sjuklighet,
befordrar
blodomloppet, fördrifver inflammation i
nervcellerna, svullnader och styfhet i le
derna samt återställerdet naturliga välbe
finnandet. Vid begagnandet förnimmes
en upplifvande känsla i hvarje kroppsdel
blodets cirkulation påskyndas och alla ona
turliga afsöndringar af gallan fördrifvas,
så att matsmältningsorganerna återfå sin
naturliga verksamhet. Fördrifver alla
reumatiska åkommor. Medicinen.är
rent vegetabilisk och verkar i enlig
het med naturen. Pris för en stor
flaska $1. Begär den af er apotekare eller
sktif direkt till oss.
Driftiga agenter önskas 1 hvftrje svenskt
settlement,
Svenskt allmänt läke-ooh
Fluss-Plåster
bar under innevarande århundrade varit
kändt såsom ett oumbärligt läkemedel i
hvarje svenskt hem. Rekommenderadt af
Sveriges skickligaste läkare mot alla öppna
sår, brännskador, blodfinnar, bilder, kar
bunklar, fistlar, kräftsår, svullnader från
reumatism (s. k. giktknölar), blodstock
ning, värk 1 ryggen, bröstet, lemmar eller
leder. Det stillar smärtorna och bringar
det onda till mognad och bristning, samt
sammandrager och läker de öppna såren.
Fullständig bruksanvisning medföljer
hvarje paket Pris 25c 5 paketer för81.
Adressera alla beställningar:
Alfred Backdahl & Co.,
Svenska Apotekare och Kemister,
till salu vid
uteWPlDtGojina.
Detta land som helt nyligen blifvit upp
låtit för settling innefattar ett större om
råde af bästa jordmån för
Potatisodling-och
Ladugårdsskötsel
som finnes att tillgå.
Läget är äfven det b&sta, enär landet
gränsar intill
Jernväg-,
(St. P. & D. R. R.),
som direkt trafikerar nordvesterns största
städer, Minneapolis, St. Paul, Duluth och
West Superior.
Landet, som har ett helsosamt och na
turskönt läge med rik tillgång pä
Skog och Slåtter,
genomskäres af vattendrag med ymnig till
gäng på fisk och vildt.
Priset är endast från $5 till $8 prV acre
med lätta betalningsvilkor.
Jag har. äfven godt farming land i Isan
ti, Pine, Kauabec, Carlton, SL Louis,
Morrison,.Mille Lacs, Benton, Anoka och
Crow Wing Counties, Minnesota, till bil
ligt pris och på lätta betalningsvilkor.
För erhållando af närmare underrättel
ser besök eller tillskrif
Nels Sunden,
J. B. SEDEBBEEG,
Ltoraia ocii bastu urvai «i u.-.odoii
för Herrar, Damer och Barn i denna del af
staden.
V ,-rl
f*1*
Hvarje par säljes under
garanti.
ras
Arbeten pä bestäliniDg
med särskild omsorg.
Aller,
SELE. C.O. D.
INGA PENNING AB
I FÖRSKOTT.
ac„Sa6Ä,%trBOtAfÄhKv'i%S
»nae, sa betala agent
expresskostnaden. 1 annat fall betala IN
GENTING. Den fir
sele, bogträd af ek.i
rea reiruliär $18.00enkel
(ta rormokiing, mycket
par af läder. extr^iy^^SröstctSiar3^^
cselar, dubbla och stuokna extra fylliga,
tvalda
1W
fint prydd, akta Strap sadel, Griffith göraeL,
vackert pannstyck© ooh rosetter. Allt ar
bästa slag. Garanterad att vara det största
godtköp vi nftgonsin tlllbjudit. Ordra Idag»
utfö­
AGENTER ÖNSKAS
för det utmärkta verket "History of the
Scandinavians in the United States," för
fattad af undertecknad,biträdd af 80 fram
stående skandinaver. Enda fullständiga
historia af detta slag. O. N. Nelson,
BREMER LINIEN,
Passagerare från Sverige och Nor
ge befordras med
K"ORD-TYSKA LLOYDS
Ytlbekanta och snabbgående ångaret
Spree, Have}, Lahn, Trave, Saale,
Ems,
Werra.
FuldVElbe,
Kaiser
Wiihejm, II.
med fr&n8,500 till %O0Q tons drägtighe)
och från 8,000 till 4,000 h&8tkrafte|<
Passagerareafgiften är:
Från Göteborg, l^aliÄÖ, Obrlstiania,
till
New York ...928.00
Från New York till hvilken som
helst ai ofvanståendo platser. .929.00
Från Stockholm till New York ...931.00
Från New York till Stockholm, ..931.00
kWSXHIVS & CO», V
808th Ave., Chtoago, KU.
H.
*V
rt V
illiiiiiiiiai
BESTLINE
O
1
i
i'
A B.CUTTS
ACTG.-.GCIH A'f» AOT i V.
MIPityEAPOUS 1
FÖRENTA STATERNAS POSTÄNGFARTYG.
SHXEKDA THAN 8 ATLANTISK A LIN IE, BOX SEOLAB
UMSKB AMERIKANSK FLAOQA.
--MEf.LAH-
AMEBIKA
IK
SKANDINAVIEN,
Biljetter till och från de förnämsta stader i
SVERIGE. NORGE, DANMARK OCH FINLAND,
till och frän hvilken som helst jernvägastation
FÖRENTA STATERNA OCH CANADA.
Agenter alla större stöder i Förenta Statarna.
Vexlf.. och Money Orders till salu.
INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY,
32 CLARK STREET, CHICAGO.
FRANCIS C. BROWN, \yeat. Gen. Pass. Ag't.
mmusemx
SdaysfZhoursfain
med den gamla pålitliga
CUIMARD LINIEN
"LUCANIA," "CAMPANIA,"
de nya dubbelpropeller ängbätarne
620 ft llnga, 12,950 ton, 30,000 hästkrafter.
De största, snabbaste och präktigaste 1 vorlden.
UMBRli","ETE!JEIi","ADRANlA","SERVlA"
och andra flytande palais. omfattande en enastAen*
de flotta af snabba expressängbAtar.
B&tarne afgå och ankomma 2 och 3 gånger i veckan.
SInd efter edra vBnner med denna lin!c,oni un
der 68 års tid aldrig har fttrlorat en passagerare.
Passagerare befordras till och från Sverige,
Norge, Danmark och Finland till så billiga priser,
com meet någon annan första klassens llnle.
Skandinaviska passagerare erh&lla fri kost, logi
och transport öfver England, och deras resgoda
transporteras utan tallnndersokning.
JM. i
1
I-'
.S^U „„_f
J* «\h
V?\
'A *.
Inbetaldt kapital, $250,000.00. Reservfond, $75,000.00.
N. O. WERNER, President. C. S. HULBERT, Vice President,
E. A. KEMPE, Kassör.
Bedrlfver allmän bankrörelse. Betalar den högsta ränta p& depositionen Vexlaf
köpas och säljas på alla större städer 1 Europa Ångbåtsbiljetter säljas på alla först#
klassens linior till och från Europa.
INBETALDT KAPITAL: $100,OOÖ.
Jtöp en JHi af
200 Washington Avenue S., Minneapolis, Minn#
ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING.
Högsta ränta betalas å depositioner. Vexlar och Money Orders utfärdas pftJ
alla platser i Europa. Ångbåtsbiljetter till och från Skandinavien efter lägsta
kurs Godt jordbruksland till salu billigt ooh mot lätta vilkor.
HANSON & BLOMQUIST,
Skrädderietablissement,
Största svenska affär af detta slag1 i staden. Vi hafva alltid pä lager ett rikhaltig!
eortlment af *rod& och moderna tyger och vi garantera fullkomlig tillfredsställelse be^
träffando såväl arbete som priser. ören oss ett besök.
Skrädderi-Etablissement.
Vt tillhandahålla ett rikhaltigt sortiment af importerade och inhemrka ylletygen
Vi tillverka utmärkta vår-öfverrockar från 818 till högre samt goda kostymer från $19
till högre. Beställ edra kläder hos oss och få en ordentlig vara. Yi garantera första
klassens arbete till allra lägsta priser.
Si^Om i S
%$
t» v
chicagh
ÄR NI TILLFREDS?
Om ni i följd af de tryckta tiderna ick^
ftr tillfredsstäld med er 'nuvarande uppo*,
bållsort hvarför då icke flytta till en platt
med bättre resurser och som icke är öfvej^
drifven?
Platserna emellan Lake Superior ocl^'
Puget Sound äro särskildt inbjudande.
Nya och uppblomstrande platser finneij
man öfverallt längs utmed Great Northeni
Jernvägen i Minnesota, Norra Dakota,'
Montana, Idaho och Washington, storarta»
de och rika områden för jordbruk, boskaps
skötsel, skog af verkning och grufdrift.
Utefter nämda linie finnes god til
på det bästa fria land i nordvestern.
Utefter nämda linie finnes den rikaste
tillgång på skog inom landet.
Utefter denna linie finnes största till*
gång på fritt betesland.
Utefter nämda linie finnes den störst^,
tillgång på värdefulla metaller.
Utefter denna linie finner man de stÖr«
sta floder i landet. 1
Utefter denna linie finner man det bästa
helsotillståndet inom landet.
För erhållande af beskrifningar jeijitt'
uppgift af biljettpris o. s. v. tillskrif
F. I. WHITNEY,
11
&
TV
AL,
tacfa mig för att jag
-©ber ttypmärffamfyet
N.K.Fairbank&Co.
fäftöt
på betu"
Sittberfas
enbaftftf
ri&it
•M
G. P. & T. A.,
"'••-"2'
St. Paul, Minner Hr
Alldeles midt emot Columbia floden, u6«
med Northern Pacific jernvägen, i östrik
delen af Washington, är denna vackra dal
belägen. För endast några år sedan låg
detta stora område i lägervall, beväxt med
buskar och ogräs. Numera är denna dal
en bland dö fruktbaraste och mest produk
tiva platser iveriden. Konstbevattningen
är orsaken härtill. Stora penningsummo*
hafva nedlagts för kanaler, och stora om
råden äro numera plauterade och fördela
nde i mindre frukt- och trädgårdar, sädes*
-fält och betesmarkex*. Skördarne ftro ym«
:3ilga att en farm på 10 och 20 acres lem»
Inar så mycket som en person önskar hafr
va. De som ämna uppsöka ott nytt hem,
böra inhemta närmare upplysningar oni
detta land. Klimatet är lika helsosam|
som skörden är god. Kartor och vidarij
upplysningar sändes om man tillskrifTOf
Den förståndige resenåw
ren väljer alltid den V
jernväg-
Som erbjuder de största beqv&mllffheter<«*
"The Milwaukee." i
Som g'enomskilr landets
naturskönaste träter
ter "Tho Milwaukee.''
Som erbjuder fullkomlig säkerhet
Milwaukee."
Som fir välkilnd och g^odkänd afallmänhe-1
ten "The Milwaukee." i
Som är vRlbygrd ooh erbjuder ffod betieninflf
"The Milwaukee.
Som har de bästa privata afdelade vagnai
med studie- och rök buffertar "Thi
Milwaukee."
ät
Som har
elearant utstyrda Parlor vagnar,frl
stolvagnar och oöfverträffad serverini
"The Milwaukee."
Som ensamt har elektriska studielampor
*'The Milwaukee."
The Milwaukee" har allt detta och mera
till. Den liar förnmksmtrnar med värtnled
nlnir, elektrisk upplysning och fir oöfver
träffad i luxurlös Inredning'.
Den odödlige Lincoln har sagts "Följ fi
ket och ni skall ioke vara iflngt frftn rattvlj
san." fc'olket rosor med "The Milwaukee."*
Fem tng afgå dagllgeu trftn tviill ngstäde«
SianaasCqlcagO
a till ett till St. Louis ocn ett till
Oity.
ori
DAYS' TRIAL.
THIS NEW
ltérens from u
others,is
cap
shape, with
V..
Sel£
wvuviOffO VUJI DiiapOf VVIIU OCIG"
»djuatlng Ball in center^uiapqe
8fnt
by mail. Circnlaa
n
iyii
l&S
1

xml | txt