OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, June 20, 1894, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-06-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Kontor: 187E.7thst., 5
BT.PAUL, MINNESOTA. -••\.
1,358.01
New Yorkw 029.34
Kansas- .......... 337.20
Nebraska- 4" 270.87
Gal. & Columb!- 65.96
Tilt direktbj??^ in valdes pastorerna
C. E. Elving och C. G. Widén.
LUTH. AUG. BOOK CONCERN.
Iowa
Kansas-
Minn.
Neb.-
235,01
299.63
146.29
76.91
518.60
68.50
144.75
125.91
l.*25
59.89
CHURCH EXT. SOCIETY.
Minn.-konferen8en..... 180.51
iu.
Iowa-,
N. Y.
Kanaas-
Columbia-
79.95
45.03
30.46
13.25
4.75
Homestead larÉ 4?Enligt under
rättelse från Wary^fpa^ nmer ott town
ship i Marshall
9 K A A E N
E 8 W E 1 8 W E E K Y
Published every
W E N E S A Y
Office 187 East 7th street,
ST. PAUL MINNESOTA.
W I S O N S I N

•V
v
s
4fh«
,J
h'-f,*
U
J-im
V A i
S K A A E N
Prenumerativnsqfgift:
Vfr
Ettftr i förskott *1.60 ....
Ett ftr pfl kredit 2.00
Ett hälft ftr *••. 1.00
Tre mftnader 0.50 .,
Ett ftr till Sxorlgo V 2.00
Ett hälft årtiil averlgé- 1.85 .•
Årg. r-N:o 25.
-Li.
Augustana-synodens trettio
femte årsmöte, hållet t(
St. Peter, Minn.
1
(Forts,
fr. före?, nr.)
Fredags f. m. den 8 juni.
Den "tillsatta komitén inkom med
förslag till beslut, hvilka antagna haf
va följande lydelse:
,. 1. Att då det af rapporten för Aug.
c/oll. & Theo. Som:s kassor framgår att
skolans närvarande skuld företrädesvis
uppkommit derigenom att 25-cts-afgif
ten ej ordentligen inbetalts, derför be-
Blutadt, att synoden uppmanar sina
särskilda konferenser att ordentligt
inbetala denna afgift, och att der detta
försummas, kassören för Aug. College
& Theol. Sem. bemyndigas att afford ra
konferenskassörerna uppgift på de re
sterande församlingarne för att då di
rekt inkassera denna afgift.
2. Att 6ynoden uppdrager åt styrel
sen för Luth. Aug. Book Concern att
till Aug. Coll. & Theol. Sem. årligen
Öfverlemna ett så stort belopp, söm den
utan hinder för affärens bedrifvand^
ser sig kunna undvara.
3. Att direktionen för Aug. Coll. &
Theol.»Sem. får i uppdrag att, på sätt
som den finner lämpligast ocb-Bå fort
omständigheterna det medgifva, in
samla en "endowment fund" för läro
verket.
Förändringen, som förlidet år gjor
des i läroverkets konstitution, rörande
läroverkspresidentens medlemsskap i
direktionen, antogs, sä att han nu icke
blott är rådgifvande medlem i direk
tionen utan ex officio medlem i den
samma.
Till lärare i seminariet, att efterträda
Dr. Weidner, hade direktionen uppsatt
pastor J. L. Haff och till lärare i sven
ska språket och literaturen hade den
uppstält pastor E. A. Zatterstrand.
Rörande den påtänkta professorn i det
teol. seminariet uppstod en längre di
skussion. Hvar och en hade sin favorit
bland de kandidater, som kunde kom
ma på fråga. Da var dock ingen, som
synoden nu ansåg sig kunna kalla till
permanent professor vid vårt sem. Dr.
Carl Elofson var dock den starkaste
kandidaten. Han hade likväl det emot
sig, att han icke varit prest mer än 2
år, då konstitutionen fordrar att en
person, som skall bli vald till ett så
dant embete, skall hafva förestått en
församling' såsom dess pastor i minst 5
år. Synoden uttalade dock såsom sin
önskan genom 147 röster mot 93, att
direktionen måtte kalla Dr. Elofson till
.. docent för något eller några är.
Pastor E. A. Zetterstrand blef nä
stan enhälligt vald till sitt embete. och
hans lön bestämdes till $1,100. Prof.
P. M. Lindbergs lön höjdes till $1,100,
prof. V. O. Petersons lön höjdes till
$1,000.
Till medlemmar i direktionen för 4
år valdes Dr. S. P. A. Lindahl och pa
stor C. J. Petri samt hrr Samuel An
derson från Chicago och Oliver Steph
enson från Bock Island.
Förslag till ändring i läroverksstad
gan i Art. IV, §1 inlemnades af Dr. P.
Sjöblom. En komité, bestående af för
slagsställaren samt Doktorerna Weid
ner och O. Olsson tillsattes att stilicera
paragrafen. Komitén inkom med för
slag så lydande: Orden "on nomina
tion of the Board of Directors of the
Institution", utgå och följande tilläg
ges: "For such election the Board of
Directors of the Institution, after con
sultation with the appropreate Facul
ties, shall present in nomination the
names of three candidates for the vac
ant professorship". Alltså då vid läro
verket en af de ordinarie professurerna
blir vakant, så skall styrelsen nomine
ra tre kandidater och synoden skall rö
sta på dessa tre och ingen annan.
Ett sammandrag af läroverkets rä
kenskaper upplästes och hämtas ur det
samma följande:
att värdet af läroverkets egendom
uppskattas till $188,300 att skulden
uppgår till $54,600 och att inkomster
na under året stego till $49,900 allt
i runda summor.
Af 25 cents-afgiften hade från de
olika konferenserna följande summor
inkommit:
Illinois-konferenigiön.. viW... $3,294.19
Minnesota^ 1,618.56
Iowa-
v
Med anledning af rapporten beslu
tade synoden, att den antages, och
att synoden hembär läroverkets kassör
och manager, pastor J. Jesperson sin
hjertliga tacksamhet för hans trogna
och trägna arbete i läroverkets tjenst.
Läroverkspreaidentens rapport upp
lästes och med anledning deraf fatta
des följande beslut:
1) att x*apporten antages
2) att synoden med djupt deltagande
tänker på Dr. Erland Carlssons från
fälle efter ett långt och välsignelserikt
lif, samt de trenne studerandenas i
våra ögon tidiga bortgång, och uttryc
ker den sitt hjertliga deltagande med
de sörjande anforvandterna
3) att synoden likaledes med delta
gande hört om prof. A, O. Bersells lån
ga och svåra sjukdom samt uttalar det
hopp,"" att Gud i sin nåd ville stärka
hans svaga krafter och förlänga hans
verksamhetstid vid det gemensamma
läroverket.
4) att, med anledning af Dr. Carl von
Bergens föreläsningar vid läroverket i
Rock Island, synoden uppmanar ve
derbörande att med noggrannhet hä
danefter tillse att de offentliga förelä
tare, som Engageras att meddela den
studerende ungdomen undervisning,
måtte ega en sådan karaktär och såda
na åsigter, som stämma öfverens med
Yär ev. luth. lära och den sant kristliga
världsåskådningen.
Lördags e. m. den 9 juni.
En komité tillsattes för att utarbeta
en konstitution, 6om kan vara passande
för våra ungdomsföreningar att anta
ga sä att de icke må behöfva antaga
den, som den s. 1c. Luther League re
kommenderar. Danna komité består
af pastor E. J. E. Haterius, Doktorerna
C. E. Lindberg och Ck A. Swensson
samt professorerna C. L. "E. Esbjörn
och C. R. Chindblom.
v
En komité att ordna den engelska
missionsverksamheten inom synoden
tillsattes och bastår af Dr. E. Norelius
ordförande, pastorerna C. J. Petri, G.
Rast, J. Telleen, C. E. Cesander och L.
Holmes samt professorerna C. W. Foss,
S. M. Hill, C. L. E. Esbjörn och Josua
Edquist samt hr A. P. J. Colberg.
Måndags f. m. dm 11 juni.
De i går nyordinerade pastorerna
helsades välkomna att deltaga uti för
handlingarna såsom röstegande med
lemmar.
Understödskassans räkenskaper upp
låstes oojff uFverlemnades åt en gransk
ningskonuv^ att granskas.
Styrelsens rapport upplästes och an
togs. Såsom framgick af räkenskaper
na är detta en blomstrande och för sy
nodens läroverk mest betydande och
högBt glädjande affär. Resurserna upp
gå till $75,514.32. Förtjensterna under
året hafva varit som följer:
Genom bokhandeln .... 8 5,480.55
Barnens Tidning.... 1,866.05
tryckning- .... 1,851.60
Augustana ..- 996.16
Olive Leaf .......... 235.09
Summa.... $10,429.45
Förluster........... $ 1,519.42
Nettovinst.................. $ 8,910.03
Till direktörer lör 3 år invaldes pa
storerna C. A. Hemborg och C. E. Ce
sander samt hr Nels Nelson,
Till revisorer återvaldes professorer
na J. E. Gustus och O. A. Barsetl.
Synodalkassörens rapport upplästes,
men som ett formfel förefans, som- kun
de leda till svårigheter återlemnades
rapporten till granskningskomitén att
tillse att det blefve rättadt. 0
Danna rapport visade inkomster som
följer:
Kassabehållning fr. förl. år ..
Från Ill.-konfereäsen........
u
""*N. Y.
Genom kollekter
referat...
Kassabrist...
v„
Summa.... 81,676.74
Ur denna kassa betalas ämbetsmän
nens löner, ombudens till Gen. Coun
cils möte reskostnader, tryckning af
synodalreferatet o. s. v.
Inkomsterna för denrfä kassa hafva
varit följande:
Kasbabehållning fr. 1893 $ 192.43
Genom kyrkoegendomen» i S"e
atle försäljning............. 4,000.00
Genom räntor ................ 216.65
Summa-. $4,763.03
Beslutadt: att rapporten antages att
en arkitekt engageras som kan till bil-'
ligaste pris förse våra församlingar
med passande lutherska byggnadspla
ner och ritningar för kyrkor till de
möjligast billiga priser.
Direktion valdes sålunda: Pastorerna
V. Setterdahl och J. Jesperson samt hr
O. P. Olson för 3 år pastorerna A. P.
Fors och C. A. Hemborg samt hr C. G.
Thulin för 2 år pastorerna C. E Slätt
och J. Johnson samt hr J. A. Godeen
för ett år.
KATEKESEN.
.Den komité, som vid förlidet sy no
dalmöte tillsattes att revidera syno
dens katekes, hade fullgjort sitt upp
drag och inlemnade ett tryckt förslag.
Detta var i hufvudsak lika med i Sveri
ge brukade katekes. Komitén hade
den instruktionen från synoden att gö
ra revisionen så, att vår katekes blefve
så lika den svenska som möjligt. Be
handlingen af detta förslag uppsköts
till nästa år, och komitén instruerades
att i det nya förslaget genom olika
stilsorter antyda tvenne kurser, den
fullständiga och den kortare, samt att
den nya i Sverige antagnaöfversättnin
gen af nya testamentet och* psaltaren
användes vid bibelspråkens ^tryc
kande.
HEMLIGA SSLLSKAP.
På måndags eftermiddagen diskute
rades denna fråga. Den komité, som
vid förlidet års möte tillsattes att in
komma med en förklaring på hvad vår
konstitution menar mod hemliga säll
skap, hade diskuterat frågan och define
rat dessa sällskap sålunda: "Hemliga
sällskap äro sådana, som vid inträdet
affordra sina medlemmar ed sllor löf
ten liktydiga med ed, hafva religiösa
ceremonier, men förneka kristendomens
hufvudoanningar, särskildt treenighe
ten och Kristi person och verk". Sy
noden antog denna definition mod stor
.majoritet.
tForte.&2:äJ0MJd.]
""i V~"* -r-^ f: i
ALLMÄNNA NYHETEfl.
Omkomna brandsoldater. Vid
en eldsvåda don 14 dennes i St. Louis
blefvo 3 brandsoldatér dödligt skadade
af en nedramlande vägg. Förlusten å
egendom uppgick till $7,000
Hög älder. I Tuscola, 111., afled
nyligen en neger vid den höga åldern
af 115 år. Han var född 1779 samt del
tog i inbördeskriget samt gifte sig för
andra gången vid 105 års ålder.
Förklarad skyldig. Förfalskaren
Erasmus Wiman i New York har af
juryn den 15 dennes blifvit förklarad
skyldig till förfalskningsbrott. Det
straff lagen stadgar för Wimans för
brytelse är högst 10 år.
Upptäckt dynamitattentat. Från
Washington skrifves den 17 dennes, ptt
en komplott mellan personer blifvit
upptäckt, gående ut på att spränga
Capitoliebyggnaden och möjligen flere
andra regeringsbyggnader i luften me
delst dynamit.
Bycottlng. "American Railway
Union" hade i fredags ett talrikt be
sökt möte i Chicago på hvilket enhäl
ligt beslöts att boycotta Washburn
Crosby bolagets i. Minneapolis mjöl,
dols att ej använda det till födoämne,
dels ej taga någon del vid transporten
af detsamma.
Hemsökt af cyklon. I lördag e.
m. hemsöktes Evansville, I1L, med om
nejd af en svårartad cyklon, som an
stälde stor förlust å hus och den växan
de grödan. Henry Ferguson jemte son,
hvilka åkte i en vagn, fattades af cy
klonen och fördes pä ett afstånd af nära
en half mil, hvarunder de blefvo svårt
Bkadade.
På ej deltaga i politiken. Gene
ralpostmästaren i Washington har den
15 d:s till. samtlige tjenstemftn inom
postverket afsändt en af president
Cleveland utfärdad order, gående ut
på att postverkets tjenstemän ej få
blanda sig i de politiska valen. En
liknande order hade Cleveland under
sitt förra presidentskap 1886 utfärdat.
Illa skuren blef härom aftonen
Martin Peterson i Chicago, 111., af en
främling, som affordrade honom pen
ningar. P. 6ade sig ej hafva några dy
lika, då främlingen framdrog en dolk,
med hvilken han tillfogade honom fle
re sår samt gjorde sig sedermera osyn
lig. En person vid namn John Long
häktades Bedermera på misstanke att
ha begått brottet.
"Vigtig" bor
gm ästar
e.^^F^d é n
lilla staden Pleasanton i Kansas blef
vid senaste municipalvalet en mrs. Au
stin utsedd till borgmästare. Hon vä
ger ej mindre än 240 pounds och har
förklarat sina konstituenter, att hon
ämnar göra Pleasanton till den mest
moraliska stad i Förenta Staterna, utan
att derför försumma sina pligter som
maka, husfru och moder, berättar Svi
thiod.
Hvad kolgrufvestrejken kosta
de. En person har roat sig med att
räkna ut hvad don stora grufstrejken,
som varat från den 12 april till den 18
dennes, kostat. I strejken ha omkring
100,000 personer deltagit, hvilkas dag
aflöning i medeltal utgör $2.50. För
lusten för grufarbetarne under dessa 50
dagar uppgår då till den oerhörda sum
man af $12,500,000. Lägger man till
denna summa grufegarnes förlust och
skadan å egendom, så torde summan
mer än fördubblas.
Skendöd. Eleanor Marks,en 22:årig
flicka i Columbus, O., dog synbarligen
härom natten. Dåbegråfningen skulle
försiggå, och kistan bars från likvag
nen till grafven, hördes ett svagt knac
kande från kistan, hvadan locket af
skrufvades och befans flickan vara vid
lif. Hon hemfördes och tros hon kom
ma att tillfriskna Hon säger Big haf
va hört alla förberedelserna till begraf
ningen, men varit oförmögen att göra
något tecken tills slutligen fruktan för
att blifva lefvande begrafven bragte
henne till medvetande.
Dödsfall: Landskapsmålaren Wil
liam Hart afled i söndags i Mount Ver
non, N. Y., vid 72 års ålder. Han var
känd öfver hela den civiliserade verl
den för sina många alster.—Den bekan
te politikern William Walter Phelps
afled i lördags i Englewood, N. J. Han
var född 183.9 samt egnade sig fit lagyr
ket. År 187.2 blef han vald till kon
gressman från New Jersey och var så
som sådan en framstående debattör år
1881 blef han sänd såsom minister till
Australien och resignerade 1882, då
han återigen blef vald till kongress
man. Han omvaldes härtill åren 1884
och 1886.
Grönlund frikänd
men-
1.
&ter
häktad. Grand juryn i New York af
gjorde nyligen klagomålet mot Grön
lund, presidenten för Skandinavisk
Finska emigrantbolaget. Besvären voro
anförda af Andreas Forsman från Phi
ladelphia, som sade sig hafva den 23
febr. lemnat Grönlund 30 dollars att
sändas till sin hustru i Finland, men
dessa penningar hade aldrig framkom
mit. Bolagets utredningsman uppträd
de inför juryn och medhade firmans
böcker, som visade att penningarne
blifvit afsända till Armans agent i Fin
land, och blef Grönlund med anledning
deraf frikänd. Den 21 januari i år sän
de én mr. Mattson i Waukegan till
Grönlunds bolag ott belopp af 50 dol
lars att öfversändas till hans hustru,
Hilma Mattson i Ystad, Sverige. Dessa
penningar ha ej kommit henne till
handa, och hon har nu emigrerat hit
till Amerika samt utsvurit arreste
ringsorder mot Grönlund, som med an
ledning häraf ånyo blifvit häktad.
éé* WC
.**•„ ffctr*""
Igfl
^-'.1
ST. PAUL & MINNEAPOLIS, MINN., ONSDAGEN DEN 20 JUNI 1894.
Guldreserven i skattkammaren i
Washington utgjofde i måndags $67,
484,446.
Dödade af blixt on. Undqr ett
starkt åskväder, Bom i lördags drog
fram öfver Menominoo, Mich., slog
blixten ned i ett hus der i närheten och
dödade Peter Rasmusen, Peter Grenon
och Nels Bergström samt svårt skada
de Swan Swanson oeh Sven Bergström.
Nedbrunnet s&^verk. Hollidays
sågvfcrk, beläget en mil norr om Ash
ton, Mich., förstördes den 13 dennes
genom eldsvåda jemte upplag af 3 mil
lioner fot bräder och 700,000 fot såg
timmer, det senare tillhörigt Peter
Carlson. Holliday'a förlust uppskattas
till $50,000 med ingen brandförsäkring.
Sorgligt slut p& ett bröllop. Vid
ett italienskt bröllop i Jeffersonville,
111., i fredags blefvo 'gästerna öfverla
stade af öl, hvarpå de kommo i hand
gemäng med hvar|tich-a. Härunder
ihjelsköt italienaren John McCarry två
sina landsmJta. Mördaren, som häref
ter illa misshandlad^, blef sedermera
arresterad.
Landtvist Stiériff McCapes af
Dixon county, Nebraska, har den 12
dennes låtit uppbränna de personers
boningshus, som blifvit uppförda på en
ö i Missouri elfven tnidt emot Vermil
lion, S. D., efter att-Jörst ha bortdrif
vit settlarne. Orsaken härtill är att
båda desBa stater göra anspråk på egan
derätten till ön.
Försöka få rättvisa, På sin tid
omnämde vi i SKAFFAREN hurusom
tvenne irländska poliskonstaplar i Chi
cago förllden julafton nedsköt vår
landsman S^an'Nelson utan att sedei-
mera ha blifvit åtalado härför. Våra
landsmän der i staden ha nyligen bör
jat teckna bidrag fRr att engagera en
lagkarl, som skalL börja rättegång
mot de båda irländské polislconstaplar
ne för att få desse dömde till laga
straff. Hittills ha
$2)000
tecknats för
nämda ändamål.
Från köngreMöJa. Tyskland lär
ha hotat att retaliera i fall Förenta
Staterna antar en tarifilag, som skulle
innehålla för det förra landet skadliga
bestämmelser. Detta har ånyo bragt
oro i det demokratiska lägret och för
anledt företagandet af förnyade gransk
ningar med åtföljande förändringar.
Senator Peffer har inlagt ett förslag, i
hvilkot ett anslag på fr_',500 begäres för
att iståndeätta laqldtbi-uksdepartemen
tet att genom experiment utröna lämp
ligheten af elektrt-:tet såsom drif
kraft för landtbr^ksmaskiner etc.
Senator HiU har inlemnat ett
amendement, i hvilköt han föreslår,
att s. k. "bituminöst" kol sättes på fri
listan. I talet för amendements anta
gande tog sig Hill anledning i skarpa
ordalag klandra sina demokratiska brö
der. Föröfrigt synos ej behandlingen
af tariff-förslaget vilja fortskrida ha
ätigare än vanligt, oaktadt demokra
ternas försäkringar att man snart skul
le vara färdig för omröstning. Hatch
här ånyo inlemnat en "anti option"
bill, som i mycket liknar den föregåen
de. Undersökningarne rörande soc
kertrusten och spekulationerna i soc
keraktier har pågätt under veckans
lopp och åtskilliga senatorer ha er
känt, att de varit invecklade i dylika
affärer.
Första spadtaget för den nya sv.
ev. luth. Bethleheniskyrkan i Brook
lyn, N. Y., togs förliden söndag i när
varo af åtminstone 600 menniskor. Det
hela var mycket tilltalande och det
körta program, 6om genomgicks, mot
togs med allmän tillfredsställelse. Ps.
268 afsjöngs först af allmänheten, hvar
efter missionär Scliuch ledde i bön.
Härefter sjöng fröken Booth på ett
särdeles gripande siilt "Hur ljuft det
är att komma till Horrens tempelgård"
och härpå följde ott tal af pastor Nor
man med anslutning till Nehemiah
2: 18 (nya öfversöttjiingen) samt för
öfrigt skildrande d« n utveckling, som
isynnerhet de lan iumån, hvilka om
hulda och älska sin nationalkyrka, fått
bevittna öfver allt i detta land. Tala
ren tillämpade äfven detta på förhan
den varande omstii ndigheter och ut
tryckte varma välgångsönskningar för
det nya kyrkobyggels framgång. Efter
pastor Normans tul Bjöng kören det
anslående stycket: 'Hvar är det land,
dit jordens sorg ej nÄr?" och sedan
uppträdde församlingens driftige och
afhållne pastor, Dr. Jacobson, med ott
kraftigt anförando, h^avihan påpekade
huru nödvändigt det ^o*e att gå förtrö
sta på Gud, att man också ville på alla
sätt uppoffra för honom och hans riks
sak. Efter 'Unnu ott skönt stycke af
fröken Booth, togs nu det första spad?
taget för den nya kyrkan af församlin
gens äldste manli^o medlem, mr. N.
Person, som härför begagnado on bron
serad spade, prydd med ett större blått
sidenband med lämplig Inskription i
guld. Den grop, som mr. Person åstad
kom genom sin epade, fyldes sodan
med pengar af do närvarande, som vid
utgående från gården tågade förbi
detta ställe och lif ven mottogo nätta
souvenirer i fora» af eft liten spade, åt
följd af ett blått sidenband, med devis
i guld. Do penningar, som insamlades,
uppgingo till $234.10. Det var upplyf
tande att se den stora skaran under de
lummiga trädens skugga och att märka
den högtidsglädje, som var rådande.
Unga och gamla, små och stora, syntes
gripna af verklig häriförelse. Det skö
na om än något varma vädret bidrog i
sin mån att gifvft en angenäm prägel
åt det hela. Don 10 juni 1894 biir en
minnesdag i BotitleheoMförsamlingons
historia, för att io^a
^Brooklyn.-—Fraéåi*
Anslag. Från Washington förmä
les att en bill i måndags blifvit inlem
nad till representanthuset äskande ett
anslag å $15,0(iu till fullbordaudet af re
geringsbygnaden i Sioux City, Iowa.
Stor eldsvåda. Jersey City, N. J.,
hemsöktes den 16 dennes af eldsvåda,
som lade i aska The Central Stock and
Transit bolagets vidsträckta byggna
der jemte ett sädesmagasin 5,000 får
blefvo innebrända. Förlusten anslås
till öfver en million dollars.
Hemsänd kines. Kinesen Jo Happy
Sing i Cedar Rapids, Iowa, har nyligen
blifvit återsttnd till sitt land igen, eme
dan han vägrat iakttaga Goary lagen.
Jo har under 23 års tid varit bosatt i
Iowa, der han egt on tvättinrättning
samt bedrifvit barberareverksamhet
Påträffad'guldmina. Från Win
nipeg, Man., skrifves don 15 denneB,
att ön grufva 1 mil bred och 2 mil lång
blifvit påträffad mellan Rat Portage
och Port Arthur, innehållande guld
och silfvermalm. Detta är utan tvif
vel den största guldbärande grufvå i
Amerflca, om ej i hela verlden. Verk
Btäld undersökning har gifvit vid han
den att varje ton malm innehåller 8
dollars värde i guld och 4 dollars i silf
ver. Geologer påstå att guldmal
men sträcker 8ig till ett djup af 10,000
fot.
Den åldrigo Doktor Fassavant
har ändtligen fått nedlägga sin van
dringsstaf. Söndagsqvällon den 3 juni
fick han, såsom vi hafva anledning
hoppas, ingå i sin Herres hvila. Uti
den stridande församlingen har han in
tagit ett framståonde rum. Han har
varit en trogen och trägen och för
hoppningsfull arbetare uti den luth.
kyrkans vingård. Det tycktes för ho
nom hafva varit en lust och ett verk
ligt lifsbehof att egna sina krafter åt
den fattiga och nödlidande nästan,som,
tryckt af motgångar och sjukdom, oj
haft något att luta sitt hufvud till. Till
denno aldrig tröttnande vingårdsarbe
tare har nu det budskapet utgått:
"Gäck in i din Herres glädje 1" Få äro
de, som under de 40 åren varit mer all
mänt kändo och högaktade inom don
lutherska kyrkan än Dr. Passavant.
Många äro de barmhertighotsanstai
ter, som, näst Gud, hafva den aflidne
filantropen att tacka för sin tillkomst
och sitt fortfarande bestånd. 4)r. Pas
savant är grundläggaron till de allmänt
inom General konciliet spridda tidnin
garno 2'he Lutheran och Workman. Af
don senare var han sjelf redaktör. "Se
naste stora företaget han var med om",
säger FR'samtida, **var anläggandet af
det engelsk-lutherska seminariet i Chi
cago!'. Begrafningen firades don 6 juni.
På grund deraf, att han varit det
mon8kliga och synliga stödet för åt
skilliga barnhem, sörjos han utan tvif
vel af många fader- och modorlösa
barn. Hola den lutherska kyrkan har
anledning att sörja och fälla upprikti
ga saknadens tårar, då en sådan fader
i Israel tages ifrån henne'. Dr. Passa
vant var vid sin död 76 år gammal
Frid öfver hans minnet—Augustana.
A K O A
Geo. F. Mc Elwain är utnämd till
postmästare i Volin, Yankton county,
S. Da.
Miss Annie Waldref hur blifvit
utnämd till postmästare i Logan, Ward
county, N. Da.
J. George Wright är af presiden
ten utnämd till indianagent vid Rose
bud agenturon.
Allt för lågt. Stadsrådet i Kim
ball, S. Da., har den 17 dennes beslutat
att bestämma kroglicense till $25 i
månaden. Förut ha krögarne drifvit
sin rörelse och endast betalt 95 i måna
den.
Fopulisternas statskonvent af
hölls i Mitcholl, S. Da., den 14 juni.
För guvernör nominerades Isac Howe
från Spink, för v. guvernör S. H. Bron
son från Minor, för statssekreterare J.
K. Johnson, för auditor O. P. Reed och
för kassör H. B. Wynn.
Gammalt gevär. Farmaren N.
Larson påträffade i torsdags under
plöjning i närheten af Chamberlain, S.
Da., en gammal flintlåsbössa, af det
slagot, som begagnades undor revolu
tionskriget. Årtalet 1831 var ingrave
rad på låsen. Antagligon hargovärot
kommit i indianernas besittning un
der handel med do hvita.
Mördad af sin rivaL Louis John
son, som förestod en större farm nio
mil norr om Fargo, N. Da., blef i sön
dags morse mördad i närhoten af hem
mot oftor återkomsten från en danstill
ställning af Amos Wondland, som äf
ven var anstäld å farmen. Johnson och
Wendland hade varit rivalor om sam
ma flicka och den senaro hade lofvat
att hämnas om hon gifte sig med John
son. Wendland arresterades samma
morgon af sheriff Barnes. Johnson af
led kl. 7 på morgonen.
Coxeyiterna blifva besvärliga»
Det svärmar af coxeyiter i Bismarck,
N. Da., och flera väntas. Ett oxtratåg
på Northorn Pacific-banan togs i besitt
ning, och coxeyiterna nekade att gå af
förrän de blefvo bortkörda af sheriffen.
Deputy Marshal Doggett afreste med
on styrka af 60 man från Fargo till
Bismarck för att hjelpa till med att
skingra coxeyiterna. Han hade ordor
att från spåret undanrödja alla hinder,
och hans styrka är väl beväpnad. Un
dor vägen fick Doggott förstärkning,
så att han hade att förfoga öfver on re
spektabel styrka vid, ankomsten Ull
Blsmarclb
5
I N N E S O A
C. S. Johnson har blifvit utnämd
till postmästare i Opsted, Mille Laos
county.
Drunknade. Från Anoka förmä
les att John Johnson, hvilken arbotado
å n farm der i trakten, drunknade
sistlidne söndag i Mississippi floden.
Bengt Person, bosatt i trakten af
Warron, råkade härom dagen under
hökörning falla ned från lasset samt
blef sålunda öfverkörd och dödad. Den
så sorgligt omkomne var 69 år gammal.
Eldsvåda uppstod härom dagen i
G. A. Swans i trakten af Alden beläg
na farm. Uthusen nedbrunno. Tro
hästar och 13 svinkroati^'"'nnebrändo
tillika med spanmål ociy jruksred
skaper. C. A. Nelsoiy^ för tillfäl
let på platsen.
er
att denöinstun-
dando juli öppn^jj^^ .andsökai-o enligt
homestead-lag/3£ tindet i fråga lig
ger inom Oro/«5f ilistriktot, hvadan
man å lan^köowret derstädes tordo
kunna erhålla vidare upplysningar i
frågan.
Från New London förmäles att
ott s. k. farmers institute hölls derstädeB
förliden vecka. På grund att ingen
Btor nog hörsal kunde anskaffas samla-,
dos den stora folkskaran i en täck
skogsdunge 1 närheten af stadeiu Mån
ga lärorika och för jordbrukaren in
tresseväckande föredrag höllos vid
detta tilifälle.
Dubbelbröllop firades förliden lör
dag uti mr. Johannes Petersons hem i
närheten af Chisago City, då dottren,
miss Emely Peterson, sammanvigdes
med mr. Carl Leaf, och sonen, mr. Al
bort Peterson, med miss Davidson.
Den betydelsofulla vigselakten förrät
tades uti församlingens kyrka i Chisa
go City, hvareftor brudparen och bröl
lopsgästerna tillbringade återstoden af
dagen uti makarno Petersons fridsam
ma och angenäma hem. SKAFFAREN
tillönskar do nygifta frid ooh lycka!
Hvad de hårda tiderna hafva
åstadkommit. Upptäckten af de out
tömliga jernmalmorna 00I1 do stora
timmerskogarna omkring Lake Supe
rior samt den ofantligt stora hvote
transporten gonom Duluth och Supe
rior hafva dragit stora Bkaror till dessa
städor af arbetsklassen och ibland des
sa många tuson Bvcnskar. Men do hår
da tidorna h.af^va fö.i^jeakat att oj så få
lidit brist på arbete. Men den arbots
samme svensken kan oj finna sig uti att
gå utan arbete. Utmed St. Paul &
Duluth banan har legat mjeket land
osåldt till förlidet år. Men då afreste
många från dossa ooh andra städer och
köpte sig land, så nu brytes dor skog
och mark med kraft. Till all glädje
är antalet af dom, som bosatt sig vid
nästan hvarje station, så stort, att ev.
luth. församlingar kunna
Btiftas
när
som -hoist på do olika platserna. Fol
kot grufvar sig ofta för att rödja skog
landot. Men do hårda tiderna hafva
bringat dot till att försöka och nu ser
man att dot går bra. Laurentius.
Från Kansas Lake. Sistlidne fre
dag firades här bröllop, då vår aktado
landsman ingeniören Frank Oscar An
derson och fröken Hulda Wotterborg
lcnöto hymenB band. Vlgsoln förrätta
dos i kyrkan af pastor P. J. Eckman,
hvareftor en stor mängd af inbjudna
gästor följde do unga tu till bröllops
gården, diakonen John Vimors vackra
landtställe, der middag servorados och
återstoden dagen tillbragtos i ange
nämt Bamqvt'm. Kontrahenterna äro
båda väl kända och högt aktado ätt
lingar af gamla settlaro här i trak
ten och oga en myckot stor vänkrets,
som önskar dera all möjlig lycka och
framgång. Bland notabla gäster vid
brölloppot märktes, pastororna F. M.
Eckmati och O. M. Andorson från Chi
cago och J. A. Edlund från Astoria,
Oregon. Vid samma tillfällo upptogs
en kollekt Ull förmån för Bethosda
sjukhus.—Grödan i dessa trakter ser
ännu ganska bra ut, mon fällor oj regn
Bnart, så blir här inte half skörd. Sent
sådt lin anses som förloradt allaredan.
Jöns.
St. Peter-nyheters Augustana
synodens ctffcraöto hör nu till det för
flutna. Stadens borgare förtjona er
kännande för visad välvilja och gäst
frihet. Pä grund af att mötesdelta
garno voro många och den sv. luth. för
samlingen oj är bland de störste, så
öppnado nomligon St. Peter-borna utan
afseendo på nationalltet eller trosbo
kännolse sina hem försynodalbesökare.
Det stora kyrkomötet lemnade ott godt
intryck hos stadens befolkning. Sko
lans så väl som församlingens styres
män hade händerna fulla under mötet,
men alla gjorde sin sak bra samt för
tjona erkännande. Icke så få utaf
besökarno förotogo längre oller kortare
utflykter till landsbygden. Alla utta
lade de amplaste loford öfver hvad do
sågo. Hon. Andrew Nelsons farm i
Scandlan Grove, don största svenska
farm i Minnesota, besöktes "af många
resande. Måndagen don 18 dennes
drog 011 häftig hagelstorm fram öfver
en del af Scandian Grove. Rågfälten
ledo stor skada. Ett välgörande regn
föll omellortid samtidigt, hvarigonom
förluston åtminstone delvis ersattes.
Vår stad hemsöktes i förra veckan
samtidigt med en cirkustillställning
utaf några svindlare, hvilka frånnarra
de farmaren P. McGrath SI,600. All
mänheten borde vid detta laget något
känna till dylika svindlaro samt taga
sig tillvara för dem.
WSifeftÄlT
Wwifcfy, j„
(Established 1877.)
Löpande N:r 911
Bethel församlingen i Soudan
öfverraskade sin pastor, N. Ohslund,
vid hans återkomst från synodalmöteft
på ett angenämt sätt. Onsdagsqvällen
den 13 dennes samlades man i pastors
huset, och en af församlingens diako*
ner tolkade stundens betydelse, samb
öfverlemnado till pastorn ett paket in
nehållande $36.50. Fruntimmorn hade
under tiden tillredt kaffe med tillbehör
och snart var man samlad omkring ett
•äl ordnadt bord. Senaro på aftonen
bestods "ice cream", lemonad m. m.
Derpå talade pastorn en stund och ned
kallade Guds välsignelse. Sådana mö
ten äro verkligen uppmuntrande.
Herrskapet Ohslunds äldste son Joseph
frän Wahoo, Nebr., är f, n. hemma på
besök. Grufarbetet pågår, dock ej
med den ifver som förr. Kung Grover
och den arbetssamma kongressen
hafva vi att tacka härför.
Ett storartadt bröllop firades i
Scandia förliden onsdag den 13:de den
nes. Don nämda dagen Beglado nemli
gon pastor Alfred Bergin och fröken
Anna Hult, pastor A. Hults äldsta dot
tor, in uti "äktonskapots sälla hamn."
Församlingens vaokra kyrka var högti
den till ära smakfullt dekorerad, och
framför ingången till densamma och
prestgårdon voro uppresta sköna äre
portar, på hvilka hade anbragts lämp
liga och särskildt för brudparot mycket
betecknande symboler. Kl. 3 e. m.
ledsagades brudparot från prostgården
till kyrkan utaf
BOX
par marskalkar och
tärnor. Don högtidliga vigselakten
förrättades utaf dr. S. P. A. Lindahl
och brudens fador. Derpå höll dr. Lin
dahl till brudparet ett kort men inue
hållsrlkt tal, uti hvilket hån tillönska
de det "nöil och
frid."
Efter honom
t.ilade brudgummens klasskamrat past.
P. Martinson å klassens vägnar. Hana
anmärkningar rörde sig om psalmistent
ord: "frid vare inom dina murar och
lycka inom dina palats." Derpå talade
pastor Kjellgren några behjert ans värda
ord samt afslutado mod bön. Sedan en
psalm sjungits, tågade alla med brud
paret i spotson# ut i det gröna för atfi
tillgodogöra sig af de goda saker, hvar
under do der dukade borden dignado. I
måltiden deltogo omkring 200 personer.
Många dyrbara prosontor blefvo öfver
lemnado till brudparot. Efterden fest
liga måltidens slut höllos korta lyck
öuskningstal till do nygifta af följande
personor: pastororna G. K. Stark, P.
Peterson, C. E. Olson, E. O. Stone,bru
dons broder hr. Gottfrid Hult, teol.
stud. N. J. W. Nelson Reklamation af
past. Martinson dorpå gjordes några
anmärkningar utaf dr. Lindahl och
past. Kjellgren. Brudgummen tacka
do Hå godt sig för tillfällot göra lät.
Sist uttalados några hjortliga ord af
brudens fador. Han lade brudparot så
väl som alla närvarando allvarligt på
hjertat Petri ord: "allaedra bekymmor
kaster på HdVren, ty han har omsorg
om odor." Dorpå anbofaldo han alla
åt (iiids trofasta beskydd och ledning.
Eftor välsignelsens uttalande af pastor
Kjollgron, instämdo alla i don välkända
versen: "Horro signo du och råde.'1
Såluada slötos don för brudparot så be
tydolsofulla dagens tilldragelser, och
minnot af detstorartade*brölloppet,sora
past, och fru Hult gjorde åt sin dotter
och gonom hvilkot do lomnade ej blotb
festens båda hufvudporsoncr utan äfven
do talrika gäBterna ett förnyadtprof på
sin liborala frikostighot, skall äfvon af
såväl de förre som de senaro 1 tacksam
hågkomst längo förvaras. Pastor Ber
gin med sin unga brud bogifverslg mot
slutet af innevarande månad till sitt
vidsträckta pastorat i Norra Dakota.
Må Horren rikligon välsigna dem båda
uti doras gemonsamma arbete på det
andliga åkerfältet!
ri^ll
sist vilja vi
hjärtligen lyckönska do unga tu. Att
doras bröllop var on treflig tillställning
tycker åtminstono
Brudgummans vän.
Drunknade. J. Uhlman och Chas.'
Hare, tvonno minderåriga gossar i Ro
berts, drunknado härom dagen under
badning i en dam.
Eldsvåda. Ole Thompsons resi
dons i Chipvowa Falls ödelades genom
eldsvåda en natt i förra veckan. Elden
spred sig så hastigt, att familjens med
lemmar mod knapp nöd hunno rädda
sig. Förlusten bolöpor sig till omkring
$2,000, betäckt genom brandförsäkring.
Rik blåbärsskörd. De första blå
bären torgfördos i Black River Falls
förliden vecka och voro desamma till
qvallteton särdeles goda. Oaktadt ej
•å liten skada anstäldes för någon tid
sedan genom stark frost, lofvar dock
årets blåbärsskörd blifva ovanligt rik
lig-
West Superior-nyheter: Borg
mästare Woodward har. utnämt Olo S.
Hard till modlom af skolrådet. Å
St. Francis hospital i Old Superior fö
rokommo i förra veckan tvenne fall af
smittkoppor. För hindrandet af den
farliga sjukdomens vidare spridning
blef hospitalet satt undor karantän.
Firman Clark & Sandy blef nyligen
ådömd att utbetala $750 till Amanda
Erickson, som undor arbeto i nämda
firmas tjenst fått ena handen ekadad.
Kolfynd. Från Brule förmäles, att
ott rikhaltigt kollager blifvit upptäckt
i närheten af nämda plats. Ryktot om
kolfyndot har väckt stor uppståndelse
bland befolkningen och trakten säge»
bokstafligen hvimla af från andra plat
åer anlända grufarbetare. Upptäckten
gjordes redan för en tid sedan, men har
hittills hemlighållits. Arbetena med
grufvans boarbotning komma att be
gynna i stor Bkala, så snart vederbtt
rande yttrat sig em kolens qvalitet»
,éjm
i
i
y V
HS

xml | txt