OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, October 17, 1894, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-10-17/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

JXelsa beqv&mllghet och trefnad isgft
ptl de familjer, som auv&uta "Garland"
Stoves oeli Ranges.
TIMOTHY D. S1IEEHA».
Rudy's File Suppository ,lr
H. H. WARNER & CO.,
London, Rochester. Melbourne. Frankfort,
Toronto, Paris.
P. A. Lanberg, 915 Payne Ave., väl
sorteradt lager af Dry Goodsm. m. til) lftg
sta priser.
John Thoorsell, likbesörjare, 817
E. 7th Street. Bostad: 531 Broadway.
Dry Goods och dylika varor till läg
sta priser hos Peterson & Croonqui«t, hör
net af Payne Ave. och York street.
Mrs. Albertina Öström, svensk
Barnmorska, 516 Bradley street
H. C. Peterson, Svensk Advokat,
rum 518 Manhattan Block, St. Paul, Minn
640 Bedford Street
Vid
400 Jackson street. Bostad: 1089 Jessie
Street
Största 1 verlden är Lake Superior och
insjö ernfts bäst frän Minneapolis och
St Paul med North-Western linien.
A. P. Croonquist & Co., 898 Sibley Street,
St. Paul, Miun.
Peterson & Croonquist,
Payne Ave. & York St
«1XT1I uA
WABASHA
STREETS.
KI åd n in gsty
ger.
393 Sibley
DEN 1894.
lemnar Chicago med Santa Fe-banau den
13:de November.
J. E. Manager.
404
OhaMu-brtrof
Cheviot Jackets,\ svart och
navy, 40 tums längd, kantade
med Canada Seal, en utmärkt
vara, endast $é.98
Cheviot, Jackets, 1 tan kulör,
fint utstyrda, handsydda, ytterst
moderna, specielt pris i$7.00
Tan Cheviot Cloth Jackets,
handsydda, extra god qvalitet,40
tums längd, velvet krage, en
dast $7,00
Covert Cloth Jackets, helylle, 1
tan oeli grått, ytterst smakfullt
kantade,med armuppslag, kanta
de med Canada Seal, specielt
pris
$12.00
Beaver Jackets,
10c Gilbert's grå Silesia, specielt pris5c
10c Crenoliue. specielt pris.. 5c
25c Hair Cloth, specielt pri. 7c
35c Satine lining, specielt pris. ...15c
126 & 140 E. Kinzie St.,
Chicago, Ills.
187 E. 7th St., St. Paul, Minn.
(Emellan Sibley & Jackson Sts.)
saade till bröllo£spres9Qtsr m. g.
Cannon Heaters
Burners $14.50. Six Hole Ranges
409—411 Jackson Street, ST, PAUL.
Denna Imperial Normar)
Sheet Iron Heaters (5.&0. Pen Rose B,XB0
E Wallblom Furniture & Carpet Co.»
400—402 Jackson Street.
PAUL, MINN.
33 N. Clark St., CMcago. III.
13 Higt St.. Minneapolis,Mii».

i]
i i
3 i1
I
8
i*
a-..
i*
[k
.s-
IP-
IV 4,
ir*
fe,
b-
fr-
ST. PAUL,
Till vår» v&nner. Vi bedja alla
tidningens vänner och gynnare att till oss
insända namn och adretser på alla såda
n a a n s n s o n i e å o S k a a e n s
'^prenumeranter, på det tillfälle må beredas
oss att sända dem profnummer. En
särdeles intressant följeUmg kommer in
born kort att påbörjas.
rj Kyrkoinvigning. Den sv. luth.
^Gustaf Adolfskyrkan, pastor C. J.Carl
son ltirare, kommer söndagen den 28
dennes att högtidligen inviga».
Professor J. S. Carlson håller i
afton (onsdagen) politiskt tal i Globe
Tea Co's foraa lokal, hörnet af Decatur
och Edgerton streets. Ingen försumme
att infinna sig! Mötet begynner kl. 8
eftermiddagen.
Försitt
I
i
fl
anklagel3etiilst&nd.
Grand juryn förklarade i förra veckan
Charles E. Leonard skyldig till under
gående af ransakning för dräp i andra
graden. Soui man torde erinra sig
blef arbetaren Luth af nilmda Leonard
skjuten och dödad under jernvägsstrej
ken förliden sommar.
Registrera! Den första registre»
ringsdagen var i går och den nästa in
fallet-tisdagen den 23 dennes, dä man
far tillfälle att registrera frän kl. 9 på
morgonen till 9 på qvällen. Alla må
ste registrera pu uytt för detta val, en
föregående registrering gäller ej. De
som ej registrerade i går böra taga
tillfället i akt nästa tisdag. Vänta ej
till sista dagen, ty dä kunna hinder
komma emellan.
Besökande. Un'"# den sist tillän
dalupna veckan hafvu följande revande
aflagt besök på SKAFFARENS kontor:
Pastor E. Norelius D. D. från Vasa
Minn., hr Albort Chilgren från Scan
dian Grove, Minn.,hr B. A. Stenson
frän ICirkwood, S. D., hr G. W. Olson
från Minneapolis, studerande N. J.
Sandberg frän Gust. Ad. College, St
Peter, Minn. hrP. Johuson från Lind
ström, Minn. hr Peter Fredrikson
från Scandia, Minn. hr Albert Bii-g
från Center City, Mina. hr Wildt fr.
Minneapolis.
V&daskott Fred Bloom, en i när
heten af Iuver Grove bosatt farmare,
råkade förliden söndag skjuta sig sjelf
af våda. Bloom och en kamrat Hor
bach hade på söndagsmorgonen företa
git en jagttur till en plats der i trakten
och voro just hemkomna då olyckan in
träffade. Jagtredskapen voro nernli
gen lagda på vagnens botten och B.
fattado den ena bössan vid pipmynnin
gen för att draga vapnet till sig, men
dervid brann ett skott af och Bl. träffa
des i veka lifvet af den affyrado kulan.
Den särade inbars i hemmet och läkare
eftersändes inom loppet af femton rai
nuter hade dock lifvet redan flytt,
Sv. luth. Emanuels församL bar
beslutat att hålla en "Bazar" eller sy
auktion den 1
och 2 november för an
skaffandet af medel till en värraapparat
och andra nödvändigheter, som behöf
ves för kyrkans fullbordande. Donna
tillställning kommer att hållas på tors
dag* cch fredags qvällarne och börjar
med säng ceh tal i den nya kyrkan,
hvarofter försäljning af de samlade BU
kerfia kommer att ske i kapellet vid al-
dan a kyrkan. VI inbjuda nu våra
v&nner att vara oss behjelplige både uti
att samla varor för auktionen, såväl
som att fä dessa försålda. Dr. E. Nore-,
lius har lofvat att hälla tal den ena
qvällen. J. A. Frost, pastor.
Bethesda Hospital. Arbetet ådet
nya boningshuset midt emot hojpltalet
fortskrider oafbrutet hvarje dag. Om
det vackra vädret får fortfara en vecka
till, så blir det under tak. Byggnaden
kommer att kosta omkring 3,500 dol
lars. Ingen må förundra sig öf ver att
de, som varit inslufvade i matsalen nu
snart i tre års tid, vtlnta på att få en
mera af&kild plats attt beglfva sig till
nur arbotet biand de sjuka tillåter det.
Svar ha begynt inkomma pä det upprop
om hjelp, som genora onskild brefvexv
ling stalte till konferensens prestfrnar.
Om blott alla, såsom vi hoppas, vilja
svara och sända något, så är snart det
mörka moln skingradt, som hotat att
sQnka sig öfver verksamheten. Herren
skall säkert beveka en hvar att göra
något. Så bedja vi, så tro vil Dr.
Boeckmann, som under sommaren
vistats i Europa, har nu äterv&ndt till
St Paul och begynt sitt arbote vid
B?thesda. Vi behöfva nu 100 bushels
potatis och sä mänga säckar mjöl till
intern. Hvoin vill hjelpa till att fä
det?.
1 fjol llngo vi 3 carloads ved. Hur
det i år?
C. A. Hultkrana.
249 K 9th str., St Paul, Minn.
Tvenne stormakter i politiken.
Det är ett kändt förhällande att krogen
Utöfvar stort inflytande 1 politiken 1 de
större städerna. Vår stad utgör häri
från intet-undantag. Krogen är en
»tormakt i politiken i St Paul. En an
nan stormakt i vär stads politik är den
katolska kyrkan. Bägge dessa stor
paakter äro att söka i samma politiska
läger nämligen i det demolera tiska Un
tian tag linnes ju, men i hufvudsak är
fietta dock fallet. Denna omständighet
Er värd att beakta. I stundande kam
panj, säsom i föregående, kommer stri
den att utkämpas mellan det republi
kanska och det demokratiska partiet.
Men när man tager i betraktando att
flet bietnämda eger tvenne så mäktiga
vasaller som krogligan och påfvekyr
kah, så inses lätt, att republikanerna
måste uppbjuda all ein förmäga för att
vlnua seger, livad svensk-ameinka
nerna beträffa, så borde do vara på det
Klara hvilket parti de skola välja. Så
väl populisternasom prohibitionisterna
hafva äfven nu uppstält sina kandida
ter. Detta steg har naturligtvis mera
laglts för bibehållandet af partiorgani
lationen än i afsigt att segra i valstri
åen. De röstegande borde emellertid
Icke vind för våg kasta sin röst för så
Aana kandidater, hvilka ej hafva den
(ringaste utsigt att bl if va invalde, dy
inedelst förhjelpand? demokraterna till
inakten. Det senaste stadsvalet borde
kär utgöra en fingervisning.
rf
Adressförändring. Pasior J. A.
Frost adresseras numera 823 Harden*
burg Place, St. Paul,
Ett politiskt tal håller 1. Berg
ström nästa fredags väll ilokalen,
hörnet af Payne ave. och Wells st
En liten väntjenst. Vid uppköp
bos tidningens annonsörer underlåt ej
att nämna, hvarest firmans annons
stått att läsa. Vi betrakta det som en
väntjenst om tidningens känner på
sätt, som antydts, ville tillkännagifva
att de sett annonsen i SKAFFAREN.
Gatuarbetena begyntes vid det
sena laget och blir det nog svårt att i
höst hinna utföra de ombeslutade arbe
tena. 1 annat fall hade härigenom icke
så ringa arbate kunnat beredas de syss
lolöse. Nu kommer det naturligtvis
att bero pä väderleken om asfaltbelägg
ningen i år hinner verkställas.
FRANK *.* *LMUND.
Republikansk kandidat för Countykassör.
Frank E. Elmund föddes i Elmeboda.
Kronobergs län, Sverige, 18f9. Han an
lände i sällskap med sina föräldrar hit
till landet 1876 samt bosatte sig i St.
Paul. Med undantag af trenne är,
hvilken tid han tillbragte dels i Kansas
och dels i andra stater, har han hela
tiden vistats i St. Paul. År 1884 in
gick Elmund i kompaniskap med Gu
staf Carlson samt öppnade kolaffär.
Donna firma .fortsätter ännu. År 1888
ingick Elmund i äktenskap mAl miss
Augusta C. Johnson och har deras äk
tenskap välsignats med tre barn af
hvilka ett aflidlt. I mr Elmund haf
va republikanerna funnit en samvets
grann och duglig kandidat för det an
svarsfulla countykassörs-ämbetet Han
har alltid visat sig trogen I de förtro
endeuppdrag han beklädt, hvadan
landsmännen vid stundande val kunna
skänka honom odeladt understöd. Å
den uppstälda county-valsedeln finnes
blott en svenäk-amerikan det är der
för helt naturligt att landsmännen sko
la ena sig om att understödja denne en
de, nämligen mr Elmund. Låt det
emellertid ej stanna vid att sjelf rösta
för honom utan uppmana äfven edra
vänncv att så göra.
T. D. Sheehan, kandidat för »tatsse
nator från 25:te distriktet, föddes i
Iowa för 31 år sedan. Han graduerade
vid det berömda Ann Arbor lärover
ket i Michigan samt upptog år 1887 sin
verksamhet som sakförare i St Paul
Mr. Sheehan hör ej till slägtet em
be ta jägare, men uppfordrad af sina
vänner att antaga nominatlonen
1 fråga,
gjorde han det för att tjena sitt parti
och kommunen. Han har alltid varit
en stark republikan och vet manderför
hvar att finna honom rörande nationel
la frågor. Såsom i ett föregående num
mer omförmälts, blef S. enhälligt en
dosserad vid ett representativt möte i
första wardet, och är det temligen sä
kert att landsmännen komma att Bkän
ka honom sitt understöd vid valurnan.
Vid ifrågavarande möte lofvade kandi
daten i fråga att medverka till nyttiga
reformers genomförande, och vi hafva
ej orsak att botvitla utaa att han håller
dessa löften samt blir ea nyttig med
lem i nästa legislatur.
ranterad att bota hämorroider och förstopp
ning eller erhälles peunlngarhe tillbaka.
50c pr. ask. Skrlf och insäud tvä post.
märken för cirkulär och fritt prof till Mar
tin Rudy, examinerad apotekare, Lancaster,
Pa. Inga postkort besvaras. Till salu
hos alla apotekare. Noyes Bro's. & Cutler
och Ryau Drug Co., Wholesale Agents, tit.
Paul, Minn.
Reqvisitidnef
pÄ svenskt knäcke­
bröd, sötsura limpor, krydd limpor, skor
por och alla sorters finare bakverk utföras
punktligt och billigt af v&r svenske baga
re, S. Abrahamson, 864 Payne Ave., St
Paul. Se närmare annonsen.
F&rdigsydda kläder och herrekt
p&ritigsartiklar af alla slag till betydligt
nedsatta priser, bos J. Q. Slmquist, MO
E. Tth street.
Vexlar och postmoney orders
säljas till dagens lägsta noteringar af A.
P. Croonquist & Ca, 398 Sibley street.
Skodon i bästa sortiment för her
rar, damer och barn till lägre pris än ftn
norstiidts hos Klmquist, 229 E. 7lh str.
1
•i i
V
-r v#v
SKAF FAREN, ONSDAGEN
»J iikdoin Sr e» verkan, ickeen ors:tk. Ro
ten till donsainma finnen In ver tes men följ
derna uppträda utveites. För att botasjuk
(iomon måste dor
före fröet utlii^snas, och pft
nfi^ot minut silt kan sjukdomen ej botas.
Warner's SAKE Cure ilr tillverkadt just på
dessa grunder. Tet. liar konstaterats att
05 PROCENT
af alla sjukdomar liilrluda sig frän njurarne
oeli lefrern, och dettaangrlper det onda ge
nast frän roten. De Sinnen, hvaraf det är
sammansatt, verka direkt pft dessa organ
sftsom både läkande och skyddande och ut
drifver sjukdomen frftn ».v stem et.
Delta läkemedel har ej sin like. ty det
en borgou
har
botat otaliga fall af sjuklighetl njurarne.
lefvern oeli urlnorganen. Äfven nervösa
attacker och fysisk nedslagenhet har det
botat. Ryktet om dess goda verkningar Rr
fördess fortfarande
spridning.
C. A. Lang, #4 E. 7th street, (emellan
Cedar och Minnesota streets,) har intagit
ett ytterst fint .sortiment af l)ame Hattar
och dylika modeartiklar för höst- och vin
tersäsongen. Mr. Lang häller sina priser
sä lågt som möjligt och betjenar alla sina
kunder med särskild noggrannhet.
Dame Hattar och dylika modevaror
köpas billigast hos C. A. Lang, 04 E. 7th
street, (emellau Cedar och Minnesota sts.)
Hans lager innefattar endast varor af sista
mod och en hvar kan af det stora sortimen
tet utsöka hvad som bäst lämpar sig efter
såväl tillgångar som smak.
Mot en ringa afgift meddelas
grund­
lig undervisning i fotografiyrket, om man
genast anmäler sig uti Andersons fotogra
liateller, 225 E. 7th street SäviU manliga
som qvinliga elever kunna anmäla sig.
Miss Kindlund, Svensk Barnmor
ska, Ko. 876 Payne Ave. hörnet af Wells
Street.
Wold 6c Johnson* hos Wm. Dam*
pler, Likbesörjare och Balsamerare, tit
Wabasha St. Telefon 878.
J. A. Jackson, Svensk Advokat. Kon
tor: Rum 13, Högers Block, hörnet af Fifth
och Cedar Street?, St. Paul, Minu.
John Sandell, 179 East 7th street,
har nu intagit ett större och ytterst vi I
sorteradt lager af sftväl importerade som
inhemska ylletyger lör höstsäsongen. Ko
stymer förfärdigas frän 8'iO till S60. Vin
ter öfverrockar frftn &20 till $50. Byxor
frftn $5 till 915. Bästa arbete och bistu
snitt garanteras.
J. G. Thaung, Llkbesörjart, 561 E
7th street, Telefon 57.
E. H. Hobe, svensk-norsk vice kon
sul, 204 E. 7th Street, St. Paul, Minn., ut
färdar fulluiagter samt inkasserar pennin
gar och arfsmedel i Sverige, Norge och
Danmark. Penningar försändas kfveii
till nämda länder efter lägsta kurs.
Längsta i verlden ur Mississippi, men
floden kortaste vägen emellan Minnea
polis, St. Paul och Chicago är N orth-Wes
tern linien.
Mrs. L. B. Johnton, Argyle, Minn.
skrifver den 12:te augusti 1894 som följer:
"Nelsons Extrakt af Malt och Humle Sr
utmärkt. Trodde aldrig förr att man der
af kunde bereda 8& förträffligt svagdrlcka.
Jag innesluter money order ft 91. Sänd
mig ytterligare 5 flaskor." Tillverkas af
Walter Nelson, svensk apotekare, 890 Rice
Street, St. Paul, Minn. Agenter önskas.
Vi hänvisa uppmärksamheten
pft St. Paul & Duluth jernvägens annons
& annan plats 1 tidningen. Af v&rde för
en hvar.
Klaraste är det som kommer af solen,
ljuset och den bäst upplysta jernväg
emellan Minneapolis, St. Paul och Chicago
är North-Western limited.
Chas.
Wallblom,
köp
likbesörjare, No.
Chas. B. Marelius,
Svensk Apote­
kare. Recepter expedieras med största
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kurlko och Ole-Old
alltid

lager.
af land
ga­
tillskrlf eller besök
DR! HOODS
samt alla sorters ekiperingsartiklar
i bästa urval för herrar och damer.
Besök oss och vi garantera att
ert odelade förtroende.
Storm Serges, 36 tum bred, yttéttt
smakfulla mönster, 39c vara,
specielt pris ..19c
Moriue Skirting, 30 tum bred, van
ligt pris 85c,, specielt pris 2ÖC
Helylle Serge, 36 tum bred, i navy,
wine, cardinal, drab, tan och oli
ka färger i brunt, värdt mipst
60c., specielt pris ,29c
Silke och Ylle Mixture,40 tum
bred, i mönster och kulörer lik
nande fin importerad Skotsk
Suiting, specielt pris ÖOc
Fransk Serge, helylle,46 tum bred,
i navy och svart,billigt efter 65c,
specielt pri* é9c
Storm Serge, navy och svart, 63
tura bred, extra tjock val itet,
garanteradt helylle, kan icke
köpas under 81, specielt pris,. ,.7Sc
Sidentyger.
China Silk, plain, 22 tum brodt,
äkta färg, alla kulörer, vanligt
pris 40c, specielt pris ...25c
Cream Habutai Silk, 81 tum
bred t, vanligt pris 45c, specielt
pris 29c
Kulört Babutkii, alla färger,
största urval, vanligt pris 59c,
specielt pris 39c
Crepe de China, i ljusa och fina
mönster, vanligt pris $1, specielt
pris ...75c
Crystal SUk, i mörka och lj$tsa
mönster, 21 tuai bredt, bäst om
tyckta sidentyg under denna sä
song, vanligt pris $1.25, specielt
pris .79c
Taffeta ÄW7c,i smakfulla ränder,
nyaste för dame västar, specielt
pris $1»00
Svart vanligt pris 60c,
specie!t paris ..39c
Linne'och Lakansvåf.
Denna afdelning ex bjuder gpdtköp i
allt hvad ni fiutier hiir och l'vaitor, som
ni daifligen liar behof af,
3,000 yard Hel I inne. rutigt, iför
handdukar, billigt efter 8£c. Sä
länge lagret varar, endast........5c
50 Serviser Borddukar med Serviet
ser, af fin qvalitet Damast, med
knutna fransar duk 8 10, vftrd
84.20 pr. servis, specielt pris $2.95
Storlek 8 12, som annars kostar
t7.50, nu endast .$4.05
76 8 12 hvita Borddukar, af
fin irländsk Damast, vanligt pris
88.T5 pr. servis, specielt pris..$2.85
5x8 Silfver blekta Servietter, vär
da $1.50,speileK pris pr. duss#!.©©
10,000 yard kulört Cheese Cloth, 86
tum lir«d. i »Ha färger, värd 10c,
spei:U'lt pris 6
JAtenkontant af betalning,resten på
Lång afbetalningstid,
De. som förplikta sig att genast
påbörja uppodlingen, behöfva icke
erlägga någon hmtiant a/betalning
vid köpet.
Landet är beläget i Washburn
Co., Wis., utefter Omaha jernvä
gen, är mycket t)ördigt, har rik
tillgäng pä löfsleog,fiskrika sjöar
och floder i alimriktningar, frodig
och fri betesmark, direkt jernvägs
förbindelse »ietl tet. 1'auf, Minnea
polis, Duluth och Superior,hvarest
alltid god marknad erbjudes för
landt maiinapivrikiliter af alla slag.
Endast 2 a 3 timmars resa från
St.
Paul, Fri re** för dem som kö
pf land. Besöh eller tillskrit oss
för närmare upplysningar.
P. GBQIKQUIST k CO.,
ST.
PAUL,
vinna
Street,
s MINN.
Glöm icke
att den »ftsta stora
EXKURSIONEN
till den välkända svenska konstbevatt
ningnkolonien
i
Las Ait'unss, Colo,
För att fft en innehållsrik och Intressant i
pamtlett, upplysiih^fom
fri eller billig
resa skrif genatst
titt
Swecisli lrrisatlM&Colonization Co
Coiamerc?,
CHICAGO, 4 S ILLS.
ST PAUL.
nder var fortsatta
Oktober
Försäljning
fortsåtta vi för hvar dag som går att lemna nya
godtköp. Under kommande åtta dagar beredes
köparen så liberala godtköp att någonting lik
nande ånnu aldrig förr erbjudits i nordvestern.
Kappor.
v
v V
.. fe-,,..'
i svart och
navy, välsittande, kantade med
Marten och smakfullt utstyrda
med herkules band, specielt pris
endast
$12.00
Worombo Chinchilla Jackets,
42 tums längd, välsittande, kan
tade i husar stil,ytterst moderna,
specielt pris $20.00
Chinchilla Jackets, extra god
qvalitet, 42 tums längd, fodrade
alltigenom med brista sortens
Satin Rhadame, specietpris#i5.©0
Canada Seal Capes, 27 tums
längd, bästa Satiu foder, Marten
krage och kantning, speciet pris
endast
$20.00
Tvåttbara Tyger.
Cltallies för sängtäcken,
nya mön­
ster, värdt 6c, specielt pris en
dast 3c
Turkey Red, förgad i olja,mön
ster särskildt lämpliga för säng
täcken, värdt 8c, specielt pris..3Kc
Indigo Blue Percale, 6c qva
litet, specielt pris ... 3ic
Shirting Cheviots, värd 12£c,
specielt pris. ,7%C
Crepe, ljusa mönster, värd 18c,
specielt pris 12\c
Fransk Satine,med figurer, värd
85c, specielt pris...
Fodertyger.
Flaneller etc.
HHI Tillhemrsande
pr.<p></p>SKOGLAND
acre för fruktbart och välbelihjet
Hvit Slitkor Domet flanell,värd 6c,
specielt pris. 3He
10-4 hvita ylle Filtar, tjock qvalitet,
fancy bärder,värda82.50,specielt
pris pr. par $1,59
11—J iltar, samma qaalitet, värda
$o,spM'it'lt pi is pr.par eudahtjS'». JO
$2-50varnma!!
Skandinaver, jr
På grand af att en mängd hemresande
landsmän på senare tiden, bl if vit, vid an
komsten till Chicago, narrade och lurade
af bedragare och vissa sft kallade agenter,
som utgifva sig för A.Mortensen&Co.
eller Alfred Mortensen m. m., vilja
vi nu uppriktigt varna dem, som ankom
ma hit att ej låta missleda sig af okända
personer, som alltid äro villiga att stå till
tjenst och på samma gång äro 1 förbindel
se med en del opålitliga kontor, som pas
sagerarne inbillas tillhöra
A. MORTENSEN & CO.
Tillse först att nr. 126 eller 140 står
på dörren och när du är fullt förvissad
därom, så kan du lugut stiga på och upp
göra dina biljett- och vexelaffärer med den
gamle Alfren Mortensen, men läs två
gånger förrän du stiger in.
Biljettpriefc
till gamla landet är icke mera frän Chica
go nu än det var för 14 dagar sedan från
St. Paul eller Minneapolis är priset $26,
om någon begär mera sä kan du vara säker
på att du icke är på rätta platsen.
Vexel-kursen är ej förhöjd, utan
samma låga kurs erhålles på vårt kontor,
som förr. Våra storartade Exkursioner gå
alltid via Chicago och Niagara Fallet till
New York. Tiliskrif oss för priskurant
jemte exknrsionsprogram, som tillsändes
hvar och eu fritt. Adressera
PPltTEWCO,
General-Agenter,
0. H. Arosin
Svensk Juvelerare,
VIGSEL
RINGAR,
aamt etc rikhaltigt
lager af artiklar pas-
•j
"Vt'-''
måste vara
uppe på
morgonen
y ST.
för atMe då solen går upp. Ni måste åfven komma till Tår bu.
tik för att se vårt storartade sortiment i möbler af senaste
mönster. Vårt lager af skrifbord för damer är ytterit ele
gant och priserna myoket liga. öfverträffa alla andra
dessa mftbler. i
*3.25.
TTTTA Tf öf* 1
Kvarter icke säga sanningen
TI f"A
UYnii lUi XJJ.Uw
Hvarför inte
Hvarför inte
Hvarför inte
Hvarför inte
borde iclce lieller försumma att bese vårt
af sängkammar böbler. Vi hafva ytter
ligare intagit en ny sändning af tre vagnslaster
af dessa möbler, som i såväl elegans som pris^
billighet öfverträffa allt hvad ni hittills sett.
Om ni är i behof af någonting i denna väg, böf
ni bese vårt lager.
Varaktig tillfredsställelse med anordningarne inom köket
är hvad en hvar borde eftersträfva. Hvem sätter icke etl
atort värde på en väl tillredd måltid? År er kökskamin i god!
skick? Om icke, eå besök oss. Vi kunna erbjuda er stora för
delar vid köp af en kokapis en 6-hålig kokspis med stor ug*
för $12.75. Vi hafva äfven ett utmärkt so.timent af värme»
kaminer. Om ni har en gammal kamin som ni icke tycker omé
så taga vi den i utbyte mot en af bästa och nyaste tillverkning
en som inbesparar bränsle och som i alla afseenden utfallet
tQl er belåtenhet.
Fråga efter våra
svenska biträden
Smith & Farwell Co
endast
VR
$12.50.
OBS! Yi hafva allting som åtfördras vid en bosättning till priser JA
låga som de lägsta.
säga att endast en
8yn
Mcr$?\ I
Hr H. Sheelen,
Hr T. Borg,
som med nöje skola betje
na eder.
ängbåtslinle verkligen kår tagit hån
till de dåliga tiderna? Det är
säga att endast för SKANDIA-L1N1EN
eller fiån Skandinavien kunna säljas för
-a
ä:
fe
i
4
1
U
v
VI
"3*
biljetter
säga att ingen steamship agent har en "special
på ärligheten och att de som pråla mest denncd
minsta orsaken att skryta.
säga att »ila s. k. hufvudkontor eller "generalagenter"
1 hela Yestern som annonsera ett pris af 99 äro våra
un»
deragenter oeh att de f& köpa sina biljetter ifrån osa.
säga att passageraren gör nprcket bättre att köpa sin bil
jett på liniens generalkontor, i stället af agenter, som
hafva två, tre olika namn, s& att ingen vet, hvilkea it
den årliga.
HVARFÖR INTE?!
Skandinaviska Emigrationsbolaget,
i E. si., st. pam,
till
lea?e"
hafva

xml | txt