OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, October 31, 1894, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1894-10-31/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Kauabehällnlng fri fö
reg/å*. ,2)4.39
God hue co. för barn tillhöras*
de
Hufvudvärk, sft ar^ dofck O uter's Little Livet''
PI?1* »mg vardefiilia5iHft irl|r-toppningi i det Ö©
t* V är 1 i
W-O.A Conservatory of MnslOj
.: St. Peter, i
n n.
Oba.' Inga friurök«n atotlages.

Iht Red Wing Lutheran Ladits'
317 STATE STR
313 Wash. Ave. S., Minneapolis,
1119 Wash. Ave. S.,
Minneapolis, Minn.
J. A. SEDERBERG,
1805 Wash. Av®. 8.,
Minneapolis. Jflinn.
PETERSON
A. f! HAITOAN. President.
A. E. JOH NSO.V Vice President.
KOUirS, ILLINOIS.
CENTURY PIANO CO.
N. O. WERNER, President. C. S. HULBERT, Vice President,
Cor. 1st Ave. & 4th St. Ö..
Manager.
REVOLUTION
RIGHT *T HOME IN THE ART OF HOU8E BUILDING.
SWEDISH AMERICAN NATIONAL BANK
JNO. H. FlEIiD. Cashier.
O.
1427 Washington Ave. S., Minneapolis, Mirtn.
44th and Lynda'e Avs. N., Minneapolis.
Ii K» K K Assistant CashleP,
SOUTH MINNEAPOLIS CARD CO., Minneapolis, Hinn.

Igrkan o eh Eemmet
Barnhemmet i Vasa.
Bet Femte »tycket af Referatet
öfver förbandlingarne vid Äittuesota
konferensens 36:te årsmöte, handlar
om Barnhemmet. De som fåttnäm
da referat i sina händer läsa väl äf
ven detta 5:te kapitel men d& un
dertecknad blifvit uppmanad att
upplysa konferensens församlingar
om barnhemmets nuvarande förhål
landen, önskar jag till en början fä
afskrifva nämda 5:te kapitel och se
dan jföra de uödigaanmärkningarne.
l:o. Styrehcns rapport.
Till Minnesota-konferensens Ärade
ordförande, dr. E. Noreliusl
Nåd och frid
uTy
för dem var icke rum i herbcrgtP.
Då Kristus, Guds Son, föddes i
Bethlehem, var hans första erfaren
het den, att der icke fans rum för
honom i en menniskoboninjj.. Det
»var trångt i verlden för verldens
•FrÄlsare från början till slut. Detta
kftnde han bättre än någon annan,
och derför har han mer än någon
annan ett hjertligt medlidande med
alla fattiga och isynnerhet fattiga
barn, för hvilka icke finnes rum
herberget.
Om vårt barnhem icke i allo mot
svarar ett föräldrahem, så är det
dock ett godt och behagligt berber
ge för sådana stackars varelser, som
utan
eget
förvillande fått fattigdom
och värnlöshet i arf. För rätt mån
ga sådana har hemmets dörr varit
öppen, och de hafva här blifvit vår
dade och uppfostrade, så vidt möj
ligt varit, i öfverensstämmelse med
Guds heliga vilja.
Nu äro dock alla rummen i de
båda byggnaderna upptagna, bvar
fOr de senare ansökningarne om väl
ett tiotal barns intagande måst be
svaras med detta nedslående tillkän
•agifvande: här är icke rum. När
•i besinna Jesu ord: "hvilken rom
undfår ett sådant barn i mitt namn
kan undfår
mig",
och så måste till
bakavisa barnet och med detsamma
dess store förespråkare med detta
kyliga svar: här är icke rum, då må
Ti
"väl känna oss förödmjukade, men
ock så mycket mer uppfordrade att
1'ftöka bereda rum för dessa hemlösa
fäster.
Hvad styrelsen enligt då för han
den varande skäl vid förra konfe
rensmötet uraktl&t, nemligen att
framlägga förslag till en ny ända
målsenlig byggnad, vill den.nu göra.
En grundplan och ett ungefärligt
kostnadsförslag af $6,000 Öfverlem
nas nu åt konferensens öfvervägan
de.
Barnens antal har ökats med 10.
Hefa antalet uppgår till 56, nemli
gen 37 gossar och 19 flickor. Johan
Oscar Sandell, Carl Locdin och Da
vid Leaf hafva flyttat.
Förra sommaren konfirmerades:
"Wilhelm Olson, Hanna Whitkomb,
Maria Johnson och Minnie Aurora
Youngqvist. Förliden söndag kon
Armerades följande: Anton Ham
marqvist, Tanner Emil Leaf, Carl
Oscar Forsberg, Johan Fredrik
Forsberg, Oscar Arvid Carlson och
Selma Olivia Nordin. Tvenne af de
förliden höst ankomna barnen, en
gosse och en fliqka, båda vid sex års
ålder, voro odöpta, hvarför de några
dagar efter sin hitkomst blefvo ge
i nom det heliga dopetr upptagna
Kristi församlings gemenskap.
Helsotillståndet, som i flera år Va'
rit godt, ändrades kort före jul,
det ett trettiotal barn blefvo an
gripna af en elakartad halssjukdom
Vårdandet af de många sjuka försvå
rades deraf, att Bjukrutnmet var för
litet och tjenstepersonalen otillräck
lig- Husmodren måste då såsom
liera gånger förut öfveranstränga
sig. Genom förståndig behandling
och god skötsel näst Guds hjelp till
frisknade barnen så småningom alle
samman. Mr. och mrs. Mel in kän
de sig dock trötta och uppgifna, sä
att de vid styrelsens årsmöte inlem
nade sin resignation. Vår bryd
samma belägenhet gick dem dock
till hjertat, så att de läto öfvertala
sig att fortsätta sitt arbete. Her
ren förläne dem helsa och krafter
att uthärda ännu några år. Under
skolläraren A. Dahléns ledning haf
va barnen erhållit undervisning
kristendom, svenska språket, sång
och musik. De större gossarne haf
va äfven fått öfva sig i slöjd såväl
metall- som träarbete, hvilket huf
vudsakligen omfattat reparationer
för hemmets behof. Hr Dahlén har
under mellantiderna förfärdigat
verktyg och maskiner för smedjan
och snickareverkstaden.
Penningebidragen från församlin
garne hafva varit ovanligt sparsam
ma i förhållande till de senare årens
rikliga bidrag. Pock må med stor
tacksamhet erkännas en god hjelp
sändning af hvetemjöl från East och
"West Sveadahl och Kansas Lake
samt potatis från Fish Lake, Harris,
North Branch och Säbylund. Då
grödan var långt under medelmåt
tan och potatisen ingen, så blefvo
dessa extra gäfvor synnerligen väl
komna. Kostnaderna för hemmets
,§§jtderhåll äro ganska dryga. Man
are sig, att barnens antal är dub
större än för få år sedan. En
till uppköp af kläder å så mån
barn kräfves en ej så liten sum
ijtortill löner åt dem som tjena
he&ttoaet. Dessutom har en ny
l" blifvit uppsatt och nya
i .tiJL
fats. Om konferensen önskar fort
farande underhålla denna barm her
tighetsiurättulng och icke låta den
nedsjunka 1 skuld, så beder styrel
sen, att en insamling, som en följd
af år pågått genom församlingarnas
söndagsskolbarn, må rekomtaende
as iifven för detta år samt dessutom
tacksägelsedagsoffret.
För tvenne styrelsemedlemmar,
nemligeu P. O. Tilderqvist och F. J.
Johnson, är tjenstetiden ute.
Vare nu vårt kära barnhem lagdt
på konferensens medlemmars hjer
tan, så att hungrande må blifva
mättade, de nakne klädde, de för
summade vårdade och de husville
finna rum i herberget.
Vasa, Minn. den 12 maj 189£.
Vördsamt
J. F&evlhk».
2:a Visit a ton s-homitcent rapport.
Till Minnesota-konf. ordförande:
Visitations-komitén var kallad att
sammanträda på barnhemmet den
16 maj. Allting vid hemmet såg
snyggt och inbjudande ut och bar
vittue om renlighet och ordning.
Den vid hemmet påbörjade under
visningen i slöjd år ett godt steg i
den rätta riktningen och bör derför
uppmuntras och utvidgas. Skolhu
set, verkstaden oeh uthusen befun
nos alla vara i ett väl ordnadt skick
Barnen sammankallades, och ko
mitén hade nöjet att så väl få se som
samtala med dem. De hade alla ett
gladt och friskt^ts^pude, och ge
nom sina färdigaTSVat* ådagalade de
en god insigt. i Guds ords och vår
kyrkas stora hufvudlärorv'
Åtskilliga behof vid hemmet vill
kom i tc ii för konferensen påpeka,
hvilka borde utan uppskojf afhjelpas.
Allt kan sammanfattas uti: mera
rum och mera hjelp.' Ett arbetsrum
är alldeles oumbärligt, likaledes be
höfves ett tvättrum och tvenne bad
rum samt en bakstuga. Arbetsper
soaalen måste ökas, om konferensen
icke skall alldeles uttrötta de arbe
tare som finnas, ty de anstränga sig
öfver förmåga hvarje, dag för att
kunna hålla allting fld makt Och
tillbörligt skick. 1^' ,Uw
Kassörens rRkenstät^r
ft'4«rfva
blifvit grauskade och beftinnos alla
korrekt och omsorgsfullt förda.
Konferensen kan icke nog uttryc
ka sin lijerliga tacksamhet till herr
skåpet Melin för deras samvetsgran
na arbete, föräldraomsorg och öm
het, samt till hr A. Dahlin för hans
trogna arbete och handledning både
skol- och slöjd-arbetet.
Vasa, Minn., den 17 maj 1894.
J. A. KRANZ. L. J. FIHIT.
John Bodin.
3:0. Hemmet» räkenskaper.
Sammandrag af barnhemmets rä
kenskaper den 1 jan. 1894.
Inkomster:
fattigvården 364.54
Föriildrar och mälsmlln ...... 116.36
äamladt vid bröllop 38.82
Försaral. aöndagsskolbarn oeh
enskilt» 2,136 36
Diverse 130.80
Farmen 187.47
Utgifter:
Skollärarens
$4,048.74
För hemmets trader
hål l...... 91,021.27
Föreståndarens lön 500.00
lön
500.00
3:no dragare 315.00
Tjenstepersonalen .V* -^9.17
liumber »... flO.06
K a a o e 5 6 6 6
Ny arbetsvaga &3.00
KassabeludltJiiog ... •*É83.58
Summa.
$4,.043,74
Vasa, Minn., den'XS tnaf1894.
L. En«b«jwj, kassör.
BethUadt, »tt rapportörn a adla
gas.
I anledning af-rapijopteroft fatta
des vidare följande beslut:
1. Att frågan om husbygg3 bord
lägges till nästa k on fe rens mö te.
2. Att styrelse» ombesörjer, det
insamlingen genom söndagsskolorna
nästa tacksägelsedag bli^ så biklig
som möjligt på det att konferensen
måtte iståndsåttas att utvidga barn
hemmet
3. Att herr F* & TWerqvist ooh
F. J. Johnson återväljas såsom med
lemmar af styrelsen för barpbem
met.
4 Att behandlingen at stadgarne
bordlägges till nästa konferensmö
te, och att komitén då inkommer
med förslag att ändra konstitutio
nen, så att styrelsen må kunna ut
lemna barn till lutherska hem, samt
att konstitutionen ändra$ så, att
barn, egande medel, också må kunna
intagas på hemmet ocb. tå kristlig
uppfostran»
5. Att konferensens ordförande
får 1 uppdrag att tillsätta visita
tionskomité för nästa år.
Komitén för upprättandet af ett
nytt barnhem rapporterade, att den
ej lyckats komma till något resultat.
Komitén upplöstes.
Må det tillåtas undertecknad göra
några anmärkningar med hänsyn till
det här anförda kap. om barnhem
met samt styrelsens ställning till
konfereusens beslut. Det säges ut
tryckligen i styrelsens rapport: "Nu
äro dock alla rummen i de båda
byggnaderna upptagna, hvarför de
senare ansökningarna om v&l ett
tiotal barns intagande måst besva
ras med detta nedslående tillkänna
givande: "här är icke rum", och i
visitationskomiténs rapport heter
dej.: "Allt kan sammanfattas uti:
mcr a rum och mera hjelg".
Oak tad
dessa allvarliga framställningar om
behofvet af barnhemmets utvidg
ning, fattade konf. Hk väl detta be
synnerliga beslut: "att frågan om
husbygge bordlägges till nästa kon
ferensmöte". Huru kunde konf.
fatta ett sådant obarmhertigt be
slut? För att konf. icke må blifva
alltför hårdt bedömd, må man taga
följande omständigheter i öfvervÄ
ande. Till följe deraf att tiden för
konferensmötet npptogs af behand
landet af vissa ganska bekymmer*
samma och svårlösta frågor, blefvo
de vanliga konferensgöromålen upp
skjutna till den sista sessionen, som
hölls nattetid. Icke alla af mötets
medlemmar voro tillstädes. Visserli
gen voro de tillstädes varande vakan
de vid barnhemssakens behandling,
och den lifliga diskussionen vittnade
om, att barnhemmet ligger vårt folk
ömt om hjertat både natt och dag.
Att frågan om husbygge likväl
bordlades, berodde derpå, att med
den framlagda grundplanen, som
ansågs vara den mest ändamålsenli
ga, följde ett kostnadsförslag af
$6,000, hvilket i nuvarande bårda
tider omöjliggjorde företagandet af
ett sådaut bygge man önskade äf
ven att konf. vore fulltaligare re
presenterad vid fattandet al ett fcå
vigtigt beslut,derför blef saken upp
skjuten till nästa konf.-möte.
Hade man haft god tid att öfver
väga saken, så torde man hafva ut
tänkt något förslag, som kunnat i
någon mån tillmötesgå för bauden
varande behof.
Konferensens beslut synes vara
bjertlöst, men omständigheterna
voro nu sådana, att man åtminstone
må ursäkta de till kropp och själ ut
tröttade konferensmedlemmarne, om
de vid det tredje hanegället kände:
sig hågade att uppskjuta, enart
sagd t, alla verksamhetsfrågor^-
I början af sistlidne aug. erhöll
styrelsen bref från 4 olika platser
med begäran att ft In bara vårt
barnhem.
1 det ena brefvet hette det bland
annat: "Vi hafva en beklagansvärd
familj med 4 barn, 3 gossar på 13 a
10 år och två flickor 8 a 6 år. Mo
dern dog för 3 år sedan och fadern
är en oförbätterlig drinkare, ett rik3
tigt djur. Barnen äro lemnade åt
sig sjelfva utan någon tillsyn, eme
dan ingen menniska vill eller kan
stanna der. Der är ett verkligt
skriande elände och något måste gö
ras för att rädda barnen och fa dem
derifrån."....
I ett annat bref läses: "En qvinira
dog härstädes i onsdags och lemna
de efter sig 6 barn, det äldsta 12 och
det yngsta 3 år. Mannen *r en för
fallen drinkare och den största fat
tigdom är rådande. De ha icke en
matbit mer,än de få af staden och
barmhertiga menniskor. Jag, var
hos dem i går qväll och det var en
sorglig syn att se. Kan barnhem
met mottaga några af dem eller
alla?"....
-r
De tvenne andra brefven hafva
uugefär samma innehåll. Dar anty
des ock i somliga skrifvelser, att
om vi icke taga emot barnen hafva
föga sympati för barnhemmet att
påräkna från den och den platsen.
Mellan dessa skrifvelser och kon
ferensens beslut att frågan om hus
bygge bordlägges, stod styrelseu
alldeles rådlös. Skoia vi fortfaran
de vägra att taga i»mot flera bartr
till dess konferensen hunnit bygga?
Är det visst att frgau om husbyg
ge afgöres näs'»a konferensmöte?
Och om så sker, huru länge dröjer
det till dess det «y» huset btifv«r
färdigt?
Hvilket. ansvar vi ådraga oss med
afseende på de stackars barnen, om
vi vägra dem den vård och fostran
som de här kunde få! Huru miss
rekommendtradt blifver ej vårt
barnhem i de församlingar från hvil
ka petitioner om barns intagande i
hemmet utgått, om desamma, ijpke
beviljas!
Styrelsemedlemmarne äro alla red
liga män som ingalunda vilja handla
godtyckligt, utan samvetsgrannt
och rättvist Vore det nu en krist
lig rättvisa att gång på gång bort
stöta dessa olycksbarn som klappa
på hemmets dörr och begära det
kristliga samfundets moderliga värd?
Ingalunda. Styrelsen har derför af
de nu i sommar anlftcda barnen mot*
tagit 9.
Sådana som fylt 10 år blifva loke
intagna.
Men var det trång bod i hemmet
förut, hvar skulle då de 9 nykomna
barnen logeras? Icke begriper jag
huru de blifvit inklämda bland de
andra, men nog lära de redan tagit
sina särskildta platser i anspråk.
Det vore dock oförsvarligt af sty
relsen att sammanskocka en sådan
mängd baru i de för ändamålet allt
för små rummen, om det Icke gälde
endast för tillfället.
Om en smittosam sjukdom utbrö-J,
te huru skulle man då bära sig åt?
För öfrlgt anse vi, att Minn.-konfe
rensen icke bör hafva ett trångbodt,
osundt och obeqvämt barnhem,
Styrelsen har derför, efter ait vid
trenne särskildta möten hafva di
skuterat den svåra frågau, huru man
skulle bereda rum för barnen utan
att direkt bryta mot konferensens
beslut, kommit till det afgörandet
att uppsätta ett litet tillbygge vid
den gamla byggnaden. Dess stor
lek och utseende skall beskrifvas,
så snart den blifver färdigbygd. Den
lär icke blifva s& synnerligen kost
bar, omkring $700. Man må betrak­
v
ta styrelsens tilHajfhuru* söm helst
Vi hafva följt den gamla ordspråks
regeln 'Niiden hear jo en lag". Ef
ter 4 a 6 veckor titgår härifrån det
gbda budskapetr 'l*är är ännu mera
rum," rum för vftralösa barn —.och
rum för bat'mherttghc tens håhror.
Vi hafva lånat?' $."00 ooh hafva
dessutom Åtskilliga skulder^
derom"mera en onnån gang.
Söderut!
CARTERS
ITTLE
VER
PILLS.
men
Vasa, Mihn./'taeir^Pr ok t. 1894
Y Fremling.
-. B. »t»
Lif eller död? Ö«t är af största vigt
•tt personer med orerkqgcn lefver bil frän a
clcrräUade ow livi^iea stor fara de äro ut
satta för, i det deras Ii
1 beior derpft.Brijrhts
disease, sockersjufta döltr itsrghTttssjiika Bro
af iny«k«t allvarsWm n|téi•, cxrh utvecklade,
sluta de alla med k lagliga följder
ofta vilsplfdando utbildade läka
revetenskap med do nlést i Uttnda materiel
la ordinationer. HlirÖA di 11 början det
är då tecken börjai*i»ait^- att njurarneSro
1 overksaiuhet ix-bicke y töfva sin bestäm
melse—'medelst n(Qstettr'9 Stomach Bit
ters, si skola de f£ttllg*^ckneii blifva häm
made. Dcuna husiaeditå» tir iifven mycket
tillförlitlig mot vanli^i iikommor såsom
förstoppning, gullsjuka. magsyra oet» nerv
svugli&t samt ett skyddana'del nio malaria,
och, bltniuatide kronlik reumatism. .j
Landléritka re,
som vilja fÖt-
bdtlfA sin ställning, sIcoIa K* söderut.
Queen & Crescent Ron te oiTererar en mil»
lion acres .farmland efter S3 och $5 pr.nere
(pft lätta vilkor). Exkursion hvarje månad
efter half »fgift. Kom o li se sjelf. Inga
stormar, Inga kalla vindar. Goda skolor
och kyrkor. Goda grannar. Skrif efter
bok och' närmare nuderrättelser till W. A.
Beckler, N. P. Agt, lit Adams »tr.,Chica
go. Ill eller till W. CXBincarsou,G. PfA-,
Cincinnati, Oblo.
-v«
fl
Nervös hufvudvärk och lindra alla de plåga*,
som härröra af ett gs&Usjukt tillstånd if syste
met, såsom Svindel, Äckel, ^ftinnighet, Plägw
ritmr
mftltidrn. SmärtfWJ sid i o. s. v. OalUäot
deras fr un£&n# har varit i att ItlirCÄ,
*1
bota och hindra, denna ,bt* värlijfa. äkommaj
medan de äfven njfttréfkk -illa oordn»n)far-i
ni*4$cii, stimulera ch rrgulcn
nurvuD-
Afvcn om de pndast Hotade
"T
t? ÖiJ
v
ark, skulle de vira nästa»., kattbara för detn,
som liTa af denna Åkomma: men
lyckligtvis slutar deras godtv icke hÄr, och de.
som cn .'.afinr.A des«a sml
piller värdefulla i
vllia vara dem {Cretan
&
hljtvud-
rå minen sitt, att de e] skola
.^Slca dock ftr ncrrfl»
•A månnt Mft fflrbannelse, att vi här sAtta. våar
yWnta stolthet
1 dess boiari je. V4ra pilfer btrtA
den, andras cöradetcj.
Carter's Little I.ivcr Pillste©mycketsmaoch
nvcket lätta att taga. fclt eller tvä piller utpftra
ca dosis.
De
äro strängt v«jfetabili«ka och för­
orsaka cj knep rllrr våldsam a£f6rirg, ut tn be
haga genom sin milda verkan alla. smn begagna
dam. 1 flaskor k 3$ cent- fem fOr $1. S1*)"
C-verant
å apoteken eller ock sändas de na
ad
CARTER MEOtCtNE C&.HW Voik
litet Piller. Utta Dosis, litet Pris.
Sanpe, läs
SÅNG. "Konung Gustaf II
Adolfs död," isoni[)önerad af Dr. R.
IjHgeistrom.
Kn säregen cch mycket anslående solo
säng, föreställande slaj^t yid Ljrtzen, ko
nungens drtd, klockringning s*mt trum
mors och kanoner^ftn.
Denna sSn? Sr särsklldt passande att
sjtingas vid Gustaf AdQlfs:eter. Ovd«n
äro tryckta på 9äval^venska som engelska
språken. Sången kostar 80 cents per ex*
empLar, och kan erhålla® genom att till
skri 1 va.
Dr.R. La ger st
rom,
Skola Tor tiicKor.
öppnar sitt första^skol-Sr den 5 nästkom
mande november.
v
Fövsl* terminen varar
till den 21 februari 18VS. Andra terminen
öppnas den 25 februari och afalutas len 7
juni 1895. ":"'r
Kostnad Inbei^ttnadQ undervlsnlngsaf
gift, kost, varmt och upplyst rum samt
tvätt för 15 veckor $607 Undervisning på
piano extra. Kurserna äro de vanliga.
Katalog f&s genom alt tlll.skrifva Mr. H.
L. HJelmstad» och ansökan om inträde gB
res hos
Bev. K. Bjorgo,
v
Red Wing, Ätau.
loplMig!
$2.25
värde por-
tofritt för endast
80 cents!
boken, svensk och engelsk text värd 40': en
fln bok upptagande 24 fotografiska vyer af
verldens Förnilmsta platser, vtra J99e lem
kabinetts-porträtter Molins BÄltesp&nna
re Ola BuIL Jenny Lind,Christina Nilsson,
John Ericsson, värda hvardera Wc stycket
Kn bröstnål, lämplig för dajoaer oeh herrar,
värd 50c, samt nr al I sta på tår» muslkaller
alltsammans »r 80c. «£rlf genast och näsan
MASS.
Mittre
k trlskfbO» ritt
pft prof. Kostar »tt fOr «W»ia
m». Da
Judo,Dliitet
|irol^Iilt|U»8ka
Afenter Cnskaf
-Wn* ".v"*
»wfi Ät
v*
td
i-it
EN IÅKARES KNIF
epertkker hos er en kånsla af förskrfto».
kelse och fasa. Det finnes icke längre
något bruk derför i många sjuk
domar, hvilka förr ansågos son*,
obotliga utan att anlita knifven.
Den konservativa läkarekon-*
stens triumf
är vål belyst af det factum, att
DilDTIIDC
e^er
nUr lUntbotas utan knif och ti
tan smärta. Klumniga, besväran
de förband kunna kastas bort! De
bota aldrig, men medföra ofta in
flammation, qväfning och död.
TlllåhDCD
4
I nlu I Un i hundratals fall utan att skära.
For pamflett, referenser ooh alla ytterligare de
taljer sänd 10 cents ti postfrimiirken) till WorkT»
Dispensary Medical Association,188 M*Ib9Ixw^
Buffalo, H.Y
Baekdahls
osvikligt medel mot Reumatisk
värk.
Denna sedan öfver 35 ftr vSlk&nda me
åicin verkar direkt blodet, renar det
fr&n alla giltiga numoii, ådragna genom
förkylning eller annan sjiiklighet,befordrar
blodomloppet, fördrifver inflammation i
nervcellerna, svullnader och styfliet i le
derna samt återställer det naturliga välbe
finnandet. Vid begagnandet förnimines
npplitvande känsla i hvarje kroppsdel
blodets cirkulation påskyndas och alla ona
turliga nfsöndringar af gallan fördrifvas,
så att matsniältningsorganerna äterfå sin
naturliga verksamhet. Fördrifver alla
reumatiska åkommor. Medicinen är
*ent vegetabilisk och verkar i enlig
het med naturen. 1'ris för en stor
.flaska $1. Begär den af er apotekare eller
$krif direkt till oss.
Driftiga agenter önskas 1 hvarje svenskt
'settlement.
Svenskt allmänt läke-och
•,
JFluss-Plåster
Kar nnder innevarande århundrade vnrlt
knndt såsom ett oumbärligt läkemedel i
hvaije svenskt liem. Hekonimenderadt af
Sveriges skickligaste läkare mot alla öppna
fär, brännskador, blodfinnar, bilder, kar
bunklar, fistlar, kräftsftr, svullnader fr&n
reunvatism {3. k. giktknölar), blodstock
ning, värk i ryggen, briMet, lemmar eller
leiler. Det stillar smärtorna och bringar
det onda till mognad 0H1 bristning, samt
sammandrager och läker de öppna sftren
Fullständig bruksanvisning medlöljer
hvarje paket Pris ä5c 5 paketer förll
Adressera alla beställningar:
Alfred Backdahl & Co.,
Svenska Apotekare och Kcmixler,
öm ni ämnar att föskaffa er en
saker framtid som jord
brukare,
eå bör ni i främsta rummet tillse
att nt silår er ned på en plats, som
erbjuder sådana förmåner.
.Jay har ut märkt ffodt landtill sa
lu för billigt pri» och på lätta betal
ningavilkor.
Nels Sundei},
J. I. SEDERBERG.
l_tOj.bi.it ocii Ouota Ul'Vui ij-.OuOfl
för Herrar, Damer och Barn 1 denna del af
staden. Hvarje par eäljes under
garanti. Arbeten p& beställning utfö
ra» med särskild omsorg.
AGENTER ÖNSKAS
fOr det nt märkta verket "History of the
Scandinavians in the United States," för
fattad af undertecknad,biträdd af 30 fram
stående skandinaver. Enda fullständiga
historia at detta slag. O. N. Nelson,
1413 University Ave. S. E.,
'4
nu
radikaM
äggstockar, Fibro-
lURlUnCn id (Uterine) och mån
ga andra åkommor aflägsnatt nu
utan att underkastas faran af O
perationer med knif.
HEMORROID SVULSTER, SSS
de än äro, Fistel och andra sjuk
domar i de lägre delarne af ma
gen, botas för alltid utan smärt»
och utan att tillgripa knifven.
PTry i blåsan, huru stor den Sr,
vlClf grusas, pulveriseras, tvät
tas ut oeh fullkomligt aflägsnes
utan att bruka knif.
CTDIPTIID uringÄngarne afläf?snas äfv«n
v
Minncapo'is, Minn.
PLSON JSJÖSTR.ANDS
Hn Bak- oel AccidenstrycfcerL
FHiirtif k nordvestern. Utför all«lag* tryck-e
nlnsr till Iflzsta »rlacr. o
1 413 Se«
vJUULftJLÄ
Följande varor erhål
las vid mottagandet
af
MO cents: SvenskaSäug-
413 Äccrj 3Blocft, Minneapolis, Ainiu
:JUUULJUUUUUUJULjlÄJU^
MOLINE QRGLARNE
Svo de bästa orglar som till
verkas här i landet. I muc
alk och varaktighet öfveih
träffa de alla andra. D«^
•om önska ea af dessa ut
märkta K yr ko-, eller
Kammar- Orglar, böra
ieke försumma att akrlfva
efter katalog oefi prislista.
A
8#w
iråfa
n
'!)K
rf
rM
stinnas Resa $1.
he 11 Kii staden,
Staternas Historia
helIgastadiHi.fi
CO,
.'C:'
i U å y a v å v i å a å a ö i
år 0rfafen bertiö, bett
.v,: tanf
aUt
liUterrfaS enÄuft af
l,Sr
.n '"1
w
M. A. PAULSON,
HVARJE KVINNA
mb
Jr
A. KEMPB, Kassör.
Mitt (f
Bedrffver allmän bankrörelse. Betalar den högsta ränt a p& depositioner. Vexlar .i'
köpas och säljas på alla större städer i Europa. Ångbåtsbiljetter säljas på alla första
klassens liuier till och från Kuropa.
CLA1J51
TVÅLEN
tent
matt
N.K.FAIRBANK & CO.,CHICAGO. 4 4-
Våra priser och betalnings vilkMr
äro ytterst fördelaktiga för köparen.
MtNNAPOLlS MINN.
MOHN ANDERSON, Fabriksföreståndar^
i »t&llftt för Lath och Plaster Ar Tanoarn, hållba
ra re och i alla af seen den bättre.
Horlliwesteni C(
Hornet af Washington och l:st Ave. S., Minneapolis, Mim.
Inbetaldt kapital, $250,000.00. Beservfond, $75,000.00
E.
INBETALDT KAPITAL: $100,000.
200 Washington Avenue S., Minneapolis, Minn.
ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNINö.
Bögsta rftnta betalas depositioner. Vexlar och Money Orders utf&rdas på
alla platser i Europa. Ångbåtsbiljetter till och från Skandinavien efter lägsta
kur» Godt jordbruksland till salu billigt och mot lätta v ilkor.
HANSON & BLOMQUIST,
Skrädderietablissement,
Största svensk i afTiir af detta sia# 1 staden. VI hafva alltid pft lajrer ett Hkhaltljrfc
sortiment af jrudit och 'moderna tyger och vi garantera fullkomlig tillfredsställelse be
träffande sftviil arbete som priser. Gören oas ett besöb.
GUST. LANTZ
LINDSTRÖM, MINN.,
rekommenderar sitt rikhaltiga lager af:
ÄXER BRU KSM A SKINER och REDSKAPER
samt ARBETS-VAGNAR och andra ÅKDON
af de mest välkända tillverkningar.
STO V AR af alla slag i största urval, till verkliga rampriser.
JERN VAROR »falla slag. Bleck-, Plåt* mh Zink- varor
af egen tillverkning.
Oljor, Målarefärger, Bindgarn, Stångsettråd »amt
a s k i n
Olja
Beställningar på alla sorters Plåtslageriarbeten utföras omsorgsfullt»
och billigt.
Jag har nu flyttat in i min nya byggnad och kommer att bedrifva rö
relsen i betydligt stOrre skala än hittills.
Mina priser ha' alltid varit låga, men skola hädanefter blifva ånntl
låg
re. Besök mig och ni skall finna att LANTZ känner till nutidens
fordringar.
En vacker Present Fritt
Kungliv Skattkammare $1
Svensk illustrerad Fantllj Bibel. lit.97
GUST. LANTZ.
:1
utan
*iU.
Tillverkar de berömda
1
wiw»»
Anderson Pianon
«amt handlar med andra
ORGLAR och öfriga musikintru
uient af de mest välkända fabrikater.
A
v
A
|Caa
benftfTcz ej
vAota pA en plnstraro för att få f-n det
est man ftn\änd»r COJtPO BOARD, ty fij k .n sjelf
utföra arbetet m«d det^amjn*.obj ni_följtjr da i yAra
ci lrula framlagda fOrenferifte qa. Dereftt eder trå
ra ulinndlaro ej har COMfO BOAÄi) på lager, uLL
skrif gonaut
Company,
y
.Oi'Aiv
:,
4
till dagens lägsta priser.
till hvar oeh en som Insänder en or*
der af en dollar eller öfrer af f&ljan*
Ilerreuaf Davids Stam. eller tro &r 1 de$
Det Heliga Krig-et, fl Förent#
Klosterlifvet Afslnjadt 5fX- ICO kuvert ra»l n. n och ad re
sf
W" w v» »Ml '"V I *-v-»» v. v wv« M'JV IVV n U «. i IUC' I 11 JUl la Ut 11 |VU
tryckta i hörnet 40c Söndaj?sskolkort. sm& 10c pr. 100 större 25e pr. 100 ännti större 40c ock
pr. 100 största swten 75e pr. 100. Vä^t skrif iupper med »venska bibelversar tryckt#
oeh raed skönu blommor är det finaste i marknaden. 1*3 ark för 2Tc. Afenter önskas atft
B&lja vira flna Visit-kort. Stor Illustrerad katalog för 1895 och prof fritt. Adressera:
som icke är förtrolig med de olika bruk af vår '^jreast", enklare ock finare +y V
Wiener bakning. vill, ^enom att sända till vår adress 25 tenfolio-omslag med f*
lidstående o
cl ktikktt och siöhatcb,
med estgåeode post mottaga nnder nen-
köpmans adress, gratis vår "Handt
Book
irtti—Mttrikafr af "0»MPlt«8MII TKA1T". (SXOmAXX,
SKa4 S4w UNau nam tékXiw «gw falktSa&f* aix«Hk

5
/•'»Tv
roa
Handt Pkopijc",
kaller uppskrifter af all slags baknlng och goda anrättningar, samt ett af våra
Takra banér, kallad ''Little Snnahlme" eller "IJttle Sweeikeart". Dessa banér -e
lie konstverk och vill pryda es Tigs 1 hvarje hem.
3
som Inne-
FLEISCHMANN & CO, ,£
Defec tive

xml | txt