OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, February 27, 1895, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1895-02-27/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

ST. PAUL.
Dr. S. P. A. Lindahl från Rock Island,
II'. hr Chas. Peterson från Minueap
oils hr N. R. Nelson från Litchfield,
Mlun. hr Olof Strandberg från Rose
land, Minn. prof. M. Anderson frän
Red Wing, Minn.
Duett, "It's well with my soul",
Amanda och Hilda Oman.
Tal Past. L. A. Johnston.
Slutanmärkningar och välsignelsen,...
Past. J. A. Frost.
240 E. 9th str., St Paul, Minn.
DB. SHOOP, Box 22, Raoine, Wis.
P. A. Lanberg, 915 Payne Ave., v
sorteradt loger af Dry Goods
m. m. till läg
sta priser.
H. G. Peterson, Svensk Advokat,
rum 518 Manhattan Block, St Paul, Minn
Miss Kindlund, Svensk Barnmor
ska, No. 876 Payne Ave. hörnet af Wells
Street.
Chas. Wallblom, likbesörjare, No.
400 Jackson street Bostad: 1089 Jessie
Street
S K A A i e N O N S A E N E N 2 7 E U A I 1 8 9 5
THE NATIONAL IRRIGATION
& COLONIZATION COMPANY,
(förut: Thi wedish 1. & ol. Co.)
*J. II. .NOikLlNCj, AltUiugor,
404 Chamber of Commerce,
CHICAGO, 1 ILLS
MINNESOTA
Land &)Emigration Agents,
195 E,
Srfl
&t*L Ht. Paul, Minn.
Pine county, Minn.
393 Sibley Street,
ST. PAUL. i MINN.
Great Western Land & IrriptOB Co.,
97 Washington st.t
Minneapolis Office: S01
187 E. 7th St., St. Paul, Minn.
(Emellan Sibley A Jackson Sts.)
22—24 E, 7th Street, ST. PAUL.
Chicago, 111.
Wash. Ave. S.
ligt, WILLIAM H. HIP PS,
Land Cotmnissioner
Northern
A. PETERSON & CO.
No. 231 E. 7thSt
864 Payne Ave.
—samt—
Sims st. Payne
ARLINGTON BAKERY,
St. Paul.

8
iMU
Nytt bolag. St. Hilalre Boom and
Water Power Campany med ea grund
fond af 950,000 inregistrerade! i tors
dags.
Nytt bolag. Minnesota Fish Co.
i St Paul lät den 19 febr. hos statsse
kreteraren inregistrera sig. Grund
fonden" är $20,000, president &r Peter
Ditchy, öfriga tjenstemän F. T. Zollin
ger och C. H. Meens.
Harvester Works. W. P. War
ren, J. W. Griswold och W. Wood från
New York, aktieegare i Woods Harv
ester Works, anlände don 19 febr. till
St. Paul för att inspektera nätnda fa
brik. De funno allt i sin ordning och
ämna att låta allt gå som hittills.
Olycksfall med dödlig utg&ng.
Charles Tillman, som i söndags åtta
dagar blef öfverkörd af ett lokomotiv i
närheten af East Seventh street bryg
gan afled på morgonen följande tisdag
på stadshospitalet. Båda benen hado
nämligen så illa skadats, att de måst
amputeras.
Utredningsman. St. Paul and
White Bjar Electrio road har till ut
redningfeian i sin konkurs ändtligen
fått utsedd Fritz A. G. Moe, som i åra
tal haft med detta bolag att göra, under
någon tid till och med som biträdande
kassör, och anses vara en mycket
skarpsynt man.
Djurpl&geri. Enligt presidenten
i Minnesota Society for the Prevention
of Cruelty Noys' försäkran var fjoråret
synnerligen framgångsrikt för sällska
pets sträfvanden: det hade derunder
bildat nya föreningar i Mankato, Bed
Win g, Rochester, Stillwater och Ano
ka, sä att de nu äro elfva.
V&ra gator. Eist Sixth street
skall nu enligt en af stadsingeniöron
uppgjord plan fullstiindsgt omläggas.
Mod undantag af stycket Wabasha—
Cedar, hvilket belägges med huggen
Bten, skall gatai frän Sibley street till
Smith avenue, få asfaltbetäckning.
Kontraktsvilkoren komma i dagarne
att offentliggöras.
Egendomlig dom. Harry Kenne
dy, som den 10 febr. fördes till arbets
kuset, emedan han ej kunde betala en
plikt på 250 dollars, hvartill han blifvit
dö.nd för det han på kortspol lurat en
farmare från Grand Forks, vid namn
Asbjörn Arnberg, på 378 dollars, erlade
den 19 sin plikt och lösaläptes. Kort
Bpelaren vann således ändå 128 dollars
och några dagars underhåll.
Stadfäst val, I fredags stadfäste
senaten i Washington Richard O'Con
nors utnämning till U. S. Marshal i
Minnesota, såsom af de fleste väntats
pä grund af senatens hållning. Man
börjar redan beräkna, hur lång hans
tjenstetid skall bli. Det har nemligen
blifvit vanligt att låta en marshal tjena
fyra är, men en dylik tillåtelse skulle
under hela fem år lemna embatet i de
mokraternas händer. Vär nästa rege
ring är den bestämmande. O'Connor
ftr känd såsom demokratiska partiets
i detta county ledare och boss.
Hemlif. En vacker välklädd flicka
pä åtta är kom för några dagar sen in
pä polisens hufvudstation och begärde
med allvarlig, nästan dyster min att få
tala med polismästaren. Han fans ej
der, men den lilla visades till poliskap
ten Schweitzar, hvllken hon bad sända
en polis till hennes hem. "Pappa slår
mamma allt hvad han orkar, lät häkta
honom genast," sade hon. Kaptenen
lofvade att göra hvad han kunde, och
mod det löftet afläganade hou elg. Af
kapten Lowell upplystes sedan, att den
lillas föräldrar ofta grälade och att po
lisen längesen upphört att fäBta något
afseende vid dem.
Bibeln och egyptologlen. Egyp
tologen dr. Cobern försvarade i tors
dags inför en talrik åhörarskara i me
thodistkyrkan bibelns authenticitet
"Det är fullt beviaadt", sade han, "att
redan före Moses funnits en literatur
pä sten, pergament och papyrus på
flere språk. Moses lefde på Augusti
tidehvarf i Egypten. Medicin och ma
tematik stodo redan ganska högt och
hade utbildad literatur. Hur kan då
öfverste Ingersoll försäkra, att det på
Moses' tid ej fans någon literatur?"
Mr Cobern slöt sitt tal med en vältalig
framställning af bibeln såsom den enda
bok, hvars uppgifter ej jäfvats af nyare
forskningar.
Besökande. Under den sist tillän
dalupna veckan hafva följande resande
aflagt besök på SKAFFARENS kontor:
Hrr J. Borgqvist och A. P. Börgeson
från Willmar, Minn. hr M. Anderson
från Dissel, Minn. hrr John A. An
derson och John C. Leaf, från St,
James, Minn. pastor L. E. Sjölinder
från Akron. Iowa., pastor 1* P. Berg
ström från Wlnthrop, Minn. hrr L. G.
Thorell och Arthur Peterson från
Vasa, Minn. hr John Swanström från
Red Wing, Minn.: pastor M. A. Nord
ström från Wheaton, Minn. hr D. O.
Swenson från Welch, Minn. stud
Theo. Larson frän Bernadotte, Minn.
Pressen. Minnesota Editors' and
Publishers' association hade sitt års
möte förra veckan.Redan första aftonen
den 20 d:s vexladas skarpa ord, hagla
de infall och regnade artigheter. Hvad
Bom först väckte bitterhet och strid
var ett fom års gammalt förslag, som
ttndtligou utarbetats, i syfte att ombil
bilda föreningen till en nyhetsbyrå, ett
slags "trust". Till något egentligt be
slut kom man ioke. I torsdags afton
behandlades landsortspressens ställ
ning till sanningen. En och annan
framhöll, att G. Washingtons storhet
berodde pä hans sanningskärlek, hvar*
vid flere anmärkte, att man kunde s&<
ga motsatsen om en tidningsman, helst
Jupolitiska frågor. Åtskilliga qvicka
artiklar om tidningsmannen som poli
ker, diplomat, detektiv, finansman och
stilist förelästes sällskapet. Beslut
fattades om afskiljandet af sällskapets
affärsverksamhet Båsom ett oberoend
bolag. Till president valdes C.
Whitney i Moorhead. Tid och plats för
nästa årsmöte lemnades tills vidare
Oheit&mda
w
•m-
Arbeta på landsorten glfves till
fälle att få genom att nu genast anmäla
sig på SKAFFARENS kontor. Arbete
fins äfven för ett par gossar, som äro i
den åldern,att de kunna deltaga
1 farm
arbete.
Hon. John Lind höll slstlldne
måndags väll en föreläsning inför
Minnesota Congregational Cluböfver
ämnet: "'The Ethical side of the Fi
nancial Question". Talaren visade,
att han studerat finansfrågan, hvadan
föredraget beskrifves såsom s&rdeles
intressant och lärorikt.
Bätteg&ng om utvandrarkon
trakt Inför distriktsdomstolen har
KolfT Silberstein instämt ångfartygs
bolaget A. E. Johnson & Co. i St. Paul
med yrkande om skadestånd, för det
bolaget ej upplylt sina kontraktsenliga
förbindelser att hit befordra klagan
dens hustru och barn frän Europa,
Festen sistlidne fredags qväll i För»
sta Sv. Luth. kyrkan var särdeles väl
besökt. Ett litet program, bestående
af tal, säng och deklamation utfördes
och ostronsupper serverades. Inkom
sten, som går till afbetalandet af för
samlingens afgift till läroverken i Rock
Island och St. Peter, beräknas till
cirka $10 ).
Embetsmännens löner. Senator
SheehanB lagförslag att nedsätta stads
och countyembetsmäns löner rönte
mycket bifall af skattebetalande med
borgare å ett i förra veckan i första
wardet utlyst möte. Bjslut fattades
och en kommitté af hrr Lindahl, Aro
sin, Wools-?y, Wo'tersdorf cch Elm
qvist tillsattes för att till legislaturen
frambära mötets önskningar.
Hospitalfesten, som hölls i sam
manhang med konferensmötet, har ej
hittills i SKAFFAREN blifvit omn&md,
emedan vi frän en af hospitalets vän
ner väntat en längre artikel i ämnet.
På det att ingen mä tro att saken ftr
glömd, vilja vi här anmärka, att festen
var synnerligt lyckad så väl med afse
ende på tal som sång, och många åhö
rare hade äfvénledes infunnit sig. En
vacker kollekt upptogs vid tillfället.
B&ddad frän vattuskräok. Mag
gie Otis frän St. Paul har återkommit
hem från dr. Lagorio's pasteurinstitut
i Chicago, der hon vårdats i fjorton
dagar ooh blifvit botad frän följderna
af ett i sistlidne november tiilfogadt
hundbett. "Det var med henne
hii' tiiug
nästa
Bom
andra", yttrade dr. Lagorio, "hon trod
de sig vara utan fara, till
desB
hon fick
se, att de två andra, som samtidigt
med henne blifvit bitna, dogo en qval
full död. Det vore väl, om de bitne sä
fort som möjligt vände sig till pasteur
institutet."
Emanuelförsamlingens ungdoms
förening
afhåller en litorlir
aftonunder-
onsdags qväll klockan
8.
Inträdesafgiften blir 15 cts. Förenin
gen afser att insamla medel för afbeta
landet af en orgel, som den inköpt för
bruk vid Bina möten så väl som för
sångkören och söndagsskolan. Alla äro
hjertligen välkomna. Följsnd program
kommer att utföras:
Sången n:o 145 Hemlands Sånger
Kören och församlingen
Bibelläsning och bön, Past. J. A. Frost.
Sång. "Stäm upp med fröjdeljud,"....
Kören.
Deklamation, "Nikodemus",
Mag. Dahlen.
Duett, "Hemmet i fjerran",
Aman.Oman och Christ.Hokanson.
Solo, "Aftonfrid", D. Lundström.
Guitarr Duett
...Annie Johnson och Anderson.
Deklamation, "Hvi suckar det så tungt
uti skogen?" D.Lundström.
Solo. selected Amanda Johnson.
äng, "Guds lof 1 naturen", Kören
Deklamation, "Torparflickan",
Annie Thörn.
Sång, "Gud Zabaoth", Kören.
En afrikaresande. På inbjud
ning af the American geographical so
ciety far afrikaresanden dr. EmilHolub
omkring och håller föredrag i Förenta
Staternas större städer. Den 19 febr.
föreläste han om "Mörkaste Afrika" i
High school assembly hall. Han tala
de ej så mycket om landets utseende
och beskaffenhet som vida mer om dess
invånare. Han fäste sig företrädesvis
vid vildarnos naturliga anlag, reli
gionsformer, sträfvanden och framtids
utsigter. De rätta sig gerna, mente
han, efter sina höfdingar ooh furstar.
Karmaområdet voro invånarne
rkligen hederligt folk konungen
var en verklig hodersman med fläck
fri karakter, me» berodde så helt och
hållet af sina rådglfvare, bestående af
ålderstigna män, att han ej ens kunde
tiga sig en promonad i sin trädgård
utan att först rådfråga dem. Grann
konungen var en fullkomlig moUa's
till denne, ooh lians undersåtar liknade
sin herre. Dr. Holub tillfrågades af
konungen, om han vore holländare el
ler engelsman, och då han sade sig va
ra intetdera, genmälte han, aU det ej
kunde vara sant, emedan det ej funnes
flera nationer i Europa. Dr. Holub
räddade sig ofta genom att föreskrifva
läkemedel för sjuka. För läkare hysa
vildarne obegränsad vördnad som lör
ott högre väson.
Bethesda Hospital. Fastlagsoffret
Första Luth. kyrkan i St. Paul steg
till $108. Detta är uppmuntrando så
mycket mer Bom veckan förut upptogs
en kollekt vid hospitalfesten som upp
gick till $78, hvartill många af denna
församling bidrogo.Oaktadt för handen
varande tryckta penningetider är detta
det största hittills upptagna offer för
denna inrättning. Vi hoppas att detta
är ett för hela insamlingen inom kon
ferensen godt bådande tecken. Vi bedja
alla församlingar att sä skyndsamt som
möjligt till undertecknad insilncia hvad
som kunnat samlas. Vi behöfva det nu.
C. il. Hultkrans,
Förtjenar förtroende. Det finnes
intet medel som så rikligen förtjenar all—
mänheteus. förtroende som "BROWN'S
BKONCHIAJJ TBOCIIKS". De, som bes v il
ras af andtäppa, halsåkommor, hosta eller
förkylning, böra försöka dsm. De äro
öfvcrallt k&nda för sin ölverlägsenhet af
alla andra medel, som användas för näiu
dt ändaroäl
Förändringen
i qvinnans lif, som inträffar emellan
och
50
35
å/et, kallas den "klimakteriska
perioden," och har ett stort inflytande
på hennes Uf och.helsa. Hela nervsy
stemet angripes härunder pA ett egen
domligt släppande sätt, och d& vissa ner
ver kontrollera magens, lefverns, njurar
nes och hjertats verksamhet, är det lätt
förklarligt att qvinnor, under denna pe
riod, lida af sjukdomar i dessa organ.
Dr. Shoop fann, att helsa och styrka
äro afhängiga af nervkraft, som, när den
fattas, förorsakar sjukdomar i de Inre
organen, och hans läkemedel Återställa'
rea, som är en på senare tiden uppfun
nen medicin, vill återställa denna nerv
kraft, genom den verkan den utöfvar på
nerverna, som kontrollera dessa organ
och hvarest den egentliga orsaken till
det onda har sitt läge. Detta läkemedel
är en sann helsokälla för sådana lidande
qvinnor och ett försök med desamma
vill bevisa dettä. Dr. Shoofs Återstäl
lare är ingen "nervine" eller giftigt sti
mulerande medel, som endast gifver en
tillfällig lindring, utan en nervjöda, som
frambringar varaktiga krafter, för de
svaga och förslappade nerverna, och på
så sätt ailägsnar den verkliga orsaken till
det onda.
Till salu pA apoteken, «iler fritt tllls&ndt Bd«r per
•zprtM, fOr $1.00.
apm
Den skandinaviska
"Vägvisare till Hel
sa," som utförligt be
skrifver behandlin
gen med detta läke
medel, vill, tillika med
profver, fritt tillsän
das hvilken adress
som helst. Skrif till
J. G. Thaung, Likbesörjare, 681 E.
7th street, Telefon 57.
Till salu hus och tomt vid Green
brier ave. och Case st. Tomten 25x120
och huset 20x44, två våningar, säljes
för $1,600, värdt $2,000. -John Erikson,
955 Greenbrier ave.
Vid köp af land tillskrlf eller besök
A. P. Croonquist & Co., 393 Sibley Street,
St. Paul, Minn.
J. A. Jackson, Svensk Advokat och
Notarius Publlcus. Praktiserar vid sta
tens alla domstolar och embetsverk. Kon
tor: rum 2 och S i Rogers Blook, hörnet af
5th och Cedar streets, St. Paul, Minn.
Skodon i bästa sortiment för her
rar, damer och barn till lägre pris än an-'
norstädes hos Elmquist, 229 E. 7th str.
Dame Hattar och dylika modevaror
köpas billigast hos C. A. Lang, 64 E. 7th
street, (emellan Cedar och Minnesota sts.)
Varorna äro af sista mod och en hvar kan
utsöka hvad som bäst lämpar sig efter
såväl tillgångar som smak.
E. H. Hobe, svensk-norsk vice kon.
sul, 204 E. 7th Street, St. Paul, Minn., ut
färdar fullmagter samt inkasserar pennin
gar och arfsmedel i Sverige, Norge och
Danmark. Penningar försändas" äfven
till nämda länder efter lägsta kurs.
F&rdigsydda kläder billigt hos A
Peterson & Co., 231 E. 7th st.
Vexiar och postmoney orders
säljas till dagens lägsta noteringar af A.
P. Croonquist «& Co., 393 Sibley street.
VI hänvisa uppmärksamheten
pä St Paul & Duluth jernvägens annons
& annan plats i tidningen. Af värde för
en hvar.
Mascot-mjölet är det bästa i han
delu. Köp en säck pä försök.
För begrafningar erhållas finaste,
eklpager efter endast 82.50 uti Cady Bro's
Livery 475 Kosabel st., emellan 8tli och
9th sts. Telefon 500.
Doktor E. Böckmann, Doktor
F. Tillier, Norska Läkare. Kontor i
Krahmer Block, hörnet af 7th och Sibley
streets. Ingång frän No. 436 Sibley street.
Chas. B. Marelius, Svensk Apote
kare. Recepter expedieras med största
omsorg. Svenska mediciner samt Dr. Pe
ters Kuriko och Ole-Oid alltid på lager.
640 Bedford street.
Kläder gjorda efter beställning, bil
ligt hos A. Peterson & Co., *81 E. 7th st
Plumbing och dylikt arbete utföres
omsorgsfullt och billigt af Holt och Dahl
by, cor. Bedford och Decatur sts. Kost
nadaförslag lemnas på begäran.
John Thoorsell, likbesörjare, 817
E. 7th Street. Bostad: 521 Broadway.
Underkläder och andra ekiperin^s
artlklar billigast hos A Peterson & Co..
231 E. 7th st.
Wold & Johnson, hos Wm. Dam
pler, Likbesörjace och Balsamerare, 818
Wabasha St Telefon 378.
C. A. Lang, 64 E. 7th street, (emellan
Cedar och Minnesota streets,) har ett yt
terst fint sortiment af Dame Hattar och
modeartiklar för höst- och vintersäsongen.
Mr. Lang håller sina pilser mycket lågt
och betjenar allamed särskild noggrannhet
Bi-
af nordvesterus jernvägar och
Kungen den bästa i Amerika är North
Western Limited emellan Min
neapolis, St. Paul och Chicago. Den är
den biista iinien denna sidan Chicago Den
mest luxuriösa och god för en kung!—The
Commercial Bullet i a Minneapolis.
Gamla amerikanska frimärkon,
begagnade men oskadade köpas till hög
sta pris. K. A Fernatrom, 818 Olmsted
st., St Paul, Minn. I
Henry Meyers, 457 Collins street,
har alltid på lager bästa sortens kött och
(läsk, färskt och saltadt, samt allting hö
rande till en väl ordnad handel af detta
slag. Priserna äro de lägsta. Ärlig be
handling.
"Jag att Buffet-Smoking Library Coach
(inset* & North-Western Limited emel
lan St. Paul, Minneapolis och Chi
cago &r den bästa inrättning uti nyare ti
dens jernvägar som jag hittills sett. E11
sådan vagn bereder den resande allmän
heten en verklig njutning. Det är onek
ligen den bästa Jeruväg som jag hittills
Wenyttat mig af,"—TheQlobe, SL Paul.
prisnedsnttning å alla sorters
Nytti lif....
blir det i den insigtfulle och kloke farma
ren, när han får se den vackra, konstbe
vattnade trakten omkring
ORDWAY och OLNEY!
endast 40 mil frän Las Aninias och en
timmas vag fr&n Pcoblo. Ingen vackrare
trakt i hela den V( Msberyktarte
ARKANSAS-BALEM I COLORADO.
Tänk öfver saken och följ sedan med
pä vår exkursion
Den 12 mar».
Märk I Mycket billig resa för alla.
Fri resa för Ii a n k ii pare som köprt, 80
acres och hälft pris lör dem, som köpa
40
acres. Land och vattenrätt för san ma
pris. Felfritt klimat, vä jernvilg-ar, nära
till marknadsplatser, församling och kyr
kai en snar framtid.
Inga långa vintrar, inga qvalmiga som
rar, inga febrar. utmSrkt för olika sä
desslag, frukt, potatis, honung o, s. v.
Den bästa, pålitligaste plats för
svenskarl
Vill ni veta. huru farniarne i dettacounty
i
fjol erhöllo$l,8'j" pft »lj ucres.$600på acre
o. 8, v.. sä eftersk eka vftr nya. fina pamflett
om Ordway och Olney. Den sRndes fritt pä
begiirun. Tänk öfver saken väl,
handla strax
och med energi.
De billiga Jernväflrsblljetterna erhållas af
undertecknade. Svenskar, skyudon sä att
vi bllfvu ensamma om denna sköna, välbe
lligna trakt.
Utförligare upplysningar lemnas konst
nadsfritt orh nu il nöje af
LAND!
Under förlidet år, grundlade vi flera
goda sJatntiinaviska settlement 1
Wadena ooh
Aitkin
counties, Central
Minnesota, dérvid många hundra skandi
naviska familjer flngo sig nya hem i goda
grannskap. I ftr vilja vi dels grundlägga
nya skandinaviska kolonier i Cass och
Otter Tail
counties och samtidigt fort­
sätta försäljningen af det ännu osålda
landet i de i flol bildade, äfvensom i förut
varande settlemenii
Det säger Sig ^elft att platsen för nya
settlement vfcljea efter
noggranna un
dersökningar,
de fördelning af
s& att det blir en passan­
skog
och
öppet land,
kort af stånd till stationer, naturliga hö
slåtter, godt dricksvatten och jordmån, der
maj9t hvete, hafva, korn
tis
och
pota­
kunna odlas till största fullkomlighet
och hvar kreatursafvel kan med största
fördel bedtifvas.
Primerna förblifva lika bittigtu
nemligen $2 a $3.50 pr. acre, att
fullgöras i 6* årliga af betalningar,
med rättighet för köparen att beta
la uppför Warranty Deed när som
helst under tulen.
Detta år det bästa tillfälle som
någonsin lean erbjtidas denmindre
bemedlade att få sig
ett
men det gäller nu att passa på, och
leomma
i tid
för att

cific
Vinterkläder hos J. G. Elm
quist, 250 E 7 street.
B. B.
välja sitt land
nära stad eller station som
Co. Skrif
till
A. E, JHOHSON & CO.,
DELL QROYE
Svenska settlementet
erbjuder utmärkta fördelar fOr
Jordbruk Och LadugårdsshdUtl.
Lättbrukad och fruktbar jordmån.
Fri och riklig tillgång på bete.
Beläget niira jemväg&9tation, midt
emellan St. Paul och Duluth»
Fiskrika sjöar i rheten.
Lågt pris och lång betalningstid.
Biand dem, som redan bosatt sig i detta
framåtskridande svenska settlement, mär
kas följande namn:
Rampris! Rampris!
VI hafva öfvertagit tvenne större varulager, som vi
utbjuda på auktion till så låga priser, att någon
ting liknande i prisbillighet ännu aldrig
förekommit i Nordvestern.
Det ena lagret utgöres af fårdigsydda kläder, tillverkade af den väl
kända firman KUHL, CUMMINGS & CO., och innefattar alla qvaliteer,
M. Johnson, Gust Molin, A. E. Smed
berg, S. Haglin, N. Swanson, J. A. John
son, C. F. Johnson, C. J. Wibérg, J.
Monson, J. A. Stinson, A. S. Stinson, J.
A. Nelson. C. W. Nelson, Carl J. Eklund,
J. Ahlberg och A. Ahlberg.
Fri resa för landköpare•
Besök eller tillskrif OM för när
mare upplysningar.
i p.
Nåsta stora-...
Land-Exkursion
-till-
Snake
afgår 1 midten af mars månad. Vidare
underrättelser framdeles. För cirkulärers
erhållande tillskrif:
*~'4
från arbetsbyxor till den mest eleganta kostym. Det andra lagret består
af svarta och kulörta klådningstyger, borddukar och borddukslinne, gar
diner och gardintyger, flaneller af ylle och bomull, kulörta, blekta och
oblekta bomullsväfnader samt underkläder och strumpor m. m„ m. m.
Allting såljes å auktion och i qvantiteter efter köparens önskan.
Auktionen börjar kl. 10 f. m. samt 2 och 7:30 e. m. och
fortgår så länge lagret varar.
KAVANAGH & JOHNSON
under firma-
tt
River
Dalen
i Idaho
0. H. Arosin
Svensk Juvelerare,
VIGSEL
RINGAR,
samt ett rikhaltigt
lågor af artiklar pas­
sande till bröllopspresenter m. 9,
Sände
eget hem.
hokord«s
StfEDlS
AMER'CA
möj­
Pa­
BOOKCO
kureradt hemmet. Bok frit
Adressera Pr. W. S. ltICE, Box
275. Smitbvtlle. Jefferson Oo.,
New York,
Härmed tillkännagifves, att undertecknad öppnat"
uti
Klädeshandel8BBBBCBgS««flaaBMBMi
och
EU STICWSKIN..
—för stickning af—
Strumpor, Damasker,
Muddar, Barnmössor,
Vantar, Byxhängslen,
Skrädderirörelse
På samma gång jag hoppas blifva hedrad med mina v
ners och landsmännens välvilja och patronisering,tillförsäkrar
jag alla ett ärligt och redbart bemötande.
St. Paul, Minn., den 31 oktober 1894.
Halsdukar, m. m.
Cor,
Vi anfQra ett kort utdrag af hvad fabri
kanten säger om denna maskin:
"Efter att liafva under en följd af år uppoffrat min tid uteslutande på att frau|*
bringa en ändamålsenlig stickmaskin, har mitt sträfvande krönts med sådan fram-«»
gång, att min värdefulla uppfinning skall helt visst helsas välkommen att fylla etw
länge kändt tomrum inom hvarje familj. Denna maskin stickar allting som man kan
sticka för haud, från det gröfsta yllegarn till den finaste bomullstråd. En strump*
stickas på 10 minuter."
Svenskt
Skorpor,
Med hvarje maskin följer bruksanvisning. Hvarje maskin garanteras*'
Priset är $8, hvartill kommer expressafgiften, som betalas af mottagarön.
Kontant måste åtfölja hvarje beställning, som kan adresseras till SKAF*
FAREN] 187 E. 7th Sut så skola vi tillse att hvarje order utföres skynd»
samt och ordentligt.
.—
S. ABRAHAMSON, egare,
Ave*
I£niiol*eTi*öclf
af alla
lokalen.
Andrew Peterson,
förut medlem af firman Croonquist & Peterson.
Nyttigt inom hvarje familj
ter $1.50 per dussin.
fint och groft,
®lag
Krydd- oeli Söt-sura Limpor
samt alla andra sorters bröd och cake af bästa qvaliteer. Beställningar fr&n %ondklli|l
de och hotelier, inom som utom staden, ulföras med största omsorg.
Nederlag hos The Andrew Schoch Grocery Co., cor. 7th st. & Broadway.
FRITT!
Under nagra da-*
gar lemnas et§
fint fotografi, 8 $
10,fritt med hvarje beställning på et
dussin fina kabinett fotografier ef«
KHBH'S ITEUa s?.pIurM1NH.

xml | txt