OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, March 20, 1895, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1895-03-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Allen, Barr, Cole, Culkin, Day Hanna,
Hanson, Heneman, Hodge, litis, Jones,
Johnson, A. G. Knatvold, Larson, Mil
ler, Ozmun, Peterson, Raishus, Ring
dal, Sevatson, Sheehan, Smith, The
den, Thompson, Thorpe, Wing, Wy
man, Young emot detsatnma röstade
Collister, Currier, Dunham, French,
Fuller, Greer, Howard, Johnson, W.
E Lloyd, Master man, Morgan, McAr
thur, McHale, Potter, Pottgieser, Ro
verud, Schaller, Spencer, Stebbins,
Stevens, Stockton, Sweningson.
Frank Robinson.
W I S O N S I N
gou. L. M. Norgruu är vald till presi
dent och P. Rudberg till trustee der
sammastädos. John S. Anderson ilr
vald till fredsdomare i Buffalo Lake.
A. N. Poterson är vald till trustee i
Mountain Iron samt E. Carlson till
fredsdomare. I Merritt har S. Lar
son blifvit utsedd till trustee. Valet
i Lindström, Chisago co., utföll sålun
da: A. Erlandson, president John

i*|£
A i a
19:de Årg. —N:o 12.
Legislature!!.
'Senaten.
Efter en hårdnackad strid på 'tvenne
flagar nedröstade senaten den 12 dennes
den s. k. Anderson billen rörande be
skattning af jernvägsland. En väldig
ordstrid var det, och vältaligheten, så
att säga flödade i strömmar. Såsom
förkämpar för denna lagstiftningsåt
gärd utmärkte sig Allen m. fl. å mot
satta sidan uppträdde sådana förmågor
som Stevens och en hel rad andra Se
nator Alien anförde en hel mängd fakta
för billens antagande. Vi anföra föl
jande: År 1893 hade staten Wisconsin
en inkomst af,$l,373,000 från järnvägs
bolagen under det Minnesota från sam
ma källa endast fick $923,000, oaktadt
banlängden i vår stat var betydligt
större än i grannstaten och järnvägs
bolagens bruttoinkomster i Minnesota
öfverstego dem i Wisconsin med fyra
millioner dollars. Om Northern Paci
fic jernvugen erlade skatten å' sin egen
dom, sä skulle skatt belöpa sig till
$324,000 emot $138,000 is. k. gi°oss ear
ning skatt den direkta skatten för
Great Northern beräknades till $639,000
emot $220,000,"som bolaget efter nuva
rande skattesystem betalar.
Vid namnlistans uppläsande befunnos
följande fem senatorer vara frånvaran
de: Cronkhite, Greer, Lloyd, Smith
och Stebbins. Senatens sergeant at
arm's fick i uppdrag att uppspara Greer
och Lloyd de öfrige hade blifvit ur
säktade för sin frånvaro. Vid rösträk
ningen befans det att 27 röstade för
Ullens antagande och en röst mindre
än som erfordrades för dess antagandö
—emot densamma afgåfvos 23. Da eom
röstade för baokattning af jernvägsland
voro: Allen, Barr, Cole, Culkin, Day,
Hanna, Hanson, Henneman, Hodge, li
tis, Jones, Johnson, A. G., Knatvold,
Larson, Miller, Ozmun, Peterson, Reis
hus, Ringdal, Sevatson, Sheehan, The
den, Thompson, Thorpe, Wing, Wy
man, Young deremot röstade följande:
Collester, Currier, Dunham, French,
Fuller, Greer, Howard, Johnson W. E.,
Keller, Masterman, Morgan, McArthur,
McHale, Potter, Pottgieser, Roverud,
Schaller, Spentfor, Sparry, Stevens,
Stockton, Sweningsen, Yale.
Vännerna till lagstiftningsåtgärden i
fråga läto sig emellertid ej afskräcka
genom detta nederlag, utan arbetade
oförtrutet tills det lyckades dem att få
det föregående beslutet återkalladt,
hvarpå ny omröstning verkstäldes.
Detta aflopp emellertid icke utan en
bitter strid. Senaten förblef onsdagen
i session från middagen tills klockan
half elfva på qvällen, då ny omröstning
företogö.
Då en så vigtig omröstning ånyo
skulle företagas, så var det högst nö
digt att 8amtlige senatorerna voro till
städes. Tvenne utaf dem, som icke
formligen ursäktades, befunnos dock
vara frånvarande, nemligen Hanna och
Cronkhite. Den förstnämde sades vara
sjuk, men efterskickades emellertid
och uppfylde sin skyldighet. Värre
blef det med Cronkhite, hvilken icke
kunde uppspåras hvarken i S*. Paul
eller Minneapolis. Den sålunda från
orten afvikne senatorn är populist och
sökte motpartiet derför göra sig lustigt:
öfver hans handlingssätt. Senator
Cronkhite är från Rad River-dalen,
hvarest landbeskattningsfrågan är en
utaf de mest brännande, hvadan han
bland sina valmän torde blifva utsatt
för efterräkning. Den afgörande om
röstningen togs emellertid och utföll
så att motionen, den a k. Anderson
billen, blef antagen med 28 röster mot
?2. Följande röstade för lagförslaget:
Såsom synes, röstade vice guvernör
Day för lagen i fråga, och häremot lära
jernbanbolagen vara betänkte pä att
anföra besvär. Hade senator Cronk
hite stått på sin post och röstat med
vännerna till billen, så hade antydda
fara undvikits. Då denne lagstiftare
sedermera visade sig, så förklarade
han sig vara emot beskattning af jern
vägsland samt påstod, att denna fråga
icke var pä tapeten, då han invaldes.
"It never entered into my campaign,
and I never uttered one word in regard
to it," säger Cronkhite i en tidningsin
terview.
Om beviljandet af $2,000 för landsvä
garnes förbättring i Sibley county har
Larson väckt motion, hvilken i sin ord
ning blifvit hänvisad till utskottet för
vägar och broar.
Bland öfrige under veckans lopp an
tagna lagförslag nämna vi följande:
Boxruds Ull om belöning för dem, som
an vända arbetsvagnar med breda hjul
ringar om beviljandet af $15,000 för
inköp af gräsfrö i deaf skogseldarne
förhärjade trakterna (förut antaget i
representanthuset) om be^Ujandet af
ett statsanslag på $25,000 för utrotande
af den ryska tisteln Ozmuns bill, rig
tad mot korruption vid allmänna val
Representanthuset.
Ett statsanslag på $700 äskas af Swan
son för en bro öfver Crowfloden
Wright county samt dito $4,000 för an
läggandet af en landsväg i samma
county.
Ett nytt lagförslag har inlemnats rö
rande handeln med patentmediciner.
Förslagställaren är densamme, nemli
gen dr. Zier. Statens sundhetsbyra
skall bemyndigas att analysera antyd:
da preparat samt bastämma o
in försälj
ningen deraf inom statens gränser. En
föregående bill i samma syfte, hvilken
ändtligen blef nedröstad, föreskref, att
patentraedicinons ingredienser skulle
flaskan eller asken angifvas. Att tra
fiken med patentmediciner borde på
något sätt regleras, det är temllgen
uppenbart. Goda preparat kunde dä
så mycke$ lättare försäljas. Legislatu
ren borde äfven egna en smula upp
märksamhet åt de talrika qvacksalfva
re, som ockra på allmänhetens okun
nighet.
Djt märkligaste som sistlidne oms
dag timade i representanthuset var
antagandet af senator Thedéns bill,som
upphäfver den mycket omtalade och
ökända "Rand-ordinansen" i Minneap
olis.
Sistlidne torsdag framlemnades i re
presentanthuset formligt anbud om att
Loringparken i Minneapolis doneras
till byggnadsplan för blifvande kapi
toliura. Enligt dokumentet i fråga
uppskattas egendomen till cirka tvä
millioner dollars värde. På grund af
kapitoliefrågan pågår skarpa skär
mytslingar emellan de stora dagbladen
i St. Paul och Minneapolis.
Jacobson har väckt motion om förän
dring i nu gällande lagar rörande straff
fångars arbete.
En s. k. census bill har inlagts af
Wright, gående ut på att verkställa
folkräkning samt samlande af uppgif
ter rörande statens åkerbeuk, industri
och grufdrift. Superintendenten för
detta arbete skall uppbära $3,000 i lön
samt hans tvenne biträden respektive
$1,500 och $1,200.
Antagna lagförslag: om upprättan
det af en normalskola i Duluth tvenne
af senator Peterson väckta lagförslag
rörande dräneringsarbeten samt ett
dito af senator Larson inlemnadt rö
rande "ditch assessmentsenator Pot
ters bill, gående ut pä att genoin anta
gandet af ett konstitutionstillägg, be
myndiga statskassören att utlåna den
allmänna skolfonden till städer, byar,
towns och skoldistrikt inom staten
efter en räntefot af 3 till 5 procent om
beviljandet af 88,000 för de cyklonska
dade i Meeker co,, samt $5,000 för dem
som i Stearns co. lidit utat enahanda
olycka om att reglera försäljningen af
bakpulfver och kryddor.
ALLMÄNNA NYHETEK.
Qvinnofrågan. ICalifornias senat
har antagits ett af representanthuset
redan gilladt lagförslag, som gifver
qvinnan rösträtt. Nu tillkommer det
statens valmän att gilla eller förkasta
det.
Lagbrytande lagstiftare. Som i
förra numret omnämdes, uppstod i för
ra veckan ett skamligt uppträde i In
dianas lagstiftande församling. En
ligt senare underrättelser blef guvernö
rens privatsekreterare M, D. King all
varsamt skadad.
Vattenbrist. Högsta domstolen i
Tacoma, Wash., har tilldömt enskilda
personer eganderätten till hufvudsta
dens förnämsta vattenledning, ehuru
staden för vattenledningen till mr.
Wright utbetalat $2,000,000. Vatten
brist hotar nu staden.
Starkt regnfall. Under de senaste
dagarne har i olika delar af staten Ala
bama inträffat ett starkt regnfall i för
ening med häftig storm, hvilken an
stalt stor förlust till egendom. Coosa
floden steg i söndags öfver sina bräddar
närheten af Eufalia och bortförde i
sin fart ett hus tillhörigt negern Jacob
Anderson, hvarvid han jemte hustru
och ett barn flngo sätta till lifvet
Jesuiterna utvisade. Med anled^
ning af att katolska presterskapet, som
till största delen är jesuiter, allt mer
och mer söker att tillvälla sig makten
öfver do allmänna skolorna i Canada,
har nyligen en allmän protest blifvit
utfärdad från befolkningon öfver kato
likernas handlingssätt, Om regerin
gen tillmötesgår deras önskningar ho
tar ett inbördes krig utbryta för att ut
drifva jesuiterna ur landet.
Vårdslöshet och lifsfara. I Ha
milton, Ohio, var f. d. guvernören
Campbell nära att sätta lifvet till för
en tjenarinnas vårdslöshets skull. Pi
gan hade efter att ha skurat bordsilf
ret stält en flaska ammoniaklösning eå,
att det runnit ned i vattenkarafinen,
och mr Campball brändo sig illa i hal
sen, dä han skulle ta sig ett glas vat
ten. Motgift förordnades genast af
tillkallad läkare, men mr Campbell
blef dock allvarsamt illamående.
Tvist om eganderätt till en ka
tolsk kyrka. Medan pater Karmin
sky i förra veckan läste morgomnes
san i Paulikyrkan i Omaha, inträngde
en hop polacker, som fordom tillhört
församlingen, och sökte bemägtiga sig
kyrkan. En af inkräktarne afsköt ett
skott, hvarpå patern utan betänkande
tog upp sin revolver och gaf eld. E
ter en längre skottvexling måste an
griparne lemna sina sårade i sticket
och draga sig tillbaka. De qvarlemna
de voro: F. Dargatewski och John
Kosiska. En bland de angripne, en
Joseph Inda, blef ock svårt sårad. Po
lis efterskickades och gjorde sig till
berre på platsen. Åtskilliga personer
häktades, bland dem också pater Kar
minsky, anklagad för att ha skjutit i
ufsigt att döda Båda partierna påstå
sig vara de rättmätige egarne af kyr
kan.
k
Storhandeln och sedligheten.
Senator Salomon har af legislaturen i
Illinois begärt undersökning af det
noraliska tillståndet bland biträdena
de stora handelsmagasinen i Chicago.
Nattvardskalkar. Methodistkon
ferensen i Baltimore beslöt i förra vec
kan efter en delvis mycket hetsig di
skussion, att hvarken gilla eller klan
dra, om för hvarje kommunikant an
vändes särskild kalk vid nattvardens
utdelande.
Bi k i hast. Jack Kerry från Sioux
City, Iovva, afreste i lördags till Ir
land, der han helt oförmodadt blifvit
arfvinge till en etor landtegendom och
60,000 pund sterling, deponerade i
bank. Kerry är här i landet känd så
som en ifrig hazardspelare, hvadan
egendomen faller i osäker hand.
Spilda mennlskolif. Vid en
eldsvåda i ett Wabash jernvägens bus i
Toledo, Ohio, förliden söndag nedram
lade ena väggen begrafvande 12 perso
ner. Af dessa framdrogos 9 vid lif
men svårt lemlästade de 3 öfriga kun
de ej räddas. Dessa äro John Bowen,
R. H. Bohlman och J. J. Preston.
Söndagens holgd. I St. Louis har
sedan någon tid tillbaka ett sällskap
arbetat på att söndagens helgd iaktta
ges och att alla handelsbodar och kro
gar hällas stängda under söndagen. Så'
som ett resultat häraf voro i söndags
de flesta handelslokaler stängda, ocli
de som ej hörsammade uppmaningen
blefvo arresterade och komma att lag
föras.
Gammalt hus. Det äldsta bonings
huset i Förenta Staterna lär vara Kil
lian Van Rensselaers midt emot Alba
ny New York. Enligt en på föran
staltande af Albany Memorial Society
pä husets baksida uppsatt iuskrift byg
des det 1642 på dess framsida kan man
ännu se de hål, genom hvilka dess för
sta inbyggare brukade skjuta på indi
anerna.
Båhet och ömsinthet. New Yorks
lagstiftande församling har varit nära
att formligen återinföra skampåle och
spöslitning såsom straff för dem, som
handgripligen förgripa sig på qvinnor
och barn. öfver allt bar man funnit,
att motviljan mot användandet af
kroppsstraff gått öfver hvarje rimlig
gräns. Det fins naturer, som icke kun
na uppfostras eller låta sig rättas utan
kroppsaga.
Explosion. I Hancocks kemiska
fabrik vid Dollar Bay vid Houghton,
Mich., inträffade i fredags en nitro
glycerinexplosion. Alla fabrikens bygg
nader skadades pä $5,000 och dock ex
ploderade lyckligtvis icke ett qvintin
af de 65,000 skålpund dynamit, som för
varades i ett af de närliggande maga
sinen. Explosionen inträffade på mid
dagsrasten. Endast en man, Domin
Christian, dödades, men flere blesvo
lindrigt skadade. D^tta är tredje gån
gen on dylik olycka inträffat vid niim*
da fabrik. Da två föregående explo
sionerna kostade åtta menniskor lif
vet.
Hawaiiupproret. Djltagarne i
den afsatta drottning Lllionkalanis
försök att återtaga sitt rike ha i all
mänhet dömts till fem års straffarbete.
Drottningen sjelf har döintB till fem
års fängelse och $5.000 i böter. Emel
lertid antages allmänt, att hon skall
genom sina ombud erbjuda "antagliga
förliknlngsvilkor", hvarefter det skall
tillåtas honne att slå sig ned på någon
aflägsen ö eller bosätta sig i England.
Enligt underrättelser ined ett till Vic
toria, B. C., ankommet ångfartyg
Midwora skola alla historier om pin
iga förhör vara helt och hållet upp
diktade.
Jernvägsbyggarnes millioner.
I San Francisko har staten stämt mrs.
Stanford med fordran att ur henäes
länge sen aflidne makes bo erhålla $15.
257,000 eller fjerdedelen af den summa,
som staten har att fordra af Central
Pacificbanans grundläggare Stanford,
Huntington, Hopkins och Crocker.
Stanfords förmögenhet uppskattades
till öfver $17,000,000. Anglo-ameri
kauska tidningar uppgifva, att om sta
tens fordran godkännes, skulle dermed
ockstanforduniversitetet utplånas. Om
vi ej missminna oss, har offentligen
uppgifvits, att nämda universitet som
ännu ej trampat ut barnskorna, förfo
gar öfver m«r än $40,000,000. Huru
kan dä donna lilla fordran alldeles ru
inera det?
Ett offer for sin öfvertygels®
Från Oakland, Cal., berättar "Vest
kusten": Dr J. T, Willey, en svensk
patent-medlcintillverkare, hvilken
åratal uppträd här på kusten 1 ett an
språkslöst ekipage, hvarifrån han om
aftonen vid skenet af en fladdrande lå
ga utbjudit sin alla sjukdomar botande
medicin, bar fallit ett offer för sina
teorier. Den gamle originelle doktorn
var fullt och fast öfvertygad om att han
med tillhjälp af sin medicin skulle kun
na utrota malaria-mikroben, det lilla
osynliga djur, som är orsaken till ma
laria och frossa ra. m. Som malaria ej
iir särdeles allmän i Oakland, hvarest
doktorn var bosatt, begaf han sig för
ijex månader sedan till Central-Ameri
ka, ett af malarians förnämsta stam
håll, för att der söka förverkliga sina
idéer. Han kallade sig*'den store upp
täckaren" och förtjenade på kort tid
810,000. Men malaria-mikroberna fick
han ingen bugt på. I stället togo dt
väldet öfver honom, och den gode dok
torn föll sjelf ett offer för sin veten
skapliga ifver och malarians h&rjnin
ningar. Han efterlemnar en ka, hvil
ken i dagarna gift om sig med major
ST. PAUL & MINNEAPOLIS, MlNN.i ONSDAGEN DEN 20 MARS 1895.
Afliden landsflykting. Arthur P.
Peterson, allmän Åklagare på Hawaii
under dess monarkjg ailed i söndags i
San Francisco, der Ban vistaides såsom
landsflykting.
Förmodad kassabrist. Andrew
Mason, superintendent för myntverket
New York, infann sig i måndags i
Carson, Nev., för att inspektera Fören
ta Staternas myntverk derstädes, eme
dan ett rykte varit i omlopp att en
brist på öfver $80,000 förefinnes.
Lag och rät# i New Tork.
Erastus Wiraan, soin dumts för bedrä
geri och förfalskning, lyckades den 15
mars fä domon häfd cdi ny rättegång
utsatt. Domaren hftuo nemligen icko
tillåtit juryn att bedöma, huruvida Wi
man i brottslig afsigt begagnat sig af
Bullengers namn å»n voxel, utan blott
om han gjort det.
Dyr farm. J. M- Ericson och tven
ne andra personer i Sharon Springs,
Kas., hafva i dagarne inköpt The
Twin Mountain Fa#m i Tom Green co.,
Texas, innehällan&B 1,000 acres land,
deraf 800 acres koustb vattnas, för en
summa af $30,000. ningen är att å
farmon drifva frukjfr och trädgårdsod
ling i stor skala.
Begrafnaundéff ruiner. I Lara
mie, Wyo., kom elden lös i fredags
natt i Trading Commercial Company.
Hus och lager blefvo lågornas rof. För
lusten torde vara Si50,000. En ram
lande vägg krosstid»? J. C. & A. M.
Watkins' butik soiä en nötskal. Fyra
män skadades, af hvilka J. Foster re
dan dött och studer^ten (i. Cordiner an
ses ligga för döden.t
Bedräglig annonsering. Warren
F. Thompson i Chiea-o blef i måndags
af Förenta Staterna» domstol öfverbevi
sad att hafva genom postverket utsändt
cirkulär för att Ull narra sig pengar.
Han är redaktör för "Heart and Hand",
en tidning i hvilken han inför tillkän
nagivanden att glfva anvisning på ri
ka arftagerskor, Lediga till äktenskap.
För anvisning å en sådan är kostnaden
25 cents och för tre 50 cents.
"Samfundets itöttor". "Ogden
Gas and Cosmopolitan Electric" i Chi
cago fick den 25 febr. »ina privilegier
beviljade af stadsfallmiktige. San dess
har offentligt och enskildt påståtts, att
de, som då röstade för bolaget, hade
gjort detta mot kontant erkänsla. Ändt
ligen har saken dragits inför rätta.—I
ett annat besticknjngsreiäl, som förevar
den 14 mars, döradöi W. Holpin till 4
månadera fängelse, flOr det han erbju
dit sig att mott&ga^ator af Wast Chi»
cago Street Railwiy Co. i det s. k.
Straussmålot
Nytt politiskt parti. I Pittsburg,
Pa., hölls den 15 mars ett möte för att
bestämma det nya nationola partiets
program. Ej fullt 40 ombud hade in
funnit sig. Till ordförande utsågs S.
D. Woods. Nästa möte utsattes till
andra tisdagen i mars ott år till, då
ombud åter skola sammanträda i Pitts
burg och tiden för ett tredjo möto i
följande juni månad närmare bestäm
mas. Vid det senare skall partiets
program uppgöras och en president
kandidat uppställas. Slutligen bestäm
des, att det nya partiet skall bära nam
net "Home Protection Party".
Bätt och billighet Kaptenen
det amerikanska furtyget AUlanca .1.
A. Crossman har i Washington klagat
öfver den behandling, han rönt vid
Cuba. Han försäkrar, att han befann
sig s?x mil frän stranden, då en spansk
kanonbåt gaf eld och det i afsigt att
räcka hans fartyg. I öppen sjö har,
enligt Förenta Staternas sjölag, ett
krigsfartyg rätt att under vissa om
ständigheter skjuta ett löst och sen ett
skarpt skott öfver ett fartygs bog för
att befalla det att stanna. I spanskt
farvatten hade spanske kanonbåten ätt
att hejda ett främmande fartyg. Hur
långt var derför det amerikanska farty
get från stranden, och i hvad afsigt af
fyrade det spanska sina skott? I Wash
ington har minister Gresham utan att
afvakta vitnesmål i dessa punkter eller
svar frän spansk sida fordrat afbön
af epanske ministern. Till och med de
högfärdsgalnaste amerikanska tidnin
gar linna detta något förhastad t, oli urn
de bjrömma den utmanande tonen och
det starka språket i ministorns not.
Mord och lynchning- För någon
tid sedan mördades af obekant anled
ning en krögare A. J. Hixon i Rouse,
sex mil från Valsenburg, Colo. Med
en blodhunds hjelp upptäcktes snart
det tillhygge, hvarmeft mordet föröf
vats, och nästan omedelbart derpå fyra
af mördarne, italienarne L. Danino, J.
Antonio, P. Rozzjttl och F. Eurico.
Af dem fick man veta, att ytterligare
fem varit med vid dådet *amt att Dani
no varit sjelfve gerningsmannen. Inom
jtt dygn voro alla häktade. Då fån
garna i förra veckan fördes från likbe
sigtningen i Itouse tillbaka till Valsen
burg, öfverföllos de vid Baar Creek af
en hop beväpnade män, antagligen
grufarbetare. En strid uppstod, hvar
under tre af fångarne af kusken Welsby
nedskötos. Emellertid lyckades she
rifferna få vagnen till Walsenburg.
Strax efter midnatt öfverlistade dock
le blodtörstiga sjelfhämnarne fängvak
tarne och nedsköto i fängelset ytterli
gare två italienare. De mördade itali
snarne ftro: P. Jncoblnl, A. Gobatti
och S. Vittano tamt L. Danino och F.
Roccetto. Pietro Giabanco, hvilken
antogs ha blifvit. mflrdad vid Bear
Creek, anträffades i söndags natt på 10
mils afstånd frän slcud»platsen för till
dragelsen i ett ömkligt tillstånd illa
medfaren af frost oéh svält Han för
des till Puebio, der hip togs i fångs
llgt förva*
Färgad snö. Vid trakten omkring
Dubois, Col., föll i lördags 1 tum djup
snö af rödaktig färg. Företeelsen har
väckt mycket uppseende och många
funderingar äro i omlopp angående or
sakon till det egendomliga snöfallet.
Mord och sjelfmord. I närheten
nf Stevcnsville i vestradelen af Monta
na råkade den ene af tvä supbröder här
om dagen att för en enkol uppmaning
bli ond på den andre, hvarför han fick
tag i en bössa och sköt nod honom.
D^rpå gick han hem och sköt sig sjelf.
Ämna flytta söderut, öfver 200
arbetare, som 1 somras deltogo i den
bekanta Pullman-strejken och till följe
deraf blefvo afskedado från sina plat
ser, beslöto nyligen på ett i Chicago
hållet möte att flytta till de södra sta
terna, der de ämna slå sig ned såsom
en koloni.
En stad utan polis. Den nyvalde
borgmästaren i Boone, Iowa, tillträddo
i måndags sin syssla samt afskedado
samtidigt alla Btadens polismän och ut
nämdeandrai stället Stadsstyrelsen
vägrade emellertid stadfästa borgmä
starens utnämningar och staden är till
följe doraf utan polisstyrka.
Skjuten och särad. En ung
svensk, Wilhelm Hedin, blef fötliden
torsdags morgon Bkjuten af en ung
engelsman vid namn William Spight.
Hodin hade nyligen fått anställning på
stadsfullmägtige Sproules farm i lvil
dönan, belägen omkring en mil norr
om Winnipeg. Spight hade haft sam
ma plats förut, men blifvit afskedad på
grund af slarf och opålitlighot, och sy
nes mod görningen ha velat hämnas,
oaktadt Hedin ej hade ringasto skuld i
hans afskedande. Spight tog genast
till flykten utåt prairion, men polisen
som straxt utsändes för att gripa ho
nom, följde honom i spåren tills fram
på e. ra., dä han upphans vid St. Nor
bet, på östra sidan om floden och för
des soin fånge till staden. Hedin för
des till hospitalet, hvarest man lyc
kades utdraga kulan, som inträngt un
dor högra skulderbladet. Man hyser
godt hopp om att han skall blifva åtor
stäld ganska fort. Spight kommer att
nästa fredag undergå ransakning för
sitt dåd. Väktaren.
Pension har beviljats Gunder T.
Christianson alias Gunder Thorson i
London, Dano county.
Röjd arbetslön. Egae^ .tUl lvr
land Woolen Milhrl Barobo ha tmå fö
procent höjt sina arbetares (laglönor,
detta med anledning af betydligt okad
fabriksverksamhet.
Trött vid lifvet Charles Tim
raerbarg, boendo hos sina bröder å en i
närheten af Herbert, Pierce county,
belägen farm, ändade härlörliden sin
jordiska tillvaro genoin att skjuta sig
sjjlf. Dm olyckligo var omkring 40 år
gammal och ogift.
Ligger för döden. Don i politiska
kretsar framstående H. C. Thom i Ma
dison träffades för on tid sedan af slag
anfall och har till följd deraf under do
senare dagarne sväfvat mellan lif och
död. Föga hopp om hmis räddning lär
förofin nas. Son år 1892 har Thom va
rit ordförande i statens republikanska
centralkoraitö.
ögonblickligen dödad blef John
Filnersen frän Sugar Creek, då han en
dag 1 förra veckan var stadd i hem
väg frän Ferry ville. Under färden rå
kade han nemligon af någon anledning
bli kastad ur vagnen, hvarvid han föll
under hjulen och krossades. Olycks
händelsen inträffado ett par mil frän
hans hem. Don sä sorgligt omkomno
var 38 år gammal.
En elakartad boskapssjukdom
lär enligt meddolando från Greon Bay
utbrutit i town of Glenmore. Sjukdo
men sägos verka mycket skyndsamt.
Kort ofter det djuren angripits af den
samma, falla do till markon och dö in
om loppet af några minuter. Statsve
terinären bar anmodats att taga mått
och stog för liindrandot af den smitto
samma sjukdomens spridning.
Homskt fynd. Ett jagtsällskap
upptäckte i förra veckan tro mennisko
lik liggande i en gammal skogskoja i
närheten af Ingram, Chippewa county.
Personerna igenkändes vara jägarne
John Hanson, Wm. Folix och Ed. Duf
fy, hvilka för en tid son bogifvit sig
ut på vargjagt. Vid jagten hade män
nen för sed att begna sig af förgift,och
antages det derför, att do bragt sig
sjelfva om lifvet genotn förtärande af
föda,som till följe af oförsigtighot å do
ras sida blifvit giftblandad. Do liflösa
kropparne voro alldeles stelfrusna, dä
Jo upptäcktes.
Eldsvädor, Waupun hemsöktes i
'örra veckan af en svårare eldsvåda,
hvarvid sex personor blefvo skadade
ach af dessa en llfsfarligt. Egendoms
förlusten beräknas belöpa sig till $40,
(KX),—Från Hartland meddelas, att far
inaren William Johnsons boningshus,
beläget omkring en mil vesterom Na
*hotah, Waukesha county, nedbrände
förliden onsdags morgon. Johnson var
vid tillfället borta från hemmet, men
hans hustru och tvenne barn lågo för
sänkta i sömn 1 ett rum i andra vånin
gen vid eldons utbrott Hustrun vak
nade ej förrän trappan, som loddo till
nedra våningon, fattat eld, men då hon
fann denna utväg till räddning stängd,
kastade hon först sitt ena barn genom
ott fönster till marken och hoppade sen
sjelf n med det andra barnet I sina
armar. Märkvärdigt nog aflopp det
vägsamma försöket så lyc^gt, att alla
tre nästan oskadade rftddades.
I N N E S O A
Kreatursafvel i stor skala be
drifver vår landsman Andrew Nelson i
Scandian Grove, Nicollet county. Det
har kommit till SKAFFAKENS känne
dom, att mr Nelson i dagarne salt 39
gödoxar samt 03 svin. N. torgför van
ligtvis prima vara, hvadan han ock
derför betingar högl pris. Så var äf
ven nu fallet, och /-^han derför icke
orsak att klaga oT/ jftirda tider.
Duluth-nvl/ Jr A. G. Highton,
som i somra /V $c obehaglig upp
märksamhet, 4fuih och St Paul ge
nom utfärd^af värdelösa vexlar
dömdr= 5 ^jv£\ockan af doraaren En
sign i If Thanader i Stillwater. Do
men .td, medan fången redan
ett itr suttit häktad, sjuklig som
han ar. Den 14 mars besöktes staden
af en Komito lagstiftare. Borgmästa
ren.Lewis m. fl. mötte dem vid Carlton
och vid Uuion depot eu stor folkhop
för att helsa dem välkomna. Det hölls
fest föl* dera på hotellet och i High
School. Vid midnatt afreste gästerna
till Ely, Tower och Virginia för att
bese Minuesotas jerngrufvor.
Dubbelmord, I byn M'Gregor,be
lägen vid Northern Pacific banan, 30
mil vester om Carlton, tilldrog sig den
15 mars en upprörande händelse. Två
italienarn, bröderna Nick och Angelo
Cristello, som höllo på att bereda si},
ott hem derstädes, råkade den 14 mars
i tvist mod en familj Jeanette. Italie
narne koinmo följande morgon väpnado
tillbaka och efter on ny tvist nedsköto
do makarne Jeanette, hvarpå do llyddo
till skogs. Emellertid skyndado Jea
nettes närmaste granne llialto till
jernvägsstationen och lät telegrafora
eftor polis. Pä förmiddagen återkom
mo brödorna Cristello och sade, att do
ilmnado öfverlemna Big åt polisen i
Aitkin. Do qvarliöllos dock i M'Gre
gor, tills polisen hann anlända, hvarpå
de fördes till countyfängelsot
Från Lindström meddelas: Aug.
Eliström, som bor omkring en mil i
närheten af denna plats, hade för nå
gra dagar sedan don oturen, att genom
eldsvåda förlora sitt boningshus, hvar
vid äfvoti familjens alla möblor ooh
husgerådBsaker gingo förlorade. Mr
Kilström gör on ofter sina omständig
hotor ganska känbar förlust, enär
brandförsäkringen pä såväl Iiub som
lösöro var ganska låg. Vårt mojeri
bolag, som blifvit omorganiseradt, kom-
mer antagligen att redan den 1 maj
Oppnaaift vorkjamh'at.. Mejeriet...IuulÄ-Ltn&tlroitt, 3.
nu blifvit försedt med separator, och
kommer dol otvi! vclaktigt uti blifva
till stort gagn för farmarne härom
kring. Vi vänta äfven alt inom on
snar framtid fä on ångqvarn till stånd
här på platsen, hvilket vore af stort
värde, enär vi nu hafva ganska lång
väg tilll närmaste qvarnverk. C.
Om Aldrioh, Todd co. Igen nå
gra ord om denna plats. Underteck
nad har i dagarna igen gjort ett prodi
kobesök derstädos, då äfven II. II,
nattvard firades. Eu familj upptogs i
örsamllngon, nemligen Carl Olson,
som förut tillhört församlingen i East
Union. Äfvonså höll församlingen ex
tra sockenstämma för att besluta mod
afseende pä försainliugons inkorpora
tion och antagaiukorporationsartiklar,
hvilket ock gjordes. Såsom följd af
mitt omnämnande om denna plats i
SKAFFAKEN för några veckor sodan
hafva hrr A. G. Peterson och J. W.
Johnsan fått mottaga en massa bref
med förfrågningar om land i Aldricli
trakten. Detta synes tyda på att en
inflyttning dit till väron är att vänta.
De flesta, som skrifvlt, ha frågat om
del* finnes "hoinostead" land, och för
andra intresserade kan jag här nämna,
att det ej finnes nu något ''homestead''
der. Landet oges mestadels af mindre
spekulanter mänga hafva endast eller
ott par "q var tar". Priset på landet
säges variera frän $4 till $10 pr acre,
beroende icko så mycket på landets
olika beskaffunhot, som faBtmor pä
egarnes olika beskaffouhet. Det land,
som i tidningarna annonseras för 82.50
pr acre är ej sAdant land, som det i
Aldrich-trakten. Men, hr rodaktör,
här sitter jag ju och skri Tver en rigtig
landannons, som med all säkerhot hvar
ken ni eller jag får något för. Men
man skall väl heller inte göra allt hvad
man gör bara för slom vinnings skull.
Kunde vi skaffa vännerna I Aldrioh
trofligt sällskap och några af våra vän
ner pä annat häll ett godt stycke land,
så äro vi, tänker jag, nöjda mod att för
vårt besvär få vara "glada mod dem,
som äro glada". En varning: ''Köp
ej grison i säcken". Ros och bose lan
det innan ni köper vare sig i Aldrich
eller annorstädes. Skyll Er sen sjelf
om ni får ett dåligt stycke land.
F. M.
V&rvalen. Dr. C. H. Johnson val
des till borgmästare i Austin.—Krog
vännerna segrado i Heron Lake. I
Lakefield segrade nyktorhetevännorna
med 3 rösters öfvervigt.—Krogvänner
na segrade mod stor röslöfvervigt i
Luverne.—Till borgmästare i Stephen
invaldes Peter Lofgron och till skatt
mästare John Lundin.—C. P. Peterson
blef ordförande i stadsstyrelsen i Bai
num och John Lind trustee. License
inröstades med 2 rösters öfvervigt i
Honning och till ledamot i byrådet ut
sågs Jacob Nelson. I Hector inröstr
des license med 16 rösters majoritet
K G. Hagqulst märkes bland de inval
de ledamöterna i byrådet.—För license
afgåfvos i Royal ton 104 röster samt
emot densamma 90. August Morén
märkes bland de för Red Lako Fall
uUedde trustlerna.—A. Peterson blef i
Löpande N:r 950.
Wheaton invald till skattmästare och
G. Swanson till fredsdomare.—Föl«
jande valsodel segrade i Winthrop: C.
A. Benson, borgmästare H. Haii
son, J. A. E. Johnson och J. W. Mer
hoff, aldertnän C. W. Peterson, skatt
mästare F. E. Halden, skrifvare.
St James in
valdes följande embetsmän:
Ellsworth, president W. H. Rowe,
T. Torson och F. Sehoffman, trustees)
Carl Swondsén, recorder M. K. Arm
strong, skattmästare M. S. Mullen och
H. H. Higgins, fredsdomare Otto
Wonstrom, konstapel. Förslaget om
utfärdandet af "court house bonds'' an
togs Borgarne i Cokato ha valt föl
jande embetsmän: J. C. Johnson, pre
sident A. Swanberg, J. G. Holmström
och L. J. Norén, trustees J. A. Ek»
und, recorder M. Holrastrora, skatt
mästare P. Mattson, assessor J. A.
Whitaker, fredsdomare John Tracy,
konstapel. Förslaget att inrösta kro
gen blef nedröstadt med 28 rösters ma
joritet License inröstades i Sacred
Heart med 11 rösters majoritet. Till
trustees blofvo John Thor och H. Hel
geson invalde.—P. Erickson är invald
till ledamot i byrådet i Slayton. Kro
gen inröstades. License inröstades i
Pipestone. Plainview har icke haft
någon krog på 10 år, men nu segrade
krogvännerna med 40 rösters majori
tet. I Excelsior afgåfvos 162 röster,
för licenso och 73 emot.—J. K. Ander
son och Nels Pearson äro invaldo till
ledamöter i byrådet i Hinckley. A.
Wostordahi är invald till trustee i
Kcrkhovon och C. A. Rosongren till
fredsdomare. Nykterhetsvännerna seg
rade.—G. S. Lundberg är vald till le
damot i byrådet
i
Aunandale. License
inröstades mod 20 rösters öfvervigt.
—I Grove City segrado krogvännorna
med 4 rösters majoritet, R. N -Uon är
pres. och N.Vaylander samt A..!. Floren
trustees.—P. Peterson är vald till re
corder i Glonwood.—Till borgmästare i
Benson valdes O. J. O'.son, till skatt
mästare A. Wilson och P. ,1. .luhnson
till fredsdomare. Krogen inröstades
mod 17 röstors öfvervigt. Dassul har
beslutat att öppna
Bina
portar för kro-
ström och j. A. Nelson, styrelseleda
möter I* Andrews, recorder: O. F.
Lindström, Bkattmustare W. F. Kowe,
fredsdomare A. P. Hell borg, konsta
pol. Chisago town har till embets
män valt följaudo personår: 1» Gläder,
chairman C. Stromgren och C. (J. Nel
son, supervisors P. Shaleen, clerk: F.
G. Lorens, skattmästare J. G. llolig,
assessor D. Johnson, fredsdomare: W.
Asp och E. Lorens, konstaplar. Can
non Falls town har invalt följande per
soner till ombetsmän för året: J. Wic
key, chairman J. Bloomberg och J. O.
Johnson, supervisors N. Tanner,clerk
J. F. Molin, skattmästare A. Rapp,
assossor N. Mattson, frodsdomare.
Till embetsmän I town af Vasa äro föl^
jando invalde: A. Larson, chairman
J. A. Anderson och J. O. Odman, su
pervisors A. B. Anderson, clerk J. A.
Peterson, skattmästare P. Bodelson,
assossor T. G. Pearson, fredsdomare
L. O. Linstedt, konstapel. Till era*
bots in ii 1 Spring Lako äro följande in
valde: A. L'-'din, chairman John Leef
ooh M. Nelson, supervisors C. E. Le
din, clerk J. Nordin, skattmästaro J.
M. Nordin, assessor.
A K O A
Ett farmer's mejoribolag har
blifvit organiserad i Ellondale, N. D.,
med ett aktiekapital af $2,000. Staden
gaf löfto om ott anslag för företagets
befrämjande.
Bon&dad. Gu v. Sheldon i S. D. har
benådat Daniel P. Flood, som för för
snillning blifvit dömd att undorgä två
och ott hälft års straffarbete. Flood
hade aftjenat 18 månader af den adöm
da straffterminen.
Postverket. Under don gångna
veckan utnäindes följande personor till
postmästare i Norra Dakota: Ole
Fredrickaon i North Viking, Eddy
county, Peter Stuart i Eric, Cass coun
ty och J. J. Anderson i Frooborn, Ben
sou county.
En majsut,ställning kommer tro
igen att hallas i S. D. någon gäng i
framtiden, såvida nemligen någon be
tydelse bör tillskrifvas den omständig
heten, att the Cornbelt Exposition of
Mitchell i dagarne blifvit inkorpore
rad. Inkorporatörerna äro T. C. Bar
nos, D. A. Miztior, O. Galo, J. K.
Smith och Wm. Smith, och aktiekapi
talet har faststälts till $10,000.
Sjelfmordsförsök. Gunder O. Hå
kaanson, en omkring 40 är gammal
ogift mansperson från Portland, N. D.,
aflado 1 torsdags ett besök hos sin svår
ger John Klaths, bosatt 12 mil vester
om staden. Afsigten med hans besök
syntes endast ha varit att taga afsked
af sin moder och syster. Efter att ha
sagt farväl till dom begaf han sig nem
ligen genast på återväg. Då han hun
nit en mil frän svågerns bostad, drog,
han sin revolver och affyrade en kula
mot pannan. Han inforslados eå skynd
samt som möjligt till staden och vardas
hos en annan der boende svåger, men
öga hopp om hans vederfående lur JÖ«
re finnas. Den stackars mannen ha»
tidtals varit sinnesförvirrad.
ili I Måttan

xml | txt