OCR Interpretation


Skaffaren. (St. Paul, Minn. ;) 1885-1895, June 26, 1895, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059655/1895-06-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

W I S O N S I N

1-f-
6-
it&mmarreflexioner syno
dal
möte.
Onkel Jokks.
Reflektera måste vi mennisiravt' fair
Set än går med allt annat. Ingen för
nuftig varelse kan afbryta operationer
na i sin tankeverkstad. Äfveq dåren
tänker. Om somliga dårar kunde låta
bli att fundera, skulle de kanske bli
kloka. Ej sällan händer det, att men
nIskor gerna slöte upp med att tänka.
Tankarna stjäla från dem sömn, frid
och trefnad. En läkare stod en gång
vid en sjukbädd och sade till patienten,
hvars djupa och oroliga tankar hindra
de honom natt på natt från att sofva:
"you must quit thinking". Patienten
sade: "Well doctor, I know this re
medy would help me. But you could
just as well turn Niagara upside down
as to make me quit thinking",
Att tftnka är fritt. Hjernkammaren
fir ett fridlyst rum. Ditin kgn ingen
blicka utom att fönster och dörrar öpp
nas. Dat är genom sina ord och hand
lingar en menniska låter andra blicka
in i hennes hjertas tempel Men som
liga menniskor tänka först efter det de
talat och handlat. Dot skulle de icke.
De skulle tänka först och tala se'n. Det
fina ett folk, som kallas "fritänkare"
Undras varför de så kallas. De tänka
sällan eller aldrig fritt Ej heller ha
de frihet att tänka hvad som helst. Öm
ej menniskor eller mensklig lag kunna
inträda i en menniskas tankeverld och
der hålla räfst, är dermed icke sagdt,
att det står en menniska fritt att tänka
hvad och hur som helst. Guds öga ser
ned i det fördolda. Guds lag dömer de
hemligaste råd. Derför har ock en
lärd man sagt "att tänka fritt är
tort, men att tänka rått år större".
Det skall finnas något, som heter
Vkammarreflexioner". Dermed menas
reflexioner, som tillkommit innanför
en kammares fyra väggar och ej bestå
utanför dessa väggar. Kammarrefle
Kioner gälla ej mycket i det praktiska
lifvet. Vanligen betraktas de der med
Btort förakt, enär de utgöra esomoftast
blott tomma, ensidiga, kalla teorier
DOh fantasier, som inför lifvets verklig-
$ hii försvinna som snö för vårsoL Mån
ga böcker 1 religion, filosofi och andra
•X»* ämnen innehålla bara kammarreflexio
ner. De se sköna, glänsande och sinn
-rika ut, då de läsas, alldeles som en
vacker tafla på väggen, men satta i
.„,l&rket, praktiskt iUlampadei 44tUh«
de sitt värde, precis som ett målad
äpple för en hungrig mun.
Pet måste ha varit kammarreflexio
jag i ett pf mina förra bref uttala
de, då iag gaf luft åt den tanken, att
Augustanasynodens förhandlingar vid
årsmötet i Chicago skulle försiggå så
mycket lättare i samma grad som an
talet mötesmedlemmar voro mindre än
vid föregående möten. Att döma af
tidningsreferaten skulle det ha gått åt
lika lång tid att afgöra en fråga, som
det har plägat förr. Talarne, förslags
stäliarne och opponenterna skola ha
varit lika många som vid föregående
möten. Munsvärden skola ha klingat
och blänkt lika som i förra år. Det
var alltså en pur kammarreflexion, det
der argumentet att det skulle gå sn
stilla och lätt att sköta om alla syno
dens angelägenheter, bara vi icke vore
så många. Jag börjar nu att betrakta
äfven det argumentet som en äkta
kammarreflexion, att vi icke kunde
sammanträda efter den gamla repre
sentationsidén på grund deraf, att in
gen församling kunde taga emot oss
och ingen Jcyrka rymma oss. Den nor
ska förenade kyrkan, som*raknar flera'
röstegande medlemmar än Augustana
synoden någonsin gjort, har äfven i år
kunnat sammanträda efter det gamla
sättet och fått rum i en svensk luthersk
kyrka. Men hvad tjenar det Uti att
gifva bagarbarn brödl
Synonymt eller analogt med kammar
reflextioner går "papperbeslutet".
Detta förekommer mycket ofta.i mötes
referat. Det fins stämmoprotokoll,som
vimla af pappersbeslut. Ett pappera
beslut är ett kanske under eldig debatt
och glödande entusiasm fattadt beslut,
som aldrig nådde längre än till pappe
ret Det genomfördes, åtlyddes al
drig. Antingen var det ett omoget,dår
aktigt beslut, som aldrig borde komma
längre än på protokollets blad, eller
oek värdet ett taktlöst och dåraktigt
folk, som fattade beslutet och aldrig
efterkom det Kammarreflexioner
och pappersbeslut äro syskon. Da van
dra hand i hand genom tidens oro. Ej
sällan tar kammarreflexioner vingar,
flyger till ett kyrkomöte, uppträder
der i hänförelse och lysande form in
för ett intet ondt anande forum och blir
ett papporsbeslut Den store tänkaren,
som bragte reflexionen till mötet, so
lar sig
i Bitt
eget ljus och säger för sig
sjelf: "Jag kom, jag såg, jag segra
de," Men segern vardt begrafven i
mötesprotokollet föF att aldrig mer
•kåda verldens ljus.
Jag påminner mig nu en kammarre
flexion, som tog sig så vackert ut i tid
ningsspalter och mötesbeslutet i fjol
Det var denna: när vi uu icke få möta
som förr vid synodalmötena, lätom oss
•anordna om fria möten, på hvilka vi
kunde fä en ersättning för den person
liga förlust af uppbyggelse, hvila och
lgftning, som den nya representations
ordningen åstadkommit. Detta för
gjordo djupt intryck öfverallt
Itcslufcjvommo. liär och der på pappe
*frt' Ms» skulle samla» vid en vacker I regemente*
Ht A
sjö. En villa skulle förhyras eller tält
uppställas. Man skulle hålla dagliga
sessioner. Lärda uppsatser skulle upp
läsas och tidens frågor dryftas. Säng
oeb musik skulle förhöja stunderna.
Man skulle äta enkel mat och lefva ett
sorglöst lif. Stunderna mellan sessio
nerna skulle tillbringas i naturen. Man
skulle segla på böljor blå eller vandra
på sjöstranden och samla snäckor. Man
skulle göra utflygter i
skogar och mark,
lyssna till foglarnas säng, plocka blom
mor och bär. Dessutom skulle tiden
begagnas till sällskapligt umgänge och
muntra samtal. Allt detta såg vaokert
ut pä papper. Man kunde ju ej låta
bli att känna ett ryck i hjertat vid
blotta tanken på ett sådant broders
möte ute i det fria, der både kroppens
och själens krafter skulle få vederqvic
kelse och näring. Men att sätta ett
sådant beslut 1 verket gick ej så lätt.
Jag hoppas dock, att "Johannes Guld
mun" ej låter sig nöja förr än han re»
aliserat sin idé. Mången kammarre
flexion kunde bli verlden till nytta, om
han blott komme ut i den allmänna rö
relsen, antoge tidsenlig form Qoh om
sattes uti praktiken.
ALLMÄNNA NYHETER.
Eldens härjningar. I torsdags
ödelade eldsvåda egendom till ett väA
de af $200,000 för Consolidated' Street
Railway bolaget i Seattle, Wash,
Pensionsväsendet Pensionsby
rån i Washington har att nästa månad
utbetala till pensionstagare $13,800,000,
hvilken summa utgör det belopp, som
under detta qvartal skall utbetalas för
detta ändamål.
Spärvagnsolyeka. En elektrisk
spårvagn' gick i söndags afton ur spå
ret i New Bedford, Mass., då den var
på väg nedför en backe. I vagnen hade
omkring 60 personer sin plats och af
dessa skadades några rätt allvarsamt
Undanbad sig värdigheten. Wil
berfore universitetet i Ohio utnämde
nyligen president Cleveland till gra
den LL. D. för visad erkänsla mot sko
lan, men han af böjde äran. Vid detta
universitet undervisas uteslutande ne
grer och är det äldsta i sitt slag i lan
det.
Greshama testamente. Nyligen
aflidne utrikesminister Walter Q.
Greshams testamente inlemnades i mån
dags till rådhusrätten i Chicago för
att lagföras. Hela hans förmögenhet,
uppgående till- $51,000, har ban testa
menterat till sin efterlämnade maka,
Mathilda Gresham.
Nedsatta fraktpriser. The Grand
Trunk-jernvägen tUlkännagaf i tors
dags att den från och med den 22 den
nes nedsatt fraktpriserna & spanmål
österut med 5 cents. Efter denna tid
blir taxan mellan Chicago och Boston
17 cents. Sä snart Erie-j°rnvägen fått
kännedom om den skodda nedaättnin
gen, följde denna jernväg det gjoida
exemplet, och det tros att andra jern
vägar komma att göra detsamma.
Afslutadt arbetskontrakt. En
konferensmellan Amalgamated Associ
ation samt jern-och stålverksegarne an
gående arbetarnes lönevilkor har i da
garne hållits i Pittsburg, Pa., och af
slutades i torsdags, dä arbetskontrakt,
gällande frän den 1 juli till och med
den 30 juni nästa år, underskrefs. Af
löningarne blifva ungefär efter samma
skala som förlidet är. Genom denna
öfverenskommelse tillförsäkras 20,000
personer arbete.
Skörderapporterjia Väderleks
byrån i Washington rapporter för veö
kan, som slutade med den 17 dennes,
angifver att väderleken varit mycket
gynsam för skörden, med undantag af
staterna i Ohio-dalen. Bärgningen af
vinterhvetet har under veckan pågått
öfverallt utom i norra delen af hvete
bältet, der det påbörjas under inneva
rande vecka. I Oklahoma och södra
Kansas är inbergningen fullbordad.
Rapporterna angående vårhvetet i Da
kota-staterna, Minnesota och Iowa gif
va vid handen om en riklig skörd.
Stora försnillningar. Henry J.
Aldrich, president för Colorodo Securi
ty Company i Denver, Colo., har sedan
fem veckor varit försvunnen frän sta
den, utan att man kunnat få reda på
hans vistelseort Vid anstäld invente
ring af de kassor han haft öm händer,
har det visat sig, att en brist på nära
en half million dollars förefinnes. Den
största förlusten faller pä fader- och
moderlösa barn, hvilkas förmyndare
han varit och hvilkas egendom han
förvaltat. Dat tros att Aldrich rymt
antingen till Australien eller ,Sand
wichsöarne.
Arresterade arbetaföraftii. Sex
förmän för allmänna arbeten i Chicago
arresterades den 19 dennes på ankla
gelse att genom falska arbetsrapporter
och upptagande högre summor å rap
porterna än de verkliga ha tillskansat
sig högre belopp. Tre andra förmän,
som gjort sig skyldiga till samma för
seelser, ha flytt från staden och ej kun
nat anträffas. En- af de arresterade,
Croaker, har afgifvit fullständig be
kännelse'och konstaterat att, om det
förfares strängt mot de arresterade,
grofva anklagelser komma att af ho
nom andragas mot några högre embets
män, bland andra" mot förre borgmästa
re Hopkins. Polisen har ytterligare i
fredags arresterat en af förmannen, W.
A Dorman, hvilken afgaf en bekännel*
se, hvari många af stadens före detta
tjänstemän äro invecklade och hvilka
anklagas för att ha tagit mutor. l)että
ar
MilÉSIiiABI
Suspenderade brefbärare. Tju
gutvå brefbärare i Columbus, Ohio,
blefvo i måndags suspenderade från 5
till 30 dagar, emedan de ej fort aåg bu
rit omkring och utdelat bref.
Drunknad. James Allison, en
gammal ansedd borgare 1 Clinton, la,,
omkom i förra veckan genom drunk
ning. Han var ute på en segeltur,
varvid båten af obekant anledning
kantrade.
Krogarne mftste hällas stängda.
Högsta domstolen i Iowa hat* den 19
dennes stadfäst domstolens i Des Moines
utslag, att alla krogar i Iowä måste
hållas stängda, hvaröfver krogv&rdar
ne anförde klagomål i högre rätt
8kolfr&gan i Manitoba. Vid om
röstning inom legislature i Winnipeg,
Man., den 19 dennes antogs premierrai
nister Greenwaya motion, tillkännagif
vande Dominion guvernementet, att
Manitoba vägrar att återupprätta det
Bkilda
skolsystemet
Prohibitionisterna i Iowa afhöl
lo den 19 dennes sitt statskonvent,
hvarvid Frank Bacon från Milton Junc
tion erhöll nomination för guvernör.
Resolutioner fattades om rösträtt för
qvinnan samt om fri myntning af sllf
ver ooh "guld efter proportionen 16
till 1.
Osant rykte.1 Ett rykte har vartt
i omlopp att general Martinez CäiiS^OB,
högste bafälhafvaren ftft de spanske
trupperna på Cuba, blifvit dödligt sä
rad. Datta rykte är osant enligt till
spanske ministern i Washington från
general Aderus i Havanna- i fredags
ingånget telegram.
Explosion af dynamit. Under
ett häftigt åskväder i fredags natt an
tändes genom blixten ett magasin in
nehållande dynamit i närheten af Tun
nelton, W. Va., hvarvid en fruktans
värd explosion egde rum. Flere per
soner sägas ha blifvit dödade, och för
lusten till egendom är mycket stor.
Amerikanskt silfver till Kina.
Från Washington skrifves den 20 den
nes, att underhandlingar för närvaran
de pågå mellan ombud från regeringen
i Kina och kapitalister här i landet om
upptagande af lån i silfver å det belopp
krigsskadekostnader af 200,000.000
taels, som Kina ådömdes betala till Ja
pan.
Explosion. En explosion egde i
lördags natt rum ångaren Christoph
er Columbus utanför Chicago, hvarvid
två personer dödades, deribland en
#rank- Wilson, ©«h andra svårt
skadades. Ångaren var ute på en
lustfärd till Milwaukee, då explosionen
skedde, samt hade ombord 350 perso
ner.
Väderleksprofeten Falb har i
dagarne gifvit ut ett lite} arbete, be
titladt "Väderleksförutsägelser för an
dra halfåret 1895". I detta betecknar
han juli månad såsom regnig, under
senare hälften ännu mer äp under den
förra, och äfven augusti lär under hela
sitt förlopp bjuda pä kylig och regnig
väderlek, om man får tro de uttalade
spådomarne.
F& ej understödja rebeller. Pä
förfrågan hos utrikesminister Olney af
kassören John P. Massey i Farmers &
Mechanics National Bank i Waco,
Tex., om det vore en öfverträdelse af
neutralitetslagarne om banken mottoge
till deposition medel från revolutioni
sterna pä Cuba, har ministern svarat
att detta ej tillätes, enär det kunde
åstadkomma fiendskap till främmande
makter, med hvilka landet st$r vän
skapligt förhällande.
Mördad velocipedryttate. Dat
har nu.besannat sig, att velocipedryt
taren Linz, hvilken ärnade fullborda
en resa rundt jorden pä sin velociped,
fallit offer för och blifvit mördad af
kurderna i närheten af Dahar. Utri
kesministern 1 Washington erhöjlnem-^
ligen i torsdags bekräftelso härpå ge
nom ett telegram från Förenta Stater
nas minister Terrll till Peru. Fem
namngifna kurder ha verkstält mordet,
och äro dessa arresterade för att af vak
ta rausakning och dom.
Förfalskningar. Rättegången mot
A J. Whiteman i San Fraclscd, ankla
gad för förfalskningar, påbörjades der
städes den 19 dennes. Hans brott
består deri, att han utfärdat en mängd
falska bankanvisningar till ett belopp
af omkring $1,000 samt erhållit kon
tanter för dessa af olika personer.
Whiteman var på sin tid millionär
samt tjenstgjorde som senator i Minne
sotas leglslatur, vid hvilken tid han ha
de sitt hemvist i Duluth. Han förlo
rade sin förmögenhet pä spekulationer,
Senare ingångna underrättelser förmä
la, att juryn förklarat honom skyldig
till förseelserna Stadskassör Henry
Bolin i Omaha, Nebr., säges halva be
dragit staden på flere tusentals dollars.
Tidningen "The Bee" derstädes för
den 18 dennes innehöll en artikel, som
häntydde på att han försnillat stadens
medel och förfalskat räkenskaperna.
Beloppet kan ännu ej exakt uppgifvas,
förrän revideringen af räkenskaperna
hunnit afslutas. Då Bolin lärt känna,
att hans falsarier blifvit upptäckta,
försvann han frän sitt hem, och 1 ett
efterlemnadt bref sade han sin mening
vara att förkorta sitt lif. Hans borges
män' anmodade polisen att söka efter
honom, och han fans. natten derpå i
ett uthus i en förstad i öfverlastadt
tillstånd, beväpnad mod revolvrar,
hyaraf han drog en'för att dormed än
da sitt lif. Han blef emellertid öfver
månnad och förd säkerhet Drycken
skap' och ett öfvérdådigt lefriadssätf
säges tara anled^iy^eaiill förfiiullnin
getW*-
Död~på fattighuset. John Lin
coln, en slägting till1 president Abra
ham Lincoln, afled i iorsdagi på Bérks
i Pi,
county fattighus i Pé., der han sedan
år 1887 varit intagen! Han var öfver
80 är gammal och éoJ af alfmän svag
het
Morddrama. TT^der ett gräl i lör
dags i Webster GroVjl, Mo., ihjelsköt
dr. Frank Seitle sin ^v^gerska fru Jane
Peterson. En hennei syster, som för
sökte af värja skottet, blef dödllgtsärad
af ett revolverskott'i bröstet Sedan
doktorn begått vållfsj^craiqgen ändade
han sitt eget lif.
Norsk liga. Tt% Norwegian Pa
triotic Associutfotr off Amqrica är en
förening, som nylige^ bildats här i lan
det af norSkar. Äh&fXQiiiet med denna
förening ur att samla.tnedel förattbyg
,ga i krigsskepp att an vi ridas i händel
se af krig mellan Svefi^a— Norge.Dok
tor Volkraär a! Brooklyn år ligans
president. Vacker amc? ikanism, eller
hur?
Republikan«kh natlonalligan,
hvilken undei^förra vbekaus lopp haft
sina sammanträden I t' cvcland, Ohio,
afslöt i fredags sina förhandlingar. Ge
ueral E. A. McAlptniidf New York val
des till ligans president och M. J. Dow
ling frän Renville, Mthn., till sekrete
rare I silfverfrågati fattades ej något
afgörande beslut, utaft hänsköts denna
jemte andra frägoi*| till republikan
ska nationaikon ven
Frambringande!,af mineralier.
Guvernementets i V^åéliington rapport
örver frambringandet af mineralier
under år 1894 har i ldrthigs blifvit be
kantgjord. Af densamma framgår att
mineralier till ett béjtytp af $624,955,
131 bragts i dagen, hfllket utvisar stor
minskning jemTördt: fued föregående
är. Under året fralåbragtes 6,657,388
tons tackjern till e'ttiyUudo af $65,007,
247 silfver 49,510,123Tuns värda $64,
000,000 guld 1,910,818 uns värda J39,
500,000 koppar 360,244,218 pund värda
$33,141,142 bly 159,331 tons värda $9,
942,254 zink 75,328 tén« varda $5,288,
026 aluminium 500,000 pund $316,250
nickel 9,616 pund värda $.J,269.
Vaokert hand^atft Kort före jul
fick Magnus Hallma^i JUnkia, Penn.,
sitt ena ben*äfkördutt tåg å Penn
sylvania-banan. LfkV måugen »f våra
unge män är H. éå' omtänksam och
sparsam yngling, mer nu blef det allt
svårt att ligga på sjujthutet och samti
digt göra arbotalniuguf pa en jordlott
som han köpVVsUytMtj. Htttv^äkde alg
till bankdirektör jVnae* ISvans, från
hvilkerf lotten köptt- n^ed ea anhållan
att köpet mätte, få t^Rgå, sä att hun
kunde skaffäsfg ett a tificlelt b«n. Mr
E. såsom represent!)ut! för ett landbo
lag kunde 'ngentin Ajbdra. i kontrak
tet på egot bevåg, u in tofvade att gö
ra för Hallman hv&d .iap kunde. Etter
att hafva tagit fed |i% att H. är en
nykter och ordentlig person, har han i
dagurne satt H. i n ictl att skaffa sig
ett arlificelt bett ojn att ur egen
börs skänka honom ddtn derför erfor
derliga summan. Sii jérdbit behöfver
H. ej göra några afbi iutnIngår pä oftu
re än han kan, och mt^esse pä den in
nestående köpeskil igen slipper han
att betala Genom Bvans torde ock
Hallman bil anstäld grind vakt vid
Pennsylvania-banan odh således sättas
stånd att se framt idfen an utan tryc
kande bekymmer:—Si', tVe&obl.
Frän nykterhets^äHet. Biskop
Doane bland många ai^ra f^cslär, att
alla beskattningslag:u* Ifköror upp
häfvas, och att rätt! .: lift att sälja dem
medgifves endast i värdshusvärdar.
Han argumentsrar soiq så, att ifall de
resande cch de, som hålla till på
krogarna, kunde kfy
vin fär en åttonde de.
skare af den retand
göra före inbördeskr
gen vilja gå till krone^ocH betala un
gefär lika mycket f^r en enda sup.
Detta måste vi säkert antaga vara rim
ligt nog, men frågan torde 1 alla fall
blifva, om icke en e^laa prisbillighet
skulle gifva ännu fler.t, än som nu är
fallet, tillfälle att supa tibjel alg. Der
för förbjud trafiken! -i. En prohibi
tionsliga har bildats
en gallon brän
dollar, såsom äl
flrycken kunde
ét, så skulle in-
i
TJtah för att be-
drifva förbudskamp.mjen. Hon. Ge
orge F. Goodwin val e» till' president
och John Nicholson ull ie k re to rare.
New Yorks leglslatur har antagit ett
lagförslag om under-isning i statens
allmänna skolor anga aée rasdrycker
nas skadliga verkniu^aé p& me nn is ko
kroppen. Detta be- af har guvernör
Morton ftfveto stad^latl Nykterhets
vännerna hyste farli rörande den
antagna lagens Ode, raddan rusdrycks
organen äro emot deiu, i- F. d. presi
dent Benjamin Harrison var härom da
gen ombedd att åtaj?,i si|f att försvara
likörligan och erbjöd» jfld,000 såsom
ersättning för ett såi 'iné uppdrag, men
den celebre mannen vadade, att han
ville icke under någi
uppträda inför doms
af saken. Han förk!
nykterhetslagen i Ii
behöfl'gt steg till Tui
moraliska tillstånds
för oj för sitt samvet a skull kunde låna
sitt inflytande för att få lagen förkla
rad okonstitutlonel H|8er åt ex-prc
sldenten! Inter-CfHeglate Prohibition
Association häilér én Konventlon i Cle
veland, Ohio, don 2--4fjulf. Staden
E&u Claire, Wih.*
i. omständigheter
på den sidan
i rade, att den nya
iasa var ett väl
bättrande af det
oeh att han ddr-
hur
^lttvtnne fram­
stående nykteuhoUv itiier täA medlem
mar af skolstyrelsen, -f Ffåln den 28.
juql tlU den 3 ju|i )utiles nationel
reform konferensiS Prohibition Park å
staten Island, 1'rohibition, qvtn
nuos rösträtt och en mäpgU andra frå
gor »kola déf di»kirter#iV5r
I N N E S O A
Isaac Ostman har blLtylt utn&md
till postmästare I Attica.
Från Marine meddelas att John
Gabrielson, en gammal Bettlare der i
trakten, aflidlt i eu ålder af 85 är.
Dyrbara hästar. N. Clarkes i
St. Cioud fullblodshästar såldes härom
dagen & auktion tamt Inbringade
*30,0001
Auktion & statsland kommer
statsauditor Dunn att hålla i flera
counties under september ooh oktober
månader.
Ett undantag. "Cannon Falls
Becon" förmäler, att der i trakten fins
en familj, hvilken under sin 28:uriga
vistelse der pä orten icke prenumere
rat på en tidning.
En ny reservoir. Statsauditor
Dunn har erhållit underrättelse från
Washington att regeringen beslutat
bygga en ny vatten reservoir vid Gull
Bjön, delvis i Cass och delvis i Crow
Wing counties.
Dräneringen i Red River-dalen
säges i är vara till god nytta. Staten
har, såsom bekant, kostat ut stora sum
mor på detta arbete och äfven den si
sta leglslaturen anslog medel fdr arbe
tets fortsättning.
Vackert sfi! F. d. senator S. D.
Peterson i New Ulm har för andra gån
gen vunnit i
Bitt
skadeanspråksmål
mot
Western Union Telegraph Ca Denna
gången tilldömde juryn honom $5,200
emot $10,000 under förra rättegången.
Vexelbruk. G. M. Bennet från
Westport har uppdelat sitt åkerbruk
på följande sätt: ve te 75 acres, hafre
58 acres, majs 70 acres, korn 60 acres,
liu 75 acres, bohvete 45 acres, råg 35
acres, ärter 55 acres, potatis 35 acres
och gräs 35 acres.
Helsning frän 6varige. O. B.
Johnson från Brainerd beder att genom
Skaffarkn få underrätta sina talrika
vänner der på platsen, att hans resa
till fosterlandet gått lyckligt, samt att
han den 2 juni ankom till Malmö och
ett par dagar senare till sitt kära för
äldrahem. Hans adress är Elmhult,
Svenskköp, Sverige.
Xrogskatten kan undvaras. 1
den Ulla köpingen Vernon Center,
hvarest förbudslag är införd, aöker
man på praktiskt sätt visa, att krog
skatten kan undvaras. 1 ändamål att
Inbringa medel för allmänna förbätt
ringar, såsom nedläggandet af gångba
nor ro. m., har beslutats \tt anordna
allmänna fester. Man ämnar pä detta
sätt visa att krogen ingalunda är ound
gänglig för kommunen såsom Inkomst
källa.
Profossor J. S. Carlson från G. A.
College, hvilken nu för andra gången
idkat studier vid Upsala universitet
Sverige, har nyligen derstädes blifvit
promoverad till filosofie doktor. C. böl
jade sina studier vid G. A. College, då
detta blott egde den
B.
k. förberedande
afdelningen samt genomgick College
kurs vid Augustanasynodens gomen
samma läroverk i Rock Island. C. har
arbetat sig upp frän en fattig och rin
ga ställning till sin närvarande stånd
punkt
Redwing-nyheter: Skatteuppböc
den har under innevarande år lemnat
bättre resultat än hvad fallet var i fjor.
Inkotnsterna i är äro nemligenomkring
20,000 större än förra året. G. O.
Millor i White Rock låter uppföra en
ny affärsbyggnad. Peter Wagner
har blifvit tillerkänd pension. Minn.
Scandinavian Relief Association har
utbetalt $2,000 till enkan och dottern
efter John Erikson i Wheaton, Minn.
Stenarbetet på den sv. luth. kyrkan
bar påbörjats och går framåt med
kraft. Hörnstensläggningen kommer
möjligen att ega rum den 7 juli eller
deromkrlng.
Den växande grödan. Slstlidne
onsdag drog en hagelstorrtj fram öfver
Lyon county tio mil vester om Mar
shall, anställande betydlig skada
Skördeutsigterna i Benton county sä
gas vara bättre än hvad fallet varit
under de senaste tio åren. Från Ste
phen meddelas den 21 dennes, att ym
niga regnskurar fallit samt att skörde
utsigterna äro do allra bästa. Hvetet
börjar gä i ax och skördetiden kommer
att infalla ett par veckor tidigare än
vanligt Äfven anses det att dagspon
ningen blir högre är än förlidet år.
Otter Tall county hemsöktes slstlidne
torsdag af en andra hagelstorm. Stor
men drog fram öfver Oscar och Eliza
beth townships samt innefattade en
areal af 2 mils bredd och 8 a 10 mils
längd. Skadan är betydlig. Samma
dag ödelades omkring 2,000 aores vä
xande gröda i Stevens county utaf
hagel. Från Little Falls förmälesatt
skördeutsigterna der 1 trakten äro i
det hela taget ovanligt gynsamma.
Mindre hvete odlas än förut, men så
mycket mer majs, potatis, råg och haf
re. Hvetet har börjat g& i ax i trak
ten af Montevideo, o«h till hugnad för
farmaren äro hvoteaxen ovanligt stora.
Kornskörden kommer att taga sin bör
jan de första dagarne nästa månad.
Sistlidne söndag hemsöktes södra delen
af Goodhue county af on hagelstorm,
hvarigenom icke sä ringa skada anstäl
des å grödan. Från flere andra platser
1 södra delen a' staten lnrapjtorteras
om hagelskada. I måndags afton
drog en hagelstorm fram öfver Will
mar, anställando skada den vUxand?
fcrödan.— Albert Lia oeli omnejd hem
söktes i söndags af en cyklonartad
storm. Sädesfälten ledo storskada gC'
pem stormett»
Pension har under veckans lopp
beviljats Lawl8 Hanson fr&n Fairfax.
Gripna hästtjufvar. Ett band
hästtjufvar, anförda af en 16:ärlg flic
ka, har tillfångatagits i St. Cloud.
Smittkoppor. John C. Forsberg i
Willmar har angripits af smittkoppor.
Försigtighetsmått mot sjukdomens
spridning äro vidtagna.
Tranbärsodling lär komma attbe
drlfvas i större skala i Marshall county.
Ett penningstark! bolag har nemligen
Inköpt 1,245 aores lågland, egnadt för
tranbärsodling.
F. d. gov. Merriam anser att det
bör uppdragas åt ett manstarkt och re
presentativt utskott att till kongressen
inkomma med förslag till ändring
1 lan
dets finanssystem.
Olyckshändelse med dödlig ut
gftng. Enligt underrättelse från gruf
platsen Virginia blef Elias Eliason der
städes öfverkörd och dödad af ett malm
tåg sistlidne torsdag.
Frän Stanohfleld förmåles att An
drew Nordin, anklagad för brottsligt
umgänge med en minderårig flicka,
blifvit häktad samt får afvakta grand
juryns undersökning.
Dödad af fiskan. John Hender
sons i trakten af Halstad trenne gossar
träffades härom dagen under det de vo
ro ute på fältet af blixten. Den äldsto
af dem blef dödad oeh de andre ska
dade.
Trött af politiken. Ignatus Don
nelly höll härom dagen en literär före
läsning i Nuw Ulm. Dan na tid syneB ej
vara gynsam för Donnelly's politiska
läror, hvadan han upptagit ett annat
ämne.
Lönereglesing. Postverket har
vidtagit följando lönoreglering röran
de postmästares löner pä följande stil
len: Blue Earth City, ökning frun
$1,400 till $1,500 Caladonla, $1,100 till
$1,200 Cauby, $1,0L:0 till $1,100 Cannon
Falls, $1,100 till $1,200 Chatflold $1,200
till $1,300 Fairmont, $1,500 till $1,600
Faribault, $2,300 till $2,400 Grand Ra
pids, $1,100 till $1,200 Hutchinson,
$1,300 till $1,400 Kenyon, 81,000 till
$1,100 Lako Crystal, $1,000 till $1,100
Le Sueur, $1,300 till $1,400 Mankato
$2,500 till $2,600 Ortonville, $1,000 till
$1,100. Owatonna, $1,900 till $2,000
Plalnvlew, $1,000 till $1,100 St. James,
$1,400 till $1,500 Slayton, $1,000 till
$1,100 Virginia, $1,300 till $1,500. För
minskning: Ada, $1,200 till £1,100
Appleton, $1,300 till $1,200 Brainerd,
$2,000 till $1.900 Glencoe, $1,600 till
$1,5ÖÖ Luverne, $1,600 till Il,5p0 Ma
dison, $1,200 till $1,100 Moor head,
$1,900 till $1,800 Morris, $1.500 till
$1,400 Pipestone. $1,600 Ull $1,500
Rochester, $2,300 till $2,200 Shakopec,
$1,300 till $1,200 Springfield, $1,100 till
$1,000 Staples, $1,200 till $l,100 Towor,
$1,400 till $1,200 Traoy, $1,500 till
$1,400 Willmar, $1,700 till 81,000.
"Hvar bör jag tillbrtnga den
4:de juliP I New London! An
genäm förströelso för stadsbor blir
onekligen en 4 juli utflygt till det na
tursköna New London i Kandiyohi co.,
Minn. Dan 4 juli skall firas derstädes
pä ett uppbyggligt och.voderqviekando
sätt, med utmärkta tal af lagmän, pro
fessorer, pastorer o. & samt säng och
musik. Ea ypperlig middag kommer
att serveras för 15 cents. Diverse deli
katesser hällas till salu på stället. Du
tar tillhandahällas för dem som önska
drömma på bölja sval. Intet af det
gamla utslitna amerikanska fjerde juli
folk- och djurplägerlot förekommer.
Grödan fer i år ovanligt lofvande
ut, hvarlöre farmaren, handlaren och
ullaandrs, som bero af dagligt bröd
för sin exlstons, gä här ocb le med hela
anslgtet Djt gör en godt att se hur
hoppets löftesrika knoppar slå ut i blom
och huru hela samhället uppfyiles med
dess doft 1 är bör man kunna fira
den amerikanska frihetsdugen med
känsla ooh tacksamhet till Gud, som
"kröner året med sitt goda och låter
sina fotspår drypa af fetma". En an
nan glädjande nyhet: "Potatis-bugs"
och politiska "big-bugs" äro ännu säll
synta här i är. VI hoppas de komma
för sent för att kunna anställa näm
värd skada å patatls och kål och an
dra kålhufvuden New Londonbo.
Duluth-nyheter: Minnesota Statt
Medical Sociuty har under veckans lopp
hållit sitt 27:de årsmöte bärstädes. Af
kassörons rapport framgick, att säll
skapets kassabehällning är $394.46.
Till embetsmän invaldes följande: F.
Alpost frän Minneapolis, president J.
H. Dorsey, E. Y. Chilton och D. N.
Jones, vice presidenter R. J. Hill,
kassör I. Donnelly, sekreterare. Säll
skapet uttryckte såsom sin äsigt, att
den af legislaturen ombeslutadu asylen
bör förläggas till tvillingstäderna.
Den engelsk luth. Nordvesternsynoden
har under veckans lopp härstädes varit
församlad till nrsmöto. Tro pastorer
och tvä församlingar förenade sig med
samfundet. Följande embatsmän in
valdes: pastor W. K. Frick, president
pastor A. Steimle, sekreterare och mr
C. A. Smith frän Minneapolis, kassör.
Banken 1 guldstaden Rainy Lake
City röfvades sistlidne torsdag, hvar
vid $3,000 tlllgrepos. Bankons kassör
blef slagen sanslös, men han tordo kom
mä att repa sig. Statens arbetare
föreningar bafva under veckans lopp
hållit sitt halfåraiuöto' här i staden.
Beslut fattades att nilrmaro söka utrö«
na de respektive kyrkosamfundens
ståndpunkt gent emot denna rörelse.—
G. Lundquist, hvilken under arbete för
stadens spårvägsbolag blifvit genom
en olyckshändelse allvarsamt skadad,
ha
y lagaökt by laget förutfåendo af$10,-
1
•vadeersättning.
irtiv
A K O A
Till postmästare i Garfield, Cast
county, N. D., har Christian C. Fern
burg blifvit utnämd.
Åtalade för mord. W:m David
son och mrs Alico Giles I Belle Four,
che, S. D., ha af grandjuryn blifvit för
satta i anklagelsetillständ och kommu
att undergå ransakning för mordet å
den senares man, hvilket föröfvadet
för närmaro två år sedan.
Betydlig ullutskeppning. Etl
af farmare och fåruppfödare beståends
konsortium i Michigan City, N. D., af
sände från nämda plats i förra veckan
tvenno banvagnslaster ull till fabrikan
ter i Boston, Mass. Detta var förstån
digt handlad t, ty klart är, att fårafveln
blir mest lönande, om ullprodukten af
yttras direkt till fabrikanterna.
Ny koloni. Flera ryska familjer
ha i dagarne utflyttat frän S. D. och
nedslagit sina bopålar i sydvestra de
len af Stutsman county, N. D. Minst
30 familjer ha redan derstädes uppta
git regeringsland eller inköpt jordom
råden efter billigt pris af Northern
Pacific jornvägsbolaget Nybyggarne
ämna hufvudsakligen egna sig åt bo
skapsskötsel, för hvilket det upptagna
landet äfven särskildt lämpar sig.
Fr&n Slaughter, N. D. Ymniga
och täta regnskurar hafva försatt vftxt
ligheton i dessa trakter i don största
frodighot. Gamla settlare minnas oj
on så regnig vår. Utsigterna till pn
riklig skörd äro ytterst ljusa. Här
får en resande se mycket, som är litet
ovanligt. Så kan man här vid mid
dagstiden midt undor högsommaren
träffa monniskur försigtigt insvopta i
polBvork och fruntimmer, som fara om
kring två och två såsom prester. Den
na senare besynnerlighet, som saknar
all grund 1 bibeln och kyrkans historia,
tjusar likväl somliga menniskor. Da
kanske ångra det framdeles. En
egendomlig sjukdom har uppträdt här
do sista veckorna. Den angriper blott
barn och unga menniskor. Don består
uti ett smärtsamt styng i maggropen,
utföljd af matthet i hela kroppen, An
fallot kan komma sä hastigt och häf
tigt, att barnet faller och svimmar.
Ännu har intet dödsfall inträffat. Van
ligen sker tillfrisknandet efter on eller
ett par dagar. Midsommarsdagen
höll församlingen Stor fest. Stud. J. E.
Shlpp i Bismarck var närvarando mod
en skara »ivngare. På förmiddagen
höll* festtal mef iÄng.eeh wuslk. Ette
Intagon gemensam middag hölls syfö
eningsnuktion. Inkomsterna gå till
inredning af kyrkan. Sven.
Pension kar baviljats Cyrus TllÅom
berg i Trado Lake.
Drunknad. Sextonårige ynglin
gen Oscar Olson I La Crosse drunkna»
de förtiden onsdag undor badnlng.
Kyrkoinvigning. Den nyligen
uppförda vackra sv. luth. kyrkau i Sä
bylund invigdes i söndags under stor
artade ceremonier.
Försnillare. William Nelson, post
mästare vid National Soldiers' Home 1
Milwuukoo, arresterades i torsdags på
anklagelse af att ha förskingrat $1,
189.50 af postvorkctB medel.
Höjda arbetslöner. IllinoisSteel
Company har frivilligt höjt duglöner
nerna med 10 procent för de vid Bay
vlew jornverkon i Milwaukee anstälda
arbetarne, hvilkas antal uppgår till
omkring 1,800.
Bankirerna mötas. Wisconsin
Bankers Association iithoH sin tredje
ärliga konvention i Oshkosk i förra
veckan» Ett stor antal bankirer frän
statens skilda delar hade iufunnit sig
vid densumma.
Vådaskott. Genom ovarsamt hand
terande af ett skarpladdadt skjutvapen
råkade härförliden Emerson Justinson,
en i trakten af Menominee bosatt 14
ar gammal gosse, skjuta en jomnårig
lekkamrat vid namn Fred Groan. Den
senaro blef lifsfarllgt särad.
Skördeutsigterna äro, enligt un
derrättelser från skilda delar af statea
mycket goda Sä meddelas frän Grants
burg, att man ej i inannaminno, haft
bättro skördeutsigter än hvad fallet är
i år. Potatis har odlats vidsträckta
re fält än någonsin förut och de bästa
förhoppningar hysas out erhållande af
en riklig tkörd. Dorjemto synes för
lidet års stora torka nästan ha utrotat
potatisskalbaggen. Rågen är långt
framskridon och ser så lofvande ut,
att man beräknar, dot denna produkt
kommer attlemna 50 proccnt större
afkastuing än under vunliga år.
West Superior nyheter: Vid
stadsfullmäktiges sista möto fattados
boslut om att påkalla grand juryn att
företaga grundliga undorsökuingar
rörande de svära beskyllningar, som
utslungats mot åtskilliga af stadens
närvarande och f. d. tjonstomän. Borg
mästaro Starkweather, mot hvilken
äfven anklagelser rigtata, var uärvaa*
de vid mötet och höll ett tal, i hvilket
han förorordade företagandet af on un
dersökning. Dan i förra numret, b&
som misstänkt för mord omnumde Pe
ter Hill har blifvit lössläppt, enär be
visen mot honom ej voro bindande. Eu
belöning på $300 utlofvades för gripan
det af mördaren vid tiden för brottets
begående. En stålviadukt kommer
att uppföras öfver Eastern jernvägsbo
lags bangårdar härstädes, och har
kontrakt mgåtts melcl Minneapolis-lir
man Hcrzog Manufacturing Company
om tots byggaade,
I'll
irÉfåtnMr
i
4
i
•4
i
4

xml | txt