OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 04, 1877, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Minneapolis
d^a20 December 1876.
H- MATTSOIS.
Defective
Hvete ,1^7,077 28,769,736
Hafre 401,381 13,801,761
5297,316
40,803
4,346
3,338i
31,487i
Mankön under 6 Sr 1,555
Qvinkön under 5 är r, 1,5224
Döde af Zymotic dis. j: 1,638
j, Constitutional dis. 846
Local dis. 1,386
Developmental dis. 1,066
Yäldsam död 307
Dödsorsaker icke uppgifna 818'
^661
7,195,681
1,230,420
71,367
42,425
Acres sSddar
1,873,891
485,227
,, 294,969
.' 69,515i
6,898
3,389
32,030
Antal acres tinder odling ,1876- 2,976,839
THE ONLY SWBDISEf.NBWöPAPBBt
IN THE NORTHWEST, C, i
Published in Minneapolis^
Minnesota
Editor and Publisher.
Office City Hall Buildin
Subscription: $1.50 pr year in advance.
ABVEBTISIW©,
This being the only Swedish newspaper
i the great Northwest, where over a hund
red thousand Swedes have located,
it is au
excellent advertising medium for reaching
that
citizens.
P. O. Box 146. Minneapolis, Minn.
iOB.PKIMTIM
in the English or Scandinavian languages
done neatly and promptly.
»48 Nicollet Street 24*
South of Washington Ave.,
MnoTEAPpLis Mnnr.'
8e21-3m
10m g. MUELLEE,
President
r: JOB NB. SY ANN & CO.,
VESTER OM CHICAGO.
709 Washington Avenue, Minneapolis, Minn.,
The U K One Price Clothing Stored

s utgifves i
MOflinEAPOIilS, IlJfN.
Hvarje Thcrs dags morgon
H. MATTSON,
itgi vare och redaktör
VRF PBEXI MKHATIOSSVILKOB:
Prenumerationen erlägges förskottsvis och
»ta* lor -. •*&&
^xemplar, ett Sr -«?&•'•<••- $1.60
1 haliiår 'i?-V-. •$ 0.80
I ett är till Sverige 2.60
1 hälft är 1.30
Hvar och en som insänder requisition med
åtföljande prenumerationsafgift lör FEM tid
ningar (helårsprenumeranter) erhåller den
sjettégratis.
v
Alla bref och pemuneeremisser adresseras
till H.MATTSON,
P. O. Box 146. MINNEAPOLIS, MINN.
»^isiyxar^fBEieaTMzsfl
tl
Sä snart vi erhålla 2,000
prenumeranter skola vi öka
tidningens storlek från 28
till 32 spalter, f$r2 samma
pris. J.
i
Iet dröjer nägrä veckor innan
*r*?* -3rt kunna skaffa oss i tidinngar frän
"Sverige, det tortio derför' ursäktas
Jfc 'Y om de svenska nyheterna i början
blifva otillräckliga felet skalKaf?
f. hjelpas med (let första.
Följetones-aifkhiängen sko
la vi, dock mest iför dé unga damer
nas skull, komma till så fort utrym
met medgiiver hoppas det icke mä
landa oss till klander, om vi ibland
lata det roliga1''sta tillbaka för det
mera nyttiga.
Då det profnummer vi utgåfvo fö
re Jul, ej på långt nar räckte till Ät
våra läsare, hafva vi, såsom redan
deri var nämndt, låtit största delen
af texten stä qvar i detta vårt för
eta reguliera nummer, på d&t ätt al
la subscribenterne skola liafva till
fälle att följa den nya tidningen i
fran början.
Yi skola i nästa nummer införa
?+itt
träsnitt öfver det nya svenska lä
roverket i St. Peter, jemté en full
ständig och särdeles intressant redo
Il^ goielse öfver dess nyligen påbörja
de verksamhet, af dess rektor, herr
prator Nyqvi|t, .- Ifall nagra af läro
yétkets vänner slstille önska erhålla
extra exemplar af det numret för
utdelning bland bekanta här eller i
.,TSTO©?e, kunna des erhållas, ifall re
qvisrfciöll^jemte 5 cents för hvarje
exemplar ingår sednast d. 8 dennes.
,«.?
3j
—fe
Anmälan.
.j^ebofvet af en svensk tidning i
Minnesota som, vora öfverensstäm
mande med folkets tänkesätt, är så
»llraijnt erkändt, att ingen förkla
ring torde behöfvas öfver de skäl
som ledt mig till detta företag.
Byénskarne utgöra ungefär en riion
dedel af hela statens befolkning och
representera en ännu större propor
tion af den egendom inom staten
Soth står ®'fé1t beröring med jord
bruket, och deras förmåga att un
derhälla en veckotidning som sär
,skildt kunde egna sig ät deras egna
intressen, kan ej betviilas. Iluruvi
•"i dä dei vilja göra detta får nu framti
den snart utvisa. Jag har emeller
tid godt hopp om att de liafva både
.viljan och.förmågan
-Tidningen är fullkomligt
csjBMsränpio. V
"ieii eges och kontrolleras äf mig
ensamt. Intet bolag, inga politici,
.ujivarken amerikanare ellerandra
haf va dön ringaste del eller makt
öfver den samma. Den blir
REPUBLIKANSK
till sin politiska bekännelse," d. v. s.
den kommer att förfäkta de stora
principer, som ligga till grund för
vårt länds konstitution och på hvil
kä det republikanska partiets grund
satser livila—men den blir aldrig en
pajrti-slaf—utan kommer den att
'andra det oratta och erkänna det
,*Åtta utan afseende pä personer el
:r parti.
Personliga tvister och anfall sko
la undvikas, och tidningen skall sö-
4
ka visa att äf\'en en hederlig mot
ståndare lean (Kilt l" bemötas med
aktning.
Då jag redan en gång förut söm
tidningsredaktör rönt stor välvilja
hos svenskarne i Vestern har jag
godt hopp om en likadan nu. Min
uppfostran liar ej varit i de höga lä
roverkens saliir utan i den vida Ye
sterns nybyggen samt på fält och
under förhållanden hvar den klassi
ska bildningen måst stå tillbaka.
Jag ber derföre om undseende hos
dem som se hvari jag brister.menhop
pas att den j,uMflc~för"* livilken tid
ningen är hufvudsakligen egnad—
de som likt mig sjelf haft mera ätt
göra med plogen och yxan, än med
gkönlitsraturen—skola kanske bätt
re förstå mig sådan som jag är, än
om jag varit annorlunda.
Bet skall blifva tidningens stråf
yan att leda dem och deras.soner.oeh
'»döttrar framat mot
DET GODA OCH NTTTWAi
sä att de m5, blifva värdiga medbor
gare af det nya landet och kunna
buttre uppfylla de stora pligter som
lepublikens fäder liafva lämnat i
arf 8t oss och våra efterkommande.
Med ett allvarligt löfte om att eg
na min kraft och formäga i den mån
den ar mig gifven, for vinnandet af
detta andamål innesluter jag mig
vordsamt i dei^ svenska publikens
ynnest.
r» v -"v V
ft. •. v-
a
*smr?
agaw»» ^1 WÉff)ts«^tWKt^r%i^»Äf
As
N:o 1,
S&J!
1**uz U iv. T^T*
l:sta
•i$
3f
Minnesotas stats-universitet.
På en höjd prydd med vacker ek
skog, helt nära den mäktiga Missis
sippi floden, och inom ljudet af de
brusande St. Anthony-fallen står deri
byggnad hvars bild pryder vårt för
sta tidningsnummer. Det är Minne
sotas stats-universitet.
Få ställen i vcrlden erbjuda för
ögat en vrekrare tafla än den man
har framför sig från universitets
byggnadens kupol. I söder ochö
ster ser man vackra farmar- och än
gar, genomskurna af- tvä järnvägar,
i norr och i vester den vackra sta
den Minneapolis, genomskuren af
Mississippi-floden där den pä en
längd af 2 mil bildar de för industri
en, mäktigaste vattenfall i verlden.
Der, hvar för 25 år sedan deh vilde
indianen ostörd uppreste sin ''wig
wam", är nu floden på en längd af
mer än en mil, prydd med sågverk,
verkstäder och qvarnar, till ett så
dant antal, att staden redan räknas
bland de förnämsta i landet i dessa
industrigrenar.
En väl vald plats för statens, uni
versitet. Huru mänga af våra gode
landsmän inom vår egen stat veta
att vi hafva ett sådant. universitet?
Veta de, att det eger en förmögenhet
af en million dollars, att det liar en
stor corps utmärkte lärare, är för
sedt med ett betydligt bibliotek, ett
stort museum, med kemiskt, fysiskt
och mineralogiskt laboratorium och
de bästa apparater för illustrerandet
af vetenskapens olika grenar?
Veta de, att allt detta är en fri gåf
va till oss och till våra efterkom
mande, och att der kunna våra och
deras söner och döttrar erhålla den
mest grundliga }ärdgm, fritt, och u
tan betalning?
v
IrVfi -,.4
Huru månsca af frftra godai vänner
ocli fränder i det kära fäderneslan
det tro att man här i, vesterns nybyg
gen har tid eller håg att egna sig åt
sådant?" V
Beklagligtviajiro vi allt för okun
niga om mycket godt och nyttigt
midt ibland oss, och derför begagna
vi oss allt för litet deraf.
Det skall blifva denna tidnings kä
ra pligt att göra oss mera. bekanta
med det land vi valt tijl .ett hem för
oss och våra barn.
Universitetet
är deladt i
ett collegium för vetenskap, litf
ratur och konst.
Ett collegium för åkerbruk.
Ett collegium egnadt åt mekaniken
och
ett collegium för juridiken.
Det innehåller derjemte ett ele
mentar- eller förberedande departe
ment.
Historia.
När Minnesota territorium orga
niserades år 1849 skänkte..den all
männa regeringen i Washington två
sectioner land som en grundfond för
ett Universitet. När åtta år sedna
re statsregeringen organiserades be
slöts byggandet af en del af det nu
varande läroverket, men först år
1868 kan man säga att det verkligen
kom till stånd. Under åtskilliga ses
sioner af congressen har Universite
tet erhållit jordegendom till ett sam
manlagdt belopp af 202,000 acres,
hyaraf 50.000 acres nu äro sålda för
en summa af $246,648, som nu är
räntebärande. När återstoden af
denna publika jord blifyit såld
kommer kapitalet att belöpa sig till
.minst en million dollars.
BrOGNADERNA
1
?/V: "r'^"
äro bland de vackraste i nordvestern.
ojph bestå af den egentliga Universi
tetsbyggnaden, som visas i ofvan
stäende träsnitt, samt landtbruksin
stitutet. Hufvudbyggnaden ar upp
förd af vackert huggen blå kalksten,
den ar fyra våningar, 200 fot lång
och 100 fot bred, den innehåller 53
rum, ar värmd med ånga och for
sedd med gas och vatten. Den stora
salen i tredje- väningen ar 87x54
fot, 24 fot liog och har sittplatser for
1^000 personer, ,^-v»
Labobatobibbna
för kemf, fysik och mineralogi äro
rymliga och försedda med de mest
fullständiga apparater samt böcker
och verktyg 'för konstruerandet af
modeller
Museet
liar redan en värderik samling inom
geologien och naturhistorien, och
Biblioteket
innehåller öfver 10,000 volymer, och
upptager fyra rum i hufvudbyggna
den.
Fakulteten
består af tjugo professorer, docenter
och instruktörer i alla dertill höran
de ämnen, och ibland desse räknas
män af nationelt rykte inom veten
skapens område. Bland professorer
na hafva vi äfven en landsman hr
John A. Lundeen, professor i militär
vetenskap och taktik, en af våra uji
ga Minnesotamän, uppfostrad vid
krigsakademien West Point, om
hyilken vi skola skrifva mera en an
nan gäng, jemte flere- docenter och
instruktörer.
Det torde vara på sin plats att här
nämna: att bland de män som mest
ifrat för, och vakat öfver detta läro
verks intressen och välgång, alltse
dan statens grundläggning, står vår
nuvarande guvernör J. S. Pillsburv
i främsta leilet, lian har också i mån
ga är varit en af Universitetets di
rektörer,...
Att

tillträde.
Hvarje ung man och qvinna erhål
ler fritt tillträde till läroverket ef
ter att hafva genomgått en viss exa-:
mination, som dock ej är särdeles
svär för inträde i elementarlärover
ket, fordras:
Rättstafning, läsöing och skrift
iiirig, engelsk grammatik, arithme
tik, och första grunderna i algebi-a,
geografi och historia.
Sökande vände sig personligen él
ler genom bref till Universitetets
president eri inträdesafgift af $5, är
den enda betalning som fordras.
LOGIS
OCH BOARD
kan erhållas i utmärkta familjer i
östra Minneapolis för $3 till $5 i
veckan. Många studenter hafva för
enat sig i små hushåll, hyrt hus, kök
m. m. ocli lefva do utmärkt godt för
$2,00 a $2.50 i veekan, andra äter
förtjena sitt uppehälle i familjer ge
nom att i mellanstunderna läsa för
barn, eller göra små sysslor inomhus
såsom hugga ved, sköta hästar eller
arbeta på verkstäder vissa dagar, då
de hafva vana elitär fallenhet i något
handtverk.
Om landtbruksinstitutet skola vi i
ett annat nummer hafva mera att
säga. i
Skulle nu någon af vara unge.män
eller qvinnot önska inträde i Stats-u
niversitetet sä låten ej fattigdom af
skräcka eder. Mången man och qvin
na har brutit sin bana och nått hö
ga mål under långt svårare omstän
digheter än här äro för handen. Vi
skola alltid vara färdiga att räcka en
hjelpsam hand för att, så långt som
vår bekantskap och värt inflytande
här gäller, biträda dem som önska
vällda sig till oss
y
träde.
för Att vinna in-
Låter oss hjelpa hvar
andra.
Under det stor arbetsbrist och i
många fall verklig nöd radar ibland
folket i de östra staterna, hafva vi
i Minnesota varit lyckliga nog att
under de tre sista hårda åren, såväl
som förut, välsignas med jemförel
kevis god gröda, goda priser och
"på de flesta ställen, öfverflöd af
Guds rika gåfvor. Likväl finnas äf
vén inom vår stat vissa distrikt i
den Vestra delen, hvar våra nybyg
gare år efter år fått sin gröda för
störd af vesterns forfarliga lands
plåga gräshopporna och en stor
folkmängd i dessa distrikt, deribland
många skandinaver, äro denna vin
ter i stora bekymmer och en del i
verklig nod.
Vår humane guvernör, Pillsbury,
gjorde i slutet af förra månaden en
rundresa i dessa distrikt för att -per­
uTI
-?f KfCAi.
W1fV
KäDDA SINA .FA1XJL,,TER FRaN HUN
GERSNÖD.
Många af dessa ménmskor lifnära
sig i denna stund på mjöl endast,
eller på potatis, eller i många fall på
kli och qvarnafskräde, och de fleste
af desse familjer ega icke mer än
från 20 till 50 skålpund mjöl för sitt
hela uppehälle tills nästa skörd är
inbergad Om icke snar hjelp kom
mer måste de omkomma af hungers
nöd innän
VINTERN äR HÄLFT TILLäNDAIAIPEN,
och det är i allmänhet dét bästa fol
ket som är i största nöd, de som
varit envisa nog att stanna på sina
"homesteads" samt varit för sjelf
Ständiga till att
:fåfä'•
tigga hjelp.
Sannerligen borde denna glada jul
helg, som ftras till åminnelse af Ho
nom, som var "a man of sorrow and
aquainted with grief *), mana oss att
öfva de goda gerningar som Hån
ständigt lärde och förmanade:
OÉlFVOR
kunna lemnas'i penningar, proviant
och kläder, helst det förra, emedan
det kan lättare och mera klokt an
vändas der det bäst behöfs. Af pro
viant är mjöl och bönor det mest
ändamålsenliga ocli ekonomiska. Af
lagda kläder af iilly,( stoi jgkar,. isyn
nerhet barnkläå«*r, mottaga?, med
glädje. Ur':"v
Jag ämnar sjéK återigen besöka
de blottställde lokalerne för att per
sonligen utdela gäfvorna, och att
noggrannt utsöka de som mest be
höfva dem: och jag ber gifvarne att
underrätta mig genom bref, om pen
ningar eller gåfvor, hvarpä anvis
ning skall af mig gifvas, hvar och
hur de skola sändas."
Hvad' mer kunna vi väl tillägga,?
hvilkens hjerta är så liårdt att det ej
»öres till handling vid denne vår äd
le guvernörs uppmaning. Lyckligt
vis kan det med rätta sägas bin vårt
folk att nöden sällan klappade för
gäfves pä dess hjertan. Låt det ej
heller sägas nu.
Tusentals af våra landsmän koin?
mo hit fattiga och i-nöd, men. hafva
nu öfverflöd, huru kunna de mer
värdigt frambära sitt tack-offer åt
alla goda gäfvors gifvare, än att nu
dela med sig af sitt öfverflöd—icke
blott gif va livad de.sjelf ve ej hafva
bruk för, utan gifva så att "det kän
nes." Låt oss försöka så mycket
som möjligt at1 lijelpa de nödlidan
de! Föräldrar! när I sen edra lyck
lige barn, med rosiga kinder och
starka, viga lemmar,- tanken på de
barn, straxt bortom gränsen af ert
eget county, som klagande bedja om
bröd, och om kläder att skydda sig
för den stränga vintern.
Vi minnas en dag för icker så länge
sedan, när våra anhöriga "i norra
Sverige haft ett missvext är, huru
på en half timmes tid svenskarne i
ett af våra vackra settlement sam
mansköto öfver $300, som skickades
hem vi veta huru vårt folk i allmän
het äro glada och tacksamma för de
välsignelser de här njuta, skola de
draga sig tillbaka nu då nöden är sä
nära, och hjelpen så påkallande!
Våra svenske prester, som sjelfve
ofta lärt att lida och fötsaka, och
som så ofta gått före i mänga goda
och ädla handlingar, uppmanas nu
af vår stats guvernör, till handling.
Vi hoppas att presidenten för Sv.
luth. Minnesota-conferensen, samt de
stvrande presterna inom de svenske
baptist- och methodist-kyrkornaö
fördröjligen vidtaga åtgärder för
enig samverkan, hvar .och en inom
sin denomination, i denna liogst an
gelagna sak. Och att stvresmannen
inom de olika svenske eller skandi
viske föreningarne i våra stader,
Vi hafva bibehållit den engelska tex
ten, emedan i svenska bibelöversättningen
^Esaias Ö3?3)i temma inenitig icfce ätergifvrö^
ssmfm
mm^mm
wmm
omkring Och
v-r':::
Jag beder vördhadsfullt och en
träget pastorerna af de såfskiltä dé
nominationerna, ätt vädja till sina
församlingsmedlemmars christliga
barmhertighet, och jag rekommen
derar, att de bestämma en särskilt
dag som en offerdag för detta ända
mål, oeh- jag ber också om hjelp af
alla välgörenhetsinrättningar och
af alla enskilda barmhertiga men
niskor.
jj,.,
*vA i
u
årg. Minneapolis, Minn., Thorsdagen d. 4 Januari 1877. PRENUMERATION $1.50 PER AR.
sonligen öfvertyga sig om förhål
tandet, ocli vid sin återkomst utfär
aade han en proklamation, daterad
den 20 Dec. 187.6, hyaraf vi gora föl
jande utdrag, som bast tala för sig
.^jelfva: ..."
7. V". MåNöA AF våKA
gr^ns^pounties i sydvestr% ?digieri
af staten hafva lidit eri^näsram total
.förlust af gröda1 för fyra år efter
hvarandra, och folket har varit
tvungna att låta, inteckna (mortgage)
icke ^endast sina farmar xitan äfvén
kreatur,och husgerådssaker förmatt-
y-C !l'.
sammankalla särrkilta möten för att
med organiserad och systematisk
verksamhet kunna nträtta mera,
samt att alla, hvar och en efter sin
förmåga, lemnar sitt bidrag.
Skulle någon vilia anlitia denna
tidnings byrå till gåfvors insändan
de, skola vi med nöje åtaga oss det,
och i tidningen redovisa för desam
ma. In subscriptionslista är öpp
nad på vårt kontor for de som önska
beigagna sig .deraf.
V
1675 års skörd, hemtad. fråil
officiella uppgifter.
Vi hafva från statens statistiska
kommissionär erhållit följande' in
tressanta uppgifter från korrektux
arken af hans om några dagar ut»
kommande rapport.
Acres. Bushels, i
Korn
TRäPELANTERXNG UNDÉR 1876.
1876 928,681
Planterade under årets lopp -,,, 6,692,901
Roads planterade utmed a-llmän
landsväg' ... 404,642
Hela antalet planterade och vaxan- »K
de träd v'
BOSKAPSDJUR »APPORTERADE 1876.
Hästartindér-3år "C ~u-' 34,854
Hästar 3 §r och öfver' 147,629
Nötkreatur nnder2Sir- 130,286
Kor 2 år och öfver 226,341
All annan nötboskap 2 år och öfver 121,340
Muläsnoroch åsnor 6,703
Pär
v
-^. .170,306
Pnnda^F uU från de äStinÅ 619.762
SvittT 160,i30
FÖDDE UNDER
1875.
Antal födde 18,725
Mankön 9,576
Qvinkön r.i 9,073
Kön ej rapporterat 76
Tvillingar
Mankön ... jjpi
vinkön 1 195
£ÖDE undeK 1875.
Antäl döda v 6,061
Mankon 3,290
Qvinkön
!2,771
Religionsfrih.et i Sverige så
dan den är.
*Ur svenska tidningar inhemta vi
att baptistpredikanteri Carl Victor
Palmblad under förlidne Okt. och
Nov. månader suttit i Norrköpings
cellfängelse för det enda brottet att
ha predikat Christi evangelium i
trots af fyra kyrkorädsförbud. Fyra
vänner till den oskyldigt lidande be
gärde och erhöllo af fängelsedirek
tören tillåtelse att besöka lionora.
De funno honom klädd i den vanliga^
fängdrägten—buldanblus och grå by
xor och han var i denna kostym nä
stan oigenkänlig. Pä tillfrågan hu
ru lian befann sig, svarade han, att
det var hans tröst i ensligheten att
Herren var när honom. En af de be
sökande, hr Eli Johnson från Ameri
ka, lofvade att bedja för honom samt
göra lians sak känd för "folket i
England och Amerika'V
Om vi minnas rätt ät det blott ett
par år sedan en methodistpredikant
satt i samma fängelse derför att
han öppnat en söndagsskola för fat
tige och vanvårdade barn. Till lyc
ka för vart gamla fäderneslands an
seende i England och Amerika äro i
desse länder blott fä personer softr
tro att desse berättelser äro sanna.
Lidande på gjSn. början af
innevarande år råkade ett engelskt
skepp i brand i närheten af Cap
Horn. Besättningen sökte sin rädd
ning i bätarne och efter fjorton da
gars oerhurda lidanden upptogos 11
af manskapet pfi skeppet 'tYork
shire" och landsattes i April i Lon
don." Denbåt^h Vari kaptenep, han^
•P-
ii?r
Bohvete
Potatis
Hela antalet svf acres
linder odling 1875 2,371,176
ÅR
1876,
Antalet at larmar
Nya farmar ej odlade förr
.63,438
än 1576
Hvete
Hafre .
Maja
Korn
R£g
Bohvete
Potatis
jl',813
•••••. -•*n!'.- .• .'V ,.'.'- -TTA.-lv^v: .-£.•'-•" -.-'• i: V. -.
J. ^R~
.hustru, timmermannen, fyra matro
ser och tre skeppsgossar befunno
sig, har. sannolikt strandat på Nyårs
öar na i närheten af Cap Horn ocli dä
dessa öar äro ofruktbara och obe
bodda, hafva de nämda personerna
troligen omkommit af svält. Ett
skepp, som nyligen besökt dessa öar,
har ock der funnit liken .efter åtta
män och en kvinna.
-y S*
v1-.- FÖR
O
w
X.
by
-v 'i--
H. MÅTTSOI^v n
class
C7*
gr3d
of
floor'
Le publi
Minne
A.L.
Tandläkare,
Bank-, Vexel- och Blljet-aiFärer.
ÄI3WASHINGTÖN AVE., g.
'-ffiiiineapoli^MiiuiesQjta.v
Penningar ntlånas mqt„gpd spke^het Vexlar på väsendtllgaste
städer i Europa ocli Amerika utställas och inlösäs. Inkasserin­
gar utföras och Passagerare-biUettep till och från Europa försäl-
ja^rPenningar emottagas på öppet-konto utan ränta och gå1bestämd tid
mot7 .prpcent per är. Ag^ntiu* för Jnmao-, AUan-, Gunard-, Quions
American-ööh Red Star ångbåtsliniernä.
i :.
HANDBO:
SKANDINAVER I MINNESOTAS LAGSTADGAR,
Särskildt afpassadt för FAEMAEES behof
JNQ W. AHOTANDER,
Skandinavisk Högta domstols advokat. WILLMAR, MINN. -i
Denna för hvarje skandinav ounbärliga lagbok på 600'sil)0ft. löraahdés-äitill den 1
Februari portofritt för det billiga
priset af
3.0© BOIiliAKS.
Efter den 1 Februari ökafeprifägt till 4.00 dollars.
Agipnteröiisias i alla svenska settlementer. '. i,-.
Utgifvare.
1- WILLMAE, KANDIYOHI CO., MESTISr.
TIL&HANDAHÉtLLA SVENSKA BÖCKER I LITTERATURENS AT.T.A ÖRENAR.
PSALM- OC11 m^BOCKEB,
POSTILIiOB ochMDAKT8BftCfiF.B,
BESEBESKBIFOTGAB och BE BÄTTEL.SEB
BCATAliÖGr sändes fritt. ,1-
NÅGOT NYTT
Försäljning
Kläder säljas endast för
K O N IVA
och till
""6
ett bestämdt pris.
FÖRSÄLJES I MINUT TILL F»ARi%.
I S S E
ITamnet ä*
förfilrdiga våra varor.
MINNEAPOLIS,,. MINN.
"i
"TTT
(i w 4 1
'jS! l"?
Banktimmar frän kl. 9 f. m. till 4 e. m. i 'Lördagsaftnar från 6—
-John FrN. DeFlon,
Kassör.
i
i

xml | txt