OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 04, 1877, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Minnesota Stats Tidning.
Secretéry—Charles W. Johnson.
Assistant Secretary—W. II.=• Gran
dall.
Engrossing Clerk—M. A. Dailey.
Enrolling Clerk—Charles R. Mc
Kenfley.
Sergeant-at-Arms—Charles A. Rose.
Assistant Sergeant-at-Arms—
James M. Hurlbut.
Följande tjenstemän valdes derpå:
Chief Clerk-George W. Buswell.
First Assistant Clerk—S. D. Par-
Second Assistant Clerk—J. R. Ho
ward.
Enrolling Clerk—M. L. Torpey.
Engrossing Clerk —W. H. Melleu.
Assistant Engrossing Clerk and
Postmaster—A. B. Corey.
Sergeant-at-Arms—O. J. Johnson.
Assistant Sergeant-at-Arms—O. E.
Reese.
Syd Carolina.
MINNEAPOLIS.
W. Rankin (stud.
FÄRGER, OUOR, BORSTAR, TOILETT
ARTIKLARM. M.
128, Washington Avenue South, 128.
1-ly Minneapolis, Minn.
I N V A N A E
em te en
ST. PAUL, MINNESOTA.
Adress: WAVIS,
Land-kommissionär, U. P" R. R
l_3m OMAHA, NEB.
146. MINNEAPOLIS, MINN.

w**"-
.,«s
i?'T
If
JLt
PiPlfe WfTWS-.-
i
MINNEAPOLIS, MINN., den 4 Januari 1877.
Tagen vara på tidningens hvar
je nummer (icke detta, men börja
med N:o 1) si att ni vid årets slut
kan sammanhäfta hela årgången, och
ni skola då hafva en bok värd tio
gånger hvad den kostar, innehållan
de så mycket nyttigt och upplysan
de att ni ej för pengar då-vill skilja
er dervid. v
Priset på tidningen är .så lågt
att när papper, tryckning 'öfeh post
arvode är betalt, återstår cirka
cent för hvarje nummer, och dermed
tillsammans med hvad annonsafdel
ningen inbringar skola sättare, re
daktör, expeditör, hyran, ved, ljus
och materialier betalas, allt kontant
hvarje vecka. Häraf synes att om
tidningen skall bära sig, hvilket vi
hoppas, kan den ei bära förluster ge
nom osäkra fordringar, eller betala
den höga ränta, som ett kreditsysteni
skulle göra nödvändigt.
Tidningen utgiives. på^Tors
dagen, sä att den bör hinna till de
flesta ställen i nordvestern på Lörda
gen. Annonser böra vara inne sed
nast på Tisdags afton.
Skulle något nummer ej riktigt er
hållas på posten, så underrätta oss
derom och blif ej otålig, ty var sä
ker om att felet skall ej vara vårt.
Skrif tydliga adresser, när ni pre
numerera—vi mena eder egen adress
—det händer ibland att penningeaf
sändaren glömmer att underskrifva
sitt bref eller uppgffya sin adress,
och sä tror han det är tidmngsexpe
ditörens slarf att han ej får sin tid
ning. Lät ej sådant hända.
Post money order och vexlar böra
vara betalbara till H. Mattson eller
order.
Vi uppmana alla, som önska en
svensk tidning ibland oss framgång
och bestånd, att ej allenast sjelfva
prenumerera på den, utan tala med
vänner och grannar och få dem till att
göra sammaledes. Det profnummer
vi tryckte räckte icke långt, men i
hopp om att erhålla många prenu
meranter de första veckorna på året
hafva vi af detta nummer tryckt en
stor upplaga, så att alla prenumeran
ter som snart anmäla sig kunna er
hålla tidningen från och. med årets
början.
Uppoffren några timmar eller en
dag för att få tidningen spridd och
för att skaffa den prenumeranter.
Vi vänta icke detta på grund af att
den skulle vara af mera allmänt vär
jde än våra inånga förträfflige Chico
gotidningar, tvärtom erkänna vi dess
fel och ofullkomligheter, jemförd
med dem, men endast på grund deraf
att den skall särskildt egna sig åt
våra Minnesota intressen, och kan
ske äfven derför att denblefvemera
en FOLK-TIDNING och särskildt eg
nad för det enkla och anspråkslösa
hemmet.
Staten Minnesotas vapen som in
nefattas i rubriken af tidningen, är
så tydligt att det ej behöfver någon
förklaring. Det antogs af den kon
vention som författade statens kon
stitution år 1857, och är en sann bild
af civilisationen i vestern, hvar den
vilde indianen förvånad och förtre
tad rymmer fältet och lemnar plats
åt mannen med plogen. Statens
namn "Z'Etoile du Nord" är en
fransk term, och betyder: "Stjenian
i Norden."
De som först utbredde och verka
de för civilisationen och kristerdo
men i Minnesota voro franska mis
sionärer, hvarföre det också är på
sin plats att deras språk skulle be
gagnas för att uttrycka detta bety
delsefulla motto.
"Nya Svenska Amerikana
rens" premieplansch, "Göteborg",
har benäget blif vit oss tillsänd. Vi:
måste erkänna att den, så väl med
afseende på teckning som färglägg
ning, är ett vackert prof på hvad
man i den vägen kan åstadkomma i'
Chicago, och vi äro fullkomligt öf
vertygade om, att den företagsamme
utgifvaren af "N". Sv. Amerikana
ren" icke skall komma att ångraden
troligen ganska dryga kostnad som
yarit förenad med den vackra taf
lans utgifvande.
76:
an gaf oss enafskedshelsning,.
som ingalunda kan räknas bland de
artigaste: hon nöp oss i näsan—och
det så det kändes också. Tidigt på
morgonen den 30 Dec. sjönk nemli
gen qyicksilfverpelaren i våra ther
mometrar ända till 15 grader (Fahr.)
under noll-punkten. I Pembina (det
nordligaste af statens counties) vi
sade thermoinetern den 28 Dec. 32
grader under O-punkten. I Colum
bus, Ohio, snöade det den 29:de hela
dagen och i Louisville rasade snö
stormen 36 timmar å rad. I Little
Rock, Arkansas, var det så kallt att
floden tillfrös, hvilket der i trakten
anses såsom något högst ovanligt.
Äfven i Wheeling, Virginia, har se
dan den 28 Dec. rasat en häftig snö
storm. ... vy v
President Grants budskap.
Likasom i Sverige vid riksdagens
öppnande, kungen i ett throntal
s framhåller landets ställning och på
pekar sådana reformer .eller fftfin-
....*" .*«T.v\*. .'
^mmäå
dringar i lagarna som han anser nöd
vändiga, så gör ock Förenta Stater
nas president ett dylikt tal till con
gressen, som kallas budskap. Vid
congressens sammanträde förliden
månad upplästes som vanligt' ett så
dant budskap, hvilket hufvudsakli
gen var en revy öfver de sista åtta
årens regeringsåtgärder, tillika med
vissa rekommendationer för framti
den. En af dessa rekommendatio
ner är af mycken vigt, ei allenast för
oss såsom i utlandet födde medbor
gare, utan äfven för alla tänkande
och uppriktiga samhällsmedlemmar,
och det är derföre vi vilja särskilt
påpeka den. Med anledning af de o
redor som det nyss hållna president
valet har åstadkommit, framställer
president Grant huruvida icke den
allmänna rösträtten borde så in
skränkas, att endast de medborgare,
vare sig utlänningar eller infödde
som kunna läsa engelska språket
borde hafva rätt till densamma. Pre
sidenten hoppas att en sådan förordl
ning skulle möta allmänt bifall, men
säger sig dock ej vilja att den borde
tillämpas på dem som redan erhållit
rösträtt, men deremot på alla dem
som, efter en viss pröfvotid hädan
efter skola erhålla den. "Utlännin
gar, säger han, som komma till detta
land för att blifva medborgare här
och som hafva erhållit skolbildning
i sitt eget språk, kunna på kort tid
förvärfva sig nödig kunskap i vårt
eget språk pä den tid som ändå for
dras för att blifva naturaliserade.
Om de icke intressera sig så mycket
för vårt språk att de vilja förvärfva
sig tillräcklig kunskap deri och der
med göra sig mäktiga att studera
vårt lands institutioner och lagar på
ett förståndigt sätt, då ville jag ej
heller åt dem öfverlemna makten till
att stifta våra lagar eller att välja
dem som skola stifta dem."
Det förekommer oss som vore des
se anmärkningar sä väl gjorde att
ingen verklig vän af ordning, intel
ligens och upplysning kan invända
något deremot, och vi misstaga oss
mycket om icke president Grant i
detta sitt förslag skall erhålla bifall
och understöd af de i det protestan
tiska Europa födde och uppfostrade
medborgarne, kanske med större en
hällighet och ifver än bland våra in
födde grannar.
Ett republikanskt regeringssystem
kan ej bestå i längden med mindre
det är grundadt pä intelligens och.
allmän folkbildning, och den stora,
fara som nu hotar vår regering%ade
Säkert undvikits om folket haft upp
lysning och kunnat tänka för sig
sjelft. Vi hafva här i landet öfver
sex millioner utländska medborgare,,
och nära två millioner infödde hvite
i södern, som. ej: kunna läsa något
språk, och som tämligen enhälligt
följa sina ledares röst, utan att tän
ka sjelfve. Och af desse ledare in
tar påfvemakten högsätet, och vi
betvifla högeligen att den är en väni
af republiker. Hvad den svarta be
folkningen angår sä är den ej okun
nigare än den klass hvita i södern^,
som här äro nämnda men hvilket
som helst så står skolan öppen för
alla, och det borde, på ett eller an
nat sätt. göras till allas plikt att be
gagna sig af den. Med afseende på
de medborgare som hafva skolbild
ning i ett annat språk än det engel
ska, är det temligen lätt för det sto
ra flertalet att äfven snart lära defc
engelska, men äfven om några i an
seende till hög ålder eller andra liin
der ej hade förmåga dertill,. så kom
me dock deras antal att blifva myc
ket litet i förhållande till de förut
nämnde klasserna och. det onda vore
så ofantligt litet jemfördt med. det
goda som kunde åstadkommas ge
nom ofvannämnde reform.
Fast vi ej äro beredda att uttala
oss bestämdt för det gjorda försla
get, utan att först hafva skänkt det
närmare pröfning och eftertanke,
äro vi dock öfvertygade om att nå
got i (Jen vägen bör och måste göras,
såvida vår regeringsform skall kun
na éga bestånd.
Legislaturen.
Minnesotas legislator öppnades i
Tisdags den2:dre, båda.busen orga
niserades kl. 12 på dagen.
Senaten öppnades af guvernör
löjtnanten Wakefield, hvarpå sena
torerna nnderskrefvo den officiella
eden—och följande tjenstemän val
des:
Rev. Sanders—Chaplain.'
En kommittee utnämndes att un
derrätta guvernören att senaten n u
var organiserad.
Representant huset" öppnades7 af
statssekreteraren hr J. S. Irgens som
under sitt korta ordförandeskap vi
sade stor parlamentarisk takt och
värdighet.
Hr J. L. Gibbs af Freeborn county
valdes till talman, varpå han öfver
tog klubban och i ett kort och nätt
tal tackade för det förtroende hvar
med han blifvit hedrad och lofvade
att troget och opartiskt utöfva sina
pligter.
ill
Denna legislatur kommer att blif
va för skandinaverna serdeles in
tressant, bland annat derför att den
räknar tjugo (20) medlemmar af vår
nationalitet, fyra (4) i senaten och
sexton (lö) i huset, och dessutom de
båda Sergeants-at-Arms i huset.
Vi skola i nästa nummer återkom
ma till detta intressanta ämne.
Denua stat, som alltid varit i "hett
vatten" med sin politik, och som var
den första att höja rebellfanan år
1861, har nu fått tillräckligt tillfälle
att gifva luft ät sitt folks hetlefrade
enthusiasm. Staten är nemligen
välsignad med två guvernörer, som
stå i en så hotande ställning till
hvarandra att man befarar snara o
roligheter, möjligen inbördes krig.
Republikanske guvernören Cham
berlain blef återvald förliden höst,
åtminstone förklarades han af de
tjenstemän hvilkas åliggande var
att räkna rösterna, för vald, och blef
i behörig form installerad.
Hans motkandidat, f. d. rebell-ge
neralen Wade Hampton påstär sig
vara vald och har af sitt parti (de
mokratiska) låtit installera sig som
guvernör, ocli svär att antingen skall
lan styra staten eller ock skäll den
styras at en militär-guvernör, hvil
ket naturligtvis menas krig. Båda
äro omgifne och understödde af sina
partier. Chamberlain har den förde
len att redan vara i besittning af
makten, under det Hampton söker
tillvälla sig den. Det berättas nu
att han ämnar utnämna county tjen
stemän öfver hela staten, att hans
partis' anhängare vägra erkänna de
tjenstemäns auktoritet som blifvit
tillsatte af Chamberlain, att de skola
neka betala sina skatter till desse,
och pä annat sätt hindra Chamber
lains administration. Å andra sidan
har legislaturen, som är Chamber
lain tillgifven, passerat en bill som
strängt straffar sädana som sätta
sig upp mot den lagliga regeringen,
hvilket afser Hampton och hans an
hängare, ochtvifvelsutan skall snart
denna lag tvinga Ilampton al/": ned
lägga sina fordringar, elle* ock
drifva honom och hans anhängare
till motstånd med makt och vapen. I
sednare fallet kommer Chamberlain
att begagna den styrka som står till
hans förfogande, och om detta ej är
tillräckligt, eger han rätt enligt För.
Staternas konstitution att fordra
hjelp af presidenten. Det tros att
Hampton och hans liga skola med
våld motsätta sig Chamberlains auk
toritet och den mel is eller polis-styr
ka han kommenderar, men deremot
att Föjr._ Stat:s trupper, om äfven
få till antalet, blifva respekterade
och åtlydda.
Det tros, att Chamberlain ämnar
organisera en serskild polisstyrka af
flere hundra män för att arrestera
Hampton förmå de icke detta då
skall statsmelisen utkallas och sta
ten förklaras i krigstillstånd.
Sådan var ställningen vid årets slut
i detta rebellernas drifhus i san
ning ganska betänklig. Der finnes
dock ingen fara för handen att nå
gon allmän oro, eller något inbördes
krig inom landet kan komma i fråga
på grund af dessa lokala tvister, men
olyckligtvis hålles folket i en oviss
het hvaraf handel och industri lida
de mest menliga följder öfver hela
landet. Vi hoppas att snart få kun
göra en Lycklig och fredlig lösning
af denna, såväl som alla andra poli
tiska tvister inom landet.
Senator W. Windom.
Bland För. Staternas mest fram
stående atatsmän, har vår unga stat
äran att räkna isynnerhet en, vår
nuvarande senator i Washington,
W. Windom. Han har nu i aderton
år representerat vår stat, tolf år i
Representanthuset och sex år i Se
naten af den högsta lagstiftande för
samling i verlden, och under hela
denna tid har han troget bevakat
alla våra intressen och aldrig vack
lat i sitt handlingssätt hvarken un
der den kritiska perioden af kriget
ej heller sedan, när helst det gällde
att förfäkta de stora principer som
ligga till grund för en verklig folk
regering.
Under alla dessa års stora hand
lingar, och tyvärr äfven af egennyt
ta och korruption, har ingén ens för
sökt att kasta en fläck på hans goda
namn och rykte.
Begåfvad med ett behagligt väsen,
med stor förmåga som talare och
med en ovanlig arbetsförmåga, har
han steg för steg uppnått de vigti
gaste och mest ansedda ställningar
inom Senaten och är nu ordförande
inom beviljningsutskottet, den i alla
hänseenden mest ansedda och vigti
gaste plats i Senaten.
De sex år för hvilka han var vald
äro nu tilländalupna, och den nu
samlade stats~legislaturen skall inom
kort välja hans efterträdare, eller
ock återvälja honom för ytterligare
sex år.
Att döma efter tonen inom sta
tens tidningspress, tycks det vara en
allmän -önskan att hr Windom blir
•äääsfe UlSii
'"Mat11 ^"'''p^jjiyaw^
s
återvald, och.vi hafva icke ens hört
någon motkandidat inom det herr
skande partiet nämnas, derför ätt
alla tyckes vara ense om att ingen
man inom staten kan göra oss och
landet i allmänhet den nytta i Sena
tensom han kan.
Övenskarne i Minnesota.
Under denna rubrik kommer vid
nyåret en historisk beskrifning öf
ver svenske settlementen i Minneso
ta att börjas, och fortsättas med
hvarje nummer, eller sä fort vi kun
na erhålla de erforderliga upplys
ningarne för en trogen och sann skil
dring öfver ämnet.
Så vidt möjligt är, skola vi person
ligen besöka settlementen för att in
samla ämne till desse beskrifningar
när tid och läge det medgifva då vi
emellertid ej så fort kunna göra en
sådan resa, vilja vi vänligt anmoda
dertill hågade vänner att i bref för
se oss med allt som kan blifva af in
tresse i denna sak, för att af oss be
gagnas då turen kommer till de re
spektive lokalerna.
Vi önska isyiinerhet omfatta föl
jande ämnen:
Läget, med afseende på skog-eller
slättland, jordmån, sjöar, floder ra.
m. De förste settlarne, när de bo
satte sig, deras namn, och födelseort
i Sverige. Den första församlingen
och skolan, prestens och lärarens
namn, medlemmarnes antal, kyrko
byggnad m. m., town organisation,
namn på skandinaviska town-tjen
stemän, vigtiga eller intressanta
tilldragelser inom settlementét, isyn
nerhet under nybyggarens första tid,
indianer, jagt, fiske ni. m,
Framsteg och tillvext frän år till
år, och om möjligt statistiska upp
gifter på egendomens stigande vär
de och befolkningens tillväxt hvart
5:te eller hvart 10:de år.
Framstående landsmän, medlem
mar af legislaturen, county officers,
militära officerare m. m. Den del
settlementets unge män togo i kri
get 1861—65 om möjligt med namn
och regemente. Större publitca bygg
nader, säsom kyrkor, högskolor m. m.
För att dessa skisser skola blifva
både intressanta och nyttiga fordras
den största noggrannhet och san
ningsenlighet, och vi hoppas att de
skola utgöra en värderik grund till
en mera fullständig historia i bok
form, öfver svenskarne i Minnesota,
eller kanske i hela vestern.
För att erhålla dessa berättelser
fullständiga, vilja vi äter påminna
om nödvändigheten af att börja pre
numerationen med nyåret. Vi hop
pas att många skola finna sig mana
de att prenumerera på tidningen för
sina vänner i Sverige, som derige
nom kunna få bättre reda på vår
ställning här, än de kunna erhålla ge
nom hundrade enskilda bref. Tid
ningen sändes till Sverige porto fritt
för $2.50 pr år eller $1.30 för hälft
är tydlig svensk adress bör då upp
gifvas, rnen ej innehålla flere ort
namn än nödvändigt.
Svenska kyrkor.
Sv. Ev. LUTH. AUG.-FÖBSAMLINGEN 1 Min
neapolis håller sina gudstjenster hvarje Sön
dag kl. ill f. m. och i8 e. m. Söndagsskola
och bibelklass kl. 3 e. m. Hvarje Onsdags
kväll hålles predikan kl. 48. Vice pastof—
J. Auslund.
Bönemöte hvarje Fredag kl. half 8 e. m.
—Uti den svenska METHODIST-EPISKOPAL
kyrkan, som är belägen vid hörnet af Wash
ington och Cedar ave:s, hålles gudstjenst
hvarje Söndag kl. 411 f. m. och 48 e. m.,
samt Söndagsskola kl. 9 f. m. Bönemöte
hålles hvarje Torsdags «fton kl. 48. Charles
G. Nelson, pastor. -V
—FÖBSTA SV. BAPTISTFÖRSAMLINGEN. Re
guliera sammankomster: Hvaije Söndag
predikan kl. half 11 f. m. och half 8 e. m.,
Söndagsskola kl. 12. Hvarje Torsdag böne
möte kl. halt 8e. m. -Kyrkan är belfigen i
hörnet af 12th Avé. S & 6th street. A. B.
Orgren, pastor.
Skandinaviskt* fttrenlngar.
—FÖKENINGEN NORDEN sammanträder i
sin lokal vid Nicollet avenue, hörnet ai2dra
gatan, den första och tredje Onsdagen i hvar
je måna kl. 8 e. m.
—SKANDINAVISKA ARBBTDREFÖBENINGEN
sammanträder i sin lokal, i våningen örver
Heatons skohandel vid Nicollet Ave. hvaije
Måndags afton kl. half 8.
—KNIGHTS OF PYTHIAS, Scandia Lodge n:o
6, håller sina möten hvarje Torsdags afton
kl. 8 i Pythian Hall, hörnet at Washington
avenue och l:sta Ave. S. (Nortwestern Bank)
P. O. Box 1292.
—SVENSKA HANDELSINSTITUTETS lokal ?x
belägen i Harrison Block vid Washington.
Ave. Undervisning meddelas i skönsK.rif
ning. bokhålleri och engelska språket. Alf.
Söderström, institutets föreståndare.
Vigde:
Af pastor P. A. Gederstam i Mooer's Prai
rie kyrka, Minn., den 25 December- 1876:
Mr Louis Hedlund och miss Anna Brown.
1,600,676 barrels mjöl ha under
det förflutna året skeppats härifrån
staden till de östra staterna.
Stadens elevatorer hafva un
der sistlidne år emottagit och ut
skeppat 2,686,860 bushels hvete.
Värdet af så väl fast som lös e
gendom här i staden uppgår till $20,
669,017. Den fasta egendom repre
senterar en summa af $15,544,034.
Hr H. Johnson, hvilken un
der 6 års tid tjenstgjort såsom detta
county's sheriff, nedlade vid det gam
la årets slut denna sin befattning.
Han efterträdes, som bekant, af hr
N. Thompson.
En varning till de ange. En
nio-årig gosse, vid namn Harry
Watts försökte härom dagen att hop
pa upp på en i gång varande farma
re-vagn, hvilket försök likväl aflopp
så olyckligt att den lille kastades till
marken och vardt dervid så svårt
skadad att föga hopp finnes om hans
vederfående.
Vigde. Den 28 sistl. December
sammanvigdes handelsexpediten hr
Lewis Wensole, som f. n. är anställd
såsom skandinaviskt biträde i Bo
ston One Price Clothing Store, med
fröken .Clara Antonine Simmensen
från^La Crosse.
"Mordens" julfest var, såsom
man kunde vänta, talrikt besökt—
kanske till och med något för tal
rikt. Detta hindrade likväl icke att
glädjen stod högt i tak och att såväl
gamla som unga togo en svängom
kring julgranen, omkring och i hvil
ken hela högar af julklappar af mer
eller mindre värde voro placerade.
Anordningen af det hela gjorde fest
kommitteen stor heder.
Föreningen Danmark. Vid
sällskapets sista, ordinarie möte eg
de val af tjenstemän rum, hvilket
utföll sålunda: President—P. Clau
sen, vice president S. P. Christen
sen, sekr.—Julius Johnson, korresp.
sekr. —II. Johnson, "trustees"—Wil
liam Cliristensen, J. P. Smith och F.
Simonson.
Vid föreningen Mordens ser
naste sammanträde, utsågos följan
de tjenstemän: pres.—Alex. Mobeck,
vice pres.—J. Peterson, sekr.-O.
Johnson, korresp. sekreterare—0. G.
Strandberg, kassör—O. Höglund, bi
bliotekarie—Alf. Söderström, bitr.
bibliothekarie—N. G, Nelson reviso
rer—C. Strandberg, Alex. Mobeck
marshal—Ch. Ilonnette.
Spårvagns-bolaget gör lysan
de affärer. Under år 1876 hafva ej
mindre än 725 tusen passagerare fär
dats i bolagats vagnar! Kompaniet
eger nu 8 mil af spårväg, 16 vagnar,
70 hästar och i dess tjenst äro an
ställda 40 biträden. De månadtliga
utgifterna uppgå till $1,500. Ir 1875
i Juli månad utlades de första spå
ren och redan samma år blefvo Uni
versity avenue-linien och Washing
ton avenue-linien ned till rådhuset
öppnade för trafiken.
Vattenrören i 3:djeoch 4:de vå
ningarne af City Hall brista, till
följd af den stränga kölden, nästan
reguliert hvarenda Söndags natt,
hvarvid naturligtvis de undre vånin
garne blifva genomdränkta af vatt
net, till föga fromma för de i de
många "officerna" befintliga möbler
na, böckerna, papper o. s. v. Att
väggarne och taken i dessa rum fö
rete en sorglig anblick, kan man nog
föreställa sig. Taket i stadsingeniö
rens kontor t. ex., liknar en karta
öfver Black Hills, och väggarne i
stadsrådets sal kunna gifva besöka
ren en någorlunda klar idee om den
stora nationalparken i Yellowstone
området. Vår kommittee för publi
ka byggnader putsar sina naglar,
tuggar sin tobak och vet inte alls
hvad den skall göra ät saken—säger
Pioneer Press.—Yi kunna tillägga,
att "Minnesota Stats-Tidning", som
också har sitt kontor i samma bygg
nad, ingalunda undgått öfvei-sväm
ningen, hvilken äfven vårt tak, våra
väegar, böcker, papper m. m. fått
vidkännas.
"Svenske Bröderna" är nam
net på en förening som bildades här
i staden de sista dagarue af det flyd
da äret. Hufvudändamålet af före
ningens verksamhet är gemensam
hjelp och tillsyn under sjukdom och
andra tillfällen, då verkligt broder
skap bäst beliöfves, och det intryck
vi fått genom de få medlemmar vi
personligen lärt känna är sådant, att
vi tro föreningen blifvit stiftad med
ädia och goda föresatser och kom
mer att lända till nytta och glädje.
Antalet medlemmar är nu endast
sexton, men afsigten är att intaga
nya till ett begränsadt antal.
Yi äro förvissade om att mycket
godt kan uträttas genofn desse före
ningar, om de äro grundade på rätta
principer. Så t. ex. finnes en bland
skandinaverna i Red Wing, hvars
verksamhet sträcker sig vidt och
bredt omkring i staten, och till hvil
ken mången sjuk och lidande med
lem står i den djupaste tacksamhet,
för hjelp och broderlighet, då sådan
bäst beliöfdes.
Bland amerikanarne finnas många
sådana föreningar, hvilkas verksam
het sträcker sig ända till byggnads
hjelp åt dem som behöfva lån för
att skaffa sig ett eget hem, samt
värd och försorg öfver afiidne med
lemmars enkor och barn,.och vi hop
pas att med tiden sådana som de här
omtalte äfven må kunna uppnå
samma vulsignelsebringande resul
tat. För att åstadkomma detta, for
dras att dess angelägenheter ledas af
män med förstånd och karaktär, att
enighet, samdrägt och verkligt bröd
raskap blifva rådande, icke blott till
namnet utan i verkligheten, samt
att det goda och d«t nyttiga alltid
intaga främsta rummet.
Vi önska dei^nya föreningen såväl
som de redan förut stiftade lycka
och framgång.
Wong Chin Foo är namnet pä
en lärd kines —en af Buddhas prester
—hvilken nu reser omkring i landet
och håller föreläsningar. Söndags
afton uppträdde han i musikafiska
akademiens sal här i staden och ta
lade öfver "Buddhismen och Confu
sionismen i jemförelse med Christi
lära, eller hvad blif verde 500 millio
ner menniskors lott, hvilka aldrig
hört talas om Christus?" Som vi ej
voro i tillfälle att öfvervara den
märkvärdige missionärens föredrag,
så kunna vi tyvärr icke afgifva vårt
eget omdoiöe om det samma. "Pio
neer-Press" säger, att fureläsaren
är en man af stor lärdom och full
komligt mäktig det engelska språ
ket, och tillägger: Hans liberala å
skådningssätt väckte så mycken mer
förvåning som man just icke väntat
att få höra sådana grundsatser utta
las af en konservativ, kinesisk prest.
Hans föredrag om Confusius' och
Buddha's lärosatser ljdes med clen
mest spända uppmärksamhet och éj
mindre intresso väckte hans fram
ställande af den kinesiska civilisa
tionens historia. Genom några ex
empel sökte han bevisa, att vi,
christna, i vårt borgerliga lif äro
större hedningar än kineserna. Vi
dare påstod han, att kinesernes reli
gion innehöll en samling af höga,
sublima moraliska lagar,- hvilka helt
och hållet voro lämpade för folket
och att detta folk lefde nöjdt och
lyckligt i tron på dessa gudomliga
lagars ofelbarhet. Vi christna hade
ock en religion som passade oss och
alla, både kineser och amerikanare
—menade han—blifva saliga på sin
tro. Han ville icke göra några pro
selyter bland de christna, och han
ansåg att det icke skulle löna mödan
för någon christen att försöka om
vända honom.
"Minneapolis Skandinavi
ska Handelsskola" är namnet
på ett i sitt slag förträffligt läroverk,
som förestås af hr
ALF. SÖDERSTRÖM,
biträdd af hr
A.
vid Minnesota universitetet). Under
visning meddelas i dubbla italienska
bokhålleriet, skönskrifning. räkne
konst samt engelska språket.
Vi kunna med nöje rekommendera
våra landsmän och landsmaninnor,
som önska erhålla en dylik bildning,
detta institut. Skolans lokal är
likasom förliden vinter i Harrisons
Block. Närmare underrättelse med
delar skolans föreståndare, hr Alf.
Söderström, Minneapolis, Minnesota,
P. O. Box 167.
McConnell & Co., N:o 211 Hennepin
Avenue, realiserar under de nästa 30
dagarne sitt stora lager af klädnings
tyger af bästa qualitet till betydligt
nedsatta priser.
Familjer, som behöfva jern
kramvaror eller stovar, böra besöka
H. D. Wood, N:o 323 Nicollet Avenue,
hvar ett fullständigt lager af alla
slags jernsaker, eggjern m. m., till
handahålles. Förmannen på verk
staden, John A. Arneson (norrman),
har uppfunnit en mycket sinnrik ap
parat för att med en stove värma
tvä rum, med stor besparing af ved,
och besvär.
Schalar, filtar, kappor m. m. hos
McConnell & Co.
Stor prisnedsättning! Bo
ston One Price Clothing Store, Min
neapolis, har nu nedsatt priserna på
sitt vintergods så lågt, att hvar och
en kan blifva i tillfälle att der göra
sina inköp. Intet bättre tillfälle er
bjudes att för en mindre summa er
hålla en god drägt. Hr Louis Wen
sole, som förut varit anställd hos hr
Mons Anderson, har blifvit engage
rak hos denna stora handelsfirma.
Ett reelt behandfingssätt och goda
varor utmärka städse "Boston One
Price Clothing Store."
5,000 yards af bästa kaliko säljes
för 6 cents per yard hos McConnell
& Co.
|3T U K Clothing House gifver
eder utmärkta -varor för biiligare
priser än någon annan dylik butik i
staden.
J. E. Dani^Ison, som under de
sista åren varit anställd i Segel
baums Dry Goods handel, liar nu an
tagit en liknande plat3 hos J. A.
Wheeler, 250 Nicollet Avenue, hvar
han ser sig i stånd till att erbjuda
sina skandinaviska landsmän de stör
sta fördelar vid inköp af Dry Goods
m. m. Särskildt önskar han fästa
ärade kunders uppmärksamhet på
att klädningstyger säljas af denna
firma till inköpspris, och att ett ut
sökt urval af sådana tyger finnas:
Kaliko 614 cents och Shirting till in
köpspris. Alla varorna äro nya, och
inköpta under 'fördelaktiga vilkor
och kunna derföre också säljas bil
ligt. Skandinaver, besöken hr Da
nielson, och hör priserna. Äfven mär
kes att kläden, dofflar och andra ylle
tyger för manskläder finnas i stort
uryal. Hr Danielson lofvar hvar och
en förekommande och redlig behand
ling. Glöm ej platsen 250 Nicollet
Avenue.
12^" Besök U K Clothing House
och genomse deras lager af mans
och goss-kläder, hvilket de nu sälja
till ovanligt låga priser. Kom ihåg
adressen:" 111 Washington ave. S.
3,000 yards cambrics a 8 cents
värd 15 cents yarden, hos McConnell
& Co.
Observera. För dem, söm ön
ska ett billigt hem är rätta tiden nu
inne. 60 stycken lotter, pä St. An
thony sidan, värda $400—600, koni
ma nii att säljas till det billiga pri
set af $100—250 pr stycke. Vidare
underrättelser meddelas hos C. HON
NETTE, Real Estate Office, 703 Wash
ington Avenue. S.
t3t öfverrockar Jtill inköpspris i
V K Clothing House. .Tag dem i
betraktande innan ni köper dem på
något annat ställe.
Mattor till fabulösa priser hos Mc
Connell & Co.
X3T Alla som önska kopa något
som finnes att tillgå i en väl sorjjgr
rad "Bry Goods"-handel böra ej |i|.
aktlåta att först besöka Kenyon &
Fisbburn, 227 Nicollet Avenue, och
se de stora fördelar de erbjuda. De
ras lager är mycket stort och utsökt
och priserna.. låga på allt hvad mfm
önska må. De bedrifva sina affärer
efter det säkraste af alla system
det. kontanta. Det stora antalet) a£
deras kunder är den bästa rekom
mendationen. Hr M. J. Harlin,
äldste skandinaviske "Dry Goods"*
försäljningsman i Minneapolis, är
städse tillstädes och vill med största
beredvillighet tillmötesgå sina gamla
vänner på samma gäng som haii ön-_
skar välkomna mänga nya.
100 stycken under kjortlar, värdig
75 cents stycket, säljas hos McGoffi»
nell & Co.
ET Personer från landet inbju
das att besöka U S. Clothing/
House, N:r 111 Washington ave..S.f
Der kan man träffa handelsexpedi
ten, kapt. P. P. Swenson, som med
nöje står sina landsmän till tjflDgfe-^
Värdefulla julpresenter hos Jlb
Connell & Co.
I3T Fredrik Johnson som undej?
flera är varit anställd hos Fletcheir,
Loring & Eyre, har nu blifvit enga
gerad hos McConnell & Co.. hvarest
han med glädje tillhandagår Sina
ärade landsmän.
W. Browns Fotografgallery,
är beläget i linset ST :o 34
Washington Avenue.
AV­
giften är, iemförd med de amerikan
ska handelsinstituten, så billig, att
hvem som helst, äfven från allägsna
re orter, böra kunna bestå sig den.
DR.
P.
NELSON,
SVENSK LÄKARE,
242, Micollet Avenve, 242.
Träffes mellan 10 och 12 f. m. och 4—6 e.
m. Mediciner fritt till alla patienter.
WISHARD & HILL,
Apotlieltare
handla med
En beskrifning öfver
hjelpkällor och utveckling,
naturskönhet, snnda kli­
mat, fruktbarhet och
öfriga fördelar,
SÅSOM ETT HEM FÖR
gödLJsArta
öfver staten.
Kartan utdelas gratis å statssekre
terarens kontor eller sändes porto
fritt till alla platser i Amerika eller
Sverige, om tydlig adress inskickas
till
THE SECRETARY OF STATE,
Nu är tiden inne att erhål
la detta på fördelak
tiga vilkor.
Det bästa och billigaste land i marknaden
finnes i ÖSTBA NEBRASKA utmed UNION PA
CIFIC jernvägen.
De liberalaste vilkor erbjudas och låsa
fraktpriser lör alla settlare. rri resa för
JoTTryckning
Minnesota Stats Tidnings
KONTOR,
City Hall Building, 2 trappor upp,
Rum N:o 1,
MINNE A POLIS, MINN.,
mottages och verkställes allt hvad
till tryckning liörer, såsom
CIBCULÄRER,
AFFISCHER,
BILJETTER,
RORTfimrat^
BÖCKER,
och utlofvas skvndsamhetsamtacku
ratess.
öf versättningar till och från
och
ENGELSKA
Box
tn
#V
alla
landköpare. Kartor, tryckta beskrifningar
Å landet och en ny upplaga af "THE PIO
NEER" sändas fritt till hvar och en.
s*l
t-
TYSKJ?
språken utföhts likale­
des korrekt mot den mest billiga af
gift, ocli våga vi hoppas, att genom
oruning och punktlighettillvinna oss
våra kunders odelade förtroende saflit",
innesluta oss i allas benägna håg
komst. Adress
P. O.
PENNINGAR octt BILJETTER
TILL
anhöriga i Sverige.
Personer i landsorten som önska anlita un
dertecknad vid inköp af resebUjetter ellér
penningeförsändningar till Europa, kunna
insända i postanvisning eller med express
sina penningar jemte tydlig uppgift pä
namn och adress pft den person, till hvil
ken biljetten eller vexeln bör skickas samt
den åugbåtifliine de önska begagna d£
allt skall skyndsanmt expedieras till lägste
kurs och priser. Qvitto pä penningah»
skickas med post till afeändaren. Adres» i
H. MATTSON. T. O. box 146. MIKNEAPOKH^
xisxsaosJL.
i
jLt

xml | txt