OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 04, 1877, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

MINNESOTA.
grocery store samt vid
W. D. WASHBURN & €0.
Hufvudkontor: N:o 2 West
falls Ulock,
MINNEAPOLIS. HTBTN.
Nio IS WMblncton Avenne North.
NÄRA HENNEPIN AVE.
DRIVE WELLS
DrifVa, grafva och borra
brunnar.
Verkstad: 257 first avenue
South,
(m23-ly) Minneapolis. Minn.
Minnesota
Minnesota Stats Tidning
THIRD & FORTH AVE.
MINNEAPOLIS
WENSINOER'S NEW BBICK BLOCK,
104, Central Are. East Div,
MINNEAPOLIS, Minn.
914-tf
£48 Nicollet Street »48
South of Washington Ave.,
MINNEAPOLIS MIHN.
se21-3m
THOMPSON
& WIGGEN,
slaktare,
JOHN W. SHERWOOD.
149-6m
J. C. OSWALD
Viner, XlkSrer och Cigarrer,
N:o 17 Washington Avenue North,
908-ly- Minneapolis, Mina.
D:r ERIK N. FALK.
Kontor: Bum 1 och 3, Day tons
Block, Washington Ave.
Minneapolis.
Kontomtimmar: Från kl. 9—12
f. m. och frän kl. 3—6 e. m.
Residens: 201 Plymouth Ave. N.
Hörnet af Main St. & 3 Ave. Syd .Ost,
Minneapolis, East Division.
Room N:o 1, City Hall.
MINNEAPOLIS. Mmv
CENTENNIAL GOMMISSIONSHUS
ABBOTT & BULL
THE ENEMY OF DISEASE
FOE OF PAIN
TO MAN AND BEAST
MUSTANG
I N I E N
WHICH BAS STOOD THE TEST ÖV
40 TEAKS.
THESE IS HO SOBE IT WIIX HOT
STEAL,, HO- E.AHEHESS XT WIIX
HOT CURE, HO ACHE, HO PAIH,
THAT AFFLICTS THE HDHAI
BOOT, OK THE BODx OF A HOR0E
OB OTHER DOMESTIC ANIMAL,
THAT DOES NOT TIELD TO ITS
KA6IC TOUCH. A BOTTLE COST
IHG 25c., SO. or 81.00. HAS OFTEV
SATED THE LIFE OF A MU3IAH
BESHO, AND BESTOBED TO UJHS,
AND USEFULNESS HAHT A TAJLIT»
ABLE HORSE.

wi
Som vi ännu icke erhållit nå
gra tidningar ft ån Sverige, haf
Ta vi denna gång lielt och hållet
Uteslutit den svenska nyhetsaf
delningen. Från och med nästa
nummer komma regulieigt |weu
laka nyheter att inforas.
ALLMÄNM NYHETER.
Si hundra millioner dollars,
uppgångna i rök! I forna tider
rökte endast cubaner och spaniorer
dgarrer och cigaretter. Nu der
emot kan man knappast ga 50 steg
på gatorna här i Minneapolis, utan
att möta en pojke med en blossande
cigarr i munnen. Åtgången af den
na öfverflödsartikel har under de
senaste åren stigit i oerhörda pro
portioner, År 1863 producerades
liär i landet—enligt hvad "revenue"
departementets rapporter utvisa
endast 199,288,285 st. cigarrer nu
har tillverkningen uppgått ända till
1,908,141,051! detta land finnas
omkr. 40 millioner menniskor (män,
qviimor och barn), af hvilka 5 mill,
äro män. Om man nu antager att 1
mill, af desse män äro rökare, så
kommer på hvar och en af dem 2,000
cigarrer pr år eller i det närmaste 5
pr dag.
Huru Lake Superior-kop
parn smältes. Sedan malmen
blifvit sönderkrossad i bokverket,
sållas den massa som metallen bil
dar med vattnet fem särskilda gan
ger. Vid den första operationen
innehåller massan omkr. 80 procent
koppar och efter den sista endast 20
procent. Der efter hålles den sålun
da beredda massan ned i .masugnen,
der den upphettas omkring 20 tim
mar, hvarefter den utslås i tackor.
Malmen lägges i masugnen ungefär
kl. 1 e. m. och vid 7-tiden är kop
parn smält arbetarne afsknmma då
slaggen, då kopparn synes på ytan af
den smälta massan, och denna ope
ration förnyas ända tills det visar
sig att metallen är tillräckligt ren.
Moder Jord såsom läkare.
Nyligen har man upptäckt några
utomordentliga egenskaper hos jord
lagret i en viss trakt i närheten af
New Jersey. Enligt tillförlitliga
uppgifter, framgår det att ifrågava
rande jord är ett ofelbart medel mot
kroniska sjukdomar, reumatism, sår
elakartade svullnader m. m. Sättet
att använda läkemedlet är ytterst
enkelt. Jorden bindes omkring den
sjuka lemmen och ombytes en gång
om dagen. Vid flera ganska svåra
fall har medlet mod fördel användts
och folket i trakten insamla dagli
gen stora mängder af denna helso
bringande jord. Den kan användas
så väl på menniskor söm på djur
En farmare der i trakten egde ett
svin, som på något sätt vardt särde
les illa skadadt. Snart tillkom en
elakartad -inflammation, och djuret
vardt lemnadt åt sig sjelft att dö.
Det halfdöda svinet begaf sig in
stinktmessigt till en grop, fylld med
den undergörande jorden. Der lade
sig nu det. sjuka kräket och vältrade
sig i gyttjan. På tredje dagen var
inflammationen häfd. Djuret bör
jade att äta och inom en vecka
var det fullkomligt återstäldt. Den
egendom, på hvilken denna märk
värdiga jord befinner sig, tillhör en
köpman i New York.
Amerikas största kyrko
byggnad. Den nya katolska ka
tedralen i New York är Amerikas
största kyrkobyggnad. Byggnadens
längd är 332 och dess bredd 174 fot.
Tornen skola blifva 328 fot höga.
"För jemföreisens skull kunna vi
nämna, att dimensionerna på kate
dralen i Philadelphia äro 226x210
katedralen i Montreal med dess 220
fot höga torn har en grundyta af
255x144 fot. New Yorker-katedra
len är. nu under tak och tornen re
dan uppförda till en höjd af 138 fot.
Dess 35 målade fönster kosta $44,000
och altaret omkr. $12,000.
Fasansfull jernvägsolycka.
Sistlidne Fredag tilldrog sig i när
heten af Ashtabula, Ohio, en sorg
lig olyckshändelse. Då nämligen
ett passageraretåg, bestående af 6
ända till trängsel fyllda vagnar pas
serade jernbron öfver Ashtabula
ffoden, brusto plötsligt brospannen,'
och hela tåget nedstörtade på den
75 fot derundfcr liggande isen, hvil
ken naturligtvis icke kunde bära den
ansenliga tyngden. Samtidigt fat
tade vagnarne eld och de olycklige
som icke drunknade, omkommo i
lågorna. Man antager att minst 75
menniskolif gingo vid detta tillfälla
förlorade.
Bland dem, hvilka omkommo
vid den här ofvan omtalade, fasans
fulla tilldragelsen vid Ashtabula,
y^jro äfven hr Philip P. Bliss, hans
hustru och 2:ne barn. Hr Bliss är
troligen bekant för många af våra
sare från den tid (ungefär ett år
sedan) då han tillsammans med ma
jor Whipple höll s. k. väckelsemö
ten i Minneapolis och St. Paul.
3Sy, tidningar. Utom Minne
tota Stats Tidning, som i dag pre
senterar sitt första ordinarie num
mer för den svenska allmänheten,
utkomma på nyåret icke mindre än
3 nya svenska tidningar För. Sta
terna, nemligen-: Svenska Posten,
Som utgifves i Chicago af hr Her
man Boos, Skandia, en veckotid
ning, Bodn utkoinmer i
under hrr Melin & de Remees auspi
cier samt Facklan, redigerad af rev.
Östergren i St. Paul, Minn.
De offentliga skolorna i St.
Peter besökas af 520 lärjungar.
En eldsvåda i Red Wing den 17
sistl. Dec. förstörde egendom till ett
värde af $11,500.
Winona har 4 nationalbanker
hvilka tillsammans betala en lösöre
skatt af $7,280.,
39 dödsfall timade under sistl
December månad i St. Paul emot 27
under samma tid år 1875.
Glädjande. År 1860 funnos i
Reads Landing 23 salooner. och i den
dag som nu är 'uppgår deras antal
endast till 12.
Sågverket i Dassel, Meeker co
nedbrann natten till den 17 Dec.
Förlusten uppgår till $3,000. Ingen
brandförsäkring. Egaren, hr J. B.
Smith, ämnar omedelbart låta upp
föra en ny ångsåg.
I högskolan "Guatavus Adol
phus" i St. Peter, började vårtermi
nen i går. En skicklig engelsk lära
re har blifvit anställd vid lärover
ket, och tvifvelsutan kommer lär
jungarnes antal att betydligt ökas
under denna termin.
Den länge väntade utsräcknin
gen af Hastings & Dakota jernvä
gen, tycks nu snart skola blifva en
verklighet. Ingeniörer hafva nyli
gen utstakat en linie från Glencoe
i McL'eod co. till Granite Falls, 70
mil, och en annan linie till Monte
video, men hvilken af dessa som blir
antagen vet man ännu icke. Denna
jernväg kommer att öppna till sett
ling en sträcka land norr om Minne
sotafloden som ej kan öfverträffas
af något i staten med afseende på
vackra lägen, bördig jordmån och
billigt pris. Många skandinaver äro
redan bosatta på "homestead"-land
i närheten af den nya banan.
Den skandinaviska sön
dagsskolan, som är förenad med
Plymouth congregational-kyrkan
St. Paul, firade i Fredags afton sin
julfest, som, enligt flera af de när
varandes utsago, skall hafva varit
en i alla afseenden lyckad tillställ
ning. Denna söndagsskola är be
sökt af ett ganska betydligt antal
lärjungar, och Superintendenten, hr
H. L. Wilcox, förtjenar ett särskildt
erkännande för det nit, hvarmed
han omfattar den goda saken. Un
dervisningen omfattar, utom chri
stendomskunskap, engelska språkets
grammatik och prononciation (rätta
uttal) samt musikens första grunder.
Juldagen nedbrann ett boningsr
hus vid Elbow Lake, Grant county,
•tillhörande O. W. Olson, countyt's
skattmästare. Familjen var vid till
fället i kyrkan, med undantag af fru
Olson, som oaktadt sina energiska
bemödanden icke lyckades hämma
eldens framfart. Hon räddade dock
alla böcker och penningar samt nå
gra värdefulla papper, tillhörande
count't, undan lågorna men större
delen af familjens egna tillhörighe
ter förvandlades till aska. Olson
skattar sin förlust till $1,000, af hvil
ka blott $350 betäckas genom brand
försäkring.
Företagsamhet i Bed Wing.
För omkring 3 år sedan väcktes i
den goda staden Red Wing ett för
slag att uppföra en större mjölqvarn.
Förslaget, hvars utförande i början
betraktades endast såsom ett experi
ment, sattes slutligen i verkställig
het och man antog, att om man en
dast kunde betala de löpande utgif
terna för den samma, så vore detta
redan ganska vackert. Utgången af
"experimentet" visade sig likväl
vara helt annorlunda än man väntat
sig. Samtlige aktierna hafva under
tiden inköpts af de förste medlem
marne af det ursprungliga bolaget,
och nu finnas de icke mera till salu.
Vid den nyligen hållna, årliga bo
lagsstämman erhöllo delegarne icke
mindre än 24 procents utdelning!
Denna framgång har föranledt flera
driftiga affärsmän der på orten att
tänka på uppföra ytterligare en eller
kanske flera dylika qvarnar, och all
utsigt är för handen, det Red Wing
inom en icke aflägsen tidrymd kan
direkte till Östern utskeppa det i
Goodhue county skördade hvetet i
form af mjöl.
Det gamla året.
Aret 1876 är ej mer. Dess dagars
skuggor hafva blifvit längre och
längre tills det slutligen försvunnit.
Försvunnit för oss, men ei för evig
heten. Skeppet "1876", som nyss le
gat ankradt vid tidens hamn, har lyft
sitt ankar och vi se det nu redan
långt borta frän hamnen, plöjande
vågorna på evighetens haf. Som vi
stä på hvarfvet och betrakta dess
hastigt försvinnande former långt
borta i det oändliga, se vi pä däcket
konturer af mänga kära anförvand
ter och vänner som nu bortföras pä
det oändliga djupet af det okända
'fjerran. Skola vi möta dem igen?
När och hvar? Skall det skepp som
bär oss efter dem öfver samma haf
någonsin uppnå dem på den oändli
ga banan? Det finnes en tro som lå
ter oss hoppas och ett löfte som är
af högre värde än allt verldens guld.
'ridan aynffflijjtft
l|rAr^
flftdan det flydda
året kom till oss nytt och ungt samt
fullt med glada förhoppningar, och
redan har det nått sin mognad och
försvunnit. TTör många af oss har
det varit fullt med lycka och välsig
nelse, it många har det medfört sor
ger och olyckor. För oss alla såsom
ett amerikanskt folk har det varit
af mer än vanlig vigt. Det har full
bordat det första seklet af den nya
nationens lif. Det har lemnat efter
sig spår som ej skola forsvinna med
dess eget lopp, utan stanna efter för
att upplysa eller beskugga de cykler
som följa i kommande tider.
Med det flydda året höfves det oss
att kasta en blick tillbaka och se ef
ter huru vi som individer, kommu
ner och som en nation hafva upp
fyllt våra pligter. huru högt vi haf
va stigit mot det mål som tiden
kräfver af oss män och qvinnor i al
la våra relationer som menniskor
och medborgare.
Det nya året medför sina pligter
och sina ansvar, vi kunna bättre
uppfylla desse om yi hämta visdom
af de erfarenheter hvaraf det gamla
varit så fullt.
Med rörda och af tacksamhet sväl
lande hjertan säga vi farväl till 1876,
och bjude 1877 välkommet.
Löjtnant J. A. Lundeen.
Denne unge landsman, som nyli
gen^.blifvit af presidenten utnämnd
till professor i militärvetenskap och
taktik vid Minnesota stats universi
tet, föddes i närheten af Hvetlanda
i Småland år 1848 och kom till Ame
rika med föräldrarne då han var 5
år gammal. Fadren, som är snic
kare till yrket, bosatte sig vid St
Peter, der sonen erhöll den vanliga
skolundervisningen, och ingick der
efter vid svenska elementarskolan i
Carver samt studerade sedan ett år
vid det utmärkta läroverket i Pax
ton (sedan förlagdt vid Rock Island).
Efter att hafva genomgått en sträng
examen inträdde han som kadett vid
krigsakademien West Point, hvar
han år 1873 graduerade med stor ut
märkelse, den femte i ordningen i
en klass af 118, hvaraf endast 41 ge
nomgingo examen, jlan blef derpå
utnämnd till löjtnant vid 4: de artil
leriregementet, hvar han ännu qvar
står. Efter att hafva tjenstgjort på
Stilla hafskusten, ett år i San Fran
sisco och nära två år i det nya ter
ritoriet Alaska, utnämndes han som
redan är nämndt till professor vid
vårt universitet, i hvilken egenskap
han nu verkar.
Löjtnant L. är en värdig repre
sentant af vårt svenska folk i Ame
rika, och är sjelf stolt öfver att vara
svensk amerikanare. Han är ett
exempel på hvad en fattig yngling
med allvar, kraft och flit kan åstad
komma, och tillika på det goda som
våra svenska högskolor och colle
gier i sin stilla anspråkslöshet verka
för våra unge män. Vi önska den
unge professorn lycka och framgång
sitt vigtiga kall, och äro öfverty
gade om att han skall hedra det lika
som han redan hedrat det svenska
namnet.
Kroppsstraff i Amerika.
Många af våra läsare skola säkert,
förvånas öfver att höra att här fin
nes stater inom vår republik hvar
kroppsstraff för stöld och andra
brott ännu existerar. Så läsa vi i
dagens tidningar, att i den gamla
staten Delaware, der våra landsmän
grundade kolonier under drottning
Christinas tid, icke mindre än sju
fångar för några dagar sedan under
gingo spöstraffet i närvaro af fem
hundra personer, deribland mänga
kvinnor som tycktes njuta af scenen.
Fyra af fängarne voro hvita och tre
voro negrer, straffet bestod ifrån 5
till 10 slag hvardera, och dessutom
fingo de tre en timmas halsjern hvar
dera. En tidning omtalar med hisk
lig noggrannhet huru några af fån
garne klagade och tiggde om nåd,
hvilken äcklande syn deras nakne
sargade ryggar ,utgjorde o. s. v.
Detta påminner allt för mycket
om den grymma, mörka tid som en
samt borde tillhöra det förflutna,
och det är ej utan stor blygsel för
vårt annars sä humana amerikanska
folk, vi omtala denna icke enstaka,
händelse.
Broder Jonathans*) fram
steg.
Broder Jonathan har gjort betyd
liga framsteg sedan han började pä
egen hand för ett hundra är sedan.
Då egde han tretton stater och 815.
615 qvadratmil land, som var bebodt
af 3 millioner civiliserade menni
skor. Nu har han en familj af 43
millioner som bebo trettioåtta sta
ter och nio territorier (framtida sta
ter) hvilka innefatta en yta af 3 mil
lioner qvadratmil. Han eger 05,000
mil jernvägar, mer än nog att räcka
tvä och en half gång omkring jorden.
Årliga värdet af lians åkerbrukspro
dukter ensamt uppgår till 2 billio
ner 500 millioner dollars, hans guld
minor producera årligen 70 millio-
Han eger öfver 1.000 bomulls
fabriker, 580 dagliga tidningar, 4,300
vecKOtidningar och 525 månadsskrif
ter. Detta är ju ett vackert fram
steg för en nation som-ännu ir i sin
barndom. '-k
Amerikanarena öknamn är "broder
Jonathan" liksom engelsmannen» fir "John
Bull".
&
C. i fILLSMRf
TI W
OCH
it
THE ANCHOR,
HVIKET ERHÖLL
HÖGSTA PRISET
vid expositionen i Philadelfia,
och for hvilket de erhållit
MEDALJ OCH DIPLOM.
Dessa utmärkta mjölsorter kun­
na erhållas i nästan hvarje
deras mjölqvarnari
MIKUEAPOLIS. snn.
TILLVERKAR OOH SäLJER
AP ALLA VANLIGA DI
MENSIONER.
ÄNG-SAGVERK
1 Anols.a.
Orders för jernvägslaster expe
dieras noggrant.
L. BUTLER,
Butler & Walkers efterträdare.
TIMMER
HANDEL
RIVER STREET, mellan
North. MINNEAPOLIS,
1- MINN.
i). D. WHITNE1.
.yAYAV.Y.V.yAVA'V'
1
ilvwi
P.Osander&Co.
de handla med
A. J. BECKHAM,
HUS- OGH SKYLTMÅLARE.
Alla till glasmästare och tapetserareyrket
hörande arbeten utföras äfven pl bästa sätt.
Verbstad i Athenasum-byggnaden n:o Zli
Hennepin Ave., Minneapolis.
DO.
Fäster allmänhetens uppmärk
samhet på deras hvetemjöl
i Svensk veckotidning.
böljar med nyåret 1877.
Prenumerationspris endast
fl.50 per år eller 80 cents
t8r hälft år i detta 8r post­
arvodet inberSknadt.
Den som betalar för 5 exem­
plar erhåller det 6:te gratis.
skall bliifva en vän af vårt sven
ska folk i Amerika och egna sig
åt deras nytta och välfärd.
Den blir republikansk till sin
politik, men alltid sjelfständig
nog att erkänna det rätta och
klandra det orätta, utan afseen­
de på person eller parti.
Fastän ej ett kyrkligt organ,
kommer den dock alltid att be
trakta de kyrkliga intressena
ibland vårt folk med det allvar
och den vördnad en så vigtig sak
förtjenar, och den skall söka ute
sluta allt sådant från sina spalter
som kan vara sårande för någon.
TIDNINGEN
eges endast af undertecknad ooh
utgifves ej i någon mans eller
cliques intressen. Den skall söka
bemöta alla, äfven olika tänkan­
de, med aktning och välvilja.
DAGENS NYHETEB
och tilldragelser både i Amerika
och Sverige komma att utgöra
en af dess vigtigaste afdelningar
särskildt kommer den att fram
hålla hvad som tilldrager sig
inom
STATEN MINNESOTA,
hvarest 60,000 svenskar hafva
valt sina hem, och skall bemöda
sig om att göra denna stats la
gar, skolväsende, publika inrätt
ningar, industri och andra för­
hållanden kända för detta folk.
Särskild uppmärksamhet kom
mer att egnas åt
JORDBRUKETS INTRESSEN,
äfvenså skall det blifva vår upp
gift att under rubriken: Sven
skarne i Minnesota, lemna en nog
grann beskrifning öfver hvarie
svenskt settlement i staten, dess
grundläggare och utveckling.
Då tidningen kommer att inne
hålla saker som endast kunna an
ses fullständiga då de läsas från
början, hoppas vi att prenume
ranter vilja anmäla sig så tidigt
som möjligt, så att de kunna er
hålla alla numren från början.
Hvar*- och en inser lätt huru
nödvändigt det är för en tid
nings utgifvande att betalning
sker med prenumerationen tid
ningens arbetare, material, tryck­
ning, hyran, och allt som dertill
hörer, måste betitlas hvarje vecka.
SKBIF TYDLIG ADRE8S.
För hvarje prenumerant sänd
penningar i Post Money Order
eller i vezei till
"Minnesota Stats Tidning",
P.O.BOX 146.
MINNEAPOLIS, MINN.
LITCHFIELD ADRESSKALENDER.
G.
STBOBECK PLCMLEY,
JURISTER & ADVOKATER,
LITCHFIELD, MINNESOTA,
Biträda vid rättegångar inför alla domstolar.
A. €. SMITH,
JURIST OCH ADVOKAT,
LITCHFIELD, MIHN.,
Biträder inför alla domstolar i staten.
BANK OF LITCHFIELD.
ALLMÄN BANK AFFAIR.
Ränta betalas på insatta penningar.
St. P. & P. jernvägsbonds till salu.
Vexlar på Skandinaviska städer.
Passagerarebiljetter till och. från skandina
viska hamnar.
CHAVNCT BUTLER.
1-ly bankir.
Ett allmänt omdöme.
En långvarig tvistefråga har ändtligen blif
vit afgjora, ooh det är att
M. A. BROWN
säljer jernvaror, stovar och färmredskaper af
bästa beskaffenhet och till billigaste priser.
Ett stort lager alltid till hand. Grlöm ej
att besöka honom i Litchfield. Minn. 1-ly
ARMAR
STADSTOMTER &a.
LäsABE.—Yill
du köpa en farm eller
annan fastighet, eller vill du skaf
fa dig underrättelse om
Folkmängden, Klimatet, Jordmånen,
gendomsvärde m. m. i någon del
af mellersta Minnesota, sä vänd
dig till L. WADS WORTH.
Real^Estate Dealer, Litchfield, Uinn.
Tusentals
acres land här i närheten ha
inom få år köpts för $2.50 till $5.00 per
acre, somidä.^ äro värda $20.00 till $30.00.
Tillfällen fir nes ännu att af s. k. non resi
dents, för hvilka jag är agent, köpa sådana
land för $4 till $10 pr acre.
Jag skall alltid med nöje besvara alla för
frågningar.
Å N A E I
WAT STREET, nära hängbron.
JOHN D. METER, E6ABE.
Office: 226 Hennepin Avenue.
Här färgas allehanda ylletyger, schalar,
fruntimmershattar, strumpor, sillcnät, da
mask, satin och band. Rockar, byxor, mat
tor, borddukar etc. renas oohupphyfsas
Handskar renas och färgas. Största upp
märksamhet lemnas alla ordera. 143-ly
J. WENSINGEK,
TILL VEKARE AP
S K O O N
handlar i parti och minat med
läder & tilibeh för skodon
KONTANT betalas för
HUDAR och PELSVERK.
A. L. Bansman
Tandläkare,
LUTFISK. 2
af bästa sort till billigaste pris hos
P. O. ROSENDAL
527 Washington Avenue, South,
äro beständigt försedda med ett stort lager af
3E5L O TT.
För att bättre betjenavära landsmän har
hr JOHN PETERSON nyligen blifvit an
ställd och kör nu dagligen omkring i staden
för att expidiera orders. se21-3m
Franlilin
O K N E I
18$ HICOIAET AVENUE.I
2:dra väningen, midt emot City Hall.
Detta är det bästa och billiga
ste bokbinderi i staden. Godt
arbete ntlofvas och beställningar
från landet utföras med nog
grannhet. Om ett större antal
böcker inlemnas till biadning på
en gång, lemnäs betydlig rabatt.
TtntiHlar i parti med
Doktor L. DAMM,
Tråf&s dag och natt pä sitt kontor i huset
H:o 339 Washington Ave. S.
Ii förlossningar, fruntimmerssjukdomar
och barnsjukdomar egnas en synnerlig upp
märksamhet.
I CoaosEa för Hennepin county. 198-ly
Carl Stammwitz. Gottlieb Schober.
PHCENIX KVARN
StemmviHz & Schober,
Egare.
Våra kunder, säväl inom som utom sta
den, göras härmed uppmärksamma pS att
vår nya kvarn, i hörnet af Main-gatan ooh
H:dje Åve. Sydost, nu är fullständigt i ord
ning och beredd att emottaga deras sänd
ningar af spanmäl. Alla sorters mjöl, foder
mjöl och kli finnes ständigt till salu for 1S&&
priser. FÖR HVETE BETALAS ALLTID
DE HÖGSTA PRISERNA. Yi garantera att
våra varor äro af bästa beskaffenhet och vå
ga försäkra att de som inläta sig med oss i
afiärer skola åtnjuta ett redbart behandlings
sätt. STAMMWITZ & SCHOBEÖT
A. F. ELLIOT, M. D„
Kirnrg oclt Läkare.
Kontor: 20 Washington Avenue S.t
bostad 429 Nicollet Ave. Kontors
tid från 9—11 f. m. samt 2—4 och
7—9 e. m.
Doktor Elliot har praktiserat här i staden
under de sista 10 åien och har haft större
lycka, än någon annan doktor här, både
gäsom läkare och kirurg. Hans största prak
tik består i behandlingen af kvinnosjukdo
mar och är häruti ganska lyckosam. Han
tillreder alla sina mediciner sjelf. Före
skrifter lemnas åt tjenare fritt på kontoret.
Utdrager tänder för 60 cents. Besök 91*00
kontant, 92,00 på kredit.
GYLLENADER OOH FISTLAR
BOTAS.
"Ingen bot, ingen betalning."
VICTOR
SYMASKINEN,
Den bästa som finne3.
Den mest varaktiga.
Den lättaste att skota
Lemnar bättre tillfredsställelse än nSgon
annan maskin.
Vi ansvara för, att hvaije maskin år full
ständig. Hvem som helst kan erhålla en
genom att betala $5.00 i månaden tills den
är betald. Maskinen kan erhållas på försök
en vecka, innan köp uppgöres. Försök Vio
tor-maskinen, innan någon annan köpes.
Lemna order på vårt kontor eller till vto
svenske agent, hr G. BROWN.
VICTOR SYMASKINS-BOLAG,
N:o 219 Nicollet Avenue,
191-6m Minneasolis.
"Ghaion"Linien.
Biljetter med denna Linie till & från
Sverige, Norge & Danmark
samt
Jernvägs-bijj
etter
från New Tork till Vestern och om
vändt, säljas af undertecknad
Till billigaste pris.
VEXLAR
på de bästa banker i alla större st&.
der i de Skandinaviska länderna och
Europa, säljas till dagens lägsta kur
ser.
P. O. CfflLSTRÖl.
Farnham & Lovejoy,
Fabrikanter och Partihandlare af
LUMBER, LATH & SHINGLES.
Kontor i hörnet af Main Street och
Central Ave. Sägqvarnar på bräd
gården vid Main St.
198-ly Minneapolis, Minn.
B. PHILLIPS, M. D.,
Läkare ocli Siraq
Kontor: N:o 45 Washington Ave. S.,
(UBBCBANTS* BLOCK.)
Nattbesök mottagas på kontoret.
Xontorstimmar: 8 till 9 f. m., 2 tQl 4 e. m.
och 7 till 8 afton. Minneapolis, Minn.
handla med
Mjöl, Spanmäl & Landtmannaprodnktar.
Smör en särskilthet. Kontant utbetalning
hvarje veoka. BRACKETTS BLOCK,
202-ly Minneapolis, Minn.
THE
Is tb« Ctrand Old

xml | txt