OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 11, 1877, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

president kandidaten, ge­
Minnesotas legislator.
MINNEAPOLIS.
Ann Eliza Young, Brigham
Youngs 19:de hustru, höll nyårsda
gen en föreläsning på Academy of
Music.
Defective Page
WEST DIVISION.
FÄRGER,, .OLJOR, BORSTAR, TOILETT
ARTIKLAR M. M.
128, Washington Avenue South, 128.
1-ly Minneapolis, Minn.
THE SECRETARY OF STATE,
ST. PAUL, MINNESOTA.
Adress: O. F. »AVIS,
Land-koxnmissionär, U. P* R. R.
l-3m OMAHA, NEB.
Minnesota Stats Tidnings
KONTOR,
City Hall Building, 2 trappw upp,
P. O. BOX 146. MlIRtEAPOIilB, Mihh.
Real Estate Dealer, Litchfield, Minn.
Office: 226 Hennepin Avenue.
104, Central ve. East Div.,
MK.JJIEAP0LIS, Minn.
314-tf
242 Hlcollet Street 242
South of Washington Ave.,
MINNEAPOLIS MINN.
se21-3m
THOMPSON
& WIGGEN,
5S7 Washington Avenne, No
111
Ii.
Fran K lin
JOHN W. SHERWOOD.
149-6m
J. C. OSWALD
Viner, låkörer och Cigarrer,
N:o 17 Washington Avenue North,
203-ly Minneapolis, Minn.
COBONEB for Hennepin county. 198-ly

r'V
v
V
*,
nen*
Stats litovog-, vceu
Minnesota»
har^^i^
Da»i»arfe
jemvågBoly^a,
\aitfr0 .mnKF -svar
,-*•• _aellan Hör
tet 1$ Ett tåg, å h-il-
.- -roetare befunnb sig, gick
y uigen ur spåren, och deryid blef
o 9 personer dödade och 30 mer
eller mindre svårt skadade.
"Vårt Nya Hem" är namnet på
en ny svensk tidning som i dessa da
gar utkommit i Kearney, Nebraska.
Tidningen, hvars profnummer kom
mit oss tillhanda, redigeras af herr
Magnus Elmblad, hvars penna torde
vara väl bekant bland den svenska
tidningsläsande publiken i Amerika.
Yi önska det nya företaget fram
gång!
Den tyste mannen talar.
President Grant har för sin fåor
dighets skull erhållit namnet "den
tyste mannen". Nyligen har dock
en tidningsreferent lyckats förmå
honom att i ett enskildt samtal yttra
sig temligen vidlyftigt i dagens frå
ga, presidentvalet.
Presidenten sade bland annat: att
fast han hade hört lösa sykten om
gäsande oroligheter från åtskilliga
håll inom landet har dock intet så
dant blifvit officielt rapporteradt för
regeringen, det oaktadt ansåg han
det vara regeringens pligt att hafva
ett mycket vaksamt öga på den oro
liga sinnessämningen inom vissa sta
ter. Angående den hotande tonen
från demokratiska partiet i Indiana,
trodde han den endast vara förorsa
kad af de upphetsande resolutioner
som den statens dem. central-kom
mitte utfärdat, men att desse, så
vidt han blifvit underrättad icke
vunnit genklang hos folket. Han
sade, att der var visserligen några
få orostiftare inom hvarje samhälle,
som alltid åstadkommo mycket bul
ler, men att det amerikanska folket
hade för stor aktning för lag och
ordning för att låta leda sig af dem.
För närvarande såg han ingen fara
för det allmänna lugnet och freden,
fast han naturligtvis icke kunde
vara viss på hur det kunde framde
les blifva. Han ville dock hafva
det först^dt, att han ej skulle draga
i betänkande att utöfva sin konsti
tutionela makt, ifall behofvet kom
me att påkalla det. Han sade att
när efter några veckor elektorernas
röster blefvo räknade i congressen,
de som då af senatens president
blefve formligen förkliirade valde
till president och vice president,
skulle han anse sin pligt fordra att
de erkändes af honom såsom rätta
auktoriteten och att till dem skulle
regeringstyglarne öfverlemnas och
detta ville han göra. Han trodde
icke att den regering som hade stått
profvet i ett fyraårigt krig nu skul
le falla för en pöbelhop. Han glad
de sig öfver den konservativa ton
hvari söderns ledare bemötte saken,
och trodde att den samma äfven
skulle snart höras öfver hela landet,
att de som nu tycktes benägna att
egga folket till ett inbördes krig vo
re just sådana som hade mycket att
vinna genom nationens olvcka, och
att det bättre folket af båda partier
na vore lugna och moderata samt
motsatte sig hvarje annan lösning
af frågan än den som fredligt kunde
åstadkommas.
Rörande presidents laga rätt att
utkallade enskilda staternas melis
styrka ifall behofvet skulle fordra
det, uttryckte han sig fullkomligt
säkert om att ega den, och citerade
en congressförordning af år 1795 som
säger: "Närhelst Förenta Staterna
blifva anfallne, eller i skenbar fara
att öfverfallas af en främmande
makt eller af indian-stammar, eller
af uppror (rebellion) emot auktorite
ten af Förenta Staternas regering,
skall det vara lagligt för presiden
ten att utkalla ett sådant antal af
den stats eller staters melis*) lättast
mobiliserade vid den hotade punk
ten, som i hans omdöme anses nöd
vändigt för att möta sådant anfall
eller undertrycka upproret, och att i
sådant ändamål, utfärda ordres till
sådana melisofficerar» som han anssr
nödvändigt.
Att president dessutom eger rätt att
förfoga öfver För. Stat:s reguliera armee är
naturligtvis redan bändt.
södern-
ja»»»»
"Bulldozing".
Amerikanska folket som är så
uppfinningsrikt inom alla områden,
har också en synnerlig benägen
het och förmåga att uppfinna nya
ord och uttryck, lämpade efter vissa
allmänna förhållanden, och, fast säl
lan af en elegans som pryder ett
språk, äro de dock så talande och ut
trycksfulla att ett enda sådant ord
ofta innebär så mycket att det skul
le fordras länga meningar för att på
vanligt sätt uttrycka detsamma. Så
ledes har från tid till tid uppkom
mit sSdana uttryck som 'skeedaddle',
"O K", "copperhead", "vamoose",
"played out", m. fl. men det var
lemnadt åt centennial-äret ätt gifva
en nationel-politisk betydelse åt or
det "Bulldozing". Sjelfva ordet är
ej nytt utan var länge begagnadt af
#lafdrifvarne i sydstaterna, (man
&unde icke vänta ett vackrare ord
af dem) för att i allmänhet uttrycka
sättet att med läderpiskan, serskilt
,, af oxhud eller krokodilskinn, piska
och martera slafvarne.
Trogna sina gamle vanor hafva
„desse odjur, till hvilkas klass höra
...
..åtala hvita fol-
under det flydda året
-u. vinna röster för den demo-
L-atiske
nom att skrämma och tvinga negrer
ne att vid Novembervalen rösta den
demokratiska valsedeln. Detta har
skett på olika aätt, dels genom att
beröfva republikanske negrer ar
betsförtjenst och andra nödiga för
måner, dels genom att piska dem på
det gamla kära sättet, eller då detta
icke bjelpte helt enkelt skjuta ihjäl
dem, och det lyckades verkligen des
se "reformers" att med sådana me
del vinna de fleste sydstaterna för
Tilden, och voro på god väg att vin
n^ alla, men förhindrades i Louisia
na, Florida och Syd Carolina derige
nom att undersökningar blifvit gjor
da som så tydligt ådagalade "bulldo
zing"-systemets tillämpande, att
"returns" i de värste "bulldozing"
towns måste uteslutas vid räknin
gen, så att desse stater räddades åt
Hayes. Ordet "bulldozing" har e
mellertid srhållit en allmän betydel
se som uttrycker att med pock,
skrämsel, makt, våld, tortyr eller
mord åstadkomma hvad man icke
kan göra med reson, lockelse, öfver
tygelse eller rättvisa, och skall sä
kert blifva begagnadt dels på skämt
och äfven på allvar, för en tid åt
minstone, mera än alla audra ord
tillsammans som uttrycka samma
tanke.
Vi älska detta land och dess socia
la och politiska inrättningar, det är
derföre med den djupaste blygsel vi
måste omtala att här inom För. Sta
terna. i det nittonde .århundradet
och under jubelåret af (len fria folk
regeringens stiftande, sådana grym
heter begåtts af civiliserade män af
den hvita kaukasiska stammen, mot
sina svarte medmenniskor, blott för
vinnandet af politiska ändamål, att
de skändligaste handlingar hvarom
vi läsa i den mörka forntidens histo
ria eller hos Amerikas vildar, eller
söderhafsöarnes kannibaler äro ett
intet mot dem i rå hänsynslöshet och
grymhet.
Inför de undersökningskommitté
er som nu i snart två månader varit
sysselsatta med denna sak i några af
sydstaterna, aflägges dagligen ed
svurna vittnesmål öfver tilldragel
ser som komma blodet nära att stel
na af fasa. Och vore det endast
mundtliga vittnesmål skulle man
med glädje tvifla på deras sannfär
dighet, meu tyvärr hafva många af
desse "bnlldozers" offer instälts för
kommitteema för att med sina sar
gade kroppar, sönderkrossade lem
mar och genomskjutna bröst vara
lefvande vittnen till dessa grymhe
ter. Ibland desse var negerqvinnan
Eliza Penkerstön i Louisiana den för
nämsta, oaktadt hela hennes kropp
var en vämjelig massa af sår, flere
ben i hennes ansigte krossade, höf
ter och lår genomskurna med fots
långa sår, tänderna utslagna, och
kroppen genomski uten. var hon dock
vid lif och kunde berätta huru hen
nes man ihjälsköts framför henne,
huru hennes dibarn fick halsen af
skuren inför hennes åsyn och blef
kastadt i väggen, huru hon sjelf blef
slagen, våldförd, skjuten, krossad
o. utkastad som död, derför att hen
nes man negern Pinkerston var en
ledande republikanare bland de svar
te. Och det var hennes egne gran
nar, hvita s.l£. respektabla män, som
hon väl kände och namngaf, hvilka
föröfvade dådet. Demokraterne 1
Louisiana hafva gjort ofantliga an
strängningar för att rentvå sitt par
ti från detta och många dylika
skändliga dåd,"men förgäfves.
Låt vara att detta var ett enstaka
fall eller högst på listan af all den
"bulldozing" som blifvit begångeD,
så återstår dock, att tusentals neg
rer i Louisiana ensamt blifvit mör
dade derför att de voro republikana
re. att tio tusentals i hvar och en af
sydstaterna blifvit hotade, ja detta i
de allmänna tidningarne som hvarje
tviflande läsare sjelf kan få se om
han vill göra sig det besväret, med
förföljelse, arbetslöshet, brist och
nöd, om de röstade för Hayes det å
terstår som ett faktum att ingen la
gens hand, eller privat vigilans-kom
raittee i Louisiana sattes i rörelse
för att straffa eller ens åtala eller
klandra de hvite bofvar som begått
våld emot Penkerstön familjen och
andra, förr än efter den republikan
ska kommitteen från norden kom dit
ner och gjorde det. Ytterligare ett
faktum är, att en general Butler,
som anförde en af desse "bulldo
zing" sällskaper i blodbadet vid
Hamburg i Syd Carolina .förliden
sommar, är nu demokratiske parti
ets i Syd Carolina enhällige kandi
dat till För. Stat:s senat såsom belö
ning för de mord som dä begingos
under hans anförende, men värst af
allt återstår den verklighet att den
demokratiska pressen i landet, i norr
såväl som i söder, gillat detta förfa
rande genom sin tysthet, men dere
mot yrkat och yrka att Tilden borde
väljas och är vald, oaktadt de väl ve
ta att republikanarne hafva en o
fantlig majoritet i sex af de stater
de räkna.för Tilden, då "bulldozing
icke begagnas der.
Det är sannt att man sökt?visa ätt
de republikanske negrerne begagnat
samma medel mot de svarte demo
kraterne, och vi erkänna gerna att
deri ligger någon sanning—men vi
veta att negrerne nästan till en man
äro republikanare, och att de anse en
affälling som en förrädare mot sitt
eget kott och blod och hur kunna de
göra annorlunda, då de mycket väl
första att det är det republikanska
partiet som löste deras hundraårige
bojor och skänkte dem det dyrbara
ste de ega—frihet och menniskovär-*
de, och att det demokratiska partiet
har ifrån början och ända in till den
na stund motsatt sig hvarenda rät
tighet och fördel som republikanar
ne vunnit för dem de voro ju icke
menniskor om de icke skulle vara
tillgifnadet republikanska partiet,
samt afsky och hata dem af sin egen
stam som icke äro det, och om de då
följa de exempel som de hvite sätta
för dem, hvem kan undra så mycket
derpå emellertid visa resultaten af
valen att demokraterna vare sig hvi
ta eller svarta ej i någon betydlig
mon blifvit hindrade att rösta efter
sitt behag utan tvärtom, men äfven
om så hade varit sä borde och skulle
vi beklagat det, men verkan deraf
på resultatet af valen hade icke blif
yit märkbar, derför att icke en ne
ger bland tusende, är af eget val och
fri vilja anhängare af det demokra
tiska partiet, och detta af de skäl vi
nyss anfört.
Skulle derför, emot vår förmodan,
Tilden blifva vår nästa president så
blir han det genom "bulldozing".
Denna vår lagstiftande församling
är likasom För. Staternas Congress,
delad i ett öfre hus, Senaten, och ett
lägre, Representanthuset. Yice gu
vernören är sjelfskrifven talman i
Senaten, men Huset väljer sin tal
man vid hvarje sessions början.
Medlemmarne i båda husen väljas
direkte af folket vid de allmänna
1STovember-valen—senatorer för två
år och representanter för ett år.
Staten är delad i 41 senatorial di
strikt, hvarje distrikt representeras
af en senator och en till tre medlem
mar af Huset, vi hafva nu 41 sena
torer och 106 medlemmar af Huset,
alltså 147 röstberättigade medlem
mar, förutom notarier, skrifvare,
ordningstjenstemän m. fl., som till
sättas af de särskilda husen.
Den närvarande legislaturen är de
lad mellan de olika partierna så
lunda:
SENATEN: Republikanare 27
Demokrater 14
REP.-HTTSET: Republikanare 75
Demokrater 31
Till nationalitet utgöra de:
Infödde amerikanare 77
Födde i Norge 12
,, i Sverige 8
,, i Irland 10
,, i Tyskland 9
i Canada 6
.,, i Skotland 2
i England 2
,, i Wales 1
Af skandinaver äro:
I SENATEN: 2 svenskar.
,, 2 norrmän.
I HUSET: 6 svenskar.
,, 10 norrmän,
dessutom äro i Huset 2 norskar bland
de tillsatte tjenstemännen.
Aflöningen för medlem i båda hu
sen är $5 per dag, jemte resekostna
der fram och åter.
Enligt statens konstitution Art. 3,
Sec. 1, är regeringsmakten delad i
tre särskilda genom den legislativa,
den exekutiva och den dömande
makten, och ingen medlem af den
ena grenen kan utöfva någon makt
i endera af de andre..
Den legislativa makten stiftar la
gar och bestämmer i alla angelägen
heter mellan medborgarne inom sta
ten, lika fullkomligt och sjelfstän
digt som riksdagen i Sverige eller
parlamentet i England, undantagan
des i de angelägenheter som röra
hela För. Staterna, då Congressen
ensamt är den lagstiftande makten.
Alla lagförslag måste erhålla en ma
joritet af alla rösterna inom hvarje
hus särskildt och derpå guvernörens
godkännande. Vägrar guvernören
att godkänna förslaget då återsänder
han det med sitt veto (ogillande) till
det hus hyäri det hade sin uppkomst,
tillika med en förklaring öfver de
skäl som ledt honom till sådant veto
om någon då yrkar det, återgår för
slaget till votering på nytt och om
det då erhåller af alla rösterna
inom hvarje hus, blir det lag oak
tadt guvernörens veto.
Guvernören framställer till de bå
da husen i ett budskap (message)
statens angelägenheter^ jemte såda
na rekommendationer som han an
ser lämpliga.
Yi skola under sessionen, som ej
enligt grundlagen får räcka öfver
60 dagar, lemna våra läsare redogö
relse öfver legislaturens vigtigaste
förhandlingar.
De nya svenska tidningarne.
Nästan hvarje dag på det nya året
hafva vi öfverraskats med en ny
svensk-amerikansk tidning. Först
kom "Svenska Posten", en Chicago
tidning, utgifven af en af svensk'
amerikanska tidningspressens vete
raner, Herman Roos, så "Skandia"
af- prof. Mellin, i Moline, 111., der
näst "Facklan", en välkommen gran
ne, till hälften kyrklig och hälften
politisk, utgifven i St. Paul af bap
tistpredikanten herr Östergren, och
sist "Vårt Nya Hem" från Kearney,
N.eb,, af M, Elmblads lätta, bekanta
penna.
Alltså tillsammans med "Minne
sota Stats Tidning", fyra nya sven
ska tidningar med det nya året. Så
vidt vi förstå äro ingen af desse upp
komna som rivaler eller konkur
renter mot de många utmärkte tid
ningar vi redan förut hade ibland
oss ej heller lar någon af dem kom
ma att väsendtligt intränga på de
i
äldre tidningarnes område, utan äro
de alla uppkomna till följe af lokala
behof och af det stigande begäret
bland vårt folk, efter denna slags
litteratur. Att detta är ett glädjan
de tidens tecken lär väl knappast nå
gon i våra dagar våga neka.
Yi hafva lemnat bakom oss den
tiden då det ansågs tillräckligt föl
en vanlig menniska att läsa kateke
sen och psalmboken, den nuvarande
tiden kräfver mycket mer, såväl i
det gamla landet som isynnerhet
här. Individen i ett samhälle så
dant som detta, har många pligter
icke allenast som christen, utan äf
ven som familjemedlem, som nyt
tig och verksam ledamot af samhäl
let och som medborgare inom natio
nen, och lika visst som han fordrar
upplysning för att kunna vara hvad
han bör i den ena ställningen for
drar han det äfven i alla de öfrige.
Tiddingspressen är vår tids skolmä
stare, och då dess innehåll icke är
stridande mot det verkligt rätta och
goda, är den en välsignelse för alla
lika godt inom hvilket område den
verkar.
I det hela taget hafva svenskarne
i Amerika rätt att vara stolta öfver
sina tidningar. Måtte desse alla gå
ett steg eller par högre än sina ame
rikanske kolleger, genom att uteslu
ta det personliga, pöbelaktiga, grof
va skandalskrifveri som är allt för
mycket rådande bland många af de
senare, samt visa sig värdiga det
vänliga förtroende och understöd
deras publik så villigt skänker, och
egna sina krafter åt denna publiks
trefnad, nytta och ära.
Svenska kyrkor.
Sv. Ev. LOTH. ADO.-FÖRSAMIINGEN i Min
neapolis håller sina gudstjenster hvarje Sön
dag kl. ill f. m. och 48 e. m. Söndagsskola
och bibelklass kl. 3 e. m. Hvarje Onsdags
kväll hålles predikan kl. 48. "Vice pastor—
J. Ausliind.
Bönemöte hvaije Fredag kl. half 8 e. m.
—Uti deD svenska METHODIST-EPISKOPAL
kyrkan, som är belägen vid hörnet af Wash
ington och Cedar ave:s, hålles gudstjenst
hvarje Söndag kl. All f. m. och 48 e. m.,
samt Söndagsskola kl. 9 i. m. Bönemöte
hålles hvaije Torsdags afton kl. 48. Charles
G. Nelson, pastor.
—FÖRSTA SV. BAPTISTFÖRSAMLINGEN. Re
guliera sammankomster: Hvaije Söndag
predikan kl. half 11 f. m. och half 8 e. m.,
Söndagsskola kl. 12. Hvarje Torsdag böne
möte kl. halt 8 e. m. -Kyrkan är belägen i
hörnet af 12th Ave. S & 6th street. A. B.
Orgren, pastor.
Shandinavfsfaa förenlng-nr.
_—FÖRENINGEN NORDEN sammanträder i
sin lokal vid Nicollet avenue, hörnet at 2d ra
gatan, den första och tredje Onsdagen i hvar
je månad kl. 8 e. m.
—SKANDINAVISKA ARBETDREFÖRENINGEN
sammanträder i sin lokal, i våningen öiver
Heatons skohandel vid Nicollet Ave. hvarie
Måndags afton kl., half 8.
—KNIG HTS OF PYTHIAS, Scandia Lodge n:o
6, häller sina möten hvarje Torsdags afton
kl. 8 i Pythian Hall, hörnet al Washington
avenue och l:sta Ave. S. (Nortwestera Bank)
P. O. Box 1292.
—SVENSKA HANDELSINSTITUTETS lokal är
belägen i Harrison Block vid Washington
Ave. Undervisning meddelas i skönskrif
ning, bokhålleri och engelska språket. Alf.
Söderström, institutets föreståndare.
SVENSKA SJUKHJELPFÖRENINGEN
sa.mmn.n-
träder i Sv. Lutherska kyrkan l:sta Tisda
gen i hvarje månad kl. 8 e. m.
Friska ägg—28 cents pr dussin.
Godt före och "frisches Wetter",
som tysken säger!
Värdet af skolhusbyggnaderna i
Hennepin co. skattas till ©382,960.
I Tisdags i förra veckan inför
des hit till staden mera hvete än un
der samma dag till Chicago.
År 1849 byggde öfverste John
H. Stevens det första huset i Minnea
polis. Tjugosju är derefter har sta
den 40,000 invånare, och dess egen
domsvärde skattas till 20 millioner
dollars.
Märk väl. Om den svensken
som skickade registrerade bref till
A. F. Anderson n:o 270 och till Lars
Nilson Lund n:o 277, den 3 Novem
ber ville anmäla sig hos postmästa
ren här i staden, skola de erhålla
upplysning af värde för dera.
Den skandinaviska arbeta
reföreningen valde den 8 dennes
följande tjenstemän för de nästkom
mande 4 månaderna: President—P.
E. Rice, vice pres.—P. P. Swensen,
sekr.—N. A. Bolmberg, korresp. sekr.
—Emil Dahl, kassör—O. Oisen, mar
shal—S. Jacobsen, bibliotekarie—C.
Ilansen.
Föreningen "Svenska Bröder
na" valde följande tjenstemän den
24 December 1876: Ordförande—A.
J. Beckman, vice ordförande—S, Ja
cobson, sekr.—E. W. Erlandson, kor
resp. sekr.—L. F. Damm, kassör—P.
Osander, ceremonimästare—N. P.
Liliengren, dörrvakt—John H, An
derson.
•Möten hällas hvarje Fredags afton
kl. 3^8 i huset 217 Hennepin ave.-
Eldsvåda. I Måndags kl. 7 på
morgonen nedbrann ett hr J. W, Co
verdale tillhörigt boningshus, belä
get i hörnet af 4:de ave. S. och I8:de
gatan. Ehuru tillgången pä vatten
var särdeles obetydlig—intet vatten
fanns närmare-än på 8 "blocks" af
stånd!—så Ivckades man likväl ef
ter ofantliga ansträngningar att räd
da det närbelägna huset.
€rif akt! Alla, som sätta värde
på ett par väl gjorda stöflar eller
skor, böra vän la sig till herr N. J.
Young, 621 Wash, aye., hvilken ock
så med omsorg utför alla slags repa
rationer. I samma lokal tillhanda
håller hr A. Johnson allmänheten
med ett sorteradt Jager af färdig
gjorda skoarbeten. Besök demJ
Vid de här ifrån staden utlö
uide jernbanorna äro tillsammans
anställde 550 män. Under året 1876
ankom mooch af gingo härifrän 12,016
passagerare-tåg och 7,326 frakttåg,
hvari likväl icke äro inräknade "ex
tra" eller "excursion"-tåg. Antalet
passagerare som afreste härifrån var
121,130. Hit ankommo 25,312 vag
nar med frakt, och afgingo härifrån
31,276 dito.
Olyckshändelse.' Herr John
Berg, som drifver specerihandel i
huset'n:o 1472 Wash. ave. S., råkade
härom dagen ganska illa ut. Vår
kryddkramhandlare hade nemligen
.för någon orsaks skull nedtagit sin
laddade dubbelbössa och handterade
dervid vapnet så vårdslöst att bägge
skotten samtidigt brunno af, med
den olyckliga påföljd att Berg förlo
rade sitt ena öga och vardt svårt
skadad i kindbenet.
Den som önskar sig en ny
drägt, bör titta'in i butiken, n:o 111
Wash. ave. S., och undersöka det sto
ra lagret af mans- och goss-kläder
utan tvifvel det största i staten.
Griffith, Roberts & Butler, prop:s,
Guvernörens uppmaning till
statens invånare att bispringa de
nödlidande i gräshoppe-distrikten,
har här i staden och dess omgifnin
gar rönt ett ganska allmänt tillmö
tesgående. Stadens qvarnegare haf
va skänkt 100 barrels mjöl, och en
hel mängd af medborgare hafva kon
tribuerat kläder och andra nödvän
dighetsartiklar. Egarne af qvarnen
vid Shingle Creek hafva gifvit 14
barrels mjöl. Från Crystal Lake har
insändts en betydlig mängd af lifs
förnödenheter m. m. och från Anoka
har äfvenledes inkommit en ganska
ansenlig laddning af diverse varor.
Gåfvor af alla slag, säsom pennin
gar, kläder, mjöl m. m., emottagas
fortfarande i guvernör Pillsburys
kontor vid Wash. ave. På "Minn.
Stats-Tidnings" kontor finnes äfven
en lista, å hvilken penninge-bidrag
kunna tecknas och införa vi i hvar
je nummer en redovisning för deaf
oss mottagna penningnrne.
X3T De som lida af ögonsjukdo
mar och för öfngt alla svära, så väl
yttre som inre åkommor rada vi att
vända sig till dr Bendeke, examine
rad norsk läkare. Hans adress är 128
Wash. ave. Se vidare annonsen.
"Minneapolis Skandinavi
ska Mandelsskola" är namnet
pä ett i sitt slag förträffligt läroverk,
som förestås af hr ALF. SÖDERSTRÖM,
biträdd af hr A. W. Rankin (stud.
vid Minnesota universitetet). Under
visning meddelas i dubbla italienska
bokhålleriet, skönskrifning. räkne
konst samt engelska språket. Af
giften är, iemförd med de amerikan
ska handelsinstituten, så billig, att
hvem som helst, äfven från allägsna
re orter, böra kunna bestå sig den.
Yi kunna med nöje rekommendera
våra landsmän och landsmaninnor,
som önska erhålla en dylik bildning,
detta institut. Skolans lokal är
likasom förliden vinter kflarrisons
Block. Närmare underrättelse med
delar skolans föreståndare, hr Alf.
Söderström, Minneapolis, Minnesota,
P. O. Box 167.
Ep*" U K Clothing House i Min
neapolis säljer ingenting annat än e
gen tillverkning, hvilket också sät
ter firman i stand till att sälja sina
varor 20 procent billigare än på nå
got annat ställe i staden.
Familjer, som behöfva jern
kramvaror eller stovar, böra besöka
H. D. Wood, N:o 323 Nicollet Avenue,
hvar ett fullständigt lager af alla
slags jernsaker, eggjern m. m., till
handahålles. Förmannen på verk
staden, John A. Arneson (norrman),
har uppfunnit en mycket sinnrik ap
parat för att med en stove värma
tvä rum, med stor besparing af ved,
och besvär.
Ett pris till alla och ett red­
bart handlingssätt äro de principer,
efter hvilka UTE Clothing House
drifver sina affärer. Vidare upplys
ningar erhållas genom herr P. P.
Svensson, skandinavisk handelsexpe
dit derstädes. Det är icke något be
svär för oss att visa eder våra varor,
äfven om ni icke skulle handla.
Observera. För dem, som ön
ska ett billigt hem är rätta tiden nu
inne. 60 stycken lotter, pä St. An
thony sidan, värda $400—600, kom
ma nu att säljas till det billiga pri
set af $100—250 pr stycke. Yidare
underrättelser meddelas hos C. IION
NETTE, Real Estate Office, 703 Wash
ington Avenue. S.
EMT Vhra läsare torde observera
annonsen om "Praktisk lag-handbok
för skandinaverna i Minnesota", ut
gifven af herr Jno W. Arctander.
Denna oumbärliga lagbok, som säl
jes till det billiga priset af $3.00,
borde finnas i hvarje skandinaviskt
hem.
W. Browns Fotografgallery,
är beläget i huset N:o 24
Washington Avenue.
Boston 99 cents Store. Denna
välkända butik, som är belägen i
Westfall Block, Washington Ave.,
har nu blifvit försedd med ett allde
les nytt och väl sorteradt lager af de
mest olikartade artiklar, hvilka säl
jas till priser som till och med väcka
häpnad hos den mest kallblodige be
sökare. Där finnas t. ex. böcker
Värdefulla böcker! silfver.plätera
de varor, bgckskinnshandskar, lam
por, artiklar af svart valnöt, olje
tryck (cliromos), hattar och mössor
—^•B3^!^*päsrr: •.
m. m., hvilka artiklar man, utan att
behöfva pruta, kan erhålla för det
fabulöst billiga priset af 99 cents
och hvad som är ännu märkvär
digare en stor del af dessa saker
säljas nu för endast 85 cents!!!
DR. P. NELSON,
SVENSK LÄKARE,
242, Nicollet Avenve, 242.
Träflas mellan. 10 och 12 f. m. och 4—5 e.
m. Mediciner fritt till alla patienter.
DOKTOR BENDEKE,
& KIRURG,
Office: 128 WASHINGTON AVE. S.,
Minneapolis, Minn.
Mottagningstimmar: 10—12 förmiddagen.
.2—i eftermiddagen.
J. W. JONSON, EGARE.
U E I
OCH
MINNEAPOLIS, MINN.
Tillverkar och handlar med alla slags ma
skiner, ängpannor, Gang- och Cirkulärsågar,
Pulleys, Gears,
FRANSKA BURR QVARNSTENAR
samt maskiner, Seperators,
SIRTVEBK OCH BÄLTEN,
jemte alla saker som tillhöra lokomotiver
och maskinarbeten. 2-6m
WISHARD & HILL,
Apotlie liare,
handla med
En beskrifning öfver
dess
hjelpkällor och utveckling,
naturskönhet, sunda kli­
mat, fruktbarhet och
öfriga fördelar,
SÅSOM ETT HEM FÖR
I N V A N A E
jemte en
god.
3äL£l,Xrt£t,
öfver staten.
Kartan utdelas gratis statssekre
terarens kontor eller sändes porto
fritt till alla platser i Amerika eller
Sverige, om tydlig adress inskickas
till
Nu är tiden inne att erhål
la detta på fördelak
tiga vilkor.
Det bästa och billigaste land i marknaden
finnes i ÖSTRA NEBBASKA utmed UKION PA
CIFIC jernväeen.*'»
De liberalaste vilfeor erbjudas och låga
fraktpriser lör alla settlare. fri resa fur alla
landköpare. Kartor, tryckta beskrifningar
å landet och en ny upplaga af "THE PIO
NEER" sändas fritt till hvar och en.
M-Tryckning
Å
Bum N:o 1,
MINNEAPOLIS, MINN:,
mottages och verkställes allt hvad
till tryckning hörer, såsom
CIRCULÄRER,
AFFISCHER,
BILJETTER,
KORT, samt
BÖCKER,
och utlofvas skvndsamhetsamtacku
ratess..
Öfversättningar till och frän TYSKA
och ENGELSKA språken utföras likale*
des korrekt mot den mest billiga af
gift, och våga vi hoppas, att genom
oraning och punktlighet tillvinna oss
våra k unders odelade förtroende samt
innesluta oss i allas benägna håg
komst. Adress
PES1N1SIGAK och BILJETTER
TILL
anhöriga i Sverige.
"Personer i landsorten som önska anlita un
dertecknad vid inköp af resebiljetter eller
penniugeförsändningar till Europa, kunna
insända i postanvisning eller med express
sina penningar jemte tydlig uppgiit pä
namn- och adress pä den person, till hvil
ken biljetten eller vexeln bör skickas samt
den ångbåtälinie de önska begagua då
allt skall skyndsanmt expedieras till lägsta
kurs och priser. Qvitto på penningarne
skickas med post till afeändaren. Adress:
H. MATTSON. T. Ö. box 146. MiNNEAPOLig,
KTNNESOTA.
liBSPf#i
LITCHFIELD ADRESSKALENDER.
STKOBECJK & PLt-WLET,
JURISTER & ADVOKATER,
LITCHFIELD, MINNESOTA,
Biträda vid rättegångar inför alla domstolar.
A. C. SMITH,
JURIST OCH ADVOKAT,
LITCHFIELD, MINN.,
Biträder inför alla domstolar i staten.
BANK OF LITCHFIELD.
AIX3lÅSi BANK AFFAIR.
Ränta betalas på insatta penningar.
St. P. & P. jernvägsbonds till salu.
Yexlai' på Skandinaviska städer.
Passagerarebiljetter till och från skandina
viska hamnar.
CHAtNCY BUTLER.
1-ly bankir.
Ett allmänt omdöme.
En långvarig tvistefråga har ändtligen blif
vit afgjora, och det är att
JI. A. It OWN
säljer jernvaror, stovar och farmredskaper af
bästa beskaffenhet och till billigaste priser.
Ett stort lager alltid till hand. Gtlöm ej
att besöka honom i Litchfield. Minn. 1-ly
ARMAR
STADSTOMTER &o.
LäsABE.—Vill
du köpa en farm eller
annan fastighet, eller vill du skaf
fa dig underrättelse om
Folkmängden, Klimatet, Jordmnnen,
gendomsvarde m. m. i någon del
af mellersta Minnesota, sä vänd
dig till L. WADS WORTH.
Tusentals
acres land' här i närheten ha
inom få år köpts för $2.60 till 85.00 per
acre, som idag äro värda $20.00 till $30.00.
Tillfällen finnes ännu att af s. k. non resi
dents, för hvilka jag är agent, köpa sådana
land för $4 till $10 pr acre.
Jag skall alltid med nöje besvara alla för
frågningar.
MIWffEAPOIilS
Å N A E I
WAT STREET, nära hängbron.
JOHN
D.
MEYER, EGARE.
Här färgas allehanda ylletyger, schalar,
fruntimmershattar, strumpor, silknät, da
mask, satin och band. Rockar, byxor, mat
tor, borddukar etc. renas och upphyfsas
Handskar renas och lärgas. Största upp
märksamhet lemnas alla orders. 142-1 y
J. WENSINGER,
TILLVEKARE AF
SS K. O O N,
handlar i parti och minut med
läder & tillbeh i ör skodon
KONTANT betalas för
HUDAR och PELSVEBK.
WENSINGER'S NEW BKICK BLOCK,
A. L. Bausman
Tandläkare,
LUTFISK 2
at bästa sort till billigaste pris hos
P. O. ROSENDAL,
slagtare,
äro beständig försedda med
ett stort laster af
O
För att bättre betjena våra landsmän har
hr JOHN PETERSON nyligen blifvit an
ställd och Kör nu dagligen omkring i staden
for att expidiera orders. se21 -3m
O K N E I
183 NICOLLET AVENUE,
2:dra väningen, midt emot City Hall.
Detta är det bästa
i
/K
och
billiga­
ste bokbinderi i staden. Godt
arbete utlofvas och beställningar
från landet utföras med nog
grannhet. Om ett större antal
böcker inlemnas till biadning på
en gång, lemnas betydlig rabatt.
handlar i parti med
Doktor L. AMM,
Träffes dag och natt på sitt kontor i huset
HTso 329 Washington Ave. S.
Åt förlossningar, fruntimmerssjukdomar
ooh barnsjukdomar egnas en synnerlig upp-"
märksamhet.
B. PHILLIPS, M. D„
Lakaré och Kirnrs
Kontor: N:o 45 Washington
(MERCHANTS' BLOCK.)
1
Nattbesök möttagas på kontoret.
Kontorstimmar: till 9 f. m.f 2 till
4 e. m.
och 7 till 8 afton. Minneapolis, THinn.

xml | txt