OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 11, 1877, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

N:o 1, $1.25
»1.12 a 1.15.
i "Waseca co.
THIRD & FORTH AVE.
N:o 18 Wasblngrton Avenne North.
NÄRA HENNEPIN AVE.
Drifra, grafva och borra
brunnar.
Verkstad: 257 flrst avenue
South,
(m23-ly) Minneapolis. Minn.
CENTENNIAL C0MMISSI0NSHUS
ABBOTT & BULL
i i i K-.-4--i^:re-r^Y -v-.-f. ftte jggS—
Hornet af Main St. & 3 Ave. Syd Qat,
Minneapolis, jjäast Division.
191-6m Minneapolis.
\Y. D. WASHBURN & €0.,
Boom. N:o 1, City Hall.
TO MAN AND BEAST
Is the Grand Old
WHICH HAS STOOD THE TEST OF
40 YEARS.
THERE IS NO SOKE IT Will NOT
HEAL, SO LAMENESS IT Will
XOT CURE, JiO ACHE, IfO PAIS.
THAT AFFLICTS THE HITHAS
BODY, OR THE BODx OF A HQBSK
OR OTHER -DOMESTIC AJflJJAl^
THAT DOES NOT' YIELD TO ITS.
MAGIC TOUCH. A BOTTLE COST-
50. or #1.00, HAS OFTEN
SAVED THE LIFE OF A HUMAN
BEING, AND RESTORED TO MFE
AND USEFULNESS MANY A TAMT».
ABLE HORSE.

IwpwwpiilJ!
K*
'J
'&•
•ipr
Öfé
^LLMMM NYHETER,
•I j'På 6 års tid har guldet icke no||
totats sä lagt som i Måndags: 1.00^.
©le Bull, den frejdade violini
sten, kommer att bosätta sig i
Maine.
.'.'552 sjelfmord hafva under
sistlidne år begåtts i För. Statarna.
Af desse olycklige voro 441 män, 111
qvinnor och 13 barn.
Dödsfall. Min Hanna Hassel
quist, dottern till professorn vid Au
gustana College, dr T. N. Hasselquist
afgick med döden Onsdagen den 27
sistl. December kl. £5 e. m., i en ål
der af 19 år, 1 månad och 19 dagar.
I San Francisco har i dessa da
gar ett ungt fruntimmer, "från sta
dens finaste kretsar", gift sig med en
rik kines. Den sköna frun heter nu
Ah Wah. Vigseln förrättades af den
kaukasiske, chnstne kinesmissionä
ren Gibson.
Hafvets fasor. Den 7 dennes på
morgonen sammanstötte, under en
tjock dimma, ångaren "Seminole"
med ångaren "Montgomery", hvil
ken senare båt gjort reguliera turer
mellan New Tork o.ch Havanna.
"Montgomery" sjönk några få mi
nuter derefter, hvarvid 1 officer, 8
matroser och 4 passagerare omkom
mo.
Arbetet på den nya sveiiska lu
therska kyrkan i Moline, 111., bedrif
vea med all kraft. Det har redan
fortskridit så långt, att man nu är
sysselsatt med påläggandet af taket.
I följd af det kalla vädret under de
senaste veckorna hindrades arbetet
betydligt men om en blidare väder
lek åter inträder, torde det icke drö
ja läuge, förr än undervåningen blir
i det skick, att gudstjenster der kun
na hållas. Kyrkan är den största i
Moline och, såsom det uppgifves, den
största svenska kyrka i Förenta Sta
terna.
Hennes prydliga yttre röjer en
verkligt skicklig byggmästare, men
så är ock denne samme man, som
uppfört Immanuelskyrkan i Chicago
och den ståtliga Augustana College
byggnaden i Rock Island. Det är
nemligen herr P. Colseth. I sanning
vackra minnesmärken af hans lif och
hedrande vittnen om vårt folks hug
storhet. (Skandia).
Ett hemskt uppträde inför
domstolen. Från Fairfield, Iowa,
skrifves den 2 dennes: Major Char
les H. Fletcher här i staden arreste
rades för flera månader sedan på an
klagelse att hafva förfört en miss
Brown från Keosauqua. Majoren
ställde borgen för sitt personliga in
finnande inför domstol, och målet
kom före i dag. Midt under ransak
ningen inträdde brodern till den för
förda flickan, herr A. M. Brown, i
domsalen, störtade fram till majo
ren och skickade, utan att yttra ett
enda ord, en kula genom hans huf
vud. Fletcher föll ögonblicket der
efter död till golfvet. Majoren har
under den sista tiden varit_utsatt
för flera mordförsök, och dä han be
gaf sig till Keosauqua var han be
väpnad méd en revolver. Fletcher
lär ha yttrat, då han af sheriffen lå
nade vapnet, att han skulle dyrt
sälja sitt lif om något anfall företogs
emot honom. Brown, som är kas
sör i Mannings bank, utförde sitt
blodiga dåd helt kallblodigt och ytt
rade kort derefter att han var be
redd på följderna af sitt brott. Ma
jor Fletcher efterlemnar hustru
en ovanligt älskvärd qvinnä och
ett barn.
Cornelius Tanderbilt, en af
För. Stat:s rikaste affärsmän, afled
den 4 dennes i New York i en ålder
af 83 är. Denne märkvärdige man
föddes i Staten Island, nära New
York, den 27 Maj 1794. Yid 16 års
ålder köpte han sig en båt, med hvil
ked han förde varor och pasaagerare
mellan ön och staden. Två år deref
ter var han egare af två båtar och
var sjelf kapten pä en tredje vid 19
års ålder gifte
han
sig och vil 23 var
han "värd" 9,000 dollars och helt och
hållet skuldfri. År 1829 ansågs han
redan såsom förmögen och var vid
denna tid intresserad i flere ångbåts
företag på Hudson- och Delaware
floden. Han fortsatte denna affär
under 19 år, eller till 1848. Iret der
på byggde han ångskeppet "Prome
theus" och år 1851 egdehan 3 ångbå
tar på Atlantiska och 4 på Stilla haf
vet. År 1852 etablerade han en ång
båtslinie från New Orleans till Grey
town, och dä han 1864 "lemnade haf
vet" uppskattades hans förmögen,
het till 40 millioner dollars.
Från denna tid slog han sig pä
jernyägs-afEärer och detta med on
sådan framgång, att han inom kort
var egare af hela Ilarlem-jernvägen.
Det dröjde icke heller länge innan
han nästan sjelfständigt kunde kon
trollera Hudson River & New York
Central-jernvägens affärer, och då
han sedermera icke långt derefter
ställde denna linie i förbindelse med
Ltike Shore & Michigan Southern
jernvagon, så kan man säga att den
ne järnvägskung herrskade of ver en
banstracka af 2,128 mil, represente
rande ett kapital af omkring 150
millioner dollars, af hvilka Vänder
bilt åtminstone var egare af hälften.
®en sjukdom, som slutligen lade
$en ovanligt energiske mannen
grafven, holl honom fängslad i sjuk
rummet under flera månaders tid,
och hans dod hade länge varit vän
tad. Värdet af hans efterlemnade
förmögenhet anses uppgå till den i
SÉÉÉSS2
fantliga 8ummanaf85millioner dol
lars.,,
Amerikanskt.' Ett uppträde,
som väckt mer än vanligt uppseende,
har i dessa dagar tilldragit sig i New
York.- Den föga afundsvärda huf
vudrolen utfördes af ingen mindre
än millionären och egaren af Herald,
hr James Gordon Bennett. Denne
har sedan en längre tid tillbaka varit
förlofvad med en miss May. Tiden
för bröllopet har flera gånger varit
utsatt, men af en eller annan orsak
har ceremonien städse blifvit in
ställd. Annandag jul skulle ändtli
gen det länge beramade bröllopet
firas men brudgummen behagade
icke infinna sig. Ett nytt arrange
ment gjordes, och Onsdagen den 3
dennes skulle då bestämdt miss May
blifva fru Bennétt. Kardinal M'Clo
skey skulle i egen hög person förrät
ta vigselakten, hvarpå de nygifta
omedelbart derpå skulle afresa till
Europa. Men både kardinalen och
de öfrige gästerna väntade äfven
denna gång förgäfves. Ingen Ben
nett syntes till. Detta var mer än
brudens broder, Fred. May, kunde
tåla. Han skyndade ut för att upp
söka mannen som så djupt föroläm
pat hans syster, påträffade honom
utanför "Union Club house" vid
5:te Ave. och tilldelade honom, utan
att yttra ett ord till förklaring, nå
gra våldsamma slag i ansigtet med
en piska. En häftig brottning följ
de nu mellan de begge männen, och
det var med yttersta svårighet som
några tillskyndande personer kunde
skilja slagskämparne åt. Olika hi
storier äro mellertid i omlopp om
anledningen till detta råa uppträde.
Bennetts vänner påstå, att förbindel
sen mellan de båda kontrahenterna
redan flera dagar förut blifvit bru
ten och att således ingen dag varit
utsatt för bröllopet. Familjen Mays
vänner deremot bestrida detta och
säga, att Bennett under Tisdagsnat
ten varit på en festlig tillställning,
hvarvid han tagit sig så mycket till
bästa, att han ännu kl. 11 på Ons
dags förmiddagen samma tid vid
hvilken brölloppet var utsatt icke
kunnat lemna sin säng.
Enligt senare underrättelser, lär
i Måndags en duell egt rum mellan
Bennett och May vid Slaughters sta
tion, Del., hvarvid den senare blif
vit farligt sårad men Bennett und
kommit nästan helt och hållet oska
dad.
Hvetepriserna:
N:o 2, $1.20 N:o 3,
Egendomsvärdet
skattas till $3,222,257.
I Hastings föddes under förlidet
år 132 barn, och afledo under samma
tid derstädes 53 personer.
Waseca kommer att bidraga med
$30,000 i bonds till Minneapolis &
St. Louis-jernvägens fortsättande.
Kostnaden af de under den sista
sommaren och hösten företagna ny
byggnad-och reparationsarbetena
Fergus Falls uppgår till $26,170.
Skarlakansfeiiern uppträder
Alexandria och trakten deromkring.
Undervisningen i den offentliga sko
lani distriktet n:o 6 har till följd
häraf på obestämd tid upphört.
454 äktenskap afslötos i Hen
nepin county under sistlidne år emot
541 år 1876. Antalet af de genom
domstolen beviljade äktenskapsskill
naderna uppgick år 1875 till 28 och
1876 till 30.
Enligt polischefens i St.SPaul
årsrapport hafva under förlidet år
1,145 personer derstädes blifvit ar
resterade. Värdet af den under
året stulna egendomen uppgår till
$2,636, hvaraf likväl $2,130 återbe
kommits.
Bob Younger, en af de bekanta
Northfield-röfrarne, är nu så pass
återställd från sina i skärmytslingen
vid Madelia erhållna blessurer att
han tillsammans med sina bröder
kan deltaga i arbetet vid kärlfabri
ken i statsfängelset.
Hon. W. Windom blef enhälligt
nominerad vid den republikanska
caucus som hölls af legislaturmed
lemmarne den 4 Jan. I sanning, en
stor ära, att, för det högsta embetet
folket i en stat har att gifva, erhålla
hvarenda röst inom sitt parti.
JernvägsmissSde. Den 1 den
nes, då tåget på Hastings & Dakota
banan hade hunnit till närheten af
Vermillion station, kastades plöts
ligt detsamma, till följd af en sön
dersplittrad jernvägsskena, ur spå
ren, hvarvid 16 vagnar krossades
Lyckligtvis gick vid detta olycks
tillfälle intet menniskolif förlorädt
Smånotiser om våralegisla
turmedlemmar. I' den nu för
samlade lagstiftande församlingen
finnas endast 16 ungkarlar och enk'
lingar— I Senaten finnas endast 2
ungkarlar, neml. hon. John M. Ar
chibald och hon. J. P. Schcenbeck
Den yngste senatorn år hon. John
M. Archibald från Dundas, och den
yngste medlemmen af repr.-huset ar
vår landsman, hon. A. P. Petterson
köpman från Cokato, "Wright co.
Den äldste senatorn är hon. J. V
Daniels, bankir fr. Rochester, 67 år
Stats-auditören har nu afslutat
sin årsrapport ofver inkasseringen
af 1876 års skatter, hvaraf framgår
bland annat att de detta år inbetalta
É*Ä*
r.-r-'S'i
skatterna understiga föregående års
med icke mindre än $19,094. Detta
förhållande har icke sin grund i de
skattebetalandes oförmåga att upp
fylla sina skyldigheter, emedan deå
se kanske mera punktligt än någon
sin tillförene inbetalt skatterna,
utan lär felet ligga hos några county
kassörer som ännu icke redovisat
för sitt fögderi. Jernvägsbolagen
hafya till statskassan inbetalt 141,475
dollars eller $34,602 mera än året
förut.
Det menskliga eländet. För
kort tid sedan påträffade man i ett
uthus i "Watertown, "Wright co., en
familj, vid namn "Weitzwein, pris
gifven åt den mest sorgliga belägen
het. Det yngsta barnet hade redan
frusit ihjel och modren jemte 2:ne
barn voro nästan medvetslösa. Fa
dren till denna olyckliga familj för
lorade lifvet genom någon olycks
händelse sistlidne höst, och modren,
som var oförmögen till något arbe
te, har sedan dess uppehållit sig och
de små genom att gå omkring och
tigga. Under hela vintern hafva de
beklagansvärde varit i saknad af nå
gon bestämd bostad och i följd deraf
nödsakade att taga sin tillflykt till
skogarne eller uthusen, då kölden,
stormarne och mörkret tvingat dem
dertill.
Från Alexandria skrifves: År
1876 uppgick kostnaden för nybygg
nader här i staden till $38,000. År
1876 steg denna summa till $55,200
eller $17,200 mera än föregående år.
Man måste härvid taga i betraktan
de att alla affärer voro under sista
året särdeles nedtryckta till följd af
den skada gräshopporna anställde
vid deras obehagliga besök härstä
des. Hade icke detta inträffat, så
skulle utan tvifvel den of vannämnde
summan betydligt närmat sig'100,000
dollars. Stadens snabba framåtskri
dande är icke skenbart såsom fallet
är på en mängd nya orter, der öfver
spekulationen skapar en "artificiel
välmåga" om vi så få uttrycka
oss utan ett resultat af en driftig
affärsverksamhet och beundransvärd
företagsamhet hos traktens befolk
ning.
SVERIGE.
Upsala. Dödsfall. Kyrkoherden
i Vidbo och Husby Långhundra för
samlingar P. Söderström afledv den 5
Dec. i en ålder af 76 år.
Tryckfrihetsåtal har af lands
höfding Curry Treffenberg väckts
mot "Sundsvalls Tidning Norrländ
ska Korrespondenten" för en upp
sats i tidningen.
Sjuklighet. På framställning
af Upsala stads helsovårdsnämnd
och med anledning af i staden och
vid läroverket rådande sjukligbet
(hufvudsakligen skarlakansfeber)
har eforus beslutit, att högre läro
verket skall upplösas.
Dliponentplatsen vid Mota
la verkstad. "Östgöta Corresp."
säger sig hafva på enskild väg för
nummit, att kapten Erik Unge af
gått från sin befattning som dispo
nent vid Motala mekaniska verkstad.
Hvem som skall blifva lians efter
trädare, har tidningen sig icke be
kant.
Valmöte i Örebro. På ett ny
ligen i Örebro hållet möte för öfver
läggning om de stundande riksdags
manna- och stadsfullmäktigvalen fö
reslogos till riksdagsmän åtskilliga
personer, men vid det till sist före
tagna profvalet lära rösterna nästan
enhälligt fallit pä boktryckaren Ar
vid Gumselius.
Internationel pristaflan
Enligt tillkännagifvande af mini
stern för utrikes ärendena har ne
derländska ministern i Stockholm
dels meddelat att, i sammanhang
med konstindustriutställningen un
der nästa tre års sommar i Amster
dam, en internationel pristäfian kom
mer att ega rum, dels ock å sin re
gerings vägnar inbjudit Sverige att
i denna täflan deltaga.
Vattenkurapstalt i Hjo. K.
M:t har den 24 November faststält
bolagsordning för "Aktiebolaget Hjo
vattenkuranstalt", upp& ansökning
af G. Sparre, H. Röhss m. fl. Styrel
senharsiit säte i Hjo. Aktiekapi
talet skall utgöra minst 40,000 kr.
och högst 120,000 kr., fördeladt i ak
tier å 50 kr., till innehafvare eller
viss tnan skolande inbetalning ske
med 20 proc. vid teckningen samt å
terstoden inom ett år derefter.
Bristande läkarevård. En af
Vexjö-tidningarne berättar: Fabriks
arbetaren G. Svensson vid Ekna
holms stärkelsefabrik i Tjureda soc
ken i Småland råkade den 13 sistlid
ne November att med venstra han
den komma emellan tvänne kugg
hjul, hvarigenom handen betydligt
skadades. Sedermera vårdades han,
utan läkarevård, i sitt hem till den
23 samma månad, dä han, sedan mun
lasa (trismus under föregående dag
instält sig, afled af stelkramp.
Strengnäs. Stadens åter upp
byggande skrifves i December från
Strengnäs —fortgår, ehuru just ej
med jättesteg, dock ganska jeint,
Bland byggnader, som i år blifvit
uppförda må sarskildt nämnas nya
rådhusbyggnaden, som numera visar
sig ganska ståtlig frän såväl torg
som sjösidan. Flera enskilda bygg
nåder hafva äfven blifvit uppförda
och det vore önskligt, om stadens
ombyggande fortgick äfven Under
kommande år lika skyndsamt, som
hittills.
Walliiis&a flickskolan. I
början af December aflades vid det
ta läroverk maturitets-examen på
klassiska iinien af 18-åriga lärjun
gen derstädes Agnes Mesterton, dot
ter till professor Mesterto.n i Upsala.
Den utexaminerade erhöll laudatur
franska språket och cumlaude i
illa öfriga ämnen. Fröken Mester
ton är den 8:de lärjungen, som utexa
minerats för inträde vid universite
tet och den 2:a i ordningen, sedan lä
roverket af K. M:t erhållit dimis
sionsrätt.
Mvitbetssocker till verknin
gen i riket. Enligt inkomna ut
drag ur vågjournalerna hafva under
sistl. November månad vid tvä i
verksamhet varande hvitbetssocker
fabriker blifvit till afverkning upp
vägde 68,946 centner råa betor. Läg
ges dertill hvad förnt under tillverk
ningsåret blifvit afverkadt 49,814
centner, utgör afverkningen hittills
118,760 centner, enligt den antagna
utbytesberäkningen motsvarande
742,250,9 skålpund råsocker.
Förra året var vid samma tid frän
tillverkningsårets början afverkadt
204,946 centner råa hvitbetor, mot
svarande 1,280,912,5 skålpund råsoc
ker.
Folkhögskolan Hyilan. Lör
dagen den 9 Dec. föredrog i nämnde
skola akad. adj. Martin Weibull om
"skånska kriget". Så mycket folk,
salen kunde rymma, hade från skil
da håll tillströmmat och åhörde med
spänd uppmärksamhet det värderika
föredraget, hvars senare hälft af
handlade slaget vid Lund, hvarvid
åtskilligt erhöll ny belysning. Den
upplysta salen var vackert prydd
med svenska och danska flaggorna
och afsjöngqs för tillfället lämpade
sånger af eleverna. Fredagen d. 22
Dec. kl. 10 f. m. fortsätter och afslu
tar adj. Weibull sina skildringar af
skånska kriget och kommer han att
dä särskildt uppehålla sig vid Snapp
hanefejden och Skånes olyckliga till
stånd vid denna tid.
Eld i Tabergs grufvor i
Vermland utbröt natten till Sön
dagen den 3 December. Den ur ett af
schakten uppstigande röken var på
Söndags morgon redan så stark att
förstik att nedgå och söka brandstäl
let omöjliggjordes. Grufvornas vid
sträckthet och de många dagöppnin
garna torde lägga oöfverstigliga hin
,der för eldens dämpande genom
qväfning, hvartill dock kraftiga åt
gärder i första hand -vidtogos. Den
massa af byggen och "förstämplin
gar", som finnas i grufvorna och pä
många ställen innehålla tusental af
timmer, gifva riklig näring åt elden.
Skulle nödvändigheten fordra
grufvornas fyllning med vatten för
eldens släckning är fara att arbetet
i desamma under en längre tid kom
mer att ligga nere.
Resande från Nordmarken berätta
att röken från grufvorna på Tisda
gen niistan hade upphört, hvadan det
är antagligt att man blifvit herre öf
ver elden.
Helsingborg. Sjelfmord. I "ö
resunds-Posten" för den 2 Dec. läses:
Då det vid 7-tiden hit ankommande
Landskrona-tåget i gar e. m. ankom
till Ramlösa, saknades tägföraren
konduktör A. Rydberg, och då man
öppnade hans kupee möttes man af
en sorglig anblick. Blödande ur ett
sår i veka lifvet strax under hjertat,
låg han der stönande och i döds
kamp. Han hade nemligen efter tå
gets afgång från Raus skjutit sig
med en revolver. Han förbands så
godt omständigheterna tilläto det
ocli nedbäddades i sin kupee, men af
led innan tåget hunnit hit. R. har
varit anställd vid jernvägen ända
se'n dess öppnande och har städse
till sina förmäns belåtenhet fullgjort
sin pligt. Detta oaktadt har han se
dan någon tid varit beherrskad af
den fixa ideen, att han vore miss
tänkt för att hafva stulit ett rekom
menderadt bref, ehuru något sådant
veterligen ej kommit bort. Han ef
terlemnar en sörjande hnstru och fle
ra barn.
Iffotabelt dödsfall. I Stock
holm afled nyligen en af Sveriges
mest framstående affärsmän bruks
patron Carl Johan Ohlson på Riddar
hyttan, och lemnar D. B. om den af
lidne följande biografiska uppgifter:
Hr O. hade upprest till Stockholm
för att hälla bröllop åt en dotter och
insjuknade strax derpå. Inom eri
ganska talrik vänkrets är den aflid
ne djupt sörjd pä grund af sin gam
maldags trovärdighet och anspråks
löshet. Och sällan om någonsin har
väl en man med så vidsträckt affärs
verksamhet och så stor pekuniär för
mögenhet lyckats hålla sig så i det
tysta som brukspatron Ohlson. Allt
prål och allt uppseende voro honom
förhatliga. Född i en liten stuga i
Vermland ej långt frän Mölnbacka,
var han en af de icke sä sällan i vårt
land förekommande exempeln på,
huru stora naturgåfvor med förvå
nande framgång lyckas bekampa de
största svårigheter. Med ovanliga
anlag for mekaniken inhemtade han
under tvenne vintrar i Gefle hos der
varande borgmästare nödig under
byggnad i matematik och mekanik
och blef en på sin tid högt varderad
och anlitad bruksbyggmastare, tills
Falu bergslag fäste honom för en
längre tid vid sin grufskotsel. Se
dermera såsom disponent för Dal
karlsbergs grufvor gifte han sig med
dottern till brukspatron Hinnesson
och inköpte tillsammans med sin
iÉÉ
St*r"."",^i-
«^e«A1-U~.4.is.^S. •.:
•^^Sfrw^p^r
svärfader och brukspatron Wedberg
norra Riddarhyttan. Sedan han året
derpå efter kopparverkets och jern
grufvornas upptagande utlöst sina
medintressenter inköpte han nästan
omedelbart derefter Gisslarbo och
Jonsarbo bruksegendomar m. m.,
hvilket allt han förvaltat, så att hans
efterlemnade förmögenhet lär vara
en af de betydligare inom landet.
Sluten inom sig sjelf, gjorde han
mycket gagn och mycket godt, som
han aldrig lat verlden veta. Det
var, ehuru på sitt sätt, en karakter,
och derför är hans minne af dem,
som kände honom högt värderadt.
Med anledning af festerna i
Sverige till firande af det blodiga,
men ärofulla slaget vid Lund, yttrar
Sydsy. Dagbladets brefskrifvare i
Köpenhamn följande vackra ord:
"Vore det något, som skulle kunna
bringa himlen till att le i strålande
vänlighet öfver norden sä måtte det
väl just vara den fest, som hölls i
går i Sverige och log himlen icke,
så var det de blinda och känslolösa
naturkrafternas skuld, hvilka alltid
vilja sköta sig på egen hand. För
200 år sedan, då slaget vid Lund ut
kämpades, var vädret helt annorlun
da, det frös och snö låg på. markerna.
Om det icke frusit, skulle slaget ic
ke blifvit hållet, ty svenska hären
hade då icke kunnat passera de vat
tendrag och kärrmarker, som den
måste öfver för att med fördel kun
na angripa den danska hären. Fro
sten halp alltså den gängen, slaiget
bragtes till afgörande, Skåne var och
förblef förlorädt för den danska kro
nan. och nu högtidligliölls 200-åxiida
gen af den blodiga kampen pä så
dant sätt, att vi utan den minsta
tvekan väga säga, att himlen med
solljus och leenden också borde haf
va varit med för att illustrera fe
sten. Det är verkligen skada, att vi
grannar här i norden icke äro tven
ne stormakter ett exempel sådant
som det, hvilket i går blef gifvet
verlden, borde lysa öfver vida områ
den. Det land, som hemförde se
gern, firar festeri, det folk, som be
segradt lemnade valplatsen bidrager
att resa ett minnesmärke öfver den
heta kampen. Jag vågar säga, att
det icke fanns mänga danskar, om
icke kände sig angenämt berörda, då
de läste uppmaningen i tidningarne
i går att bidraga till ett minnesraiär
ke öfver slaget vid Lund, utgänjjen
från en krets af svenske, norske ooh
danske män, som åtnjuta stor 8ikt
ning här i norden. Om bidragen s ko
la inströmma i större mängd, må ste
emellertid för närvarande vara nå
got tvifvelaktigt. Det har gått myc
ket klent med- insamlingarne "till
minnesmärken öfver våra egna seg
rar det kan derföre måhända icke
ännu betraktas såsom gifvet, att in
samlingen skall gå bättre, då vi gri
pa saken an omvändt ocb göra in
samling för andras segrar och våra
nederlag, men ett sådant omvändt
förhållande har ju ofta i sig möjlig
heten af ett gynsamt resultat. Huru
det nu än skall gä med de kontanta
bidragen härifrän Danmark, så kan
man 1 Sverige vara öfvertygad .om,
att det af moraliska- värden i dessa
dagar gått en hel mängd öfver sun
det från oss till det svenska folket
högtidlighållandet af slaget vid
Lund har endast påmint oss om de
goda vänner vi nu ega i våra gamla
fiender."
STotabelt dödsfall. Den 27 Ok*
tober färlidet är afled i Örebro en af
veteranerne i den svenska lärare
corpsen, rektorn vid Karolinska lä
roverket derstädes, herr Otto Joel
Gumselius. Denne utmärkte medbor
gare, hvilken, icke allenast såsom lä
rare och reformator i det svenska
undervisningsväsendet utan äfven
såsom kommunalman och grundläg
gare af "Nerikes Allehanda", för
skaffat sig ett namn, som i all fram
tid med aktning och beundran skall
nämnas af hvarje för det svenska
skolväsendet intresserad man eller
qvinna, föddes den 16 Oktober 1791 i
Lids socken i Södeamanland. Stu
dent 1812 och filosofie doktor 1821,
ingick han året före det sistnämnda
i skolans tjenst, först i Örebro och
sedermera i Strengnäs intill 1830, då
han tillträdde rektoratet i Örebro,
från hvilket han tog afsked 1862. Ur
ett enskildt bref till hr C. A. Wid
strand här i Minneapolis, som benä
get blifvit oss meddelad t, anföra vi
följande enskildheter från den gam
le mannens sista stunder:
"Arvid Gumselius var bortrest på
1 vecka mot slutet af Oktober
först till Göteborg och sedan till
Stockholm, hvarunder hans fader,
gamle rektorn Otto Joel G. helt
plötsligen afled, 85J är. Han hadft i
böiian af Oktober flyttat från den
gamla välbekanta rektorsgården,
som han bebott nära 50 år, och som
han fortfarande fått bebo, men han
hade fått i sitt hufvud, att han, se
dan hans fru, som de sednare åren
varit ytterst slö både till kropp och
själ, i Juni förlidet år aflidit, borde
draga in på staten och upplösa hus
hållet, hvilken idee var alldeles öf
verflödig, ty han var smått förmö
gen och alla hans barn äro gifta el
ler väl försörjda, så när som på en
dotter, men denna har sina väl burg
na, barnlösa bröder, af hvilka Arvid
Ined säkerhet har minst 100,000 kr.
Gubben Gumselius flyttade blott
snedt öfver gatan till Holstska går
den, der han och en dotter bebodde
tre rum och intog sina måltider hos
den i samma gärd boende mågen,
Christian Gellerstedt. Gubben trif
des godt. men, såsom det sa ofta hän
der de gamle, när de rubba och för­
-^y
sälja gammalt bo och lemna gam
malt hem, sä hände ock honom, ehu
ru endast indirekt, d. v. s. om han
bott qvar, sä hade han sannolikt lef
vat ännu. Vid flyttningen måste na
turligtvis hans böcker plockas ner
från hyllorna och bäras ofver gatan.
Nu var han den 27 Oktober syssel
satt med deras uppsättande och ord
nande, måste följaktligen böja och
sträcka på sig, och denna ansträng
ning blef den gamle för stark. Mel
lan kl. 1—2 e. m. kände han sig olu
stig, satte sig i sin hvilstol framför
brasan och utandades sin sista suck,
utan att de två närvarande döttrar
ne kunde märka dödsmomangen.Den
5 Nov. begrafdes han med stor hög
tidlighet kistan var höljd af kran
sar, bland hvilka märktes en ytterst
ståtlig och dyrbar från lärare i
Strengnäs. en från Söderm. och Neri
kes nation i Upsala» en stor lager
krans från professor Edlund och San
der, superintendent vid national-mu
seum i Stockholm m. fl., m. fl."
Svenska tapperheten måtte
väl vara något annat än "en saga
blott", menar Hvad nytt? i Ekesjö
och andrager följande: I Servien för
undrade sig en officer storligen öf
ver att en soldat förde med sig tre
fångar som han ensam tillfångata
git. Men utan att väcka ringaste
förundran har i dessa dagar genom
hela svenska tidningspressen lupit
en notis om den tappre postiljonen
P. J. Åsberg i Norrland, som med
dragen sabel föste framför sig fem
karlar från Hvarfva ända från skil
jovägen och till Hille poststation,'
der han lät stationsföreständaren
anteckna dem för det de anfallit po
sten. Gör maken den som kan!
Om Åsberg var tapper, så kan det
ta dock näppeligen sägas om de fem
förbrytarne.
Charad.
Den mitt andra, som mitt hela är
Mitt första ganska ofta säga plär.
Uttydning i nästa nummer.
L. BUTLER,
Butler & Walkers efterträdare.
TIMMER
HÅNDEL
BI VER STREET. mellan
North. MINNEAPOLIS,
1- MINN.
1). D. WHITNEY,*
ÄÄi
i
P.Osander&Co.
de handla med
mim
WELLS
handla med
Mjöl, Spanmål & Landtmannaprodukter,
Smör en särskilthet. Kontant utbetalning
bvaijetéeka. BRACKETTS LOOK,
202-ly Minneapolis, Minn,
iv
Jr.*
ilÄMliii?
Carl Stammwitz. Gottlieb Scliober.
PHCENIX KVARN
Stammvitz & Scliober,
Egare.
Våra kunder, sSväl inom som utom sta
den, göras härmed uppmärksamma på
GYLLENADER OOH FISTLAR
BOTAS.
"Ingen bot, ingen betalning."
TRADE: MARK
VICTOR
SYMASKINEN,
Den bästa som finnes.
Den mest varaktiga.
Den lättaste att sköta
Lemnar bättre tillfredsställelse än någon
annan maskin.
Vi ansvara för, att hvaije maskin är full
ständig. Hvem som helst kan erhålla en
genom att betala $5.00 i månaden tills den
är betald. Maskinen kan erhållas på försök
en veckäj innan köp uppgöres. Försök Vio
tor-inaskmen, innan någon annan köpes.
Lemna order på vårt kontor eller till vår
svenske agent, hr G. BROWN.
VICTOR SYMASKINS-BOLAG,
N:o 219 Nicollet Avenue,
TILIdSERKAR OCH SaLJER
AP ALLA VANLIGA DI
MENSIONER.
ÅNB-SÅGVERK
1 AnoKa.
Orders för jernvägslaster expe
dieras noggrant.
Httfvudkontor: N:o 2 West
falls Block,
SOMEAPOLIS. SDOT.
"GruioifLinien.
Biljetter med denna Linie till & från
Sverige, Norge & Danmark
samt
er n vägs-biljetter
från New Tork till Vestern och om
vändt, säljas af undertecknad
Till billigaste pris.
VEXLAR
på de bästa banker i alla större stä
der i de Skandinaviska länderna och
Europa, säljas till dagens lägsta kur
ser.
P. O. CHJXSTRÖ3T.
MINNEAPOLIS, MINN
THE fiNEMI OF DISEASE!
TIE FOE ©FFAISF
MUSTANG
I N I E N
ING 25c.,
r-
att
vår nya kvarn, i hörnet af Main-gatan och
3:dje Ave. Sydost, nu är iullstänaigt i ord
ning och bereda att emottaga deras sänd
ningar ai spanmäl. Alla sorters mjöl, foder
mjöl och kli finnes ständigt till salu for låga
priser. FÖR HVETE BETALAS ALLTID
DE HÖGSTA PRISERNA. Vi garantera
att
våra varor äro af bästa beskaffenhet och vä
ga försäkra att de som inlåta sig med oes i
affärer skola åtnjuta ett redbart behandlings­
sätt.
STAMMWITZ & SCHOBEE.
A. F. ELLIOT, M. D.,
Kirurg: och Läkare.
Kontor: 20 Washington Avenue S.,
bostad 429 Nicollet Ave. Kontors
tid från 9—11 f. m. samt 2—4 och
7—9 e. m.
Doktor Elliot har praktiserat här i staden
under de sista 10 åren och har haft större
lycka, än någon annan doktor här, bSde
såsom läkare och kirurg." Hans största prak
tik består i behandlingen af kvinnosjukdo
mar och är häruti ganska lyckosam. Han
tillreder alla sina mediciner sjelf. Före
skrifter lemnas åt tjenare fritt på kontoret.
Utdrager tänder för 60 cents. Besök $1,00
kontant, $2,00 på kredit.
i,ii I
"i 1 rim

xml | txt