OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 18, 1877, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Order till §15 ... 10 cents
£2
i. .. 40 20
60 (högsta beloppet) 26 ...
MnwBATOLiB den 20 December 1876.
H. 1AXTSOS.
LEGISLATURES
Ole Amundsen fr. Douglas co., far
mare. 32 år. Född i Norge. Kom
till Minn. 1867. Gift.
D. Benson fr. Renville co., farma
re. 35 år. Född i Norge. Kom till
Minn. 1867. Gift.
Segur Berg fr. Fillmore co., far
mare. 56 är. Född i Norge. Koin
till Minn. 1850. Enkling.
Isak Lundeen fr. Nicollet co., far
mare. 45 år. Född i ttvetlanda, Sve
rige. Kom till Minn. 1856. Gift.
A. P. Peterson fr. Wright co., köp
man. 25 är. Född i Göteborg, Sve
rige. Kom till Minn. 1861. Ogift.
F. G. Pearson fr, Goodhue co., far
mare. 49 år. Född
A. Sampson fr. Waseca co., farma
re. 50 är. Född i Norge. Kom till
Minn. 1856. Gift.
vjj*r£. rtggi'1 hi »V»' -i ir. v
{ift
H. T. WELLES,
CHAS. McREBVE,
THOMAS LO WRY,
LEVI BUTLER,
President.
f. m. till
LOUIS 0- MUELLER,
President.
THE ONLY SWEDISH NEWSPAPER
IN THE NORTHWEST,
Ptibllölied. in Minneapolis,
Minnesota
by -ow
H. MATTSON^f
Editor and Publisher.
Office Citj
Hall Building, 3d floor
Subscription $1.50 pr year in advance.
ADVERTISING.
This being a popular Swedish newspaper
in the great Northwest, where over a hund
red thousand Swedes have located, it affords
excellent advertising medium lor reaching
that class of citizens.
For rates apply to the publisher.
P.O. Box 146. Minneapolis, Minn.
JOB-PR!S!TLN«
in the English or Scandinavian, languages
done neatly and promptly.
MINNESOTA.
N:0 215, WASHINGTON AVE., S.
Minneapolis, Minnesota.
THE FARMERS & MECHANICS
N:o 7 Washington A ve. Under Nicollet House,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA.
TRUSTEES.
CLINTON MORRISON,
LEVI BUTLER,
A. D. MULFORD,
CLINTON MORRISON,
Vice 2»'eeident.
"NORTH STAR IRON WORKS9'
RIVER STREET. AND SECOND. AVENUE SOUTH.
WEST DIVISION.
MINNEAPOLIS, -.7 MDqT.
ST. PAUL.
VESTER OM CHICAGO.
709 Washington Avenne, Minneapolis, Minn.,
WILLIAM CHANDLER,
W. P. WESTFALL,
E. H. MOULTON.
E. H. MOULTON.
Sec. and Treat.

QSfiI*
4^'
ly
If#
iippipriMfimRPi
V"' .,,
a, r-
K
"**.3 iitgifves i,
9IMSÅPOLIS, MIM
Hvarje Thorsdags morgon
af
H. MATTSON,
utgifvare och redaktör.
PjBEirCHEBATIopTOSOB
Mramerationen erlägges forekottsvis och
åtgör for '.*. zf s
1 exemplar, ett Sr .- i. ?1.60
1 hälft är if 0.80
1 .* ett Sr till Sverige 2.60
1 -J, hälft Sr ..- i.30
Hvar och en som insänder reqvisition med
åtföljande prenumerationsafgift for FEM tid
ningar (helSrsprennmeranter) erhåller den
sjetfe gratis.
Alla bref och penningeremisser adresseras
till H. MATTSON,
P. O. Rox 146. MINNEAPOLIS, MINN.
Sä snart vi erhålla 2,000
prenumeranter skola vi öka
tidningens storlek från 28
till 32 spalter, för samma
pris.
Postunderrättelser. .,..
Enkelt bref, i vigt ej öiVerstigande 1-SKnns,
befordras till hvilket postkontor som helst
inom Förenta Staterna mot en afgift af 3 cts.
Postportot mSste dock alltid erläggas i för
skott.
För hvaije öiVerstigande 1-2 uns eller tin
der betalas 3 cents.
Enkelt bref i samma stad der postbärare
finnes, förutbetaldt, 2 cents. I stad der post
bärare ej finnes, 1 cent.
En tidning som ej väger öfver 4 uns, be
fordras till alla delar af landet för 1 cent.
Postverket befordrar inga paketer som
väga öfver 4 pund.
POSTFÖBSäNDELSER TILL EUROPA TAXEBAS
SOM FÖLJEB:
Postkort, 2 cents per stycket.
Frankerade bref cm 1-2 uns,
5
cents.
Ofrankerade bref om 1-2 uns, 10 cents.
Tidningar, i vigt ej öfverstigande 4 uns, 2 cts.
Andra tryckta saker, varuprofver etc. 2 cts
per 2 uns.
För registreradt bref, 10 cents extra.
Bref inom landet kunna äfven registreras,
men då har afsändaren att erlägga 10 cents i
registreringsafgift. Postverket ikläder sig
dock ingen ersättningsskyldighet tor ett så
dant bref, derest det möjligen skulle gå för
loradt.
Vid alla större postanstalter inom landet
utlärdas s. k. "Money Orders" (postanvis
ningar) för mindre belopp till följande pris:
LAGFÖRORDNINGAR MED AFSEENDE
PÄ TIDNINGAR.
1. Hvarje postmästare är skyldig att, så
fort en tidning ej uttages ur postkontoret,
derom genom bref underrätta tidningens ut
gifvare jemte angifvande af anledningen,
hvarför den ej blifvit uttagen. Försummelse
att göra detta gör postmästaren ansvarig för
den betalning som tillkommer utgifvaren.
2. Hvarje person, som från ett postkontor
uttager en tidning, vare sig densamma är
till nonom adresserad eller icke eller han
för densamma subskriberat eller icke, är an
svarig för dess betalning.
3. Om en prenumerant be&ller, att en
tidning vid en viss tid skall upphöra att ho
nom tillsändas, och utgifvaren fortfar att
sända densamma, skall prenumeranten vara
skyldig för tidningen betala, OM HAN FOBT-
FAE ATT nENSAMMA IJR POSTKONTORET UT
TAGA.
Lagen stödjer sig

den
lista årg. N=o 3.
åsigten,
Anmälan.
Behofvet af en svensk tidning i
Minnesota som vore rif verensstära
mande med folkets tänkesätt, är sa
allmänt erkändt, att ingen förkla
ring torde behöfvas öfver de skäl
som ledt mig till detta företag.
Svenskarne utgöra ungefär en nion
dedel af hela statens befolkning och
representera en ännu större propor
tion af den egendom inom staten
som stär i direkt beröring med jord
bruket, och deras förmåga att un
derhälla en veckotidning som sär
skildt knnde egna sig åt deras egna
intressen, kan ej betvillns. Huruvi
dade vilja göra detta får nu framti
den snart utvisa. Jag liar emeller
tid godt hopp om att de hafva både
viljan och förmågan.
Tidningen är fullkomligt
S JELFSTÄ NDIG.
Dön eges och kontrolleras af mig
ensamt. Intet bolag, inga politici,
hvarken amerikanare eller andra
hafva den ringaste del eller makt
öfver den samma. Den blir
REPUBLIKANSK
till sin politiska bekännelse, d. v. s.
den kommer att förfäkta de stora
principer, som ligga till grund för
värt lands konstitution och på hvil
ka det republikanska partiets grund
satser hvila—men den blir aldrig en
parti-slaf—utan kommer den att
klandra det orätta och erkänna det
rätta utan afseende på personer el
ler parti.
Personliga tvister och anfall sko
la undvikas, och tidningen skall sö
ka visa att äfven en hederlig mot
ståndare kan och bör bemötas med
aktning.
Då jag redan en g8ng förut som
tidningsredaktör rönt stor välvilja
hos svenskarne i Vestern har jag
godt hopp om en likadan nu. Min
uppfostran har el varit i de höga lä
roverkens salar utan i den vida Ve
sterns nybyggen samt på fält och
under förhållanden hvar den klassi
ska bildningen måst stå tillbaka.
Jag ber derföre om undseende hos
dem som se vari jag brister
.men hop
pas att den publik för hvilken tid
ningen är hufvudsakligen egnad—
den som likt mig sjelf haft mera att
•.göra med plogen och yxan, än med
skönlitteraturen—skall kanske bätt
re förstå mig sådan som jag är, än
om jag varit annorlunda.
Det skall blifva tidningens sträf
van att leda dem och deras söner och
döttrar framåt mot
DET GODA OCH NYTTIGA
så att de må blifva värdiga medbor
gare af det nya landet och kunna
i bättre uppfylla de stora pligter som
republikens fäder hafva lämnat i
arf ät oss och våra efterkommande.
Med ett allvarligt löfte om att eg
na min kraft och förmåga i den mån
den är mig gifven, för vinnandet af
detta ändamål innesluter jag mig
vördsamt i den svenska publikens
ynnest.
v
v
WpilPPWSnwl 1
V
a.: -r,
1
*?'tA .,
fy u /1 i-fi *f ui.sU i
1X11 U ^.j ,.•
Guvernörens budskap.
"Vi »ppsköto med flit att förraVec
kan lemna ett sammandrag af detta,
värdefulla statspapper, för att nu få
mera utrymme för detsamma.
Guvernören framställde till legis
laturen alla de vigtigaste allmänna
angelägenheter inom staten ."mycket
noggrannt och med praktisk blick
vi kunna endast i korthet summera
upp hvarje liufvudafdelning derai'.
Angående statens allmänna skolor
visade han huru mycket de utveck
lats under de sista 25 åren. Under
det sista året var antalet skoldistrikt
3,581 emot 13 år 1851, skolhusbvgg
hader år 1876, 3,119, söm "tillsam
mans kostat $2,763,464 emot 5 skol
hus år 1851 som kostat $2,500 är
1876 var der 251,866 elever emot 250
för tjugofem år sedan statens skol
grund-fond utgör nu $3,390,000, och
utgör den femte i ordningen i detta
hänseende bland Unionens alla sta
ter. Om det ännu osålda skol-landet
kan säljas till samma pris som det
redan sålda, kommer statens skol
fond att uppnå den ofantliga sum
man af 26 millioner dollars. Lagen
bör så ändras att endast det antal e
lever som verkligen besöka skolorna,
och icke det antal som är inregistre
radt, böra tagas med i räkningen vid
skolmedlens utdelande.
s
STATENS FINANSEB.
Derom upplyser hans excellens, att
årets inkomster voro $1,151,649 emot
$1,035,386 direkte utgiiter. Väldet
af den beskattade egendomen belö
per sig till $218,850,744, hvilket ut
visar en förminskning af $5,000 se
dan år 1875.
JORDBRUKSPRODUKTER.
År 1872 var statens hvetesknrd 22,
059,575 bushels, 1873 var den 26,402,
485 bushels, 1874 var den 23,938,172
bushels och 1875 något öfver 30 mil
lioner bushels, oaktadt gräshopporna
det året förstörde nära 5 millioner
bushels. Samma är var hafreskör
den 3 millioner bushels större än nå
got föregående år. Totalbeloppet af
alla sädesslag var är 1875 öfver 52
millioner bushels, emot 42$ millioner
bushels 1874. Åv 1875 tillverkades
12 millioner pund smör emot 10 mil
lioner 1874, och af ost producerades
1875 öfver 1 million pund, hvilket
var/något mindre än år 1874.
att
hvarje person bör betala, för hvad han er
håller.
4. Domstolarne hafva beslutat, att vägran
att ur ett postkontor uttaga tidningar eller
tidskrifter, är PBIHA FACIE intyg pä afsigt
ligt bedrägeri.
Hveteskörden för 1876 är deremot
endas beräknad till 8£ bhl pr acre,
eller 15 mill, bhl i allt denna beräk
ning var gjord under sommaren och
sednare underrättelser visa att äf
ven det var för högt. så att 1876 års
skörd var under hälften af medel
måttan. Men lemnar man ute detta
olyckliga år sä utvisar statens hvete
odling ott medeltal af 17 till 18 bhl
pr acre, under det medeltalet i Ohio
är mellan 10 och 11 bhl och i Illinois
blott 8 bhl pr acre, häraf synes att
medeltalet i de öfrige hvetestaterna
blojtt obetydligt öfverstiger medel
talet i Minnesota un^ler ett misslyc
kadt år, sådant som 1876.
Guvernören upplyser rörande
JERNVäGARNE INOM STATEN
bland annat, att de olika kompanier
nas netto inkomster för året Voro
.798,424, eller $100,000 mindre än
föregående året. Antalet passagera
re som befordrades 1876 var 1,160,
072 emot 1,011,506 under 1874, och
att fraktgodstransporten var i sam
ma proportion. Endast 30 mil nya
banor äro byggda under året.
STATENS FISK-KOMMISSIONBR
begär $5,000 för att understödja fisk
odlingen, och upplyser att 215,125
fi3kar blefvo under aret införda i
olika sjöar i staten.
STATENS RKFORM-SKOI/A
liade vid årets slut 139 elever, och
sedan den Qrganiserades hafva inal
les 313 unga menniskor der blifvit
vårdade.
,v
HosprrAuerVöä VANSINNIGA
hade vid 1876 års början 434 patien
ter, sedan dess hafva 353 blifvit in
tagna och 157 utsläppta så att vid å
rets slut var antalet patienter 530.
Denna stora tillväxt- visar nödvän
digheten af ännu en liknande anstalt.
ASYLEN FÖR DRINKARE.
För denna är en farm vid Roche
ster inköpt för $9,000 och grundva
len är laggd för tvänne byggnader.
DJSTITUTÉT FÖR DÖFSTUMMA
och blinda har under året haft 125
elever, af desse voro 103 dnfstumma
och 22 blinda. Han anbefaller att
anslaget för de löpande utgifterna
ökas till $28,000 och att $40,000 an
slås till uppförandet af hufvudbygg
naden för de döfstumines departe
ment,
HEMMET FÖR FADERLÖSA
barn efter soldater frän kriget hade
under sin värd vid årets slut 59
barn under året blefvo 7 in$agna
och 24 utskrifme.'
•«*5WSf!!FSr*B55
Anglendestäténs gamla
,5^ JERNVäfiS-EONDS
uttalar sig guvernören mycket vid
lyftigt och påpekar det rätta både i
moraliskt och ekonomiskt hänseende
i att staten betalar sin skuld punkt
ligt och ärligt och ej söker begagna
sig af jnridiska|undflykter.
Han råder till att
bör endast sammanträda hvartanriftt
är, dels för att undvika onödiga kost'
nåder, dels för att gifva de nya la
garne tillräckligt^ tillfälle att prof
vas innan en ny legislatur förändrar
eller annullerar dem, och framför
som exempel att i 15 af ¥nionens
stater möter legislaturen endast
hvartannat år.
Han råder till att lagen som af
skaffar
DÖDSSTRAFFET
blir upphäfd och attpegislaturen bör
utnämna en kommittee för att be
stämma på hvad sätt de pengar böra
utdelas som utlofvades för North
field-röfrarnes gripande.
OM ORaSHOFPE-PESTEN
uttalar guvernören sig vidlyftigt öcli
lägger mycken vigt vid sättet att an
lita den enskilda barmhertigheten
för de nödlidandes hjelp. enligt det
upprop han nyss gjort, och yrkar
kar detta såsom bättre och fördelak
tigare än att anslå af de allmänna
medlen dertill.
STATSKASSAN.—INKOMSTER.
Rest från år, 1875 $130,245.29
Direkta skatter ti!l staten 442,699.32
Skatter från jernvägs-bo
lagen 141,475.53
Skatter från assurance
och telegrafbolag 29,113.00
Sportler från assurance
bolag 4,430.00
Ränta pä depositioner 5,761.14
För arbete inom statsfän
gelset 5,734.34
Board för Förenta Stater
nas fångar 1,931.17
Frän reform-skolan 29,775.84
Försäljning af skol-land 51,823.69
Försäljning af landtbruks
skolans land 4,874.06
Försäljning af Internal
impr. land 511.88
Försäljning af sågtiifimer
på skol-land 21,439.51
Försäljning af sågtimmer
på universitets-land 8,185.74
Föisäljning af sågtimmer
pä Int. impr. land 19,815.34
Ränta åsågtimmersfonden 4.327.71
"i skol 203,295.02
universitets 19,815.34
"Int.impr.land" 3,035.08
Grundfonden för drinka
res asyl 11.737.61
Grundfonden för Int. impr.
För. Staterna 3,940.82
Diverse 7,681.76
—IBS*"
S Z y v
•-Aiil iJ
TRäDPLANTERINGEN
under året, i följd af lagen för dess
uppmuntran, anslås till 7 a 10 millio
n e
Summa fl,151,649.79
UTGIFTER.
Till legislativa, exekutiva
och judiciela ändamål $162,574.53
Till underhäll af statens
seminarier, asylerna för
vansinniga, döfstumma
och blinda, statsfängel
set, reformskolan och
hemmet för faderlösa
soldatbarn 206,222.28
Till uppförande, repara
tioner och underhäll af#
de allmänna byggna
derna 54,377.48
Till allmänna skolornas
underhäll 208,952.53
Till universitetets under
hall 36,135.00
Till räntsi pä statsskulden 35,000.00
Till tryckning af lagar
och officiela handlingar 37,499:.51
TH1 publicerande af la
garne och tidningarne 9*000.00
Till inköp af räntebäran
de värdepapper för oli
ka fonder 178.191.40
Till counties, för förskot
tering och hjelp för li
dande till följd af gräs
hopporna 43,856.28
Till asylen för drinkare 10,600.00
Till diverse utgifter 53,026.49
Summa $1,035,385.50
Rest $116,284 29
legis-
Skandinaverna i vår
latur.
Här före mycket att säga otn des-
se, som nästan alla, arbetat sig upp
från fattiga emigranter," till väl
stånd, anseende och ära, några till
ledade inom den gren af legislaturen
de med sitt ledamotskap hedra, men
5f~
4\i it *./»«*
rirfir ".
4
y, 1
utrymmet tillåter oss blott att lem
na följande upplysningar:.
Senaten.
A. K. Finseth från Goodhue coun
ty, farmare. 40 år. Född i Nor
ge. Kom till Minnesota 1855. Gift.
Har förut varit medlem af senaten.
'Knut NelsiafnftV Douglas co., ju
rist. 33 år. Född i Norge. Kom
till Minn. 1871. Gift. Har förut va
rit medlem af senaten och af Wis
consins legislatnr.
J. P. Schönbeck fr. Nicollet co.,
farmare. 51 ilr. Född i Barsebeck,
Sverige, Kom till Minn. 1853. Ogift.
R. G. Swantrom från St. Louis co.,
timmerhandlare. 39 år. Född
Carlshamn, Sverige. Kom till Minn.
1854. Gift. Har varit medlem af
Huset 2 terminer.
Representant Huset.
D. Anderson fr. Isanti co., arbeta
re. 34 är. Född i Hassela N. Hel
singland, Sverige. Kom till Minn
1851. Gift. Var medlem af- Huset
1873-1875 och 1876.
II. G. Emmons fr. Freeborn co
farmare. 48 år. Född i Norge. Kom
till Minn. 1856. Gift.
Frank Eiickson fr. Fillmore co.,
maskinagent. 37 år. Född i Norge.
Kom till Minn. 1868. Gift.
O. W. Erieksoii fr. Washington co.,
farmare. 40 år. Född i Jernskoga,
Sverige. Kom till Minn. 1854. Gift.
Medlem 1876.
O. P. Huleback fr. Goodhue co.,
farmare. 35 är. Född i Norge. Kom
till Minn. 1861. Gift.
Geo. H. Johnson fr. Hennepin co.,
arbetare. Född T*?* Norge. Kom
till Minn. 1865. Gift.
L. G. Nelson fr. Dodge co., kapten.
35 år. Född i Norge. Kom till Minn.
1865. Gift.
1
~X~y IJJJJJ, '^.-~ 1 i. V ~y
sf^v .^ JXX kJ Jh&>
Stoby, Skåne,
Sverige. Kom till Minn. 1855. Gift.
Medlem 1870.
L. Rudberg fr. Meeker co., köp
man. 38 år. Född i _Fryksanda,
Vermland, Norge. Kom till Minn.
1865. Gift.
M. A. Wollan fr. Popeco., köpman.
33 år. Född i Norge. Kom till Minn.
1861. Gift.
Herrar O. J. Johnsonfsergeant at
Arms och C. E. Reese, assistant ser
geant at Arms, i Huset, äro båda
norrmän.
En ny generation börjar visa sig
här i vestern på de verksamme fäl
ten det är sådane som af skandina
viske föräldrar äro födde här i lan
det, en sådan medlem af legislatu
wen är hr J. P.Jacobson af Swift
county, som föddes i Wisconsin år
1845 af norska föräldrar, talar det
norska språket fullkomligt och räk
nar sig med stolthet bland skandina
verna.
Gustaf Adolfs-skolan i St.
Peter.
Nedanstående oss benäget medde
lade uppgifter borde egentligen haft
plats under träsnittet å första sidan
i föregående nummer men vi erhöllo
dem tyvärr för sent. För följande
detaljerade beskrifning öfver sko
lans inredning m. m. stå vi i särskild
förbindölse till professor Nyquist
och pastor Lagerström:
College-byggnadens storlek är: 90
fot lång, med tornets utspräng 94
fot, 60 bred af sten, med öfver 2
fots tjocka murar, utom en tegel
vägg invändigt, med 3 tums rum
mellan denna och stenmuren taket
af tenn, måladt. Med bottenvånin
gen innehåller byggnaden 4 vånin
gar: bottenvåningen, det s. k, "bas
mentet", innehåller ett större kök,
med hyad dertill hörer, samt dito
matsal, som äro i fullt bruk för stu
dentliushållningen, ett rum afsedt
för en varmapparat, vidare källare,
tvätt- och badrum (när man kominer
i ordning), rum för hushållerskan,
samt 2:ne rum, som f. n. upptagas af
föreståndarens familj, söm tillika
begagnar tvättrummet såsom kök.
I*samma jordvåning, som är omkring
5 fot djupt nere i jorden, har man
under tornet och den stora front-
y
T1,
Minneapolis, IVIinii.t Thorsdagen d. 18 Januari 1877i- $1.50 PER AR.
Följande iiaå äfven .oriitiåmhas: Sko
lan började sin andra termin den 3
Januari med ett lärjunge-antal af 32,
af hvilka -10 nya. Ännu, dä detta
skrifves (d. 6), väntas flera, som äm
na komma. En ny engelsk lärare är
engagerad, neml. mr A. W. William
son från St. Peter, en äldre erfaren
lärare, som förestått "the Academy
of Centra] College", Ohio. Me de lä
rarekrafter, som nu äro anställda,
hoppas man på goda framsteg under
den började terminen.
Vårtids prester.
Följande ord uttalade af presiden
ten för svenske lutherska synoden i
Amerika hr pastor E.. Norelius yid
öppnandet af läroverket
1
A
i v i i i V
I'H.'J.',""
it
ni.UY'i'! uN .'jijr.'jt[Jj''«5 5«sfi\|
i
ifti!
trappan murat ett hvalf (kassa
hvalf), som ser ut att vara brand
fritt. l:sta våningen of van jord ut
göres af lärosalar, 3 på hvardera si
dan. På ena sidan kunna dessa gö
ras till ett enda stort rum, "hall" ge
nom att öppna dé stora skjutdörrar
na, som skilja dem ät. Hvavdera af
de öfre våningarna innehåller 17
rum, afsedda för studerande ynglin
gar. Efter nödiga förberedelser bör
jades det egentliga arbetet med
byggnadens uppförande pä våren
1875, och var huset färdigt för in
vigning den 31 Oktober 1876. Sko
lans lokal utgöres af LO acres land.
Skolbyggnaden kostar omkr. $25,000.
I St. Peter subskriberades $10,000,
hvaraf något mer än hälften har in
kommit inom hela konferensen är
subskriberad en ungefärligen lika
stor summa, hvaraf hälften inkom
mit.
1
böra väl kunna anses uttrycka den
uppfattning-som denne vår kyrkas
ledande prestman gjort om prote
stantismens betydelse. De förtjena
att skrifvas med bokstäfver af guld,
och vi ätergifva dem här i det hopp
att de må blifva noga granskade ocli
lagda på hjertat. såväl af kyrkans
motståndare som af dess vänner:
'Det finnes en falsk protestantism,
som förkastar Guds ord, nekar den
gudomliga uppenbarelsen och såle
des lemnar menniskan utan kompass
på denna verldens stormande haf
som protesterar emot den lagbundna
friheten och lemnar henne till pris
åt ett hjelplöst godtycke och en dju
risk sjelfviskhet och den som för
aktar vetenskapen och konsten för
så vidt de icke tjena den materiali
stiska egennyttan. Men en sådan
protestantism räcker päfvemakten
brodershanden och firar sina bacha
naliska fester på den ruinerade
mensklighetens grafhögar. Den pro
testantism deremot som Gustaf A
dolf försvarade och lemnade i arf åt
våra frejdade fäder, satte Guds ord
högst, den öppnade bibeln vidt den
ville att hvar man skulle kunna läsa,
tänka oeh afgöra för sig sjelf i alla
lifvets frågor. För att kunna detta,
älskar och befrämjar den vetenska
perna såsom sanningens tjenarinnor
och värderar allmän folkupplysning,
skolor, andlig och lekamlig odling
såsom detta lifvets högsta skatter.
För den är ett lyckligt folks ideal ett
sådant folk, som med ett odladt för
stånd fruktar Gud, enligt Guds ord
älskar lagbunden frihet,' uppskattar
och sjelfständigt begagnar sina rät
tigheter. känner och samvetsgrannt
utöfvar sina pligter. Det är med
såda upphöjda grundsatser, som Gu
staf Adolfs minne är förbundet."
BLANDAD LASMJfG.
Antiqvariskt fynd. Pä ön
Cypern har man upptäckt betydligt
fornfynd. Pä sydkusten af ön, vid
Kurnim, har man vid gräfningar i
der varande ruiner påträffat flere
grafkamrar, hvilka innehöllo en
mängd redskap, som utmärka sig ge
nom sin ålder och metallvärde. I den
första kammaren hittades 550 före
mål: ringar, halsband, kameer (ett
slags ädelstenar) etc i den andra 280
föremål af silfver i den tredje vaser
af ler och allabaster i den jérde öf
ver 500 redskap af brons och koppar.
Det säges, att ett af de funna guld
föremålen har, ett, värde af 300,000
francs. -lyV/.?
öfverraskning. En värdslius
föreståndare i Versailles vid namn
Lelong gick för kort tid sedan ned i
sin källare, då golf vet plötsligen gaf
vika, hvarvid han föll ned i en slags
brunn 4 meter djup, om hvilkens till
varo han hittills icke haft den ringa
ste aning. Då han ropade pä hjelp,
skyndade folket till medrép och lyk
tor. Lelong, som var svårt sårad
och icke kunde röra en lem, såg pig
om och varseblef till sin stora förvå
ning, att han befann sig i en stor
källare, hyarest en mängd vinfat vo
ro uppstälda. Dä hans folk tappade
''l' t*'* i
af dem, visade sig, att faten voro
fylda med godt franskt och spanskt
vin. Sedermera uppdagades, att den
na källare hörde till en paviljong,
den s. k. Rendezvous d'Amour, som
Ludvig XV lätit anlägga i den be
ryktade hjortparken. Man tror, att
republiken icke skall göra anspråk
pa-att tillegna sig vinet."
Charad.
Fastän det stöta kan salongens docka
Rätt mången sprätt ändå mitt första
tar.
Det ej mitt tredje är att stå och pocka,
Då med en mäktig du att göra har.
Nej heidre du mitt andra må och
bocka,
Ty då du hugnas kan med nådigt
svar.
Om du ett fint och lyckadt opus
sk rif ver,
Det möjligt är'att det mitt hela blif
ver.
Uttydmng i nästa nuriimer.
St. Peter,
Uttydning/af, charadén i föregåen
de nummef:
KÖPMAN:
GRUNDFOND,
Pulleys, Gears,
gar utföras och Passagerare-biljetter till och från Europa försäl­
jas. Penningar mottagas på öppet konto utan ränta och på bestämd tid
mot 7 procent per 'år. Agentur för inman-, Allan-, Cunard-, Guion-,
Ameriean-oeh BedStarångbåtslinierna.
Banktimmar från kl.
9
4
4
'ii
il}1.
f.
WH0LESALÉ
DRY GOODS,
MINNEAPOLIS,
2-Bg
Bank-, Vexel- och Biljet-affarer.
Penningar ntlånas mot god säkerhet. VexlaT på väsendtligaste
städer i Europa och Amerika. utställas: och inlösas. Inkasserin­
e. m. Lördagsaftnar från
SKANDINAVER MINNESOTAS LA&STADGAB,
Särskildt afpassadt för FARMARES behof
AF
SNO W. AECTA1DBR,
Skandinavisk Högta domstols advokat. WILLMAR, MINN.
Denna för hvarje skandinav oumbärliga lagbok pa 600 SIDOK, försändes intill den 1
Februari portofritt lör det billiga priset af
3 DOLLARS.
Efter den 1 Februari ökas priset till 4 dollars.
Agenter önskas i alla svenska settlementer.
TILLHANDAHALLA SVENSKA BÖCKER I LITTERATURENS ALLA GRENAR.
PSAJLM- OCH SÅ1VGBÖCKEB,
POSTILLÖK och ANDAKTSBÖCKER,
RESEiSESKRIFNIXGAR och BERÄTTELSER
in. m.
KATALOG sändes firitt. 1-
SPARBANK,
INKORPORERAD ENLIGT LAGARARNE AF STATEN MINNESOTA, I SEPTEM
BER, 1874.
Den enda sparbank,i staten som endast egnar sin verksamhet åt besparingar. Inrättningens me
del l&nas på inteckningar, staters, städers och regeriugsobligationer
som således utgör den fullaste säkerhet.
VEXLAR SÄLJAS TILL ALLA PLATSER I EUROPA.
ÅTTA PROCÉNTS RÄNTA,
..» Som läggestillkapitalet hvart halfar, beviljas på insättningar.
J. W. JOHNSON, EOARÉ.
Tillverkar och handlar med alla' glags maskiner, ångpannor, Gang-«cli CärkuIarsSgår,
FRANSKA BURR QVABNSTENAB
gamtmaskiner,Separators, v
SIKTVEBK OCH BALTM,
jemte glin, saker som tillhöra lokomotiver och maskinarbeten. 3-6m
~7
PEPIXGAR och BILJETTER
TILL
anhöriga i Sverige.
Personer i landsorten som uiiska anlita un
dertecknad vid inköp af resebiljetter eller
penningeibrsändningar till Europa, kunna
insända i postanvisning eller med express
sina penningar jemte tydlig uppgitt på
namn och adress pä den person, till hvil
ken biljetten eller vexeln bör skickas samt
den Sngbätslinie de önska begagna då
allt skall skyndsanmt expedieras till lägsta
kurs och priser. Qvitto pa penningarne
skickas med post till aisändaren." Adress:
H. MATTSON. P. O. box 146. MINNEAPOLIS,
6—8.
J0I111 F.
FÖR
IV. DeFlon,
Kassör.
JOHN R. SWANN & CO.,
Utgifvare.
1- "WILLMAR, KANDIYOHI CO., MINN.
ENDA
SVENSKA BOKHANDELN
F. E2TCBERG & CO
•J
$100,000.

xml | txt